IniciFormació › Màster en govern local (VI edició), Lleida

Màster en govern local (VI edició), Lleida

Data curs
19 gener de 2018 a 06 juliol de 2018

Màster en govern local, edició exclusiva per electes de la demarcació de Lleida.

LLISTA D'ESPERA: enviar mail a formacio@acm.cat amb NOM, COGNOM, ENTITAT, DNI, MAIL

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
La Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) i la Diputació de Lleida són conscients de la importància d’una correcta direcció i gestió públiques per a què els municipis, les comarques i les regions continuïn essent el motor d’Europa. Per aquest motiu, us oferim conjuntament una nova edició del Màster en govern local, per la demarcació de Lleida.
 
En un moment de difícil conjuntura econòmica, i quan l’Administració local es troba immersa en un procés de reforma del seu règim jurídic (del qual la Llei de Racionalització i Sostenibilitat i la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern en són uns dels màxims exponents), aquest Màster es presenta com una excel·lent oportunitat per passar revista a les competències que exerceixen els ajuntaments (competències pròpies, serveis mínims, competències delegades), a les relacions interadministratives amb els altres ens locals, a les hisendes municipals i la determinació dels costos dels serveis … i a totes aquelles qüestions d’actualitat que són d’interès per a una bona gestió de les polítiques públiques municipals.
 
El Màster en govern local presenta un format que s’adequa a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), derivat del procés de Bolonya, i el seu seguiment és compatible amb les exigències horàries dels polítics locals.
 

Objectius

 
Ser capaç de reconèixer i de fer front amb facilitat als canvis i reptes que es produeixen a l’Administració local.
 
Identificar l’estructura organitzativa i les competències dels ens locals.
 
Saber gestionar les relacions que els ajuntaments estableixin amb d’altres administracions (Estat, Generalitat...)
 
Obtenir i utilitzar correctament les dades que permetin una millora de la gestió dels ens locals.
 
Conèixer, valorar i saber utilitzar les fonts d’informació jurídiques, polítiques i socials que permetin avançar en la planificació de la governabilitat local (participació ciutadana local, enquestes d’opinió, tràmits administratius d’informació pública...).
 
Respectar i fer respectar l’entorn mediambiental i fomentar el desenvolupament urbanístic i econòmic sostenible, mitjançant l’estudi de les competències i tasques administratives implicades (medi ambient, urbanisme, plans estratègics...).
 
Reconèixer les tècniques i instruments per a gestionar els recursos humans d’un ajuntament.
 
Relacionar els mecanismes financers i tributaris que són competència de l’Administració local.
 
Distingir el règim aplicable als distints béns propietat dels ens locals (demanials i patrimonials).
 
Aplicar els procediments administratius previstos legalment (sancionador, expropiatori, contractació administrativa...)
 
Valorar i discutir l’eficàcia de la normativa local existent i plantejar propostes de millora

 

PROGRAMA

Curs d’especialització en Administració pública local (2018)

1.- Europa i ens locals. La gestió de fons i projectes europeus.
2.- El model territorial català: municipi, comarca i vegueria.
3.- L’organització i les competències locals. El cartipàs municipal.
4.- Els principis de l’actuació administrativa local. La delegació de competències.
5.- L’equip de govern. Governs en minoria i en coalició.
6.- La normativa local: reglaments i ordenances.
7.- El funcionament dels ens locals: actes i acords.
8.- El paper dels electes en el procediment administratiu local.
9.- L’estatut del veí i la participació ciutadana.
10.- El règim electoral local.
11.- La transparència i el bon govern a l’Administració Local
12.- Els drets i els deures polítics i econòmics dels electes.
13.- La responsabilitat civil i penal de l’electe. Els actes polítics.
14.- L’activitat d’intervenció i d’inspecció: les llicències i les autoritzacions.
15.- Les sancions administratives.
16.- Els serveis públics locals i els ens instrumentals.
17.- La societat de la informació i l’e-administració.
18.- Les hisendes públiques locals: la tributació i el pressupost municipals.
19.- L’urbanisme local. 
20.- Seguiment dels processos contenciosos administratius. L’execució de sentències.
21.- Pràcticums I-IV.


Diplomatura de postgrau en gestió i administració local (2018-2019)

1.- Foment i subvencions.
2.- L’expropiació forçosa.
3.- La responsabilitat patrimonial de l’Administració local.
4.- La contractació administrativa.
5.- Promoció econòmica local.
6.- L’activitat comercial al municipi
7.- Els drets lingüístics a l’Administració local.
8.- La gestió de les persones.
9.- El medi ambient i la gestió dels residus.
10.- Les polítiques d’immigració.
11.- Els serveis a les persones. Gestió del traspàs competencial a la Generalitat de Catalunya.
12.- Seguretat i prevenció: policia i protecció civil.
13.- La prevenció dels riscos laborals.
14.- La violència de gènere.
15.- Turisme, lleure i cultura. 
16.- La protecció de dades i la gestió del padró.
17.- Les polítiques d’habitatge.
18.- La planificació estratègica local.
19.- Negociació, mediació i resolució de conflictes.
20.- Les habilitats directives i el lideratge en el món local. La presa de decisions.
21.- Ètica i política.
22.- El protocol municipal i l’organització d’actes.
23.- Premsa, gabinets de comunicació i marketing institucional.
24.- Oratòria i discurs polític.
25.- La gestió positiva de l’estrès.
26.- La gestió del temps.
27.- La millora de la qualitat: l’avaluació de la gestió dels serveis públics.
28.- Les polítiques d’immigració.
29.- Pràcticums V a X.

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: Diputació de Lleida, C/ Carme 26, de Lleida. Sala Polivalent

Horaris: divendres de 16 a 20 hores i dissabte de 9 a 13hores. Dos caps de setmana al mes (aproximandament)

 

Període lectiu:

Primer curs: gener 2018 a juliol 2018

Segon curs: setembre de 2018 a juny de 2019

Treball de recerca: setembre de 2019

 

Places: 22 participants

 

Requisits d’accés:

Tenir la condició d’electe local i la titulació universitària corresponent:

Titulació superior de 1r. o 2n. cicle per obtenir la titulació de postgrau en gestió i administració local.

Titulació superior de 1r. o 2n. cicle per obtenir la titulació de Màster en govern local.

Les persones que vulguin matricular-se en la Diplomatura de postgrau i en el Màster sense tenir titulació universitària ho poden fer i obtindran una certificació universitària dels estudis realitzats.

Per accedir al Màster és obligatori comptar amb titulació superior de 1r. o 2n. cicle.

 

Preinscripció:  desembre 2017

 

Selecció

La selecció dels participants correspon a una comissió integrada pels directors del màster i representants de la FAAEE.

Import: 800 €/ curs i 200€/ Màster  (TR)