IniciFormació › El règim jurídic dels contractes del secto...

El règim jurídic dels contractes del sector públic en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 2ona ed

Data curs
17 maig de 2018 a 12 juliol de 2018

De 9 a 14 hores

Curs bàsic pel personal de l'administració local, segona edició

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

L’activitat contractual de l’Administració ha adquirit una rellevància i projecció jurídica i econòmica que no tenia en el passat, gràcies sens dubte a la creixent influència de l’externalització de tot tipus de serveis i activitats administratives –una tendència, per altra banda, avui sota sospita– , que ha permès encomanar a  empreses privades la gestió d’activitats que no es limiten a la clàssica construcció d’obra pública o de prestació de serveis, sinó que s’estenen a altres camps tradicionalment copats per la pròpia Administració (auditories, consultoria, vigilància i seguretat…). La contractació administrativa, però, funciona amb uns ritmes i exigències diferents de la contractació privada, atès els objectius d’interès general que persegueix. Per això mateix, tot i tractar-se de negocis bilaterals on l’Administració és una de les parts, aquesta es reserva una sèrie de facultats o prerrogatives que li permeten de modificar o resoldre el contracte quan concorrin raons d’interès públic.

 

La regulació de la contractació administrativa, com a figura jurídica diferent de la contractació privada, es troba fortament condicionada pel Dret de la Unió Europea, mercès a diverses directives que persegueixen garantir la publicitat i la lliure concurrència empresarial en els procediments d’adjudicació de contractes del sector públic i d’entitats privades en matèria de serveis generals (entre d’altres, les Directives 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014; la Directiva 89/665/CEE, sobre procediments de recurs en matèria d’adjudicació de contractes públics; la Directiva  2014/55/UE, de 16 d’abril, sobre facturació electrònica, etc.). Les exigències de la normativa comunitària han forçat els ordenaments jurídics dels Estats membres a adaptar reiteradament el dret intern de la contractació pública. A Espanya, la darrera d’aquestes modificacions ha portat a l’aprovació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que ha entrat en vigor el 9 de març de 2018 i que estableix l’àmbit material i subjectiu d’aplicació, a la vegada que concreta i defineix els contractes que se subjecten a la seva regulació.

 

Tot i ser, en essència, una norma continuista amb la regulació anterior, la nova Llei ha introduït canvis substancials en la matèria, centrats bàsicament en el règim jurídic general dels contractes, així com, més específicament, en la configuració legal de la contractació de serveis i de la concessió de serveis, mentre que els contractes d’obres, subministraments i de concessió d’obra pública mantenen pràcticament la regulació vigent fins ara. Podem destacar, entre altres especialitats, la supressió del contracte de gestió de serveis públics –de tal manera que la tradicional distinció entre les modalitats de gestió dels serveis públics es vehicula mitjançant la concessió de serveis o el contracte de serveis, en funció de si el risc operacional de la gestió  es transfereix al contractista o no– així com del contracte de col·laboració públic-privada; la regulació més restrictiva del mitjà propi de l’Administració; la desaparició dels supòsits de negociació amb o sense publicitat per raó de la quantia; la racionalització de al contractació menor; l’ampliació de l’objecte del recurs especial en matèria de contractació; la simplificació dels procediments d’adjudicació i la creació de nous procediments (associació per la innovació); el reforçament del règim de transparència, accés a la informació i bon govern, amb nova normativa en matèria de lluita contra la corrupció i prevenció de conflicte d’interessos, etc.

En el marc de la normativa aplicable, aquest curs pretén apropar la regulació de la contractació als treballadors públics de les administracions locals, mitjançant l’anàlisi –teòric i també a través de casos pràctics–, de les seves figures i instruments essencials, per tal de proporcionar un coneixement general de la matèria.

PROGRAMA
Dimarts, 17 de maig
Bloc 1.- El marc legal de la contractació pública: les directives europees i la nova Llei de contractes 9/2017. L’àmbit d’aplicació dels contractes
 
Conceptualització i principis de la contractació pública. El dret de la UE en matèria de contractació pública. La determinació del sector públic: legislació contractual versus Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Sector públic, poder adjudicador i administració pública. L’aplicació de la contractació pública a les entitats locals. Distinció entre figures jurídiques afins (contractes, convenis i subvencions). Breu referència als contractes típics.
Sr. Roger Cots Valverde, secretari municipal, Ajuntament de Gavà
 
 
 
Dimarts, 24 de maig
Bloc 2.- Les parts en el procediment
 
Òrgan de contractació. Publicitat i perfil del contractant. Capacitat i solvència dels licitadors. Prohibicions de contractar. Mesures de self-cleaning. La prova de la no concurrència de la prohibició de contractar. La classificació de les empreses. La successió del contractista. El Registre de Licitadors. L’organització administrativa per la gestió de la contractació. La professionalització de les meses de contractació.
Sr. Jofre Clofent Calsapeu, Cap de la Unitat de Contractació, Ajuntament de Premià de Mar
 
 
Dimarts, 31 de maig
Bloc 3.-  La preparació dels contractes. L’expedient de contractació
 
La compra pública electrònica: la necessària mutació digital de les administracions públiques locals. El pla anual de contractació. La determinació de l’objecte del contracte. Iniciació de l’expedient de contractació. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte. El preu del contracte i la seva revisió.
Sra. Imma Soler Castellví, cap del Servei Jurídic i Contractació d’Obres, Àrea de Territori i Sostenibilitat, Ajuntament de Terrassa
 
Actes preparatoris. Les consultes preliminars al mercat. Meet the Market (MTM) events i altres alternatives. Plecs de clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques. La contractació  com a eina estratègica per assolir objectius socials, ambientals i d’innovació.
Sr. Carles Bassaganya Serra, responsable del Gabinet d’Estudis i Programes, Central de Contractació, ACM
 
 
Dimarts, 14 de juny
Bloc 4.- L’adjudicació dels contractes
 
Les formes d’adjudicació. Procediment obert. Procediment restringit. Procediment negociat. Procediment d’associació per la innovació. El diàleg competitiu. Els anuncis de licitació. La documentació dels licitadors. Els criteris d’adjudicació. Les ofertes  amb millor relació qualitat/preu i les considerades anormalment baixes. Classificació d’ofertes i adjudicació del contracte. La resolució i notificació de l’adjudicació. Garanties provisionals i definitives. Terminis.
Sr. David Sanz Pérez, advocat
 
 
 
Dimarts, 21 de juny
Bloc 5.- Compliment, extinció i revisió. La impugnació dels contractes
 
Els efectes dels contractes. Execució. Pròrrogues. Modificació del contracte. Suspensió i extinció. Causes de resolució. La resolució anticipada. La subcontractació. La transmissió del contracte. Les causes d’invalidesa contractual. Les declaració de nul·litat. L’anul·labilitat. El recurs especial en matèria de contractació: legitimació i procediment. Jurisdicció contenciós-administrativa i jurisdicció civil.
Sr. Xavier Ruiz de Loizaga, advocat
 
 
 
Dimarts, 28 de juny
Bloc 6.- Tipologia dels contractes del sector públic (I)
 
Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats. Contractes especials. Contractes menors. Contractes tipificats. Contracte d’obres: concepte d’obra pública, projecte d’obres, certificacions mensuals, recepció i vicis ocults. Contracte de subministrament: la determinació de la quantia; el pagament del preu. Contracte de serveis: quantia del contracte. Contractes mixtos. La doctrina de les juntes consultives i els tribunals administratius de contractació pública.
Sra. Silvia Subirana de la Cruz, responsable de la Unitat de Contractació, Patrimoni i Serveis Jurídics, Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
 
 
 
Dimarts, 7 de juliol
Bloc 7.-  Tipologia dels contractes del sector públic (II). Especial referència a la concessió de d’obra pública i de serveis
 
La concessió d’obra pública: equilibri econòmic-financer i estudi de viabilitat; execució a càrrec del concessionari; finançament; durada de la concessió. La col·laboració privada. La concessió de serveis: intervenció del serveis; rescat. El risc operacional.
Dra. Marta Franch Saguer, professora titular de dret administratiu, Universitat Autònoma de Barcelona
 
 
Dimarts, 12 de juliol
Bloc 8.- Altres fórmules de contractació: la racionalització tècnica de la contractació en les administracions públiques
 
Present i futur dels sistemes d’optimització de la contractació. Com beneficiar-se de les economies d’escala: les centrals de compres. Procediment d’adhesió. Bones pràctiques de centrals de contractació existents. 
Sr. Carles Bassaganya Serra, responsable del Gabinet d’Estudis i Programes, Central de Compres, ACM
 
Tècniques de racionalització de la contractació en la Llei 9/2017.  Sistemes dinàmics de contractació. Els acords marc. Sistemes de contractació centralitzada actual i futurs. Debats sobre el model de compres de l’administració local.
Sr. Isidre Virgili Pons, consultor en contractació i compres del sector públic
ALTRES INFORMACIONS

Direcció
Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, Universitat Autònoma de Barcelona


DURADA:  40 h.
DATA: Dijous 17, 24 i 31 de maig, 14, 21 i 28 de juny, 5 i 12 de juliol del 2018. 
HORARI: 9,00-14,00 hores 

LLOC DE REALITZACIÓ: Aula de l'ACM, c/ València 231, 5ena planta. Barcelona