IniciFormació › Màster en govern local (V edició) Barcelon...

Màster en govern local (V edició) Barcelona

Data curs
05 octubre de 2018 a 29 març de 2019

Màster en govern local (V edició)
Diploma de postgrau en gestió i administració local (IX edició)
Barcelon, bienni 2017-2019

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
La Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) són conscients de la importància d’una correcta direcció i gestió públiques per a què els municipis, les comarques i les regions continuïn essent el motor d’Europa.
 
En un moment de difícil conjuntura econòmica, i quan l’Administració local es troba immersa en un procés de reforma del seu règim jurídic (del qual la Llei de Racionalització i Sostenibilitat i la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern en són uns dels màxims exponents), aquest Màster es presenta com una excel·lent oportunitat per passar revista a les competències que exerceixen els ajuntaments (competències pròpies, serveis mínims, competències delegades), a les relacions interadministratives amb els altres ens locals, a les hisendes municipals i la determinació dels costos dels serveis … i a totes aquelles qüestions d’actualitat que són d’interès per a una bona gestió de les polítiques públiques municipals.
 
El Màster en govern local presenta un format que s’adequa a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), derivat del procés de Bolonya, i el seu seguiment és compatible amb les exigències horàries dels polítics locals.
 
Objectius
 
Ser capaç de reconèixer i de fer front amb facilitat als canvis i reptes que es produeixen a l’Administració local.
Identificar l’estructura organitzativa i les competències dels ens locals.
Saber gestionar les relacions que els ajuntaments estableixin amb d’altres administracions (Estat, Generalitat...)
Obtenir i utilitzar correctament les dades que permetin una millora de la gestió dels ens locals.
Conèixer, valorar i saber utilitzar les fonts d’informació jurídiques, polítiques i socials que permetin avançar en la planificació de la governabilitat local (participació ciutadana local, enquestes d’opinió, tràmits administratius d’informació pública...).
Respectar i fer respectar l’entorn mediambiental i fomentar el desenvolupament urbanístic i econòmic sostenible, mitjançant l’estudi de les competències i tasques administratives implicades (medi ambient, urbanisme, plans estratègics...).
Reconèixer les tècniques i instruments per a gestionar els recursos humans d’un ajuntament.
Relacionar els mecanismes financers i tributaris que són competència de l’Administració local.
Distingir el règim aplicable als distints béns propietat dels ens locals (demanials i patrimonials).
Aplicar els procediments administratius previstos legalment (sancionador, expropiatori, contractació administrativa...)
Valorar i discutir l’eficàcia de la normativa local existent i plantejar propostes de millora.