IniciActualitat › L’Estat concreta la regulació dels confli...

L’Estat concreta la regulació dels conflictes d’interès en la gestió dels fons Next Generation

27 gener de 2023

El passat dia 24 de desembre de 2022 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE núm. 308 de 24.12.2022) la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023 (LPGE 2023), ), que ha estat desenvolupada per l’Ordre HFP/55/2023, del 25 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de conflictes d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Concretament: 

1. Data mining:  L‘Ordre obliga a les entitats gestores i executores beneficiàries del fons Next Generation a dur a terme un anàlisis sistemàtic i automatitzat del risc de conflicte d’interès, utilitzant l‘eina informàtica MINERVA de “data mining” amb seu a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària d’Espanya. Mitjançant aquesta eina informàtica s’analitzarà, per a cadascuna de les persones participants, les relacions familiars, i les vinculacions societàries, directes o indirectes, en què es puguin donar interessos personals o econòmics susceptibles de provocar un conflicte d’interès entre els participants en el procediment. 

L’Ordre regula els mitjans a través dels quals l’òrgan gestor identificarà l’òrgan responsable de cada procediment per tal que aquest rebi les credencials d’accés a l’eina informàtica MINERVA.

2. Àmbit material: Aquest anàlisi sistemàtic i automatitzat del risc de conflictes d’interès és d’aplicació als següents procediments vinculats a l’execució del PRTR: 

• En els procediments d’adjudicació de contractes

• En els procediments de concessió de subvencions (excepte les de concurrència massiva, més de 100 sol·licituds, en que l’anàlisi es durà sobre una mostra). 

3. Àmbit subjectiu: Aquest serà d’aplicació a: 

• Empleats públics i personal al servei d’entitats decisores, executores i instrumentals que participin en els procediments d’adjudicació de contractes o de concessió de subvencions, de forma individual o mitjançant un òrgan col·legiat. 

• Persones físiques o jurídiques participants en els procediments, que participin en qualitat de licitadores o sol·licitants. 

La DA 112a concreta que per cada col·lectiu, l’anàlisi s’aplicarà a les persones que realitzin les següents funcions :

• En els procediments de contractació, en les fases de valoració d’ofertes, proposta d’adjudicació i adjudicació de contractes: 
- Membres que conformen l’òrgan de contractació, tant si és unipersonal com col·legiat.
- Membres de l’òrgan col·legiat d’assistència a l’òrgan de contractació.

• En els procediments de concessió de subvencions, en les fases de valoració de sol·licituds i resolució de concessions:
- Membre/s de l’òrgan competent per la concessió
- Membres dels òrgans col·legiats de valoració de sol·licituds

4. Signatura de la DACI: Cadascuna de les persones mencionades anteriorment hauran de signar una declaració d’absència de conflictes d’interès (DACI) en el moment en què coneguin la seva participació en el procediment corresponent. 
5. Procediment: 

1) Amb caràcter previ a la valoració d’ofertes o sol·licituds per a cada procediment l’òrgan responsable del procediment de contractació de concessió de subvencions realitzarà l’anàlisi de risc de conflicte d’interès mitjançant l’eina informàtica, MINERVA.

2) En els procediments de concessió de subvencions en què concorrin més de 100 sol·licitants, l’anàlisi dels conflictes d’interès s’efectuarà sobre una mostra dels participants. 

3) L’òrgan responsable rebrà el resultat de l’anàlisi, i el comunicarà a:

• L’òrgan gestor del projecte o subprojecte corresponent
• Les persones subjectes a l’anàlisi de risc de conflicte d’interès

4) Si s’identifica un conflicte d’interès, i la persona afectada no reconeix la validesa de la identificació, disposarà de 2 dies hàbils per motivar la seva renúncia a l’abstenció, i així mateix haurà de signar una nova DACI que reflecteixi la situació plantejada i l’absència de conflicte d’interès.

5) En cas que no es produeixi l’abstenció, l’òrgan responsable, sol·licitarà a MINERA sobre els riscos detectats. Aquesta informació es traslladarà a l’òrgan superior jeràrquic de la persona afectada.

6) El superior jeràrquic resoldrà, en el termini de 2 dies hàbils, les al·legacions presentades, acceptant la participació de la persona afectada, o bé, ordentant-li que s‘abstingui de participar en el procediment.

7) D’ofici o a instància del superior jeràrquic corresponent, l’òrgan responsable podrà sol·licitar al Comitè Antifrau l’emissió d’un informe dins el termini de 2 dies hàbils sobre si correspon o no l’aplicació del supòsit d’abstenció en el cas concret. 

8) En cas d’abstenció, l’anàlisis de risc de conflicte d’interès es durà a terme respecte de la persona substituta del membre que s’ha abstingut en el procediment.

Aquest procés quedarà registrat en el sistema de gestió del PRTR. 

6. Bandera negra: En cas que no existeixi informació sobre riscos de conflicte d’interès per algun dels participants perquè l’eina informàtica no disposa de les dades, s’activarà el protocol d’obtenció d’informació (article 7 de l‘Ordre).

7. Assessorament: Es crearà una unitat especialitzada en assessorament en matèria d’anàlisis del risc de conflicte d’interès, adscrita a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

8. Caràcter bàsic: L‘Ordre té caràcter bàsic, i entra en vigor d’endemà de la publicació al BOE. 

9. Models de DACI: Els annexos incorporen models amb el contingut mínim obligatori que han de contenir les DACI.

Infografia sobre el procediment d'anàlisi de risc de conflicte d'interes. DESCARREGA-LA AQUÍ.