IniciFormació › Diplomatura de postgrau en gestió pública ...

Diplomatura de postgrau en gestió pública dels serveis socials locals

Data curs
19 octubre de 2017

La Diplomatura de postgrau en gestió pública dels serveis socials locals està adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i al sistema de crèdits ECTS, amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits.

 

Documents Associats
PDF icon postgrau_ss_alta_def.pdf
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),conjuntament amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, inicien la tercera edició d’aquest programa universitari per tal d’oferir una formació especialitzada de postgrau en matèria de serveis socials, específicament orientada al personal al servei de les administracions públiques locals i, en particular, al que exerceix de tècnic i responsable en l’àrea dels serveis socials.

La Diplomatura de postgrau en gestió pública dels serveis socials locals, que es desenvoluparà durant el curs acadèmic 2017-2018, és un títol universitari propi de la UAB, organitzat conjuntament amb l’ACM i adaptat al sistema ECTS, fruit del procés de convergència de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior de Bolonya (EEES).

El programa té una càrrega acadèmica de 30 crèdits ECTS i pretén assolir una formació completa i aplicada en la gestió pública dels serveis socials a l’administració local. Aquesta Diplomatura de postgrau intenta conjugar els continguts teòrics especialitzats amb les experiències pràctiques dels diferents ens locals, a fi d’aportar les millors pràctiques així com les tècniques i instruments més adequats per a la gestió pública en l’àmbit dels serveis socials, des d’una perspectiva gerencial, destacant tots aquells aspectes que contribueixen a la qualitat d’aquests serveis i de les organitzacions públiques que els gestionen. D’aquesta manera, l’administració, en la seva condició de titular del servei públic, serà capaç de garantir un nivell òptim de gestió i funcionament dels ens locals, aconseguint millorar el servei que es presta a la societat.

Les diferents matèries seran impartides per especialistes i experts en cada tema (professors universitaris, tècnics superiors i personal directiu de l’administració i altres professionals del tercer sector i el sector privat) altament qualificats i amb prestigi i experiència docent reconeguda, que disposen de la perspectiva pràctica i de la formació necessària per oferir un enfocament pluridisciplinar, transversal i integrat de la gestió pública en l’àmbit dels serveis socials.

Són objectius d’aquest programa formatiu:

• Analitzar les millors pràctiques per a una gestió pública de serveis en perspectiva gerencial

• Imbricar les potencialitats del sector públic i privat i del tercer sector en l’àrea de serveis socials

• Analitzar els models de gestió en l’àrea dels serveis socials i fer propostes de millora

• Valorar els mecanismes de finançament dels serveis socials

• Potenciar les habilitats directives i de gestió en l’àmbit dels serveis socials locals

• Estudiar el funcionament dels serveis socials en àmbits sectorials rellevants (protecció a la infància, habitatge social...)

PROGRAMA: ESTRUCTURA I CONTINGUT

La Diplomatura de postgrau en gestió pública dels serveis socials locals està adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i al sistema de crèdits ECTS, amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits.

El programa s’estructura en sis mòduls, que han d’ésser superats en la seva totalitat per assolir el títol universitari corresponent. Aquests mòduls, de contingut tècnic, es basen en la implementació d’estratègies per fomentar el desenvolupament de capacitats d’autoaprenentatge i de resolució de casos i pretenen abordar des d’una perspectiva eminentment pràctica (comentaris, desenvolupament i valoracions de casos) les qüestions més punyents sorgides en la gestió pública dels serveis socials que són competència  dels ens locals catalans. El darrer mòdul es correspon amb la resolució de casos i la realització tutoritzada d’un projecte final relatiu a la temàtica desenvolupada en el marc del programa.

Per obtenir la titulació de postgrau és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions presencials.

 

El programa es desenvolupa en els mòduls següents:

 

Mòdul I.- Marc normatiu en matèria de serveis socials a Catalunya

1. Legislació en matèria de serveis socials

• Plans i programes en matèria de serveis socials

• Legislació aplicable (infància, autonomia personal i atenció a la dependència...)

2. El sistema de serveis socials a Catalunya

• Configuració del sistema públic de serveis socials

• Principis rectors dels serveis socials

• Drets i deures garantits

• Titulars del dret d’accés

• Sistemes d’informació

• Xarxa de serveis socials d’atenció pública: serveis socials bàsics i especialitzats

• Ètica i serveis socials

 

3. Organització administrativa i competències locals en l’àmbit dels serveis socials    

• Estructura administrativa dels serveis socials

• Competències comarcals

• Competències municipals

• Relacions interadministratives amb la Generalitat de Catalunya

• Formes de gestió

• Contractació administrativa

• Subvencions

 

4. El finançament dels serveis socials

• Prestacions de serveis i prestacions econòmiques

• Contracte programa

 

Mòdul II.- La planificació i direcció pública dels serveis socials locals

1. La planificació dels serveis socials

• Concepte, principis i tipologia de la planificació

• La prospectiva al servei de la planificació

• La planificació estratègica

• La planificació operativa

• La gestió de projectes

• La planificació dels serveis socials: demanda social, criteris i instruments

• L’avaluació de les polítiques públiques socials

 

2. Organitzacions públiques, governança relacional i col·laboració interadministrativa

• De la nova gestió pública a la governabilitat

• La gestió relacional i la participació ciutadana en els afers públics

• Les organitzacions com a sistemes

• El disseny d’organitzacions públiques

• L’auditoria organitzativa

• La gestió social i l’especificitat de la gestió d’organitzacions de serveis socials

3. Habilitats directives i de gestió

• Lideratge d’equips i d’organitzacions

• Gestió del temps

• Direcció de reunions

• Anàlisi de problemes i presa de decisions

• Gestió de les persones:

– La motivació dels recursos humans

– El treball en equip

– L’estrès en els tècnics de serveis socials

– Negociació, mediació i resolució de conflictes

– La gestió per competències

– Detecció de necessitats formatives i avaluació

– Organigrama: la seva construcció, gestió per objectius, polítiques d’incentius...

 

4. Direcció pública i creació de valor en serveis socials

• La responsabilitat i la funció del directiu en el sector públic

• El lideratge i els rols del gestor públic

• Els àmbits de treball en l’exercici de la funció de gestió: objectius, organització, persones i recursos

• El marc d’exercici de la funció directiva en el sistema de benestar

• Evolució, perspectives i requeriments

 

Mòdul III.- Gestió de serveis socials locals, control de gestió i qualitat

1. La gestió dels serveis socials locals

• La direcció per objectius

• La gestió de serveis

• Els serveis públics: característiques i especificitats

• La cartera de serveis

• El disseny de serveis

• La comunicació

 

2. Els sistemes de control de gestió

• Els sistemes d’indicadors

• Els sistemes de gestió informàtica aplicats als serveis socials

• El control de gestió i l’avaluació

• Els quadres de comandament

• El control de l’externalització

 

3. La qualitat dels serveis d’atenció a les persones

• La filosofia de la qualitat total

• Models de qualitat

• Les normes ISO

• EFQM: el model europeu de la qualitat

• Metodologia i indicadors de qualitat a les organitzacions

 

4. El tercer sector i els mecanismes de col·laboració i cooperació público-privada

• Fórmules existents de col·laboració en la gestió dels serveis socials

• El rol de les concessions administratives i el dret de superfície

• El seguiment i control de l’administració

• Contractació externa. La legislació de contractes del sector públic

• Bones pràctiques existents

 

5. La comunicació en les organitzacions

• La comunicació interna

• Tècniques i habilitats de la comunicació

• El tracte amb els mitjans de comunicació

• Comunicació de crisi

 

Mòdul IV.- Àmbits sectorials dels serveis socials locals

1. L’atenció dels serveis socials en temps de crisi

• Els serveis socials bàsics

• Prioritzar serveis o col·lectius?

  • La gestió d’emergències socials
  • La gestió i acolliment de persones refugiades

 

2. Programes i acció sectorial

• La protecció a la infància, adolescència i joventut

• L’atenció integral a l’exclusió social. Tractament de la pobresa i els sense sostre

• L’atenció a persones grans amb dependència o risc social

• L’atenció a dones víctimes de violència i els seus fills

• L’atenció a persones amb discapacitat i/o malaltia mental

• L’atenció a persones afectades per la sida o amb addiccions

• Polítiques d’habitatge social (habitatges protegits, ajuts a l’habitatge i mediació)

• Atenció a la immigració i polítiques d’asil

• Treball comunitari

 

3. Finances i pressupost públic local en matèria de serveis socials

• Redacció, anàlisi, gestió i avaluació del pressupost

• Càlcul de costos

• Comptabilitat analítica

• Gestió econòmica de subvencions

• Gestió econòmica de la contractació administrativa dels serveis

• Estratègia del finançament: viabilitat econòmica del projecte i eines de control

 

Mòdul V.- Gestió del canvi i innovació en serveis socials locals

1. La gestió del canvi

• Les organitzacions i el canvi

• Els cicles de vida de les organitzacions

• El procés de canvi

• Estratègies i factors clau d’èxit en la modernització administrativa

• Experiències d’èxit

 

2. Innovació en serveis socials

• Innovació social a l’administració

• Innovació centrada en l’usuari

• Creació de valor compartit (econòmic/ social)

• Models de sostenibilitat

• Exemples d’emprenedors socials

 

Mòdul VI.- Pràctica integrada i projecte final

Realització de pràctiques relatives a cadascun dels mòduls lectius. Desenvolupament d’un projecte final.

ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS

Destinataris

• Personal al servei de les administracions locals, en especial de l’àmbit dels serveis socials

• Personal directiu i de confiança de l’administració local, en especial de l’àmbit dels serveis socials

 

Requisits i criteris d’admissió

Nombre de places: 20

Requisits:

Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (grau, diplomat, enginyer o arquitecte tècnic), de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte), o equivalents.

Criteris de selecció:

currículum vitae, equilibri territorial i ordre de sol·licitud.

Titulació:

El programa condueix a l’obtenció del títol de Diplomatura de postgrau en gestió pública dels serveis socials locals atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

INFORMACIÓ GENERAL:

Període matriculació:

de l'1 de Juliol, al 15 de setembre (període orientatiu)

Preu: 800€

 

Horari:

Tots els dijous des del 19 d’octubre de 2017 a 12 de juliol de 2018

Matins de 10:00 a 14:00 hores i tardes de 15:30 a 19:30 hores

 

Lloc de realització

Aula de formació de l'ACM

C/ València 231, 5a planta 2a

08007 Barcelona