IniciFormació › Matinals Prat de la Riba. Seminari d'ac...

Matinals Prat de la Riba. Seminari d'actualització per a electes locals - XII edició (formació online)

Data curs
01 març de 2024 a 22 novembre de 2024
Contacte de formació

Eva Batayé (eva.bataye@acm.cat) - Tel. 934961616 Ext.107

INICI DEL SEMINARI 1 DE MARÇ DE 2024

Des de l’any 2000, la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) de l’ACM i la UAB han organitzat diversos programes formatius adreçats als càrrecs electes de les entitats locals catalanes, entre els quals destaquen la Diplomatura de Postgrau en Gestió i Administració Local, el Màster en Govern Local i la Diplomatura de Postgrau en Lideratge i Governança Local. La necessitat d’actualitzar els coneixements oferts en aquests programes formatius i d’articular un fòrum de debat i de resolució dels problemes i reptes que preocupen els responsables de la política municipal va conduir l’any 2010 a preparar, amb voluntat de continuïtat, un seminari de periodicitat bimensual emmarcat en les activitats promogudes per la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, creada l’abril de 2009, entre la FAAEE i la UAB. Davant l’èxit de les convocatòries precedents, enguany es presenta l’onzena edició, en què les novetats legislatives i jurisprudencials i les qüestions d’actualitat que desperten l’interès del món local continuen constituint la ratio essendi d’aquest programa formatiu.

Les Matinals es desenvolupen en sis sessions estructurades en tres blocs permanents, que es desenvolupen els divendres al matí en format online. El primer està conformat per una sessió d’actualització normativa i jurisprudencial que pretén informar i comentar el conjunt de lleis i reglaments aprovats recentment i que afecten l’esfera competencial local, així com les sentències dictades pels tribunals de justícia que poden ser d’interès per als càrrecs electes de Catalunya. El segon està constituït per un cicle de conferències referit a diferents temàtiques d’actualitat i d’interès local i, finalment, el seminari es clou amb un taller vinculat a la matèria analitzada en el cicle de conferències en què s’analitzaran casos reals per tal de fomentar la participació i enriquir el debat entre els assistents.       

 

OBJECTIUS

Les Matinals Prat de la Riba es formulen amb l’objectiu que els assistents puguin assolir un conjunt de competències que els permetin: 

 • Desenvolupar idees i propostes originals (creativitat) 
 • Resoldre problemes en l’esfera competencial local de manera efectiva 
 • Aplicar coneixements i habilitats en entorns i contextos multidisciplinaris 
 • Actuar amb esperit crític i responsable 
 • Motivar la discrecionalitat administrativa en la presa de decisions 
 • Considerar l’ètica i la integritat intel·lectual com a valors de la pràctica professional dels càrrecs electes de Catalunya 
 • Aprendre a aprendre i ser conscient del valor del propi coneixement i del seu impacte a la comunitat local (autoestima professional)
 •  Afavorir la disponibilitat a la participació compromesa en la vida social 
 • Liderar 
 • Treballar en equip 
 • Gestionar equips 
 • Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes (assertivitat) 
 • Aprendre a planificar i organitzar 
 • Fomentar l’adaptació en ambients canviants (flexibilitat als canvis normatius) 
 • Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat de les polítiques públiques 
 • Afavorir la sensibilitat per l’entorn i el medi ambient amb l’elaboració de polítiques sostenibles 
 • Gestionar el propi temps per al desenvolupament acadèmic i professional
PROGRAMA

1a. sessió: 1 de març de 2024. Aspectes del règim jurídic local

9.00-9.10 h. Inauguració

 • Il·lm Sr. Jaume Oliveras Maristany, vicepresident primer de l’ACM i alcalde del Masnou

9.10-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. El paper dels electes locals en la tramitació i resolució dels procediments administratius

 • Sra. Susanna Marin Dios, advocada de la Generalitat de Catalunya

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h.  La gestió de les subvencions i ajuts en l’àmbit local

 • Sra. Alicia Rius Porta, cap de l’Assessoria Jurídica, Agència de l’Habitatge de Catalunya

Pausa 5 minuts

12.00-13.00 h. Taller pràctic. Noves formes d’activitat administrativa: la intermediació local

 • Sra. Isabel Marquès Amat, advocada i ex-síndica municipal de greuges de Terrassa

 

2a. sessió: 5 d’abril de 2024. L’activitat urbanística local

9.00-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. Les operacions de regeneració i renovació urbanes: la col·laboració publicoprivada

 • Dr. Álvaro Cerezo Ibarrondo, arquitecte

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. Les finalitats dels patrimonis municipals de sòl i habitatge: construir habitatge social?

 • Dr. Joan Anton Font Monclús, secretari, Ajuntament de Tarragona

Pausa 5 minuts

12.00-13.00 h. Taller pràctic. Les construccions i activitats permeses en sòl no urbanitzable: entre la protecció del sòl i el seu foment com a recurs econòmic

 • Sr. Joan Passola Vidal, cap del Servei Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona, Departament de Territori, Generalitat de Catalunya

 

3a. sessió: 7 de juny de 2024. La gestió del patrimoni cultural de la ciutat

9.00-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. La protecció de béns d’interès nacional i local en la legislació catalana

 • Dra. Àngels Orriols Sallés, lletrada de l’Ajuntament de Barcelona i professora associada de dret administratiu, UAB

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. La gestió dels béns culturals: el patrimoni històrico-artístic de la ciutat

 • Dra. Ma. Rosario Alonso Ibáñez, catedràtica de dret administratiu, Universitat de Oviedo

Pausa 5 minuts

12.00-13.000 h. Taller pràctic. La definició i aplicació de les polítiques culturals dels municipis: un sector per potenciar

 • Sra. Núria Lomas Pascual,  Gerència de Serveis de Cultura, Diputació de Barcelona

 

4a. sessió: 12 de juliol de 2024. La transformació digital dels governs locals

9.00-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. Societat digital i drets digitals

 • Dra. Dolors Canals Ametller, professora titular de dret administratiu, Universitat de Girona

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. Algunes aplicacions de la intel·ligència artificial en el sector públic local

 • Dr. José Francisco Alenza García, catedràtic de dret administratiu, Universitat Pública de Navarra

Pausa 5 minuts

12.00-13.000 h. Taller pràctic. Intel·ligència artificial i polítiques urbanes en matèria de mobilitat

 • Sra. Antonieta Fernández Lopez, professora de dret administratiu , Universitat Pompeu Fabra

 

5a. sessió: 20 de setembre de 2024. Estratègies de comerç urbà

9.00-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. Els Business Improvement Districs: una nova forma de col·laboració publicoprivada en l’àmbit local

 • Dra. Helena Villarejo Galende, professora titular de dret administratiu, Universitat de Valladolid

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. El model comercial a Catalunya. Grans equipaments i pautes de localització

 • Sr. Jordi Torrades i Aladrén, director general de Comerç, Generalitat de Catalunya 

Pausa 5 minuts

12.00-13.000 h. Taller pràctic. Promoció econòmica, territori i ciutat: plans estratègics i economia circular

 • Sr. Èric Gómez i Aznar, cap del Servei de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Consell Comarcal del Baix Llobrega

 

6a. sessió: 22 de novembre de 2024. La contractació pública local

 9.00-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. Els contractes públics locals

 • Sra. Carme Lucena Cayuela, presidenta, Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h.  La contractació menor a l’àmbit local

 • Dra. Belén Noguera de la Muela, catedràtica de dret administratiu, Universitat de Barcelona

Pausa 5 minuts

12.00-13.00 h. Taller pràctic. Règim d’incompatibilitat i prohibicions de contractar dels càrrecs electes

 • Dr. Ramon Galindo Caldés, professor agregat de dret administratiu, Universitat de Barcelona

 

DESTINATARIS

• Càrrecs electes locals que vulguin actualitzar els coneixements adquirits en els programes formatius cursats amb anterioritat 

• Càrrecs electes que vulguin millorar els seus coneixements i aprofundir sobre qüestions jurídiques, econòmiques i socials de competència municipal 

• Personal directiu i eventual del sector públic local
 

INFORMACIÓ GENERAL

Termini d’inscripció: 28 de febrer de 2024

Calendari de sessions

Les sessions es duran a terme en format online els divendres (9.00-13.00 hores) durant l’any 2024, en les dates següents:

 • 1 de març
 • 5 d’abril
 • 7 de juny
 • 12 de juliol
 • 20 de setembre
 • 22 de novembre

Modalit​at: online

Direcció acadèmica

 • Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, codirectora de la Càtedra Barcelona, d’Estudis d’Habitatge, Universitat Autònoma de Barcelona.

Coordinació tècnica

 •  Sr. Francesc Iglesies i Riumalló, cap de formació, programes i publicacions, ACM.
 •  Sra. Eva Batayé Mármol, tècnica de formació, programes i publicacions, ACM.

Titulació

 • S’expedirà un certificat d’aprofitament als participants que acreditin un 80% d’assistència a la sessió.