IniciFormació › Diplomatura de postgrau en Comptabilitat, co...

Diplomatura de postgrau en Comptabilitat, control intern o auditoria pública dels ens locals. Gestió pressupostària, funció interventora, control econòmic-financer i e-Administració (semipresencial)-I edició

Data curs
21 setembre de 2022 a 12 juliol de 2023

OBERTA LA PREINSCRIPCIÓ

INICI DEL CURS 21 DE SETEMBRE DE 2022

El Diploma de postgrau en comptabilitat, control intern i auditoria pública dels ens locals. Gestió pressupostària, funció interventora, control econòmic-financer i e-Administració (DPCCIAP) és un programa de formació superior universitària, amb modalitat semipresencial, fruit de la col·laboració entre l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín i la Fundació URV (FURV), que en aquest curs acadèmic 2022-2023 inaugura la primera edició.

El sòlid posicionament assolit per la URV – Fundació URV en l’organització de programes de formació especialitzada en dret, gestió i hisenda locals, conjuntament amb l’expertesa institucional i professional de l’ACM de la ma de professionals de primer nivell en aquestes matèries, ha culminat en una iniciativa pionera que persegueix l’excel·lència en la gestió pública municipal.

Aquest diploma de postgrau, fruit de la col·laboració institucional entre l’ACM i la URV, compta amb una direcció acadèmica formada tant per professorat universitari especialista en la matèria, com per professionals de reconegut prestigi que encapçalen les funcions objecte d’aquest programa a les administracions locals.

El DPCCIAP ofereix una formació orientada a la preparació específica dels tècnics del món local per assumir les tasques pròpies que vinculades a les funcions reservades als òrgans interventors, és a dir, la comptabilitat, la funció interventora i el control financer de les entitats locals.

Aquest programa de postgrau és una aposta de formació universitària específica i especialitzada i, com a tal, inèdita en el panorama universitari, per respondre a la necessitat de potenciar les carreres professionals vinculades als departaments de comptabilitat, gestió econòmica i pressupostària, i control intern de les entitats locals. El postgrau és la resposta de l’ACM i la URV davant la mancança estructural de quadres tècnics i directius qualificats que pateixen la majoria d’entitats locals de Catalunya per tal d’exercir les tasques vinculades a la comptabilitat i el control intern.
 

 

Objectius

1. Millorar la qualitat i capacitat de les persones adscrites a serveis relacionats amb les funcions públiques de control i fiscalització interna de la gestió pressupostària i economicofinancera l’auditoria pública i la comptabilitat establertes en el RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional i, complementàriament, d’altres empleats públics locals que hi tinguin relació o es vulguin formar en aquest àmbit.

2. Oferir una formació de caràcter universitari integral, amb una visió global i especialitzada, de les funcions de l’òrgan interventor local amb funcions de planificació, direcció i gestió en matèria de comptabilitat, funció interventora i control financer dels ens locals, per tal d’enriquir la pràctica, els coneixements i habilitats de les diferents persones professionals que exerceixen les funcions assignades a les àrees d’intervenció i gestió econòmica dels ens locals.

3. Millorar les capacitats i competències de les persones que ocupen els llocs de secretaria-intervenció dels ens locals i que requereixin millorar la seva formació econòmica i comptable.

4. Analitzar el marc normatiu vigent amb la finalitat de facilitar la implantació d’aquetes millores en el règim organitzatiu i competencial dels governs locals, aportant una eminentment visió pràctica, en especial en relació a la comptabilitat i control intern locals.

5. Facilitar el procés de modernització i transparència de l’administració local i incrementar el grau d’implementació de les noves tecnologies de la informació, tant en els processos de decisió, com en els diferents procediment administratius.
 

Programa
Mòdul 1
Règim jurídic, organització i funcionament de les entitats locals
1.Organització i règim jurídic
2.Procediment administratiu comú
3.Personal al serveis dels ens locals
4.Serveis públics locals
5.Contractació administrativa
6.Patrimoni local
7.Activitat de foment
8.Transparència i bon govern
9.Hisenda local
10.Recaptació local
 
Mòdul 2
Gestió pressupostària i comptabilitat pública
1.Gestió pressupostària
2.Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
3.Tresoreria local
4.Comptabilitat local
5.Perspectives de futur de la modificació de la LOEPSF
 
Mòdul 3
Funció interventora
1.Control intern
2.Funció interventora
3.Fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics. Exempcions
4.Fiscalització prèvia de drets i ingressos
5.Procediment per l’exercici de la funció interventora
6.Objeccions i procediment de discrepàncies
 
Mòdul 4
Control financer
1.Control financer
2.Auditoria pública
3.Control intern del sector institucional
4.Organismes autònoms i consorcis. Societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials i fundacions
5.Control financer de subvencions
6.Resultat de les actuacions de control: informes i seguiment
7.Control extern
 
Mòdul 5
TIC i eines tecnològiques per a l’Administració electrònica
1.E-administració i procediment administratiu, expedient electrònic i gestió documental
2.Infraestructures digitals, cloud computing, ciberseguretat i protecció de dades de caràcter personal
3.Revolució Digital
Direcció acadèmica i coordinació tècnica
Direcció acadèmica:
 • Dr. Francesc Cid i Grau, tresorer general, cap d’àrea, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professor honorari de dret administratiu, URV
 • Sra. Núria Josa i Arbonès, interventora general, Diputació de Girona, codirecció, ACM.
 • Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV.
 • Dr. Joan Pagès i Galtés, secretari-interventor i catedràtic de dret financer i tributari, URV.
 • Dr. Ernest Ruíz García, viceinterventor, Diputació de Girona, codirecció, ACM.

Coordinació tècnica:

 • Sra. Núria Gras i Nogués, cap, Secció de Suport Econòmic, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professora associada d’economia, URV.
 • Sr. Francesc Iglesies i Riumalló, cap de formació, programes i publicacions, ACM.
 • Sra. Mar Forcada i Nogués, tècnica de formació, ACM.

 

Dades d'interès

Destinataris: 

Professionals del món local adscrits a serveis i funcions públiques vinculats al control i a la fiscalització interna de la gestió pressupostària i economicofinancera, i a la comptabilitat de les entitats locals.

Càrrega acadèmica: 30 crèdits ECTS (200 h. i exercici final).

Període lectiu: 21 de setembre de 2022 - 12 de juliol de 2023.

Horari: Dimecres de 10.00 a 14.00 h. i de 15.30 a 19.00 h. (Una sessió presencial cada mes).

Lloc: Aula de formació de l’ACM- Carrer València 231, 5è 2a. 08007 Barcelona
Sessions virtuals: Aula virtual, plataforma Moodle, campus virtual URV.

Informació: Sra. Mar Forcada (formacio@acm.cat).
Tel: 934 96 16 16 Ext. 223.

Requisits i criteris d’admissió:

Es requereix estar en possessió d’una titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.

 1. Curriculum vitae
 2. Equilibri territorial
 3. Ordre de sol∙licitud

Preinscripció i matrícula: 15 de juny de 2022 - 15 de setembre de 2022. http://www.acm.cat/formacio

Places: 30

Import de la matrícula: 800€