IniciFormació › Legislem per avançar: 'L'Estatut ...

Legislem per avançar: 'L'Estatut de l'electe local'

Data curs
28 febrer de 2023

CANVI DE DATA

El tercer taller legislatiu que ens vàrem comprometre a impulsar en el present mandat, és l’elaboració de l’Estatut de l’electe local.

L’Estatut de l’electe local vol ser l’empara jurídica dels més de 9000 electes locals que hi ha al nostre país i que decideixen dedicar uns anys de la seva vida a la comunitat local. Volem dignificar la figura de l’electe local, regulant i protegint l’exercici d’aquesta noble funció representativa.

Una de les prioritats d’aquest pla de mandat ha estat posar els ens locals en peu d’igualtat amb les altres administracions tot i reivindicant el paper fonamental que desenvolupem a la nostra societat. Aquest paper és reconegut per la ciutadania, on enquesta rere enquesta situa l’administració local com la més ben valorada. Però sovint, aquesta valoració no es trasllada al reconeixement i la protecció jurídica de les funcions i el servei a la comunitat que prestem

Amb aquest taller legislatiu, volem posar en valor la tasca i la figura de l’electe local.

Posarem a debat els drets i deures dels i les electes locals. En relació al propi Govern local (dret d’informació, de participació, de vot,...), però sobretot en relació a les persones electes.

En aquest sentit, volem regular la formació i capacitació continuada dels qui han d’afrontar diàriament una gran diversitat de situacions per a les quals no s’ha rebut una formació prèvia.

Cal també vetllar per la seva protecció jurídica i reputacional. L’electe local està exposat diàriament a ser objecte de demandes, querelles, responsabilitat comptable, etc.. L’exposició permanent a nivell públic s’ha de poder debatre, especialment per a la protecció del dret a la intimitat i al bon nom. Hem desenvolupat moltes lleis garantistes amb els qui denuncien, però cal també garantir els drets del denunciat, especialment quan és un electe local i està especialment exposat a la dinàmica de govern-oposició o a les pressions del lobbisme socioeconòmic.

Cal posar una especial atenció en les assegurances, la defensa penal, la responsabilitat civil, la comptable, etc. 

També hem de tornar  tornar a plantejar el règim retributiu. La dedicació de qualsevol electe local es mereix una retribució digna, i aquest règim retributiu hauria de ser proposat des del debat que fem els propis electes i allunyar-ho de les picabaralles  a cada inici de legislatura.

Un altre debat que us proposem és com afecta l’exercici de funcions públiques a l’àmbit laboral. La continuïtat de la feina prèvia a assumir el càrrec, la compatibilització,  com facilitem la transició de l’electe a la vida laboral una vegada es deixa aquesta responsabilitat, etc. Cal regular un sistema que acompanyi a l’electe en la seva situació laboral, el formi i el capaciti en l’exercici de la seva tasca i,  si cal, l’ajudi en la transició a l’àmbit laboral una vegada acabada la tasca com a electe.

Hem també  d’afrontar sense cap mena de prevenció la regulació dels drets laborals de l’electe. El règim de vacances, permisos, el dret a la conciliació laboral i familiar, el de la desconnexió digital...

En definitiva, volem vetllar perquè la persona que hi ha al darrera del càrrec d’electe local pugui afrontar el servei a la comunitat amb més garanties de les que disposem actualment.

Programa

de 10.00 a 10.45 h. - Inauguració

  •  Il·lm. Sr. Lluís Soler i Panisello, president de l’ACM i alcalde de Deltebre.
  •  Sra. Ester Gimènez i Salinas, Síndica de Greuges

 

de 10.45 a 11.30 h. - Marc jurídic i competencial

  •  Sr.Joan Ridao i Martín, director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern

Modera: Sr. Lluís Corominas i Díaz, director de la Fundació Transparència i Bon Govern (FTBG)

 

d'11.30 a 12.45 h. - Dignificar la tasca de les/els electes locals

  •  Taula amb la participació de quatre electes locals

Modera: Sra. Joan Ortega i Alemany, secretària general de l'ACM

 

Dades d'interès

Dia: Dimarts 28 de febrer de 2023

Hora: de 10.00 a 13.00 h.

Modalitat: online

(els ponents intervindran des de les instal·lacions de l'ACM)

INSCRIPCIÓ