IniciFormació › Màster semipresencial en Govern Local, Tarr...

Màster semipresencial en Govern Local, Tarragona - 8a edició

Data curs
19 novembre de 2021 a 17 novembre de 2023
Contacte de formació

Eva Batayé (eva.bataye@acm.cat)  - Tel. 934961616 Ext.107

Màster organitzat amb la col·laboració de   

El  Màster en Govern Local, VIII edició Tarragona és una acció subvencionada per la Diputació de Tarragona amb un import de 50.000 euros sobre un cost total de 105.120 euros.

La Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) fou creada l’any 2002 per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques  (ACM), amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de les diputacions de Tarragona, Lleida i Girona, i amb el suport de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya(EAPC).

La FAAEE és conscient de la importància d’una correcta direcció i gestió públiques per a què els municipis, les comarques i les regions continuïn essent el motor d’Europa. Per aquest motiu, l’any 2002 es va crear, amb la UAB, l’Escola d’Electes Locals com a iniciativa pionera en la formació universitària dels polítics locals, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol.

En aquests anys, un gran nombre d’electes han passat per les nostres aules, participant en les distintes ofertes formatives de l’Escola d’Electes Locals realitzades arreu de Catalunya, amb un alt grau de satisfacció per part dels assistents: els tallers electorals, els cursos especialitzats, les Matinals Prat de la Riba i, sobretot, les setze edicions de la Diplomatura de postgrau en gestió i administració local i les sis edicions del Màster en govern local que s’han dut a terme arreu del territori català.

En un moment de difícil conjuntura econòmica, i quan l’Administració local es troba immersa en un procés de reforma del seu règim jurídic (del qual la Llei de Racionalització i Sostenibilitat i la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern en són uns dels màxims exponents), aquest Màster es presenta com una excel·lent oportunitat per passar revista a les competències que exerceixen els ajuntaments (competències pròpies, serveis mínims, competències delegades), a les relacions interadministratives amb els altres ens locals, a les hisendes municipals i la determinació dels costos dels serveis…i a totes aquelles qüestions d’actualitat que són d’interès per a una bona gestió de les polítiques públiques municipals.

Aquest Màster en presenta en modalitat semipresencial. Les sessions d’orientació més teòrica es desenvoluparan en format virtual, mentre que les sessions pràctiques seran presencials.

OBJECTIUS

• Ser capaç de reconèixer i de fer front amb facilitat als canvis i reptes que es produeixen a l’Administració local.

• Identificar l’estructura organitzativa i les competències dels ens locals.

• Saber gestionar les relacions que els ajuntaments estableixin amb d’altres administracions (Estat, Generalitat...).

• Obtenir i utilitzar correctament les dades que permetin una millora de la gestió dels ens locals.

• Conèixer, valorar i saber utilitzar les fonts d’informació jurídiques, polítiques i socials que permetin avançar en la planificació de la governabilitat local (participació ciutadana local, enquestes d’opinió, tràmits administratius d’informació pública...).

• Respectar i fer respectar l’entorn mediambiental i fomentar el desenvolupament urbanístic i econòmic sostenible,mitjançant l’estudi de les competències i tasques administratives implicades (medi ambient, urbanisme, plans estratègics...).

• Reconèixer les tècniques i instruments per a gestionar els recursos humans d’un ajuntament.

• Relacionar els mecanismes financers i tributaris que són competència de l’Administració local.

• Distingir el règim aplicable als distints béns propietat dels ens locals (demanials i patrimonials).

• Aplicar els procediments administratius previstos legalment (sancionador, expropiatori, contractació administrativa...).

• Valorar i discutir l’eficàcia de la normativa local existent i plantejar propostes de millora.

TITULACIÓ:

La UAB atorgarà la titulació universitària pròpia adaptada a les determinacions del procés de convergència dels estudis d’ensenyament superior de Bolonya, d’acord amb la titulació d’accés dels participants:

  • Certificat d’assistència i/o d’aprofitament del Curs d’especialització en Administració pública local (si es supera el primer curs, 2021-2022).
  • Diplomatura de postgrau en gestió i administració local (si es disposa d’una titulació universitària de primer o segon cicle –llicenciatura, grau o diplomatura– i es superen els dos cursos realitzats durant el període 2021-2022 i 2022-2023).
  • Màster en govern local (si es disposa d’una titulació universitària de primer o segon cicle, s’obté la Diplomatura de postgrau en gestió i administració local i es presenta, en defensa pública, un treball de recerca sobre un tema d’interès local)
Documents Associats
PDF icon master_govern_local_2021_tgn.pdf
Destinataris, requisits i criteris d'admissió:

Destinataris:

Electes que tinguin delegades funcions directives en els ens locals de Catalunya.

Requisits i criteris d'admissió

Tenir la condició d’electe local i la titulació universitària corresponent: 
• Titulació superior de 1r. o 2n. cicle per obtenir la titulació de postgrau en gestió i administració local. 
• Titulació superior de 1r. o 2n. cicle per obtenir la titulació de Màster en govern local. 
Les persones que vulguin matricular-se en la Diplomatura de postgrau i en el Màster sense tenir titulació universitària ho poden fer i obtindran una certificació universitària dels estudis realitzats. 
 

Informació general:

Direcció acadèmica:

Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret administratiu i directora, Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, UAB.

Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin, URV.


Coordinació tècnica:

Sra. Eva Batayé Mármol, tècnica de formació, programes i publicacions de l'ACM.
Sr. Francesc Iglesies i Riumalló, cap de formació, programes i publicacions de l'ACM.

Període lectiu:  Del 19 de novembre de 2021 a novembre de 2023

Modalitat: Semipresencial

Import: 800€ per curs + 200€/Màster (TR)

Primer curs: Del 19 de  novembre  de 2021 a abril de 2022

Segon curs: Del 9 de setembre  de 2022 a 28 de gener de 2023

Treball de recerca: Es durà a terme després de les eleccions municipals, de forma flexible i individualitzada, entre els mesos de juny a novembre de 2023

Sessions virtuals: A través de l'aula virtual del postgrau (La majoria de sessions està previst siguin virtuals)

Sessions presencials: 8 sessions. Es duran a terme al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, passeig Boca de la Mina, s/n,  Reus (Aula 3) . 

Sessió inaugural presencial (19 de novembre): Es durà a terme al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, passeig Boca de la Mina, s/n,  Reus (Aula 6) de 15.30h a 20.00h

Feu click aquí per la geolocalització: https://goo.gl/maps/HpPmXmHhcKL5uSeH7
Pàrquing gratuït 

Per a més informació:
Eva Batayé (eva.bataye@acm.cat) o per telèfon al 934 961 616 Ext.107