IniciActualitatPublicacions › El sistema electoral de les Entitats Municip...

El sistema electoral de les Entitats Municipals Descentralitzades

Autor
Èric Gómez Pérez

Secció:

Descripció

Catalunya incorpora la figura de les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) en el seu Estatut d’Autonomia i les dota, per tant, de protecció estatutària, però no compta amb una llei específica que les reguli. Alhora, tampoc compta amb una llei electoral pròpia que pugui incorporar les especificitats del seu sistema electoral. La regulació del sistema electoral d’aquests ens locals es troba dispersa en diverses normes, tant estatals com autonòmiques, i es fa necessari, per tant, recórrer de forma supletòria al sistema electoral dels municipis per tal de resoldre les llacunes existents.

Aquesta monografia fa un estudi exhaustiu de les diverses lleis que regulen el règim electoral de les EMD, així com les solucions a les llacunes legals existents, tot fent una anàlisi detallada de l’administració electoral, del procediment d’elecció del president o presidenta, del procés de constitució de la Junta de Veïns i de designació dels vocals que en són membres, del sistema electoral aplicable a les EMD que funcionen amb règim de Consell Obert i de les Comissions Gestores d’aquests ens locals. Finalment, fruit d’aquesta anàlisi, exposa tot un seguit de conclusions a tenir en compte en la redacció d’una nova regulació del sistema electoral de les EMD.

Data publicació
dimarts, juny 29, 2021