IniciFormació › Seminari avançat en contractació administr...

Seminari avançat en contractació administrativa dels ens locals

Data curs
17 setembre de 2018 a 05 novembre de 2018

Adreçat a alumnes avançats en l'àmbit de la contractació

26 h. teòriques + 2 h. pràctiques

Aula de formació, ACM, 17 de setembre, 1, 8, 15 ,22 i 29 d’octubre i 5 de novembre

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

La reforma de la Llei de contractes del sector públic, aprovada el passat mes d'octubre, és un text que facilita el desenvolupament i aplicació pràctica de la Directiva de contractació 2014/24/UE. Així, a partir de l’entrada en vigor els responsables de les tasques de contractació i compres, els permet una aplicació integral d'aquells nous procediments i modificacions de la normativa pública pel que fa a les peculiaritats de la contractació local.

 

PROGRAMA
1. Els àmbits objectiu i subjectiu (4 h., dilluns, 17 de setembre) 
Sra. Carme Lucena Cayuela, vocal, Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
 
Contractes públics - contractes privats
Els contractes privats de compra-venda i arrendament
Els contractes d’espectacles, creació artística i gestió cultural 
Els contractes bancaris i d’assegurances
Tipologia de contractes administratius: nominats, mixtes, especials, harmonitzats
Administració pública i poder adjudicador
El contractista
La capacitat i la solvència per contractar
El codi deontològic del comprador
 
2. La preparació del contracte (4 h., dilluns, 1 d’octubre) 
Sr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV 
 
El perfil del contractant
El contingut mínim 
El preu i la revisió de greus
Les garanties contractuals
L’expedient de contractació
Els nuncis de licitació 
La divisió  de l`objecte en lots
Les modalitats de tramitació: ordinària, urgent i d’emergència
Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
Les clàusules socials i ambientals
 
3. La selecció del contractista (4 h., dilluns, 8 d’octubre) 
Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, URV
 
Els procediments d’adjudicació: obert, restringit, negociat i diàleg competitiu
El procediment obert simplificat
El procediment d’associació per la innovació
Els contractes menors
 
4. L’adjudicació del contracte (4 h., dilluns, 15 d’octubre)) 
Sr. Jordi Martí i Juanpere, cap de contractació, Ajuntament de Salou
 
 
Els procediments d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació
Les ofertes baixes o desproporcionades
La classificació de les ofertes
La contractació per blocs o lots
 
5. L’execució, la modificació i l’extinció (4 h., dilluns, 22 d’octubre)) 
Dra. Susana Eva Franco Escobar, professora lectora de dret administratiu, ULL
 
Les prerrogatives públiques
Els efectes 
El pagament del preu 
El compliment contractual: el lliurament o la prestació de l’objecte
Els supòsits de modificació: preus unitaris i contradictoris 
La cessió i la subcontractació
Les causes de resolució 
 
6. Els contractes típics (2 h., dilluns, 29 d’octubre)) 
Dr. José Luis Martínez-Alonso Camps, director de serveis de secretaria, adjunt a la secretaria general, Diputació de Barcelona i professor associat de dret constitucional i ciència política, UB
 
La nova tipologia contractual:
Els contractes d’obra i de concessió d’obra
El contracte de subministrament
Els contractes de serveis i de concessió de serveis
 
7. El contracte de concessió de serveis (2 h., dilluns, 29 d’octubre)) 
Dr. José Luis Martínez-Alonso Camps, director de serveis de secretaria, adjunt a la secretaria general, Diputació de Barcelona i professor associat de dret constitucional i ciència política, UB
 
Les disposicions generals
L’objecte material 
El contracte de serveis
Les especificitats de l’execució
El risc operacional com a element distintiu.
 
8. Tècniques de contractació i racionalització (2 h., dilluns, 5 de novembre) 
Sr. Carles Bassaganya i Serra, responsable, Gabinet d’Estudis i Programes, ACM 
 
La difusió de la informació 
La negociació
Els aspectes bàsics en la realització de les prescripcions tècniques
Els sistemes per a la racionalització tècnica
Els cords marc
Els sistemes dinàmics 
Las subhastes electròniques
La licitació amb oferta telemàtica
Les centrals de contractació. L’exemple de l’ACM
 
9. Sessió pràctica (2h., dilluns, 5 de novembre)
Sr. Carles Bassaganya i Serra, responsable, Gabinet d’Estudis i Programes, ACM