IniciFormació › L’avaluació de riscs: els Plans d’Integ...

L’avaluació de riscs: els Plans d’Integritat versus la planificació de les actuacions de control financer

Data curs
22 març de 2023

La Fundació Transparència i Bon Govern de l’ACM i la Intervenció de la Diputació de Girona han impulsat conjuntament un projecte per desenvolupar un model comú d’indicadors de riscos amb la finalitat de facilitar a totes les administracions locals un sistema d’avaluació que permeti planificat les actuacions de control financer, i desenvolupar al mateix temps el Pla d’integritat dels ens locals.

La Intervenció general de la Diputació de Girona ha treballat exhaustivament en un model d’avaluació i control de riscs vinculats a la elaboració del Pla de control anual financer que duu a terme anualment, en compliment de l’art. 31 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i que forma part de les funcions que li atribueix l’art. 213 TRLRHL. Així mateix presta assessorament permanent en aquesta matèria als òrgans interventors de les administracions locals de la província de Girona mitjançant el Servei d’Assistència als òrgans interventors de les Entitats Locals.

Per la seva banda, la FTBG impulsa el projecte “Plans d’integritat a l’administració local” que ha permès desenvolupar una guia metodològica per implantar plans d’integritat en ens locals, desenvolupar una guia d’autoavaluació en integritat local, i crear matrius de riscos i un sistema d’indicadors que permeten als ens locals avaluar el compliment d’un estàndards mínims d’integritat i planificar les mesures i actuacions per enfortir els àmbits i serveis en què es detecten mancances.

En l’elaboració de les matrius de risc de la FTBG i la Intervenció de la Diputació de Girona s’ha constatat una elevada coincidència en els indicadors de risc detectats i incorporats als sistemes d’avaluació corresponents.

Aquest webinar té per objectiu explicar la metodologia per l’anàlisi de riscos d’integritat i el pla anual de control financer que s’ha desenvolupat conjuntament per part de la FTBG i la Intervenció de la Diputació de Girona amb el suport de la consultora Daleph, i posar-la a disposició dels òrgans interventors dels ens locals de Catalunya.

Programa

10.00 h. - Marc general

  • Sr. Lluís Corominas, director de la Fundació Transparència i Bon Govern de l’ACM

 

10.10 h. - Metodologia d’avaluació de riscs

  • Sr. Martí Puigbó, consultor a Daleph

 

10.30 h. - Anàlisis de riscs en el pla anual de control financer

  • Sr. Ernest Ruiz, viceinterventor de la Diputació de Girona

 

10.50 h. – Torn de preguntes

Dades d'interès

Dia: Dimecres 22 de març de 2023

Hora: 10.00 h.

Lloc: online