IniciFormació › Diplomatura de postgrau en gestió gerencial...

Diplomatura de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva. Direcció pública. Edició Tarragona (semipresencial) - VIII edició

Data curs
09 desembre de 2021 a 29 juliol de 2022

OBERTA LA PREINSCRIPCIÓ

INICI DEL CURS 9 DE DESEMBRE DE 2021 

El Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva. Direcció pública local és un programa de formació superior inicialment impulsat per la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili (URV), que atès l’èxit assolit en les dues primeres edicions (cursos acadèmics 2003-2004 i 2007-2008), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la URV en van posar en marxa tres edicions a Barcelona (cursos acadèmics 2008-2009, 2014-2015 i 2017-2018) i dues més novament a Tarragona (cursos acadèmics 2016-2017 i 2019-2020); a fi de fer arribar aquest programa de postgrau al conjunt de les administracions locals de Catalunya. Així doncs, atès l’interès que desperta la funció directiva local, l’ACM ha decidit d’organitzar-ne la VIII edició a Tarragona per a aquest curs acadèmic 2021-2022.

El Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva és un títol universitari de postgrau de la URV, organitzat mitjançant la Càtedra d’estudis jurídics locals Màrius Viadel i Martín i la Fundació URV (FURV), que compta amb la col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals creada per l’ACM i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que vol donar resposta a les demandes i a les expectatives dels professionals de l’administració local que desenvolupen les seves funcions en llocs de comandament o direcció i que estan interessats a contribuir al canvi de cultura administrativa i la millora de les seves organitzacions.

Aquest programa de formació superior universitària pretén aprofundir en les especificitats de la gestió pública local des d’una perspectiva gerencial, destacant tots aquells aspectes que contribueixen a la qualitat de les organitzacions públiques i dels serveis que desenvolupen. Així, l’administració en la seva condició de servei públic, serà capaç de garantir la millora de la gestió i el funcionament dels ens locals, a fi d’assolir un millor servei a la societat, que és el fi que justifica l’activitat administrativa.

En aquest sentit, es vol donar resposta també a la formació del personal amb “funció directiva”, establert per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), que desenvolupa la seva activitat en els ens locals de Catalunya i, en particular, en els de caràcter supramunicipal.

El pla d’estudis que es presenta vol recollir el conjunt de disciplines que intervenen en la les tasques i funcions d’un directiu local i que han de contribuir a millorar l’exercici del seu càrrec, tot perseguint l’excel·lència tant en la planificació, com en l’execució i l’avaluació de l’actuació pública local.

 

 

Documents Associats
PDF icon gerencial_tarragona_2021.pdf
Objectius
 • Adquirir els instruments de la funció directiva en la gestió pública propis les administracions locals.
 • Analitzar el nou entorn de l’administració pública  i les diferents formes organitzatives  i de gestió.
 • Implementar els elements necessaris  per a la modernització administrativa i gerencial de l’administració local.
 • Assolir els coneixements necessaris de la funció i pràctica directiva i de les eines existents per  la millora de la gestió, particularment en els àmbits de la planificació estratègica, el control de gestió, el màrqueting i la comunicació públiques, entre d’altres.
Programa

El Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva. Direcció pública local està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior i al sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits (ECTS) i compta amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits ECTS (22 crèdits ECTS teòrics, 3 crèdits ECTS pràctics i la realització d'un exercici pràctic final, 5 crèdits ECTS).

El programa s’estructura en set mòduls de contingut pluridisciplinar teòric i pràctic que persegueixen la implementació d’estratègies per tal de fomentar el desenvolupament de capacitats directives i gerencials, que han de ser superats per a assolir el títol universitari corresponent. Al mòdul monogràfic es comptarà amb l’experiència de persones expertes que ocupen o han ocupat llocs de relleu en el món de la gerència i la funció directiva locals. En els tallers de bones pràctiques es preveu l’anàlisi i la resolució de situacions fàctiques i casos pràctics al llarg de l’any sobre la temàtica desenvolupada en el marc del programa. I, finalment, la realització d’un exercici pràctic final.

Per obtenir la titulació de postgrau és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions presencials, d’acord amb la normativa universitària.

El programa es desenvolupa amb els següents set mòduls de continguts fonamentals, cinc sessions monogràfiques, tallers de bones pràctiques i un exercici pràctic final:

 

Mòdul I.- Introducció a la gestió pública

 • La col·laboració públic-privat a la contractació administrativa
 • La gestió pública al segle XXI
 • Models organitzatius públics
 • Ètica pública

 

Mòdul II.- Administració pública i era digital

 • Administració digital i procediment administratiu
 • Transparència administrativa i bon govern
 • Protecció de dades personals

 

Mòdul III.- Bases jurídiques de la funció directiva  

 • Règim jurídic i funcionament dels ens locals
 • Activitat de limitació
 • Activitat de foment
 • Gestió de serveis públics
 • Contractació administrativa
 • Planificació i gestió del territori
 • Expropiació forçosa
 • Responsabilitat patrimonial
 • Patrimoni local
 • Inspeccions
 • Procediment sancionador

 

Mòdul IV.- Bases econòmiques de la funció directiva

 • Gestió pressupostària
 • Intervenció i control econòmic administratiu  

 

Mòdul V.- Gestió pública

 • Sistemes de gestió i excel·lència
 • Gestió de polítiques públiques locals  
 • Gestió de la innovació a les polítiques públiques
 • Gestió de la presa de decisions
 • Gestió del canvi
 • Gestió de les persones
 • Gestió de gabinets de crisi
 • Gestió de projectes
 • Gestió de projectes europeus

 

Mòdul VI.- Gestió de la comunicació i de la imatge

 • Estratègies comunicatives 2.0
 • Comunicació organitzativa
 • Màrqueting públic
 • Gestió de la visibilitat i de la reputació

 

Mòdul VII.- Competències personals  

 • Models de lideratge
 • Habilitats d’assessorament al govern
 • Sistemes de Business Intelligence i quadres de comandament integral
 • Coaching

 

Mòdul VIII.- Sessions monogràfiques

 • Pla estratègic i pla de govern
 • Gestió de la sanitat pública
 • Gestió publica dels serveis socials
 • Gestió de processos electorals

 

Mòdul IX.- Tallers de bones pràctiques

Mòdul X.- Exercici pràctic final

 

 

3. Titulació

El programa condueix a l’obtenció del títol de Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva. Direcció pública local, atorgat per la Universitat Rovira i Virgili.

 

4. Destinataris

 • Directius i gerents locals
 • Habilitats de l’administració local
 • Altres llocs de comandament
Direcció acadèmica

Direcció acadèmica: 

 • Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV
 • Sr. Àlex Grau i Orts, director, Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV
 • Dra. Marina Rodríguez Beas, professora lectora de dret administratiu i subdirectora, Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’estudis jurídics locals, URV
Dades d'interès

Plataforma de realització virtual:

Moodle de la FURV, aplicatiu Blackboard Collaborate

 

Lloc de realització presencial:

(a determinar per Diputació de Tarragona)

Horari: Dimarts i dijous de 16:00 h. a 20:00 h.

 

Calendari:

Del 9 de desembre de 2021 al 14 de juliol de 2022

Preu: 

800€