IniciFormació › Màster en govern local (VI edició) Lleida

Màster en govern local (VI edició) Lleida

Data curs
05 octubre de 2018 a 22 març de 2019

Màster en govern local (VI edició)
Diploma de postgrau en gestió i administració local (X edició)
Lleida, bienni 2017-2019

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
La Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) i la Diputació de Lleida són conscients de la importància d’una correcta direcció i gestió públiques per a què els municipis, les comarques i les regions continuïn essent el motor d’Europa.
Per aquest motiu, us oferim conjuntament una nova edició del Màster en govern local, per la demarcació de Lleida.
 
En un moment de difícil conjuntura econòmica, i quan l’Administració local es troba immersa en un procés de reforma del seu règim jurídic (del qual la Llei de Racionalització i Sostenibilitat i la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern en són uns dels màxims exponents), aquest Màster es presenta com una excel·lent oportunitat per passar revista a les competències que exerceixen els ajuntaments (competències pròpies, serveis mínims, competències delegades), a les relacions interadministratives amb els altres ens locals, a les hisendes municipals i la determinació dels costos dels serveis … i a totes aquelles qüestions d’actualitat que són d’interès per a una bona gestió de les polítiques públiques municipals.
 
El Màster en govern local presenta un format que s’adequa a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), derivat del procés de Bolonya, i el seu seguiment és compatible amb les exigències horàries dels polítics locals.
 
Objectius
 
Ser capaç de reconèixer i de fer front amb facilitat als canvis i reptes que es produeixen a l’Administració local.
Identificar l’estructura organitzativa i les competències dels ens locals.
Saber gestionar les relacions que els ajuntaments estableixin amb d’altres administracions (Estat, Generalitat...)
Obtenir i utilitzar correctament les dades que permetin una millora de la gestió dels ens locals.
Conèixer, valorar i saber utilitzar les fonts d’informació jurídiques, polítiques i socials que permetin avançar en la planificació de la governabilitat local (participació ciutadana local, enquestes d’opinió, tràmits administratius d’informació pública...).
Respectar i fer respectar l’entorn mediambiental i fomentar el desenvolupament urbanístic i econòmic sostenible, mitjançant l’estudi de les competències i tasques administratives implicades (medi ambient, urbanisme, plans estratègics...).
Reconèixer les tècniques i instruments per a gestionar els recursos humans d’un ajuntament.
Relacionar els mecanismes financers i tributaris que són competència de l’Administració local.
Distingir el règim aplicable als distints béns propietat dels ens locals (demanials i patrimonials).
Aplicar els procediments administratius previstos legalment (sancionador, expropiatori, contractació administrativa...)
Valorar i discutir l’eficàcia de la normativa local existent i plantejar propostes de millora.