IniciFormació › La Central de Compres del món local de Cata...

La Central de Compres del món local de Catalunya

Data curs
22 febrer de 2018 a 20 març de 2018

Qüestions imprescindibles de la nova llei de contractes del sector públic mitjançant bones pràctiques  

Tria la teva sessió a Inscripcions:

 • 19/3/2018 - Girona (Consell Comarcal Pla de l’Estany)
 • 5/3/2018 - Aran (Conselh Generau d’Aran)
 • 6/3/2018 - Lleida (Consell comarcal del Pla d’Urgell)
 • 7/3/2018 - Alt Pirineu (Consell Comarcal Alt Urgell)
 • 13/3/2018 - Terres de l’Ebre (Consell Comarcal Ribera d’Ebre)
 • 14/3/2017 - Camp de Tarragona (Ajuntament de Reus)
 • 20/3/2018 - Àrea Metropolitana de Barcelona (Seu ACM) PLACES ESGOTADES
 • 21/3/2018 - Àrea Metropolitana de Barcelona (Seu ACM) PLACES ESGOTADES
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

La reforma de la Llei de contractes del sector públic, aprovada el passat mes d’octubre, és un text que facilita el desenvolupament i aplicació pràctica de la Directiva de contractació 2014/24/UE. Així, a partir de l’entrada en vigor els responsables de les tasques de contractació i compres, els permet una aplicació integral d’aquells nous procediments i modificacions de la normativa pública pel que fa a les peculiaritats de la contractació local.

 

En aquest sentit, la Central de compres de l’ACM entén important difondre la nova regulació contractual, en especial la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en conseqüència endegar la programació d’unes jornades territorials a Catalunya per debatre els seus aspectes més substantius. Mitjançant un seguit de ponències elaborades per diversos experts en la contractació local, l’objectiu és el de difondre la nova regulació contractual així com encetar la reflexió per afrontar els reptes, oportunitats i riscos que sempre comporta la implementació d’un nou règim contractual.

 

Les ponències programades s’han plantejat des de la vessant estrictament legal del nou marc normatiu, però també la seva aplicació pràctica a la contractació local. Es tracta sobretot, de replicar aquelles experiències que hagin estat exitoses en l’àmbit local, i aquelles problemàtiques que ocupen el dia a dia de les nostres corporacions, entre d’altres: la contractació socialment responsable, la obligatorietat d’introducció de clàusules socials, ambientals i tècniques, les ètiques d’elaboració dels plecs administratius i prescripcions tècniques, les alternatives i noves modalitats en els criteris  i subcriteris d’adjudicació.

 

OBJECTIUS: 

 • Conèixer les principals novetats de la nova regulació de contractes del sector públic en les diverses fases del procediment, preparació, licitació, adjudicació, execució i extinció.
 • Transmetre la metodologia d’elaboració dels plecs de prescripcions tècniques,  dins del marc de la nova llei de contractes, tals com la prospecció entre els proveïdors mitjançant les consultes preliminars del mercat.
 • Explicar la regulació de la contractació centralitzada dins dels procediments de tramitació dels contractes basats derivats dels Acords marc per l’adquisició dels béns, productes i serveis dels catàlegs de les centrals de compres.
 • Fomentar el coneixement de la contractació socialment responsable mitjançant la utilització de les guies de clàusules socials aplicables a la contractació local, així com les noves obligacions derivades de la llei de contractes.
 • Analitzar en fase de licitació i adjudicació dels contractes, l’aplicació pràctica dels criteris i subcriteris d’adjudicació en les seves variants i les noves modalitats previstes en el nou marc jurídic.
 • Apropar la formació en contractació pública de forma territorial, així com identificar noves necessitats en les properes licitacions per part dels futurs ens destinataris.
 • Divulgar la contractació agregada i conjunta des de la tècnica de contractació de la Central de Compres per l’obtenció d’economies d’escala en els preus, seguretat jurídica en els acords d’adjudicació i simplificació del procediment
 • Fer difusió dels diferents Acords marc de la Central de compres i els procediments dels contractes basats que adjudiquin les entitats locals destinatàries
PROGRAMA

9:00 - 9:15 - Benvinguda i presentació

9:15 - 10:00 - L’adquisició centralitzada de béns, productes i serveis per la Central de compres de l’ACM. La tramitació dels contractes basats en la nova llei de contractes del sector públic.

 • Marc Pifarré, Secretari General de l’ACM i director del CCDL.
 • Victor Torrents, cap de l’Oficina de seguiment de contractes de lo’ACM

Novetats més rellevants de la reforma de la contractació del sector públic aplicables en la contractació dels ens locals

10:00 - 11:00 - Les qüestions imprescindibles pel món local de la nova llei de contractes del sector públic

 • Carles Bassaganya, responsable dels Gabinet d’estudis i programes de l’ACM.
 • Isidre Virgili, consultor en contractació del sector públic.

11:00 - 11:30 - Pausa cafè

11:30 - 11:45  - Enquesta informació Gabinet d’estudis

11:45 - 14:00  - Ponències 

TIPOLOGIES DE PONÈNCIA

Ponència 1

Elaboració dels plecs de prescripcions tècniques i la seva articulació amb les administratives particulars. L’aplicació de les consultes preliminars en la definició de l’objecte del contracte.

L’aplicació pràctica en l’elaboració  de les prescripcions tècniques dels Ajuntaments de Premià de Mar i Vilafranca del Penedès.

 

Ponència 2

La solvència en l’admissió de licitadors i l’ús de l’experiència com a criteri d’adjudicació.

L’aplicació pràctica en l’Ajuntament de Salou i el Consell Comarcal del Bages

 

Ponència 3

La contractació social, ètica i  mediambientalment responsable en la reforma de la llei de contractes del sector públic

L’aplicació pràctica en la inserció de clàusules socials i mediambientals  en les prescripcions tècniques i les clàusules administratives particulars de la Paeria de Lleida i el Dipsalut de la Diputació de Girona.

 

Ponència 4

Aplicació dels criteris i subcriteris d’adjudicació en el marc de la LCSP. La contractació electrònica i la utilització dels sistemes d’informació i comunicació dins de les previsions de la LCSP

Com elaborar criteris d’adjudicació pel plec on el factor preu no sigui el determinant. Els criteris d’adjudicació en la contractació electrònica. Experiència pràctica dels Ajuntaments de Terrassa i Mataró. 

 

 

ALTRES INFORMACIONS

SESSIONS:

Les sessions es duran a terme de 9:00-14.00 hores durant els mesos de febrer i març de 2018, en les dates i llocs següents:

22/2/2018 - Catalunya Central (Consell Comarcal del Bages)

27/2/2017 - Comarques de Barcelona (Consell Comarcal Garraf)

28/2/2018 - Girona (Consell Comarcal Pla de l’Estany)

5/3/2018 - Aran (Conselh Generau d’Aran)

6/3/2018 - Lleida (Consell comarcal del Pla d’Urgell)

7/3/2018 - Alt Pirineu (Consell Comarcal Alt Urgell)

13/3/2018 - Terres de l’Ebre (Consell Ccomarcal Ribera d’Ebre)

14/3/2017 - Camp de Tarragona  (Ajuntament de Reus)

20/3/2018 - Àrea Metropolitana de Barcelona(Seu ACM)

 

ALTRES INFORMACIONS: 

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 934 961 616 o adreçar-vos al correu electrònic gabinetestudis@acm.cat i al web de l’ACM www.acm.cat

Associació Catalana de Municipis
C. València, 231, 6a. planta
08007 Barcelona

 

DESTINATARIS:

Tècnics locals, especialment responsables o persones que treballin a les àrres de contractació i/o compres. També els àmbits de secretaria, intervenció, gerència, aixi com electes.