IniciActualitat › Catalunya rep 1487,08 milions d’euros del ...

Catalunya rep 1487,08 milions d’euros del Fons de Finançament a les CCAA de l’Estat com avançament del REACT-UE per a facilitar la liquiditat

08 juny de 2021

L'Executiu de l’Estat, a través de la Comissió Delegada de Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE), ha acordat l’assignació de 1.487,09 milions d’euros per a Catalunya. Aquests recursos corresponen al finançament per 2021 del compartiment Fons de Liquiditat REACT-UE, creat per la disposició final vint-i-novena de la Llei Pressupostos Generals de l'Estat de 2021. Aquest compartiment és una nova eina inclosa dins del Fons de Finançament a les Comunitats Autònomes (FFCCAA) i que permet una bestreta en forma de préstecs, d'aquests recursos i facilita liquiditat per al ràpid desplegament i absorció de la iniciativa REACT-UE, dotada amb 10.000 milions d’euros. Pretén d'aquesta manera anticipar aquestes quantitats, sense comprometre el seu pressupost ni el calendari de pagaments a la resta de proveïdors i creditors. Està previst que cada any es formalitzin nous préstecs amb càrrec a aquest compartiment amb les condicions aplicables al préstec que la CDGAE acordi anualment. 

Aquest nou compartiment preveu en el seu funcionament ordinari tres desemborsaments anuals en funció del ritme d'execució dels programes i de les necessitats financeres de les comunitats autònomes. 

Durant l'any 2021 es preveuen dos pagaments; el primer de fins al 50% de la quantitat assignada anualment per la CDGAE en aquest Acord i un segon desemborsament que s'haurà de sol·licitar al setembre en funció de les necessitats de liquiditat acreditades. Amb aquest calendari es pretén que Catalunya puguin ajustar les seves sol·licituds al ritme d'execució de les despeses i de la situació de la seva tresoreria.  

La iniciativa REACT-UE té l’objectiu d’ajudar els territoris a enfortir l'Estat de el Benestar, blindar els serveis públics i reactivar l'economia després de l'impacte de la pandèmia provocada per la COVID-19. 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2021/280521-cdgae-react-eu.aspx?gfe=1