IniciFormació › Formació en les actuacions d’auditoria p...

Formació en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions - Recinte Mundet

Data curs
30 gener de 2020 a 04 febrer de 2020


OPCIÓ 1 (2 sessions):  Dijous 30 de gener  i  dimarts 4 de febrer a Barcelona.
Lloc: Recinte Mundet, Sala d'actes


Amb l’entrada en vigor de les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE es va emfatitzar l’enfoc de la contractació pública com a instrument estratègic per l’assoliment de polítiques públiques. En sintonia, la LCSP preveu la incorporació preceptiva i transversal de criteris socials i mediambientals en tota contractació pública, els quals poden ser introduïts, entre d’altres, com a condicions especials d’execució del contracte.
En aquest sentit, i d’acord amb les previsions de la LCSP, el Consorci Català pel Desenvolupament Local va preveure en els plecs de condicions de l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.2018.06) una condició especial d’execució de tipus social, amb la que es pretenia l’afavoriment de la formació del personal adscrit a l’execució dels contractes basats en l’Acord marc. És així, que va ser configurada una formació bàsica per abordar els principals temes de rellevància en la matèria objecte d’aquest Acord marc i, per fer extensives les peculiaritats i especificacions que agreguen les entitats locals i els seus ens dependents.
El personal adscrit a l’execució del citat Acord marc és el principal motor humà i intel·lectual per a la realització de les prestacions que estructuren l’objecte de l’Acord marc i, amb l’afavoriment d’aquesta formació, es pretén que reverteixi a una major qualitat de les prestacions, així com també, a l’especialització d’aquests professionals en els treballs d’auditories a les entitats locals i als seus ens dependents, per tal de que aquestes puguin tenir un suport i una col·laboració externa en cas de necessitat de certs serveis.
 

PROGRAMA

Sessió 1

9.00 - 9.30h   Informació sobre L’Acord marc i els contractes basats.

9.30 - 11.00h   Relació dels auditors amb l’òrgan interventor.

11.00 – 11.30   Pausa

11.30 – 14.00h  Auditoria de compliment i principals característiques.

 

Sessió 2

9.00- 10.30h Auditoria financera, principals característiques.

10.30 – 11.00   Pausa

11.00- 12.00h Auditoria financera, riscos i la comptabilitat pressupostària.

12.30 -14.00h El control financer de subvencions.

DESTINATARIS

Únicament adreçat al personal adscrit a l’execució dels contractes basats en l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.2018.06)

INSCRIPCIÓ