IniciFormació › Seminari sobre fons euopeus:eines i oportuni...

Seminari sobre fons euopeus:eines i oportunitats de finançament per als ens locals

Data curs
29 setembre de 2020 a 15 febrer de 2021

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) i les dues entitats municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), amb la col·laboració del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, oferim un seminari telemàtic específic per al món local centrat en les oportunitats de finançament europeu que hi ha per als ens locals.

El seminari comptarà amb experts de la Comissió Europea, de la Generalitat, professors d’universitats i representants de diferents administracions locals que tenen experiència en la gestió de fons europeus. 

OBJECTIUS

- Donar a conèixer les oportunitats de finançament europeu a disposició de les entitats de Catalunya i, en particular, de les administracions locals, en un moment molt oportú, després que el Consell Europeu hagi aprovat l’acord per a la recuperació econòmica d’Europa arran de la crisi causada per la Covid-19.
- Oferir una visió global sobre els diferents fons europeus i conèixer els mecanismes a través dels quals s’hi pot accedir.
- Augmentar la capacitació dels governs locals per a incrementar l’accés al finançament europeu.
- Preparar els governs i les administracions locals de Catalunya per a la nova generació de fons europeus 2021-2027.
- Informar de les eines que la Generalitat de Catalunya posa a l’abast de les entitats públiques i privades de Catalunya per fomentar l’accés al finançament europeu.
- Donar a conèixer bones pràctiques en l’obtenció de fons europeus a Catalunya.
- Contingut adreçat al món local català.

PROGRAMA

Introducció a la Unió Europea (3h)
 Nocions bàsiques sobre el funcionament de les institucions europees.
 Què és el pressupost de la UE i com es distribueix en l’actual període 2014-2020.
 El Marc Financer Pluriennal (2021-2027) i l’acord adoptat pel Consell Europeu per a la recuperació post COVID19.
 Context general ODS i quins ajuts existeixen per adaptar-los als plans de mandat dels ajuntaments.


Arquitectura dels fons europeus. Eines per a la presentació de projectes (2h)
 Fons europeus de gestió descentralitzada: els fons estructurals i d’inversió.
 Fons europeus competitius.
 10 passos a seguir per a participar en projectes europeus.

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (6h)
 Actuacions en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020).
 Oportunitats per a les administracions locals catalanes en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya (2014-2020).
 La Cooperació Territorial Europea – INTERREG V.
 Accions urbanes innovadores (Comissió Europea).
 El Fons Europeu de Solidaritat.
 Experiència pràctica d’una entitat beneficiària.


Recursos per al desenvolupament rural i marítim. Oportunitats en el sector turístic (4h)
 Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA).
 Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).
 Competitivitat de les Empreses i Pimes (COSME).
 Experiència pràctica d’una entitat beneficiària.


Instruments de finançament per a infraestructures, desenvolupament urbà, medi ambient i acció pel clima (4h)
 LIFE.
 Horizon 2020: energia, medi ambient, smart cities, eco-innovació (exemple: iniciativa PRIMA per a la recerca i innovació de l’àrea mediterrània).
 Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (EFSI).
 Experiència pràctica d’una entitat beneficiària.


Els fons europeus en matèria d’ensenyament, joventut, formació i ocupació (4h)
 Fons Social Europeu (FSE).
 Garantia Juvenil.
 Erasmus+.
 Ocupació i innovació social (EaSI).
 Cos Europeu de Solidaritat.
 Experiència pràctica d’una entitat beneficiària.


Els agermanaments entre ciutats i els fons per a la cultura, l’audiovisual i l’esport (3h)
 Europa amb els ciutadans.
 Europa creativa.
 Erasmus+ esport.
 Experiència pràctica d’una entitat beneficiària.


Finançament europeu de la recerca i la innovació, la salut i les TICs (4h)
 Horizon 2020.
 Tercer programa de salut.
 El Digital Single Market i el Mecanisme Connectar Europa (exemple: Wifi4EU).
 Experiència pràctica d’una entitat beneficiària.

Finançament europeu per a projectes d’inclusió social, gènere i lluita contra les desigualtats (2h)
 Asil, Migració i Integració (AMIF).
 Drets, Igualtat i Ciutadania (REC).
 Ajuda a les Persones més Desafavorides (FEAD).
 Experiència pràctica d’una entitat beneficiària.


Els fons europeus en matèria de justícia i seguretat ciutadana (2h)
 Programa de Justícia.
 Fons per a la Seguretat Interna.
 Experiència pràctica d’una entitat beneficiària.

El finançament de la cooperació al desenvolupament i l’acció exterior de la UE (2h)
 Instrument Europeu de Veïnatge (ENI).
 Instrument de Preadhesió (IPA II).
 Instrument per a la Cooperació al Desenvolupament (DCI).
 Fons Europeu pel Desenvolupament (EDF).
 Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets Humans (EIDHR).
 Experiència pràctica d’una entitat beneficiària.

Taller pràctic (4h)
 Com estar informat de les convocatòries.
 Eines per a la cerca de socis.
 Com redactar un projecte.
 Presentació projecte: documentació i passos fins a l’acceptació.
 Justificació del projecte / Despeses elegibles i no elegibles / % finançament, etc.

DESTINATARIS

Dirigit a càrrecs polítics i tècnics del món local especialment relacionats en desenvolupament local i promoció econòmica.

INFORMACIÓ GENERAL

Dates: Del 29 de setembre de 2020 al 16 de febrer de 2021

Horari: De 16.00h a18.00h

Tipus de sessions: Dues sessions setmanals, dimarts i dijous, setmanes alternes.

Lloc de realització: Aula virtual Adobe connect ACM

Informació: Per a més informació, podeu adreçar-vos al correu electrònic eva.bataye@acm.cat

PREINSCRIPCIONS

* La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat.

Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte:

    *La cobertura territorial (s’afavorirà la participació del màxim nombre possible d’ajuntaments)

    * L’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa

     *L’ordre de recepció de les sol·licituds
 

*La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu clicant al següent enllaç:

ENLLAÇ