IniciFormació › Diplomatura de Postgrau en gestió gerencial...

Diplomatura de Postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva. Direcció pública. Edició Barcelona (semipresencial) - IX edició

Data curs
24 febrer de 2022 a 01 desembre de 2022

PREINSCRIPCIONS OBERTES

INIIC DEL CURS 24 DE FEBRER DE 2022

El Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva. Direcció pública local és un programa de formació superior inicialment impulsat per la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili (URV), que atès l’èxit assolit en les dues primeres edicions (cursos acadèmics 2003-2004 i 2007-2008), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la URV en van posar en marxa quatre edicions a Barcelona (cursos acadèmics 2008-2009, 2014-2015, 2017-2018 i 2021-2022) i quatre més novament a Tarragona (cursos acadèmics 2003-2004, 2016-2017, 2019-2020 i 2021-2022); a fi de fer arribar aquest programa de postgrau al conjunt de les administracions locals de Catalunya. Així doncs, atès l’interès que desperta la funció directiva local, l’ACM ha decidit d’organitzar-ne la IX edició a Barcelona per a aquest curs acadèmic 2021-2022.

El Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva és un títol universitari de postgrau de la URV, organitzat mitjançant la Càtedra d’estudis jurídics locals Màrius Viadel i Martín i la Fundació URV (FURV), que compta amb la col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals creada per l’ACM i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que vol donar resposta a les demandes i a les expectatives dels professionals de l’administració local que desenvolupen les seves funcions en llocs de comandament o direcció i que estan interessats a contribuir al canvi de cultura administrativa i la millora de les seves organitzacions.

Aquest programa de formació superior universitària pretén aprofundir en les especificitats de la gestió pública local des d’una perspectiva gerencial, destacant tots aquells aspectes que contribueixen a la qualitat de les organitzacions públiques i dels serveis que desenvolupen. Així, l’administració en la seva condició de servei públic, serà capaç de garantir la millora de la gestió i el funcionament dels ens locals, a fi d’assolir un millor servei a la societat, que és el fi que justifica l’activitat administrativa.

En aquest sentit, es vol donar resposta també a la formació del personal amb “funció directiva”, establert per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), que desenvolupa la seva activitat en els ens locals de Catalunya i, en particular, en els de caràcter supramunicipal.

El pla d’estudis que es presenta vol recollir el conjunt de disciplines que intervenen en la les tasques i funcions d’un directiu local i que han de contribuir a millorar l’exercici del seu càrrec, tot perseguint l’excel·lència tant en la planificació, com en l’execució i l’avaluació de l’actuació pública local.

Objectius
 • Adquirir els instruments de la funció directiva en la gestió pública propis les administracions locals.
 • Analitzar el nou entorn de l’administració pública  i les diferents formes organitzatives  i de gestió.
 • Implementar els elements necessaris  per a la modernització administrativa i gerencial de l’administració local.
 • Assolir els coneixements necessaris de la funció i pràctica directiva i de les eines existents per  la millora de la gestió, particularment en els àmbits de la planificació estratègica, el control de gestió, el màrqueting i la comunicació públiques, entre d’altres.
Programa

El Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva. Direcció pública local està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior i al sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits (ECTS) i compta amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits ECTS (22 crèdits ECTS teòrics, 3 crèdits ECTS pràctics i la realització d'un exercici pràctic final, 5 crèdits ECTS).

El programa s’estructura en set mòduls de contingut pluridisciplinar teòric i pràctic que persegueixen la implementació d’estratègies per tal de fomentar el desenvolupament de capacitats directives i gerencials, que han de ser superats per a assolir el títol universitari corresponent. Al mòdul monogràfic es comptarà amb l’experiència de persones expertes que ocupen o han ocupat llocs de relleu en el món de la gerència i la funció directiva locals. En els tallers de bones pràctiques es preveu l’anàlisi i la resolució de situacions fàctiques i casos pràctics al llarg de l’any sobre la temàtica desenvolupada en el marc del programa. I, finalment, la realització d’un exercici pràctic final.

Per obtenir la titulació de postgrau és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions presencials, d’acord amb la normativa universitària.

El programa es desenvolupa amb els següents set mòduls de continguts fonamentals, cinc sessions monogràfiques, tallers de bones pràctiques i un exercici pràctic final:

 

Mòdul I.- Introducció a la gestió pública

 • La col·laboració públic-privat a la contractació administrativa
 • La gestió pública al segle XXI
 • Models organitzatius públics
 • Ètica pública

 

Mòdul II.- Administració pública i era digital

 • Administració digital i procediment administratiu
 • Transparència administrativa i bon govern
 • Protecció de dades personals

 

Mòdul III.- Bases jurídiques de la funció directiva  

 • Règim jurídic i funcionament dels ens locals
 • Activitat de limitació
 • Activitat de foment
 • Gestió de serveis públics
 • Contractació administrativa
 • Planificació i gestió del territori
 • Expropiació forçosa
 • Responsabilitat patrimonial
 • Patrimoni local
 • Inspeccions
 • Procediment sancionador

 

Mòdul IV.- Bases econòmiques de la funció directiva

 • Gestió pressupostària
 • Intervenció i control econòmic administratiu  

 

Mòdul V.- Gestió pública

 • Sistemes de gestió i excel·lència
 • Gestió de polítiques públiques locals  
 • Gestió de la innovació a les polítiques públiques
 • Gestió de la presa de decisions
 • Gestió del canvi
 • Gestió de les persones
 • Gestió de gabinets de crisi
 • Gestió de projectes
 • Gestió de projectes europeus
 • Gestió de projectes Next Generation UE

 

Mòdul VI.- Gestió de la comunicació i de la imatge

 • Estratègies comunicatives 2.0
 • Comunicació organitzativa
 • Màrqueting públic
 • Gestió de la visibilitat i de la reputació

 

Mòdul VII.- Competències personals  

 • Models de lideratge
 • Habilitats d’assessorament al govern
 • Sistemes de Business Intelligence i quadres de comandament integral
 • Coaching

 

Mòdul VIII.- Sessions monogràfiques

 • Pla estratègic i pla de govern
 • Gestió de la sanitat pública
 • Gestió publica dels serveis socials
 • Gestió de processos electorals

 

Mòdul IX.- Tallers de bones pràctiques

Mòdul X.- Exercici pràctic final

Direcció i coordinació acadèmiques i professorat

 Direcció acadèmica

 • Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV
 • Sr. Àlex Grau i Orts, director, Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

 

Coordinació acadèmica

 • Dra. Marina Rodríguez Beas, professora lectora de dret administratiu i subdirectora, Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’estudis jurídics locals, URV
 • Sílvia Carmona Garias, lletrada, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i professora associada de dret administratiu, URV
   

 Professorat

 • Dr. Joan Maria Adserà i Gebellí, director general, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla
 • Sra. Carmen Alonso Higuera, secretària general, Ajuntament de Cornellà de Llobregat
 • Dr. Joan Amenós i Àlamo, professor titular de dret administratiu, UAB
 • Sra. Neus Arqués i Salvador, escriptora i analista digital
 • Sr. Tomàs Carbonell i Vila, interventor general, Diputació de Tarragona
 • Dr. Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de dret administratiu, UOC
 • Dr. Francesc Cid i Grau, coordinador, Servei d’Assistència Municipal i tresorer, Diputació de Tarragona i professor honorari de dret administratiu, URV
 • Sra. Eugènia Díez i Rodríguez, cap de servei de planificació i organització de recursos humans, Diputació de Tarragona
 • Dra. Bàrbara Egea i Oliver, cap de secció de gestió estratègica i transparència, Diputació de Tarragona
 • Sr. Josep Maria Elorduy i Vidal, director, Àrea Projectes Europeus i Regió del Coneixement, Diputació de Tarragona i professor honorari de dret administratiu, URV
 • Judit Esteve Izquierdo, directora, Serveis Jurídics i Convenis, UB i professora associada de dret administratiu, URV
 • Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de dret administratiu, UdL
 • Santiago Farré i Tous, cap, Assessoria Jurídica, Autoritat Catalana de Protecció de dades
 • Sra. Patrícia Fernández i Soto, cap de comunicació, Diputació de Tarragona i professora associada d’estudis de la comunicació, URV
 • Dr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV
 • Sra. Victòria Forns i Fernández, professora col·laboradora permanent de treball social i codirectora, Càtedra d’Inclusió Social, URV
 • Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu, URV
 • Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret administratiu i directora, Càtedra Enric Prart de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, UAB
 • Dr. José María Gimeno Feliú, catedràtic de dret administratiu, Universitat de Saragossa
 • Sr. Àlex Grau i Orts, director, Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV
 • Sra. Emma Gorgori i Bonet, cap de projectes europeus, Diputació de Tarragona i professora associada de gestió d’empreses, URV
 • Sr. Manuel Muntada i Collell, consultor en desenvolupament organitzatiu
 • Sr. Jordi Oliveres i Prats, director, Estratègia Local S.A.
 • Dra. Àngels Orriols i Sallés, lletrada, Ajuntament de Barcelona i professora associada de dret administratiu, UAB
 • Sr. Albert Pàmies i Rimabu, consultor i professor associat de gestió d’empreses, URV
 • Dra. Esther Pano Rey, coordinadora, Observatori de Govern Local, Fundació Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals i professora associada de ciència política i de l’administració, UB
 • Dr. Àngel Puyol i González, professor titular de filosofia moral i política, UAB
 • Dr. Carles Ramió i Matas , catedràtic de ciència política i de l’administració, UPF
 • Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, URV
 • Dr. Miquel Salvador i Serna, professor titular de ciència política i de l’administració, UPF
 • Sr. Albert Valldossera i Llort, coach  i consultor en direcció de màrqueting i de comunicació
 • Sr. Javier Villamayor Caamaño, cap, Oficina de Gestió Interna, Àrea de Presidència, Diputació de Barcelona.
Dades d'interès

Titulació

El programa condueix a l’obtenció del títol de Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva. Direcció pública local, atorgat per la Universitat Rovira i Virgili.

Destinataris

 • Directius i gerents locals
 • Habilitats de l’administració local
 • Altres llocs de comandament

Requisits i criteris: 

Requisits d’accés: Es requereix estar en possessió d’una titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o de grau o de de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o de màster universitari.

Criteris de selecció: Currículum vitae i ordre de sol·licitud.

 Informació general: 

Plataforma de realització virtual:

Moodle de la FURV, aplicatiu Blackboard Collaborate

 Lloc de realització presencial:

(a determinar)

 Horari:

Dijous de 10.00 a 14.00 i de 15.30 h. a 19.30 h.

 Calendari:

24 de Febrer de 2022 a 1 de desembre de 2022

 Inscripció:

Cal formalitzar la inscripció mitjançant la butlleta que trobareu a la pàgina web de l’ACM: http://www.acm.cat/formacio

Preu:

800€

Informació:

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 934 961 616 o adreçar-vos al correu electrònic cristina.soler@acm.cat i al web de l’ACM www.acm.cat