Inici › Convocatòries

Convocatòries

En aquest apartat, trobareu aquelles convocatòries d’interès per al món local relacionades amb el finançament europeu. En un primer apartat, recollirem les convocatòries del fons Next Generation, i en el segon apartat, totes aquelles convocatòries europees finançades pel Marc Financer Pluriennal 2021-2027, i que puguin ser d’interès municipal.

AQUÍ pots consultar la previsió de publicació de convocatòries dels Fons Next Generation del primer semestre del 2022. 

A més, a la pàgina web de fons europeus de la Generalitat de Catalunya podreu visualitzar la informació relativa a cadascun dels diferents fons europeus. També s’ha dedicat un apartat específic als fons Next Generation, amb un visor de dades interactiu específic per als ens locals.

         

Next Generation

Bases reguladores i convocatòria per a l’any 2022, de subvencions per a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, que no hagin presentat projectes per l'import màxim assignat a l’Ordre TER/1204/2021

S’ha publicat al BOE, el dia 15 de setembre de 2022 l’Ordre TER/887/2022, de 12 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'efectua la convocatòria corresponent a 2022, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, que no hagin presentat projectes per l'import màxim assignat mitjançant Ordre TER/1204/2021, de 3 de novembre, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Mitjançant aquesta Ordre s'estableixen les bases reguladores i s'efectua la convocatòria corresponent a l'any 2022 de subvencions dirigides a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, destinada als municipis de més de 50.000 habitants, així com els de població inferior que tinguin la consideració de capital de província que no hagin presentat projectes per l'import màxim assignat mitjançant l'Ordre TER/1204/2021, de 3 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'efectua la convocatòria corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en els termes previstos en aquesta.

Les subvencions que es concedeixin a l'empara d'aquesta ordre s'emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Les actuacions subvencionables tindran com a objectius de caràcter general:

 1. Millora de l'accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses.
 2. Reducció de la bretxa digital.
 3. Millora de l'eficiència i eficàcia dels empleats públics.
 4. Reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes.
 5. Utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals (chatbots, automatització i robotització, plataformes, etc.).

Entitats beneficiàries: Podran tenir la consideració d'entitats beneficiàries i, per tant, executores, de les ajudes els ajuntaments dels municipis amb població superior a 50.000 habitants, d'acord amb les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2020, així com els de població inferior que tinguin la consideració de capital de província, que no hagin presentat projectes per l'import màxim assignat mitjançant l'Ordre TER/1204/2021, de 3 de novembre, en els termes previstos en aquesta.

No podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta ordre les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies contingudes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Quantia: L'import total màxim de les subvencions a què es refereix aquesta convocatòria és de 3.336.235,08 euros.

L'assignació entre les diferents entitats beneficiàries s'efectuarà en els termes en els quals va ser previst mitjançant l'Ordre TER/1204/2021, de 3 de novembre:

 1. El 45 per 100 de l'import total convocat, 41.746.500 euros, es distribuirà entre els municipis amb població superior a 250.000 habitants.
 2. El 55 per 100 restant, 51.023.500 euros, es distribuirà entre els municipis amb població entre 50.001 i 250.000 habitants i els de població inferior que tinguin la consideració de capital de província.

L'annex V recull la quantia màxima de l'ajuda que correspon a cadascun d'aquests municipis.

Sol·licituds: El termini per a la presentació de les sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al BOE fins a les 15.00 hores del dia 15 d'octubre de 2022.

Bases reguladores i convocatòria. ENLLAÇ.

Convocatòria per a la concessió de les subvencions per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –-NextGenerationEU–, per als anys 2022 i 2023
S’ha publicat al DOGC, el dia 8 de setembre de 2022 la Resolució VPD/2159/2022, de 2 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU–, per als anys 2022 i 2023 (ref. BDNS 646829).
 
Objecte i finalitat: Aquesta resolució té per objecte convocar les subvencions per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.
Aquestes ajudes tenen la finalitat de compensar les despeses derivades de la millora de les instal·lacions de telecomunicacions en les edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal que no disposin d'una infraestructura comuna de telecomunicacions, pel fet d'haver estat construïdes amb anterioritat a l'any 2000. També pretenen fomentar la retirada d'antenes i cablejat en desús de ràdio i televisió, la substitució de sistemes individuals de recepció de ràdio i televisió i d'instal·lacions antigues de recepció col·lectiva.
 
Entitats beneficiàries: Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les comunitats de propietaris d'un edifici o conjunt d'edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal, establerts en l'article 396 del Codi civil, així com en els correlatius de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal, i de la Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, i que necessitin adaptar les seves instal·lacions de telecomunicacions a l'interior de l'edifici o conjunt d'edificacions.
 
 
Quantia: La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és d'11.835.648,00 euros. La quantia màxima de la subvenció per a cadascuna de les actuacions subvencionables previstes a l'article 12 del Reial decret 990/2021, de 16 de novembre, i per a cada destinatari últim, amb un màxim subvencionable de fins a 35 habitatges, entesos com a unitats immobiliàries de l'edifici o conjunt d'edificacions, s'inclou en l'annex IV del Reial decret 990/2021, de 16 de novembre: 
a) Infraestructura de telecomunicacions adaptada per a la radiodifusió sonora, televisió digital i banda ampla ultraràpida (instal·lació completa): 680 € de cost unitari * 35 habitatges * 70 % d'intensitat d'ajuda. 
b) Infraestructura de telecomunicacions adaptada per a la radiodifusió sonora, televisió digital i banda ampla ultraràpida (instal·lació parcial, en no incloure per a radiodifusió sonora i televisió digital ni els elements de captació –antenes– ni d'adaptació –equipament de capçalera–): 600 € de cost unitari * 35 habitatges * 70 % d'intensitat d'ajuda. 
c) Infraestructura de telecomunicacions adaptada, exclusivament, per a banda ampla ultraràpida: 485 € de cost unitari * 35 habitatges * 70 % d'intensitat d'ajuda. 
L'import de cadascuna de les subvencions no serà inferior al 50 per cent ni superior al màxim del 70 per cent de les despeses subvencionables que constin a les factures, amb els límits que s'estableixen per a cada tipus d'actuació en l'annex IV del Reial decret 990/2021, de 16 de novembre. 
En el cas que el cost final efectiu de l'actuació subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, es farà la reducció, en la mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada. Altrament, l'incompliment de la intensitat de la subvenció establerta comporta la revocació de la subvenció atorgada.
 
Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 30 de juny de 2023. En cas que s'exhaureixi el pressupost assignat, i sempre que no hagi expirat el termini de presentació indicat, es podran continuar registrant sol·licituds a la llista de reserva provisional, d'acord amb l'article 18.2 del Reial decret 990/2021, de 16 de novembre.
 

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

R.D. 990/2021. ENLLAÇ.

Convocatòria per a la concessió de subvencions per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (NextGenerationEU) per al període 2022-2023
S’ha publicat al DOGC, el dia 7 de setembre de 2022 la Resolució CLT/2647/2022, de 30 d'agost, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) per al període 2022-2023 (ref. BDNS 646673).
 

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) per al període 2022-2023. 

Les finalitats d'aquesta línia de subvencions són les següents:

a) Impulsar l'activitat, la creació, les pràctiques i els processos culturals contemporanis, en estreta vinculació amb les comunitats i els seus contextos socials, territorials i culturals específics, contribuint a la construcció de nous relats, imaginaris, representacions, estètiques, valors i actituds per al medi rural en el context dels reptes que planteja el món contemporani, així com posar en valor, en diàleg amb el present, el patrimoni cultural, el coneixement i la tradició.
b) Promoure la dinamització, la modernització i la innovació dels sectors, i agents culturals i creatius que treballen en el medi rural, afavorint la generació de treball, la professionalització i la creació de xarxes professionals locals, regionals i nacionals, així com promoure la igualtat de gènere en aquests sectors.
c) Afavorir la inclusió i estimular la participació ciutadana activa en l'activitat cultural com a instrument de participació democràtica, benestar, salut, i cohesió social i territorial, amb especial atenció a la incorporació d'estratègies d'igualtat de gènere, participació juvenil i col·laboració dels centres educatius.
d) Promoure la diversitat cultural, així com el diàleg i l'intercanvi rural-urbà.
e) Impulsar la contribució de la cultura als objectius de desenvolupament sostenible (ODS), sobretot, aquells vinculats amb la sostenibilitat mediambiental.
 
Entitats beneficiàries: Poden optar a aquestes subvencions:
 a) Entitats de l'Administració local de Catalunya: ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats de municipis, consorcis d'ens locals, consells comarcals i diputacions provincials, així com els ens públics que en depenen.
 b) Organismes públics, amb personalitat jurídica pròpia, que depenen de l'Administració de la Generalitat i fundacions adscrites a l'Administració de la Generalitat.
 c) Fundacions, associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre.
d) Empreses privades i altres entitats amb finalitat de lucre, així com els professionals inscrits en el Règim especial de treballadors autònoms.
 
Quantia: La dotació màxima de la convocatòria és de 2.368.984,26 euros. L'import de les subvencions per a cada projecte és, com a màxim, del 80% de la despesa subvencionable de les actuacions, amb un màxim de 75.000,00 euros. L'import mínim que es pot sol·licitar és de 25.000,00 euros. S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 25.000,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 31.250,00 euros.
 
Sol·licituds: El període per presentar les sol·licituds és del 8 al 27 de setembre del 2022. El dia 27 de setembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.
 
Convocatòria. ENLLAÇ.
Bases específiques. ENLLAÇ.
Bases generals. ENLLAÇ.
Bases específiques de les subvencions per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea

S’ha publicat al DOGC, el dia 8 d’agost de 2022 la Resolució CLT/2527/2022, de 2 d'agost, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques de les subvencions per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU).

Objecte i finalitat: L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període biennal, a ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes de Catalunya; és a dir, que tinguin lloc o es desenvolupin en municipis del medi rural.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per medi rural els municipis que tenen una població inferior a 30.000 habitants i una densitat inferior als 100 habitants/km2, d'acord amb la llista de municipis que consten a l'annex 2.

Les finalitats d'aquesta línia de subvencions són les següents:

 1. Impulsar l'activitat, la creació, les pràctiques i els processos culturals contemporanis, en estreta vinculació amb les comunitats i els seus contextos socials, territorials i culturals específics, contribuint a la construcció de nous relats, imaginaris, representacions, estètiques, valors i actituds per al medi rural en el context dels reptes que planteja el món contemporani, així com posar en valor, en diàleg amb el present, el patrimoni cultural, el coneixement i la tradició.
 2. Promoure la dinamització, la modernització i la innovació dels sectors, i agents culturals i creatius que treballen en el medi rural, afavorint la generació de treball, la professionalització i la creació de xarxes professionals locals, regionals i nacionals, així com promoure la igualtat de gènere en aquests sectors.
 3. Afavorir la inclusió i estimular la participació ciutadana activa en l'activitat cultural com a instrument de participació democràtica, benestar, salut, i cohesió social i territorial, amb especial atenció a la incorporació d'estratègies d'igualtat de gènere, participació juvenil i col·laboració dels centres educatius.
 4. Promoure la diversitat cultural, així com el diàleg i l'intercanvi rural-urbà.
 5. Impulsar la contribució de la cultura als objectius de desenvolupament sostenible (ODS), sobretot, aquells vinculats amb la sostenibilitat mediambiental.

Entitats beneficiàries: Poden optar a aquestes subvencions:

 1. Entitats de l'Administració local de Catalunya: ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats de municipis, consorcis d'ens locals, consells comarcals i diputacions provincials, així com els ens públics que en depenen.
 2. Organismes públics, amb personalitat jurídica pròpia, que depenen de l'Administració de la Generalitat i fundacions adscrites a l'Administració de la Generalitat.
 3. Fundacions, associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre.
 4. Empreses privades i altres entitats amb finalitat de lucre, així com els professionals inscrits en el Règim especial de treballadors autònoms.

Quantia: L'import de les subvencions per a cada projecte és, com a màxim, del 80% de la despesa subvencionable de les actuacions, amb un màxim de 75.000,00 euros. L'import mínim que es pot sol·licitar és de 25.000,00 euros. S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 25.000,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 31.250,00 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 25.000,00 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

Bases específiques. ENLLAÇ.

Bases reguladores i convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
S’ha publicat al BOE, el dia 1 de setembre de 2022 l’Ordre TER/836/2022, de 29 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'efectua la convocatòria corresponent a 2022.
 
 
Objecte i finalitat: Aquesta ordre té per objecte establir les bases reguladores i efectuar la convocatòria per a l'exercici 2022 de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, la finalitat de la qual sigui la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals. Les subvencions contemplades en aquesta ordre es destinaran, en les condicions que en ella s'estableixen, a finançar projectes de modernització i digitalització en l'àmbit de les administracions de les entitats locals que s'emmarquin en alguna de les línies estratègiques enunciades en l'article 5, el contingut del qual està alineat amb l'Estratègia Digital 2025, el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025 i altres accions de modernització dirigides al sector públic.
 
Les subvencions que es concedeixin a l'empara d'aquesta ordre s'emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
 
Les actuacions subvencionables tindran com a objectius de caràcter general:
a) Millora de l'accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses.
b) Reducció de la bretxa digital.
c) Millora de l'eficiència i eficàcia dels empleats públics.
d) Reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes.
e) Utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals (chatbots, automatització i robotització, plataformes, etc.).
 
Entitats beneficiàries:Podran tenir la consideració d'entitats beneficiàries, i per tant, executores de les ajudes:
a) Els municipis amb una població compresa entre els 20.000 i 50.000 habitants, a excepció dels municipis que siguin capitals de província, d'acord amb les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2020.
b) Les diputacions provincials de règim comú i de règim foral, capítols, consells insulars, i les comunitats autònomes uniprovincials, sent els destinataris de les actuacions que realitzin, en els termes de l'article 5, els municipis amb població inferior a 20.000 habitants del seu àmbit territorial, d'acord amb les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2020.
c) Les Ciutats de Ceuta i Melilla.
 
 
Quantia:  L’Annex VII estableix la quantia màxima de l’ajut corresponent a cada entitat local beneficiària. Les despeses subvencionables hauran de correspondre de manera indubtable al projecte finançat. Seran despeses subvencionables les despeses d'inversió destinats a la creació o adquisició de béns de capital, així com els destinats a l'adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament operatiu dels serveis i aquelles altres despeses de naturalesa immaterial que tinguin caràcter amortitzable, sempre que responguin a la naturalesa dels fins subvencionats.
 
Sol·licituds: El termini per a la presentació de les sol·licituds dels ajuts, per part de les entitats recollides a l'article 3, s'iniciarà a les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al BOE (per tant, el dia 2/09/2022), fins les 15.00 hores del dia 15 de desembre de 2022.
 
Bases Reguladores i Convocatòria per a l’any 2022. ENLLAÇ.
Convocatòria per a l’any 2022 de subvencions destinades a la digitalització i modernització de les Juntes Arbitrals de Consum, adscrites a Administracions locals i autonòmiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
S’ha publicat al BOE, el dia 1 de setembre de 2022 l’Ordre  CSM/837/2022, de 30 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'efectua la convocatòria corresponent a 2022, de subvencions destinades a la digitalització i modernització de Juntes Arbitrals de Consum, adscrites a Administracions locals i autonòmiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 
 
Objecte i finalitat: Mitjançant aquesta ordre s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a la transformació digital i modernització de les Juntes Arbitrals de Consum, adscrites a Comunitats i Ciutats Autònomes, així com a les adscrites a Entitats Locals.
 
Les subvencions que es concedeixin a l'empara d'aquesta ordre s'emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
 
Les actuacions subvencionables tindran com a objectius de caràcter general:
a) Digitalització dels procediments que duguin a terme les Juntes Arbitrals de Consum.
b) Millora de l'accessibilitat dels serveis públics digitals prestats per les Juntes Arbitrals de Consum a les persones consumidores i empresaris que intervinguin en els procediments duts a terme per aquelles.
c) Incorporació de tecnologies de la informació i les comunicacions, dotant-se de mitjans electrònics apropiats i suficients per a permetre la relació amb les parts i sectors interessats
d) Reducció de la bretxa digital.
e) Reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes.
f) Utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals (chatbots, automatització i robotització, plataformes, etc.).
 
Entitats beneficiàries: Tindran la consideració d'entitats beneficiàries d'aquestes ajudes les Comunitats Autònomes, Ciutats Autònomes i Entitats Locals a les quals es trobin adscrites les Juntes Arbitrals de Consum, el conveni de constitució del qual es trobi en vigor en el moment de presentació de les sol·licituds.
 
Quantia: Per a les Entitats Locals que tenen adscrites Juntes Arbitrals de Consum, l'import total màxim és 400.000,00 euros. Les subvencions aniran destinades a finançar els projectes que presentin les diferents entitats beneficiàries. El criteri de valoració per a efectuar el repartiment s'efectuarà d'acord amb la següent fórmula:
Ajuda concedida a l'entitat «N» = (SEn* IAC)/(∑AS) on:
SEn = Import d'ajuda que, complint els requisits de concessió, correspon al projecte assenyalat com a prioritari en la sol·licitud realitzada per l'entitat «n».
IAC = Import previst en la partida corresponent a les entitats beneficiàries.
∑AS = Sumatori d'ajudes sol·licitades que, complint els requisits de concessió, correspon als projectes prioritaris de les sol·licituds realitzades per les entitats beneficiàries.
L'import de l'ajuda resultant mitjançant l'aplicació d'aquesta fórmula tindrà com a límit l'import de les despeses subvencionables incloses en l'actuació subvencionada, no podent superar l'import màxim de quinze per cent del previst en la partida que correspongui a les entitats beneficiàries en l'aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat que correspongui.
 
 
Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze (15) dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació aquesta Ordre al BOE o de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE.
 
 
Bases Reguladores i convocatòria per a l’any 2022. ENLLAÇ.
Segona convocatòria de l'any 2022 de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa Acompanya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Next Generation EU
S’ha publicat al DOGC, el dia 1 de setembre de 2022 la Resolució  EMT/2574/2022, de 28 de juliol, per la qual es fa pública la segona convocatòria de l'any 2022 de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa Acompanya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, Next Generation EU, finançat per la Unió Europea que promou el Departament d'Empresa i Treball (ref. BDNS 644227).
 
Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte fer pública la segona convocatòria de l'any 2022 de presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions del Programa Acompanya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, Next Generation EU, finançat per la Unió Europea que promou el Departament d'Empresa i Treball.
Les bases reguladores d'aquestes subvencions les publica l'Ordre EMT/249/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Acompanya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència que promou el Departament d'Empresa i Treball (DOGC núm. 8573, de 29.12.2021).
 
D'acord amb la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/249/2021, de 27 de desembre, les actuacions que s'han de desenvolupar en el marc del Programa Acompanya són les següents:
 
a) Orientació, assessorament i acompanyament a la persona destinatària final elaborant, per a cada treballador/ora, un programa d'adaptació al lloc de treball que inclourà accions de formació adreçades a l'ensinistrament específic en les tasques inherents al lloc de treball.
 
b) Tasques d'apropament i col·laboració entre la persona destinatària del Programa, l'empresa i el personal de l'empresa amb el qual es comparteix la feina, mitjançant les accions d'adaptació del lloc de treball a la persona participant.
 
c) Suport al treballador/ora en el desenvolupament d'habilitats socials i comunitàries, perquè pugui relacionar-se amb l'entorn laboral en les millors condicions, mitjançant accions d'entrenament i formació en competències transversals i habilitats socials i laborals.
 
d) Seguiment del treballador/ora i avaluació del procés d'inserció en el lloc de treball. Aquestes actuacions tenen per objecte la detecció de necessitats i la prevenció de possibles obstacles, tant per al treballador/ora com per a l'empresa que contracta, que posin en perill l'objectiu d'inserció i permanència en el lloc de treball.
 
Es portaran a terme mitjançant, les accions següents:
 
- Seguiment de la persona contractada i de l'empresa per assegurar el desenvolupament correcte de la inserció i cobrir les necessitats de formació i adaptació per modificacions eventuals de l'activitat del lloc de treball o per un canvi en l'entorn laboral.
 
- Gestió d'incidències i situacions de crisi.
 
- Valoració del desenvolupament del procés i de satisfacció, tant de la persona participat com de l'empresa.
 
e) Assessorament i informació a l'empresa sobre les necessitats dels processos d'adaptació del lloc de treball mitjançant accions de sensibilització i formació als treballadors/ores de l'entorn laboral de la persona contractada, i sobre la importància dels suports naturals.
 
f) Tasques d'empoderament de les dones amb discapacitat en el lloc de treball mitjançant activitats i dinàmiques relacionats amb les diferències de gènere, els drets de les dones en l'àmbit laboral, la prevenció i l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral, el llenguatge sexista i la doble discriminació que pateixen les dones amb trastorn de la salut mental, i l'anàlisi d'ocupacions des de la perspectiva de gènere.
 
g) Seguiment de les dones amb discapacitat i el seu procés d'inserció en el lloc de treball, promovent la realització d'estudis i l'actualització de les fonts estadístiques sobre la situació de les dones amb discapacitat en el mercat de treball, evitant la introducció de paràmetres sexistes i androcèntrics.
 
Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les associacions i les fundacions, així com altres institucions sense finalitat de lucre, degudament constituïdes i amb seu a Catalunya, que subscriguin un conveni de col·laboració amb l'empresa del mercat ordinari que ha de contractar les persones destinatàries finals i compleixin els requisits següents:
 
 - Tenir per objecte social, entre d'altres, la inserció laboral o la creació d'ocupació a favor de col·lectius vulnerables.
 
 - Tenir en plantilla el personal tècnic especialitzat que compleixi els requisits establerts a la base 9, o el compromís de contractar-lo, així com disposar dels recursos materials necessaris que garanteixin un desenvolupament adequat del Programa.
 
 - Tenir experiència acreditada, de com a mínim un any des de la publicació de la convocatòria corresponent, en el desenvolupament de programes d'inclusió laboral en el mercat ordinari dels col·lectius vulnerables destinataris finals d'aquesta subvenció.
 
 - Desenvolupar les activitats d'inclusió laboral de forma gratuïta, sense cap tipus de cobrament o percepció de cap tipus de tarifa o quantitat a persones treballadores o empreses.
 
 - Disposar de personal tècnic amb formació i capacitació en gènere, violències masclistes i discapacitat, per poder elaborar un projecte d'intervenció específic per a cada dona amb discapacitat destinatària final d'aquesta subvenció.
 
Quantia: Seran subvencionables els costos laborals i de seguretat social que es generin durant de desenvolupament del Programa, desemborsats en el període d'execució que estableix aquesta Resolució i derivats de la contractació del personal tècnic especialitzat per part de les entitats beneficiàries.
 
El finançament consisteix en un mòdul màxim per persona participant que finalitzi l'itinerari personalitzat que li han dissenyat. Els imports d'aquest mòdul màxim, d'acord amb el tipus i el grau de discapacitat, són els següents:
 
a) 6.000,00 euros per cada treballador/ora dels col·lectius descrits a la base 10.1.a) de l'annex 1 de l'Ordre EMT/249/2021, de 27 de desembre.
 
b) 4.125,00 euros per cada treballador/ora dels col·lectius descrits a les bases 10.1.b) i 10.1.c) de l'annex 1 de l'Ordre EMT/249/2021, de 27 de desembre.
 
Les quantitats per al càlcul del mòdul màxim detallat en l'apartat anterior, a percebre per part de l'entitat beneficiària per cada persona participant, són:
 
a) Accions de formació per a l'adaptació/l'ensinistrament en el lloc de treball: 1.200,00 euros, considerant un cost de 12,00 euros/hora.
 
b) Accions d'orientació, assessorament i acompanyament: 3.000,00 euros, considerant un cost de 25,00 euros/hora.
 
c) Altres accions facilitadores, que són les que consten a la base 6.1, apartats b) al g), de l'Ordre EMT/249/2021, de 27 de desembre: 1.800,00 euros.
 
L'import màxim que es concedeix per entitat sol·licitant és de 80.000,00 euros.
 
Sol·licituds: El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, s'inicia a les 9.00 hores de l'endemà hàbil de la data de publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza a les 14.00 hores del dia 16 de setembre de 2022.
 
Segona convocatòria. ENLLAÇ.
 
Bases reguladores. ENLLAÇ.
Convocatòria d’ajudes a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació d’aules de formació a través d’Aules Mentor, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
S’ha publicat al BOE, el dia 1 de setembre de 2022 l’Extracte de la Resolució de 31 d’agost de 2022 de la Secretaria General de Formació Professional per la qual es convoquen ajudes a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d'Aula Mentor, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 
Objecte i finalitat: L’objecte d’aquests ajuts és donar suport al finançament i la implantació del programa de formació oberta i a distància Aula Mentor mitjançant la creació de noves aules Mentor dependents d'entitats locals i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.
La finalitat és contribuir a finançar les activitats de formació contínua -dirigides a població adulta i en modalitat a distància- que desenvolupin les Aules Mentor de nova creació i a sufragar part de les despeses necessàries per a la seva posada en marxa i per a la realització d'aquestes activitats per part de les entitats locals.
 
Entitats beneficiàries: Seran entitats beneficiàries les entitats locals a les quals es refereix l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, així com les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.
 
Quantia: Aquesta convocatòria es fa per una dotació d'1.496.000,00 € que es distribuiran en 374 mòduls de 4.000,00 € euros cadascun.
 
Sol·licituds:  El termini de presentació de les sol·licituds és de vint-i-cinc (25) dies hàbils, comptats a partir del següent al de publicació al BOE. 
 
Extracte de la convocatòria. ENLLAÇ.
 
Bases reguladores. ENLLAÇ.
Convocatòria de les subvencions per al finançament d'actuacions a les Reserves de la Biosfera a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència destinades a entitats de naturalesa pública corresponents a 2022-2023

S’ha publicat al DOGC, el dia 30 d’agost de 2022 la Resolució ACC/2243/2022, d'11 de juliol, per la qual es convoquen les subvencions per al finançament d'actuacions a les Reserves de la Biosfera a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, destinades a entitats de naturalesa pública corresponents a 2022-2023 (ref. BDNS 638810).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar per a l'any 2022-2023 els ajuts destinats a subvencionar actuacions a les Reserves de la Biosfera a Catalunya d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/154/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'actuacions a les Reserves de la Biosfera a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (DOGC núm. 8696, de 27.6.2022).

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones següents:

a) Els òrgans de gestió de les reserves de la biosfera a Catalunya: COPATE i Diputació de Barcelona i de Girona.

b) Ajuntaments situats a l'àrea d'influència socioeconòmica de les reserves de la biosfera a Catalunya.

c) Altres entitats locals (mancomunitats, consorcis, juntes veïnals, confraries de pescadors, forests veïnals comunals, etc.), quan els components que en formen part estiguin situats totalment o parcialment a les reserves de biosfera a Catalunya.

d) Associacions, entitats de custòdia del territori i organitzacions no governamentals (ONG) que tinguin vinculació estreta amb les reserves de biosfera a Catalunya, sempre que entre els seus fins estatutaris figuri expressament la realització d'actuacions que impliquin la conservació i millora del patrimoni i/o dels recursos naturals, o de protecció del patrimoni cultural material i immaterial. Aquestes entitats han de tenir la seu social a la reserva de biosfera de forma preferent o acreditar degudament actuacions realitzades en l'àmbit de la reserva de biosfera.

e) Agrupacions empresarials i professionals, autònoms i empreses que tinguin la seva activitat principal a les reserves de biosfera a Catalunya, o que, essent residents, vulguin implantar-hi una nova activitat.

f) Universitats i entitats d'investigació pel que fa a treballs de recerca en matèria de medi ambient (sistemes ecològics, espais naturals, etc.) i desenvolupament sostenible, etnologia i relacions home-natura

Quantia: La dotació d'aquesta convocatòria, amb crèdit plurianual, és d'1.783.027,00 euros. Per a aquesta convocatòria, s'estableix un import màxim de subvenció de 40.000 euros per a totes les persones beneficiàries, a excepció dels òrgans gestors de les reserves per als quals l'import màxim de subvenció coincideix amb la dotació de crèdit assignada següent:

- COPATE: 700.000,00 €.

- Diputació de Barcelona i Diputació de Girona: 349.027,00 €.

L'actuació o el projecte a subvencionar haurà de tenir un mínim import elegible (subvencionable) de 10.000,00 euros, per sota del qual no s'atorga cap subvenció per qüestió d'eficàcia i eficiència administrativa.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, serà d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria per a la concessió de subvencions per promoure la internacionalització dels ens de l'Administració local de Catalunya

S’ha publicat al DOGC, el dia 29 d’agost de 2022 la Resolució XGO/2590/2022, de 26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per promoure la internacionalització dels ens de l'Administració local de Catalunya (ref. BDNS 651647).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'any 2022 de suport a les despeses per promoure la internacionalització dels ens de l'Administració local de Catalunya.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els següents ens que componen l'Administració local de Catalunya:

Línia 1. Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i els organismes adscrits i participats majoritàriament per alguna d'aquestes entitats locals.

Línia 2. Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i els organismes adscrits i participats majoritàriament per alguna d'aquestes entitats locals, que siguin membres formals que participin en organismes i xarxes europeus o internacionals.

Quantia: La dotació de les subvencions establertes en aquesta Resolució és d'1.000.000,00 d'euros. La distribució per línies de l'import d'1.000.000,00 d'euros és la següent:

Línia 1: la internacionalització dels ens de l'Administració local de Catalunya, amb la finalitat de contribuir al finançament de les despeses derivades de la promoció d'activitats amb projecció exterior, així com a la preparació i execució de projectes europeus i internacionals. Import: 900.000,00 euros.

Línia 2: la participació dels ens de l'Administració local de Catalunya com a membres d'organismes i xarxes europeus i internacionals i les seves actuacions com a membres d'aquestes, amb la finalitat de contribuir al manteniment de la seva condició de membres i a la promoció de les activitats d'aquests organismes i xarxes en què l'ens local participa. Import: 100.000,00 euros.

L'import de la subvenció atorgada no podrà superar el 75% del pressupost elegible del projecte, programa d'activitats o actuació, així com cap dels altres límits establerts normativament.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

 

Convocatòria per a la concessió de les subvencions per reforçar la connectivitat de polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

S’ha publicat al DOGC, el dia 29 d’agost de 2022 la Resolució VPD/2531/2022, de 28 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per reforçar la connectivitat de polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU– (ref. BDNS 642754).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar les subvencions per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

 1. Línia d'actuació 1: proporcionar connectivitat a xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps.
 2. Línia d'actuació 2: instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps, que englobi el conjunt de l'àmbit d'actuació, així com, si escau, les seves zones industrials adjacents, a fi d'interconnectar cada un dels centres, unitats, instal·lacions i dependències que el conformen en terrenys gestionats per una entitat de dret públic.

Entitats beneficiàries: Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les persones físiques o jurídiques que tenen la condició d'operador degudament habilitat, d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 7 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions, i que acreditin la solvència econòmica i financera, així com la solvència tècnica o professional.

Quantia: La intensitat màxima de l'ajuda, d'acord amb l'article 18.1 del Reial decret 988/2021, de 16 de novembre, no podrà superar el 80 % del cost de tots els conceptes subvencionables. L'import màxim que es podrà sol·licitar per projecte no podrà superar la intensitat màxima de l'ajuda. En el cas que el cost final efectiu de l'actuació subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, es permetrà la reducció, en la mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds és de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides a impulsar el creixement de les Pimes a través dels programes «Activa Indústria 4.0», «Activa Creixement» i «Activa Ciberseguretat», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 25 d’agost de 2022 l’Ordre ICT/819/2022, de 12 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través dels programes «Activa Indústria 4.0», «Activa Creixement» i «Activa Ciberseguretat», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: La present ordre té per objecte establir les bases reguladores i el procediment de gestió de la concessió d'ajudes en espècie, dirigides a afavorir el creixement de les pimes, impulsar la seva transformació digital i millorar els seus nivells de ciberseguretat, conforme a les actuacions que es descriuen en l'article 13.3 d'aquesta Ordre. L'àmbit material de la present ordre comprèn la recepció de serveis d'assessorament especialitzat en creixement empresarial, transformació digital a Indústria 4.0 o ciberseguretat, que serveixin a les empreses beneficiàries per a impulsar la seva competitivitat i fomentar el creixement i l'ocupació.

Entitats beneficiàries: Les ajudes que es concedeixin en el marc de la present ordre van dirigides a empreses que tinguin la condició de PIME, conforme al que s'estableix en l'article 1.2 d'aquesta ordre. Podran obtenir la condició de beneficiàries en les corresponents convocatòries, efectuades a l'empara d'aquesta ordre, en els termes que les mateixes estableixin i sempre que compleixin els requisits exigits en cada cas, les pimes que tinguin personalitat jurídica pròpia a l’Estat espanyol i estiguin legalment constituïdes i degudament inscrites en el registre corresponent.

Quantia: La quantia corresponent, entès com l'equivalent de subvenció bruta, es determinarà en cada convocatòria, depenent de la determinació de pressupost i del número i abast dels projectes en cada cas. S'utilitzaran les quanties individualitzades que s'indiquen en la següent taula, conformement al programa seleccionat, tret que la corresponent convocatòria estableixi unes altres de forma motivada:

Programa

Quantia de l’ajut per beneficiari

«Activa Industria 4.0»

7.400 euros

«Activa Creixement»

6.150 euros

«Activa Ciberseguretat»

2.140 euros

La intensitat de l'ajuda concedida serà del 100 per cent de l'import brut dels costos subvencionables del projecte, fins als màxims establerts conformement a l'apartat anterior.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Primera convocatòria del programa d'incentius a projectes singulars d'instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Programa d'Incentius 1)

S’ha publicat al DOGC, el dia 4 d’agost de 2022 l’Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2022, del Consell d'Administració de E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual es formalitza la primera convocatòria del programa d'incentius a projectes singulars d'instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (Programa d'incentius 1).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte promoure la realització de projectes singulars d'instal·lacions de producció de biogàs, aprofitament del biogàs com a combustible en producció de calor/ freda o producció d'electricitat, aprofitament del biogàs per a depuració fins a biometà i tractament del digerit de la instal·lació de biogàs segons s'indica en l'article 8 de les bases reguladores, contribuint amb això a la consecució de les fites i objectius corresponents a les actuacions d'inversió 1 que s'emmarquen dins de la Component 7 (C7.I1) "per al desenvolupament d'energies renovables innovadores, integrades en l'edificació i en els processos productius" del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, contribuint així mateix a "descarbonització" dels diferents sectors de l'economia, així com a la consecució dels objectius fixats en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030, i l'Estratègia Energètica a llarg termini 2050.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran obtenir la condició de beneficiari els següents subjectes, sempre que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:

a) Tot tipus d'empreses amb personalitat jurídica pròpia. S'entendrà per micro, petita i mitjana empresa el que s'estableix en la Recomanació de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

b) Universitats i centres privats de recerca i desenvolupament, amb personalitat jurídica pròpia.

c) Consorcis i agrupacions empresarials amb o sense personalitat jurídica pròpia que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat, incloses les cooperatives. En cas de no comptar amb personalitat jurídica pròpia, haurà de complir-se amb el que s'estableix per l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre i l'article 11.3 de la Llei 38/2003.

d) Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas hauran d'estar donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o equivalent.

e) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons definició de la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, i de la Directiva 2019/944, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivament, així com de l'article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

f) Les empreses que realitzin projectes elegibles, incloent-hi les explotadores, arrendatàries o concessionàries d'actuacions en l'àmbit de l'energia i/o medi ambient.

g) Les empreses de serveis energètics (ESEs).

 

QUANTIA

La dotació pressupostària per a la concessió de les ajudes establertes en aquesta convocatòria és de 150.000.000 euros, dels quals es destinen al programa d'incentius 1 la quantitat de 75.000.000,00 d'euros. La quantia per sol·licitud es determina a l’article 10 de les bases reguladores.

 

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds podran presentar-se des de les 9.00 h del dia 12 de setembre de 2022 fins a les 14.00 hores del dia 14 d'octubre de 2022, considerant el 12 de setembre com a data d'inici del còmput del termini de sis mesos per a resoldre.

 

ENLLAÇOS

 

Primera convocatòria del programa d’incentius a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Programa d’Incentius 2)

S’ha publicat al BOE, el dia 3 d’agost de 2022 l’Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2022, del Consell d'Administració de E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual es formalitza la primera convocatòria del programa d'incentius a projectes singulars d'instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Programa d'incentius 2).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquest Extracte té per objecte obrir la convocatòria del programa d’incentius a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquests ajuts tenen com a finalitat promoure la realització de projectes singulars d'instal·lacions de producció de biogàs, aprofitament del biogàs com a combustible en producció de calor/ freda o producció d'electricitat, aprofitament del biogàs per a depuració fins a biometà i tractament del digerit de la instal·lació de biogàs segons s'indica en l'article 8 de les bases reguladores, contribuint amb això a la consecució de les fites i objectius corresponents a les actuacions d'inversió 1 que s'emmarquen dins de la Component 7 (C7.I1) "per al desenvolupament d'energies renovables innovadores, integrades en l'edificació i en els processos productius" del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran obtenir la condició de beneficiari de les ajudes:

a) El sector públic institucional, a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i les entitats de Dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques i les Universitats Públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia, quan es pugui excloure l'existència d'ajuda d'estat. Es considerarà que es pot excloure l'existència d'ajuda d'estat quan els organismes i entitats d'aquest sector públic no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, siguin considerats serveis d'interès econòmic general, o quan les mesures manquin d'impacte sobre el comerç entre Estats membres en tenir un impacte purament local. En cas contrari, es consideraran inclosos en el programa d'incentius 1. En el cas dels consorcis a què es refereix el Capítol VI del Títol II de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, haurà d'acreditar-se el compliment del que es disposa per l'article 68 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

b) Les persones físiques o jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent-hi les entitats o organitzacions del tercer sector. A l'efecte d'aquesta ordre, s'entén com a entitats o organitzacions del tercer sector les entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre que no realitzin cap activitat econòmica, per la qual  ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

 

QUANTIA

La dotació pressupostària per a la concessió de les ajudes establertes en aquesta convocatòria és de 150.000.000 euros, dels quals es destinen al programa d'incentius 2 la quantitat de 75.000.000,00 €, finançats amb càrrec al pressupost d’IDAE. La quantitat i intensitat dels ajuts s’estableixen a l’article 10 de l’Ordre TED/706/2022, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores i programes d'incentius per a la concessió d'ajudes a projectes singulars d'instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds podran presentar-se des de les 9.00 h del dia 12 de setembre de 2022 fins a les 14.00 hores del dia 14 d'octubre de 2022, considerant el 12 de setembre com a data d'inici del còmput del termini de sis mesos per a resoldre, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tot això, a través del sistema telemàtic corresponent allotjat en el portal d'ajudes de la seu electrònica del IDAE (https://sede.idae.gob.es/). Transcorregut aquest termini, expirarà la vigència de la present convocatòria i no seran admeses més sol·licituds.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts destinats a la digitalització d’empreses del Segment II (entre 3 i menys de 10 treballadors) en el marc del Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Programa Kit Digital)

S’ha publicat al BOE, el dia 2 d’agost de 2022 l’Extracte de la Resolució de 29 de juliol de 2022, de la Direcció General de l'Entitat Pública Empresarial Red.es, M.P., per la qual es convoca les ajudes destinades a la digitalització d'empreses del Segment II (entre 3 i menys de 10 empleats) en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021- 2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).

 

OBJECTE I FINALITAT

Les ajudes (el dret de les quals al cobrament es denomina a l'efecte d'aquesta convocatòria "bo digital") d'aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa, atorgades mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l'adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat les referències del qual es trobin accessibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital, regulat en l'article 12 de les Bases Reguladores.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiaris d'aquesta Convocatòria d'ajudes les entitats de l'article 7.1.a) de les Bases Reguladores, això és, petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, el domicili fiscal de la qual estigui situat en territori espanyol, compreses en el Segment II que estableix l'article 7.2 de les Bases Reguladores:

"b) Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats."

 

QUANTIA

L'import màxim total de les ajudes regulades en la present Convocatòria ascendeix a la quantitat de cinc-cents milions d'euros (500.000.000 €), ampliables mitjançant Resolució de l'òrgan competent.

De conformitat amb l'article 18.2 de les Bases Reguladores i l'apartat segon de la Convocatòria, l'import màxim d'ajuda per beneficiari serà de sis mil euros (6.000 €), en estar dirigides únicament al Segment II.

Els imports màxims d'ajuda per Categoria de Solucions de Digitalització, així com la durada que ha de mantenir-se la prestació del servei per al Segment II es troben establerts en l'article 18 de les Bases Reguladores.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de dotze (12) mesos, computant-se des del 2 de setembre de 2022 a les 11.00 hores fins al 2 de setembre de 2023 a les 11.00 hores, de conformitat amb l'article 23.2.g) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb l'article 26.1 de les Bases Reguladores. Aquest termini conclourà abans si s'esgotés el crèdit pressupostari establert en l'apartat tercer de la present Convocatòria.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores de les subvencions per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 2 d’agost de 2022 l’Ordre ACC/190/2022, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte de les subvencions que estableix l'Ordre és finançar actuacions que contribueixin al desenvolupament sostenible de les poblacions de la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per a la seva conservació, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones següents:

a) Els ens locals que estiguin situats a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els municipis que en formen part són:

 • La Vall de Boí.
 • Espot.
 • Vielha e Mijaran.
 • Naut Aran.
 • Esterri d'Àneu.
 • La Torre de Cabdella.
 • Vilaller.
 • La Guingueta d'Àneu.
 • Sort.
 • Alt Àneu.

b) Les entitats supramunicipals, quan un o més dels ajuntaments que en formen part estiguin situats a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

c) Les entitats empresarials següents:

 • Les empreses petites i mitjanes amb la seu i activitat principal a la zona d'influència del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 • Els empresaris autònoms i les empresàries autònomes quan tinguin la seu i l'activitat a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o quan, essent-ne residents, hi vulguin implantar una nova activitat.
 • També els empresaris autònoms i les empresàries autònomes que no resideixin a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici però que hi facin activitats productives de caràcter artesanal lligades al sector primari.

d) Les persones físiques residents a la zona d'influència del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

e) Les persones jurídiques sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb seu social o secció o delegació a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, sempre que, entre els seus fins estatutaris, hi figuri expressament la portada a terme d'actuacions que impliquin la conservació o l'ús sostenible dels recursos naturals, de protecció del patrimoni històric artístic o de promoció de la cultura tradicional.

f) Les associacions de municipis inclosos a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, constituïdes per a la promoció d'activitats de desenvolupament sostenible.

g) Les entitats de dret públic constituïdes a l'empara d'alguna legislació sectorial en matèria de recursos naturals renovables i que desenvolupin una activitat que estigui relacionada amb fer-ne un aprofitament ordenat a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

h) Les agrupacions de propietaris de terrenys a l'interior del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici que s'hagin constituït per a l'explotació racional en comú de recursos renovables propis d'aquests terrenys, sempre que aquestes activitats hagin estat específicament reglades en els instruments de planificació del Parc.

i) Les universitats i les seves fundacions i centres de recerca pel que fa a treballs de recerca en matèria de medi ambient (sistemes ecològics, espais naturals, etc.) i desenvolupament sostenible, etnologia i relacions persona-natura.

 

QUANTIA

La subvenció té caràcter directament aplicable a les despeses ocasionades per les persones que es defineixen a la base 2 i que duen a terme actuacions subvencionables que es defineixen a la base 5. La quantia màxima destinada a aquestes subvencions i l'aplicació pressupostària a què s'ha d'imputar és la que la resolució de convocatòria corresponent determina.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria de subvencions corresponent.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria de l'any 2022 de subvencions dels programes d'incentius per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 1 d’agost de 2022 la Resolució ACC/2416/2022, de 25 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions dels programes d'incentius per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation UE (ref. BDNS 640928).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar les subvencions del programa d'incentius per a les actuacions d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques a Catalunya, vigents fins al 31 de desembre de 2023 segons l'article 4.1 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

Aquestes subvencions es regeixen per les bases reguladores que conté el Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre (BOE núm. 305, de 22 de desembre de 2021), i les especificitats que estableix aquesta Resolució.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Dins del Programa d'incentius 1, seran destinataris últims de les ajudes els següents subjectes, sempre que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:

 • Persones físiques.
 • Persones jurídiques.
 • Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
 • Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures dels tres punts anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

Per al Programa d'incentius 2, seran destinataris últims de les ajudes els següents subjectes, sempre que no realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:

 • Les entitats locals territorials previstes per l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local o qualsevol altra Entitat local o supralocal, diferent de les anteriors, legalment constituïda i dotada de personalitat jurídica pròpia.
 • Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
 • Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures del punt anterior, amb o sense personalitat jurídic.
   

QUANTIA

A cadascuna de les actuacions subvencionables que descriu l'article 18 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, es destinen els imports següents:

Programa d'incentius 1: realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l'economia, incloent el sector residencial.

- Un total de 18.545.892,00 euros.

El programa d'incentius 1 està sotmès als requisits i els límits que estableix el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, amb les exempcions corresponents i amb les consideracions de la resta de disposicions del dret de la Unió Europea i, en particular, les que s'aprovin en l'àmbit de l'execució i la gestió tant del Mecanisme de recuperació i resiliència com del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

En cap cas les ajudes concedides a una mateixa empresa i projecte poden superar els 15 milions d'euros.

Programa d'incentius 2: realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

- Un total de 7.948.240,00 euros.

La quantia màxima de l'ajut sol·licitat es calcula d'acord amb l'annex III del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, per a cadascun dels programes d'incentius i tipologies d'actuacions subvencionables i del tipus de destinatari últim.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, a les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, sense haver-se cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores de les subvencions per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

S’ha publicat al DOGC, el dia 26 de juliol de 2022 l’Ordre VPD/182/2022, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

Objecte i finalitat: Aquesta línia de subvencions té com a objecte reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics i altres àrees amb activitat econòmica, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

a) Línia d'actuació 1: proporcionar connectivitat a xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps.

b) Línia d'actuació 2: instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps, que englobi el conjunt de l'àmbit d'actuació, així com, si escau, les seves zones industrials adjacents, a fi d'interconnectar cada un dels centres, unitats, instal·lacions i dependències que el conformen en terrenys gestionats per una entitat de dret públic.

Entitats beneficiàries: Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les persones físiques o jurídiques que tenen la condició d'operador degudament habilitat, d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 7 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions, i que acreditin la solvència econòmica i financera, així com la solvència tècnica o professional.

Quantia: S'entén per intensitat de l'ajuda l'import brut de l'ajuda expressat en percentatge dels costos subvencionables del projecte.

La intensitat màxim de l'ajuda, d'acord amb l'article 18.1 del Reial decret 988/2021, de 16 de novembre, no podrà superar el 80 % del cost de tots els conceptes subvencionables. L'import màxim que es podrà sol·licitar per projecte no podrà superar la intensitat màxima de l'ajuda.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 8, és el que, a aquest efecte, estableixi la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria per a l’any 2022 del programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 26 de juliol de 2022 l’Extracte de l'Ordre Ministerial per la qual s'aprova i publica la convocatòria corresponent a l'exercici 2022 del programa d’ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà i de la  mobilitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

Objecte i finalitat: Aquesta Ordre Ministerial té per objecte establir subvencions a actuacions que contribueixin a la consecució d'objectius específics, vinculats als objectius generals del component 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb els quals es pretén aconseguir una millora de la qualitat de l'aire i reducció del soroll en els entorns urbans, l'impuls de la descarbonització de la mobilitat urbana a través de diferents mesures dirigides al propi teixit de la ciutat i les seves infraestructures, així com a la potenciació i optimització del transport urbà i metropolità.

Entitats beneficiàries: Seran entitats beneficiàries d’aquests ajuts:

 1. Municipis que siguin capitals de província;
 2. Municipis de més de 50.000 habitants, segons el Padró municipal d'habitants referit a l'any 2020;
 3. Municipis de més de 20.000 habitants, segons el Padró municipal d'habitants referit a l'any 2020, que disposin d'un servei de transport públic col·lectiu urbà interior, i d'un Pla de Mobilitat Sostenible;
 4. Ens locals supramunicipals que agrupin diversos municipis, creats per normes de rang legal i que tinguin atribuïdes competències en matèria de transport públic urbà col·lectiu.

Quantia: La quantia màxima inicial són 500.000.000 euros imputats a l'exercici 2023. Existeix la possibilitat d'afegir una quantia addicional màxima de 50.000.000 euros si s'obté amb anterioritat a la resolució del procediment de concessió. L'import de la subvenció no podrà excedir d'aquests límits:

 1. Municipis de fins a 100.000 habitants: S'aplica un límit de 40 euros per habitant.
 2. Municipis més d'1.000.000 habitants: 20 euros per habitant.
 3. Municipis de més de 100.000 habitants i fins a 1.000.000 habitants, interpolació lineal simple entre 40 euros per habitant per a 100.000 habitants, i 20 euros per habitant per a 1.000.000 habitants.
 4. Ens locals supramunicipals: 20 euros per habitant respecte a la població total resident en el conjunt de municipis que integrin aquesta entitat, considerant en el còmput únicament els municipis que complirien les condicions per a ser beneficiaris a títol individual. En qualsevol cas, s'aplicarà un límit màxim de 40.000.000 euros per a cada sol·licitud.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la data de publicació d'aquest extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat, i finalitzarà el 29 de setembre de 2022.

Extracte de la Convocatòria 2022. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a projectes singulars d'instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 26 de juliol de 2022 l’Ordre TED/706/2022, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores i programes d'incentius per a la concessió d'ajudes a projectes singulars d'instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: L'objecte d'aquesta ordre és aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en règim de concurrència competitiva a projectes singulars d'instal·lacions de biogàs produït a través de digestió anaeròbia a través dels programes d'incentius que s'aproven i estableixen per aquestes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 6 i 8, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), dins del seu Component 7, Desplegament i integració d'energies renovables, Inversió 1, Desenvolupament d'energies renovables innovadores, integrades en l'edificació i en els processos productius.

Podran ser objecte d’aquests ajuts els projectes singulars relacionats amb instal·lacions de biogàs que s'incloguin en les corresponents convocatòries, de manera que s'aconsegueixi una diversificació energètica sobre la base d'energies renovables i a conseqüència d'això una menor dependència energètica de combustibles fòssils i la disminució de les emissions de CO₂ i metà.

Entitats beneficiàries: Podran obtenir la condició de beneficiaris en les corresponents convocatòries que es celebrin a l'empara d'aquesta ordre, sempre que realitzin l'activitat que fonamenta la seva concessió, en els termes establerts per aquestes, i compleixin tots els requisits exigits, qualsevol persona jurídica, pública o privada, legal i vàlidament constituïda, que tinguin el seu domicili fiscal a l’Estat espanyol en els qui no concorri cap de les següents circumstàncies:

– Haver estat condemnats, com a autors o com a còmplices, mitjançant sentència ferma per la comissió de delicte dels compresos en el capítol III, del títol XVI del Codi Penal, en el termini de cinc anys anteriors a la data de la convocatòria que es regula en l'article 17 d'aquesta Ordre.

– Haver estat sancionats amb caràcter ferm per falta molt greu per incompliment de les obligacions establertes en normes estatals, autonòmiques o locals, en matèria mediambiental, en el termini dels tres anys anteriors a la data de la convocatòria que es regula en l'article 17 d'aquesta Ordre.

– No podrà ser beneficiària l'Administració General de l'Estat.

El programa d'incentius 1 està dirigit als beneficiaris/as que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

El programa d'incentius 2 està dirigit a beneficiaris/as que no realitzin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent entre aquests, persones jurídiques públiques que compleixin amb els requisits establerts per la Comissió Europea per a ser entitats no generadores d'activitat econòmica.

Quantia: L'import de l'ajuda concedida per als projectes que resultin seleccionats s'establirà d'acord amb la sol·licitud en funció dels costos subvencionables de les actuacions objecte d'aquests, de la mena de matèria primera a utilitzar i de l'aplicació energètica segons els límits d'intensitat d'ajuda establerts en aquest article i altres factors limitants que s'especificaran en la convocatòria, així com la disponibilitat financera. Aquests límits d'intensitat d'ajuda són (% sobre cost subvencionable) els que s’indiquen a la taula de l’article 10 de l’Ordre TED/706/2022, de 21 de juliol.

Sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran en la forma, lloc i en el termini que estableixin les convocatòries.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

 

Bases reguladores dels programes d'incentius a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d'energia renovable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 26 de juliol de 2022 l’Extracte de l’Ordre TED/707/2022, de 21 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a les convocatòries dels programes d'incentius a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d'energia renovable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: L'objecte d'aquesta ordre és establir les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en règim de concurrència competitiva a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d'energia renovable, a través de dos Programes d'Incentius que així mateix s'aproven, de conformitat amb el que es disposa en els articles 6 i 8 d'aquesta ordre, tot això en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), dins del seu Component 7.

Seran subvencionables projectes de xarxes de calor i/o fred que utilitzin fonts d'energia renovable de les tipologies indicades a continuació, d'acord amb els requisits que s'estableixen en aquesta ordre i els que es prevegin en les convocatòries corresponents:

 1. Nova central de generació i nova xarxa de distribució.
 2. Ampliació o substitució de central de generació existent.
 3. Ampliació de xarxa de distribució i connexions existents.

Entitats beneficiàries: Podran obtenir la condició de beneficiaris en les corresponents convocatòries que se celebrin a l'empara d'aquesta ordre qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, legal i vàlidament constituïdes que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya, sempre que realitzin l'activitat que fonamenta la seva concessió en els termes establerts per aquesta ordre, les respectives convocatòries i la resolució de concessió corresponent, i que compleixin tots els requisits exigits tant en la present ordre com en les respectives convocatòries.

S'inclouen els consorcis previstos en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, les Unions Temporals d'Empreses i les agrupacions d'empreses contemplades en la Llei 18/1982, de 26 de maig, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, altres agrupacions i ens associatius de gestió.

No podrà ser beneficiària l'Administració General de l'Estat.

Tampoc podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les empreses en crisis, segons es defineix aquesta situació en l'article 2, apartat 18 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

Els beneficiaris als quals va dirigit cada Programa d'Incentius són:

 1. El Programa d'Incentius 1 està dirigit als beneficiaris que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 2. El Programa d'Incentius 2 està dirigit a beneficiaris que no realitzin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Quantia: L'import de l’ajut per als projectes que resultin seleccionats s'establirà d'acord amb la sol·licitud en funció dels costos subvencionables de les actuacions objecte dels mateixos segons els límits d'intensitat d'ajuda establerts en aquest article i altres factors limitants que s'especificaran en la convocatòria, així com la disponibilitat financera. Aquests límits d'intensitat d'ajuda són els indicats en la següent taula per a cada tipus de projecte i Programa d'Incentius.

Tipus de projecte

Programa d’incentius 1

-

Percentatge

Programa d’incentius 2

-

Percentatge

Nova central de generació i nova xarxa de distribució

35

70

Ampliació o substitució de central de generació existent

35

70

Ampliació de xarxa de distribució i connexions existents

35

70

Aquests límits estaran afectats per un coeficient de reducció indicat pel sol·licitant.

Addicionalment als indicats en la taula anterior, s'atorgaran els següents percentatges d'ajudes acumulables:

a) Ajuda addicional per la grandària d'empresa:

– Mitjana empresa: 5 %.

– Petita empresa: 10 %.

b) Ajuda addicional per projectes situats en zones de repte demogràfic: 5 %.

Sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran en la forma, lloc i en el termini que estableixin a les convocatòries.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria per al 2022 de subvencions destinades als programes d’accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 22 de juliol de 2022 l’Anunci pel qual es dona publicitat a la Resolució de 14 de juliol de 2022, per la qual s'obre la convocatòria, per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades als programes d’accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics, en el marc del Component 20 "Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional", del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 639685).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria, per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades als programes d'accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics, en el marc del Component 20 «Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció, les entitats següents:

a) Empreses, a títol individual, i que presentin programes de formació. Les empreses poden ser de titularitat de persones físiques, societats anònimes, societats de responsabilitat limitada i altres formes jurídiques admeses en dret.

b) Agrupacions d'empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, que presentin programes de formació i que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores.

En cas de programes d'agrupacions d'empreses i consorcis, les persones treballadores a formar han de pertànyer a les empreses que integren l'agrupació o del consorci i entitats consorciades.

En els casos d'organismes i entitats que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores, els programes han de permetre l'actualització de les competències professionals o l'adquisició d'altres de noves en el marc sectorial i empresarial de què es tracti.

 

QUANTIA

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 14.743.584,34 euros. La distribució segons tipus de programes per tipologia d'entitat i els àmbits és la següent:

a) Empreses, a títol individual, per un import total de 5.897.433,74 euros. Aquest import es distribueix en:

- Àmbit industrial: 4.697.433,74 euros.

- Àmbit serveis: 1.200.000,00 euros.

b) Agrupacions d'empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials, per un import total de 8.846.150,60 euros. Aquest import es distribueix en:

- Àmbit industrial: 7.046.150,60 euros.

- Àmbit serveis: 1.800.000,00 euros.

D'acord amb el que s'estableix en la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/166/2022, de 5 de juliol, la quantia de la subvenció és el sumatori dels imports de cada mòdul de formació, que tenen un import fix mínim de 245 € per persona formada, per a la formació de 30 hores, i un import màxim de 549 € per persona formada, per als mòduls formatius que assoleixin les 60 hores de formació, sent les despeses màximes proporcionals al nombre d'hores en accions formatives majors de 30 i menors de 60 hores, d'acord amb l'escalat que es conté a l’article 6 de la Resolució de convocatòria.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds dels programes de formació s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 15 de setembre de 2022.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes del Consell Superior d'Esports a projectes de recerca en ciència i tecnologia aplicada a l'activitat física, finançades en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 21 de juliol de 2022 l’Ordre CUD/691/2022, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes del Consell Superior d'Esports a projectes de recerca en ciència i tecnologia aplicada a l'activitat física beneficiosa per a la salut i la medicina esportiva, finançades en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: La present Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a universitats, centres públics d'I+D+i, centres tecnològics i entitats públiques i privades sense ànim de lucre vinculades a la ciència, la tecnologia, la recerca i la innovació per al desenvolupament de Projectes de Recerca en Ciència i Tecnologia aplicada a l'Activitat Física Beneficiosa per a la Salut (AFBS) i la Medicina Esportiva.

La finalitat d'aquestes ajudes és concedir subvencions que contribueixin als objectius descrits en l'apartat primer així com al foment del sector de l'esport a través de la dinamització, reestructuració i modernització del sector adaptant-lo a la nova realitat socioeconòmica mitjançant la recerca, la tecnologia, la digitalització i la difusió.

Entitats beneficiàries: Podran acollir-se a les subvencions establertes en aquesta ordre les següents entitats:

 1. Organismes públics de recerca definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
 2. Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en I+D+I, d'acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols, creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols.
 3. Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats d'I+D+I.
 4. Instituts de recerca sanitària acreditats conforme al que s'estableix en el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'instituts de recerca biomèdica o sanitària i normes complementàries.
 5. Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal que estiguin inscrits en el registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals Centres.
 6. Altres centres públics d'I+D+i amb personalitat jurídica pròpia, que en els seus estatuts o en el seu objecte social o en la normativa que els reguli, tinguin la I+D+i com a activitat principal.
 7. Centres privats d'I+D+i, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que tinguin definida en els seus estatuts o en el seu objecte social o en la normativa que els reguli, la I+D+i com a activitat principal.

Quantia: Els potencials beneficiaris hauran de presentar una única sol·licitud. Cada sol·licitud podrà contenir un projecte per al qual se sol·licita finançament, podent englobar una o diverses de les categories de despeses indicades a continuació, entre d’altres:

a) Costos de personal. Despeses de personal, que haurà d'estar dedicat al projecte. En el cas d'organismes i entitats del sector públic, el personal estarà contractat sota qualsevol modalitat de contractació d'acord amb la legislació vigent i amb les normes a les quals estigui sotmès el beneficiari, ajustant-se als límits que a cada moment puguin establir-se en les corresponents lleis de Pressupostos Generals de l'Estat i altra normativa que reguli el personal al servei del sector públic, sense que això impliqui cap compromís quant a la seva posterior incorporació a aquest organisme o entitat. En el cas d'organismes i entitats del sector públic els pressupostos del qual consolidin amb els Pressupostos Generals de l'Estat o amb els de les Comunitats Autònomes no seran susceptibles d'ajuda les despeses de personal propi finançats amb càrrec al capítol I «Despeses de Personal» de l'organisme o entitat.

b) Costos d'adquisició, lloguer, arrendament financer, manteniment, reparació d'actius materials, com a instrumental, equipament cientificotècnic i informàtic, material bibliogràfic i altres elements necessaris directa i exclusivament vinculats amb l'execució del projecte. Als béns inventariables adquirits els serà aplicable el que s'estableix en els apartats 4 i 5 de l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. El període durant el qual l'entitat beneficiària ha de destinar els béns adquirits a la fi concret de l'ajuda, serà igual al termini d'execució de l'actuació finançada, o de cinc anys per als béns inscriptibles en registre públic i de dos anys per a béns no inscriptibles en aquest registre, aplicant-se el termini corresponent que sigui més llarg.

c) Costos d'adquisició de material fungible, subministraments i productes similars, excloent el material d'oficina.

d) Costos d'adquisició d'actius immaterials, incloent-hi programes d'ordinador

de caràcter tècnic. No seran elegibles despeses d'emmagatzematge en el núvol.

e) Costos de sol·licitud de drets de propietat industrial i intel·lectual i altres costos derivats del manteniment d'aquests. No seran elegibles les despeses d'ampliació o renovació d'aquelles patents no generades durant el període d'execució del projecte.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores per al programa d’ajuts en l’àmbit de la societat de la informació per a la creació d’un ecosistema digital en el sector audiovisual i convocatòria corresponent a l’exercici 2022, en el marc del PRTR

S’ha publicat al BOE, el dia 20 de juliol de 2022 l’Ordre ETD/677/2022, de 14 de juliol,  per la qual s'estableixen les bases reguladores per al programa d'ajudes en l'àmbit de la societat de la informació per a la creació d'un ecosistema digital en el sector audiovisual, i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l'exercici 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Constitueix l'objecte d'aquesta ordre l'aprovació de les bases reguladores de la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en l'àmbit de la societat de la informació per a la creació o millora d'ecosistemes digitals en el sector audiovisual, en el marc del Pla de Recuperació de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La finalitat d'aquestes ajudes és finançar el desenvolupament, per part d'entitats locals, de projectes destinats a reforçar les infraestructures de l'ecosistema digital en el sector audiovisual facilitant la creació, distribució i maneig de la informació i la tecnologia més avançada per les pimes del sector audiovisual, i donant suport a la creació o millora d'espais per a la innovació dotats amb tecnologia avançada que permetran que les pimes del sector audiovisual puguin superar les seves barreres digitals i emprendre els seus projectes, de manera que, almenys 20 pimes del sector audiovisual puguin beneficiar-se d'aquests projectes fins al 31 de desembre de 2023.

El suport a les pimes es materialitzarà, per les entitats locals, bé mitjançant explotació directa de l'espai destinat a aquests ecosistemes o bé mitjançant l'oportuna convocatòria de concessió entre empreses interessades que assumeixin el compromís d'obertura en el servei a totes les pimes del sector.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta ordre les següents entitats locals, sempre que la seva població, segons les dades de l'últim padró publicat per l'Institut Nacional d'Estadística, no sigui inferior a 100.000 habitants:

 1. Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments, i les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars.
 2. Les comarques o mancomunitats, consorcis o altres entitats locals de base agrupacional previstes en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 3. Les agrupacions d'entitats locals que estiguin constituïdes conforme a l'article 11.3 de la Llei General de Subvencions i en l'article 67 del Real Decreto Llei 36/2020, de 30 de desembre.

En els suposats b) i c), el llindar 100.000 habitants s'aplicarà a la suma de les poblacions dels integrants de l'agrupació supramunicipal.

Quantia: El pressupost assignat a la convocatòria per a l’any 2022 ascendeix fins els 24.813.295,93 €. Les actuacions o subprojectes d'inversió que es presentin per a ser objecte de finançament hauran de dur-se a terme en el territori de l’Estat, i emmarcar-se en, almenys, una de les categories de despesa contemplades en l'article 11 de la present Ordre.

La inversió màxima a realitzar en cada actuació o subprojecte, incloent-hi l'eventual aportació del beneficiari, serà de deu milions d'euros (10.000.000 €).

La inversió mínima a realitzar en cada actuació o subprojecte, incloent-hi l'eventual aportació del beneficiari, serà de cinc milions d'euros (5.000.000 €).

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE i finalitzarà a les 12.00 hores del dia 19 de setembre de 2022.

Bases reguladores i convocatòria per a l'any 2022. ENLLAÇ.

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les sales d'exhibició cinematogràfica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea (Next Generation EU)

S’ha publicat al DOGC, el dia 20 de juliol de 2022 la Resolució CLT/2291/2022, de 8 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les sales d'exhibició cinematogràfica, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) (ref. BDNS 639504).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les sales d'exhibició cinematogràfica, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU). Als efectes d'aquestes bases, s'entén per sala d'exhibició cinematogràfica el local o recinte obert al públic on, d'acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l'abonament previ d'un preu o d'una contraprestació, sense perjudici que s'hi puguin programar altres continguts. Les sales poden tenir una o diverses pantalles.

Entitats beneficiàries: Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats, públiques o privades, que gestionin una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, en la secció d'exhibició d'obres.

Quantia: La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 2.938.694,92 euros. a quantia màxima de la subvenció és de 6.000,00 euros per pantalla, amb un límit del 80% del cost total del projecte. En qualsevol cas, la quantia màxima de la subvenció per persona sol·licitant no pot ser superior a 80.000,00 euros.

Sol·licituds: El període per presentar sol·licituds és del 20 de juliol al 4 d'agost del 2022, tots dos inclosos.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases específiques. ENLLAÇ.

Bases generals. ENLLAÇ.

Convocatòria dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2022

S’ha publicat al DOGC, el dia 15 de juliol de 2022 la Resolució ACC/1894/2022, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 634221).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té objecte  convocar per a l'any 2022 els ajuts destinats al desenvolupament local en l'àmbit territorial Leader, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/96/2022, de 3 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) (DOGC núm. 8661, de 5.5.2022).

Entitats beneficiàries: Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts:

1. Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d'un 25%) que realitzin inversions productives en:

 1. Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l'annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d'aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).
 2. Empreses no agroalimentàries.

2. Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d'un 25%) que realitzin inversions no productives en:

 1. Recuperació del patrimoni cultural i natural.
 2. Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
 3. Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Quantia: Els ajuts que preveu aquesta resolució, per un import total de 7.666.666,67 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons europeu agrícola de desenvolupament rural (FEADER). La distribució de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria entre els 11 GAL és la següent:

Grup d'acció local Leader

Dotació (euros)

Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

675.275,11

Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord- oriental de Catalunya

668.642,24

Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

603.169,30

Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp

721.331,08

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

639.066,17

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

583.261,32

Associació Leader de Ponent

763.660,34

Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord

642.269,84

Consorci Leader Pirineu Occidental

928.455,55

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

776.488,40

Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques

665.047,32

Total DACC + FEADER

7.666.666,67

Sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 30 de setembre de 2022, inclòs.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores dels programes de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals finançat amb fons Next Generation

S’ha publicat al DOGC, el dia 8 de juliol de 2022 l’Ordre EMT/166/2022, de 5 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics, en el marc del Component 20 "Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional", del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquestes bases és regular les subvencions dels programes de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics, en el marc del Component 20 «Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Les actuacions subvencionables són els programes de formació no formal de qualificació i requalificació de població activa que contribueixin a assolir els resultats del Component 20 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya, mitjançant la Inversió 1, anomenada «Reskilling i Upskilling de la població activa lligat a qualificacions professionals», entre les que figura la línia 4 d'actuació que atén a la formació en competències emergents, de ràpida evolució i amb prospectiva a la generació d'ocupació.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció, les entitats següents:

a) Empreses, a títol individual, i que presentin programes de formació. Les empreses poden ser de titularitat de persones físiques, societats anònimes, societats de responsabilitat limitada i altres formes jurídiques admeses en dret.

b) Agrupacions d'empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, que presentin programes de formació i que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores.

En cas de programes d'agrupacions d'empreses i consorcis, les persones treballadores a formar han de pertànyer a les empreses que integren l'agrupació o del consorci i entitats consorciades.

En els casos d'organismes i entitats que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores, els programes han de permetre l'actualització de les competències professionals o l'adquisició d'altres de noves en el marc sectorial i empresarial de què es tracti.

Poden participar en les accions de formació previstes en aquesta Ordre, les persones treballadores ocupades amb el centre de treball a Catalunya i/o en recerca d'ocupació.

 

QUANTIA

La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost total del programa. La quantia de la subvenció és el sumatori dels imports de cada mòdul de formació, que tenen un import fix mínim de 245 € per persona formada, per a la formació de 30 hores, i un import màxim de 549 € per persona formada, per als mòduls formatius que assoleixin les 60 hores de formació, sent les despeses màximes proporcionals al nombre d'hores en accions formatives majors de 30 i menors de 60 hores.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Next Generation EU

S’ha publicat al DOGC, el dia 7 de juliol de 2022 la Resolució PRE/2115/2022, de 28 de juny, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (ref. BDNS 636385).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria pública per presentar les sol·licituds de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU, corresponents al component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, mesura d'inversió núm. 1, “Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures” del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions, d'acord amb el que disposa la base reguladora 3 de l'annex de l'Ordre PRE/1833/2022, de 13 de juny, i sempre que compleixin els requisits de la base 4 del mateix annex, les persones jurídiques següents:

 1. Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants i entitats municipals descentralitzades de municipis de menys de 20.000 habitants.
 2. Les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i altres ens de dret públic que tinguin delegada la competència de gestió del servei d'abastament d'aigua en baixa o que siguin titulars d'infraestructures de subministrament d'aigua en baixa, respecte dels municipis de menys de 20.000 habitants.

Quantia: La dotació màxima de la convocatòria és de 9.823.916,70 euros. L'import màxim de la subvenció és del 80% de la despesa subvencionable del projecte seleccionat, amb una subvenció màxima de 500.000,00 €. La despesa mínima realitzada i justificada del projecte subvencionat exigible per considerar acomplerts l'objecte i la finalitat de la subvenció ha de ser superior al 60% del cost pressupostat inicialment. L'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comporta la revocació total de la subvenció que s'hagi atorgat.

Despeses subvencionables:

 • No es consideren despeses subvencionables les que corresponen al manteniment de les actuacions executades i l’IVA.
 • En els supòsits en què el servei no es presti per gestió directa, no s’admetran inversions que siguin obligació del concessionari o de l’ens que tingui encarregada la gestió.

Sol·licituds: Data màxim de presentació, 8 d’agost.

Les sol·licituds de subvenció i la documentació annexa preceptiva s'han de presentar en el termini màxim d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

 

Convocatòria per a l’any 2022 de la línia d’ajuts per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 5 de juliol de 2022 l’Extracte de la Resolució de la Secretaria d’Estat de Comerç de 30 de juny de 2022, per la que es convoca la línia d’ajuts per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques.

Objecte i finalitat: Els ajuts, tenen com a objecte i finalitat concedir subvencions a les entitats locals relacionades a l’article 3 de les bases reguladores, per al desenvolupament de plans i projectes dirigits a la introducció de millores en les zones comercials turístiques, incloses actuacions en el marc d'aquesta inversió en noves tecnologies; l'aplicació de solucions tecnològiques per a millorar l'eficiència energètica; processos eficients des del punt de vista ecològic i reciclatge de residus; la formació del personal; una signatura digital integrada adaptada als visitants estrangers; i l'adaptació dels espais públics per a millorar l'accessibilitat i la mobilitat.

Entitats beneficiàries: Podran acollir-se als ajuts establertes en aquesta convocatòria les següents entitats locals:

a) Els municipis que tinguin una població superior a 20.000 habitants, conforme a les dades del Reial decret en vigor pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

b) Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars quan el projecte estigui destinat a poblacions d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els beneficiaris supramunicipals hauran de presentar un projecte que afecti diversos municipis com a projecte únic, fent-se responsables de la seva execució i justificació.

c) Exclusivament en aquelles Comunitats Autònomes uniprovincials (i que manquin de diputació, Consells i/o Capítols), els ajuntaments amb poblacions de més de 5.000 habitants podran presentar projectes directament.

d) Els municipis que si bé comptant amb una població inferior a 5.000 habitants, superin aquesta xifra tenint en compte la seva població flotant, entenent aquesta població com aquella que viatja d'un lloc a un altre, trobant-se en aquest municipi en un moment determinat, independentment del temps que es porti vivint en aquest, no sent aquest la seva residència habitual.

Es considerarà que un municipi compleix amb la condició de l'apartat d) si acredita un increment del 100% en almenys un dels serveis municipals següents comparant els mateixos entre un trimestre de temporada baixa amb un de temporada alta dins d'un mateix any natural:

1r Tonatge de recollida d'escombraries, conforme dades aportades per l'empresa municipal o concessionària de referit servei o,

2n facturació en consum elèctric municipal, conforme dades aportades per l'empresa subministradora d'aquest servei o,

3r facturació en consum d'aigua en el municipi, conforme dades aportades per l'empresa subministradora d'aquest servei.

Les Entitats locals establertes en l'apartat 1 hauran de complir amb, almenys, un dels següents criteris per a ser considerats, a l'efecte d'aquesta convocatòria, com a "zona comercial turística" i, per tant, possibles beneficiaris:

a) Que tinguin almenys 25.000 pernoctacions a l'any; o

b) Que tinguin més d'un 30% d'habitatges de segona residència; o

c) Que el percentatge de treballadors afiliats a la Seguretat Social pertanyents a les CNAEs 45,46 i 47 sigui superior al 7% d'afiliats totals.

Per a l'obtenció de les dades anteriors, es tindran en compte únicament les dades oficials publicades per l'Institut Nacional d'Estadística i el cens d'habitatges de segona residència del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Aquestes dades hauran de referir-se a l'última sèrie completa anual publicada de 2019, tret que la convocatòria prevegi el contrari.

Quantia: La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 29.380.000 euros. L'import del finançament a concedir serà d'un 80 per cent sobre el pressupost del projecte que hagi estat considerat finançable, fins a un màxim de subvenció de 2.000.000 d'euros.

Sol·licituds: Les candidatures podran ser presentades en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la data de publicació d'aquest extracte de la convocatòria al BOE.

Extracte convocatòria. ENLLAÇ.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria de subvencions destinades al finançament del programa Ocupació + Transformació referent a les inversions del component 23 "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses” en el marc del PRTR

S’ha publicat al DOGC, el dia 5 de juliol de 2022 la Resolució EMT/2094/2022, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al finançament del programa Ocupació + Transformació referent a les inversions del component 23 "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU (ref. BDNS 636590).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions destinades al finançament del programa Ocupació + Transformació referent a les inversions del component 23 “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Les subvencions regulades en aquesta Ordre estan subjectes, en qualsevol cas, al compliment, l'execució i la realització de les fites i els objectius que fixa el Pla de recuperació, transformació i resiliència de conformitat amb la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID), i estan sotmeses a la plena aplicació dels procediments de gestió i control que s'estableixin per al Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE.

En aquesta convocatòria s'estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses”, que es preveuen a la base 2.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny:

Línia 1: actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el de les persones sòcies-treballadores d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia verda. Aquesta línia es correspon amb el subprojecte 1 del projecte P2 “Projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses”, el qual està inclòs a la inversió 4 “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat” del component 23 “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu” del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Aquestes accions s'adeqüen a l'etiqueta climàtica, que es correspon amb el camp d'intervenció “047 Suport a processos de producció respectuosos amb el medi ambient i eficiència en l'ús de recursos en les pimes” de l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

Línia 2: actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el de les persones sòcies-treballadores d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia digital. Aquesta línia es correspon amb el subprojecte 2 del Projecte P2 “Projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses”, el qual està inclòs a la inversió 4 “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat” del component 23 “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu” del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Entitats beneficiàries:  Poden ser beneficiàries i beneficiaris de la subvenció:

a) Les microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d'euros.

b) Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut i que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya. En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.

Cap persona física o jurídica no pot ser beneficiària de més d'una de les línies de subvenció simultàniament, sense perjudici de la sol·licitud subsidiària d'ambdues.

Quantia: L'import destinat a la concessió d'aquesta subvenció és de 38.436.358,00 euros. L'import dels recursos econòmics es distribuiran en dues línies subvencionables:

a) Línia 1 (50%): 19.218.179,00 euros per subvencionar el manteniment de l'ocupació a les entitats que duguin a terme una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia verda.

b) Línia 2 (50%): 19.218.179,00 euros per subvencionar el manteniment de l'ocupació a les entitats que duguin a terme una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia digital.

Les dues línies de subvenció per al manteniment de l'ocupació tenen per objecte compensar en part els costos salarials de les persones treballadores assalariades de la microempresa o de la persona treballadora autònoma, o dels socis-treballadors de l'empresa d'emprenedoria col·lectiva que sigui beneficiària, d'un centre de treball ubicat a Catalunya, durant un termini de sis mesos, i l'empresa beneficiària es compromet a dur a terme en el termini esmentat una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l'economia verda o digital. La quantia de la subvenció és de 5.000 euros a tant alçat per empresa beneficiària.

Sol·licituds:El termini de presentació del formulari de sol·licitud, incloent-hi la documentació annexa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 15.00 hores del quinzè dia hàbil a comptar de l'inici del termini.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Modificació bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria per a l’any 2022 de la línia d’ajuts per al recolzament a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 5 de juliol de 2022 l’Extracte de la Resolució de la Secretaria d’Estat de Comerç de 30 de juny de 2022, per la que es convoca la línia d'ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Aquests ajuts tenen com a finalitat finançar el desenvolupament, per les entitats locals relacionades en l'article 3 de les bases reguladores, de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador o de sostenibilitat, així com de millora d'equipaments, dirigits al sector comercial que està situat en la seva demarcació.

Entitats beneficiàries: Podran acollir-se a les ajudes establertes en aquesta ordre les següents entitats locals:

a) Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments.

b) Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars.

c) Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i els corresponents Estatuts d'Autonomia.

d) Les mancomunitats de municipis, sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més del seixanta per cent del total de la població de la mancomunitat.

Quantia: La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 60.494.350 euros. La inversió mínima a realitzar dependrà del nombre d'habitants que els beneficiaris indicats en l'article 3 de la present ordre tinguin dins de la seva demarcació, conforme a les dades del Reial decret pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal vigent en el moment de presentar la sol·licitud:

 1. Municipis de més de 300.000 habitants: inversió mínima d'1.000.000,00 d'euros.
 2. Municipis d'entre 100.000 i 300.000 habitants: inversió mínima de 500.000,00 euros.
 3. Municipis de menys de 100.000 habitants: inversió mínima de 200.000,00 euros.

A l'efecte de la determinació de la inversió mínima a realitzar pels sol·licitants d'àmbit supramunicipal, es tindrà en compte la població mitjana dels municipis de la seva demarcació on es desenvolupin les actuacions subvencionables.

Sol·licituds: Les candidatures podran ser presentades en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la data de publicació d'aquest extracte de la convocatòria al BOE.

Extracte convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria per a l’any 2022 de la línia d’ajuts per al recolzament de l’activitat comercial en zones rurals

S’ha publicat al BOE, el dia 5 de juliol de 2022 l’Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat de Comerç de 30 de juny de 2022, per la qual es convoca la línia d'ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals.

Objecte i finalitat: La present convocatòria té per objecte donar suport a la implementació, modernització i foment de l'activitat comercial en zones rurals, millorant la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de l'economia rural.

Entitats beneficiàries: Podran acollir-se a les ajudes establertes en aquesta convocatòria les següents entitats locals:

1. Els municipis, amb poblacions de fins a 5.000 habitants conforme a les dades del Reial decret pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal vigent en el moment de la sol·licitud.

Un municipi podrà presentar una sol·licitud d'ajuda per a un projecte que vagi a executar-se en el territori d'altres municipis pròxims al sol·licitant sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació no superi els 5.000 habitants, sent aquest municipi l'únic beneficiari i sempre que disposi de les autoritzacions necessàries per a dur a terme el projecte.

2. Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació projecte no superi els 5.000 habitants. Els beneficiaris supramunicipals hauran de presentar un projecte que afecti diversos municipis com a projecte únic, fent-se responsables de la seva execució i justificació.

3. Les comarques que agrupin diversos municipis en els quals la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants.

4. Altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i els corresponents Estatuts d'Autonomia, en els quals la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants.

5. Les associacions de municipis, sempre que estiguin formades íntegrament per entitats locals, o quan estiguin integrades per, almenys, una entitat local i s'hagin creat per a prestar algun dels serveis o competències atribuïdes a les entitats locals en virtut dels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, havent de justificar la seva personalitat jurídica (per exemple, consorcis).

En qualsevol dels casos anteriors, sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants.

6. Les mancomunitats de municipis, sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants.

Quantia: La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 15.023.500 euros. Els projectes d’inversió hauran de tenir un valor mínim de:

 1. 250.000 euros per a les diputacions, consells i capítols insulars.
 2. 100.000 euros per a les comarques i consells comarcals.
 3. 50.000 euros per als municipis de menys de 5.000 habitants.

Sol·licituds:

Les candidatures podran ser presentades en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la data de publicació d'aquest extracte de la convocatòria al BOE.

Extracte convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, corresponents a les línies 1 a la 5

S’ha publicat al DOGC, el dia 1 de juliol de 2022 la Resolució DSO/2055/2022, de 28 de juny, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en règim de concurrència pública competitiva, corresponents a les línies 1 a la 5 (ref. BDNS 636586).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en règim de concurrència pública competitiva, corresponent a les línies 1, 2, 3, 4 i 5.

Les línies subvencionables en aquesta convocatòria són les següents:

Línia 1. Inversió per a nous centres residencials i d'atenció diürna i remodelació de centres existents.

Aquesta línia té per objectiu finançar inversions per a la construcció i la rehabilitació de centres residencials i diürns destinats a la cura de llarga durada de persones grans, persones amb discapacitat i persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, d'addiccions o provocada pel virus VIH. També inclou

inversions en equipaments de nova construcció o remodelació per a la protecció de persones sense llar o amb necessitats d'allotjament temporal.

Línia 2. Projectes de tecnologia al servei de l'atenció i la cura de les persones.

Aquesta línia té com a objectiu finançar actuacions que utilitzen la tecnologia per aportar solucions a les persones en situació de dependència i/o discapacitat, de problemàtica social derivada de malaltia mental, que en facilitin l'autonomia personal, i també la cura i l'atenció, el manteniment de la persona en l'entorn domiciliari, l'atenció integrada social i sanitària, així com iniciatives que facilitin la participació i implicació de la xarxa de voluntariat.

Línia 3. Projectes tecnològics que contribueixin a la millora i transformació dels models de gestió dels serveis socials.

Aquesta línia té per objectiu finançar actuacions d'inversió en tecnologia i sistemes d'informació que millorin la gestió dels serveis socials i permetin transformar els models d'intervenció actuals.

Línia 4. Projectes d'innovació en serveis socials.

Aquesta línia se centra a finançar actuacions pilot que promoguin models d'atenció innovadors en l'àmbit dels serveis socials, mitjançant iniciatives noves que es puguin aplicar en el conjunt del sistema, a intercanviar coneixement i aprenentatge i a impulsar processos de modernització.

Línia 5. Modernització i transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats, i transició energètica i mediambiental de les instal·lacions juvenils.

Aquesta línia inclou les dues línies següents:

5.1 Subvencions d'inversió per dur a terme obres i per adquirir equipament i maquinari per a la modernització i la transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, perquè siguin sostenibles, accessibles i adaptades a les noves tecnologies.

5.2 Subvencions per finançar actuacions de transformació ecològica de les instal·lacions destinades a allotjar infants, adolescents i joves, per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.

Entitats beneficiàries: D'acord amb el que regulen les bases específiques, les persones beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre han d'estar degudament constituïdes i han de tenir la seu social o l'establiment operatiu a Catalunya, i, si escau, han d'estar inscrites en el registre corresponent. Poden ser persones beneficiàries:

 1. Les entitats sense ànim de lucre.
 2. Les entitats locals, els organismes o les entitats que en depenguin i altres entitats del sector públic.
 3. Les entitats mercantils.
 4. Les persones treballadores autònomes.
 5. Les universitats i els centres de recerca i d'investigació.

Quantia: L'import màxim que es destina als projectes subvencionables que preveu l'Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig, és de 144.000.000,00 euros i va a càrrec dels fons europeus procedents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (fons MRR) per als exercicis 2022 i 2023.

Línia 1. Inversió per a nous centres residencials i d'atenció diürna i remodelació de centres existents: Les actuacions que optin a l'ajut hauran de tenir un pressupost d'execució mínim de 100.000,00 euros. El projecte presentat ha de fer referència a un únic centre i totes les actuacions que s'hi refereixin s'han d'incloure en el mateix projecte.

Línia 2. Projectes de tecnologia al servei de l'atenció i la cura de les persones: Les actuacions que optin a l'ajut hauran de tenir un pressupost d'execució mínim de 40.000,00 euros.

Línia 3. Projectes tecnològics que contribueixin a la millora i transformació dels models de gestió dels serveis socials: Les actuacions que optin a l'ajut hauran de tenir un pressupost d'execució mínim de 40.000,00 euros.

Línia 4. Projectes d'innovació en serveis socials: Les actuacions que optin a l'ajut hauran de tenir un pressupost d'execució mínim de 40.000,00 euros.

Línia 5. Modernització i transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats, i transició energètica i mediambiental de les instal·lacions juvenils: El cost del projecte ha de ser de 40.000,00 euros com a mínim i de 500.000,00 euros com a màxim (Línia 5.1). El pressupost de l'actuació que es presenta a la convocatòria no pot ser inferior a 20.000,00 euros ni superar els 300.000,00 euros (Línia 5.2).

SOL·LICITUDS

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb els annexos corresponents que l'acompanyen, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació de la convocatòria i finalitza a les 15.00 hores del 20è dia hàbil.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Modificació Bases. ENLLAÇ.

Convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a l'impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya

S’ha publicat al DOGC, el dia 1 de juliol de 2022 la Resolució DSO/2054/2022, de 28 de juny, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en règim de concurrència pública no competitiva, per a l'impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya (ref. BDNS 636587).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria de la Línia 6 de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, per a l'impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya.

Aquesta línia promou subvencions als ens locals de Catalunya, perquè en els edificis de la seva titularitat implementin millores per a l'accessibilitat dels espais d'atenció a la ciutadania, així com sistemes de comunicació accessibles, d'acord amb el que estableix la normativa en aquesta matèria.

Subvenció als ajuntaments de Catalunya en règim de concurrència no competitiva perquè, en els edificis de titularitat municipal on s'hi realitzen serveis d'atenció al públic, s'hi facin els ajustos raonables per millorar l'accessibilitat dels espais i s'hi implementin sistemes de comunicació accessibles, d'acord amb la normativa aplicable.

Les accions han d'anar orientades a fer accessibles els espais d'atenció al públic, com també a fer accessibles els llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils que el municipi posa a disposició de la ciutadania per fer tràmits o consultes.

Les accions subvencionables són les següents:

a) Accions d'accessibilitat física:

 - Eliminar graons i desnivells en els recorreguts fins als espais d'atenció o d'ús públic, ja sigui mitjançant rampes, plataformes elevadores verticals o inclinades, o ascensors.

- Dotar l'espai d'una cambra higiènica d'ús públic amb condicions d'accessibilitat adequades.

 - Fer accessibles els taulells d'atenció al públic.

 - Adequar o automatitzar les portes.

b) Accions d'accessibilitat comunicativa:

 - Incorporar elements de comunicació accessibles als taulells d'atenció: bucle magnètic o equipament multimèdia (pantalla i càmera orientats a l'usuari) que permeti utilitzar serveis d'intèrpret en llengua de signes catalana a distància.

 - Fer accessibles els llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels serveis públics d'acord amb les condicions d'accessibilitat establertes pel Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

c) Excepcionalment, altres accions assimilables a les esmentades que tinguin per objecte la millora de l'accessibilitat física o comunicativa en els espais indicats.

Diverses accions suposen una actuació quan afectin el mateix servei, espai o equipament.

Entitats beneficiàries: Són beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments de Catalunya. Els espais objecte d'actuació han d'estar destinats a ús públic i cal explicar la funció que tenen.

Quantia: L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 9.000.000,00 euros. El pressupost del projecte presentat ha de ser d'un import mínim de 10.000 euros i d'un import màxim de 200.000 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació de la convocatòria fins a les 15.00 hores del vintè dia hàbil.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases Reguladores. ENLLAÇ.

Modificació Bases. ENLLAÇ.

Convocatòria per a la concessió de les subvencions de la Línia 1 del Programa diversitat i empresa, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (Next Generation, EU)

S’ha publicat al DOGC, el dia 30 de juny de 2022 la Resolució EMT/2041/2022, de 23 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de les subvencions de la Línia 1 del Programa diversitat i empresa, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (Next Generation, EU), per a l'any 2022 (ref. BDNS 636155).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte fer pública la convocatòria de l'any 2022 per presentar sol·licituds per a la concessió de les subvencions que preveu la Línia 1, Coordinació del Programa diversitat i empresa, de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa diversitat i empresa, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que promou el Departament d'Empresa i Treball (DOGC núm. 8573, de 29.12.2021), finançat per la Unió Europea (Next Generation, EU).

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució les organitzacions i les federacions recollides a la base 3.1.a) de l'annex 1 de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre. L'agrupació ha d'estar formada, com a mínim, per dues de les entitats beneficiàries previstes a la base 3.1.a) esmentada, les quals han de pertànyer a grups diversos dels previstos en aquesta mateixa base, és a dir, a les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, a les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya o a les federacions del tercer sector. Tots els membres de l'agrupació tenen la condició de beneficiaris.

Quantia: L'import màxim destinat a la concessió de les subvencions que regula aquesta convocatòria és de 3.000.000 d'euros. L'import de la subvenció es calcula d'acord amb els criteris que estableix la base 7 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre. El finançament consisteix en un mòdul de 1.500,00 euros per participant que finalitzi un itinerari individualitzat, d'acord amb els plans de diversitat compromesos com a resultat de les actuacions de difusió i dinamització del programa i de captació i d'entitats i d'empreses.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9.00 hores del dia 30 de juny de 2022, i finalitza a les 15.00 hores del dia 11 de juliol de 2022.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases Reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria per a l’any 2022 dels ajuts establerts per al recolzament a agrupacions empresarials innovadores amb objecte de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 28 de juny de 2022 l’Extracte de l’Ordre de 25 de juny per la que s’efectua la convocatòria corresponent a 2022 dels ajuts establerts per al recolzament a agrupacions empresarials innovadores amb l’objecte de millorar la competivitat de les petites i mitjanes empreses en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Aquests ajuts tenen per objecte actuacions de recolzament al funcionament d’Agrupacions Empresarials Innovadores, estudis de viabilitat tècnica i projectes de tecnologies digitals que hauran d’incorporar coneixements i/o tecnologies que promoguin la transformació digital de les empreses que els duguin a terme en el marc d’activitats d’investigació industrial, activitats de desenvolupament experimental, innovació en matèria d’organització i/o innovació en matèria de processos.

Entitats beneficiàries: Seran beneficiàries d’aquests ajuts les Agrupacions Empresarials Innovadores inscrites en el Registre regulat a l’Ordre IET/1444/2014, de 30 de juliol, i membres de les mateixes.

Quantia: El pressupost assignat en la present convocatòria d’ajuts ascendeix a 49.600.000 euros, amb càrrec al MRR de la UE.

Sol·licituds: El termini de presentació serà de 20 dies hàbils des del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat de l’Extracte.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores de les subvencions per al finançament d’actuacions a les reserves de la biosfera a Catalunya en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Next Generation EU)

S’ha publicat al DOGC, el dia 27 de juny de 2022 l’Ordre ACC/154/2022, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al finançament d'actuacions a les reserves de la biosfera a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Objecte i finalitat: L'objecte de les subvencions regulades en aquestes bases és finançar actuacions que contribueixin al desenvolupament sostenible a les reserves de la biosfera a Catalunya per a la seva conservació, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones següents:

a) Els òrgans de gestió de les reserves de la biosfera a Catalunya: COPATE i Diputació de Barcelona i de Girona.

b) Ajuntaments situats a l'àrea d'influència socioeconòmica de les reserves de la biosfera a Catalunya.

c) Altres entitats locals (mancomunitats, consorcis, juntes veïnals, confraries de pescadors, forests veïnals comunals, etc.), quan els components que en formen part estiguin situats totalment o parcialment a les reserves de biosfera a Catalunya.

d) Associacions, entitats de custòdia del territori i organitzacions no governamentals (ONG) que tinguin vinculació estreta amb les reserves de biosfera a Catalunya, sempre que entre els seus fins estatutaris figuri expressament la realització d'actuacions que impliquin la conservació i millora del patrimoni i/o dels recursos naturals, o de protecció del patrimoni cultural material i immaterial. Aquestes entitats han de tenir la seu social a la reserva de biosfera de forma preferent o acreditar degudament actuacions realitzades en l'àmbit de la reserva de biosfera.

e) Agrupacions empresarials i professionals, autònoms i empreses que tinguin la seva activitat principal a les reserves de biosfera a Catalunya, o que, essent residents, vulguin implantar-hi una nova activitat.

f) Universitats i entitats d'investigació pel que fa a treballs de recerca en matèria de medi ambient (sistemes ecològics, espais naturals, etc.) i desenvolupament sostenible, etnologia i relacions home-natura.

Aquestes entitats beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

a) Les actuacions s'hauran de realitzar dins els límits de l'àmbit de cada reserva de biosfera a Catalunya.

b) Les actuacions han d'estar directament vinculades amb els instruments de planificació i/o gestió de les reserves de biosfera de Catalunya següents:

Reserva de la Biosfera del Montseny. ENLLAÇ.

Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre. ENLLAÇ.

c) Les actuacions que així ho requereixin hauran de comptar amb les autoritzacions prèvies de les administracions competents.

d) Les entitats sol·licitants han d'haver operat en el territori un mínim d'un any des del dia de la presentació de la sol·licitud de subvenció

Quantia: La quantia màxima destinada a aquestes subvencions i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que es determina a la resolució de convocatòria corresponent. L'import màxim de la subvenció a percebre per persona beneficiària es determinarà a les convocatòries respectives.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és el que s'indica a la convocatòria de subvencions corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Modificades les bases reguladores de les línies d’ajuts per al recolzament a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari, canals curts de comercialització, activitat comercial en zones rurals i activitat comercial en zones turístiques

S’ha publicat al BOE, el dia 22 de juny de 2022 l’Ordre ICT/565/2022, de 15 de juny, per la que es modifica l’Ordre ICT/949/2021, de 10 de setembre, per la que s’estableixen les bases reguladores de la línia d’ajuts per al recolzament a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, i es procedeix a la seva convocatòria en l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; l’Ordre ICT/566/2022, de 15 de juny, per la que es modifica l’Ordre ICT/950/2021, de 10 de setembre, per la que s’estableixen les bases reguladores de la línia d’ajuts per al recolzament de l’activitat comercial en zones rurals i es procedeix a la seva convocatòria en l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’Ordre ICT/567/2022, de 15 de juny, per la que es modifica l’Ordre ICT/951/2021, de 10 de setembre, per la que s’estableixen les bases reguladores de les línies d’ajuts per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques i es procedeix a la seva convocatòria per a l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquestes tres Ordres modifiquen diferents articles de les bases reguladores contingudes de les Ordres precedents en aspectes importants com, per exemple, els beneficiaris, les despeses subvencionables, formalització i presentació de sol·licituds, etc.

 • Ordre ICT/565/2022, de 15 de juny, per la que es modifica l’Ordre ICT/949/2021, de 10 de setembre. ENLLAÇ.
 • Ordre ICT/566/2022, de 15 de juny, per la que es modifica l’Ordre ICT/950/2021, de 10 de setembre. ENLLAÇ.
 • Ordre ICT/567/2022, de 15 de juny, per la que es modifica l’Ordre ICT/951/2021, de 10 de setembre. ENLLAÇ. 

 

Bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU

Les bases d’aquesta convocatòria van ser publicades el passat 15 de juny al DOGC, a l’Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU.

Objecte i finalitat: L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a la realització d'inversions de millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis mitjans i petits de Catalunya, en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU.

La finalitat d'aquestes subvencions és reduir les fuites d'aigua a la xarxa de distribució urbana en baixa de municipis petits i mitjans de menys de 20.000 habitants amb la millora i/o renovació d'aquesta xarxa que maximitzi l'estalvi d'aigua amb una reducció de pèrdua d'aigua mínima del 20%, i/o incrementi la garantia del sistema.

Entitats beneficiàries: Poden ser ens beneficiaris d'aquestes subvencions:

 1. Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants i entitats municipals descentralitzades de municipis de menys de 20.000 habitants (les entitats municipals descentralitzades que formin part d’un municipi de més de 20.000 habitants, no seran elegibles).
 2. Les mancomunitats de municipis, els Consells Comarcals i altres ens de dret públic, que tinguin delegada la competència de gestió del servei d'abastament d'aigua en baixa o que siguin titulars d'infraestructures de subministrament d'aigua en baixa, respecte de municipis de menys de 20.000 habitants.

La dada del nombre d'habitants dels municipis serà determinada per les dades del padró d'habitants publicades per l'IDESCAT en la data fixa de 31/12/2020.

Tipologia d'actuacions:

 • El projecte subvencionable s’ha d’executar en el territori d’un sol  municipi que tingui menys de 20.000 habitants. Pot contenir una o més de les següents actuacions d’inversió:
 • Actuacions d’inversió en els sistemes d’abastament per a l’estalvi del consum d’aigua i la millora de l’eficiència, incloent-hi elements d’innovació tecnològica
 • Actuacions d’inversió per a la reducció de pèrdues en les xarxes de distribució en baixa ja existents.
 • Actuacions d’inversió per a la reparació i millora de la captació dels dipòsits i/o de les instal·lacions de potabilització.

Període subvencionable:

 • Les actuacions contemplades al projecte subvencionable  han d’haver-se iniciat  amb posterioritat a l’1 de febrer de 2020 i han d’estar finalitzades i lliurades a l’ús públic, abans del 31 de desembre de 2024.
 • En data 31 de desembre de 2023, la inversió realitzada ha de superar el 50% de la inversió total prevista

Despeses subvencionables:

 • No es consideren despeses subvencionables les que corresponen al manteniment de les actuacions executades i l’IVA.
 • En els supòsits en què el servei no es presti per gestió directa, no s’admetran inversions que siguin obligació del concessionari o de l’ens que tingui encarregada la gestió.

Quantia:

L'import màxim de la subvenció és del 80% de la despesa subvencionable del projecte seleccionat, amb una subvenció màxima de 500.000,00 €. La despesa mínima realitzada i justificada del projecte subvencionat exigible per considerar acomplerts l'objecte i la finalitat de la subvenció ha de ser superior al 60% del cost pressupostat inicialment.

La despesa mínima realitzada i justificada de l'activitat subvencionable exigible per considerar acomplerts l'objecte i la finalitat de la subvenció és del 60% del cost pressupostat inicialment (l’import fet constar en el formulari de sol·licitud). L'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comporta la revocació total de la subvenció que s'hagi atorgat.

Si, en fase de justificació de la despesa, s’observa que existeix una desviació pressupostària entre el cost pressupostat inicialment i el cost final justificat d'entre el 20% i el 60%, l'import de la subvenció es reduirà en la mateixa proporció, sempre que es garanteixi el compliment de l'objecte i la finalitat de la subvenció.es compleix la despesa mínima prevista a l'apartat anterior.

Si la desviació pressupostària a la qual fa referència l'apartat anterior no excedeix el 20%, no és reduirà l'import de la subvenció sempre que es garanteixi que s'han acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció.

Sol·licituds

El termini de presentació serà d’un mes a partir de la publicació de la convocatòria, que previsiblement es publicarà la primera setmana del mes de juliol.

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a les sales d'exhibició cinematogràfica, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (Next Generation EU)

S’ha publicat al DOGC, el 15 de juny de 2022 la Resolució CLT/1814/2022, de 10 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a les sales d'exhibició cinematogràfica, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU).

Objecte i finalitat: L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions a sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya destinades a finançar actuacions en projectes d'innovació, funcionament digitalitzat i sostenible, creació i fidelització de públics, i adaptació als nous hàbits de consum audiovisual. S'entén per sala d'exhibició cinematogràfica el local o recinte obert al públic on, d'acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l'abonament previ d'un preu o d'una contraprestació, sense perjudici que s'hi puguin programar altres continguts. Les sales poden tenir una o diverses pantalles.

Entitats beneficiàries: Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats, públiques o privades, que gestionin una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, en la secció d'exhibició d'obres cinematogràfiques o audiovisuals.

Quantia: La quantia màxima de la subvenció és de 6.000,00 euros per pantalla, amb un límit del 80% del cost total del projecte. En qualsevol cas, la quantia màxima de la subvenció per persona sol·licitant no pot ser superior a 80.000,00 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà en la convocatòries corresponent.

Convocatòria per a la concessió d’ajuts dirigides a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa <<Activa Startups>> en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el 8 de juny de 2022 l’Extracte de la Resolució de 6 de juny de 2022, de la Fundació EOI, F.S.P. per la que s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts dirigides a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa <<Activa Startups>>, en el marc de Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Aquests ajuts tenen per objecte l’impuls de la innovació oberta, a través de casos d’èxit de col·laboració empresa i startup, que ajudin al creixement i transformació digital de les empreses vinculades a qualsevol sector mitjançant el treball de resolució dels reptes d’innovació. Seran susceptibles d’ajut els projectes d’assessorament en matèria d’innovació en transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de l’economia circular en el model de negoci de la PIME.

Entitats beneficiàries: Podran tenir la condició d’empreses beneficiàries, les empreses l’activitat de les quals es refereixi a qualsevol sector, exceptuant empreses dedicades a l’aqüicultura i la pesca i empresa dedicades a la producció primària de productes agrícoles, amb centre de treball operatiu a Catalunya, que tinguin la condició de PIME i que vagin a desenvolupar un projecte d’innovació oberta amb l’assessorament i recolzament d’una startup i que compleixin l’establert a l’art. 10 de les bases reguladores.

Quantia: La despesa total per a aquesta convocatòria és d’un màxim de 3.400.000,00 euros. La intensitat de l’ajut serà del 100% de les despeses subvencionables del projecte fins una quantia màxima de 40.000,00 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes des de la publicació d’aquest extracte al BOE.

Extracte convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Condicions d'accés per a la selecció de propostes d'actuacions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 23 de maig de 2022 la Resolució DSO/1503/2022, de 18 de maig, per la qual s'aproven les condicions d'accés per a la selecció de propostes d'actuacions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte aprovar les condicions d'accés per la selecció de propostes d'actuacions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Aquestes condicions d'accés tenen per objecte determinar els requisits per a la selecció de propostes d'actuacions que es podran finançar amb càrrec al Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d'acord amb els criteris establerts en aquesta Resolució atenent el pressupost de l'anualitat 2023 que estableix l'article 5.4.b) del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre.

En aquesta posterior convocatòria, s'hi podran presentar les entitats promotores dels habitatges titulars o adjudicatàries del sòl o dels edificis de les actuacions seleccionades mitjançant les condicions d'accés d'aquesta Resolució.

L'àmbit d'actuació d'aquestes condicions d'accés comprèn la totalitat de municipis de Catalunya.

Entitats beneficiàries: Poden presentar propostes d'actuacions:

a) Les administracions públiques, els organismes públics i demès entitats de dret públic, així com les empreses públiques, públic-privades i societats mercantils participades majoritàriament per administracions públiques, titulars de solars d'ús residencial susceptible de transformació immediata o edificis actualment no destinats a habitatge, on es puguin desenvolupar promocions d'habitatges que compleixin amb els requisits que estableix el punt 5 d'aquesta resolució.

b) Les entitats adjudicatàries de drets de superfície o concessions administratives sobre solars de titularitat pública d'ús residencial susceptible de transformació immediata o edificis actualment no destinats a habitatge, on es puguin desenvolupar promocions d'habitatges que compleixin amb els requisits que estableixen el punt 5 d'aquesta resolució, que hagin obtingut el sòl mitjançant concurs o per adjudicació directa en els supòsits previstos a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

c) Les persones jurídiques privades titulars de sòl que es comprometin a cedir de forma gratuïta la propietat del sòl a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a l'Ajuntament on radiqui el solar o qualsevol altra entitat de caràcter públic, reservant-se el dret de superfície pel termini de 99 anys. En aquest supòsit, totes les despeses inherents a la cessió aniran a càrrec de l'entitat cedent i la cessió s'haurà de formalitzar abans de la convocatòria de concessió dels ajuts, previ requeriment de l'AHC, l'Ajuntament o de l'entitat pública.

Quantia: La dotació pressupostaria d'aquesta posterior convocatòria per a la concessió de subvencions serà d'un import de 160.000.000 euros a càrrec del pressupost de l'exercici 2023. La suma de tots els ajuts a la promoció no podrà superar els imports establerts a la posterior convocatòria que es publiqui, i, en cap cas, els 50.000 euros per habitatge. La distribució del crèdit s'efectuarà entre els següents àmbits territorials, d'acord amb els percentatges obtinguts a partir del nombre d'habitants segons les dades extretes de l'IDESCAT corresponents a l'any 2021:

- Un 73,71% pels municipis de l'àmbit territorial de Barcelona.

- Un 10,68% pels municipis de l'àmbit territorial de Tarragona.

- Un 5,64% pels municipis de l'àmbit territorial de Lleida.

- Un 9,97% pels municipis de l'àmbit territorial de Girona.

En aquesta posterior convocatòria es fixarà el sistema de càlcul de la subvenció, que es modularà en funció de l'import de la renda dels habitatges d'acord amb els següents paràmetres:

Zona Geogràfica

Renda màxima superfície útil habitatge

Import subvenció

A

9,23 €/m²*

 

Màxim 100 €/m² superfície útil habitatge

A i B

7,50 €/m²

Mínim 450 €/m² superfície útil habitatge

A, B i C

6,63 €/m²

Mínim 575 €/m² superfície útil habitatge

A, B, C i D

5,76 €/m²

Màxim 700 €/m² superfície útil habitatge

*Només es poden oferir a 9,23 €/m² com a màxim el 50% dels habitatges de la promoció, quan la promoció es situï a qualsevol dels municipis de la zona A.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, a comptar des del transcurs d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 • Resolució Condicions d’accés. ENLLAÇ.
 • R.D 853/2021, de 5 d’octubre. ENLLAÇ.
 • Nota de premsa Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. ENLLAÇ.
 • Nota de premsa, sala de premsa de la Generalitat. ENLLAÇ.
Bases reguladores de les subvencions per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

S’ha publicat al DOGC, el dia 19 de maig de 2022 l’Ordre VPD/112/2022, de 16 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Objecte i finalitat:  Aquesta línia de subvencions té com a objecte la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis o conjunts d'edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal. Les actuacions subvencionables són les establertes en l'article 12.1 del Reial decret 990/2021, de 16 de novembre, en els edificis o conjunt d'edificacions ubicats al territori de Catalunya conclosos abans de l'1 de gener de 2000, i d'acord amb els requisits i procediments tècnics establerts en l'article 14 del mateix Reial decret, i tenint en compte les condicions específiques en relació amb el principi de no causar dany significatiu (DNSH).

Entitats beneficiàries: Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les comunitats de propietaris d'un edifici o conjunt d'edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal, establerts en l'article 396 del Codi civil, així com en els correlatius de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal, i de la Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, i que necessitin adaptar les seves instal·lacions de telecomunicacions a l'interior de l'edifici o conjunt d'edificacions.

Quantia: La convocatòria d'aquestes subvencions fixa la posició pressupostària a què s'han d'imputar. La quantia màxima per cadascuna de les actuacions subvencionables, amb un màxim subvencionable de fins a 35 habitatges. La intensitat de les subvencions, d'acord amb l'article 17.1 del Reial decret 990/2021, de 16 de novembre, no serà inferior al 50 per cent ni superarà el màxim del 70 per cent de les despeses subvencionables que consten en les factures.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 8, és el que, a aquest efecte, estableixi la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria corresponent a l’any 2022 d’ajuts públics per a les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 19 de maig de 2022 l’Extracte de l’Ordre per la que s’aprova la Convocatòria corresponent a l’any 2022 d’ajuts públics per a les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: L’objecte de la convocatòria és regular la concessió d’ajuts públics a l’any 2022 per a l’execució d’inversions incloses en els Plans Estratègics de les Infraestructures Cientifiques i Tècniques Singulars (ICTS) que hagin estat declarades de prioritat alta pel Comitè Assessor d’Infraestructures Singulars (CAIS) en el marc de l’actualització del Mapa d’ICTS 2021-2024, excloent les inversions d’aquells ICTS o nodes als que s’hagi requerit un pla d’acció per resoldre deficiències.

Entitats beneficiàries: Tenen la consideració d’entitats beneficiàries les incloses en alguna de les següents categories:

 1. Organismes públics d’investigació,
 2. Les universitats públiques i els seus instituts universitaris i
 3. Altres centres públics de R+D

Les entitats beneficiàries hauran de formar part del sector públic institucional i estar inscrites en l’inventari d’Entitats del Sector Públic Estatal, Autonomic i Local. Les entitats beneficiàries hauran de ser titulars o gestores d’infraestructures que formin part de les ICTS incloses en el Mapa d’ICTS vigent, en qualsevol de les seves tipologies.

Quantia: La quantia màxima d’aquesta convocatòria és de 37.521.008,99 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a la publicació de l’Extracte d’aquesta convocatòria al BOE fins el 2 de juny de 2022 a les 14:00 hores.

Extracte resolució. ENLLAÇ.

Bases generals i específiques que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU

S’ha publicat al DOGC, el dia 16 de maig de 2022 l’Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU.

Objecte i finalitat: Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases generals i específiques per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les polítiques socials del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU.

 Les línies subvencionables són les següents:

Línia 1. Inversió per a nous centres residencials i d'atenció diürna i remodelació de centres existents: Aquesta línia té per objectiu finançar inversions per a la construcció i la rehabilitació de centres residencials i diürns destinats a la cura de llarga durada de persones grans, persones amb discapacitat i persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, d'addiccions o provocada pel virus VIH. També inclou inversions en equipaments de nova construcció o remodelació per a la protecció de persones sense llar o amb necessitats d'allotjament temporal.

Línia 2. Projectes de tecnologia al servei de l'atenció i la cura de les persones: Aquesta línia té com a objectiu finançar actuacions que utilitzen la tecnologia per aportar solucions a les persones en situació de dependència i/o discapacitat, de problemàtica social derivada de malaltia mental, que en facilitin l'autonomia personal, i també la cura i l'atenció, el manteniment de la persona en l'entorn domiciliari, l'atenció integrada social i sanitària, així com iniciatives que facilitin la participació i implicació de la xarxa de voluntariat.

Línia 3. Projectes tecnològics que contribueixin a la millora i transformació dels models de gestió dels serveis socials: Aquesta línia té per objectiu finançar actuacions d'inversió en tecnologia i sistemes d'informació que millorin la gestió dels serveis socials i permetin transformar els models d'intervenció actuals.

Línia 4. Projectes d'innovació en serveis socials: Aquesta línia se centra a finançar actuacions pilot que promoguin models d'atenció innovadors en l'àmbit dels serveis socials, mitjançant iniciatives noves que es puguin aplicar en el conjunt del sistema, a intercanviar coneixement i aprenentatge i a impulsar processos de modernització.

Línia 5. Modernització i transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats, i transició energètica i mediambiental de les instal·lacions juvenils. Aquesta línia inclou les dues línies següents:

5.1 Subvencions d'inversió per dur a terme obres i per adquirir equipament i maquinari per a la modernització i la transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, perquè siguin sostenibles, accessibles i adaptades a les noves tecnologies. Aquesta convocatòria no contempla com a entitats beneficiàries als ens locals de Catalunya.

5.2 Subvencions per finançar actuacions de transformació ecològica de les instal·lacions destinades a allotjar infants, adolescents i joves, per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.

Línia 6. Impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels municipis de Catalunya. Aquesta línia promou subvencions als ens locals de Catalunya, perquè en els edificis de la seva titularitat implementin millores per a l'accessibilitat dels espais d'atenció a la ciutadania, així com sistemes de comunicació accessibles, d'acord amb el que estableix la normativa en aquesta matèria.

Es pot sol·licitar subvenció per a totes les línies de l'annex 2. Així mateix, per cada línia es poden demanar les subvencions que cada persona consideri.

Entitats beneficiàries: D'acord amb el que regulen les bases específiques, les persones beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre han d'estar degudament constituïdes i han de tenir la seu social o l'establiment operatiu a Catalunya, i, si escau, han d'estar inscrites en el registre corresponent. Poden ser persones beneficiàries:

 1. Les entitats sense ànim de lucre.
 2. Les entitats locals, els organismes o les entitats que en depenguin i altres entitats del sector públic.
 3. Les entitats mercantils.
 4. Les persones treballadores autònomes.
 5. Les universitats i els centres de recerca i d'investigació.

Quantia: Les subvencions que regula aquesta Ordre es financen a partir dels fons corresponents que preveu el pressupost del Departament de Drets Socials, en el marc dels fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. L'import de la subvenció, pel que fa a les línies 1, 2, 3, 4, i 5, serà un percentatge de l'import sol·licitat. Aquest import no pot superar el cost del projecte. En el cas de la línia 6, l'import es basa en mòduls i es determina pel tipus d'acció per a la qual es demana la subvenció La quantia a atorgar per cada línia serà la següent:

 1. Línia 1: Les actuacions que optin a l'ajut hauran de tenir un pressupost d'execució mínim de 100.000,00 euros. El projecte presentat ha de fer referència a un únic centre i totes les actuacions que s'hi refereixin s'han d'incloure en el mateix projecte.
   
 2. Línia 2: Les actuacions que optin a l’ajut hauran de tenir un pressupost d’execució mínim de 40.000,00 euros.
   
 3. Línia 3: Les actuacions que optin a l'ajut hauran de tenir un pressupost d'execució mínim de 40.000,00 euros.
   
 4. Línia 4: Les actuacions que optin a l'ajut hauran de tenir un pressupost d'execució mínim de 40.000,00 euros.
   
 5. Línia 5: Línia 5.2: El pressupost de l'actuació que es presenta a la convocatòria no pot ser inferior a 20.000,00 euros ni superar els 300.000,00 euros.
   
 6. Línia 6: El pressupost del projecte presentat ha de ser d'un import mínim de 10.000 euros i d'un import màxim de 200.000 euros.

Sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s'establirà en la convocatòria corresponent.

Bases legals i específiques. ENLLAÇ.

Bases reguladores i convocatòria corresponent a l’exercici 2021 dels ajuts per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Sant Jaume, integrades en la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents

S’ha publicat al BOE, el dia 12 de maig de 2022 l’Extracte de l’Ordre ICT/1528/2021, de 30 de desembre, per la que s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Sant Jaume integrades en la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents pel seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l’exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: L’objecte d’aquest Extracte és obrir la convocatòria per a l’exercici 2021 de la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a projectes que permetin avançar en la transformació i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Sant Jaume fins a un model de destí turístic intel·ligent basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial.

Entitats beneficiàries: Seran beneficiàries les agrupacions d’entitats locals que hagin sol·licitat la seva adhesió a la Xarxa DTI abans del moment de la concessió de l’ajut, que s’ajustin al règim previst a l’article 67 del R.D Llei 36/2020, de 30 de desembre i a l’art. 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que estiguin ubicades en l’àmbit territorial de l’art. 3 de l’Ordre ICT/1528/2021 i estigui formada per un número mínim de tres i màxim de vuit participants que pertanyin a la mateixa ruta del Camí de Sant Jaume.

Sobre la possibilitat de que agrupacions d’entitats locals catalanes puguin sol·licitar aquests ajuts i en relació a l’àmbit territorial, l’article 3 que diu el següent:

La present Ordre, per la que s’estableixen les bases reguladores pels ajuts en l’àmbit de la modernització i competitivitat del sector turístic, serà d’aplicació en tot el territori de l’Estat sempre que els projectes presentats estiguin relacionats amb el Camí de Sant Jaume en les seves diferents rutes: (...) b) Camins delimitats pel Consell Xacobeo: (...) Camí Catalanoaragonès.

Quantia: La quantia total de la subvenció que es concedeixi a conseqüència de les sol·licituds presentades d’acord amb la convocatòria serà d’un mínim de 500.000 euros i un màxim d’1.000.000 d’euros, i amb un total previst de 5.000.000 d’euros per a aquesta línia d’ajut.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds serà d’1 mes des del dia següent al de la seva publicació al BOE.

Bases reguladores i convocatòria corresponent a l’any 2021 per al Programa d’ajuts per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen de la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents

S’ha publicat al BOE, el dia 12 de maig de 2022 l’Extracte de l’Ordre ICT/1527/2021, de 30 de desembre, per la que s’aproven les bases reguladores per al Programa d’ajuts per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents, i es procedeix a la seva convocatòria corresponents a l’exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: La finalitat d’aquests ajuts és finançar el desenvolupament, per part de les entitats locals pertanyents a la Xarxa DTI, de plans i projectes de contingut tecnològic i innovador. Per a assolir aquesta finalitat, els projectes presentats hauran d’atendre els següents objectius específics:

 1. Facilitar l’accés al turista en el seu lloc d’origen: és necessari desenvolupar noves estratègies i suports de promoció basades, precisament, en la intensificació de l’ús digital. Per això el projecte podrà abordar diferents àmbits:
 2. La intel·ligència social estratègica: anàlisis i seguiment en xarxes socials de sentiments i actituds lligades a la marca turística.
 3. La identificació, captació i fidelització dels turistes més interessants pel destí per la seva major contribució socioeconòmica, valoració dels elements d’identitat local i sensibilitat ambiental.
 4. Fomentar de la difusió dels mateixos missatges i continguts digitals sobre el destí de les estratègies de màrqueting dels diferents agents. 
   
 5. La millora de la comunicació i accés de recursos i serveis per part del turista en el destí. Per això el projecte fomentarà:
  1. Establir un canal de comunicació amb el turista en temps real per a suggerir el gaudi d’experiències-compra de serveis en destí;
  2. Facilitar les vendes a través de canals digitals als turistes de serveis turístics diferencials;
  3. L’adaptació, mitjançant TICs de l’oferta i els serveis del destí a perfils amb diversitat física o sensorial.
    
 6. El desenvolupament d’eines TICs: que permetin als gestors de DTI optimitzar la gestió del seu destí.
 7. Foment del govern públic i el seu accés a la tecnologia.

Entitats beneficiàries: Seran considerades beneficiàries les entitats locals que formin part de la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents (en endavant, Xarxa DTI) i serà d’aplicació a les següents entitats locals integrades a la Xarxa DTI en el moment de sol·licitar els ajuts:

 1. Els municipis, representants pels seus respectius ajuntaments i les províncies a través de les Diputacions provincials, amb independència de la seva mida i població.
 2. Les comarques o mancomunitats o altres entitats locals de base agrupacional.
 3. Les agrupacions d’entitats locals que estiguin constituïdes conforme l’art. 11.3 de la Llei General de Subvencions i l’article 67 del R.D. Llei 36/2020, de 30 de desembre.

Quantia: L’import total màxim d’aquesta convocatòria serà de 6.000.000,00 d’euros i els ajuts es distribuiran entre les entitats locals en funció del número d’habitants prenent com a referència les dades del Padró municipal a 1 d’octubre de 2021:

 1. Municipis de més de 300.000 habitants: Inversió màxima de 300.000,00 euros.
 2. Municipis d’entre 100.000 i 300.000 habitants: Inversió màxima de 200.000,00 euros.
 3. Municipis de menys de 100.000 habitants: Inversió màxima de 100.000,00 euros.
 4. Agrupacions d’entitats locals i diputacions provincials de més de 500.000 habitants: Inversió màxima de 500.000,00 euros.
 5. Agrupacions d’entitats locals i diputacions provincials d’entre 200.000 i 500.000 habitants: Inversió màxima de 350.000,00 euros.
 6. Agrupacions d’entitats locals i diputacions provincials de menys de 200.000 habitants: Inversió màxima de 200.000,00 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació serà d’1 mes des del dia següent al de la seva publicació al BOE.

Enllaços:

Adhereix-te a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables per optar a la convocatòria d’estils de vida saludable

El passat 7 de desembre de 2021, el BOE va publicar el Reial Decret 1070/2021, per al que es regula la concessió directa de subvenció Next Generation EU a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies FEMP en promoció d’estils de vida saludable. 

 El Ministeri de Sanitat va atorgar una concessió directa de subvenció a càrrec dels fons Next Generation EU a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per tal de reforçar la promoció d’estils de vida saludable a través de la creació o rehabilitació d’entorns saludables. 

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 18 “Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut”, Inversió 2 “Accions per reforçar la prevenció i la promoció de la salut”. 

Per tal d’accedir en aquestes subvencions, cal adherir-se a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables abans de la publicació de la subvenció, que serà en breu. Només podran optar als ajuts del Next Generation pe ra la promoció d’estils de vida saludable aquells ens locals que formin part d’aquesta xarxa. No cal ser membres de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

Les actuacions subvencionables són les següents: 

A) la promoció d’infraestructures per a fer activitat física a l’aire lliure i el foment de l’ús de la bicicleta 

B) el disseny i implementació de rutes o circuits saludables que contribueixin a la millora de la salut física i mental, com ara la restauració de trams urbans de rius, la millora de la connectivitat natural entre el medi urbà i periurbà o intervencions orientades a atenuar l’efecte illa de calor urbana 

C) la creació d’espais saludables que potenciïn l’activitat física i la salut i des incentivin l’ús del vehicle motoritzat privat 

D) la promoció d’hàbits i rutines saludables entre la infància i l’adolescència, a través d’actuacions com el disseny d’itineraris segurs a peu i en bicicleta, la creació d’espais peatonals i de joc permès o l’establiment de carrers residencials al voltant de centres escolars. 

Pressupost: 18.400.000 € (6M € al 2021; 6M € al 2022; 6.4M € al 2023) 

La Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables és la Secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies  dedicada a la promoció i protecció de la salut i al benestar dels ciutadans, en concordança amb els principis d’actuació corresponents al projecte “Healthy Cities”, de l’Organització Mundial de la Salut.

Actualment, la xarxa està constituïda per 291 governs locals, amb l'objectiu principal de promocionar i protegir la salut i el benestar dels ciutadans, en concordança amb els principis d'actuació corresponents al projecte Healthy Cities, de l'Organització Mundial de la Salut.

Per adherir-se a la Xarxa, es necessita un acord de plenari del propi ens i remetre’n una còpia a la xarxa, juntament amb el formulari d’adhesió i les dades dels representants degudament complimentats. Un cop enviat l'Acord Plenari, l'adhesió l'ha d'aprovar la Junta de Govern de la FEMP.

L'adhesió a la Xarxa comporta el pagament d'una quota anual.

Més informació:

 • Red Española de Ciudades Saludables. ENLLAÇ. 
 • Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. ENLLAÇ. 
Convocatòria d’ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III)

S’ha publicat al DOGC, el dia 28 d’abril de 2022 la Resolució ACC/1170/2022, de 21 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 622299).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar per a l'any 2022 els ajuts destinats a subvencionar la realització d'inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola), d'acord amb les bases reguladores aprovades pel Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia (III), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Són actuacions subvencionables les relacionades a continuació:

 1. Actuació 1: - Millora de l’eficiència energètica en edificis, naus i instal·lacions auxiliars de les explotacions agrícoles i ramaderes.
 2. Actuació 2- Valorització energètica de fems i biomassa agrícola:

1º Inversions en plantes de biogàs de poca capacitat.

2º Mesures en matèria de gestió de biomassa agrícola amb destí final energètic.

Els ajuts es dirigiran a l’adquisició de maquinaria, destinada a l’amuntegament i acondicionament de biomassa agrícola, així com a la construcció de centres logístics i inversions en estructures d’emmagatzematge de la mateixa.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en aquesta convocatòria:

 1. Les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’una explotació agrícola o ramadera.
 2. Quan es tracti d’inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat jurídica, que integrin un mínim de cinc titulars d’explotació i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l’autoritat competent els membres de la qual siguin titulars d’explotacions agrícoles o ramaderes.
 3. Consorcis o altres formes de col·laboració públic-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús comú i redundin en benefici d’explotacions agrícoles i ramaderes concretes, que hauran donat el seu consentiment per a que aquests ens sol·licitin els ajuts.

Quantia: La dotació d'aquesta convocatòria és de 903.617,82 euros. La intensitat màxima de la subvenció d'aquest ajut és amb caràcter general del 30% i del 45% del cost elegible, per les actuacions 1 i 2 que estableix l'article 19.1 respectivament. Aquests límits s'incrementen en 20 punts percentuals en el cas d'inversions situades en zones assistides recollides en la Decisió de la Comissió C(2016) 7024 amb els límits que estableix l'article 41.9 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, o en cas de petites empreses, i en 10 punts percentuals en cas de mitjanes empreses definides en l'annex I de l'esmentat reglament, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 21 del Reial decret 948/2021.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de 2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. Les sol·licituds s'han de presentar en la manera que estableix l'article 2.2 de l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatòria d’ajuts a la transformació integral i modernització d'hivernacles dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2022

S’ha publicat al DOGC, el dia 28 d’abril de 2022 la Resolució ACC/1169/2022, de 19 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a la transformació integral i modernització d'hivernacles dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a 2022 (ref. BDNS 621813).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar per a l'any 2022 els ajuts destinats a subvencionar la transformació integral i la modernització d'hivernacles, d'acord amb les bases reguladores aprovades al Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Entitats beneficiàries: Els ajuts previstos en aquest Programa podran concedir-se a les persones beneficiàries que compleixin els següents requisits:

 1. Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, productores d’hortalisses o flor tallada o planta ornamental sota hivernacle, que siguin titulars d’una explotació agrícola.
 2. Quan es tracti d’inversions col·lectives, persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, o sense personalitat pròpia que integrin un mínim de cinc titulars d’explotació i qualsevol organització de productors de fruites i hortalisses.

Quantia: La dotació d'aquesta convocatòria, amb caràcter de crèdit pluriennal, és de 271.440,40 euros.  La intensitat màxima de la subvenció d'aquest ajut serà del 40% i del 65% del cost elegible per a les actuacions de tipus productiu i no productiu, respectivament. Aquests límits s'incrementaran amb un 20% addicional en el cas d'inversions col·lectives o beneficiaris que tinguin la condició de joves agricultors.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC. Aquestes sol·licituds es presentaran de la manera establerta en l'article 2.2 de l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril.

Convocatòria dels ajuts a les inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2022

S’ha publicat al DOGC, el dia 28 d’abril de 2022 la Resolució ACC/1171/2022, de 19 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a les inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a 2022 (ref. BDNS 621812).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar per l'any 2022 els ajuts destinats a subvencionar la realització d'inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes que impulsin la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia, d'acord amb les bases reguladores que aprova el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, (BOE núm. 263, de 3.11.2021), i amb l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril (DOGC núm. 8648, de 14.04.2022).

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació:

 1. Actuació 1- Millora de l’eficiència mediambiental de les instal·lacions d’emmagatzematge exterior de les dejeccions ramaderes: consistirà en la realització d’una o diverses de les inversions elegibles enumerades a l’article 10 relacionades amb l’adaptació o cobriment de les balses o depòsits exteriors de dejeccions nous o existents amb o sense aprofitament energètic en la pròpia explotació, que redueixin les emissions d’amoníac, gasos efectes hivernacle i gasos contaminants.
 2. Actuació 2- Millora de la gestió i aprofitament de les dejeccions: consistirà en la realització d’una o diverses inversions elegibles enumerades en l’article 10 relacionades amb l’emmagatzematge, tractament o valorització de les dejeccions ramaderes que no comportin un augment d’emissions d’amoníac, gasos efecte hivernacle o gasos contaminants.

Entitats beneficiàries: Els ajuts previstos en aquest Programa es poden concedir a les següents entitats beneficiàries:

 1. Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’explotacions ramaderes sempre que tinguin la consideració de PIME.
 2. Quan es tracti d’inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat jurídica, que integrin, un mínim de cinc titulars d’explotacions sempre que tinguin la consideració de PIMEs.
 3. Consorcis o altres formes de col·laboració públic-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús en comú i redundin en benefici d’explotacions ramaderes concretes que tinguin la consideració de PIMEs, els titulars de les quals hauran d’haver donat el seu consentiment per a que aquests ens sol·licitin els ajuts.
 4. Centres gestors de dejeccions que tinguin la consideració de PIMEs.

Quantia: La dotació d'aquesta convocatòria, amb caràcter de crèdit pluriennal, és de 2.965.401,60 euros. La intensitat màxima de la subvenció d'aquest ajut és d'un 50% del cost elegible, excepte pels titulars d'explotacions que defineix l'article 8.2 del Reial decret 948/2021, que tenen una intensitat màxima del 25% del cost elegible. Aquest límit s'incrementa en 20 punts percentuals en els casos següents:

 1. Inversions col·lectives;
 2. Beneficiaris consorcis o altres formes de col·laboració públic-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús comú i redundin en benefici d'explotacions ramaderes concretes que tinguin la consideració de pimes, els titulars de les quals hauran hagut de donar el seu consentiment per tal que aquestes entitats sol·licitin l'ajut.
 3. Beneficiaris que tinguin la condició de joves agricultors o agricultores.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. Aquestes sol·licituds s'han de presentar en la forma que estableix l'article 2.2 de l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril.

Convocatòria d’ajuts a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2022

S’ha publicat al DOGC, el dia 28 d’abril de 2022 la Resolució ACC/1172/2022, de 21 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 622264).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar per a l'any 2022 els ajuts destinats a subvencionar l'agricultura de precisió i les tecnologies 4.0en el sector agrari, d'acord amb les bases reguladores aprovades pel Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia (III), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 263, de 3.11.2021), i d'acord amb l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril.

Seran inversions elegibles els projectes que contemplin l’adquisició de llicències de software, maquinaria i equips agraris inclosos en el llistat que publiquin les Comunitats Autònomes en les corresponents convocatòries, conforme al que disposa l’Annex II del Reial Decret 948/2021, de 2 de novembre. Els equips hauran de complir amb, al menys, un dels requisits mínims indicats per a cada cas en l’Annex III. La maquinaria i equips subvencionats hauran de reunir els següents requisits:

 1. Hauran de ser màquines i equips de primera adquisició.
 2. Hauran de ser compatibles amb les màquines auxiliars de l’explotació.
 3. La seva adquisició anirà dirigida a assolir a alguns dels objectius següents:
  1. Millora de la gestió ramadera;
  2. Reducció de l’ús de productes químics, en particular productes fitosanitaris i fertilitzants.
  3. Control de la traçabilitat i qualitat dels cultius en la fase de sembra.
  4. Control de la traçabilitat i qualitat dels cultius en la fase de recol·lecció.
  5. Reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i la disminució del combustible necessari.

Entitats beneficiàries: Els ajuts previstos en aquest Programa es poden concedir a les següents entitats beneficiàries:

 1. Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’explotacions agrícoles i/o ramaderes sempre que tinguin la consideració de PIME.
 2. Persones físiques o jurídiques que prestin serveis agraris.
 3. Quan es tracti d’inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat jurídica, que integrin, un mínim de cinc titulars d’explotacions agrícoles i/o ramaderes sempre que tinguin la consideració de PIMEs.
 4. Consorcis o altres formes de col·laboració públic-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús en comú i redundin en benefici d’explotacions agrícoles i/o ramaderes concretes que tinguin la consideració de PIMEs, els titulars de les quals hauran d’haver donat el seu consentiment per a que aquests ens sol·licitin els ajuts.

Quantia: La dotació d'aquesta convocatòria, amb caràcter de crèdit pluriennal, és de 2.325.299,90 euros. La intensitat màxima de la subvenció d'aquest ajut és del 40% del cost elegible. Aquest límit s'incrementa en 20 punts percentuals en els casos següents:

 1. Inversions col·lectives.
 2. Consorcis o altres formes de col·laboració públic-privada, sempre que els projectes d'inversió es destinin a un ús comú i redundin en benefici d'explotacions concretes que tingui la consideració de pimes, els titulars de les quals han d'haver donat el seu consentiment perquè aquestes ens sol·licitin l'ajut.
 3. Persones beneficiàries que tinguin la condició de persones joves agricultores.

Aquest suplement addicional no és acumulable entre les condicions anteriors. La quantia de la subvenció es concedeix d'acord amb la inversió realitzada; que com a màxim és de 300.000 euros. No es concediran ajuts als projectes sol·licitats quan no superin un import mínim de 5.000 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de 2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. Les sol·licituds s'han de presentar en la manera que estableix l'article 2.2 de l'Ordre ACC/65/2022.

Subvencions a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació d’aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació

S’ha publicat al BOE, el dia 31 de març de 2022 l’Extracte de la Resolució de 29 de març de 2022 de la Secretaria General de Formació Professional per la que es convoquen ajuts a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació d’aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d’Aula Mentor, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte recolzar la implementació del programa de formació oberta i a distància Aula Mentor mitjançant la creació de noves aules dependents d’entitats locals.

Entitats beneficiàries:   Poden ser beneficiàries les entitats locals territorials a que es refereix l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, així com les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les Comunitats Autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.

Quantia: Es tracta d’una dotació de 1.800.000,00 euros que es distribuirà en 450 mòduls de 4.000,00 euros cadascun.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de 25 dies naturals, comptats a partir del següent al de la seva publicació d’aquest Extracte al BOE.

Extracte BOE convocatòria. ENLLAÇ.

Text Resolució complet. ENLLAÇ.

Convocatòria de subvencions per a les actuacions del Programa de Rehabilitació d'habitatges familiars i plurifamiliars i del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

S’ha publicat al DOGC, el dia 28 de març de 2022 la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994).

Objecte i finalitat: L’objecte d’aquesta Resolució és obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al finançament de les actuacions de rehabilitació dels Programes següents:

 • Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici: El Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar té per objecte fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació que recull el Pla de recuperació, transformació i resiliència, en concret les actuacions que comportin la renovació del parc d'habitatges i edificis amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica, la descarbonització, la integració d'energies renovables, i circularitat, sens perjudici que es puguin realitzar altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l'accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d'utilització.
   
 • Programa 4 d'ajuts a les actuacions de millora d'eficiència energètica en habitatges: El Programa 4 d'ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges té per objecte el finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica als habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars.
   
 • Programa 5 d'ajuts per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: El Programa 5 d'ajuts per l'elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació te per objecte l'impuls i la implantació i generalització del Llibre de l'edifici i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis amb la finalitat d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat en els edificis, complir els objectius europeus i impulsar la rehabilitació a curt, mig i llarg termini.

Les subvencions d'aquests programes tenen per finalitat el finançament d'obres o actuacions de millora acreditada de l'eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació. Així com l'impuls i ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris o destinataris dels ajuts en funció del Programa les següents persones:

 1. Del Programa 3 (Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici):
 • Els propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupades en fila i d’edificis existents de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu.
 • Les Administracions Públiques i els organismes i altres entitats de Dret Públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades.
 • Les Comunitats de Propietaris.
 • Els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis que reuneixin els requisits establerts a l’article 396 del Codi Civil.
 • Les societats cooperatives que es composen de forma agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits establerts a l’article 396 del Codi Civil.
 • Les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com les cooperatives que acreditin aquesta condició.

 

 1. Del Programa 4 (Ajuts a les actuacions de millora d’eficiència energètica en habitatges):
 • Els propietaris, usufructuaris o arrendataris d’habitatges, bé siguin persones físiques o bé tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
 • Les Administracions Públiques i els organismes i altres entitats de Dret Públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, integra o majoritàriament, per les Administracions públiques propietàries dels immobles.

 

 1. Del Programa 5 (Ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació):
 • Els propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllades o agrupades en fila, i d’edificis existents de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu, bé siguin persones físiques o tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública. Podran ser destinataris últims, també, les Administracions Públiques i els organismes i altres entitats de Dret Públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, integra o majoritàriament, per les Administracions Públiques propietàries dels immobles.
 • Les Comunitats de Propietaris.
 • Els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis que reuneixin els requisits fixats a l’article 396 del Codi Civil.
 • Les societats cooperatives compostes de forma agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi Civil.

Quantia: L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 57.475.365 euros que es distribueix de la manera següent:

 • 23.038.692 euros per al Programa 3;
 • 24.038.692 euros pel Programa 4;
 • 9.397.981 euros pel Programa 5.

En relació a la quantia de les subvencions del Programa 3, la quantia màxima de la subvenció a concedir per edifici no podrà superar els límits resultats que es descriuen a continuació:

 1. La quantitat obtinguda de multiplicar el percentatge màxim establerts en la següent taula pel cost de les actuacions subvencionables.
 2. La quantitat obtinguda de multiplicar la quantia màxima del ajut per habitatge establert en la següent taula pel núm. d’habitatges de l’edifici, incrementada, en el seu cas, per la quantia de l’ajut per metre quadrat de superfície construïda sobre rasant de local comercial o altres usos diferents a habitatge.

Estalvi energètic aconseguit amb l’actuació

Percentatge màxim de la subvenció del cost de l’actuació

Habitatge

Locals comercials o altres usos

 

 

Quantia màxima de l’ajut per habitatge (euros)

Quantia màxima de l’ajuda per m₂ (euros)

30% ≤ ΔCep,nren < 45%

40

6.300

56

45% ≤ ΔCep,nren < 60%

65

11.600

104

ΔCep,nren ≥ 60%

80

18.800

168

En relació a la quantia de les subvencions del Programa 4, el cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge. L’import de la subvenció serà del 40% del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 euros.

En relació a la quantia de les subvencions del Programa 5, la quantia màxima de la subvenció per a Llibres del edifici existent per a la rehabilitació serà obtinguda de la següent forma:

 1. En cas d’habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 700 euros, més una quantitat de 60 euros per habitatge.
 2. En cas d’edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 1.100 euros, més una quantitat de 40 euros per habitatge, amb una quantia màxima de la subvenció de 3.500 euros.

Si no es disposa de la Inspecció Tècnica del Edifici, del Informe d’avaluació del Edifici o documentació anàloga, l’ajut es podrà incrementar fins a un 50%.

En el supòsit de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis la quantia màxima de la subvenció s’obtindrà de la següent manera:

 1. En el cas d’habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 4.000 euros, més una quantitat de 700 euros per habitatge.
 2. En el cas d’edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 12.000 euros, més una quantitat de 300 euros per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 30.000 euros.

Sol·licituds: El termini d'obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes s'iniciarà:

 • Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici: en el termini de 20 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs.
   
 • Programa 4 d'ajuts a les actuacions per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges: en el termini de 30 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs.
   
 • Programa 5 d'ajuts per l'elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: en el termini de 40 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria de subvencions per a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d’animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció

S’ha publicat al DOGC, el dia 23 de març de 2022 la Resolució ACC/768/2022, de 15 de març, per la qual es convoquen subvencions a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents a 2022 (ref. BDNS 616025).

Objecte i finalitat:L’objecte d’aquesta Resolució és convocar per a l'any 2022 els ajuts destinats a subvencionar les persones físiques o jurídiques o els ens sense personalitat jurídica que emprenguin inversions en matèria de bioseguretat per a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar, canilles i gossos de cacera i la construcció de nous centres amb aquella finalitat.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat jurídica:

 1. Que siguin titulars o propietaris dels centres de neteja i desinfecció per a bestiar, inclosos les especies cinegètiques autoritzades i registrades per un òrgan competent de la comunitat autònoma, que estiguin ubicades en el seu àmbit territorial, i es comprometin a la millora del mateix.
 2. O que es comprometin a construir un nou centre de neteja i desinfecció.

Quantia: Els ajuts que preveu aquesta Resolució són finançats pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i pels fons Next Generation en aplicació de l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer.

En el cas de centres de neteja i desinfecció ja existents, la quantia de la subvenció es concedirà en base a la inversió realitzada, que serà com a màxim de 100.000 € per cada centre de neteja i desinfecció. La intensitat màxima de la subvenció serà del 70% de la inversió i com a mínim del 40%, segons el nombre de sol·licituds. La quantia màxima de l'ajuda serà de 70.000 € per persona beneficiaria.

En el cas de nova construcció de centres de neteja i desinfecció, la quantia de la subvenció serà com a màxim de 200.000 € per cada centre. La intensitat màxima de la subvenció serà del 70% de la inversió i com a mínim del 40%, segons el nombre de sol·licituds. La quantia màxima de l'ajut serà de 140.000 € por persona beneficiària.

Sol·licitud: El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores i convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 11 de març de 2022 l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la que s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds pel procediment de concurrència competitiva en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Aquesta Ordre té per objecte establir les bases reguladores, requisits i procediments per a la selecció i concessió, en règim de concurrència competitiva, dels ajuts per a la rehabilitació d’edificis la titularitat dels quals correspongui a Entitats Locals i que estiguin o vagin a estar destinats a un ús públic.

Entitats beneficiàries: Podran tenir la consideració de beneficiàries d’aquests ajuts les Entitats Local, entenent como a tals els municipis, amb independència de la seva mida i població i les Diputacions Provincials. Per ser beneficiària d’aquesta subvenció s’haurà de complir amb les següents condicions:

 1. Ostentar la titularitat, en règim de propietat, d’un immoble que reuneixi els requisits fixats a l’article 5 de l’Ordre (bàsicament, edifici de titularitat pública, destinat a un ús públic amb exclusió d’ús residencial habitatge públic i mantenir-lo destinat a un ús públic i tenir una data de construcció anterior a 1 de gener de 2009).
 2. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13, apartats 2 i 3 i l’article 34.5 de la Llei General de Subvencions.

Quantia: Aquests ajuts estan dotats amb 600.000.000 d’euros provinents dels fons europeu assignat al MRR. S’estableixen dos línies d’actuació:

 • Línia 1: Edifici a rehabilitar quan la recepció de l’obra, sense observacions, tingui lloc com a màxim el 30 de setembre de 2024: 250.000.000.
 • Línia 2: Edifici a rehabilitar quan la recepció de l’obra, sense observacions, tingui lloc com a màxim el 31 de març de 2026: 350.000.000.

Amb independència de l’import total de l’actuació, la quantia objecte de finançament no podrà superar els 3.000.000 en cada sol·licitud.

Sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran de conformitat amb el contingut previst en l’Annex de la present Ordre, en el termini màxim de:

 • 45 dies naturals per a les actuacions de la línia 1;
 • 90 dies naturals per a les actuacions de la línia 2.

El termini es començarà a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria i estaran signades electrònicament per la persona titular de l’Alcaldia o la Presidència de l’Entitat Local corresponent o persona representant en la que es delegui en cada cas.

Cada Entitat Local podrà presentar un número màxim de sol·licituds tenint en compte els llindars de població segons les xifres oficials del Padró referides a 1 de gener de 2020 i a la Línia d’actuacions de que es tracti de la següent manera:

Nº habitants per població

Línia 1

Línia 2

Més de 50.000 habitants i capitals de província.

2

3

Entre 20.000 i 50.000 habitants i Diputacions.

1

2

Menys de 20.000 habitants.

1

1

Bases i convocatòria. ENLLAÇ.

Convocatòria per a l’any 2022 del Programa Ordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en Destins (PSTD)

Convocatòria per a l’any 2022 del Programa Ordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en Destins (PSTD)

La Subdirecció General de Desenvolupament i Sostenibilitat Turística de la Secretaria d’Estat de Turisme del Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme. El Programa de Plans de Sostenibilitat Turística fou aprovada per la Comissió Sectorial de Turisme en la seva reunió de 25 de juny de 2020 i l’Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destins va ser aprovada per aquesta Comissió en reunió de 28 de juliol de 2021. Aquesta nota té per objecte resumir la convocatòria ordinària per a l’any 2022 dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD).

Objecte i finalitat: La finalitat del Programa és recolzar els destins turístics en el seu procés de transformació cap a hubs o pols d’innovació turística capaços d’integrar en la seva oferta la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial i de desenvolupar estratègies de resiliència front als nous reptes del ecosistema turístic. També tenen com a finalitat assolir una major cohesió territorial, no només relacionant oferta i els destins de cada territori, sinó creant connexions entre els destins de diferents regions.

Les actuacions elegibles són les següents:

 • Eix 1: Actuacions en l’àmbit de la transició verda i sostenible: Aquest eix comprèn actuacions de restauració ambiental, gestió d’espais naturals, accions d’implantació de l’economia circular i actuacions d’adaptació al canvi climàtic.
 • Eix 2: Actuacions de millora de l’eficiència energètica: Actuacions de mitigació del canvi climàtic, actuacions orientades a la reducció de l’energia requerida per proporcionar productes i serveis turístics, rehabilitació sostenible d’edificis, etc.
 • Eix 3: Actuacions en l’àmbit de la transició digital: Totes aquelles actuacions que facilitin la millora continua dels processos inclosos en la cadena de valor turística.
 • Eix 4: Actuacions en l’àmbit de la competitivitat: Actuacions de creació d’oferta, millora de producte, creació d’equipaments, etc.

Entitats beneficiàries: L’entitat responsable de l’execució del PSTD en totes les fases ha de ser una entitat local de les previstes a l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladores de les Bases del Règim Local:

 1. El Municipi;
 2. La província;
 3. Les comarques o altres entitats que agrupen diversos municipis;
 4. Les Àrees Metropolitanes;
 5. Les Mancomunitats de Municipis;

Quantia: La Secretaria d’Estat de Turisme destinarà 23.000.000 d’euros per finançar la convocatòria 2022 del Programa Ordinari de PSTD. La quantia màxima variarà en funció de la categoria de destí turístic:

 • Destins turístics de sol i platja i destins turístics urbans: 5.000.000 d’euros.
 • Destins turístics rurals: 4.000.000 d’euros.

Sol·licituds: Per a la convocatòria de l’any 2022, el termini de presentació de les propostes serà des del 18 de febrer de 2022 fins el 31 de març de 2022, tots dos inclosos. La proposta es presentarà telemàticament davant el registre electrònic del Departament amb competències en turisme de la Generalitat de Catalunya, en la que estigui ubicat el destí sol·licitant.

Condicions d’accés per a la selecció de propostes d'actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) per al finançament del Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri

S’ha publicat al DOGC, el dia 1 de març de 2022 la Resolució DSO/477/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les condicions d'accés per a la selecció de propostes d'actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada per al finançament del Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Aquestes condicions d'accés tenen per objecte determinar els requisits per a la selecció de propostes d'actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (en endavant ERRP) que es podran finançar amb càrrec al Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d'acord amb els criteris establerts en aquesta Resolució atenent el pressupost de l'anualitat 2021 que estableix l'article 5.4.a) del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre.

Així mateix, aquestes condicions d'accés tenen també per objecte assignar per al conjunt dels ERRP seleccionats dins d'un mateix municipi, un import màxim subvencionable als efectes de la convocatòria de subvencions que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya efectuarà posteriorment, tal i com s'indica en el punt 1.2. L'àmbit d'actuació d'aquestes condicions d'accés comprèn la totalitat de municipis de Catalunya, exclosos els de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Barcelona ciutat.

El Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri té com objecte el finançament de la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis d'ús predominantment residencial i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, i d'urbanització o reurbanització d'espais públics dins dels àmbits d'actuació denominats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada prèviament delimitats en municipis de qualsevol tamany de població, el quals podran tenir caràcter continu o discontinu.

El Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre (BOE núm. 239, de 6.10.2021), regula els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

L'article 1 disposa que les normes especials establertes per aquest reial decret poden ser considerades com a bases reguladores o directament incorporades, en el seu cas, a les bases reguladores de les subvencions que s'atorguin per a les actuacions a desenvolupar en els diversos programes.

L'article 2 estableix que aquests programes són el següents:

 1. Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.
 2. Programa de recolzament a les oficines de rehabilitació.
 3. Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici.
 4. Programa d'ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges.
 5. Programa d'ajuts a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.
 6. Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients.

Entitats beneficiàries: Poden presentar propostes d'actuacions els municipis o agrupacions de municipis que prèviament hagin delimitat els ERRP i compleixin amb els requisits que estableixen el punts 5 i 6 de la Resolució.

Quantia: La dotació pressupostaria d'aquesta posterior convocatòria per a la concessió de subvencions serà d'un import de 42.813.810 euros, a càrrec del pressupost de l'exercici 2022, i de 51.300.289 euros, a càrrec del pressupost de l'exercici 2023, com a despesa anticipada.

La distribució del crèdit s'efectuarà entre els següents àmbits territorials:

 1. Un 53,60% per a l'àmbit territorial de Barcelona (exclòs els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona).
 2. Un 17,80% per a l'àmbit territorial de Girona.
 3. Un 10,60% per a l'àmbit territorial de Lleida.
 4. Un 18,00% per a l'àmbit territorial de Tarragona.

La quantia màxima d'aquestes subvencions es determinarà en la corresponent convocatòria de subvencions en funció del cost total de les actuacions a desenvolupar segons els requisits, criteris i procediment establerts.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos, a comptar des del transcurs d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Condicions d'accés per a la selecció de propostes. ENLLAÇ.

R.D. 853/2021, de 5 d’octubre. ENLLAÇ.
Primera convocatòria corresponent al “Programa d’Incentius 1: capacitats, avenços tecnològics i implantació de línies d’assaig i/o fabricació” inclosos en els programes d’incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement del hidrogen renovable

S’ha publicat al BOE, el dia 22 de febrer de 2022 l’Extracte de la Resolució de 18 de febrer de 2022, del Consell d’Administració d’E.P.E. Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE), M.P. per la que s’aprova la primera convocatòria corresponent al “programa d’incentius 1: capacitats, avenços tecnològics i implantació de línies d’assaig i/o fabricació” incloses en els programes d’incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement del hidrogen renovable en el marc del PRTR.

Objecte i finalitat: La finalitat és impulsar el desenvolupament de projectes de capacitats, avenços tecnològics i implantació de línies d’assaig i/o fabricació vinculats a la cadena de valor del hidrogen renovable. Seran incentivables aquelles actuacions dedicades a la cadena de valor industrial del hidrogen renovable, ubicades en territori de l’Estat, que puguin considerar-se projectes incloses en alguns dels següents subprogrames:

 • Subprograma 1 a): Centres de fabricació d’equips relacionats amb la cadena de valor del hidrogen renovable.
 • Subprograma 1 b): Millora de les capacitats vinculades a I+D+i: s’inclouen instal·lacions d’assaig de components, sistemes i equips auxiliars relacionats amb l’entorn de producció, distribució i ús del hidrogen renovable.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris dels ajuts d’aquesta convocatòria les entitats, consorcis i agrupacions següents:

 1. Les empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses les associacions empresarials.
 2. Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica. El consorci o agrupació empresarial estarà formada al menys per una PiME participant en la sol·licitud de l’ajut.
 3. El sector públic institucional de qualsevol Administració pública, al que es refereix l’art. 2.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats de Dret privat vinculades o dependents de les Administracions públiques.
 4. Centres tecnològics d’àmbit estatal.

Quantia: La dotació pressupostària per a aquest programa arriba fins els 30.000.000 d’euros i estarà distribuïda de la següent forma:

 1. Subprograma 1 a): 20.000.000 d’euros.
 2. Subprograma 1 b): 10.000.000 d’euros.

S’estableixen els següents límits d’ajut total màxim:

 1. Subprograma 1 a): 7.500.000 d’euros per empresa i projecte.
 2. Subprograma 1 b): 15.000.000 d’euros per empresa i projecte.

S’estableix una inversió mínima per projecte de 1.000.000 d’euros.​

Sol·licituds: Les sol·licituds d’ajuts objecte d’aquesta convocatòria i la seva documentació podran presentar-se des del 8 d’abril de 2022 fins les 24:00 hores del dia 7 de juny de 2022.

Extracte convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.
Primera Convocatòria d’ajuts per a projectes innovadors de R+D d’emmagatzematge energètic

S’ha publicat al BOE, el dia 22 de febrer de 2022 l’Extracte de la Resolució de 18 de febrer de 2022, del Consell d’Administració d’E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), M.P. per la que s’aprova la primera convocatòria d’ajuts per a projectes innovadors de R+D d’emmagatzematge energètic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Impulsar el desenvolupament de projecte innovadors de R+D relatius al desplegament de l’emmagatzematge d’energia. Els projectes hauran, a més, de poder demostrar i provar productes innovadors d’emmagatzematge d’energia a gran escala que siguin eficients quan funcionin a un mínim de 1 MW de potencia o 1 MWh de capacitat d’emmagatzematge. S’inclou qualsevol tecnologia que permeti l’emmagatzematge d’energia que sigui susceptible de ser incorporada a la xarxa elèctrica. El sistema d’emmagatzematge, un cop finalitzat el desenvolupament del projecte, haurà de procedir a la seva demostració comercial i a l’explotació de la instal·lació.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris dels ajuts objecte d’aquesta convocatòria, entre d’altres:

 1. Organismes públics d’investigació definits a l’art. 47 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
 2. Universitats públiques, els seus instituts universitaris i les universitats privades.
 3. Altres centres públics de R+D: organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l’Administració General de l’Estat i els dependents o vinculats a les Administracions públiques territorials i els seus organismes, o participats majoritàriament pel sector públic, qualsevol que sigui la seva forma jurídica.
 4. Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin o gestionin activitats de R+D.

Quantia: El pressupost assignat per a aquesta convocatòria arriba fins a 50.000.000 d’euros finançats a càrrec als fons de l’IDAE. L’ajut total màxim serà de 15.000.000 d’euros per empresa i per projecte.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 8 de març de 2022 i finalitzarà a les 12:00 hores del dia 10 de maig de 2022.

Extracte convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.
Primera Convocatòria del “Programa d’Incentius 2: disseny, demostració i validació de mobilitat propulsada per hidrogen” dels programes d’incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement del hidrogen renovable

S’ha publicat al BOE, el dia 22 de febrer de 2022 l’Extracte de la Resolució de 18 de febrer de 2022, del Consell d’Administració d’E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), M.P. per la que s’aprova la primera convocatòria corresponent al “programa d’incentius 2: disseny, demostració i validació de mobilitat propulsada per hidrogen” inclòs en els programes d’incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement del hidrogen renovable en el marc del PRTR.

Objecte i finalitat: La finalitat d’aquests ajuts és impulsar el desenvolupament d’actuacions dedicades a la cadena de valor industrial del hidrogen renovable que puguin considerar-se projectes d’innovació tecnològica amb l’objectiu d’impulsar prototips i avançar en la maduresa dels dissenys de nous vehicles propulsats per hidrogen renovable així com els diferents equips que s’integren en aquests vehicles.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris dels ajuts d’aquesta convocatòria les entitats, consorcis i agrupacions següents:

 1. Les empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses les associacions empresarials.
 2. Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica. El consorci o agrupació empresarial estarà formada al menys per una PiME participant en la sol·licitud de l’ajut.
 3. El sector públic institucional de qualsevol Administració pública, al que es refereix l’art. 2.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats de Dret privat vinculades o dependents de les Administracions públiques.
 4. Centres tecnològics d’àmbit estatal.

Quantia: La dotació pressupostària per a aquest ajut és de 80.000.000 d’euros. S’estableix un límit d’ajut total màxim de 15.000.000 d’euros per empresa i projecte. S’estableix una inversió mínima per projecte de 1.000.000 d’euros.

Sol·licituds: Les sol·licituds es poden presentar des del dia 8 d’abril de 2022 fins les 24:00 hores del dia 7 de juny de 2022.

Extracte convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.
Primera Convocatòria del “Programa d’Incentius 3: grans demostradors d’electròlisis i projectes innovadors de producció d’hidrogen renovable" en el marc dels programes d’incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement del hidrogen renovable

S’ha publicat al BOE, el dia 22 de febrer de 2022 l’Extracte de la Resolució de 18 de febrer de 2022, del Consell d’Administració d’E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), M.P. pel que s’aprova la primera convocatòria corresponent al “Programa d’Incentius 3: grans demostradors d’electròlisis i projectes innovadors de producció d’hidrogen renovable” inclòs en el marc dels programes d’incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l’hidrogen renovable.

Objecte i finalitat: La finalitat d’aquests ajuts és impulsar el desenvolupament d’actuacions dedicades a la cadena de valor industrial de l’hidrogen renovable, ubicades en territori de l’Estat, que puguin considerar-se projectes inclosos en algun dels següents subprogrames:

 • Subprograma 3 a) de desenvolupament i fabricació d’un gran electrolitzador, un primer prototip de gran electrolitzador que inclou elements d’avenç respecte l’estat del art global actual.
 • Subprograma 3 b) d’integració real i efectiva d’un gran electrolitzador en un context operatiu industrial.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris dels ajuts d’aquesta convocatòria les entitats, consorcis i agrupacions següents:

 1. Les empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses les associacions empresarials.
 2. Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica. El consorci o agrupació empresarial estarà formada al menys per una PiME participant en la sol·licitud de l’ajut.
 3. El sector públic institucional de qualsevol Administració pública, al que es refereix l’art. 2.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats de Dret privat vinculades o dependents de les Administracions públiques.
 4. Centres tecnològics d’àmbit estatal.

Quantia: La dotació pressupostària per a aquesta convocatòria és de 100.000.000 d’euros i es distribueix de la següent forma:

 1. El subprograma 3 a) està dotat amb un pressupost de 40.000.000 d’euros.
 2. El subprograma 3 b) està dotat amb un pressupost de 60.000.000 d’euros.

S’estableixen els següents límits d’ajut total màxim:

 1. Subprograma 3 a): 15.000.000 d’euros per empresa i projecte.
 2. Subprograma 3 b): 15.000.000 d’euros per empresa i projecte.

S’estableix una inversió mínima per projecte de un 1.000.000 d’euros.

Sol·licituds: Les sol·licituds d’ajuts objecte d’aquesta convocatòria podran presentar-se des del 8 d’abril de 2022 fins les 24:00 hores del dia 7 de juny de 2022.

Extracte convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.
Primera Convocatòria del “Programa d’Incentius 4: reptes d’investigació fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau dins dels programes d’incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l’hidrogen renovable

S’ha publicat al BOE, el dia 22 de febrer de 2022 l’Extracte de la Resolució de 18 de febrer de 2022, del Consell d’Administració d’E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), M.P. per la que s’aprova la primera convocatòria corresponent al “Programa d’Incentius 4: reptes d’investigació bàsica-fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau dins dels programes d’incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement del hidrogen renovable.

Objecte i finalitat: Impulsar el desenvolupament de projecte d’investigació bàsica-fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau dins de la cadena de valor del hidrogen renovable.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris dels ajuts d’aquesta convocatòria les entitats, consorcis i agrupacions següents:

 1. Les empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses les associacions empresarials.
 2. Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica. El consorci o agrupació empresarial estarà formada al menys per una PiME participant en la sol·licitud de l’ajut.
 3. El sector públic institucional de qualsevol Administració pública, al que es refereix l’art. 2.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats de Dret privat vinculades o dependents de les Administracions públiques.
 4. Centres tecnològics d’àmbit estatal.

Quantia: La dotació pressupostària per a aquesta convocatòria és de 40.000.000 d’euros. S’estableixen els següents límits d’ajut total màxim en aquesta convocatòria:

 1. 20.000.000 d’euros per empresa i projecte si es tracta d’un projecte d’investigació industrial i 15.000.000 d’euros per empresa i projecte si es tracta d’un projecte de “desenvolupament experimental”.
 2. En relació als ajuts de formació: 2.000.000 d’euros per projecte de formació.

S’estableix una inversió mínima per projecte de 500.000 euros.

Sol·licituds: Les sol·licituds d’ajuts objecte d’aquesta convocatòria i la seva documentació podrà presentar-se des del 8 d’abril de 2022 fins les 24:00 hores del dia 7 de juny de 2022.

Extracte convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

 

Convocatòria de les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

S’ha publicat al DOGC, el dia 21 de febrer de 2022 la Resolució ACC/344/2022, de 16 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) (ref. BDNS 610930).

Objecte i finalitat:

Aquesta Resolució té per objecte convocar les subvencions a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Entitats beneficiàries:

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts, entre d’altres:

 1. Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol administració pública;
 2. Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis catalans, i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques esmentades i de la Generalitat, podran accedir a la condició de destinataris últims dels ajuts per promoure i gestionar la realització d'actuacions de rehabilitació energètica com a representants d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, propietàries d'edificis que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme l'execució de les actuacions subvencionables corresponents previstes per aquest reial decret, les quals hauran de de complir, en tot cas, el paràgraf segon de l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Quantia: L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 5.574.330,00 euros, que tenen origen en el pressupost de l'IDAE. La quantia de les actuacions subvencionables i els límits s'inclouen en l'article 18, l'annex I i l'annex IV del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, per a cadascuna de les tipologies d'actuació subvencionables segons aquesta Resolució i el tipus de persona beneficiària de l'opció A

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, a partir de les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023 si no hi ha prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible, segons l'article 4 del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.
Primera convocatòria del programa d’incentius a projectes pioners i singulars d’hidrogen renovable (Programa H2 PIONERS)

S’ha publicat al BOE, el dia 18 de febrer de 2022 l’Extracte de la Resolució de 27 de gener de 2022, del Consell d’Administració d’E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), M.P. per la que s’estableix la primera convocatòria del programa d’incentius a projectes pioners i singulars d’hidrogen renovable (Programa H2 PIONERS) en el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Impulsar el desenvolupament d’actuacions integrals de producció, distribució i ús del hidrogen renovable que, a més, puguin considerar-se pioneres i singulars per contemplar l’execució d’una o diverses de les accions corresponents a les àrees especificades en l’Annex I de la Convocatòria (adjuntem enllaç), tot això a l’objecte de contribuir als objectius marcats per al Component 9 del PRTR.

Per Projectes Pioners i Singulars s’entenen aquells projectes integrals que combinin, de manera agregada, la producció, distribució i ús d’hidrogen renovable en una mateixa ubicació territorial que permeten la introducció de l’hidrogen renovable a partir d’electròlisis en pols industrials ja consumidors d’hidrogen gris i en sistemes energètics aïllats, així com la integració de la producció amb el subministrament d’hidrogen renovable en nous usos del transport pesat, ús tèrmic a la industria i en certs usos estacionaris innovadors.  Les actuacions objecte de finançament hauran de ser una potencia d’electròlisis instal·lada, superior a 0,5 MW i inferior als 20 MW, unint producció i consum local d’hidrogen renovable. Aquest consum local haurà de ser el més diversificat possible.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris dels ajuts d’aquesta convocatòria:

 1. Les empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa) incloses les associacions empresarials.
 2. Consorcis i agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica. El consorci o agrupació haurà de comptar almenys amb una PiME participant en la sol·licitud de l’ajut.
 3. El sector públic institucional de qualsevol Administració Pública, al que es refereix l’art. 2.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats de Dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques.

Quantia: El pressupost assignat per aquesta convocatòria és de 150.000.000,00 €. S’estableix un llindar com a inversió mínima per projecte de 1.000.000 d’euros. L’import de l’ajut a atorgar serà la suma de l’Ajut Base i l’Ajut Addicional que poguessin correspondre en cada cas, conforme s’estableixi en l’Annex III de la Convocatòria i, en qualsevol cas, aquest import estarà sotmès als límits de la normativa europea d’ajuts d’estat.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 7 de març de 2022 i finalitzarà a les 24:00 hores del dia 6 de maig de 2022. Transcorregut aquest termini, no seran admeses més sol·licituds.

Extracte Convocatòria. ENLLAÇ.

Resolució del 16 de febrer de 2022 del Director General de l’IDAE. ENLLAÇ.
 
Bases reguladores. ENLLAÇ.
Convocatòria de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya

S’ha publicat al DOGC, el dia 18 de febrer de 2022 la Resolució ACC/329/2022, de 8 de febrer, de convocatòria de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (ref. BDNS 610642).

Objecte i finalitat: L’objecte de la Resolució és obrir la convocatòria de subvencions per a l'any 2022 en règim de concurrència competitiva per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya. L'objecte d'aquesta subvenció és la promoció de les inversions necessàries per millorar la gestió dels residus municipals a Catalunya pel que fa a la dotació i millora de les infraestructures de tractament i garantir el compliment dels nous objectius comunitaris en matèria de gestió de residus.

Entitats benecifiàries: Aquests ajuts tenen com a beneficiaris els ens locals titulars de les instal·lacions públiques de tractament de residus municipals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis i consorcis, entre d'altres). No poden concórrer en la convocatòria simultàniament i per a les mateixes actuacions ens locals de manera individual i alhora a través d'un ens supramunicipal.

Quantia: La dotació màxima que preveu aquesta convocatòria és de 13.632.956,90 €. Aquest pressupost es distribuirà com s'indica seguidament:

Línia 1: 6.799.623,57 €

Línia 2: 2.000.000,00 €

Línia 3: 4.833.333,33 €

Els imports màxims unitaris per a cadascuna de les actuacions definides seran els següents:

LÍNIA 1. Projectes d'instal·lacions de tractament de la fracció orgànica recollida selectivament, i millores a les instal·lacions existents: 1.000.000 €.

LÍNIA 2. Projectes d'instal·lacions de preparació per a la reutilització i el reciclatge d'altres fluxos de residus recollits selectivament (residus voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, roba i materials tèxtils): 600.000 €.

LÍNIA 3. Projectes de millores a les instal·lacions públiques existents de tractament mecànic i biològic de la fracció restant: 1.000.000 €.

Sol·licituds: El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria serà de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria (fes clic aquí)

Bases reguladores (fes clic aquí)

Publicació de la previsió de les convocatòries dels Fons Next Generation dels propers sis mesos

El Govern de l’Estat Espanyol ha incorporat un nou apartat a la pàgina web del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en què informarà amb antelació de les convocatòries previstes per als propers sis mesos (Gener-Juny 2022).

L'objectiu és que ciutadans, empreses disposin d'informació anticipada sobre com es canalitzaran els fons del Pla de Recuperació i puguin identificar amb temps les licitacions i concursos del seu interès. D'aquesta manera, el Govern ha reunit les previsions de tots els Ministeris sobre les convocatòries que publicaran fins al juny del 2022 i ha elaborat un calendari detallat del conjunt del Pla per al proper semestre.

Les convocatòries previstes el primer semestre del 2022, i que mobilitzaran més de 24.600 milions d'euros, inclouen les convocatòries procedents de l'Administració General de l'Estat i les de les comunitats autònomes (a les quals les quantitats els són transferides per als diferents objectius acordats a les conferències sectorials). Els Ajuntaments també són actors clau en l'execució d'aquests fons.

Per aquests propers sis mesos destaquem les següents previsions de convocatòries:

 • Ajuts per al desenvolupament de Zones de Baixes Emissions, convocatòria per a ajuntaments més grans de 20.000 habitants (T1 – 2022)
 • PIREP local - ajuts a la rehabilitació energèticament eficient d'edificis (T1 – 2022)
 • Mercats sostenibles: projectes de mercats i zones comercials (T1-2022)
 • Mercats sostenibles en zones rurals en municipis menors de 5.000 habitants (T1 – 2022)
 • Zones comercials en zones de gran afluències turístiques (T1 – 2022)
 • Transformació digital de les entitats locals (T1, T2 – 2022)
 • Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials (T2 – 2022)
 • Projectes singulars d’energia neta (T2 – 2022)

Calendari de previsió de convocatòries. ENLLAÇ.

Bases reguladores i Primera i Segona Convocatòria per a la concessió d’ajuts del programa d’incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE Implementa)

S’ha publicat al BOE, el dia 14 de gener de 2022 els Extractes de les Resolucions de 12 de gener de 2022, de la Direcció General d’E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (I.D.A.E), M.P., pels quals s’estableixen la Primera i la Segona Convocatòria del Programa d’incentius a Projectes pilot singulars de Comunitats Energètiques (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. També es va publica al BOE, el passat dia 24 de desembre de 2021 l’Ordre TED/1446/2021, de 22 de desembre, pel que s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts del programa d’incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE Implementa), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

Objecte i finalitat

La finalitat dels ajuts és enfortir el sistema de recolzament als actors interessats en la creació i desenvolupament de comunitats energètiques, principalment ciutadans, pimes i entitats locals, contribuint amb això a una descarbonització justa i inclusiva mitjançant el foment de les inversions en infraestructures verdes i la participació dels actors no tradicionalment involucrats en el sector energètic.

 

Entitats beneficiàries

Podran obtenir la condició de beneficiari qualsevol persona jurídica, pública o privada que conformi una comunitat energètica. D’acord amb l’art. 2.1 de l’Ordre TED/1446/2021 una comunitat energètica és una persona jurídica basada en la participació oberta i voluntària, efectivament controlada per socis o membres que siguin persones físiques, pimes o entitats locals, que desenvolupin projectes d’energies renovables, eficiència energètica i/o mobilitat sostenible que siguin propietat d’aquesta persona jurídica i la finalitat primordial sigui proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials dels seus membres.

 

Quantia

El pressupost assignat per la Primera Convocatòria és de 10.000.000 d’euros i el pressupost assignat per la Segona Convocatòria és de 30.000.000 d’euros.
 
Primera Convocatòria: Inversió màxima per projecte de 1.000.000 d’euros.

Segona Convocatòria: Inversió mínima per projecte superior a 1.000.000 d’euros.

 

Sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds tant per la Primera com per la Segona Convocatòria s’iniciarà el dia 1 de febrer de 2022 i finalitzarà a les 12:00 hores del dia 1 de març de 2022.

 

Bases reguladores: Fes clic aquí

Primera convocatòria: Fes clic aquí

Segona convocatòria: Fes clic aquí

Bases reguladores i convocatòria per a l’any 2021 dels ajuts per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago, integrades en la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents

S’ha publicat al BOE, el dia 13 de gener de 2022 l’Ordre ICT/1528/2021, de 30 de desembre, pel que s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago, integrades en la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents per al seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, i es procedeix a la convocatòria corresponent a l’exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a projectes que permetin avançar en la transformació i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago fins a un model turístic intel·ligent basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i amb el Pla Xacobeo 2021-2022.

Els projectes presentats hauran d’estar relacionats amb el Camí de Santiago en les seves diverses rutes. Per exemple, s’esmenta en les bases l’anomenat Camí Catalano-Aragonés.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris dels ajuts regulats en aquesta ordre les agrupacions d’entitats locals que estiguin ubicades dins del àmbit territorial abans esmentat i que estiguin composades per un mínim de 3 entitats locals i un màxim de 8 i que estiguin totes integrades en la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents (Xarxa DTI) o hagin sol·licitat la seva adhesió abans de la concessió de l’ajut.

Quantia: La quantia màxima destinada a aquests ajuts serà de 5 milions d’euros. La intensitat de l’ajut serà del 100% de les despeses finançables. 

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE.

Bases reguladores: Fes clic aquí.

Bases reguladores de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió de residus municipals a Catalunya

S’ha publicat al DOGC, el dia 13 de gener de 2022 la Resolució ACC/15/2022, de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU.

Objecte i finalitat: L'objecte d'aquesta subvenció és la promoció de les inversions necessàries per millorar la gestió dels residus municipals a Catalunya pel que fa a la dotació i millora de les infraestructures de tractament i garantir el compliment dels nous objectius comunitaris en matèria de gestió de residus. En concret, l'objecte inclou el finançament dels projectes següents:

- Projectes d'instal·lacions de tractament de la fracció orgànica recollida selectivament, i millores a les instal·lacions existents.

- Projectes d'instal·lacions de preparació per la reutilització i el reciclatge d'altres fluxos de residus recollits selectivament (residus voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, roba i materials tèxtils).

- Projectes de millores a les instal·lacions existents de tractament mecànic i biològic de la fracció restant.

Entitats beneficiàries: Aquests ajuts tenen com a beneficiaris els ens locals titulars de les instal·lacions públiques de tractament de residus municipals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis i consorcis, entre d'altres).

No poden concórrer en la convocatòria simultàniament i per a les mateixes actuacions ens locals de manera individual i alhora a través d'un ens supramunicipal.

Quantia: Els imports màxims unitaris per a cadascuna de les actuacions definides seran els següents:

 1. LÍNIA 1. Projectes d'instal·lacions de tractament de la fracció orgànica recollida selectivament, i millores a les instal·lacions existents: 1.000.000 €.
 2. LÍNIA 2. Projectes d'instal·lacions de preparació per a la reutilització i el reciclatge d'altres fluxos de residus recollits selectivament (residus voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, roba i materials tèxtils): 600.000 €.
 3. LÍNIA 3. Projectes de millores a les instal·lacions públiques existents de tractament mecànic i biològic de la fracció restant: 1.000.000 €.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista en les bases, serà el que preveu la resolució de la convocatòria.

Bases reguladores: Fes clic aquí

Bases reguladores i convocatòria corresponent a l’exercici 2021 per al programa d’ajuts a organismes d’investigació i de difusió de coneixements per a projectes de I+D per donar resposta als reptes dels destins turístics

S’ha publicat al BOE, el dia 10 de gener de 2022 l’Ordre ICT/1521/2021, de 30 de desembre, per la que s’aproven les bases reguladores pel programa d’ajuts a organismes d’investigació i de difusió de coneixements per a projectes de I+D per donar resposta als reptes dels destins turístics, i s’aprova la convocatòria corresponent a l’exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: L’objecte és la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, a projectes de I+D per identificar les necessitats i les solucions per a la implantació de la Plataforma Turística Intel·ligent i donar resposta als reptes dels destins turístics identificats en el context de la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents. La finalitat de les actuacions contemplades en aquesta Ordre és generar nous coneixements científics, basats en evidències, que suposin un avançament significatiu de la frontera de coneixement actual en l’àmbit turístic.

Entitats beneficiàries: Podran tenir la condició de beneficiaris els organismes d’investigació i de difusió de coneixements que compleixin amb els requisits establerts de l’art. 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Quantia: Les bases no parlen de quantia sinó d’intensitat de l’ajut, que serà l’import brut de la mateixa expressat en percentatge de les despeses subvencionables del projecte. Les subvencions s’atorgaran a fons perdut al centre de coneixement, amb una intensitat màxima del 100% del pressupost finançable, amb un mínim de 20.000 euros i un màxim de 150.000 euros, sempre que els projectes es trobin en l’àmbit del I+D.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà amb la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOE, per un període d’un mes.

Bases i convocatòria: Fes clic aquí. 

 

Bases reguladores i convocatòria per a l’exercici 2021 del Programa d’ajuts per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents

S’ha publicat al BOE, el dia 12 de gener de 2022 l’Ordre ICT/1527/2021, de 30 de desembre, pel que s’aproven les bases reguladores per al Programa d’ajuts per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents, i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l’exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a projectes que promoguin la digitalització dels membres titulars de la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents (en endavant, Xarxa DTI) gràcies al desenvolupament i implantació de tecnologies en els destins. La finalitat d’aquests ajuts és finançar el desenvolupament, per part d’entitats locals pertanyents a la Xarxa DTI, de plans i projectes de contingut tecnològic i innovador.

Entitats beneficiàries: Aquesta Ordre serà d’aplicació a totes les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents. Podran acollir-se als ajuts establerts en aquesta Ordre les següents entitats locals que ja formen part de la Xarxa DTI com a membres titulars o hagin sol·licitat la seva adhesió a la citada Xarxa en el moment de sol·licitar aquests ajuts, complimentant el model inclòs en l’Annex I:

 1. Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments i les províncies representades per les diputacions provincials, amb independència de la seva dimensió i població;
 2. Les comarques, mancomunitats o altres entitats locals de base agrupacional;
 3. Les agrupacions d’entitats locals constituïdes conforme l’art. 11.3 de la Llei General de Subvencions.

Quantia: La inversió màxima a realitzar dependrà del número d’habitants que els beneficiaris tinguin dins de la seva demarcació, conforme el Padró municipal a data d’1 d’octubre de 2021:

 1. Municipis de més de 300.000 habitants: inversió màxima de 300.000 euros;
 2. Municipis d’entre 100.000 i 300.000 habitants: inversió màxima de 200.000 euros;
 3. Municipis de menys de 100.000 habitants: inversió màxima de 100.000 euros;
 4. Agrupacions d’entitats locals i diputacions provincials de més de 500.000 habitants: inversió màxima de 500.000 euros;
 5. Agrupacions d’entitats locals i diputacions provincials d’entre 200.000 habitants i 500.000 habitants: inversió màxima de 350.000 euros;
 6. Agrupacions d’entitats locals i diputacions provincials de menys de 200.000: inversió màxima de 200.000 euros.

L’import del finançament a concedir segons aquestes bases reguladores serà d’un mínim del 60% i un màxim del 100% sobre el pressupost del projecte que hagi estat considerat finançable.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds serà de un mes des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOE.

Bases i convocatòria: Fes clic aquí. 

Bases reguladores de la concessió d’ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació de d’autoocupació (Programa Kit Digital)

S’ha publicat al BOE, el dia 30 de desembre de 2021 l’Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, pel qual s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació, en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització PiMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).

Objecte i finalitat: Concessió d’ajuts mitjançant els quals s’executa el Programa Kit Digital per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació (en endavant, Programa), que té per objecte l’adopció de solucions de digitalització incloses en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en territori espanyol.

Quantia: L’ajut es concedirà mitjançant la corresponent resolució administrativa del òrgan que correspongui (el dret de cobrament de la qual es denomina a efectes d’aquesta Ordre i les successives convocatòries, <<bonus digital>>) per les quanties que s’estableixen en les taules del Capítol II (article 18) de l’Ordre.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà de tres (3) mesos des de la publicació de la corresponent convocatòria, o superior si s’estableix un altre termini.

Bases reguladores: Fes clic aquí. 

 

Bases reguladores del programa d’incentius a projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleugers (Programa MOVES FLOTAS)

S’ha publicat al BOE, el dia 22 de desembre de 2021 l’Ordre TED/1427/2021, de 17 de desembre, pel qual s’aproven les bases reguladores del programa d’incentius a projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleugers (Programa MOVES FLOTAS), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: És objecte d’aquestes bases reguladores atorgar ajuts corresponents al Programa d’Incentius a projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleugers (Programa MOVES Flotas). Podran ser objecte de l’ajut els projectes relacionats amb les actuacions incloses en l’Annex I que aconsegueixin una reducció del consum d’energia final i com a conseqüència d’això una menor dependència energètica del petroli i la disminució de les emissions de CO2.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris del programa d’incentius les següents persones jurídiques:

 1. Tot tipus d’empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa).
 2. El sector públic institucional, a que es refereix l’art. 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Quantia: L’Annex III de l’Ordre estableix la quantia dels ajuts distingint tres tipus d’actuacions (adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible, instal·lació de punts de recarrega en l’aparcament de la flota i despeses de transformació de la flota cap a la electrificació).

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds s’establirà en la convocatòria corresponent. El termini de presentació de les sol·licituds no podrà ser inferior a 20 dies ni superior a 3 mesos des de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOE.

Bases reguladores: Fes clic aquí. 

 

Bases reguladores i convocatòria per a l’any 2021 dels ajuts per al Programa “Experiències Turisme Espanya”

S’ha publicat al BOE, el dia 11 de gener de 2022 l’Ordre ICT/1524/2021, de 30 de desembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts pel Programa <<Experiències Turisme Espanya>> i s’aprova la seva convocatòria per a l’exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: L’objecte són ajuts destinats a impulsar projectes de xarxes d’actors que desenvolupin experiències turístiques sostenibles, digitals, integradores i competitives. S’entendrà a efectes de l’Ordre que una “Experiència Turisme Espanya” impulsa projectes de xarxes d’actors que desenvolupin experiències turístiques sostenibles, digitals, integradores i competitives a Espanya, si es desenvolupa en tot el territori nacional o, al menys, en tres comunitats autònomes, i s’emmarca en alguna de les tres línies de treball que es fixen en l’Ordre (línia de treball INNOVA, INTEGRA i COMUNICA).

Entitats beneficiàries: Podran acollir-se als ajuts, les següents entitats:

 1. Associacions o Federacions legalment inscrites en el Registre corresponents.
 2. Fundacions, legalment inscrites en el Registres corresponents.
 3. Agrupacions d’interès econòmic.
 4. Empreses turístiques o PiMES, establertes en qualsevol Comunitat Autònoma i degudament inscrita en el Registre de Turisme de la Comunitat Autònoma.
 5. Entitats públiques que actuïn com a ens de cooperació turística municipal, comarcal o provincial, i societats públiques amb personalitat jurídica pròpia vinculada o dependents d’aquestes.
 6.  Entitats públiques que actuïn com a ens de cooperació turística d’àmbit autonòmic, i societats públiques amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de comunitats autònomes.

Quantia: En la present convocatòria es finançaran projectes amb una quantia mínima de l’ajut de 200.000 euros i amb una quantia màxima de 2.000.000 euros. El pressupost assignat a la present convocatòria per a l’any 2021 ascendeix a 26.000.000 euros encara que d’aquesta quantitat 5.000.000 euros es destinaran a projectes que tinguin a veure amb l’Any Nacional Xacobeo.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 15 de febrer de 2022 fins el dia 20 d’abril de 2022.

Bases i convocatòria: fes clic aquí.

Convocatòria per a l’any 2022 en relació a les actuacions del Programa de Suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en el marc del mecanisme de Recuperació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 31 de desembre de 2021 la Resolució  EMT/3878/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones àmbit rural i urbà) (ref. BDNS 603491).

Objecte i finalitat: S’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022 de les subvencions per al finançament del “Programa de Suport a les dones en els àmbits rural i urbà” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Entitats beneficiàries: Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les següents:

 • Les entitats municipals preferentment amb una població inferior a 5.000 habitants i les corporacions locals o les entitats vinculades.
 • Les entitats locals supramunicipals que atenguin preferentment dones residents en municipis amb una població inferior a 5.000 habitants.
 • Les entitats sense ànim de lucre que acreditin experiència en la realització d'accions dirigides a l'acompanyament de persones aturades ajustat al seu perfil d'ocupabilitat en processos d'inserció laboral per compte d'altri o propi. S'atendrà preferentment dones residents en municipis de menys de 5.000 habitants.

Quantia: La quantia del mòdul econòmic per dona atesa és de 1.715 euros. El mòdul econòmic inclou les despeses de formació, de materials, despeses tècniques, de publicitat, de formació de personal que atén les dones participants, etc., i els incentius a la participació.

A la quantitat de 1.715 euros s'addicionarà un mòdul de 2.500 euros per dona inserida al mercat de treball que prèviament tingués la condició de persona atesa, tant si la inserció es fa per compte propi com per compte d'altri. Amb aquesta quantitat només se subvencionarà el 20% de les participants que aconsegueixin inserir-se al mercat de treball.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds comença el 25 de gener de 2022 i finalitza el 15 de febrer de 2022.

Convocatòria: (fes clic aquí)

Bases reguladores: (fes clic aquí)

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE

S’ha publicat al DOGC, el dia 30 de desembre de 2021 la Resolució CLT/3838/2021, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE (ref. BDNS 602687).

Objecte i finalitat: Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris els ens locals i les entitats de Dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals.

Quantia: La dotació màxima de la convocatòria és de 5.046.225,83 euros. L'import de les subvencions és, com a màxim, del 80% de la despesa subvencionable de les actuacions, amb un màxim de 200.000 euros. L'import mínim que es pot sol·licitar és de 4.000 euros.

Sol·licituds: El període per presentar les sol·licituds és de l'11 de gener al 14 de febrer del 2022.

Bases reguladores: (fes clic aquí)

Convocatòria: (fes clic aquí)

Bases reguladores i convocatòria per a l’any 2021 d’ajuts públics per a la modernització de les estructures de gestió artística en l’àmbit de les arts escèniques i de la música

S’ha publicat al BOE, el dia 24 de desembre de 2021 l’Ordre CUD/1448/2021, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts públics per a la modernització de les estructures de gestió artística en l’àmbit de les arts escèniques i de la música i per la qual s’aprova la seva convocatòria corresponent a l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. També s’ha publicat al BOE, el dia 28 de desembre de 2021, l’Extracte de l’Ordre CUD/1448/2021, de 23 de desembre.

Objecte i finalitat: Els ajuts tenen com a finalitat el finançament de projectes d’inversió per a la modernització, digitalització i transició ecològica de les estructures de gestió artística de les arts escèniques i musicals. Els ajuts tenen com a objecte promoure les inversions per a la creació i difusió de continguts digitals culturals en productes i serveis, inversions que permetin la modernització, innovació i desenvolupament tecnològic de les estructures empresarials de les arts escèniques i musicals, entre d’altres.

Entitats beneficiàries: Tenen la consideració de persones beneficiàries vinculades a les arts escèniques i musicals les següents:

 • Persones físiques i jurídiques;
 • Associacions sense ànim de lucre;
 • Fundacions i entitats de caràcter públic o privat.

Quantia: L’import total màxim imputable a la convocatòria serà de 17.930.000 euros. L’import d’aquests ajuts no podrà, en cap cas, ser de tal quantia que superi el 80% del cost total del projecte. L’ajut màxim concedit a un sol beneficiari no sobrepassarà en cap cas els 350.000 euros.

Sol·licituds: El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la present convocatòria en el BOE (25/12/2021).

Bases reguladores i convocatòria: (fes clic aquí)

Extracte: (fes clic aquí)

Bases reguladores de la concessió d’ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació

S’ha publicat al BOE, el dia 30 de desembre de 2021 l’Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, pel qual s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació, en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització de PiMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU (Programa Kit Digital).

Objecte i finalitat: Concessió dels ajuts mitjançant els quals s’executa el Programa Kit Digital per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació, que té per objecte l’adopció de solucions de digitalització incloses en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa.La finalitat del Programa, l’execució del qual es vol dur a terme mitjançant la concessió d’aquestes subvencions, és millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les petites empreses, de les microempreses i de les persones en situació d’autoocupació.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació el domicili fiscal de les quals estigui ubicats en territori espanyol.

Quantia: S’estableixen les següents quanties:

 • Segment I. Petites empreses entre 10 i menys de 50 treballadors: 12.000 euros.
 • Segment II. Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 treballadors: 6.000 euros.
 • Segment III. Petites empreses o Microempreses d’entre 0 i menys de 3 treballadors: 2.000 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds s’establirà a la convocatòria corresponent.

Bases reguladores: (fes clic aquí)

Bases i convocatòria per a l’any 2022 en relació a la concessió de subvencions per a les actuacions del programa de primera experiència professional en les Administracions públiques, de contractació de persones joves aturades

S’ha publicat al DOGC, el dia 31 de desembre de 2021 la Resolució EMT/3881/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) (SOC – PRIMERA EXPERIÈNCIA) (ref. BDNS 603554).

També s’ha publicat al DOGC, el dia 28 de desembre de 2021 l’Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa de primera experiència professional en les administracions públiques”, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Serà objecte de les subvencions regulades en aquesta norma, la contractació per administracions públiques i entitats del sector públic institucional de persones joves desocupades, més grans de 16 i menors de 30 anys, en la modalitat de contracte en pràctiques, pel que fa als costos laborals. Podrà ser objecte de subvenció la tutoria de les persones contractades durant els tres primers mesos de la relació laboral, amb la finalitat de garantir un servei de suport a la persona jove, mitjançant l'acompanyament personal i l'assessorament inicial durant el procés d'incorporació al treball.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiàries de la subvenció les següents entitats:

a) Els òrgans de l'administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes públics vinculats o dependents

b) Les altres entitats del sector públic institucional de Catalunya

c) Les corporacions locals catalanes i/o entitats dependents o vinculades a aquestes.

Quantia: L'import màxim estimat destinat a la concessió d'aquestes subvencions és d'14.412.370,00 euros, les quanties dels mòduls econòmics per compensar els costos laborals són les següents:

 • Mòdul A: El mòdul ascendirà a 1.783,83 euros per persona contractada en els grups de cotització de la Seguretat Social 9 al 5, tots dos inclusivament, i mes de contractació (21.405,94 euros per any de contractació).
 • Mòdul B: El mòdul ascendirà a 2.675,74 euros per persona contractada en els grups de cotització de la Seguretat Social 4 a 1, tots dos inclusivament, i mes de contractació (32.108,92 euros per any de contractació).

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 8 de febrer i finalitza el dia 28 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

Convocatòria: (fes clic aquí)

Bases reguladores: (fes clic aquí)

Bases especifiques de les subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE

S’ha publicat al DOGC, el dia 27 de desembre de 2021 la Resolució CLT/3785/2021, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques de les subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE.

 

OBJECTE I FINALITAT

L’objecte és la concessió de subvencions per contribuir al finançament d'inversions o despeses orientades a la modernització digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en infraestructures d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya. Es poden atorgar subvencions d’acord amb les següents modalitats:

 • Equipaments de titularitat i gestió pública o privada amb una programació estable en arts escèniques i música.
 • Equipaments de titularitat pública o privada i de gestió privada amb una programació professional estable d'arts escèniques.
 • Equipaments de titularitat i gestió privada amb una programació professional estable de música en viu de caràcter professional. En queden excloses les discoteques i sales de ball.
 • Altres espais, tant públics com privats, amb una programació professional o no professional: espais d'assaig, centres de creació i producció i equipaments amb una programació no professional que duguin a terme la totalitat o la major part de la seva activitat en l'àmbit de les arts escèniques i de la música.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiaris els ens locals i les entitats de Dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals.

 

QUANTIA

L'import de les subvencions és, com a màxim, del 80% de la despesa subvencionable de les actuacions, amb un màxim de 200.000 euros. L'import mínim que es pot sol·licitar és de 4.000 euros. S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 4.000 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 5.000 euros.

 

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per acollir-se a aquestes subvencions es podran presentar a partir del dia que determini la convocatòria corresponent. Cada sol·licitant només pot presentar una sol·licitud i per a una sola modalitat.

 

ENLLAÇOS

 

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del “Programa de suport a les dones en els àmbits rurals i urbà”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 27 de desembre de 2021 l’Ordre EMT/238/2021, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del "Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones àmbits rural i urbà).

 

OBJECTE I FINALITAT

És objecte de les subvencions regulades en aquesta norma l'atenció personalitzada a les dones en àmbits rurals i urbans que participin en itineraris individualitzats que combinin accions de diferent índole, com l'orientació laboral, l'assessorament, la informació, la formació, l'adquisició de competències i habilitats transversals, la facilitació de la inserció laboral i l'acompanyament laboral, i que tinguin com a objectiu la seva capacitació i inserció laboral.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiàries de la subvenció les entitats següents:

Les entitats municipals preferentment amb una població inferior a 5.000 habitants i les corporacions locals o les entitats vinculades;
Les entitats locals supramunicipals, que atenguin preferentment dones residents en municipis amb una població inferior a 5.000 habitants;
Les entitats sense ànim de lucre que acreditin experiència en la realització d'accions dirigides a l'acompanyament de persones aturades ajustat al seu perfil d'ocupabilitat en processos d'inserció laboral per compte d'altri o propi. S'atendrà preferentment dones residents en municipis de menys de 5.000 habitants.

 

QUANTIA

Les quanties de les subvencions són les següents:

El finançament total de la subvenció es determinarà en la corresponent resolució de concessió, en funció del nombre de dones a atendre, dels objectius d'inserció previstos i del mòdul corresponent, de manera que la quantitat a percebre per dona atesa serà de 1.715 euros. A la quantitat indicada en l'apartat precedent es pot afegir una quantia de 2.500 euros a percebre per dona inserida al món laboral que prèviament tingués la condició de persona atesa, tant si la inserció es fa per compte propi com per compte d'altri.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà en la convocatòria corresponent.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores i convocatòria d’ajuts Next Generation UE per l'autoconsum i l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial

S’ha publicat al DOGC, el dia 14 de desembre de 2021 la Resolució ACC/3662/2021, d'1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió d'ajuts del Programa per a actuacions per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (ref. BDNS 599248). Prèviament, es va publicar al BOE, el dia 30 de juny de 2021 el Reial Decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s’establien les bases reguladores de la mateixa.

Objecte i finalitat: Establir un programa d’ajudes per a les actuacions d’autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d’energies renovables a Catalunya. La finalitat és complir amb els objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en quant al desplegament i integració de les energies renovables així com l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable, contribuint amb això a la <<descarbonització>> de diferents sectors de l’economia, així com a la consecució dels objectius fixats pel PNIEC 2021-2030 i la Estratègia d’Emmagatzematge Energètic.

Entitats beneficiàries: Seran beneficiàries directes dels ajuts previstos en els programes d’incentius, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla. A més, s’estableixen com a destinataris últims dels ajuts per a determinats programes d’incentius, les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol Administració Pública (art. 11 del Reial Decret 477/2021, de 29 de juny).

Quantia: La quantia màxima de l'ajut sol·licitat es calcularà d'acord amb l'annex III del Reial decret 477/2021, de 29 de juny, per a cada un dels programes d'incentius i tipologies d'actuacions subvencionables i de tipus de destinatari últim. El pressupost assignat per a Catalunya és de 114.988.848,00 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l'endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria al DOGC, a les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, sense haver-se cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible.

Bases reguladores: Fes clic aquí. 

Convocatòria: Fes clic aquí. 

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del Programa TándEM en entitats del sector públic estatal de formació en alternança amb l’ocupació

S’ha publicat al BOE, el 26 d’octubre de 2021 l’Ordre/1153/2021, de 24 d’octubre, per les quals s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del <<Programa TándEM en entitats del sector públic estatal>>, de formació en alternança amb l’ocupació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. També s’ha publicat al BOE, el passat 16 de desembre de 2021 l’extracte de la Resolució del Servei Públic d’Ocupació Estatal de 14 de desembre de 2021, pel qual s’aprova, pel sistema de tramitació anticipada, la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del <<Programa TándEM en entitats del sector públic estatal>>, de formació en alternança amb l’ocupació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: L’objecte d’aquestes bases i convocatòria són subvencions del <<Programa TándEM en entitats del sector públic estatal>>. El Programa TándEM constitueix una actuació inclosa en la Inversió 1, <<Ocupació Juvenil>>, del Component 23 <<Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu>> del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i es configura com un programa mixta d’ocupació i formació amb la finalitat de facilitar la inserció de les persones joves que participin en ell. Les subvencions es destinaran exclusivament a finançar les despeses que s’estableixen a les bases.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiàries de les subvencions òrgans, organismes i altres entitats del sector públic estatal, definides a l’article 2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostaria, que promoguin projectes del Programa TándEM. 

Quantia: El finançament per a la realització de les actuacions objecte d’aquesta convocatòria ascendeix a 120.000.000 d’euros. D’ells, 80.000.000 d’euros per l’exercici 2022 i 40.000.000 d’euros per l’exercici 2023. 

Sol·licituds: Les sol·licituds tenen els següents terminis de presentació:

 • 2 mesos a partir del 16/12/2021;
 • Per a 2022: 5 mesos comptats a partir del 1/04/2022;
 • Per a 2023: 5 mesos comptats a partir del 1/03/2023.

Bases reguladores: Fes clic aquí.

Convocatòria: Fes clic aquí. 

 

Bases reguladores i convocatòria de subvencions per a la restauració d’ecosistemes fluvials i reducció del risc d’inundació en els entorns urbans espanyols a través de solucions basades en la naturalesa

S’ha publicat al BOE, el dia 28 de setembre de 2021 l’Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de la Fundació Biodiversitat, F.S.P., per a fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s’aprova la convocatòria corresponent a l’any 2021. També s’ha publicat al BOE, el dia 21 de desembre de 2021 l’Extracte de la Resolució de 17 de desembre de 2021 de la Direcció de la Fundació Biodiversitat, F.S.P., per la qual es publica la convocatòria de subvencions, en concurrència competitiva, per a restauració d’ecosistemes fluvials i reducció del risc d’inundació en els entorns urbans espanyols a través de solucions basades en la naturalesa.

Objecte i finalitat: Ajudes per al foment d’activitats que contribueixin a la renaturalització urbana i fluvial, així com per a la mitigació dels riscos d’inundació, incrementant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus. Aquestes actuacions, que podran ser realitzades en aquells trams fluvials on resultin més efectives.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris, entre d’altres:

 1. Ajuntaments
 2. Diputacions provincials
 3. Consells comarcals
 4. Mancomunitats de municipis

Quantia: La quantia dels ajuts es determinarà de la següent forma: la puntuació total dels projectes obtinguda després de la seva avaluació determinarà l’ordre de prelació de les sol·licituds. D’acord amb aquest ordre, de forma descendent, s’anirà atorgant l’import sol·licitat per cada projecte fins a esgotar l’import total de la convocatòria. La dotació màxim global de la convocatòria es fixa en 75.000.000 d’euros. L’import mínim de l’ajut a concedir serà d’almenys 500.000 euros i l’import màxim serà de 4.000.000 d’euros. 

Sol·licituds: El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 60 dies hàbils a partir del dia següent a la data de publicació de l’Extracte de la convocatòria al BOE (22/12/2021).

Bases reguladores: Fes clic aquí.

Convocatòria: Fes clic aquí.

Bases reguladores i convocatòria anticipada per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE

S’ha publicat al DOGC, el dia 30 de setembre de 2021 l’Ordre EMT/184/2021, de 27 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE. El passat dia 9 de desembre de 2021 es va publicar al mateix DOGC l’Ordre EMT/3621/2021, de 19 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per a l'any 2022 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE.

Objecte i finalitat: Regular el procediment i obrir la convocatòria anticipada per l’any 2022 per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de persones joves a l'atur com a treballadors o treballadores autònoms en l'àmbit temporal que estableixi la corresponent convocatòria d'aquests ajuts.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els treballadors o treballadores autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d'iniciar l'activitat com a treballadors o treballadores autònoms.

Quantia: La quantia de la subvenció és el resultat d'aplicar un mòdul econòmic mensual corresponent al nombre de mesos d'alta ininterrompuda com a treballador o treballadora autònom. La quantia màxima d'aquesta subvenció és de fins a 13.510,00 euros, per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta com a treballador/a autònom en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), o en un règim especial equivalent o en la mutualitat del col·legi professional corresponent.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és d’1 mes a comptar des de les 9.00 hores de l'endemà de la publicació de l’Ordre (9 de desembre de 2021).

Bases de la convocatòria: Fes clic aquí.

Convocatòria: Fes clic aquí. 

Bases reguladores de subvencions Next Generation EU per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya

S’ha publicat al DOGC, el dia 13 de desembre de 2021 la Resolució CLT/3644/2021, de 7 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques de les subvencions per a l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE.

Objecte i finalitat: Concessió de subvencions per a l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya i que també consten al Directori de Biblioteques Espanyoles, que ha elaborat el Ministeri de Cultura i Esport en cooperació amb les comunitats autònomes.

Entitats beneficiàries: Es poden beneficiar de les subvencions els ens locals o els ens que en depenen.

Quantia: La quantia de la subvenció pot finançar fins al 100% del cost del projecte i és d'un mínim de 1.500,00 euros. S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'import inferior a 1.500,00 euros. L'import de la subvenció és per a cada biblioteca i depèn del nombre d'habitants del municipi, segons les dades oficials del padró municipal. S’han d’aplicar els barems que s’estableix a continuació:

 • Biblioteques públiques: fins a 5.000 habitants: 1.500,00 €
 • Biblioteques públiques: de 5.001 fins a 20.000 habitants: 1.700,00 €
 • Biblioteques públiques: de 20.001 fins a 50.000 habitants: 2.200,00 €
 • Biblioteques públiques: de 50.001 fins a 120.000 habitants 2.700,00 €
 • Biblioteques públiques: de 120.001 fins a 150.000 habitants 3.100,01 €
 • Biblioteques públiques: de 150.001 habitants fins a 250.000 habitants 3.500,00 €
 • Biblioteques públiques: de 250.001 fins a 300.000 habitants 3.800,00 €
 • Biblioteques públiques: de més de 300.000 habitants 4.189,85 €

Sol·licituds: El termini s’establirà a la corresponent convocatòria.

Més informació: Fes clic aquí. 

Ampliat el termini fins al 29 de desembre de la Convocatòria 2021 de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions locals més grans de 50.000 habitants i capítals de província

Bases reguladores i convocatòria corresponent a l’any 2021 de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Es va publicar al BOE, el dia 6 de novembre de 2021 l’Ordre TER/1204/2021, de 3 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i s’efectua la convocatòria corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El passat dia 15 de desembre de 2021 es va publicar al mateix BOE l’Ordre TER/1402/2021, de 13 de desembre, pel qual es modifica l’Ordre TER/1204/2021, de 3 de novembre.

NOU TERMINI per a la presentació de sol·licituds: fins el 29 de desembre de 2021 a les 15 hores.

 

OBJECTE I FINALITAT  

Subvencions dirigides a la transformació digital i modernització de les Administracions de les entitats locals, destinades als municipis de més de 50.000 habitants, així com els de població inferior que tinguin la consideració de capital de província. Les subvencions es destinaran a finançar projectes de modernització i digitalització en l’àmbit de les Administracions de les entitats locals que s’emmarquin en alguna de les línies estratègiques enunciades en el seu article 5, això és:

 1. Millora de l’accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses;
 2. Reducció de la bretxa digital;
 3. Millora de l’eficiència i eficàcia dels treballadors públics;
 4. Reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes;
 5. Utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals (chatbots, automatització i robotització, plataformes, etc.);

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Tindran la consideració d’entitats beneficiaries dels ajuts els ajuntaments dels municipis amb població superior als 50.000 habitants, d’acord amb les xifres de població del Padró Municipal a 1 de gener de 2020, així com els de població inferior a 50.000 habitants que tinguin la consideració de capital de província.

 

QUANTIA

L’import total màxim de les subvencions a que es refereix la convocatòria es de 92,77 milions d’euros. L’assignació entre les diferents entitats beneficiàries s’efectuarà de la següent forma:

 1. El 45% del import convocat (41.746.500 euros), es distribuirà entre els municipis amb població superior a 250.000 habitants;
 2. El 55% restant (51.023.500 euros), es distribuirà entre els municipis amb població entre 50.001 i 250.000 habitants i els de població inferior que tinguin la consideració de capital de província.

L’Annex V recull la quantia màxima del ajut que correspon a cadascun d’aquests municipis.

 

SOLICITUDS

Les sol·licituds es podran presentar des de les 9:00 hores del dia següent al de la publicació de l’Ordre en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), fins les 15:00 hores del dia 29 de desembre de 2021.

 

Subvencions destinades al finançament de projectes sostenibles de manteniment i rehabilitació del patrimoni històric amb ús turístic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 8 de desembre de 2021 el Reial Decret 1074/2021, de 7 de desembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions destinades al finançament de projectes sostenibles de manteniment i rehabilitació del patrimoni històric amb ús turístic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: El Reial Decret té per objecte regular la concessió directa de subvencions amb caràcter excepcional i per raons d’interès públic, social i econòmic per a la rehabilitació i millora de béns de patrimoni històric, i en concret per a la rehabilitació i millora de béns d’interès cultural de titularitat pública.

Entitats beneficiàries: Els municipis de Tarragona i Manresa en tant que entitats locals que integren la Xarxa de Ciutats Patrimoni de la Humanitat.

Quantia: La dotació financera per a les entitats locals que integren la Xarxa de Ciutats Patrimoni de la Humanitat serà de 45 milions d’euros. L’import màxim de la subvenció serà de 3 milions d’euros en el cas de Tarragona. En el cas del municipi de Manresa, la dotació màxima serà de 2.713.815,73 euros en el marc del Camí Ignasià de Manresa.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds és el que estableixi la convocatòria corresponent.

Més informació: Fes clic aquí.

Fons Financer de l’Estat per a la Competitivitat Turística, F.C.P.J.

S’ha publicat al BOE, el dia 8 de desembre de 2021, el Reial Decret 1072/2021, de 7 de desembre, pel qual es regula el Fons Financer de l’Estat per a la Competitivitat Turística, F.C.P.J., en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Amb càrrec a aquest Fons es recolzaran financerament els projectes dirigits a la millora de la competitivitat del sector turístic, en especial aquells projectes que continguin actuacions de digitalització, innovació i modernització dels serveis.

Entitats beneficiàries: Podran acollir-se als préstecs establerts en el Reial Decret:

 1. Els treballadors autònoms o per compte propi, donats d’alta en el règim que correspongui de la Seguretat Social o mutualitat corresponent, siguin o no membres de societats civils, de comunitats de béns o socis de societats mercantils.
 2. Les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a l’Estat espanyol i degudament inscrites en el registre corresponent, que desenvolupin una activitat turística (així haurà de figurar en el epígraf CNAE 2009) i que no es tracti de societats mercantils en el capital social de les quals la participació, directa o indirecta, del sector públic sigui superior al 50%.

Quantia: Els préstecs concedits finançaran, com a màxim, fins al 75% del cost finançable dels projectes, sense que la quantitat finançada pugui superar la xifra de 6.000.000 d’euros o la xifra del net patrimonial acreditat de l’empresa en els últims comptes aprovats. L’import dels préstecs anirà destinat a cobrir les despeses que estiguin directament relacionades amb el desenvolupament del projecte finançat.

Sol·licituds: Les sol·licituds de préstecs es presentaran, dins del termini fixat en les corresponents convocatòries de cada comunitat autònoma, davant d’aquestes i, en qualsevol de les entitats de crèdit mediadores amb les que l’ICO hagi subscrit el corresponent acord de mediació.

Més informació: Fes clic aquí. 

Bases reguladores per a la concessió de subvencions pel finançament de projectes innovadors per a la transformació territorial i la lluita contra el despoblament

S’ha publicat al BOE, el dia 4 de desembre de 2021, l’Ordre TED/1358/2021, de 1 de desembre, per les que estableixen les bases reguladores per la concessió de subvencions pel finançament de projectes innovadors per a la transformació territorial i la lluita contra el despoblament.

Objecte i finalitat: Els ajuts es destinaran a finançar projectes innovadors de caràcter singular i demostratiu, que tinguin com a finalitat la lluita contra el despoblament, el desenvolupament sostenible i la transició ecològica, constituint l’anomenada modalitat A la que té interès pels ens locals. Aquesta modalitat està formada per:

A. Projectes institucionals promoguts per entitats locals, que tinguin com a finalitat fomentar la creació i desenvolupament d’ecosistemes d’intel·ligència i innovació territorial o el suport a projectes tractors que reactivin l’activitat socioeconòmica amb la finalitat de fer front al repte demogràfic i la lluita contra el despoblament.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris dels projectes de la modalitat A els ajuntaments o agrupacions d’ajuntaments, les diputacions provincials, els consells comarcals o altres entitats locals que agrupin diversos municipis, les mancomunitats de municipis sempre que tinguin contemplats entre les seves finalitats el desenvolupament econòmic, el foment del treball o altres anàlegs i els organismes autònoms vinculats o dependents de qualsevol de les entitats locals territorials esmentades.

Quantia: Cada beneficiari només podrà presentar en la seva sol·licitud un únic projecte. L’import total sol·licitat per cada beneficiari no podrà superar el 5% del crèdit disponible per la modalitat A.

Sol·licituds: Les subvencions es podran sol·licitar a partir del primer dia hàbil després de la publicació d’un extracte de la convocatòria derivada de l’Ordre en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Bases reguladores: Fes clic aquí. 

 

Convocatòria de subvencions per al foment d'actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de les ciutats espanyoles

Ordre TED/1018/2021 de subvencions per al foment d'actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de les ciutats espanyoles convocades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO)

Objecte i finalitat: Renaturalització urbana, incrementant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus, amb l'objectiu d'incrementar la biodiversitat i la seva conservació i l'adaptació al canvi global i de millorar l'habilitat de les capitals de província i altres ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants. 

Entitats beneficiàries: Ens locals de més de 50.000 habitants i/o capitals de província.

Import mínim: L'import mínim per a sol·licitar és de 2 milions fins a un màxim de 4 milions per projecte. 

Termini: El termini de presentació de sol·licituds és fins al 3 de gener del 2022.

Sol·licituds: Fes clic aquí.

Bases reguladores de les subvencions a ens locals per al disseny i la implantació de Zones de Baixes Emissions

S’ha publicat al DOGC, el dia 7 de desembre de 2021 l’ORDRE ACC/224/2021, d'1 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a ens locals per al disseny i la implantació de Zones de Baixes Emissions.

Objecte i finalitat: Fomentar el disseny i la implantació de les Zones de Baixes Emissions. En aquest sentit, als efectes d'aquesta Ordre, es considera Zona de Baixa Emissió (ZBE) l'àmbit delimitat per una Administració pública, en l'exercici de les seves competències, dins del seu territori, de caràcter continu, en el qual s'apliquen restriccions d'accés, circulació i estacionament de vehicles per millorar la qualitat de l'aire i mitigar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, d'acord amb la classificació de vehicles pel seu nivell d'emissions establerta al Reglament general de vehicles vigent.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els municipis i altres ens locals de Catalunya que determini la convocatòria corresponent i que tinguin delegada o encarregada la gestió de la competència, excepte quan actuïn merament com a representants dels municipis pel que fa a la gestió d'aquestes subvencions. Aquesta delegació o encàrrec es fa extensiva també, en el cas que s'atorgui la subvenció, al seu cobrament.

També poden optar a les subvencions, si la convocatòria corresponent ho preveu expressament, les agrupacions d'ens locals sense personalitat jurídica formades per ens locals dels previstos al paràgraf primer, en els termes de l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quantia: Cada convocatòria fixa la posició pressupostària a què s'han d'imputar les subvencions i determina la quantia màxima per a cada tipus d'actuació subvencionable.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds és el que estableixi la convocatòria corresponent.

Bases reguladores: Fes clic aquí. 

El Ministeri de Política Territorial ha publicat la convocatòria destinada a la transformació digital i modernització de les administracions locals més grans de 50.000 habitants i capitals de província

El passat 6 de novembre, el BOE va publicar l’ordre TER/1204/2021, per la que es va aprovar les bases reguladores de la convocatòria corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta convocatòria dirigida als ens locals de més de 50.000 habitants, té per objectiu finançar projectes de modernització i digitalització en l'àmbit de les administracions de les entitats locals que s’emmarquin en:

a) Millorar l'accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses.

b) Reduir la bretxa digital.

c) Millorar l'eficiència i l’eficàcia dels empleats públics.

d) Reutilitzar els serveis i solucions digitals construïdes.

e) Utilitzar activament les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals.

El projectes han d’estar alineats amb: el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’Agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025.

Termini: 15 de desembre de 2021.

Pressupost total de la convocatòria: 92,77 milions d’euros, el qual es disposarà:

                a) 41.746.500 euros (45% del total), als municipis més grans de 250.000 habitants

b) 51.023.500 euros (55% del total), entre els municipis amb població de més de 50.000 habitants i menys de 250.000 habitants, i els de població inferior que tinguin consideració de capital de província.

L’import màxim de cada projectes estarà determinat en funció del nombre d’habitants (més detallat en l’Annex V de les bases reguladores).

Període d'execució: des del 1 de febrer del 2020 fins al 31 de desembre del 2022.  

Extracte: Fes clic aquí. 

Bases reguladores: Fes clic aquí.

Més informació: Fes clic aquí.

Bases per a la convocatòria sobre inversions en matèria de bioseguretat

El passat 3 de novembre, el BOE va publicar el Reial decret 949/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions en matèria de bioseguretat per a la millora o construcció de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar, així com per a inversions en bioseguretat en vivers, escomeses per determinats productors de materials vegetals de reproducció, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquestes bases tenen per objecte establir les bases reguladores per a la concessió d’ajudes estatals a:

 1. Les persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat jurídica que siguin titulars o propietaris dels centres de neteja i desinfecció pel bestiar o aquells que es comprometin a construir un nou centre de neteja i desinfecció; que escometin inversions en matèria de bioseguretat per a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar i de gossos de dula, recovas o gossades, o per a la construcció de nous centres amb aquesta finalitat, d’acord amb el regulat al capítol II (articles 6 a 10).
   
 2. Els operadors professionals amb categoria productor establerts a l’article 11 de les bases reguladores, de determinats materials vegetals que realitzin inversions en bioseguretat en instal·lacions de protecció enfront d’insectes vectors, o en equips de tractament mitjançant termoteràpia en vivers de vinya, d’acord amb el regulat al capítol III (art. 11 a 15).

Aquestes ajudes s’emmarquen en el Component 3 (Transformació Ambiental i Digital del Sistema Agroalimentari i Pesquer) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, corresponent a la inversió 3 (Pla d'Impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (II): Reforç dels sistemes de capacitació i bioseguretat en vivers i centres de neteja i desinfecció.

Tipus de subvenció: aquestes subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva.

Convocatòria: correspon a les comunitats autònomes la convocatòria de les subvencions en els exercicis 2021, 2022 i 2023. L’extracte de la convocatòria es publicarà en el butlletí oficial de la Comunitat Autònoma.

Termini:  El termini s’establirà a la corresponent convocatòria i no podrà excedir de més de 2 mesos a partir de la publicació del seu extracte en el Diari o Butlletí Oficial Corresponent.

Més informació: Fes clic aquí

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes destinades a l’execució de projectes d’inversió

El passat 3 de novembre, el BOE va publicar el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes estatals destinades a l'execució de projectes d'inversió dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquestes ajudes s’emmarquen en el compliment dels objectius del Pla d’impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III) corresponent a la inversió C3.I4 en l’àmbit del component 3 del marc general del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i establir les normes especials, amb caràcter de bases reguladores, per a la concessió d’ajudes als dos programes de suport.

Quantia: la quantia dels programes és inicialment de 102.758.752,72 euros per a l’exercici de 2021 a càrrec dels PGE. L'assignació pressupostària prevista per a cada programa de suport, la distribució del qual es realitzarà en tres anualitats corresponents als anys 2021, 2022 i 2023, i sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, serà la següent:

 1. Programa de suport a les inversions en sistemes de gestió de fems: 83.000.000 d'euros.
 2. Programa de suport a la transformació integral i modernització d'hivernacles: 120.000.000 d'euros.
 3. Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa) en explotacions agropecuàries: 25.000.000 d'euros.
 4. Programa de suport per a l'aplicació d'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrícola i ramader: 79.000.000 d'euros.

El pressupost disponible per a l'anualitat 2021, es distribuirà entre les comunitats autònomes segons el descrit en l'annex VI.

En els anys 2022 i 2023 la distribució territorial del pressupost a les comunitats autònomes es realitzarà conforme als criteris objectius aprovats en la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural de 18 d’octubre de 2021.

Procediment de concessió: aquestes ajudes segueixen el règim de concurrència competitiva.

Convocatòria: Les comunitats autònomes hauran d’establir la convocatòria de les ajudes. Les comunitats autònomes podran dictar convocatòries successives durant tots o alguns dels exercicis pressupostaris corresponents o una que cobreixi tots els exercicis.  En tot cas la primera haurà de convocar-se en un termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor del reial decret i no es podran admetre cap sol·licitud amb posterioritat al 30 de juny de 2023.

Més informació: Fes clic aquí

Convocatòria destinada a la transformació digital i modernització de les administracions locals més grans de 50.000 habitants i capitals de província

El passat 6 de novembre, el BOE va publicar l’ordre TER/1204/2021, per la que es va aprovar les bases reguladores de la convocatòria corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta convocatòria, dirigida als ens locals de més de 50.000 habitants, té per objectiu finançar projectes de modernització i digitalització en l'àmbit de les administracions de les entitats locals que s’emmarquin en: 

 1. Millorar l'accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses.
 2. Reduir la bretxa digital. 
 3.  Millorar l'eficiència i l’eficàcia dels empleats públics. 
 4.  Reutilitzar els serveis i solucions digitals construïdes.
 5.  Utilitzar activament les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals.  

El projectes han d’estar alineats amb el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’Agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025. 

La convocatòria compta amb un pressupost total de 92,77 milions d'euros. El 45% (41.746.500 euros), aniran destinats a municipis de més de 250.000 habitants, mentre que el 55% restant es repartiran entre municipis de més de 500.000 habitants i menys de 250.000 habitants i els de població inferior amb consideració de capital de província. L'import màxim de cada projecte es determinarà en funció del nombre d'habitants. 

El període d'execució és de l'1 de febrer del 2020 al 31 de desembre de 2022.  

Extracte: Fes clic aquí.

Bases reguladores: Fes clic aquí.

Més informació: Fes clic aquí.

Bases reguladores dels 6 programes d’ajuts en rehabilitació residencial i habitatge social finançats pel Next Generation EU

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) regula a través del Reial decret 853/2021 els programes d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). 

Els programes d’ajuts s’emmarquen dins del Component 2 del Pla de Recuperació, Pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana, Inversió 1 Programes de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials (Programes d’ajut 1 a 5 més endavant detallats) i Inversió 2 Programa de construcció d’habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients.  

Aquest reial decret té com a objectiu establir les normes especials que poden considerar-se com a bases reguladores de les subvencions que atorguin les comunitats autònomes en tant que responsables dels procediments de concessió d’ajuts. Així, la concessió de subvencions que regula el reial decret permet a les CCAA o bé executar les pròpies activitats objecte dels fons a través d’inversions directes o bé a través de convocatòries, fent arribar els crèdits corresponents als destinataris últims (ens locals, empreses, pimes, centres de recerca, etc.).   

Els programes d’ajuts regulats pel reial decret són els següents: 

 1. Programa d’ajut a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri 
 2. Programa de suport a les oficines de rehabilitació 
 3. Programa d’ajut a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici 
 4. Programa d’ajut a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges 
 5. Programa d’ajut a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació 
 6. Programa d’ajut a la construcció d’habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients 

Podran ser objecte de subvenció les actuacions que s’emmarquin en algun dels programes esmentats, sempre que compleixin els requisits que s’exigeixen per a cadascun d’ells i dins de les corresponents disponibilitats pressupostàries, i l’inici de les actuacions sigui posterior a l’1 de febrer de 2020. No seran subvencionables les actuacions d’inversions en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil.  

Pel que fa a la gestió dels ajuts, l’òrgan competent de la comunitat autònoma podrà actuar a través d’una o diverses entitats col·laboradores que duran a terme actuacions com ara la transferència o entrega de fons públics als destinataris últims. Podran actuar com a entitats col·laboradores: 

 • Organismes públics i altres entitats i corporacions de dret públic 
 • Empreses públiques i societats mercantils participades íntegra o majoritàriament per administracions públiques 
 • Associacions  
 • Organitzacions no governamentals, associacions representatives de l’economia social i altres entitats privades sense ànim de lucre 
 • Entitats de crèdit i altres societats o entitats privades 

A continuació es detallen les regulacions per a cada programa d’ajut: 

 

1. Programa d’ajut a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri 

Té per objecte finançar la realització conjunta d’obres de rehabilitació en edificis d’ús predominant residencial i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, i d’urbanització o reurbanització d’espais públics dins d’àmbits d’actuació denominats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP), prèviament delimitats en municipis de qualsevol mida de població.  

Els ERRP hauran de complir i acreditar els següents requisits: 

 • Ser un barri o zona delimitada territorialment per acord de l’administració autonòmica o local corresponent. Podrà ser continu o discontinu.  
 • Almenys un 50% de la superfície construïda sobre rasant, podent excloure les plantes baixes o plantes inferiors destinades a altres usos compatibles, existent dins de l’ERPP o de l’edificabilitat resultant segons el plantejament vigent, haurà de tenir com a ús principal el residencial d’habitatge. 

Podran ser destinataris últims dels ajuts els que assumeixin la responsabilitat de l’execució integral de l’àmbit de l’ERRP delimitat per actuació. 

Les actuacions subvencionables són les següents: 

 • Les actuacions de millora o rehabilitació d’edificis d’ús predominant residencial per habitatge; 
 • Les actuacions d’urbanització, reurbanització o millora de l’entorn físic en l’àmbit delimitat per l’ERRP complementàries al desenvolupament de les actuacions de millora de l’eficiència energètica dels edificis residencials; 
 • La prestació de serveis d’oficina de rehabilitació, tipus “finestreta única” que faciliti la gestió i el desenvolupament de les actuacions programades a l’ERRP. 

 

2. Programa de suport a les oficines de rehabilitació 

Té per objecte el finançament de la prestació del servei d’oficines de rehabilitació, tipus “finestreta única” que, amb independència de les oficines de rehabilitació establertes pel desenvolupament de les actuacions a nivell d’ERRP, tinguin l’objectiu de coordinar, informar i facilitar la gestió dels ajuts i la prestació de serveis que contribueixin a facilitar la implementació dels projectes de rehabilitació energètica.  

Poden ser destinataris últims dels ajuts les CCAA, entitats locals o altres ens o organismes públics o privats. 

Les actuacions subvencionables són les despeses d’implantació d’oficines de rehabilitació en l’àmbit territorial de cada CA. 

 

 3. Programa d’ajut a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici 

Té per objecte, tant en àmbit urbà com rural, el finançament d’obres o actuacions en edificis d’ús predominant residencial en les quals s'obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, amb especial atenció als edificis de tipologia residencial col·lectiva, inclosos els seus habitatges i els habitatges unifamiliars. 

Poden ser destinataris últims dels ajuts: 

 • Els propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en fila i d’edificis existents de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu, siguin persones físiques o tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública 
 • Les administracions públiques i els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, íntegra o majoritàriament per les AAPP propietàries dels immobles 
 • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietats 
 • Els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis 
 • Les societats cooperatives compostes de forma agrupada per propietaris d’habitatges o edificis 
 • Les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis, o cooperatives amb facultat expressa per dur a terme obres de rehabilitació 

Les actuacions subvencionables són les de millora o rehabilitació d’edificis d’ús predominant residencial per habitatge. 

 

 4. Programa d’ajut a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges 

Té per objecte finançar les actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges, ja siguin unifamiliars o en edificis plurifamiliars. 

Poden ser destinataris últims dels ajuts: 

 • Els propietaris o usufructuaris o arrendataris d’habitatges, ja siguin persones físiques o bé tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública 
 • Les administracions públiques i els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, íntegra o majoritàriament, per les AAPP propietàries dels immobles 

Les actuacions subvencionables són les que es portin a terme en habitatges i en les quals s’aconsegueixi una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 7% o una reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.  

 

 5. Programa d’ajut a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació 

Té per objecte l’impuls a la implantació i generalització del Llibre d’edifici existent per a la rehabilitació, mitjançant una subvenció que cobreixi part de les despeses d’honoraris professionals per emissió, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis d’acord amb els límits establerts, amb el propòsit d’activat la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’ata qualitat en els edificis, que permeti complir els objectius europeus i impulsi l’activitat d’aquest sector d’activitat en el mitjà i llarg termini. 

Poden ser destinataris últims dels ajuts: 

 • Els propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en fila i d’edificis existents de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu, ja siguin persones físiques o bé tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública 
 • Les administracions públiques i els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, íntegra o majoritàriament per les AAPP propietàries dels immobles 
 • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietats 
 • Els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis 
 • Les societats cooperatives compostes de forma agrupada per propietaris d’habitatges o edificis 

 

 6. Programa d’ajut a la construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients  

Té per objecte el foment i increment del parc públic d’habitatges energèticament eficients destinats al lloguer social o a preu assequible, mitjançant la promoció d’habitatges de nova construcció o rehabilitació d’edificis no destinats actualment a l’habitatge, sobre terrenys de titularitat pública, tant d’AAPP, organismes públics i altres entitats de dret públic, com d’empreses públiques, publicoprivades i societats mercantils participades majoritàriament per les AAPP, per ser destinades a lloguer o cessió en ús d’acord amb les condicions previstes.  

Poden ser destinataris últims dels ajuts: 

 • Les administracions públiques i els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques, publico-privades i societats mercantils participades majoritàriament per les AAPP, podent-se desenvolupar les actuacions mitjançant fórmules de col·laboració publicoprivada a través de dret de superfície, concessió administrativa o negocis jurídics anàlegs. 
 • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietats 
 • Els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis 
 • Les societats cooperatives compostes de forma agrupada per propietaris d’habitatges o edificis 

Les actuacions subvencionables són les necessàries per a dur a terme la construcció de nous habitatges o rehabilitació d’edificis amb ús diferent a l’habitatge que es destinin al lloguer social, sempre que suposin un increment del parc públic d’habitatge en lloguer assequible, i compleixin les condicions establertes. 

Pressupost total dels Programes d'ajut 1 a 5: 1.151M € 

Pressupost Catalunya dels Programes d'ajut 1 a 5: 186.036.000,13 € (16,16% del total).

Més informació: Fes clic aquí. 

Convocatòria Next Generation EU de subvencions per a l’adquisició i instal·lació de sistemes de seguiment electrònic remot (REM) pel sector pesquer i aqüícola

l Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) llença una convocatòria de tres línies d’ajut per a l’adquisició i instal·lació de sistemes de seguiment electrònic remot (REM), pel compliment de l’obligació de desembarcament, per la digitalització de la flota de petita escala i pel suport al sector pesquer extractiu, aqüícola, comercialitzador i transformador. 

Els ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en el seu Component 3 Transformació Ambiental i Digital del Sistema Agroalimentari i Pesquer, Inversió 9 Pla d’impuls a la sostenibilitat, recerca, innovació i digitalització del sector pesquer (IV): Digitalització dels mitjans per a la vigilància de la flota pesquera, i per tant estan finançats amb fons Next Generation EU. 

 

Les 3 línies d’ajut són les següents: 

 

1. L'adquisició i instal·lació, per primer cop, dels següents equips nous per a la digitalització de la flota, en els vaixells pesquers d’eslora total igual o superior a 12 metres, tenint preferència pels ajuts els d’eslora total igual o superior a 24 metres: Sistemes de Seguiment Electrònic Remot (REM) pel compliment d’obligació de desembarcament. 

Poden ser beneficiaris: els armadors de vaixells pesquers d’eslora total igual o superior a 12 metres, tenint preferència pels ajuts els d’eslora total igual o superior a 24 metres, en el cas dels ajuts a l’adquisició i instal·lació per primer cop de Sistemes REM, de la llista tercera del Registre de Vaixells i Empreses Navilieres que estiguin donats d’alta al Registre General de la Flota Pesquera i en possessió de la llicència de pesca en vigor. 

Pressupost: 500.000 € amb límit de 15.000€ per vaixell  

Convocatòria línia d'ajut 1 publicada  

 

2. L'adquisició i instal·lació, per primer cop, dels següents equips nous per a la digitalització de la flota, en els vaixells d’eslora inferior a 12 metres: Dispositiu rugeritzat per a comunicació de captures, declaració de desembarcament i geolocalització, amb l’objectiu de definir i implementar una estratègia per a la incorporació d’eines analítiques que permetin millorar la informació disponible i explotar-la amb fins empresarials, científics, ecològics i socials.

Poden ser beneficiaris: els armadors de vaixells pesquers d’eslora total inferior a 12 metres, en el cas d’adquisició i instal·lació per primer cop del dispositiu rugeritzat per a comunicació de captures. 

Pressupost: 100.000 €           

 

3. El suport al sector extractiu, aqüícola, comercialitzador i transformador per a fomentar la recuperació i modernitzar el model productiu pesquer, mitjançant el finançament de projectes de millora de comunicacions, digitalització del sector extractiu, aqüícola, comercialitzador, transformador, minoristes, majoristes i de projectes de millora de serveis de salut a través de comunicacions per a diagnòstic i prevenció de malalties a bord, així com serveis que modernitzin des d’un punt de vista tecnològic el sector, el facin més interconnectat i digital i assegurin un enfocament modernitzador dels sistemes productius, de comercialització o gestió.  

Poden ser beneficiaris: les associacions del sector extractiu, aqüícola, comercialitzador i transformador, així com organitzacions de productors, sempre que aquestes entitats posin els projectes finançats a disposició de tots els seus associats. També poden ser beneficiàries les pimes dedicades a la producció, transformació o comercialització de productes de la pesca i l’aqüicultura.  

Pressupost: 3.300.000 €      

Convocatòria línia d'ajut 3 publicada  

Els projectes podran ser pluriennals o anuals i comportar actuacions susceptibles de finançament que es duguin a terme en els exercicis 2021 i 2022 i fins el 30 de setembre de 2023.  

Data límit: 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l’extracte de convocatòria al BOE (publicat el 27/10/2021) per les línies d'ajut 1 i 3.

Extracte del BOE: Fes clic aquí. 

Més informació: Fes clic aquí. 

Convocatòria Next Generation EU d’ajuts per l’obertura de mercats exteriors

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) llença una convocatòria d’ajuts per l’obertura de mercats, destinats a les Associacions i Federacions d’exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d’Estat de Comerç, i per les despeses de defensa jurídica als Consells Reguladors d’Indicacions Geogràfiques Protegides i Denominacions d’Origen Protegides. 

Els ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en el seu Component 13 Impuls a la Pime, Inversió 5 Internacionalització, i per tant estan finançats amb fons Next Generation EU. 

Aquests ajuts es divideixen en dues línies: 

 

A) Línia Exportadors: facilitar l’accés a nous mercats finançant les despeses associades a les següents actuacions: 

1- Visites d’inspecció i auditories oficials 

2- Obtenció de certificacions obligatòries 

3- Consultoria i defensa jurídica 

 

B) Línia Indicacions Geogràfiques: donar suport a les actuacions de consultoria i defensa jurídica per a la protecció de les indicacions geogràfiques en tercers mercats on la UE tinguin subscrits acords per a la protecció de les indicacions geogràfiques. 

Podran ser beneficiaris dels ajuts: 

A) Línia Exportadors: associacions i federacions d’exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d’Estat de Comerç 

B) Línia Indicacions Geogràfiques: consells reguladors o entitats de gestió de les denominacions d’origen o indicacions geogràfiques  

 

Pressupost: 500.000 €                                         

Data límit: 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE (publicat el 21/10/2021) 

Extracte de la convocatòria: Fes clic aquí. 

Convocatòria i bases reguladores: Fes clic aquí. 

Bases reguladores Next Generation EU pel finançament del Programa de Suport a dones en els àmbits rural i urbà

El Ministeri de Treball i Economia Social, a través del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE per les seves sigles en castellà), estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades a finançar el Programa de Suport a dones en els àmbits rural i urbà. 

Els ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 23 Noves polítiques públiques per un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu, inversió 2 Ocupació Dona i transversalitat de gènere a les polítiques públiques de suport a l’activació per l’ocupació, i per tant estan finançats amb fons Next Generation EU.  

Les subvencions tenen per objecte finançar l’atenció personalitzada a les dones d’àrees rurals i urbanes participants en itineraris individualitzats que combinin accions de diferent naturalesa, tals com l’orientació laboral, assessorament, informació, formació, adquisició de competències i habilitats transversals, facilitació d’inserció laboral i acompanyament en l’ocupació, i que tinguin com a finalitat la capacitació i inserció laboral, enfortint la igualtat efectiva i la no discriminació en l’accés al treball.  

Les actuacions subvencionables són les següents: 

A) diagnòstic d’ocupabilitati itinerari personalitzat d’inserció

B) accions d’orientació laboral i per facilitar la cerca de feina

C) accions formatives de qualificació i requalificació professional

D) tallers de competències transversals id’empoderamentper la integració laboral i social  

E) acompanyament durant el desenvolupament de l’itinerari personalitzat

F) incentius a la participació de les dones en el Programa o per la sevaincorporaciólaboral 

G) prospecció del mercat laboral del territori

Podran ser beneficiaris dels ajuts: 

 • Gestió pel SEPE: corporacions locals i entitats vinculades o dependents, preferentment amb població inferior a 5.000 habitants, entitats locals supramunicipals 
 • Gestió per CCAA: administració CCAA i organismes autònoms, entitats del sector públic institucional i organismes públics vinculats o dependents, corporacions locals i entitats vinculades o dependents, entitats locals supramunicipals, entitats jurídiques sense ànim de lucre que acreditin experiència en l’àmbit. En tot cas, es donarà preferència a dones residents a municipis de menys de 5.000 habitants. 

Podran ser destinatàries dels ajuts dones desocupades inscrites com a demandats d’ocupació, residents preferentment en municipis de menys de 5.000 habitants, i amb l'edat, necessitats de qualificació o requalificació formativa o professional i altres característiques o requisits que determinin les administracions laborals competents. 

Més informació: Fes clic aquí. 

Bases reguladores Next Generation EU del Programa de primera experiència professional a les Administracions Públiques

El Ministeri de Treball i Economia Social llença les bases reguladores del Programa de primera experiència professional a les Administracions Públiques. 

Els ajuts tenen per objecte la contractació per administracions públiques i entitats del sector públic institucional de persones joves desocupades, majors de 16 i menors de 30 anys, en la modalitat de contracte de pràctiques, per les despeses laborals.  

Aquesta subvenció té per objecte igualment la tutoria de les persones contractades durant els primers tres mesos de la relació laboral, amb la finalitat de garantir un servei de suport a la persona jove, mitjançant l’acompanyament personal i l’assessorament inicial durant el procés d’incorporació a la feina. 

Les despeses objecte de la subvenció seran les següents: 

 • Despeses salarials 
 • Despeses d’Equips de Protecció Individual 
 • Ajuts al desplaçament  
 • Possible despesa per tutoria (depèn de cada CA) 

Les convocatòries corresponents les llençarà el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i/o les comunitats autònomes. 

Més informació: Fes clic aquí. .

Convocatòria Next Generation EU d’ajuts a entitats locals per a la creació d’Aules Mentor

El Ministeri d’Educació i Formació Professional obra la convocatòria d’ajuts Next Generation EU per a donar suport a la implantació del programa de formació oberta i a distància Aula Mentor mitjançant la creació de noves aules dependents d’entitats locals. L’objecte d’aquesta convocatòria és finançar ajuts destinats a la creació de noves Aules Mentor per promoure accions que, dins del programa, impulsin la formació oberta, flexible i a través d’Internet per a persones adultes.  

Els ajuts pretenen donar suport a l’acció de les entitats locals que en el seu territori apostin per incrementar les oportunitats de formació general i, particularment, per millorar la qualificació professional de la seva població, sobretot si estan afectats per processos de despoblació i pretenen reforçar els actius del món rural mitjançant la promoció de l’aprenentatge tècnic-professional.  

 • Els ajuts estan adreçats a les entitats locals. 
 • Es concediran un màxim de 327 ajuts de 4.000€ cadascun.

Pressupost: 1.308.000 €                          

Data límit: 15 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE (extracte publicat el 21/10/2021).

Convocatòria al BOE: Fes clic aquí

Convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III)

Seguint la línia d'edicions anteriors del Programa MOVES, la finalitat d'aquestes ajudes és promoure l'electrificació de la mobilitat i donar l'impuls a la indústria i al sector empresarial associat.

Aquest Programa d'ajuts està dotat inicialment d'un pressupost màxim de 400 milions d'euros, amb origen en el Fons de Recuperació Next Generations EU per a contribuir al procés de reconstrucció de les economies en el món postCOVID-19, a partir de 2021.

El nou Fons de Recuperació Next Generations EU permetrà mobilitzar un volum d'inversió sense precedents, i en aquest context es va aprovar el 7 d'octubre de 2020 en el marc general del Pla de recuperació, transformació i resiliència de Espanya, que traça el full de ruta per a la modernització de l'economia espanyola.

El Pla de recuperació, transformació i resiliència, regulat posteriorment pel Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven les mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, és un projecte de país que requereix la implicació de tots els agents econòmics i socials, de tots els nivells de govern i del conjunt dels recursos de l'Administració pública.

El programa MOVES III afavorirà la generació d'ocupació i l'activitat econòmica en un context de recuperació econòmica després de la crisi ocasionada per la pandèmia de la COVID-19, gràcies a les diferents línies d'ajuts.

El pressupost a Catalunya és 65.587.765,00 euros. D’aquest pressupost, 63.948.070,88 euros es destinaran a aquesta convocatòria d'ajuts i un màxim d'1.639.694,12 euros (2,50% del pressupost disponible) es destinaran als possibles costos indirectes imputables a les actuacions subvencionades. Aquest serà distribuït de la manera següent:

 • Programa d'incentius 1: adquisició de vehicles elèctrics “endollables” i de pila de combustible, 30.724.035,44 euros
 • Programa d'incentius 2: implantació d'infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics, 30.724.035,44 euros

Les entitats locals d'acord podran ser beneficiàriesd’acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el sector públic institucional de qualsevol administració pública a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, sempre que no exerceixin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i serveis al mercat; en aquest supòsit, es consideraran incloses en l'apartat quart de l'article 11.1 del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril.

La limitació d'ajut per a les persones destinatàries serà de 50 vehicles per any a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució. Els vehicles de demostració adquirits també podran optar a l'ajut addicional per desballestament d'un vehicle sempre que compleixin els requisits del Reial decret 266/2021.

Els percentatges d'ajut indicats en l'annex III del Real decret 266/2021 són per potència específica del punt de recàrrega, no per la potència acumulada del conjunt dels punts de recàrrega en aquella ubicació.

L'atorgament de les subvencions està condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l'ICAEN per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció.

En cap cas, l'import dels ajuts concedits no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

Aquest Programa es finança amb els fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència, per la qual cosa l'IVA no es considerarà despesa subvencionable en cap cas.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible, o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible. 

Més informació: Fes clic aquí. 

Mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Els projectes que constitueixen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, permetran la realització de reformes estructurals en els propers anys, mitjançant canvis normatius i inversions, i, per tant, permetran un canvi del model productiu per a la recuperació causada per la COVID-19 i, a més, una transformació cap a una estructura més resilient i inclusiva, d'especial rellevància, tot ell, per a l'interès públic, social i econòmic.

El Pla manté destina un eix destinat a reforçar la inversió pública i privada per a reorientar el model productiu, impulsant la transició verda, la descarbonització, l'eficiència energètica, el desplegament de les energies renovables, l'electrificació de l'economia de l'economia, el desenvolupament d’emmagatzematge d’energia, l'economia circular, les solucions basades en la naturalesa i la millora de la resiliència de tots els sectors econòmics, incloent-hi específicament el referit Component 2 centrat en l'impuls de les actuacions de rehabilitació i millora de l'edificació parroquial, zones rurals, amb el marc estratègic de l'Agenda Urbana Espanyola, i assegurant la màxima ambició en l'àmbit de l'energia i la sostenibilitat, al temps que s'afavoreixen actuacions integrals que contribueixen a millorar la qualitat, l'estat de conservació, l'accessibilitat i la digitalització dels edificis, fomentant també la construcció d'habitatge en lloguer soci al amb estàndards de la màxima qualitat i eficiència.

Aquest decret llei, reconeix les diferents mesures per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria residencial.

Amb l'objecte d'avançar en el compliment dels objectius de rehabilitació d'edificis, necessaris per aconseguir els retocs marcats en matèria d'energia i clima, i com a part del desenvolupament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya, l'article 1 35 /2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renta de no Residents i sobre el Patrimoni, per introduir tres noves deduccions temporals a la quota. íntegra estatal de l'Impost aplicable sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació que contribueixen a aconseguir determinades millores de l'eficiència energètica de l'habitatge habitual o arrendada per al seu ús com a habitatge.

Més informació: Fes clic aquí.

Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Aquesta Ordre, que és d'aplicació a les entitats que integren el sector públic d'acord amb el que disposa l'article 2.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic -que comprèn, entre altres, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l'Administració local, i el sector públic institucional- configura i desenvolupa un Sistema de Gestió orientat a definir, planificar, executar, seguir i controlar els projectes i subprojectes en els quals es descomponen les mesures (reformes/inversions) previstes en els components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR); així mateix, l'Ordre és d'aplicació als components, estructurats en les reformes i inversions, fites i objectius que integren el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat en la Decisió d'Execució del Consell (CID) (article 1).

A més, cal destacar que són principis o criteris específics, d'obligatòria consideració en la planificació i execució dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i per tant transversals en el conjunt del Pla, entre altres, la "identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o adjudicatari d'un contracte o subcontractista" (article 2).

En relació amb aquesta identificació del perceptor final de fons: beneficiaris dels ajuts, contractistes i subcontractistes, les entitats decisores i executores dels components inclouran en els procediments de licitació que s'enquadrin en el desenvolupament de les actuacions previstes en el PRTR les obligacions en relació amb la identificació dels contractistes i subcontractistes següents: NIF del contractista o subcontractistes; nom o raó social; domicili fiscal del contractista i, si escau, subcontractistes; acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és d'aplicació i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que poguessin afectar a l'àmbit objecte de gestió; i els contractistes acreditaran la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o en el Cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat, efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació (article 8).

D'altra banda, pel que fa al sistema d'informació de gestió i seguiment, s'assenyala que amb la finalitat d'assegurar el compliment dels requeriments del PRTR, l'Autoritat Responsable tindrà accés a la informació residenciada en altres sistemes, en particular la Base de Dades Nacional de Subvencions, la Plataforma de Contractació del Sector Públic i el Registre de Titularitats Reals, estant facultada per incorporar al sistema la documentació que estimi oportú atenent l'àmbit de competència (article 11).

Aquesta Ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació en el BOE (disposició final tercera).

Més informació: Fes clic aquí.

Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar pels ens locals per tal de omplir amb les fites i objectius i execució pressupostària i comptable dels fons Next Generation

Aquesta Ordre, sobre la base del règim de gestió directa establert a l'article 8 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i prenent en consideració la condició de beneficiari del Regne d'Espanya en el marc del Mecanisme conforme a l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer, esmentat, així com el que disposen els apartats 2 i 6 de l'article 46 del Real Decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública, regula el procediment, format i periodicitat de la informació de seguiment de l'assoliment de les fites i objectius i de l'execució comptable de les despeses incorregudes en el desenvolupament dels projectes, subprojectes o les línies d'acció de les mesures que conformen els components finançables amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, a remetre per les entitats públiques responsables d'aquesta execució (article 1).

Així mateix, es pot destacar que totes les entitats del sector públic estatal, incloses les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, autonòmic i local, que gestionin o executin projectes, subprojectes o línies d'acció d'aquest Pla estaran obligades a la remissió d'informació sobre el seguiment del grau d'avanç de les fites i objectius i l'execució comptable de les despeses imputades a projectes o línies d'acció del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (article 2.1); i que la informació d'execució comptable de les despeses imputades a projectes o línies d'acció de l'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-EU) s'entendrà aportada a través del fons o fons europeus a través dels quals es canalitzi aquesta ajuda, per la qual cosa la informació corresponent a aquest àmbit es remetrà mitjançant el procediment seguit fins al moment, diferent del regulat en aquesta ordre (article 2.2).

A més, el contingut a remetre sobre el seguiment de l'execució comptable dels recursos imputats als projectes, subprojectes i actuacions que conformen les diferents mesures de l'àmbit indicat en l'apartat 1 de l'article 2 comprendrà: per a les entitats amb pressupost limitador, totes les operacions comptables de l'exercici corrent i d'exercicis posteriors que s'hagin registrat en el sistema d'informació comptable que afectin a aquests projectes, subprojectes i actuacions, a partir de l'exercici 2020, des d'1 de febrer; i per a les entitats amb pressupost estimatiu, totes les operacions meritades registrades en comptabilitat i els compromisos per a exercicis posteriors que afectin aquests projectes, subprojectes i actuacions, a partir de l'exercici 2020, des d'1 de febrer. En ambdós casos amb el detall que s'estableix, sota les especificacions que s'indiquen en referir-se al format de la informació a remetre: entre altres aspectes, per als projectes i subprojectes finançats en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, identificació de la convocatòria de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) o del contracte a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP), en els termes indicats a l'annex d'aquesta ordre (article 5).

Finalment, totes les entitats de l'Administració Estatal, Autonómica i Local, en la seva condició d'entitats executores del PRTR, segons procedeixi, hauran d'aportar la informació sobre la identificació del perceptor dels fons: nom del destinatari dels fons, si escau data de naixement, en concepte d'ajuts o per la condició de contractista i subcontractista, tal com es defineix el titular real en el punt 6 de l'article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, en els termes en els quals es determini pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, amb la finalitat de donar compliment a l'exigència de l'article 22.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021 (article 10).

Aquesta Ordre va entrar en vigor al dia següent de la seva publicació en el BOE (disposició final tercera).

Més informació: Fes clic aquí. 

Convocatòria ‘Next Generation EU’ d’ajuts per l’elaboració de projectes pilot de plans d’acció local de l’Agenda Urbana Espanyola

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) llença una convocatòria d’ajuts per a finançar l’elaboració de projectes pilot de Plans d’Acció local de l’Agenda Urbana Espanyola (AUE) que garanteixin, en un termini raonablement curt, el seu alineament amb els objectius, la metodologia de treball i l’enfocament transversal, estratègic i integrat proposats. Aquest termini no podrà excedir l’any contant des de la publicació d’aquesta convocatòria.  

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en particular en el seu Component 2 Implementació de l’Agenda Urbana Espanyola: Pla de Rehabilitació i Regeneració Urbana, Inversió 6 Programa d’ajuts per a l’elaboració de projectes pilots de plans d’acció local de l’Agenda Urbana Espanyola

Els projectes objecte dels ajuts tindran com a objectiu: 

 • Dotar al procés d’implementació de l’Agenda Urbana Espanyola de Plans d’Acció a escala local que permetin desenvolupar-se de forma efectiva i garanteixin els objectius de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental en les polítiques específiques de desenvolupament urbà; 
 • Poder servir de model i guia, com a experiències pilot, perquè altres entitats locals interessades puguin elaborar els seus propis Plans d’Acció amb certesa i eficàcia, en terminis raonablement curts; 
 • Disposar de diversos projectes i actuacions concretes que puguin ser abordades materialment i que donin visibilitat al potencial de l’Agenda Urbana Espanyola per a treballar en les àrees urbanes de qualsevol municipi, independentment de la mida, de manera transversal i integrada, amb visió estratègia i a través d’un model de governança que garanteixi una àmplia participació, independentment de l’horitzó temporal previst, de les fonts de finançament disponibles i de la confluència d’actors diferents. 

 

Podran ser beneficiàries dels ajuts: 

 • Les entitats locals (municipis, diputacions provincials, cabildos i consells insulars) 
 • Les agrupacions d’entitats locals amb un mínim de 2 i que acordin elaborar un mateix Pla d’Acció que tingui per objectiu la defensa d’interessos territorials, culturals, socials, mediambientals o econòmics comuns que permetin identificar-les com àrees funcionals amb característiques homogènies, formin o no part d’una mateixa província o comunitat autònoma 

 

Les despeses subvencionables són les següents: 

a) El disseny, elaboració i/o redacció, edició i maquetació del Pla d'Acció o de qualsevol de les seves parts: diagnòstic, identificació de plans i/o projectes existents, alineació del diagnòstic amb els projectes, plans o actuacions que es recullin com a accions del Pla, sistema d'indicadors de seguiment i avaluació, etc. 

b) El procés de participació necessari per a l’elaboració i desenvolupament del Pla d'Acció. 

c) L'elaboració de metodologies aplicades als procediments de monitoratge, seguiment i avaluació del Pla d'Acció que, recullin, com a mínim, els proposats per l’AUE. 

d) L'establiment, creació o desenvolupament d'Observatoris d'indicadors urbans. 

e) El pla de comunicació del Pla d'Acció, mitjançant pàgines web, xarxes socials, etc. 

f) Els derivats d'activitats de difusió del projecte i de socialització de resultats. 

g) Els derivats de la formació i capacitació tant al personal de l’entitat local, com a laciutadania mitjançant la convocatòria de cursos, jornades o tallers de difusió del contingut del Pla d'Acció local i del seu procés d'elaboració. 

h) Les despeses ocasionades a conseqüència de viatges, allotjament i dietes, motivats per reunions de treball o de formació i capacitació per a l’elaboració del Pla d'Acció local. L'import màxim subvencionable per aquesta mena de despeses no podrà superarel8% del total del cost del projecte.  

i) De conformitat amb la normativa de personal de cada entitat local, les retribucions de caràcter extraordinari que es considerin oportunes quan els treballs relacionatsamb els anteriors punts es duguin a terme pel personal propi de l’entitatlocal com a funcions addicionals, justificades com a cofinançament.  

j) L'assessorament i/o l'assistènciatècnica externa que demandi la realització de qualsevol de les finalitats establertes.

 

La quantia total dels ajuts es distribuirà tenint en compte els diferents llindars de població de la següent manera: 

 • Menys de 5.000 habitants: 50.000 € 
 • Entre 5.001 i 20.000 habitants: 100.000 € 
 • Entre 20.001 i 50.000 habitants: 150.000 € 
 • Entre 50.001 i 100.000 habitants: 200.000 € 
 • Entre 100.001 i 300.000 habitants: 250.000 € 
 • Més de 300.001 habitants: 300.000 € 

Es preveu que se subvencionin uns 100 projectes pilots.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de 4 mesos a partir del 14/09/2021.   

Les consultes sobre aquesta convocatòria poden remetre’s a la bústia politicasurbanas.aue@mitma.es.  

Data límit: 13/10/2021 

Pressupost: 20M € 

Extracte de la convocatòria: Fes clic aquí. 

Bases reguladores i convocatòria: Fes clic aquí. 

Seu electrònica MITMA: Fes clic aquí. 

Web de l'Agenda Urbana Espanyola: Fes clic aquí. 

Ajuts pel suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) llença una convocatòria amb fons Next Generation EU d’ajuts per entitats locals impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització.  

S'entenen per àrees comercials els centres comercials oberts i centres comercials urbans reconeguts oficialment per la comunitat autònoma o aquelles zones o vies urbanes amb alta ocupació d’establiments comercials expressada en percentatge de l’espai comercial en m² sobre l’espai total de l’àrea d’actuació, que haurà de ser superior al 50%. 

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 13 Impuls a la PIME, Inversió 4 Suport al comerç.  

Els ajuts tenen com a objectiu finançar el desenvolupament de plans i projectes duts a terme per entitats locals de contingut tecnològic, innovador i de sostenibilitat, així com la millora d’equipaments, dirigits al sector comercial que es trobi en la seva demarcació. 

Els projectes subvencionables inclouen: 

 • Projectes per a l’adopció d’eines d’informació de clients basades en macro dades o altres tecnologies; 
 • Projectes de transformació digital de mercats que millorin el mercat omnicanal i l’experiència de compres; 
 • Projectes destinats a la transformació digital del comerç de carrer i els canals curts de comercialització; 
 • Projectes d’obres i reacondicionament per a millorar les instal·lacions, la seva accessibilitat, equipament i adequació, de les zones ocupades per mercats municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris, així com les seves zones adjacents;  
 • Projectes per a reduir el consum d’insums per part del comerç i la substitució per alternatives respectuoses amb el medi ambient; 
 • Instal·lació de punts d’entrega intel·ligents; 
 • Projectes de millora de l’eficiència energètica; 
 • Accions que promoguin la prevenció de residus (inclosa la reutilització), la separació en origen dels residus i la preparació per a la reutilització i el reciclatge; 
 • Sensibilització i formació en competències tecnològiques. 

 

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts: 

 • Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments 
 • Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i els consells insulars 
 • Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis 
 • Les mancomunitats de municipis, sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més del 60% del total de la població de la mancomunitat 

 

Els interessats hauran de presentar una sol·licitud d’ajut únic que podrà desglossar-se en anualitats i englobar una o diverses categories de despesa indicades a continuació (consultar l’article 7 de les bases reguladores per a informació més detallada): 

 • Despeses dirigides a la transformació digital; 
 • Despeses relacionades amb la transformació del punt de venda; 
 • Despeses relatives a la sostenibilitat i economia circular; 
 • Despeses relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat; 
 • Despeses de sensibilització i formació; 
 • Altres despeses subvencionables. 

 

L’import de finançament a concedir serà d’un mínim del 60% i un màxim del 100% sobre el pressupost del projecte, podent ser cofinançat fins a un 40%. 

El pagament de l’ajut serà anticipat per un import del 100%. 

Aquests ajuts són compatibles amb la percepció d’altres subvencions, sempre que la suma de tots els ajuts no superi el cost total de l’activitat subvencionada.  

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de 6 mesos a partir del 13/09/2021.  

Data límit: 30/09/2021

Pressupost: 66.446.861,52€ 

Extracte de la convocatòria: Fes clic aquí. 

Bases reguladores i convocatòria: Fes clic aquí. 

Nota de premsa de Moncloa: Fes clic aquí

Ajuts per enfortir l’activitat comercial a zones turístiques

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) llença una convocatòria d’ajuts per enfortir l’activitat comercial en zones turístiques, amb fons Next Generation EU

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 14 Pla de modernització i competitivitat del sector turístic, inversió 4a Actuacions especials en l’àmbit de la competitivitat. Enfortiment de l’activitat comercial en zones de gran afluència turística.  

La convocatòria estableix subvencions per a entitats locals destinades a portar a terme actuacions que tinguin per objectiu reduir l’impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la Covid19 en els establiments comercials localitzats en zones turístiques i en els negocis vinculats amb l’arribada de visitants.  

L’objectiu és atorgar ajuts per desenvolupar plans i programes dirigits a la introducció de millores en les zones comercials de zones turístiques, incloses actuacions en el marc de noves tecnologies, l’aplicació de solucions tecnològiques per a millorar l’eficiència energètica, processos eficients des del punt de vist ecològic i reciclat i reutilització de residus, la formació del personal, una firma digital integrada adaptada als visitants estrangers, i l’adaptació dels espais públics per a millorar l’accessibilitat i la mobilitat.  

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les següents entitats locals: 

 • Els municipis que tinguin una població superior a 20.000 habitants 
 • Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i els consells insulars quan el projecte estigui destinat a poblacions d’entre 5.000 i 20.000 habitants 
 • Exclusivament a les CCAA uniprovincials (i que no tinguin diputació, Consells i/o Cabildos), els ajuntaments amb poblacions de més de 5.000 habitants podran presentar projectes directament 
 • Els municipis de menys de 5.000 habitants que superin aquesta xifra amb la seva població flotant –entenent la població flotant com aquella que viatja d’un lloc a l’altre i que es trobi al municipi en un moment determinat, no essent aquest el lloc de la seva residència habitual. Es considerarà que un municipi compleix amb aquesta condició si acredita un increment del 100% en almenys un dels serveis municipals següents, comparant les dades entre un trimestre de temporada baixa i un de temporada alta dins del mateix any natural: 
  • Tonatge de recollida de fems 
  • Facturació en consum elèctric municipal 
  • Facturació en consum d’aigua al municipi 

 

A més, les entitats locals hauran de complir, com a mínim, amb un dels següents criteris per poder ser considerades zones comercials turístiques i beneficiàries: 

 • Que tinguin com a mínim 25.000 pernoctacions per any 
 • Que tinguin més d’un 30% d’habitatges de segona residència 
 • Que el percentatge de treballadors afiliats a la Seguretat Social pertanyents a la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAEs) 45, 46 i 47 sigui superior al 7% d’afiliats totals 

 

Els interessats hauran de presentar una sol·licitud d’ajut únic que podrà desglossar-se en anualitats, haurà d’estar referida a zones urbanes amb alta densitat d’establiments comercials i englobar una o diverses categories de despesa indicades a continuació (consultar l’article 8 de les bases reguladores per a informació més detallada): 

 • Despeses relacionades amb inversions a la via pública. Despeses dirigides a l’adequació funcional, millora i modernització de les vies públiques amb la millora de la integració dels usos turístics i comercials; 
 • Despeses relacionades amb actuacions que tinguin un impacte en la digitalització del sector comercial; 
 • Despeses relacionades amb la sostenibilitat i economia circular; 
 • Despeses de formació en idiomes dirigits a empleats i autònims del sector comerç. 

 

L’import de finançament a concedir serà d’un mínim del 60% i un màxim del 100% sobre el pressupost del projecte, podent ser cofinançat fins a un 40%. 

El pagament de l’ajut serà anticipat per un import del 100%. 

Aquests ajuts són compatibles amb la percepció d’altres subvencions, sempre que la suma de tots els ajuts no superi el cost total de l’activitat subvencionada.  

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de 6 mesos a partir del 13/09/2021.  

Data límit: 04/10/2021

Pressupost: 32.173.333 € 

Extracte de la convocatòria: Fes clic aquí. 

Convocatòria 'Next Generation EU' de subvencions ‘Fundación Biodiversidad’ per reforçar les xarxes d’encallament i rescat d’espècies marines

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) llença una convocatòria per a la concessió d’ajuts de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., pel reforç de xarxes d’encallament i rescat d’espècies marines 2021. 

Les subvencions s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 4 Conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat, Inversió 2 Conservació de la biodiversitat terrestre i marina. Els ajuts estan finançats amb fons Next Generation EU

L’objecte d’aquesta convocatòria és el finançament de projectes vinculats amb la generació i reforç de xarxes d’encallament i rescat d’espècies marines, que permetin una atenció adequada als animals encallats vius per la seva recuperació i/o posterior alliberament, o manteniment en cas de no poder ser alliberats en centres adequats que assegurin la seva supervivència i benestar, i realitzar la presa de dades necessàries amb l’objecte d’ampliar el coneixement científic-tècnic sobre l’estat en que es troben les poblacions de les diverses espècies amb l’objectiu d’implementar una correcta i fonamentada gestió i protecció d’aquestes. 

Es podran considerar de manera no exhaustiva les següents tipologies d’accions a desenvolupar: 

A) Seguiment i resposta davant d’esdeveniments d’encallament i captures accidentals d’espècies marines 

B) Recol·lecció, emmagatzematge i anàlisi a laboratoris especialitzats de mostres dels individus necrosats, amb objecte d’identificar les causes de la mort, així com de qualsevol informació biològica i ecològica que comporti una millora de la gestió de l’espècie o població 

C) Anàlisi de l’impacte de les diferents pressions antròpiques sobre poblacions 

D) Identificació d’amenaces per les poblacions i obtenció d’informació necessària per la interpretació de canvis en l’estat de salut de les poblacions afectades 

E) Assistència, reflotament o rehabilitació i reintroducció del medi natural d’espècimens rescatats 

F) Garantia del necessari nivell de benestar animal pels espècimens ingressats en rehabilitació 

G) Capacitació a gestors implicats, a les autoritats competents, així com a altres sectors implicats o d’interès i sensibilització a la ciutadania sobre aquestes temàtiques 

H) Capacitació a plans i estratègies de conservació o recuperació de les espècies  

I) Contribució a l’atenció i rescat d’exemplars en situació de risc objecte de captura accidental, emmallament o col·lisió 

J) Creació d’una xarxa de bancs de mostres per espècies, bases de dades d’informació etc. a nivell nacional 

 

Poden ser beneficiàries dels ajuts: 

A) Entitats i organitzacions sense ànim de lucre degudament autoritzades per part de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO o per la comunitat autònoma on es generi la xarxa 

B) Les administracions de les CCAA 

C) Les universitats públiques i instituts universitaris, inscrits en el Registre d’Universitats, Centres i Títols 

 

L’import mínim de l’ajut a sol·licitar per proposta presentada serà de 50.000 € i l’import màxim serà de 400.000 €. 

El projecte haurà de començar a partir de la resolució de la convocatòria i no podrà finalitzar més enllà del 31 de desembre de 2025, pròrrogues incloses. 

Pressupost: 4.250.000€

Data límit: 35 dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE.

Bases reguladores i convocatòria: Fes clic aquí. 

Convocatòria 'Next Generation EU' de subvencions ‘Fundación Biodiversidad’ per projectes de recerca en gestió de la biodiversitat

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) llença una convocatòria per a la concessió d’ajuts de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., per finançar projectes de recerca que promoguin l’aplicació del coneixement científic per la presa de decisions en la planificació i gestió de la biodiversitat per l’any 2021: 

A) Transició energètica i biodiversitat terrestre i marina 

B) Biodiversitat marina i espais marins protegits  

C) Corredors biològics i infraestructura verda 

 

Les subvencions s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 4 Conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat, Inversió 1 Digitalització i coneixement del patrimoni natural. Els ajuts estan finançats amb fons Next Generation EU

Poden ser beneficiaris dels ajuts: 

A) Organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat i de les CCAA 

B) Universitats públiques i Instituts universitaris inscrits al Registre d’Universitats, Centres i Títols 

C) Centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre d’àmbit estatal que estiguin inscrits al Registre de centres 

D) Altres persones jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre, que segons els seus estatuts o normativa que els reguli realitzin activitats d’R+D+i o generin coneixement científic o tecnològic

Quan aquestes entitats duguin a terme activitats econòmiques i no econòmiques, els ajuts només podran anar adreçats a les darreres

E) Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades, conformades per les entitats reflectides en els apartats anteriors que, encara que no tinguin personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció 

 

L’import màxim per sol·licitud d’ajut serà de fins a 400.000€.  

El projecte haurà de començar a partir de la resolució de la convocatòria i no podrà finalitzar més enllà del 31 de desembre de 2025, pròrrogues incloses. 

Pressupost: 2.5M €

Data límit: 60 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE.

Bases reguladores i convocatòria: Fes clic aquí. 

Convocatòria 'Next Generation EU' de subvencions ‘Fundación Biodiversidad’ per donar suport a centres de rescat depositaris d’espècimens vius decomissats

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) llença una convocatòria per a la concessió d’ajuts de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., per finançar projectes de suport als centres de rescat depositaris d’espècimens vius decomissats inclosos en el conveni CITIES, que contribueixin a la conservació de les espècies amenaçades de fauna i flora silvestres pel seu comerç il·legal.  

Les subvencions s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 4 Conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat, Inversió 2 Conservació de la biodiversitat terrestre i marina. Els ajuts estan finançats amb fons Next Generation EU

Poden ser beneficiàries dels ajuts: 

A) les societats de capital, les cooperatives i les de persones (regular col·lectiva i comanditària simple) 

B) les entitats i organitzacions sense ànim de lucre 

 

Les activitats objecte de subvenció contribuiran a garantir l’aplicació de les mesures derivades del Conveni CITIES i l’assoliment dels seus objectius: garantir que aquest comerç no perjudiqui l’estat de conservació de les espècies i a les seves possibilitats de supervivència a llarg termini.  

En concret, es planteja consolidar la xarxa de centres de rescat CITIES, per evitar que els animals decomissats a infractors quedin de nou sota la seva custòdia per falta de capacitat en els centres actuals. El reforç dels centres associats permetrà a més que els exemplars pertanyents a espècies especialment valuoses puguin ser repatriades als seus països d’origen o integrades en programes de cria en captivitat de parcs zoològics o altres institucions especialitzades. 

 

Els projectes tindran les següents tipologies d’accions: 

A) Rescat i acollida d’espècimens d’espècies incloses en els apèndixs I, II i III del Conveni CITIES i en els annexos A, B i C del Reglament (CE) 338/1997 del Consell, de 9 de desembre de 1996, relatiu a la protecció d’espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç 

B) Rehabilitació i reintroducció dels espècimens dipositats, basada en directrius internacionals i a través dels corresponents protocols d’actuació i actualització de protocols, en cas necessari 

C) Manteniment i actualització de l’Inventari d’Espècimens dipositats amb dades sobre identificació, estat sanitari; així com el correcte estat de les instal·lacions, adaptades a les necessitats de les espècies i el necessari nivell de benestar animal pels espècimens dipositats 

D) Realització de campanyes educatives i de prevenció, així com altres accions per sensibilitzar i informar el públic sobre el tràfic il·legal internacional d’espècies silvestres (Pla TIFIES), en relació amb espècies del Conveni CITIES 

 

L’import màxim per sol·licitud d’ajut serà de fins a 200.000€.  

El projecte haurà de començar a partir de la resolució de la convocatòria i no podrà finalitzar més enllà del 31 de desembre de 2025, pròrrogues incloses. 

Pressupost: 4M €

Data límit: 35 dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE. 

Bases reguladores i convocatòria: Fes clic aquí. 

Convocatòria 'Next Generation EU' de subvencions ‘Fundación Biodiversidad’ de grans projectes transformadors per la promoció de la bioeconomia i la transició ecològica

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) llença una convocatòria per a la concessió de subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., a grans projectes transformadors de caràcter científic-tècnic que contribueixin a la promoció de la bioeconomia, la transició ecològica, el repte demogràfic i l’enfortiment de capacitats, fomentant la participació, la igualtat de gènere i la generació d’ocupació verda.  

Les subvencions s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 4 Conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat, Inversió 2 Conservació de la biodiversitat terrestre i marina. Els ajuts estan finançats amb fons Next Generation EU.  

Poden ser beneficiaris dels ajuts: 

A) Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.  

Quan aquestes entitats duguin a terme activitats econòmiques i no econòmiques, els ajuts només podran anar adreçats a les darreres. 

B) Organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat i de les CCAA 

C) Universitats públiques i Instituts universitaris inscrits al Registre d’Universitats, Centres i Títols 

D) Centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre d’àmbit estatal que estiguin inscrits al Registre de centres 

E) Centres públics o privats sense ànim de lucre de R+D+i que en els seus estatuts o en la normativa que els reguli tinguin l’R+D+i com activitat principal 

F) Organitzacions i col·legis professionals 

G) Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades, conformades per les entitats reflectides en els apartats anteriors que, encara que no tinguin personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objectes de subvenció 

 

Els projectes objecte de subvenció inclouran accions que contribueixin a conservar els ecosistemes, els seus hàbitats i espècies, la reducció d’ús de matèries primeres o l’augment de l’ús de subproductes i altres matèries primeres de manera eficient i sostenible, així com revertir la pèrdua de biodiversitat, inclosa la lluita contra el canvi climàtic, de forma que es reforci el paper de la natura com a motor de desenvolupament.  

Els projectes buscaran promoure el desenvolupament econòmic en el medi rural, la diversificació de les activitats productives, a través de la utilització del coneixement disponible i la seva aplicació a la millora de la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les activitats tradicionals i a la generació d’altres basades en la transformació de recursos de tipus biològic generats en aquest entorn i en uns processos que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic.  

L’import mínim de l’ajut a sol·licitar per proposta presentada serà de 250.000€ i l’import màxim serà de 2M €. 

El projecte haurà de començar a partir de la resolució de la convocatòria i no podrà finalitzar més enllà del 31 de desembre de 2025, pròrrogues incloses.  

Pressupost: 20M €

Data límit: 60 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE.

Convocatòria al BOE: Fes clic aquí. 

Convocatòria Moves II d'ajuts a Projectes singulars en mobilitat elèctrica

El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), a través de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE), llença la convocatòria del Programa MOVES Projectes Singulars II d’incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica.   

 Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol i en concret en el seu Component 1 Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans, Inversió 2 Desplegament massiu d’infraestructura de recàrrega com a clau per l’impuls del vehicle elèctric, la substitució de la flota de vehicles per models elèctrics i l’impuls a la innovació en l’electromobilitat. També dins del PERTE VEC es recull el programa MOVES singulars II com una de les mesures facilitadores d’aquest.    

El programa MOVES Projectes Singulars II, finançat amb fons Next Generation EU, dóna continuïtat a l’anterior programa MOVES Projectes Singulars, finançat pel FEDER, afegint-hi un component innovador.   

Són elegibles per aquest nou programa els projectes relacionats amb la utilització del vehicle elèctric i de pila de combustible que contribueixin a la reducció del consum d’energia final i, com a conseqüència, a la menor dependència energètica del petroli i la disminució d’emissions de CO2.   

S’atorgaran ajuts als projectes que presentin un grau significatiu d’innovació en alguna de les següents àrees:  

 • Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC;  
 • Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora, recàrrega d’hidrogen per vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents;  
 • Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per mobilitat;  
 • Projectes de desenvolupament o innovació de nous processos o prototips de models o components de vehicles elèctrics.  

No es consideraran elegibles les inversions associades a augments de capacitat productiva de plantes industrials existents.  

Poden ser beneficiaris del programa:  

 • Tota mena d’empresa amb personalitat jurídica pròpia;  
 • Universitat i centres privats de recerca i desenvolupament amb personalitat jurídica pròpia;  
 • Consorcis i agrupacions empresarials amb i sense personalitat jurídica pròpia;  
 • El sector públic institucional.  

  

S’estableix un límit màxim d’ajut pels projectes de 15M € per projecte i beneficiari i una inversió mínima per projecte de 100.000 €.  

Aquests ajuts són compatibles amb la percepció d’altres subvencions, sempre que la suma de tots els ajuts no superi el cost total de l’activitat subvencionada.   

Pressupost: 100 M€

Data límit: 25/11/2021 

Convocatòria al BOE: Fes clic aquí. 

Actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats

Concessió d'ajuts per al foment d'activitats que contribueixin a la renaturalització urbana, incrementant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus, amb l'objectiu d'incrementar la biodiversitat i la seva conservació, així com l'adaptació al canvi global.

El beneficiaris seran ajuntaments de capitals de província o municipis de més de 50.000 habitants.

D'altra banda, si s'integren amb un municipi que compleixi els requisits anteriors, podran ser beneficiaris també ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, entitats i organitzacions sense ànim de lucre, organismes públics d'investigació, universitats públiques, col·legis professionals, centres tecnològics o centres d'innovació tecnològica sense ànim de lucre i centres públics o privats, sense ànim de lucre, que tinguin l'i + d + i com la seva activitat principal.

Elaboració i actualització d'estratègies de renaturalització, planificació urbanística sostenible, plans d'adaptació al canvi climàtic relacionats amb la renaturalització urbana i fluvial, o d'alliberament d'espai dedicat a la mobilitat privada que permetin la renaturalització urbana (estratègies de mobilitat sostenible i espai públic) i que contribueixin a un augment de la biodiversitat i a la seva conservació.

Intervencions específiques sobre el territori a nivell metròpoli, ciutat, àrea periurbana i urbana, tram fluvial o litoral, barri, edifici o poma. Es considera la següent tipologia d'accions:

 • Creació, restauració ecològica, connexió d'espais naturals, que contribueixin a un augment de biodiversitat i a la seva conservació.
 • Alliberament d'espai públic, àrees abandonades, creació d'horts urbans, desenvolupament d'espais verds a la via pública, instal·lació de paviments filtrants i drenatges sostenibles, entre altres actuacions.
 • Renaturalització i foment de la biodiversitat autòctona.
 • Actuacions sobre edificis.

El projecte no podrà acabar més tard que al 31 de desembre de 2025.

Convocatòria al BOE: Fes clic aquí. 

Nou model de presentació d’ajudes de mobilitat sostenible per a ajuntaments

S’ha publicat una ordre ministerial complementària a les ajudes de mobilitat sostenible per a ajuntaments (Ordre TMA / 892/2021), de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per al Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible el transport urbà, en el marc de el Pla de Recuperació, transformació i Resiliència, en que es modifica el model de presentació de projectes. El model anterior continua sent vàlid.

Convocatòria del BOE

En el següent enllaç es pot trobar la nota explicativa: Fes clic aquí. 

I en aquest altre enllaç, el nou model: Fes clic aquí. 

"En relació amb el Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible el transport urbà (regulada per Ordre TMA / 892/2021), s'ha observat que alguns camps numèrics del formulari de sol·licitud han pogut quedar en blanc durant l'elaboració d'aquest formulari quan estava en mode esborrany. Per això, es prega que es revisin tots els camps abans d'enviar definitivament la sol·licitud, per garantir la seva correcció. "

Bases reguladoras de las Línias d'ajuts al Comerç d'acord amb els fons NEXT GENERATION EU (NGEU), convocades pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

1. Línia d'Ajuts “Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas”. 

100 milions d'euros en 3 anys (2021-22-23)

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el 4 d'octubre de 2021.

Més informació: Fes clic aquí

 

2. Línea d'Ajuts “Potenciación de la actividad comercial en zonas rurales”. 

15 millones de euros en 3 años (2021-22-23)

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el 6 d'octubre de 2021.

Més informació: Fes clic aquí.

 

3. Línea d'Ajunts “Programa de Mercados Sostenibles”. 

200 millones de euros en 3 años. (2021-22-23)  

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 30 de setembre de 2021.

Més informació: Fes clic aquí. 

Bases reguladores d’ajuts per a l’organització de festivals i certàmens cinematogràfics finançats amb fons NGEU

El Ministeri de Cultura i Esport estableix les bases reguladores dels ajuts per a l’organització de festivals i certàmens cinematogràfics a Espanya. 

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 25 Espanya hub audiovisual d’Europa (Spain AVS Hub), Inversió 1 Programa de foment, modernització i digitalització del sector audiovisual.  

Són finançades amb càrrec als fons Next Generation EU les despeses destinades a impulsar els festivals de cinema espanyols en la seva doble transició verda i digital. 

Els ajuts estan previstos per a l’organització i desenvolupament de festivals o certàmens cinematogràfics, entre els quals s’inclouen cerimònies d’entregues de premis de reconegut prestigi que se celebrin a Espanya. 

L’import màxim de l’ajut individual a percebre per cada festival o certamen no podrà superar els 250.000€. 

La convocatòria corresponent es publicarà pròximament. 

Més informació: Fes clic aquí.

Convocatòria NGEU d’ajudes en matèria de comerç destinades a ens locals

La FEMP ha publicat l’esborrany de les convocatòries que previsiblement es publicaran en els propers dies sobre les ajudes en matèria de comerç destinades a ens locals dins el marc dels Fons Next Generation. Concretament, tres línies d’ajudes:

 1. Enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques: 100 milions d’euros en 3 anys (2021-22-23)
 2. Potenciació de l’activitat comercial en zones rurals: 15 milions d’euros en 3 anys (2021-22-23)
 3. Programa de Mercats Sostenibles: 200 milions d’euros en 3 anys (2021-22-23)

A la pàgina web de la FEMP s’ha posat a disposició de tots els ajuntaments tota la documentació relacionada: esborranys de les ordres de la convocatòria, així com els cens per a comprovar quins ajuntaments compleixen les línies de zones turístiques.

A més a més, també han elaborar un document amb les preguntes freqüents (adjunt en aquest enllaç) i han habilitat un correu electrònic per a resoldre dubtes i consultes relacionades amb al convocatòria: fondoscomercio@femp.es

La FEMP, juntament amb la Secretaria d’Estat de Comerç gestionaran les dues primeres línies d’ajuts (zones turístiques i zones rurals). Pel que fa a la tercera línia, Mercats Sostenibles, serà exclusivament la Secretaria d’Estat de Comerç qui ho gestionarà. Aquesta secretaria també posa a disposició un correu electrònic per a dubtes i consultes: sgfomon.sscc@mincotur.es

Programa d'ajuts a municipis per a la implementació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà

La finalitat és contribuir a la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats, accelerant la implementació de les zones de baixes emissions, així com l'articulació d'un sistema fiable, atractiu, accesible i assequible de transport públic urbà amb flotes més modernes, eficients i de nules emissions.

L'objectiu del programa és accelerar la millora de la qualitat de l'aire i contribuir a la descarbonització del transport urbà, fent més atractiu l'ús del transport col·lectiu i de la mobilitat activa (bicicleta, anar a peu), de manera que l'ús del vehicle privat de mortor sigui més limitat al centre de les ciutats.

Les línies d'ajuts s'adrecen a municipis de més de 50.000 habitants i capitals de província, que tenen competències per prestar servies de transport públic i als quals la Llei del Canvi Climàtic i Transició Energètica obligarà a implementar zones de baixes emissions abans del 2023. Les iniciativces recollides en les línies de foment del canvi modal, transformació de flota i digitalització del transport es dirigeixen també als municipis amb més de 20.000 habitants que compleixin determinats criteris, com disposar de serveis de transport col·lectiu públic

Els ajuts que es donaran serana de 1.000 milions d'euros. La subvenció mínima a sol·licitar per un municipi és de 200.000 euros per cada una de les actuacions incloses en una sol·licitud, mentre que el màxim es fixa en funció dels habitants del municipi. En cas que la proposta sigui presentada per una agrupació de municipis o ens supramunicipals, el límit màxim s'estableix en 40 milions d'euros.

El període d'execució de les actuacions subvencionades en la convocatòria 2021 estarà comprès entre l'1 de febrer de 2020 i el 31 de desembre de 2024. Així, les actuacions a finançar han de ser suficientment madures i solvents tècnica i financerament perquè puguin estar efectivament implementades i en funcionament abans del 31 de desembre de 2024.

Per això, el criteri de maduresa tindrà especial rellevància en la valoració dels projectes, amb un pes del 40% de la nota total.

Més informació: Fes clic aquí.

Preguntes i Respostes sobre el programa ajuts a municipis per a la implementació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà: Fes clic aquí. 

Guia del sol·licitant: Fes clic aquí. 

Infografia: Fes clic aquí. 

Recomanacions per a projectes de Zones de Baixes Emissions: Fes clic aquí.

Recomanacions per a projectes d'infraestructura ciclista: Fes clic aquí. 

Recomanacions per a projectes de Transformació del transport públic de viatgers i de vehicles pesats per a serveis púbics: Fes clic aquí.

Aprovats ajuts a programes d’incentius per l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable amb fons Next Generation EU

Per tal d’avançar cap a la descarbonització del sector serveis, altres sector productius i el sector residencial, el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha aprovat la concessió directa a les Comunitats Autònomes d’ajudes per a l’execució de programes d’incentius lligats a l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable i la implementació de sistemes tècnics renovables en el sector residencial.

Aquest programa d’ajudes s’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Component 7 Desplegament i integració d’energies renovables i Component 8 Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i l’emmagatzematge – i per tant està finançat amb fons europeus provinents del Next Generation EU.

Els programes d’incentius aprovats es dirigeixen a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge (programes 1,2 i 4), a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents (programes 3 i 5) i a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (programa 6). El llistat complet d’actuacions subvencionables es troba a l’Annex I del Real Decret 477/2021.

Els destinataris són principalment pimes, persones físiques, comunitats energètiques i administracions, depenent del programa d’incentius. Així, els programes 1, 2 i 3 estan adreçats a aquells destinataris que portin a terme alguna activitat econòmica per la que ofereixen béns i/o serveis al mercat:

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques: gestors de polígons industrials de naturalesa pública o privada, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’actuacions en l’àmbit de l’energia, empreses de serveis energètics o proveïdors de serveis energètics;
 • Comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia.

D’altra banda, els programes 4, 5 i 6 estan adreçats a aquells destinataris que no portin a terme activitats econòmiques, com ara:

 • Persones físiques;
 • Entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol Administració Pública;
 • Persones jurídiques, incloent les entitats del tercer sector;
 • Persones físiques que sí que realitzin activitats econòmiques i que estiguin donades d’alta en el Cens d’Empresaris;
 • Comunitats de propietaris;
 • Comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia.

L’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) és l’òrgan responsable de la gestió dels fons dels programes esmentats, que s’obriran mitjançant convocatòries publicades directament per les diferents CCAA, en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de l’entrada en vigor del Real Decret en qüestió.

Pressupost: 660 M€  

Pressupost per Catalunya: 115 M€

Data límit: 31/12/2023 

Més informació: Fes clic aquí. 

Convocatòria Next Generation EU per a projectes de foment de recollida selectiva de residus municipals

L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat una convocatòria amb fons Next Generation EU per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals.  

L’objectiu d’aquesta subvenció és el foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions de residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent. 

De manera específica, es financen les següents actuacions, que fan referència a projectes de residus municipals i assimilables: 

 • Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal); 
 • Projectes d'autocompostatge; 
 • Recollida selectiva de residus tèxtils; 
 • Recollida selectiva d'olis vegetals usats. 

Els beneficiaris que poden optar a les subvencions són:  

 • Ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l’autocompostatge.  

No poden concórrer en la convocatòria de forma simultània i per a les mateixes actuacions ens locals de forma individual i, alhora, a través d'un ens supramunicipal. 

 • Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals (empreses, associacions, gremis, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats).  

 Els tipus de projectes subvencionables es divideixen en dues línies:   

 • Línia 1: Projectes fets pels ens locals de Catalunya adreçats a la població i als productors de residus (96% de la dotació pressupostària) 
 • Línia 2: Projectes fets pels productors de residus pel sistema públic i privat de recollida selectiva (4% de la dotació pressupostària) 

 

Pressupost: 22.098.095,28 €

Data límit: 15/11/2021 

Més informació: Fes clic aquí. 

Convocatòria Next Generation EU d’ajuts al Subprograma Estatal Infraestructures de l’Acció Estratègica en Salut 2017-2020

El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) publica una convocatòria de concessió de subvencions per ajuts en Infraestructures de l’Acció Estratègica en Salut 2017-2020, finançats amb fons Next Generation EU.  

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla Estatal R+D+I 2021-2023 i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol. En concret, en el seu Component 17 Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació. 

Les actuacions subvencionables són: 

1. Actuació Infraestructures Científiques Singulars del Sistema Nacional de Salut: 

 • Les instal·lacions han de tenir caràcter singular i estar orientades a la recerca translacional en biomedicina. S’ubicaran en un únic centre de recerca públic, però el seu ús serà compartit entra una àmplia comunitat de recerca. 
 • Les propostes han d’agrupar l’interès científic d’institucions procedents de com a mínim 4 comunitats autònomes i han de desenvolupar un Programa de mobilitat dels seus grups cientificotècnics, així com un pla de captació d’interès de grups addicionals. 
 • Aquesta actuació tindrà un termini d’execució de 5 anys.  
 • L’import màxim subvencionable per sol·licitud és d’1,5M €. 

 

2. Actuació Compra d’equipament i infraestructures cientificotècniques:

 • Es pretenen enfortir les capacitats dels grups de recerca amb la compra d’infraestructures que permeti millorar el rendiment científic. 
 • Aquesta actuació tindrà un termini d’execució de 2 anys. 
 • Les propostes han d’incorporar la perspectiva de gènere.  
 • L’import màxim subvencionable per sol·licitud és de 500.000 € pels IIS i 150.000 € per la resta d’entitats. 

Per l’Actuació 1 els beneficiaris poden ser els Instituts de Recerca Sanitària acreditats per ordre ministerial (IIS en endavant per les seves sigles en castellà). 

Per l’Actuació 2 els beneficiaris poden ser els IIS i les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clinicoassistencial o sense ella (hospitals, centres d’atenció primària, altres centres assistencials i unitats de l’administració sanitària). 

Pressupost: 15M €

Data límit: 29/07/2021 - 09/09/2021 (15:00h) 

Més informació: Fes clic aquí. 

Bases reguladores del Programa MOVES Projectes Singulars II finançat amb fons Next Generation EU

Bases reguladores del Programa MOVES Projectes Singulars II finançat amb fons NGEU

El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic publica les bases reguladores del Programa MOVES Projectes Singulars II d’incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica.  

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol i en concret en el seu Component 1 Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans, Inversió 2 Desplegament massiu d’infraestructura de recàrrega com a clau per l’impuls del vehicle elèctric, la substitució de la flota de vehicles per models elèctrics i l’impuls a la innovació en l’electromobilitat. També dins del PERTE VEC es recull el programa MOVES singulars II com una de les mesures facilitadores d’aquest. 

El programa MOVES Projectes Singulars II, finançat amb fons NGEU, dóna continuïtat a l’anterior programa MOVES Projectes Singulars, finançat pel FEDER, afegint-hi un component innovador.  

Són elegibles per aquest nou programa els projectes relacionats amb la utilització del vehicle elèctric i de pila de combustible que contribueixin a la reducció del consum d’energia final i, com a conseqüència, a la menor dependència energètica del petroli i la disminució d’emissions de CO2.  

S’atorgaran ajuts als projectes que presentin un grau significatiu d’innovació en alguna de les següents àrees: 

 • Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC; 
 • Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora, recàrrega d’hidrogen per vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents; 
 • Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per mobilitat; 
 • Projectes de desenvolupament o innovació de nous processos o prototips de models o components de vehicles elèctrics. 

 

No es consideraran elegibles les inversions associades a augments de capacitat productiva de plantes industrials existents. 

Poden ser beneficiaris del programa: 

 • Tota mena d’empresa amb personalitat jurídica pròpia; 
 • Universitat i centres privats de recerca i desenvolupament amb personalitat jurídica pròpia; 
 • Consorcis i agrupacions empresarials amb i sense personalitat jurídica pròpia; 
 • El sector públic institucional. 

 

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) és l’òrgan gestor dels ajuts i serà l’encarregat de llançar la corresponent convocatòria on s’establirà el pressupost i la data límit de presentació de sol·licituds. S’espera que la data aproximada de publicació de la convocatòria sigui a mitjans setembre 2021. 

Pressupost aproximat: 100 M€

Ressolució al BOE: Fes clic aquí.

Publicació del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert: Fes clic aquí.

Convocatòria d’ajuts amb fons Next Generation EU a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme convoca ajuts per a l’execució de plans d’innovació i de sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera, amb fons Next Generation EU

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol i en concret en el seu Component 12 Política Industrial Espanya 2030, Inversió 2 Programa d’Impuls a la Competitivitat i Sostenibilitat Industrial.  

Els projectes objecte dels ajuts hauran de seguir alguna de les següents línies d’actuació: 

 • Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació:  

- Recerca industrial: Estudis que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis o que millorin els existents. Comprèn la creació de components de sistemes complexes i pot incloure la construcció de prototips en un entorn de laboratori o d'interfícies simulades amb els sistemes existents; també línies pilot quan sigui necessari per la recerca industrial i la validació de tecnologia genèrica. 

- Projectes de desenvolupament experimental: Adquisició, combinació, configuració i utilització de coneixements i tècniques existents per l’elaboració de plans i estructures o dissenys de productes. 

- Projectes d’innovació en matèria d’organització: Aplicació d’un nou model organitzatiu a les pràctiques comercials, l’organització del centre de treball o les relacions exteriors. 

- Projectes d’innovació en matèria de processos: Aplicació d’un mètode de producció o subministrament nou o millorat. 

 

 • Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica: 

- Inversions amb caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient que compleixen amb almenys una de les següents condicions: 

- Inversions que permetin a l’entitat incrementar el nivell de protecció del medi ambient derivat de les seves activitats en absència de normes de la UE. 

- Inversions que permetin a l’entitat incrementar el nivell de protecció del medi ambient derivat de les seves activitats superant les normes de la UE;

- Inversions amb caràcter innovador en mesures d’estalvi energètic o energies renovables. 

 

Els projectes han d’adaptar-se a les següents prioritats temàtiques: 

1. Economia circular i ecoinnovació aplicades a la millora de les cadenes de valor: 

 • Disseny, evolució i/o implementació de sistemes productius per a la transició ecològica; 
 • Optimització de recursos, matèries primeres i reducció de residus; 
 • Reutilització, reciclatge i aprofitament de matèries primeres secundàries; 
 • Ecodisseny amb criteris d’economia circular. 

2. Descarbonització, eficiència energètica, noves fonts d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants: 

 • Implementació i utilització de tecnologies i processos productius eficients i menys intensius en l’ús d’energia i matèries primeres i/o amb menor impacte ambiental; 
 • Implementació i utilització de tecnologies per a la descarbonització com la utilització de noves fonts d’energia renovable o tecnologies d’emmagatzematge d’energia; 
 • Implementació de tecnologies que redueixin les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de procés; 
 • Desenvolupament de nous productes de baixa petjada de carboni en el seu cicle de vida. 

3. Materials i productes avançats 

4. Innovació en processos de qualitat i seguretat: 

 • Noves metodologies d’assajos i validacions; 
 • Millores de qualitat respecte als estàndards; 
 • Traçabilitat de procés i producte. 

5. Innovacions del procés productiu derivades de la prioritat temàtica 3 

  

Són elegibles pels ajuts les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i inscrites en el registre corresponent, amb independència de la seva mida i que desenvolupin una activitat industrial, sense formar part del sector públic. 

El pressupost i la data límit s’establiran a les corresponents convocatòries del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. 

Més informació: Fes clic aquí.

Convocatòries d’interès per al món local

Convocatòria dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2022

S’ha publicat al DOGC, el dia 21 de juny de 2022 la Resolució ACC/1895/2022, de 15 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2022 (ref. BDNS 634217).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar per a l'any 2022 els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura d'acord amb les bases reguladores que aprova l' Ordre ACC/138/2022, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura (DOGC núm. 8689, de 15.6.2022).

Es consideren les línies d'actuació següents:

a) Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores.

b) Lluita contra les agressions i les malalties de l'arnar, en particular, contra la varroasi.

c) Racionalització de la transhumància.

d) Mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de mel i de productes apícoles per ajudar els apicultors a comercialitzar i valoritzar els seus productes.

e) Mesures de suport a la repoblació de la cabana apícola.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries i perceptores d'aquests ajuts:

a) Les cooperatives apícoles, les associacions i les agrupacions de persones productores amb personalitat jurídica en què les persones apicultores integrants i sol·licitants dels ajuts compleixin els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores.

b) A títol individual i respecte de les actuacions que figuren a l'apartat c) de l'annex 2 de l'Ordre, les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns titulars d'una explotació apícola que, a més de complir els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores, acreditin la condició de persona agricultora professional, d'acord amb la normativa aplicable a Catalunya, i que es trobin incloses en el sistema especial per a treballadors/ores per compte propi agrari del règim especial de treballadors/ores autònoms/mes.

En el cas de persones jurídiques i de comunitats de béns, aquesta acreditació ha de ser per a tots els seus membres.

c) Els apicultors inclosos en una sol·licitud d'ajut presentada per una cooperativa o una associació o agrupació de productors/ores no poden sol·licitar l'ajut a títol individual.

Quantia: Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import de 768.976,12 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons europeu agrícola de garantia (FEAGA), que n'aporta el 50%, amb un 50% a càrrec del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC).

L'import de la convocatòria es distribueix entre les línies d'actuació de la manera següent:

- Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores: 115.346,42 euros.

- Lluita contra les agressions i les malalties de l'arnar, en particular contra la varroasi: 399.867,58 euros.

- Racionalització de la transhumància: 207.623,55 euros.

- Mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de la mel i de productes apícoles: 15.379,52 euros.

- Mesures de suport a la repoblació de la cabana apícola: 30.759,05 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01)

S’ha publicat al DOGC, el dia 21 de juny de 2022 la Resolució ACC/1896/2022, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2022/2023 (ref. BDNS 634218).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts destinats a la participació (operació 03.01.01) i a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/133/2022, d'1 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) (DOGC núm. 8686 de 10.06.22).

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud:

 • Per a l'operació 1, ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments, són persones beneficiàries els/les agricultors/ores actius/ives, d'acord amb l'article 8 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, i agrupacions d'agricultors/ores que participen per primera vegada en un programa de qualitat dels aliments. Aquestes persones poden sol·licitar l'ajut els cinc anys posteriors a la data d'inscripció en el programa de qualitat respectiu. Per a l'operació 1, són entitats sol·licitants i perceptores d'aquests ajuts els consells reguladors que representen els/les agricultors/ores i ramaders/deres inscrits en el programa de qualitat.
   
 • Per a l'operació 2, ajuts per a les activitats d'informació i promoció, poden ser beneficiàries i sol·licitants d'aquest ajuts els consells reguladors i les federacions de consells reguladors dels programes de qualitat dels aliments.

Quantia: Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total d'1.748.538,00 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

En el cas de l'operació 1:

 1. D'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022, la quantia màxima de les subvencions concedides per explotació és de 3.000,00 euros l'any.
 2. El percentatge d'ajut és del 100% de l'import de les actuacions que preveu l'apartat 3.1 d'aquestes bases reguladores.
 3. L'import mínim de l'ajut per sol·licitant és de 400 euros.
 4. L'import màxim per sol·licitant és de 500.000,00 euros.

En el cas de l’operació 2:

 1. L'import màxim de l'ajut és de 150.000,00 euros per persona beneficiària.
 2. El percentatge d'ajut és del 70% de la despesa subvencionable.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura subjectes al Pla nacional apícola 2020-2022

S’ha publicat al DOGC, el dia 15 de juny de 2022 l’Ordre ACC/138/2022, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura subjectes al Pla nacional apícola 2020-2022.

Objecte i finalitat: L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura en l'àmbit territorial de Catalunya. A efectes de l'Ordre, es consideren les línies d'actuació següents:

 1. Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores.
 2. Lluita contra les agressions i les malalties de l'arnar, en particular, contra la varroasi.
 3. Racionalització de la transhumància.
 4. Mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de mel i de productes apícoles per ajudar els apicultors a comercialitzar i valoritzar els seus productes.
 5. Mesures de suport a la repoblació de la cabana apícola.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries i perceptores d'aquests ajuts:

 1. Les cooperatives apícoles, les associacions i les agrupacions de persones productores amb personalitat jurídica en què les persones apicultores integrants i sol·licitants dels ajuts compleixin els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores.
 2. A títol individual i respecte de les actuacions que figuren a l'apartat c) de l'annex 2 de l'Ordre, les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns titulars d'una explotació apícola que, a més de complir els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores, acreditin la condició de persona agricultora professional, d'acord amb la normativa aplicable a Catalunya, i que es trobin incloses en el sistema especial per a treballadors/ores per compte propi agrari del règim especial de treballadors/ores autònoms/mes. En el cas de persones jurídiques i de comunitats de béns, aquesta acreditació ha de ser per a tots els seus membres.
 3. Els apicultors inclosos en una sol·licitud d'ajut presentada per una cooperativa o una associació o agrupació de productors/ores no poden sol·licitar l'ajut a títol individual.

Quantia: La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària corresponent a la qual s'ha d'imputar és la que determina la resolució de convocatòria corresponent.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria d'ajuts corresponent.

Bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01)

S’ha publicat al DOGC, el dia 10 de juny de 2022 l’Ordre ACC/133/2022, d'1 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01).

Objecte i finalitat: L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és donar suport als productors que gaudeixen d'un distintiu comunitari de denominació d'origen protegida (DOP) i indicació geogràfica protegida (IGP), inscrits en el registre comunitari corresponent i incloses les vitivinícoles, els productors de la producció agrària ecològica (PAE) i els de la producció integrada (PI) mitjançant els ajuts següents:

 1. A la participació per primer cop dels / de les agricultors/ores actius/ives i agrupacions d'agricultors/ores en un programa de qualitat dels aliments, d'ara endavant, operació 1 (operació 03.01.01 del PDR 2014-2022).
 2. A l'organització d'activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments, d'ara endavant, operació 2 (operació 03.02.01 del PDR 2014-2022).

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud:

a) Per a l'operació 1, ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments, són persones beneficiàries els/les agricultors/ores actius/ives, d'acord amb l'article 8 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, i agrupacions d'agricultors/ores que participen per primera vegada en un programa de qualitat dels aliments. Aquestes persones poden sol·licitar l'ajut els cinc anys posteriors a la data d'inscripció en el programa de qualitat respectiu.

Per a l'operació 1, són entitats sol·licitants i perceptores d'aquests ajuts els consells reguladors que representen els/les agricultors/ores i ramaders/deres inscrits en el programa de qualitat.

b) Per a l'operació 2, ajuts per a les activitats d'informació i promoció, poden ser beneficiàries i sol·licitants d'aquest ajuts els consells reguladors i les federacions de consells reguladors dels programes de qualitat dels aliments.

Quantia: L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions que preveu l'apartat 3 de les bases reguladores.

En el cas de l'operació 1:

 1. D'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022, la quantia màxima de les subvencions concedides per explotació és de 3.000,00 euros l'any.
 2. El percentatge d'ajut és del 100% de l'import de les actuacions que preveu l'apartat 3.1 d'aquestes bases reguladores.
 3. L'import mínim de l'ajut per sol·licitant és de 400 euros.
 4. L'import màxim per sol·licitant és de 500.000,00 euros.

En el cas de l'operació 2:

 1. L'import màxim de l'ajut és de 150.000,00 euros per persona beneficiària.
 2. El percentatge d'ajut és del 70% de la despesa subvencionable.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà en la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria dels ajuts per sufragar les despeses per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local dels grups d'acció local preseleccionats en el marc del Pla estratègic de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027

S’ha publicat al DOGC, el dia 27 de maig de 2022 la Resolució ACC/1566/2022, de 20 de maig, per la qual es convoquen els ajuts per sufragar les despeses per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local dels grups d'acció local preseleccionats en el marc del Pla estratègic de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027 (ref. BDNS 628771).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts destinats a sufragar les despeses d'assistència tècnica per a la preparació i la posada en funcionament de les estratègies de desenvolupament local dels GAL preseleccionats per a l'aplicació de la metodologia LEADER, desenvolupament local participatiu, en el marc del PEPAC 2023-2027, ocasionades des de la data de presentació de la sol·licitud d'ajut fins al 15 de novembre de 2022. La tramitació d'aquests ajuts es regeix per les bases reguladores que aprova l'Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig (DOGC núm. 8672, de 20.05.2022), de selecció d'estratègies de desenvolupament local per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027.

Entitats beneficiàries: Són beneficiaris d'aquests ajuts els GAL preseleccionats per a l'aplicació de la metodologia LEADER en el desenvolupament local participatiu, en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027. Tot i això, poden presentar-se a la convocatòria els GAL que hagin presentat sol·licitud per concórrer al procés de selecció de GAL i estratègies.

Quantia: Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total d'1.000.000 d'euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons europeu agrícola de desenvolupament rural (FEADER). L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la preparació i la posada en funcionament de les estratègies de desenvolupament local, i pot arribar al 100% de la despesa elegible justificada.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ. 
Bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local pels GAL seleccionats en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027

S’ha publicat al DOGC, el dia 20 de maig de 2022 l’Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament local per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.

Objecte i finalitat: L'objecte dels ajuts és sufragar les despeses d'assistència tècnica per a la preparació i posada en funcionament de les estratègies de desenvolupament local dels GAL preseleccionats per a l'aplicació de la metodologia LEADER, desenvolupament local participatiu, en el marc del programa del PEPAC 2023-2027.

Entitats beneficiàries: Són beneficiaris d'aquests ajuts els GAL preseleccionats per a l'aplicació de la metodologia LEADER en el desenvolupament local participatiu, en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027. Tot i això, poden presentar-se a la convocatòria els GAL que hagin presentat sol·licitud per concórrer al procés de selecció de GAL i estratègies, tal com estableix l'article 6.2.1 d'aquesta Ordre.

Quantia: L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la preparació i la posada en funcionament de les estratègies de desenvolupament local, i pot arribar al 100% de la despesa elegible justificada. La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que determini la convocatòria corresponent.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà en la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022

S’ha publicat al DOGC, el dia 5 de maig de 2022 l’Ordre ACC/96/2022, de 3 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01).

Objecte i finalitat: L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2022, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals. Aquests ajuts es gestionaran mitjançant la metodologia Leader, amb la col·laboració dels grups d'acció local seleccionats mitjançant l'Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre.

Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb accions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d'ocupació; a establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l'arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Entitats beneficiàries: Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts:

A. Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d'un 25%) que realitzin inversions no productives en:

 1. Recuperació del patrimoni cultural i natural.
 2. Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
 3. Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

B. Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d'un 25%) que realitzin inversions productives en:

 1. Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l'annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d'aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).
 2. Empreses no agroalimentàries.

Per poder ser beneficiàries d’aquests ajuts s’han de complir els requisits previstos a la base 3.2.

Quantia: Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l'import de l'ajut no pot ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no pot ser superior al 80% de les despeses elegibles. L'import de l'ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria. La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar són les que determina la convocatòria dels ajuts.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria de subvencions destinades al finançament de la Línia 2 dels Projectes Singulars per a l’any 2022 (SOC–SINGULARS)

S’ha publicat al DOGC, el dia 2 de maig de 2022 la Resolució EMT/1198/2022, de 21 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades al finançament de la Línia 2 dels Projectes Singulars (SOC–SINGULARS) (ref. BDNS 622838).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria, per a l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions destinades al finançament de la Línia 2 dels Projectes Singulars previstes en l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars (DOGC núm. 7681, de 8 d'agost de 2018), modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre (DOGC núm. 8023 de 13 de desembre) i per l'Ordre EMT/194/2021, de 15 d'octubre (DOGC núm. 8525, 19.10.2021).

La finalitat és reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, mitjançant dues línies:

 1. Línia 1: actuacions destinades a la millora de l'ocupabilitat d'acord amb el que s'estableix a la base 2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre. Es consideraran actuacions subvencionables de la Línia 1 les següents:
 2.  
 3. Actuacions obligatòries: Orientació, que inclourà l'assessorament individualitzat, orientació professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la cerca d'ocupació. Aquesta actuació pertany a la mesura d'orientació.

Formació professionalitzadora ajustada a les necessitats de les persones participants. Aquesta formació

podrà ser:

- Formació del Fitxer Català d'Especialitats Formatives

- Programes de Formació i Inserció (PFI) sempre que disposin d'autorització vigent del Departament d'Ensenyament per a la seva impartició.

- Formació a mida: inclourà aquella formació que no estigui inclosa en el Fitxer Català d'Especialitats Formatives.

Aquesta actuació pertany a la mesura de formació.

 1. Actuacions opcionals: Aquestes inclouen, entre d’altres, pràctiques no laborals, regulades al Reial decret 1543/2011, de 31 d'octubre i destinades a persones joves qualificades sense experiència professional. Aquesta actuació pertany a la mesura de formació.
   
 2. Línia 2: Experiències professionals per a joves participants a les actuacions de la Línia 1 amb l'objectiu d'adquirir una experiència laboral. Es consideraran actuacions subvencionables de la Línia 2 les següents: Experiència Professional realitzada a través d'un contracte laboral per a joves participants a les actuacions de la Línia 1. Aquesta actuació pertany a la mesura de foment de la contractació.

Entitats beneficiàries: Podran ser entitats beneficiàries de les actuacions de la Línia 1 les entitats, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, següents:

 1. Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves o sobre el col·lectiu que determini la convocatòria (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc.) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.

En cas que l'entitat beneficiària sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, haurà d'indicar l'entitat que actuarà com a mitjà propi de l'entitat beneficiària, i que per tant tindrà recollit expressament en la norma que la crea o en els seus estatuts, que té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'entitat beneficiària d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 1. Organitzacions sindicals i patronals.
 2. Entitats de titularitat pública o privada amb centre de treball o establiment operatiu a Catalunya.
 3. Qualsevol altra entitat, empresa o persona física empresària que realitzi una activitat necessària per a la realització del projecte i que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les seves actuacions.

Per a la contractació laboral de la Línia 2 poden ser beneficiàries les següents:

 1. Les empreses, així definides en el dret mercantil
 2. Persones físiques empresàries
 3. Les entitats i institucions sense afany de lucre detallades a l'apartat 1 d'aquesta mateixa base 3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.
 4. Caldrà que hagin estat seleccionades per les entitats previstes a l'apartat 1 d'aquesta mateixa base 3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.
 5. També podran ser beneficiàries d'aquesta Línia 2 les entitats beneficiàries de la Línia 1.

Seran destinatàries de les actuacions contingudes en els Projectes Singulars les persones joves d'entre 16 i 29 anys beneficiàries de la Garantia Juvenil en el moment de la seva data d'incorporació al projecte.

Quantia: L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a aquesta convocatòria és de 1.000.000,00 euros. Les quanties concretes per a cada actuació corresponent a cada línia es determinen conforme a l’establert a la Base 8 de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria i finalitza l'11 de novembre de 2022, ambdós inclosos. La sol·licitud s'haurà de presentar com a màxim dos mesos desprès de la data d'inici del contracte i sempre dins el termini establert a l'apartat anterior.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Convocatòria de propostes en matèria d’innovació social per a una transició verda i digital justa (ESF-2022-SOC-INNOV)

S’ha publicat el 3 de maig de 2022 la Convocatòria de propostes en matèria d’innovació social per a una transició verda i digital justa. Aquesta convocatòria es finança a través del programa Fons Social Europeu Plus (FSE+) que és el principal instrument de la UE per finançar i donar recolzament a les persones en matèria d’ocupació, promoció de la inclusió social, lluita contra la pobresa i eficàcia de l’Administració pública.

Objecte i finalitat: L'objectiu general d'aquesta convocatòria és desenvolupar i provar integrades i enfocaments d'innovació social inclusius: a les escoles o centres de formació, a la feina o a l'interiorcomunitats locals, o altres entorns rellevants - per fomentar la inclusió i (percebuda) l'equitat de la transició bessona verda i digital. A través d’aquesta convocatòria es poden finançar les següents actuacions:

 1. Accions de sensibilització i difusió;
 2. Accions destinades a crear i millorar xarxes, intercanviant bé pràctiques;
 3. Accions de desenvolupament i prova d'enfocaments d'innovació social i integrada abordar alguns dels reptes i riscos descrits amb detall a la secció anterior, incloses les accions destinades a:

o lluitar contra la pobresa energètica o la pobresa del transport;

o donar suport al desenvolupament d'habilitats ecològiques i digitals;

o l'enfortiment de l'ocupabilitat en les economies verdes i digitals;

o donar suport a les transicions innovadores de treball a lloc de treball o al mercat laboral;

o Dissenyar, pilotar, provar, supervisar i/o avaluar el treball local programes de garantia de llocs de treball verds i/o digitals;

o Facilitar el desenvolupament, l'adopció i l'ús del verd o digital innovacions;

o Donar suport i accelerar el canvi cap a un entorn més sostenible comportaments;

o promoure l'emprenedoria verda i digital;

o pilotar, provar i/o promoure noves solucions o models de producció, distribució i consum, inclosos l'energia i els aliments, incloent l'autoconsum o altres models de negoci basats en la comunitat i comunitats o cooperatives energètiques dirigides pels ciutadans;

o dissenyar, provar i/o promoure pràctiques participatives digitals donar suport a polítiques i iniciatives de transició justa;

o Elaboració i/o prova de pressupostos participatius de la ciutadania per promoure la fira transicions verdes i digitals.

 1. Retroalimentació als responsables polítics a nivell local, regional, nacional i de la UE;
 2. Activitats de formació (inclòs en el lloc de treball) i associació laboral;
 3. Campanyes de comunicació dirigides a un grup social específic

Entitats beneficiàries: Es poden presentar consorcis formats per un mínim de dues organitzacions (públiques o privades) en dos països diferents.

Quantia:  El pressupost de la convocatòria disponible és de 10.000.000 d’euros. Aquest pressupost es pot augmentar màxim 20%. La Comissió preveu finançar entre 15 i 20 propostes.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds per aquesta convocatòria des del 3 de maig de 2022 fins el 2 d’agost de 2022 a les 17:00 hores.

Text convocatòria. ENLLAÇ.

Web convocatòria. ENLLAÇ.

Convocatòria de propostes en matèria de desplegament de serveis de mobilitat compartida (HORIZON-CL5-2022-D6-02-04)

S’ha publicat una nova convocatòria del programa HORIZON EUROPE relatiu a propostes d’acceleració del desplegament de nous serveis de mobilitat compartida per a la propera dècada (HORIZON-CL5-2022-D6-02-04). ). HORIZON EUROPE és el programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea per al període 2021-2027 promovent l’excel·lència i oferint un valuós suport a la recerca i innovació per impulsar canvis sistèmics necessaris que garanteixin una Europa verda, sana i resistent. Aquesta convocatòria es circumscriu dins del Pla de Treball del Programa HORIZON EUROPE número 8 sobre Clima, Energia i Mobilitat.

Objecte i finalitat: Els nous serveis de mobilitat compartida han demostrat que tenen el potencial de trobar necessitats pels habitants de la ciutat i alhora propiciar un ús més racional dels cotxes. Tanmateix, per tal d'aconseguir oferir la "Mobilitat com a servei" i abordar el reptes als quals s'enfronten les ciutats, es necessiten noves solucions de mobilitat d'alta qualitat, centrades en l'usuari i fiables que s'ofereix com una alternativa creïble al cotxe particular, juntament amb un cotxe segur i integrat en la infraestructura.

S'han d'explorar i desplegar noves solucions per al transport de nou disseny o crear infraestructura per acollir serveis de mobilitat nous i compartits. Entre els serveis de mobilitat que es podrien tenir en compte trobem, per exemple: la micro mobilitat, inclòs l'ús compartit de bicicletes/scoters, la demanda transport responsive, el car-pooling o el car sharing, entre d’altres.

S'han de proposar serveis de mobilitat nous i compartits en almenys 3 laboratoris/projectes paquets integrats, complementaris i de reforç de mesures de mobilitat i planificació urbana i noves solucions tecnològiques, combinant mesures “push” i “pull”.

Els serveis desplegats han de permetre la idea d'una obtenció d’un benefici òptim en mobilitat des de diverses perspectives (incloses les perspectives socioeconòmiques, ambientals, sanitàries, accessibilitat, gènere i inclusió; i aspectes de seguretat i seguretat) tot considerant les implicacions per al transport infraestructures i disseny urbà.

Els nous serveis també s'han de provar més enllà dels nuclis urbans d'interès comercial proporcionant solucions de baixes emissions per a les zones suburbanes, periurbanes i rurals dependents del cotxe àrees vinculades a necessitats específiques de diversos grups objectiu, com ara poblacions sense accés al transport públic o comunitats benestants dependents del cotxe privat.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria consorcis formats per tres organitzacions, almenys una d’elles situada en una regió “modesta” o “moderada” i un altre situada o establerta en una regió d’innovació capdavantera.

Quantia: El pressupost total indicatiu del tema és de 20.000.000 d'euros. Es preveu finançar dos projectes d’entre 8.000.000 i 10.000.000 d’euros.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds des del 28 d’abril de 2022 fins el 6 de setembre de 2022 a les 17:00 hores.

Convocatòria de propostes en l’àmbit de la logística i planificació urbana: digitalització del transport urbà i transport de mercaderies (HORIZON -CL5-2022-D6-02-02)

S’ha publicat una nova convocatòria del programa HORIZON EUROPE relatiu a propostes en matèria de logística i planificació urbana per al transport de mercaderies (HORIZON-CL5-2022-D6-02-02). HORIZON EUROPE és el programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea per al període 2021-2027 promovent l’excel·lència i oferint un valuós suport a la recerca i innovació per impulsar canvis sistèmics necessaris que garanteixin una Europa verda, sana i resistent. Aquesta convocatòria es circumscriu dins del Pla de Treball del Programa HORIZON EUROPE número 8 sobre Clima, Energia i Mobilitat.

Objecte i finalitat: La manera com s'utilitza i s'assigna l'espai urbà pot influir en la congestió, el soroll, la carretera risc, qualitat de l'aire, habitabilitat, etc. Al mateix temps hi ha un buit relatiu a la recollida de dades per donar suport a la presa de decisions dels municipis en relació als objectius de sostenibilitat com la neutralitat climàtica, la qualitat de l'aire, la seguretat viària i la reducció de la congestió i un millor aprofitament de l'espai públic.

Les propostes haurien de considerar la reassignació dinàmica de l'espai per a la integració del transport urbà de mercaderies a nivell local i els impactes sobre com s'utilitza l'espai urbà, així com la combinació òptima de distribució de l'espai i dels usos del sòl. Les propostes han d'analitzar estratègicament el potencial espais urbans (o periurbans) posicionats per desenvolupar i implementar una demostració pilot, (però sense interferir amb parcs, arbres o altres zones verdes recreatives).

L'objectiu és reduir l'impacte del transport de mercaderies i la logística en el teixit urbà. Els projectes podrien considerar la participació conjunta d'empreses immobiliàries i proveïdors de serveis logístics amb les ciutats, per desenvolupar models de negoci sostenibles per a centres/consolidació oberts i nets espais a les ciutats (per exemple, utilitzar/compartir ubicacions privades existents, com ara el subterrani aparcament privat, edificis d'oficines i altres espais potencials disponibles a les ciutats, mentre que respectant les restriccions de seguretat).

Entitats beneficiàries: Poden ser entitats beneficiàries consorcis formats per tres organitzacions, almenys una d’elles situada en una regió “modesta” o “moderada” i un altre situada o establerta en una regió d’innovació capdavantera.

Quantia: El pressupost total indicatiu del tema és de 15.000.000 euros. Es preveu finançar dos projectes d'entre 7.000.000 i 8.000.000 euros.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds des del 28 d'abril de 2022 fins el 6 de setembre de 2022. 

Convocatòria en l’àmbit de la mobilitat urbana inclusiva, segura i sostenible (HORIZON-MISS-2022-CIT-01-01)

S’ha publicat una nova convocatòria del programa HORIZON EUROPE relatiu a propostes en l’àmbit de la mobilitat urbana inclusiva, segura i sostenible (HORIZON-MISS-2022-CIT-01-01). Aquesta convocatòria forma part del programa HORIZON EUROPE, més concretament, al Pla de Treball número 12 anomenat Missions. El Pla de Treball Missions té com a objectiu abordar alguns dels grans reptes als quals s'enfronta la nostra societat. Arrelades en la recerca i la innovació, les missions tenen com a objectiu abordar els reptes de la societat amb solucions que condueixin a transformacions socials.

Objecte i finalitat: L’objectiu de la convocatòria és donar suport a les autoritats locals per accelerar els canvis en la mobilitat sostenible.

Les propostes han de tenir en compte els indicadors de mobilitat en relació a diferents col·lectius vulnerables, i contemplar les seves necessitats de mobilitat i redisseny de l’espai públic. Els projectes també haurien de proporcionar una orientació clara a les ciutats i als Estats membres i Països associats sobre com incorporar sistemàticament els usuaris vulnerables de la via dimensió en la planificació de la infraestructura, inclosos els aspectes de seguretat, accessibilitat, eines digitals i intel·ligents per fer complir els límits de velocitat i l'accés, disseny i funcionament dels vehicles o serveis i espais públics, inclosos els centres de mobilitat, el transport públic i la mobilitat compartida.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris consorcis formats per tres organitzacions, almenys una d’elles establerta en una regió d’innovació “modesta” o “moderada”, i una altra establerta en una regió d’innovació capdavantera.

Quantia: El pressupost total assignat a aquesta convocatòria és de 42.000.000,00 euros i es preveu finançar projectes entre 8.000.000 i 12.000.000 d’euros per projecte.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds del 28 d’abril de 2022 fins el 6 de setembre de 2022 a les 17:00 hores.

Primera convocatòria del Programa INTERREG EUROPE

S’ha publicat la Primera Convocatòria de projectes pel Programa INTERREG EUROPE (Cooperació Territorial Europea) dins del període de programació 2021-2027. El Programa INTERREG EUROPE proporciona cofinançament a les institucions locals i regionals, com les Administracions públiques, els organismes de desenvolupament regional, les institucions educatives i altres, per crear xarxes i intercanvi d’experiències en diferents temes, generant d’aquesta manera bones pràctiques regionals a nivell europeu.

Objecte i finalitat: Es tracta d’una convocatòria de propostes per a projectes de cooperació interregional. Aquests projectes reuneixen polítiques rellevants organitzacions de diferents països d’Europa treballant conjuntament en un desenvolupament regional comú. Els tres primers anys dels projectes (“fase central”) es dediquen a l'intercanvi i la transferència de experiència entre els socis participants per tal de millorar els instruments polítics abordats per la projecte. Durant el quart i darrer any (“fase de seguiment”), les regions se centren principalment en el seguiment dels resultats i l’impacte de la cooperació.

El Programa s’estructura al voltant d’una única prioritat transversal, l’objectiu específic d’Interreg és un millor govern de la cooperació. Això vol dir que els beneficiaris poden cooperar en qualsevol tema de comú rellevància d'acord amb les seves necessitats regionals, sempre que aquesta sigui dins l'àmbit de la cohesió política.

Entitats beneficiàries: Les entitats beneficiàries han de ser d’un Estat Membre de la UE o Noruega i Suïssa i poden ser:

 • Administracions públiques;
 • Organismes de dret públic (organismes de dret públic);
 • Entitats privades sense ànim de lucre.

Els organismes privats sense ànim de lucre i els socis de Suïssa no poden assumir el paper de soci principal. Més enllà de la qüestió de l'elegibilitat, un dels factors clau d'èxit de qualsevol aplicació és garantir que el l'associació proposada és coherent amb l'objectiu i la qüestió abordada a la proposta.

Quantia: Es destinaran 130.000.000,00 d’euros per aquesta primera convocatòria de projectes per l’INTERREG EUROPE a càrrec dels fons FEDER. El pressupost final compromès dependrà de la qualitat de les sol·licituds presentades. Es finançaran entre el 70% i el 80%, per a projectes d’entre 1 i 2 milions d’euros.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds des del 5 d’abril de 2022 fins el 31 de maig de 2022, a les 12:00 hores CEST.

Pàgina web de la convocatòria. ENLLAÇ.

Text de la convocatòria. ENLLAÇ.

Manuel del Programa INTERREG. ENLLAÇ.

Convocatòria dels ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts per a la campanya 2022-2023

S’ha publicat al DOGC, el dia 28 de març de 2022 la Resolució ACC/822/2022, de 21 de març, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023 (ref. BDNS 616492).

Objecte i finalitat: L’objecte d’aquesta Resolució és convocar de forma anticipada els ajuts de la campanya 2022-2023 que s'han de pagar en l'anualitat 2023. S’inclouen en aquesta convocatòria els següent ajuts:

 1. Règim de pagament bàsic:
 1. Ajut per a pagament bàsic.
 2. Pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient.
 3. Pagament complementari per als joves agricultors.
 4. Sol·licitud de drets de la reserva nacional de pagament bàsic.

  b. Règim de petits agricultors.

 

 1. Ajuts associats per a les persones agricultores:
 1. Ajut associat al cultiu de l'arròs.
 2. Ajut associat als cultius proteics.
 3. Ajut associat als fruits de closca i les garrofes.
 4. Ajut associat als llegums de qualitat.
 5. Ajut associat al tomàquet per a indústria.

 

 1. Ajuts associats per a les persones ramaderes:
 1. Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants.
 2. Ajut associat per a les explotacions de boví d'engreix.
 3. Ajut associat per a les explotacions de boví de llet.
 4. Ajut associat per a les explotacions d'oví.
 5. Ajut associat per a les explotacions de cabrum.
 6. Ajut associat als ramaders de boví de llet que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.
 7. Ajut associat als ramaders de boví d'engreix que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.
 8. Ajut associat als ramaders d'oví i cabrum que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.

Entitats beneficiàries: Per poder sol·licitar aquests ajuts és necessari fer la DUN. La DUN és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l'explotació agrària majoritàriament ubicada a Catalunya i ha d'incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva en base al sistema d'identificació geogràfica (SIGPAC), incloses aquelles parcel·les per a les quals no se sol·liciti cap ajut, i també les dades ramaderes de l'explotació. Una mateixa superfície no podrà estar inclosa en la DUN de diferents titulars.

Estan obligades a fer la DUN, les  persones titulars d'explotacions agrícoles excepte:

- Les persones titulars d'explotacions agrícoles que destinin íntegrament la producció al consum domèstic privat.

- Les persones titulars d'explotacions agrícoles inscrites en el Registre Oficial d'Empreses Proveïdores de Material Vegetal, sempre que les produccions obtingudes no es destinin al consum humà o animal i presentin la declaració anual de cultius corresponent.

Quantia: Els ajuts convocats són finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en el 100% de la despesa. L'import d'aquests ajuts consignat com a límit màxim en l'àmbit de tot l'Estat espanyol per a aquesta campanya 2022-2023 és de 4.857.100.000 euros.

Sol·licituds: Els ajuts i tràmits de la sol·licitud única 2022 s'han de formalitzar d'acord amb l'article 3 de l'Ordre ACC/4/2022, de 24 de gener, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2022, i es poden presentar des de l'1 de febrer al 30 d'abril de 2022. Això no obstant, s'admetran sol·licituds d'ajuts i sol·licituds de drets de la reserva de pagament bàsic dins els 25 dies naturals següents a la data límit fixada al paràgraf anterior. Durant aquest període, l'import dels ajuts es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil de retard. En el cas de la reserva de pagament bàsic, l'import dels drets es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 3% per cada dia hàbil de retard. Les sol·licituds presentades transcorreguts els 25 dies naturals esmentats no s'admetran a tràmit.

Convocatòria. ENLLAÇ.

DUN 2022. ENLLAÇ.

 

Xarxes de partenariat per a la protecció civil 2022 (UCPM-2022-KN)

El passat dia 10 de març de 2022 es va publicar una nova convocatòria de propostes per a subvencions d’acció de la UE en l’àmbit de la Unió Civil de Xarxa de Coneixement de Protecció sota el mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea (UCPM).

Objectius i finalitat: Es defineixen en aquesta convocatòria principalment dos objectius:

 • Objectiu 1: Dissenyar, desenvolupar i implementar una temàtica multidisciplinària basada en el risc comunitats/centres d'expertesa per a la protecció civil i la gestió d’emergències per part dels interessats.
 • Objectiu 2: Dissenyar, desenvolupar i implementar activitats de desenvolupament de capacitats i ciències aplicades que contribueixin a construir i compartir coneixements, coneixements i habilitats en matèria civil de protecció i gestió d’emergències.

Per l’objectiu 1 es proposen els següents exemples de projectes a finançar, entre d’altres:

 1. Acords de cooperació, acords de col·laboració, acords d'entesa etc. sobre comunitats temàtiques/centres d'expertesa establerts.
 2. Protecció civil, gestió d’emergències i enquestes humanitàries a les parts interessades, anàlisis, estudis de viabilitat, estudis d'abast, plans de participació, etc.

Per aquest primer objectiu es poden finançar les següents activitats: reunions, esdeveniments en xarxa, estudis, enquestes, recerques, tallers seminaris, etc.

Per l’objectiu 2 es proposen els següents exemples de projectes a finançar, entre d’altres:

 1. Marcs d'escenaris, manuals, directrius i eines de planificació, plans d'acció, informes d'avaluació i altres productes analítics sobre desenvolupats, provats i avaluats escenaris de risc d’emergències.
 2. Ús de realitat virtual (VR), realitat augmentada (RA), intel·ligència artificial (IA), aprenentatge automàtic i altres eines innovadores en el disseny, prova i aplicació del risc escenaris.

Per aquest segon objectiu es poden finançar les següents activitats: recerca i estudis (àmbit, comparació i viabilitat), anàlisi qualitatiu, construcció d’escenaris, sensibilització i comunicació, formacions, etc.

Entitats beneficiàries: Per ser elegibles, els sol·licitants (beneficiaris i entitats afiliades) han de:

 • Ser persones jurídiques (organismes públics o privats);
 • Estar establerts en un dels països elegibles.

Les propostes han de ser presentades per un consorci d'almenys cinc sol·licitants (beneficiaris; entitats no vinculades), que compleixi amb les condicions següents:

 1. Ha d'implicar almenys tres sol·licitants d'almenys tres estats membres diferents;
 2. Un sol·licitant ha d'actuar com a coordinador i ser responsable de la gestió de l’acció, presentant informes i lliuraments i actuant com a intermediari per a tothom i fent els contactes amb la Comissió;
 3. El coordinador ha de ser un ens públic de protecció civil o un altre ens públic d'un Estat membre competent en l'objecte de l'acció proposada (p. ex., autoritat sanitària).
 4. Ha d'implicar sol·licitants amb formació i experiència diversa, inclòs acadèmics, centres científics, centres de formació, autoritats de protecció civil i organitzacions internacionals, entre d'altres.

Quantia: El pressupost total per al cofinançament dels projectes d'associació en xarxa és de 4.000.000 d’euros dividits en:

 1. Marc Financer Plurianual: 1.500.000 euros per a projectes sense temàtica predefinida i àmbit geogràfic.
 2. Next Generation EU: 2.500.000 euros per a projectes amb predefinits àmbit temàtic i geogràfic.

La taxa de cofinançament de la UE ascendeix al 85% dels costos totals elegibles amb un màxim de la contribució de la UE  de 700.000 euros i una aportació mínima de la UE de 250.000 euros  per projecte.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria des del 17 de març de 2022 fins el 9 de juny de 2022 a les 17:00 hores.

Convocatòria d’ajuts per projectes de prevenció i preparació en matèria de Protecció Civil i Contaminació Marina (UCPM-2022-PP)

El passat dia 10 de març de 2022 es va publicar el text de la convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció i preparació en protecció civil i contaminació marina transfronterera (UCPM-2022-PP).

Objecte i finalitat: L'objectiu general de la convocatòria de 2022 és enfortir la cooperació entre els països de la UCPM i entre la UCPM i tercers països per prevenir i preparar-se per als desastres naturals i provocats per l'home inclosa la contaminació marina al mar i la costa. Per tal de contribuir a la consecució de l'objectiu general anterior, es convida als sol·licitants a seleccionar una de les prioritats següents:

 • Prioritat 1: Avaluació de riscos: Sota aquesta prioritat la Comissió cofinançarà activitats que tenen com a objectiu avaluar/quantificar riscos amb impactes transfronterers.
 • Prioritat 2: Sistemes d’alerta: Sota aquesta prioritat la Comissió cofinançarà activitats que tenen com a objectiu desenvolupar o millorar sistemes d’alerta primerenca i eines d’alerta.
 • Prioritat 3: Conscienciació del risc: Aquesta convocatòria de propostes cofinança activitats que tenen com a objectiu augmentar i millorar la consciència del risc, compartir les millors pràctiques i el la comunicació del risc.
 • Prioritat 4: Contaminació marina: Aquesta convocatòria de propostes cofinançarà activitats que pretenen millorar la capacitat de detecció i resposta de la contaminació marina i costanera. Els usuaris finals seran les autoritats marítimes i de protecció civil i les parts interessades dels Estats membres.

Entitats beneficiàries:Per ser elegibles, els sol·licitants (beneficiaris i entitats afiliades), han de:

 • Ser persones jurídiques (organismes públics i privats);
 • Que estiguin establertes en un dels països elegibles (entre ells, Estats Membres UE).

Les propostes poden ser finançades amb acció interna o externa. Per l’acció interna, les propostes són presentades i implementades per consorcis en què participin un mínim de dues entitats de dos estats membres diferents o Estats participants. L’associació hauria d’incloure uan de les següents combinacions:

 1. 2 o més entitats dels Estats membres/Estats participants, una com a responsable-soci del consorci;
 2. 2 o més entitats dels Estats membres/Estats participants, una com a responsable-soci del consorci, + 1 o més organitzacions internacionals.

Per l’acció externa, les propostes són presentades i implementades per un consorci que involucra un mínim de dues entitats de dos països elegibles diferents, inclosa almenys una entitat d’un país beneficiari de l’IPA que no participi al Mecanisme i/o un país de la Política Europea de Veïnatge com a beneficiari principal de l’acció.

Quantia: El pressupost de la convocatòria és de 7.000.000 d’euros, que es divideixen de la següent manera:

 1. Acció interna: 5.000.000 euros per a projectes destinats als Estats membres i Estats participants.
 2. Acció externa: 2.000.000 euros per a projectes destinats als països beneficiaris de l'IPA.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria des del 10 de març de 2022 fins el 24 de maig de 2022 a les 17:00 hores.

Bases reguladores els ajuts per a la creació d'organitzacions de productors pesquers del sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura i associacions d'organitzacions de productors pesquers reconegudes en l'àmbit català

S’ha publicat al DOGC, el dia 10 de març de 2022 l’Ordre ACC/35/2022, de 8 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la creació d'organitzacions de productors pesquers del sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura i associacions d'organitzacions de productors pesquers reconegudes en l'àmbit català, cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

Objecte i finalitat: Els ajuts tenen caràcter de subvenció destinada a la constitució d'organitzacions de productors pesquers (OPP) i associacions d'organitzacions de productors pesquers (AOP) reconegudes en l'àmbit català.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les organitzacions de productors pesquers i associacions d'organitzacions de productors pesquers d'àmbit català inscrites al Registre d'Organitzacions de Productors Pesquers i Associacions d'Organitzacions de Productors Pesquers establert a l'article 8 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, que compleixin, en el moment de presentar la sol·licitud, els requisits establerts al punt 3 de l’Ordre.

Quantia: La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar són les que determini la convocatòria corresponent. L'ajuda consisteix en una aportació única anual que no podrà superar l'1% del valor mitjà anual de la producció comercialitzada per l'OPP o AOP durant els tres anys civils anteriors a la sol·licitud de l'ajut. L'ajuda anual no podrà superar els 100.000 euros per OPP o AOP.

Sol·licituds: Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran en el termini que estableixi la convocatòria corresponent.

Bases reguladores (fes clic aquí)

Convocatòria d’ajuts associats al contracte global d’explotació (CGE)

S’ha publicat al DOGC, el dia 10 de març de 2022 la Resolució ACC/617/2022, de 3 de març, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2022 (ref. BDNS 613748).

Objecte i finalitat: L’objecte és convocar per a 2022 els ajuts associats al contracte global d'explotació, d'ara endavant CGE, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/ 30/2022, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació. Els ajuts convocats, amb la referència a l'annex corresponent de l'ordre esmentada, són els següents:

 1. Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (annex 1) (operació 06.01.01).
 2. Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (annex 2) (operació 04.01.01).
 3. Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (annex 3) (operació 04.01.02).
 4. Diversificació agrària (annex 4) (operació 06.04.01).
 5. Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques (annex 5) (mesura M13).
 6. Pràctiques agroambientals (annex 6) (mesura M10).
 7. Agricultura ecològica (annex 7) (operació 11.01.01).
 8. Ramaderia ecològica (annex 8) (operació 11.01.02).

Entitats beneficiàries: Poden ser persones beneficiàries dels ajuts que regula aquesta Ordre les persones que en el moment de presentar la sol·licitud de l'ajut compleixin els requisits específics dels ajuts definits als annexos corresponents d'aquesta Ordre.

Quantia: Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, amb un import total de 59.754.385,97 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). A l’apartat 3.2 de l’Ordre es detallen els imports màxims per línia d’ajuts.

Sol·licituds: El període de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria és el comprès entre el dia 1 de febrer i el dia 30 d'abril de 2022, ambdós inclosos. En el cas dels ajuts que requereixen anar acompanyats de diagnosi prèvia i pla d'explotació, el termini màxim per a la seva presentació també és fins al dia 30 d'abril de 2022.

Convocatòria (fes clic aquí)

Bases reguladores (fes clic aquí)

Convocatòria d’ajuts per a projectes d’experimentació per a comunitats i ciutats intel·ligents (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-SMART)

El dia 15 de febrer de 2022 es va publicar el document de convocatòria de diferents ajuts relatius al Digital Europe Programme (DIGITAL). Aquesta és una convocatòria de propostes de subvencions d’accions de la UE en el camp d’emmagatzematge en núvol, dades i intel·ligència artificial en el marc del Digital Europe Programme (DIGITAL). La convocatòria (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02 — Cloud Data and TEF) cobreix set temes diferents, en aquest cas, aquesta nota és relativa al programa de proves i experimentació d’instal·lacions  per a ciutats i comunitats intel·ligents (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-SMART).

 

OBJECTE I FINALITAT

L’objecte d’aquesta convocatòria és proporcionar una instal·lació de prova i experimentació per a intel·ligència artificial (IA) i robòtica en ciutats i comunitats i fer que els seus recursos siguin accessibles per a les ciutats de la UE i permetre validar nous serveis impulsats per IA en una forma propera a la vida real abans del seu posterior desplegament massiu.

En el context de les ciutats i comunitats intel·ligents, aquesta instal·lació es centrarà en casos d’usos relacionats amb transport, energia, construcció i sectors de protecció mediambiental vinculats amb àmbits d’actuació de la Iniciativa Verda Europea. La instal·lació es podria emprar per provar i validar l’automatització basada en IA i la robotització de processos administratius (com transport urbà automatitzat, gestió i recollida de residus, inspecció i manteniment d’infraestructures, etc.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran sol·licitar aquest ajut consorcis formats per almenys tres entitats, públiques o privades, de tres Estats elegibles.

 

QUANTIA

La quantia destinada en la convocatòria per aquest programa DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-SMART és de 20.000.000 d’euros (establint un finançament de fins el 50% del projecte). La convocatòria preveu escollir com a màxim dos projectes amb un ajut de 10.000.000 d’euros per a cadascun.

 

SOL·LICITUDS

Es poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria des del 22 de febrer de 2022 fins les 17:00 hores del dia 17 de maig de 2022.

 

ENLLAÇOS

 • Convocatòria: ENLLAÇ
 • Single Electronic Data Interchange Area – SEDIA: ENLLAÇ

 

Convocatòria de Dades Obertes del Sector Públic per a Intel·ligència Artificial (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-OPEN-AI)

El dia 15 de febrer de 2022 es va publicar el document de convocatòria de diferents ajuts relatius al Digital Europe Programme (DIGITAL). Aquesta és una convocatòria de propostes de subvencions d’accions de la UE en el camp d’emmagatzematge en núvol, dades i intel·ligència artificial en el marc del Digital Europe Programme (DIGITAL). La convocatòria (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02 — Cloud Data and TEF) cobreix set temes diferents, en aquest cas, aquesta nota és relativa al programa de dades obertes del sector públic per a intel·ligència artificial (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-OPEN-AI).

 

OBJECTE I FINALITAT

L’objectiu d’aquesta convocatòria és augmentar la fàcil disponibilitat, qualitat i ús dels serveis del sector públic. Es vol impulsar la reutilització i la combinació de dades públiques obertes en tota la UE per al desenvolupament de productes i serveis d’informació, incloses aplicacions d’intel·ligència artificial.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Un consorci format per al menys tres sol·licitants i on al menys un d’aquests sol·licitants ha de ser un organisme públic dels que es refereix Directiva de Dades Obertes com a proveïdores de dades.

 

QUANTIA

La quantia destinada en la convocatòria per aquest programa DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-SMART és de 20.000.000 d’euros (establint un finançament de fins el 50% del projecte). Es concediran entre 4 i 6 milions d’euros per projecte.

 

SOL·LICITUDS

Es poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria des del 22 de febrer de 2022 fins les 17:00 hores del dia 17 de maig de 2022.

 

ENLLAÇOS

 • Convocatòria: ENLLAÇ
 • Single Electronic Data Interchange Area – SEDIA: ENLLAÇ

 

Convocatòria de digitalització del patrimoni cultural europeu (DIGITAL-2022-CULTURAL-02-HERITAGE)

El dia 15 de febrer de 2022 es va publicar el document de convocatòria de diferents ajuts relatius al Digital Europe Programme (DIGITAL). En concret, aquesta és la convocatòria DIGITAL-2022-CULTURAL-02-HERITAGE.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta convocatòria es centra en aprofitar les oportunitats de les tecnologies avançades en matèria digital per a la transformació del sector del patrimoni cultural com, per exemple, el 3D, la intel·ligència artificial o l’aprenentatge automàtic per augmentar la qualitat, la sostenibilitat, l’ús i la reutilització de dades. Aquests projectes hauran de contribuir al espai comú europeu de dades de la cultura, el patrimoni i desenvoluparà la capacitat digital.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran sol·licitar aquesta subvenció consorcis formats per al menys tres entitats, públiques o privades, de tres Estats elegibles.

 

QUANTIA

Aquesta convocatòria té una dotació total de 4.000.000 d’euros. Es finançarà fins un 50% dels projectes escollits, que hauran de tenir un  pressupost d’entre 1.000.000 i 1.300.000 d’euros. 

 

SOL·LICITUDS

Es poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria des del 22 de febrer de 2022 fins les 17:00 hores del dia 17 de maig de 2022.

 

ENLLAÇOS

 • Convocatòria: ENLLAÇ
 • Single Electronic Data Interchange Area – SEDIA: ENLLAÇ

 

Bases reguladores i convocatòria d’assistència tècnica a municipis per a combatre la pobresa energètica

El passat 1 de febrer de 2022 es va obrir la convocatòria per part de l’Energy Povery Advisory Hub (EPAH) d’ajuts consistents en prestar assistència tècnica i rebre suport en el procés d’abordar la pobresa energètica. L’EPAH és una iniciativa de la UE dirigida per la Comissió Europea a petició del Parlament Europeu i que constitueix una xarxa col·laborativa de parts interessades que té com a objecte erradicar la pobresa energètica i accelerar la transició energètica justa dels governs locals d’Europa.

Objecte i finalitat: L’objecte d’aquesta convocatòria és oferir assistència tècnica als municipis en matèria i per combatre la pobresa energètica. L’EPAH, amb el fi d’ajudar a les autoritats locals a iniciar o desenvolupar accions en matèria de pobresa energètica, proporcionarà als governs locals durant els següents 3 anys assistència tècnica en la matèria, sent aquesta la primera convocatòria que es fa.

D’acord amb la pròpia Comissió Europea, la pobresa energètica és “una situació en que les llars no poden accedir als serveis energètics essencials”. Aquesta pobresa energètica es pot manifestar de diverses formes, des de tenint dificultats per posar la calefacció a l’hivern  fins a la incapacitat per poder fer front a les factures de subministraments. La pobresa energètica té afectacions a la salut, el benestar, la inclusió social, etc.

Entitats beneficiàries: L’ajut va dirigit a Administracions locals. Es pot comptar amb el suport d’organitzacions cosol·licitants que si poden ser d’altres tipus (per exemple, organitzacions de la societat civil, ONG sense ànim de lucre, centres de recerca, empreses privades, etc.) però l’organització líder sempre haurà de ser un govern local.

Quantia: Aquesta convocatòria no té un pressupost assignat.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria fins a les 18:00 h del dia 1 de març de 2022.

Document descriptiu convocatòria (fes clic aquí)

Pàgina web (fes clic aquí)

Bases reguladores i convocatòria de les subvencions de la Missió Ciutats: Accions de Recerca i Innovació per donar suport a la implementació de la missió de ciutats intel·ligents i climàticament neutres (Horizon Europe)

El passat 11 de gener de 2022 es va obrir la convocatòria de diferents temes relatius a la Missió Ciutats: Accions de Recerca i Innovació per donar suport a la implementació de la missió de ciutats intel·ligents i climàticament neutres (HORIZON-MISS-2021-CIT-02) del programa de treball Horizon Europe Framework Programme per als anys 2021 i 2022 (HORIZON).

Objecte i finalitat: 

Les accions previstes pels temes d’aquest Programa de treball proporcionaran un suport fort i directe a les ciutats que es comprometin amb la neutralitat climàtica i els permetran desplegar els seus plans d’acció climàtica i aconseguir la neutralitat climàtica l’any 2030, en sinergia amb un progrés significatiu cap a la contaminació zero. Al seu torn, les ciutats beneficiàries d’aquestes acciones actuaran com a centres d’experimentació i innovació perquè altres ciutats esdevinguin neutres pel que fa a clima l’any 2050.

La Missió Ciutats per aquesta convocatòria s’estructura en cinc temes diferents:

1.     Planificació i dissenys urbans per a ciutats justes, sostenibles, resilients i climàticament neutres per al 2030 (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01);

2.     Alliberar el potencial d’innovació del transport públic com a eix vertebrador de la mobilitat urbana (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02);

3.     Acord Marc d’Associació (FPA) per a la plataforma de Missió de ciutats intel·ligents i climàticament neutres (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-03);

4.     Districtes d’energia neta positiva (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-04);

5.     Cooperació i intercanvis globals sobre la neutralitat climàtica urbana (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-05).

 

Entitats beneficiàries: Qualsevol entitat jurídica d’un Estat membre de la Unió Europea.

 

Quantia: La Missió Ciutats: Accions de Recerca i Innovació per donar suport a la implementació de la missió de ciutats intel·ligents i climàticament neutres (HORIZON-MISS-2021-CIT-02) està dotat amb un pressupost global de 117.000.000 d’euros. Aquests es divideixen de la següent forma entre els cinc temes:

a)     Planificació i dissenys urbans per a ciutats justes, sostenibles, resilients i climàticament neutres per al 2030 (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01): 35.000.000 d’euros. S’assignaran entre 11.000.000-12.000.000 d’euros per projecte (s’espera finançar 3 projectes).

b)     Alliberar el potencial d’innovació del transport públic com a eix vertebrador de la mobilitat urbana (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02): 40.000.000 d’euros. S’assignaran entre 12.000.000-20.000.000 d’euros per projecte (s’espera finançar 3 projectes).

c)     Acord Marc d’Associació (FPA) per a la plataforma de Missió de ciutats intel·ligents i climàticament neutres (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-03): 0 euros (no s’assigna quantia econòmica).

d)     Districtes d’energia neta positiva (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-04): 40.000.000 d’euros. S’assignaran entre 15.000.000-20.000.000 d’euros per projecte (s’espera finançar 2 projectes).

e)     Cooperació i intercanvis globals sobre la neutralitat climàtica urbana (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-05): 2.000.000 d’euros (s’espera finançar un únic projecte).

 

Sol·licituds: Les sol·licituds i les propostes per aquesta convocatòria es poder presentar fins les 17:00 hores del dia 26 d’abril de 2022.

Pla de Treball Horizon Europe (fes clic aquí)

Annexes Generals (fes clic aquí)

Single Electronic Data Interchange Area - SEDIA (fes clic aquí)

Bases reguladores i convocatòria de propostes per establir Xarxes entre ciutats o pobles i Agermanament de ciutats o pobles

S’ha obert la convocatòria de propostes per a subvencions d’acció de la UE en el marc del Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV). La convocatòria comprèn els dos temes següents:  

 1. CERV-2022-CITIZENS-TOWN-TT: Agermanament de ciutats i pobles.
 2. CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT: Xarxes de ciutats i pobles.

Objecte i finalitat: 

Els objectius d’aquesta convocatòria són els següents:

 • Promoure els intercanvis entre ciutadans de diferents països;
 • Donar als ciutadans l’oportunitat de conèixer la diversitat cultural de la UE;
 • Garantir les relacions pacifiques entre els europeus i assegurar la seva participació activa a nivell local;
 • Fomentar la cooperació entre municipis i l’intercanvi de bones pràctiques;
 • Recolzar la bona governança local i reforçar el paper de les autoritats locals i regionals en el procés d’integració europeu.

Les activitats que poden ser finançades són les següents: tallers, seminaris, conferències, activitats de formació, reunions d’experts, seminaris web, activitats de sensibilització, difusió de bones pràctiques entre les autoritats públiques i les organitzacions de la societat civil, etc.

Cada sol·licitud de projecte presentada en el marc de la convocatòria haurà d’abordar només un dels dos temes. Els sol·licitants que vulguin participar en més d’un tema hauran de presentar una proposta separada per cadascun d’ells.

 

Entitats beneficiàries: Per a ser admissibles, els sol·licitants hauran de ser:

 • Persones jurídiques (organismes públics o privats);
 • Pertànyer a un Estat membre de la UE;
   
 • En el cas del CERV-2022-CITIZENS-TOWN-TT (Agermanament):
  • Ser organisme públic o organització sense ànim de lucre: ciutats/municipis o altres nivells d’autoritats locals o els seus comitès d’agermanament;
  • En el projecte hauran de participar al menys 2 països admissibles;
  • Els esdeveniments hauran de comptar al menys amb 50 participants directes.
    
 • En el cas del CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT (Xarxes):
  • Ser organismes públics o organitzacions sense ànim de lucre: ciutats/municipis o altres nivells d’autoritats locals o els seus comitès d’agermanament;
  • En el projecte han de participar municipis de al menys 5 països admissibles, dels quals tres han de ser Estats membres de la UE;
  • Les activitats han de tenir lloc en al menys 2 països diferents.

 

Quantia: El pressupost disponible per a aquesta convocatòria de propostes és de 11.000.000 d’euros. Per tema queda dividit de la següent forma:

 1. CERV-2022-CITIZENS-TOWN-TT: Agermanament: 4.500.000 d’euros.
 2. CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT: Xarxes: 6.500.000 d’euros.

 

Sol·licituds: Es poden presentar projectes per a aquesta convocatòria i per qualsevol dels dos temes fins les 17:00 hores del dia 24 de març de 2022.

Bases reguladores i convocatòria (fes clic aquí)

Single Electronic Data Interchange Area – SEDIA (fes clic aquí)

Bases reguladores i convocatòria per a Contractació Pública de Desenvolupament de la Innovació

El passat 27 de gener de 2022 es va obrir la convocatòria relativa a “Contractació Pública de Desenvolupament de la Innovació” del Programa Single Market Programme (SMP-COSME). La convocatòria, per tant, és la següent: SMP-COSME-2021-PPI – Public procurement of Innovation.

Objectiu i finalitat: 

L’objectiu de la convocatòria és potenciar el mercat interior mitjançant la contractació pública d’innovació que permeti que la Unió Europea es converteixi en el primer continent climàticament neutral per a l’any 2050.

La convocatòria té com a objectius generals dinamitzar el mercat interior a través d’innovacions que estimulin la transició cap a una economia més competitiva, digital i verda i es reforci la competitivitat i sostenibilitat de les empreses de la UE, en particular de les PiMES. Pel que fa als objectius més particulars d’aquesta convocatòria, aquests són tres:

 1. Explotar la contractació pública com a eina per a fomentar la innovació en àrees de fort interès públic;
 2. Crear un valor social positiu general per la innovació, en particular, en l’àrea de transformació digital, salut i transformació verda;
 3. Contribuir al desenvolupament de capacitats i transferència de coneixements sobre contractació pública d’innovació.

Entre les activitats que es poden finançar trobem les següents (no és un llistat exhaustiu):

 • Avaluació de necessitats i investigació de mercat;
 • Elaboració de plecs (plecs, contractes, procediment);
 • Activitats relacionades amb les adquisicions (preparació i publicació de l’oferta, selecció i avaluació, adjudicació...).

 

Entitats beneficiàries: Les entitats beneficiàries han de ser persones jurídiques (organismes públics o privats) d’un Estat membre de la Unió Europea i que tingui la consideració de poder adjudicador d’acord amb el que disposen les Directives de la UE sobre contractació pública (en particular, Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014). A més, s’hauran d’inscriure en el Registre de Participants.

 

Quantia: El pressupost disponible per a aquesta convocatòria s’estima en 4.000.000 d’euros. Aquest pressupost es pot incrementar en un màxim d’un 20%. Es seleccionaran 2-3 propostes.

 

Sol·licituds: Es poder presentar propostes per a aquesta convocatòria fins les 17:00 hores del dia 3 de maig de 2022.

Bases i convocatòria SMP-COSME-2021-PPI (fes clic aquí)

SEDIA (fes clic aquí)

Convocatòria per a la concessió directa de subvencions per a la contractació de serveis de banda ampla fixada d’alta velocitat a 30 megabits per segon

S’ha publicat al BOE, el dia 14 de desembre de 2021 l’Extracte de la Resolució de 3 de desembre de 2021, de la Direcció General de l’Entitat Pública Empresarial Red.es, M.P., per la qual es convoca la concessió directa de subvencions per a la contractació de serveis d’accés de banda ampla fixa d’alta velocitat a 30 MBITS per segon.

Objecte i finalitat: Concessió directa d’ajuts destinats per a la contractació de serveis d’accés de banda ampla fixa, independentment de la tecnologia emprada, a una velocitat mínima de transmissió de dades en sentit descendent de 30 Mbit/s.

Entitats beneficiàries: Tindran la condició de beneficiaris:

 1. Les persones físiques;
 2. Els/les autònoms/es;
 3. Les pimes;
 4. Les entitats sense ànim de lucre;
 5. Els Ajuntaments amb població igual o inferior a 5.000 habitants censats en el seu últim padró per a que puguin disposar de serveis d’accés de banda ampla fixa d’alta velocitat en dependències en que es prestin serveis municipals tals com la casa consistorial, biblioteques públiques, centres esportius, parcs de bombers, policia municipal o edificis de gestors de serveis municipals. Els serveis de banda ampla hauran de destinar-se als propis serveis municipals o als usuaris d’aquests serveis i en cap cas poden destinar-se a facilitar l’accés de banda ampla al públic en general o la prestació de serveis a tercers.

Quantia: La convocatòria disposa d’una quantia global de 5.000.000 d’euros. El cost unitari que s’estableix com a quantia màxima de la subvenció, incloent impostos indirectes, serà de 400 euros. Només es podran subvencionar les actuacions que estiguin incloses en les ofertes comercials dels operadors adherits.

Sol·licituds: El termini per la presentació de sol·licituds d’ajut per aquesta convocatòria començarà el dia 1 de gener de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022, o fins que s’esgoti les disponibilitats pressupostaries d’aquesta convocatòria.

Convocatòria: Fes clic aquí. 

Convocatòria per al 2021 de subvencions destinades a enfortir les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona en el marc d'objectius de desenvolupament sostenible, igualtat de gènere i drets humans

Convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans.

S’ha publicat al DOGC, el dia 11 de novembre  de 2021, la RESOLUCIÓ XGO/3333/2021, de 29 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans (ref. BDNS 593570).

Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans.Poden accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions, a l'empara de les convocatòries corresponents, les entitats de les comarques lleidatanes, gironines, tarragonines i les de Barcelona, llevat de Barcelona ciutat i dels municipis pertanyents a la seva àrea metropolitana, que treballen per contribuir a l'impuls dels objectius de desenvolupament sostenible.

La dotació màxima de les subvencions previstes per a aquesta segona convocatòria és de 267.000 euros per a les entitats de la demarcació de Lleida i de 267.000 euros per a les entitats de la demarcació de Girona. L’import màxim que pot percebre cada entitat és de 25.000 euros

El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

Convocatòria: Fes clic aquí.

Bases específiques: Fes clic aquí. 

 

 

Bases reguladores de la convocatòria corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals
El passat 6 de novembre, el BOE va publicar l’ordre TER/1204/2021, per la que es va aprovar les bases reguladores de la convocatòria corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Aquesta convocatòria dirigida als ens locals de més de 50.000 habitants, té per objectiu finançar projectes de modernització i digitalització en l'àmbit de les administracions de les entitats locals que s’emmarquin en: 
 
 1. Millorar l'accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses.
 2. Reduir la bretxa digital.
 3. Millorar l'eficiència i l’eficàcia dels empleats públics.
 4. Reutilitzar els serveis i solucions digitals construïdes. 
 5. Utilitzar activament les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals. 
 
El projectes han d’estar alineats amb: el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’Agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025. 
Termini: 15 de desembre de 2021. 
 
Pressupost total de la convocatòria: 92,77 milions d’euros, el qual es disposarà: 
 
a) 41.746.500 euros (45% del total), als municipis més grans de 250.000 habitants
b) 51.023.500 euros (55% del total), entre els municipis amb població de més de 50.000 habitants i menys de 250.000 habitants, i els de població inferior que tinguin consideració de capital de província. 
L’import màxim de cada projectes estarà determinat en funció del nombre d’habitants (més detallat en l’Annex V de les bases reguladores). 
 
Període d'execució: De l'1 de febrer del 2020 fins al 31 de desembre del 2022.
Extracte: Fes clic aquí.
Bases reguladores: Fes clic aquí. 
Més informació: Fes clic aquí. 
Projecte ALRECO, mecanismes de resposta d'alerta i de coordinació davant el discurs d’odi, racisme i xenofòbia

El projecte ALRECO té l’objectiu de millorar les capacitats de les autoritats estatals per identificar, analitzar, controlar i avaluar el discurs d'odi en línia per tal de dissenyar estratègies compartides contra el discurs motivat pel racisme, la xenofòbia, la islamofòbia o l'antisemitisme.  

Les activitats que s’han dut a terme són: 

 •   Identificació i desenvolupament dels indicadors de parla de l'odi en línia: L’objectiu és desenvolupar un protocol d’acció que contingui un sistema d’indicadors, amb criteris de cerca, sobre discursos que promoguin el racisme, la xenofòbia i l’odi a la xarxa. 
 • Desenvolupament de l'eina informàtica: L’objectiu d’aquest paquet de treball és programar un algoritme informàtic per a la identificació, seguiment i anàlisi dels discursos d’odi a Twitter. 
 • Disseny d’estratègies compartides: Es reforçaran les sinergies entre actors institucionals i actors clau per dissenyar estratègies compartides i combatre el discurs d’odi a la xarxa.
 • Aprenentatge cooperatiu: Metodologia d’aprenentatge cooperatiu o mutu.

En el projecte ALRECO participen:

 • Ministeri de l’Interior 
 • TRABE 
 • Observatori Espanyol de el Racisme i la Xenofòbia (OBERAXE), com a coordinador 
 • Asociación AMALGAMA  

 Com a soci català ho participa CREA, acrònim de “Community of Research on Excellence for All” (Comunitat de Recerca sobre Excel·lència per a Tothom) de la Universitat de Barcelona.

Més informació: Fes clic aquí.  

Convocatòria d’ajuts per l’emprenedoria de persones amb discapacitat 2018-2022

La Fundació ONCE, com a organisme intermedi del Programa Operatiu FSE d’Inclusió Social i Economia Social, 2014-2020 (POISES) gestiona ajuts per a millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, a través de l'activació i d'itineraris integrats i personalitzats d'inserció. A través de projectes d'emprenedoria, mitjançant la fórmula de l'autoocupació o la constitució d'empreses de l'àmbit de l'economia social, té la finalitat de fomentar la creació d'ocupació, la millora de l'ocupabilitat i la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, impulsant les seves capacitats, esperit emprenedor i necessitats de el teixit empresarial, a través de projectes viables i sostenibles, que responguin a les demandes reals de el mercat laboral actual. Els sol·licitants que reuneixin els requisits establerts en aquesta convocatòria, podran optar a una ajuda econòmica fixa i mínima, a fons perdut, de 3.000 euros, com a suport a la seva inserció laboral, mitjançant la fórmula de l'autoocupació. Addicionalment, s'incrementarà la quantia de l'ajuda a concedir, si el projectecompleix algun d'aquests factors:

 • Situació sociolaboral de la persona sol·licitant
 • Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat
 • Foment de sectors en creixement

Es podran presentar a la convocatòria persones amb discapacitat, amb grau igual o major del 33%, pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei (sempre que aquesta incapacitat sigui compatible amb eltreball que exercirà l'emprenedor). No obstant això, la suma total de l'ajut a concedir, no serà en cap cas superior a 18.000 euros.

Les actuacions es cofinançaran en un 50% pel FSE. 

Pressupost: 430.387€ (dotació global 2018 - 2022 per a les regions més desenvolupades)   

Data límit: 31/12/2021

Més informació: Fes clic aquí. 

El projecte DECIDES: prevenció de les violències de gènere entre adolescents a través de la sensibilització i la formació

El projecte DECIDES és un projecte que vol contribuir a reduir la violència de gènere en tres països europeus, Dinamarca, Romania i Espanya. El projecte va iniciar les seves activitats al setembre 2018 i acabar al 2020, el projecte ha contribuint a la prevenció de la violència de gènere augmentant el coneixement dels joves de totes les formes de violència de gènere, les seves causes, conseqüències i proporcionant eines per prevenir, reconèixer i contrarestar a Dinamarca, Romania i Espanya.  

Els beneficiaris del projecte són estudiants joves, d'entre 15 i 18 anys, treballadors de les escoles, com a professors, consellers i directors, pares, i grups vulnerables com joves i joves migrants.  

El projecte ha  animat les autoritats locals i les escoles involucrades a crear un marc comú o protocol d'acció per abordar la violència de gènere en el sistema educatiu. Tot i els diferents contextos culturals, polítics i socials d'aquests països, i per tant amb una complexitat diferent a l'hora de tractar aquest tipus de violència, el projecte ha dissenyat una estratègia col·laborativa per tal d'abordar i afrontar el concepte de la violència de gènere amb els joves i que podrà ser exportat a països i realitats diferents, tot i que haurà de ser adaptat.  

S'han detectat quatre problemes similars en els tres països, que són:  

 • Una normalització cultural i social generalitzada i acceptació dels rols de gènere tradicionals, estereotips i d'una actitud i discurs sexista.  
 • Una capacitat limitada de la gent jove i els professors per identificar els qui poden estar patint violència de gènere i classificar certs tipus de violència de gènere.  
 • Una falta de visibilitat global i un ús de mètodes i missatges inadequats en relació a la violència de gènere i als estereotips de gènere cap a la gent jove.  
 • Una falta d'un marc comú i de protocols d'acció. 

El projecte serà implementat per un consorci de tres organitzacions:  

 • Interarts (Catalunya) 
 • Trabe (Espanya) 
 • Transcena (Romania)  
 • Kvindemuseet i Danmark (Dinamarca). 

Aquest projecte va ser finançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Unió Europea (REC 2014-2020).

Més informació: Fes clic aquí.

Convocatòria Horizon Europe: biodiversitat i serveis ecosistèmics (cultiu de llegums, pol·linitzadors i apicultura)

Aquesta convocatòria en 2 etapes consta de 3 temes: 

 

Impulsar el cultiu per obtenir un sector de llegums europeu sostenible, resistent i competitiu 

Una proposta reeixida hauria de donar suport als objectius de l’estratègia de biodiversitat de la UE i l’estratègia de la granja a la taula per transitar cap a una agricultura europea justa, sana i resistent, en particular el seu objectiu de fomentar les proteïnes vegetals cultivades a la UE. 

Ho hauria de fer augmentant la disponibilitat de cultius i races que satisfacin les necessitats específiques del sector lleguminós, donant així suport a l’augment de la (agro-) biodiversitat i a la transició cap a sistemes agrícoles sostenibles, productius, climàticament neutres i resistents que minimitzin la pressió sobre ecosistemes, tot garantint rendiments econòmics justos per als agricultors i un consum d’aliments que sigui sostenible tant en termes de salut com de medi ambient. 

Pressupost: 14M €      

Data límit: 15/02/2022 

Més informació: Fes clic aquí. 

 

Manteniment i restauració de pol·linitzadors i serveis de pol·linització en paisatges agrícoles europeus 

Aquest tema té com a objectiu mantenir i restaurar les comunitats de pol·linitzadors rics en espècies i els seus serveis en paisatges agrícoles dominats per un ús intensiu del sòl i facilitar l’adopció de pràctiques amigables amb els pol·linitzadors a una escala més àmplia.

Pressupost: 20M €      

Data límit: 15/02/2022 

Més informació: Fes clic aquí

 

Apicultura resistent 

S'espera que els projectes proposats contribueixin a una millor comprensió de les pràctiques agroecosistèmiques que poden mantenir les abelles, a una millor preservació dels recursos genètics de les abelles i el seu ús en la reproducció i a la mitigació dels impactes de les activitats apícoles en els pol·linitzadors silvestres. 

Pressupost: 12M €       

Data límit: 15/02/2022

Més informació: Fes clic aquí. 

Programa Horizon Europe: Fes clic aquí. 

Convocatòria d'ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 corresponents a l'any 2021

S’ha publicat al DOGC, el dia 25 d’octubre de 2021, la RESOLUCIÓ ACC/3136/2021, de 12 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2021 (ref. BDNS 589724).

Convocats per a l'any 2021 els ajuts destinats al desenvolupament local en l'àmbit territorial Leader, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/177/2021, de 13 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Podran ser entitats beneficiaries, entre altres, les persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d'un 25%) que realitzin inversions no productives en:

 1. Recuperació del patrimoni cultural i natural.
 2. Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
 3. Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, són per un import total de 7.666.666,67 euros i és distribueixen de la següent manera:

 • Grup d'acció local Leader i dotació (euros)
 • Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: 675.275,11
 • Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya: 668.642,24
 • Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès-Ges-Bisaura: 603.169,30
 • Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp: 721.331,08
 • Consorci GAL l'Alt Urgell - la Cerdanya: 639.066,17
 • Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià: 583.261,32
 • Associació Leader de Ponent: 763.660,34
 • Consorci Grup d'Acció Local la Noguera - el Segrià Nord: 642.269,84
 • Consorci Leader Pirineu Occidental: 928.455,55
 • Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central: 776.488,40
 • Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques: 665.047,32

Total DACC + FEADER: 7.666.666,67

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 30 de novembre de 2021, inclòs.

Convocatòria: Fes clic aquí. 

Convocatòria d’ajuts per donar suport a la difusió de la informació relacionada amb la política de cohesió de la UE

La DG REGIO publica la present convocatòria amb l’objectiu de donar suport a l'elaboració i difusió d'informació i continguts relacionats amb la política de cohesió inclosos per exemple, el Fons de Transició Justa i el Pla de Recuperació per Europa, respectant el mateix temps la plena independència editorial dels actors implicats. 

Els objectius específics de la present convocatòria de propostes són els següents: 

 • Promoure i afavorir una millor comprensió de el paper que exerceix la política de cohesió de la UE a l'hora de donar suport a totes les regions de la UE. 
 • Donar a conèixer en major mesura projectes finançats per la UE, especialment a través de la política de cohesió, i del seu impacte en la vida dels ciutadans. 
 • Difondre informació i estimular un diàleg obert sobre la política de cohesió, seus resultats, el seu paper en el que es refereix a donar resposta a les prioritats polítiques de la UE i el seu futur. 
 • Fomentar la participació ciutadana en assumptes relacionats amb la política de cohesió i encoratjar la participació dels ciutadans en l'establiment de prioritats per al futur d'aquesta política. 

Es podran presentar a la convocatòria: mitjans de comunicació, universitats, agències de comunicació i altres entitats privades i organismes públics (a excepció de les autoritats de gestió i els organismes intermedis).  

Les subvencions són de fins a 300.000 euros per a cada projecte guanyador, per cobrir un màxim del 80% dels costos elegibles. 

Pressupost: 7M€        

Data límit: 11/01/2022 

Més informació: Fes clic aquí. 

Ajuts FEMP relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines corresponents a l'any 2022

Aquests ajuts es convoquen de manera anticipada per a l'any 2022 en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període 2014-2020 d'acord amb el Reglament MEC i el Reglament FEMP i, concretament, es convoquen les mesures per donar resposta a la necessitat principal de millorar la protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes aquàtics mitjançant l'establiment de règims compensatoris en la recollida de residus del mar. 

Aquests ajuts cofinançats amb el FEMP es tramiten d'acord amb les funcions com a organisme intermedi de gestió i certificació dels ajuts FEMP de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible i la Direcció de Serveis del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, respectivament. 

Els percentatges de cofinançament són el 75% a càrrec del FEMP i el 25% a càrrec del DACC. 

Pressupost: 1M € 

Data límit: 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC núm. 8527 de 21 d’octubre de 2021 

Més informació: Fes clic aquí
Convocatòria Horizon Europe (3 temes) d’ús d'energia eficient, sostenible i integrador

L'impacte esperat, en línia amb el Pla Estratègic, és contribuir a l ' "ús eficient i sostenible de l'energia, accessible per a tothom, garantit a través d'un sistema d'energia neta i una transició justa", en particular a través de: 

Avenços tecnològics i socioeconòmics per aconseguir la neutralitat climàtica i la transició a la contaminació zero de el parc d'edificis per al 2050, basats en la R + I inclusiva i centrada en les persones. 

Augment de l'eficiència energètica en la indústria i reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i contaminants atmosfèrics de la indústria mitjançant la recuperació, actualització i / o conversió de la calor excedent (residual) industrial i mitjançant l'electrificació de la generació de calor. 

Pressupost: 38M €

Data límit: 25/01/2022 

Convocatòria Horizon-CL5-2021-D4-02: Fes clic aquí. 

 

Convocatòria Horizon Europe (16 temes) per a un subministrament energètic sostenible, segur i competitiu

L'impacte esperat, en línia amb el Pla Estratègic, és contribuir a "un subministrament energètic més eficient, net, sostenible, segur i competitiu a través de noves solucions per a xarxes intel·ligents i sistemes energètics basats en solucions d'energies renovables més eficaços", en particular a través de: 

Fomentar el lideratge mundial europeu en tecnologies i serveis d'energia renovable assequibles, segurs i sostenibles millorant la seva competitivitat a les cadenes de valor mundials i la seva posició en els mercats en creixement, en particular mitjançant la diversificació de la cartera de tecnologies i serveis renovables. 

Garantir un subministrament d'energia rendible, ininterromput i assequible per a les llars i les indústries en un escenari d'alta penetració de les energies renovables variables i un altre nou subministrament d'energia baixa en carboni. Això inclou enfocaments més eficients per gestionar xarxes d'energia intel·ligents i cibersegures i optimitzar la interacció entre productors, consumidors, xarxes, infraestructures i vectors. 

Accelerar el desenvolupament de la captura, ús i emmagatzematge de carboni (CCUS) com una opció de mitigació d'emissions de CO2 en la generació d'electricitat i aplicacions industrials (inclosa també la conversió de CO2 en productes). 

Pressupost: 280M €

Data límit: 23/02/2022 

 Més informació sobre 16 temes HORIZON-CL5-2021-D3-03: Fes clic aquí 

Preanunci de la tercera convocatòria de l'EUCF: suport financer a municipis per a conceptes d'inversió en el camp de l'energia sostenible

Els municipis i les autoritats locals juguen un paper clau en la transposició a Europa en matèria d'energia sostenible. Tenen un enorme potencial per construir programes d’inversió energètica integral sostenibles (és a dir, inversions en eficiència energètica i energies renovables). A més, poden fomentar l’agrupació de projectes més petits en carteres d’inversions més grans i mobilitzar els recursos financers importants necessaris per a la transició energètica.   

Tot i que el potencial és immens, hi ha obstacles fonamentals. En molts casos, hi ha una manca de conceptes d'inversió creïbles, robustos i prou madurs. Tanmateix, aquests conceptes, que haurien d’incloure la identificació de conductes potencials del projecte, l’anàlisi legal, l’anàlisi de governança, l’estratègia bàsica de finançament i els fulls de ruta d’implementació, són un requisit previ per a l’accés a diferents fonts de finançament.  

En aquest context, l’EUCF, creat en el marc del Programa marc Horizon 2020 per a la recerca i la innovació de la Unió Europea, proporciona un suport financer a mida, ràpid i simplificat (ajuts de 60.000 euros) i els ajuntaments podran desenvolupar conceptes d'inversió sòlids (en endavant IC) i mobilitzar finançament en el camp de l'energia sostenible.  

EUCF s'enfoca a dues barreres fonamentals per a les inversions energètiques sostenibles:   

 • la manca de capacitat financera i legal de les autoritats locals per transformar les seves estratègies energètiques i climàtiques a llarg termini en conceptes d’inversió adequats   
 • falta d’agregació de projectes més petits fragmentats (per exemple al sector de l’edificació) i, per tant, falta d’atractiu per al sector financer  

 

L’objectiu final de l’EUCF és construir una canalització substancial de projectes d’inversió energètica sostenible a municipis d’Europa. Això s’aconseguirà proporcionant suport financer, tècnic, legal i de creació de capacitats dirigit a superar barreres crítiques, desenvolupar paquets d’inversions creïbles i mobilitzar finançament. Per dur-ho a terme, caldrà innovació organitzativa, tècnica i financera, en particular per suprimir la bretxa de capacitats dels municipis petits i mitjans.   

Sou un municipi europeu, una autoritat local, un grup de municipis / autoritats locals o una entitat pública local que agrupa municipis / autoritats locals que intenten assolir el vostre ambiciós pla d’acció climàtic i energètic? Beneficieu-vos d’un suport personalitzat, ràpid i simplificat i accediu a la subvenció de 60.000 euros per desenvolupar el vostre concepte d’inversió: un pas inicial cap a un pla financer i empresarial complet, que faciliti la mobilització posterior d’inversions (locals) en eficiència energètica i energies renovables 

La tercera convocatòria s’obrirà del 15 d’octubre al 15 de desembre de 2021. 

Preanunci de la convocatòria EUCF: Fes clic aquí. 

Pilots de renovació de barris d’habitatge social i assequible

L’objectiu de la convocatòria és demostrar pilots de renovació de barris d’habitatge social i assequible seguint un enfocament de barri intel·ligent i proporcionant plànols per a la seva replicació, establint la habitabilitat i les darreres innovacions tecnològiques i socials al capdavant. 

Per donar suport a una àmplia implementació d’aquestes reformes del districte, s’ha de fomentar la simbiosi urbana industrial entre els socis més rellevants dedicats a la construcció i renovació d’equipaments d’habitatge social.  

La dimensió local i regional és important ja que les xarxes locals d’energia i serveis públics, les infraestructures industrials adjacents i els subproductes i serveis disponibles en aquests districtes haurien de ser considerats en un enfocament integral i integrat. De la mateixa manera, la logística s'hauria d'optimitzar sempre que sigui possible i hauria de ser un avantatge des de la perspectiva de la sostenibilitat i la competitivitat. 

Pressupost: 10M €

Data límit: 25/01/2022 

Convocatòria HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02-32: Fes clic aquí. 

Oberta la convocatòria CEF Transport 2021 per a projectes d’infraestructura de transport

La convocatòria CEF Transport 2021 posa a disposició 7.000 milions d’euros per a projectes orientats a infraestructures de transport europees noves, actualitzades i millorades.  

La majoria de projectes finançats en virtut d’aquesta convocatòria contribuiran a augmentar la sostenibilitat de la nostra xarxa de transport en general, posant la UE en camí de complir l’objectiu del Pacte Verd Europeu de reduir les emissions de transports en un 90% el 2050. 

La convocatòria dóna suport a la visió de la Comissió Europea sobre una mobilitat sostenible, intel·ligent i resistent. A mesura que el sector es recupera de la pandèmia COVID-19, ha de reconstruir millor, aprofitant l’oportunitat per desenvolupar encara més modes i tecnologies de transport sostenibles i explotar plenament les oportunitats que ofereixen les tecnologies digitals. 

La UE necessita un sistema de transport multimodal eficient i interconnectat tant per a passatgers com per a mercaderies. Això ha d’incloure una xarxa ferroviària assequible i d’alta velocitat, una infraestructura de recàrrega i avituallament abundant per a vehicles de zero emissions i una major automatització per a una major eficiència i seguretat. 

La convocatòria de propostes dóna suport a: 

 • Projectes d'infraestructures del TEN-T bàsic i integral (ferrocarrils, vies navegables interiors, ports marítims i interiors, carreteres, terminals ferroviàries i plataformes logístiques multimodals) 
 • Aplicacions intel·ligents per al transport (ERTMS, ITS, SESAR, RIS, etc.) 
 • Interoperabilitat del transport 
 • Infraestructura de combustibles alternatius (inclosa la infraestructura de recàrrega ràpida d’electricitat i la d’abastiment d’hidrogen a la xarxa viària TEN-T) 
 • Autopistes del mar 
 • Centres multimodals de passatgers 
 • Reducció del soroll de mercaderies per ferrocarril 
 • Infraestructura d’aparcament segura  
 • Seguretat viària 
 • Millora de la resistència de les infraestructures de transport, en particular al canvi climàtic i als desastres naturals 
 • Adaptació de la infraestructura de transport a efectes de controls de fronteres exteriors de la Unió 
 • Adaptació del TEN-T al doble ús civil-defensa (sobre de mobilitat militar) 

  

Les sol·licituds són benvingudes de: 

 • Un o més estats membres; 
 • Organitzacions internacionals o organismes públics o privats establerts en un estat membre de la UE, amb l'acord dels estats membres interessats. 

  

Pressupost: 7.000 M€

Data límit: 19/01/2022 

CEF Transport 2021: Fes clic aquí. 

Ajuts a pimes i administracions locals per a pactes verds locals i economia social

Els objectius de la convocatòria cobreixen dos temes diferents:  

 1. Pactes verds locals

L’objectiu d’aquest tema és proporcionar suport a les pimes, als operadors econòmics regionals i locals per liderar la transició verda i digital bessona i implementar accions destinades a dirigir l’economia local cap a una via sostenible i inclusiva, crear nous llocs de treball, mitigar l’impacte socioeconòmic de la crisi de la COVID-19 i accelerar una nova recuperació més verda i més justa.  

Per aconseguir-ho, es donarà suport a projectes que impulsin la cooperació transnacional i transfronterera entre administracions locals i empreses locals per co-crear, co-dissenyar i oferir Local Green Deals (LGD). 

Pressupost: 2M € 

  

 1. Missions d’economia social per a la resiliència de la comunitat

L’objectiu d’aquest tema és donar suport a projectes que generin resiliència i augmentin la capacitat de les administracions públiques regionals o locals, les pimes d’economia social i la societat civil per superar dificultats i crisis.  

Es donarà suport a projectes que fomentin la resiliència local a través de l'aprenentatge i la col·laboració transnacional i interregional en l'àmbit de l'economia social, el desenvolupament de plans d'acció local d'economia social amb la cooperació dels grups d'interès de l'economia social i la formulació de recomanacions per ser potencialment replicables en altres parts d’Europa. 

Pressupost: 2M € 

Data límit: 24/11/2021 

Convocatòria SMP-COSME-2021-RESILIENCE: Fes clic aquí.

Programa Mundial de Relacions Culturals 2021

Voleu ampliar les vostres habilitats en relacions culturals internacionals i fer xarxa amb professionals de la cultura i la creació de tot el món? 

El Programa de Relacions Culturals Globals (GCRP) és una oportunitat única per als creadors de canvis i innovadors en els sectors culturals i creatius. 

Sol·liciteu l'oportunitat de desenvolupar habilitats per a tota la vida, augmentar el vostre coneixement, construir la vostra xarxa internacional i rebre suport per participar en relacions culturals internacionals. També podreu desenvolupar projectes de col·laboració internacionals concrets amb els vostres companys. 

Aquest any, el GCRP tindrà lloc en línia del 15 al 30 de novembre de 2021.  

El programa busca: 

 • 60 changemakers, professionals i empresaris del sector cultural i creatiu 
 • De 25 a 39 anys amb almenys tres anys d’experiència en col·laboració internacional o relacions culturals internacionals i tenir interès en desenvolupar les vostres habilitats 
 • Treballant per a una organització pública, privada o de la societat civil o autònoms 
 • Amb disponibilitat durant tota la durada del programa 

Data límit: 04/10/2021 

Programa Mundial de Relacions Culturals: Fes clic aquí. 

Oberta la desena edició del premi SUMP de mobilitat sostenible

Les sol·licituds per a la desena edició del Premi SUMP ja estan obertes, amb el premi d’aquest any centrat en el tema “Segur i saludable amb mobilitat sostenible”.   

El premi de la Comissió Europea per a la planificació de la mobilitat urbana sostenible es va iniciar l’any 2012. L’objectiu del guardó és encoratjar l’adopció de plans de mobilitat  les fites més destacades dins l’àrea temàtica de cada any.  

Els sol·licitants poden ser administracions públiques locals i regionals que tinguin competència legal en desenvolupar i implementar un Pla de mobilitat urbana sostenible al seu territori.   

La cerimònia de lliurament del premi tindrà lloc a Brussel·les el març o l’abril de 2022, on aleshores es revelarà el guanyador. 

Data límit: 31/10/2021

Més informació: Fes clic aquí. 

 

Guia per a la incorporació de perspectiva de gènere en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El Instituto de las Mujeres ha presentat les guies per a la incorporació de la perspectiva de gènere en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). El seu objectiu és "plantejar una sèrie de recomanacions perquè l'enfocament de gènere s'inclogui de manera transversal en tot el cicle de gestió dels projectes finançables amb els fons europeus" (Fes clic aquí).

Ha elaborat dues guies, una dirigida a administracions públiques i una altra a entitats privades i / o partenariats publicoprivats (https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/en-destacado/docs/Guia.Per.... PRTR_12_07_2021.pdf). La incorporació de la igualtat de gènere en el PRTR es realitza en dues direccions: a través de procediments transversals de foment de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes; i amb mesures específiques de gran impacte en la lluita contra la desigualtat.

Pla d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) local

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha dissenyat el Pla d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP), per al qual hi ha prevista una inversió total de 600 M € per a les entitats locals.

El pla es dirigeix a actuacions (projecte i / o obra) de rehabilitació sostenible d'edificis de titularitat pública i d'ús públic (administratiu, educatiu, assistencial, esportiu -cobert-, sanitari, cultural o de servei públic, etc.) que suposin a el menys un estalvi de l'30% del seu consum d'energia primària no renovable i la recepció d'obra pugui garantir abans de març de 2026.

Prèviament a la publicació i difusió de la convocatòria es té previsto organizar, durant l'últim quadrimestre de 2021, una sèrie de jornades informatives, en col·laboració amb la FEMP, en què s'exposaran les línies principals de el pla, els requisits d'elegibilitat de les actuacions, els criteris de valoració previstos i tota la informació que pugui avançar-se per que les entitats locals interessades puguin començar a preparar els seus projectes.

Més informació: Fes clic aquí.

 

Subvencions per a inversions a projectes singulars locals d’energia neta en municipis de repte demogràfic (Programa DUS 5000)

Amb data 3 d'agost de 2021 es va publicar al BOE el Reial Decret 692/2021, de 3 d'agost, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis de repte demogràfic ( PROGRAMA DUS 5000), en el marc de el Programa de Regeneració i Repte demogràfic de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'objectiu del programa és incentivar la transició energètica i el canvi cap a la mobilitat sostenible dels petits municipis, que tenen més dificultats per emprendre grans inversions, mitjançant projectes singulars d'energia neta. Es subvencionaran projectes de millora de l'eficiència energètica en edificis i infraestructures públiques, de foment de les inversions verdes -en particular de l'autoconsum-, o d'infraestructures de recàrrega i impuls del vehicle elèctric, entre d'altres.

El programa compta amb un pressupost inicial de 75 milions d'euros procedents dels fons europeus, que podrà ser ampliat sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària i fins que expiri la seva vigència al novembre de 2022.

El pla està dirigit a Ajuntaments, Diputacions, Mancomunitats, Consells Insulars, Consells Comarcals, Ajuntaments i altres entitats públiques amb àmbit d'actuació en municipis de fins a 5.000 habitants i municipis no urbans de fins a 20.000, en els quals els seus nuclis de població tinguin fins a 5.000 habitants, que presentin projectes amb una inversió mínima de 40.000 euros.

Els ajuts subvencionaran el 85% de la inversió i el 100% en el cas que tinguin la consideració de "projectes integrals" per la seva significatiu impacte en la transició energètica al municipi. Es podran sol·licitar a partir dels tres mesos de la publicació al BOE de Reial Decret i durant un període d'un any, a través de la seu electrònica de l'IDAE.

Reial Decret al BOE: Fes clic aquí. 

Subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE 5000)

En el marc de el Programa de regeneració i repte demogràfic de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s'ha publicat al BOE el Reial Decret 691/2021, de 3 d'agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució de el Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic de el Pla de rehabilitació i regeneració urbana de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència .

A l'efecte del que estableix aquest Reial decret, s'entén per municipis de repte demogràfic dels municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants.

El programa estarà vigent fins al 31 de desembre de 2023 i compta amb una dotació pressupostària de 50 milions d'euros, ampliables si hi ha disponibilitat pressupostària. Les actuacions subvencionables són de tres tipus:

 • millora de l'envolvent tèrmica
 • millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques
 • millora de les instal·lacions d'il·luminació.

Reial Decret al BOE: Fes clic aquí.

Convocatòria d’ajuts a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització

La Conferència Sectorial de Comerç que va tenir lloc la darrera setmana de juliol, es va aprovar l'esborrany de l'Ordre per la qual s'estableixen les Bases reguladores i la Convocatòria per a l’any 2021, d'Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització.

Es preveu que l’ordre es publicarà durant la segona quinzena d’agost. Per tant, la data de finalització de la convocatòria seria al voltant del 20 de setembre.

La finalitat d'aquests ajuts és concedir subvencions a les entitats locals, en concurrència competitiva, per a la introducció de mesures destinades a donar suport i impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització, que emprenguin entitats locals.

El pressupost total assignat a les tres convocatòries que es posaran en marxa (2021-2022-2023) ascendeix aproximadament a 200 milions d'euros.

Podran ser entitats locals beneficiàries tant els ajuntaments com les diputacions provincials i forals, cabildos i consells insulars, així com les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, les mancomunitats de municipis (sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més de el seixanta per cent del total de la població de la mancomunitat); i els consells comarcals o altres entitats locals que agrupen diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes.

Pel que fa a les despeses subvencionables, s'inclouen Projectes per a l'adopció d'eines d'informació de clients basades en macrodades o altres tecnologies; Projectes de transformació digital de mercats que millorin el mercat omnicanal i l'experiència de compres; Projectes destinats a la transformació digital de el comerç de carrer i els canals curts de comercialització; Projectes d'obres i recondicionament per millorar les instal·lacions, la seva accessibilitat, equipament i adequació, de les zones ocupades pels mercats municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris, així com les seves zones adjacents; Projectes per reduir el consum d'insums per part de el comerç i la substitució d'aquests per alternatives respectuoses amb el medi ambient; Instal·lació de punts de lliurament intel·ligents; Projectes de millora de l'eficiència energètica; Accions que promoguin la prevenció de residus (inclosa la reutilització), la separació en origen dels residus i la preparació per a la reutilització i el reciclatge; i Sensibilització i formació en competències tecnològiques. Això ve desenvolupat en l'Art. 8 de esborrany l'ordre, en sis grans blocs:

 1. Despeses dirigits a la transformació digital.
 2. Despeses relacionades amb la transformació de el punt de venda.
 3. Despeses relatives a sostenibilitat i economia circular.
 4. Despeses relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat.
 5. Despeses de sensibilització i formació.
 6. Altres despeses subvencionables.

 

Hi ha una sèrie d'inversions mínimes a realitzar depenent de la població (art. 8), finançant el 100% del pressupost de el projecte de manera anticipada. No obstant això, hi ha la possibilitat de cofinançament per part de l'entitat local o de la vostra comunitat autònoma. En els projectes que es presentin a aquesta primera convocatòria podran finançar despeses meritades i pagades entre l'1 de gener de 2021 i al 31 de desembre de 2023.

Les sol·licituds, comunicacions i altra documentació exigible (art. 14 de l'esborrany) relatiu a la formalització i presentació de sol·licituds, seran presentades en el registre electrònic del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (https://www.mincotur.gob. és / PortalAyudas), un cop s'obri el termini de presentació.

Qualsevol dubte, el Ministeri ha habilitat la següent adreça electrònica: sgfomon.sscc@mincotur.es

Bases reguladores: Fes clic aquí. 

 

Convocatòria per finançar activitats de difusió dels fons europeus en matèria d’assistència dels serveis socials

L’FSE+ té com a objectiu donar suport als estats membres per fer front a la crisi causada per la pandèmia del coronavirus, assolir alts nivells d’ocupació, una protecció social justa i una força de treball qualificada i resistent preparada per a la transició cap a una economia verda i digital. 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar un “Servei d’assistència de serveis socials” que ajudarà les autoritats de gestió a utilitzar els fons FSE+, REACT-EU i altres fons rellevants de la UE per a la intervenció de serveis socials basats en evidències i que ajudaran als proveïdors de serveis socials a accedir a aquests fons. 

Es finançaran les activitats que contribueixin a sensibilitzar i comprendre sobre el FSE+ i REACT-EU i com el finançament pot donar un millor suport als serveis socials. Aquestes activitats haurien d’incloure:  

 • Subministrament en línia, per arribar als proveïdors locals de serveis socials, d’informació general i regular sobre el FSE+ i altres fons.  
 • Curs en línia, dirigit als proveïdors locals de serveis socials, sobre diferents aspectes de la programació, planificació, gestió, implementació i principis dels fons de la UE i de la política social de la UE. 
 • Fulletó dirigit als proveïdors locals de serveis socials proporcionant exemples existents i pràctiques prometedores sobre l’ús de fons de la UE per a serveis socials en diversos camps. 
 • Fòrums nacionals que reuneixin els proveïdors locals de serveis socials, per tal d'informar al sector dels serveis socials per recollir comentaris i identificar experts. 

Les propostes han de ser presentades per un consorci d’almenys 10 sol·licitants que representin organitzacions de la societat civil en l’àmbit dels serveis socials i els interlocutors socials en com a mínim 20 estats membres de la UE.  

  

Pressupost: 2M €

Data límit: 17/08/2021 

Més informació: Fes clic aquí. 

 

Obertes diferents convocatòries d’empresa social i inclusió social del FSE+ per crear xarxes que facin front a la crisi causada per la pandèmia

El Fons Social Europeu Plus (ESF+) ha obert diferents convocatòries: 

  

 • Acord marc de col·laboració en virtut del FSE-OG-2021 Empresa Social 

Aquesta convocatòria donarà suport a la creació de xarxes a nivell de la UE amb i entre els grups d'interès rellevants en  l’àmbit de l’economia social i contribuirà a consolidar la capacitat institucional de les institucions de finançament d'empreses socials i de microfinances. La convocatòria també donarà suport al desenvolupament d’un ecosistema de mercat per a les microfinances i a l’aparició de mercats d’inversió social.  

Pressupost: 6,4M €

Data límit: 28/09/2021 

Convocatòria ESF-2021-OG-NETW-MF-SE-FPA 

   

 • Acord específic de subvenció en virtut del FPA ESF-OG-2021 Empresa Social 

Aquesta convocatòria té com a objectiu atorgar un Acord Específic de Subvenció (en anglès SGA) per a l'any 2022 en virtut de l’acord marc de col·laboració anterior. Només està oberta a les organitzacions que hagin presentat una proposta en virtut de la convocatòria: Acord marc de col·laboració en virtut del FSE-OG-2021 Empresa Social.  

Pressupost: 1,6M €

Data límit: 30/09/2021 

Convocatòria ESF-2021-OG-NETW-MF-SE-SGA 

  

 • Acord marc de col·laboració en virtut del FSE-OG-2021 Inclusió Social 

Té com a objectiu establir acords marcs de col·laboració (FPA) de quatre anys amb xarxes i organitzacions a nivell de la UE. Les activitats d’aquestes xarxes han de contribuir a la implementació dels objectius del programa i portar a terme, entre d’altres, activitats analítiques, formació i capacitació, aprenentatge mutu i intercanvi de bones pràctiques, sensibilització, informació i activitats de difusió amb valor afegit de la UE. 

Seran elegibles a la convocatòria les entitats sense ànim de lucre (ONGs, etc.) que tinguin la seva missió relacionada amb els objectius i prioritats de la convocatòria. 

Pressupost: 56,9M €

Data límit: 28/09/2021 

Convocatòria ESF-2021-OG-NETW-NGO-FPA 

  

 • Acord específic de subvenció segons FPA-ESF-OG-2021 Inclusió social 

Aquesta convocatòria té com a objectiu atorgar un Acord Específic de Subvenció (en anglès SGA) en virtut de l’acord marc de col·laboració anterior. Només està oberta a les organitzacions que hagin presentat una proposta en virtut de la convocatòria: Acord marc de col·laboració en virtut del FSE-OG-2021 Inclusió Social (ESF-2021-OG-NETW-MF-NGO-FPA). 

Pressupost: 13,8M €

Data límit: 30/09/2021 

Convocatòria ESF-2021-OG-NETW-SGA 

 

Més informació: ENLLAÇ

 

Convocatòria Horizon de subministrament energètic sostenible, segur i competitiu

Aquesta destinació inclou activitats dirigides a un subministrament d’energia sostenible, segura i competitiva. En línia amb l’abast del clúster 5, inclou activitats en les àrees de les energies renovables ; sistema energètic, xarxes i emmagatzematge; així com la captura, utilització i emmagatzematge de carboni (CCUS). 

La transició del sistema energètic es basarà en la reducció de la demanda d’energia global i en la neutralització del clima del costat de l’oferta energètica. Les accions de R&I ajudaran a fer que el subministrament energètic sigui més net, segur i competitiu, augmentant el rendiment dels costos i la fiabilitat d’una àmplia cartera de solucions d’energia renovable, d’acord amb les necessitats i preferències de la societat. 

Els temes de la convocatòria són: 

Pressupost: 5M €

Data límit: 19/10/2021 

  

Pressupost: 16M €

Data límit: 19/10/2021 

  

Pressupost: 35M €

Data límit: 19/10/2021 

  

Pressupost: 1M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

Convocatòria Horizon Europe per a un ús de l’energia sostenible, eficient i inclusiu

Aquesta destinació tracta d’activitats orientades a la demanda d’energia, sobretot un ús més eficient de l’energia pel que fa als edificis i a la indústria. 

Les solucions paral·leles a la demanda i la millora de l’eficiència energètica són una de les maneres més rendibles de donar suport a la transició cap a la neutralitat climàtica, reduir la contaminació i l’ús de matèries primeres, crear un creixement i ocupació inclusius a Europa, reduir els costos per als consumidors i reduir la nostra dependència d’importacions i redirigir les inversions cap a infraestructures intel·ligents i sostenibles.  

La transició cap a un sistema energètic descentralitzat i neutre per al clima es beneficiarà enormement de l’ús de tecnologies digitals que permetran que els edificis i les instal·lacions industrials es converteixin en elements interactius del sistema energètic mitjançant l’optimització del consum d’energia, la generació i emmagatzematge distribuït i la visió a vis al sistema energètic. També desencadenaran noves oportunitats de negoci i fluxos d’ingressos per a serveis energètics innovadors i actualitzats que valorin l’estalvi energètic i el consum flexible. 

Els temes d’aquesta convocatòria són: 

Pressupost: 5M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Pressupost: 8M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Pressupost: 7M €

Data límit: 19/10/2021

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Pressupost: 8M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

Convocatòria Horizon Europe per a serveis de transport segur, resistent i de mobilitat intel·ligent per a passatgers i mercaderies

Aquesta destinació inclou activitats relacionades amb serveis de mobilitat segura i intel·ligent per a passatgers i mercaderies.  

Europa ha de gestionar la transformació del transport basat en l’oferta en un transport segur, resistent i sostenible i en serveis de mobilitat intel·ligent per a passatgers i mercaderies, basats en la demanda. Una investigació i una innovació adequades permetran beneficis socials, mediambientals, econòmics i socials significatius reduint els accidents causats per errors humans, disminuint la congestió del trànsit, reduint el consum d’energia i les emissions de vehicles, augmentant l’eficiència i la productivitat de les operacions de transport de mercaderies. Per tenir èxit en aquesta transformació, cal preparar la vella infraestructura de transport d’Europa (i no sempre sostenible) per permetre operacions més netes i intel·ligents.  

Europa també ha de mantenir un alt nivell de seguretat del transport per als seus ciutadans. La resiliència hauria de prevaldre als sistemes de transport per prevenir, mitigar i recuperar-se de les interrupcions. La investigació i la innovació fonamentaran els tres pilars de seguretat: tecnologies, regulacions i factors humans. 

Pressupost: 167M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

Convocatòria Horizon Europe d’infraestructures resilients

El funcionament fiable, robust i resistent de les infraestructures és vital per a la seguretat, el benestar i la prosperitat econòmica de les persones a Europa. Proporcionen la base per a la nostra vida quotidiana, connecten les persones entre elles i garanteixen diferents tipus d’interaccions socials i econòmiques. Per poder permetre aquestes interaccions, ja sigui en transports, comunicacions o serveis, les infraestructures s’han fet més complexes per mantenir-se al dia amb el desenvolupament de les societats modernes, alhora que s’assegura la seva resistència davant els desastres i els impactes del canvi climàtic i altres factors que afecten la societat, per exemple canvis demogràfics. Les infraestructures operen i funcionen en un entorn socio-tecnològic i d’amenaça en ràpida evolució, amb xarxes cada vegada més interconnectades que depenen molt les unes de les altres, cosa que presenta riscos i oportunitats per a la seva protecció. Han de ser resistents a diferents esdeveniments esperats i inesperats, riscos emergents, ja siguin naturals o causats per l’home, involuntaris, accidentals o amb intenció maliciosa. 

Els temes de la convocatòria són: 

Pressupost 2 temes: 20M €

Data límit: 23/11/2021

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

 

Convocatòries Horizon de comunitats urbanes, costaneres i verdes resilients, inclusives, saludables i sostenibles

En el marc d’aquesta destinació, la R + D transdisciplinària amb una forta dimensió de les ciències socials i del comportament i atenció als aspectes de gènere afavorirà un desenvolupament sostenible, equilibrat i inclusiu de les zones rurals, costaneres i urbanes de tres maneres diferents: 

En primer lloc, tindrà com a objectiu augmentar la nostra comprensió dels impactes diferencials dels canvis climàtics, ambientals, socioeconòmics i demogràfics a les zones rurals, costaneres i urbanes per tal d’identificar maneres de convertir aquests canvis en igualtat d’oportunitats per a les persones allà on visquin, millorant la cohesió territorial  i permetent una transició justa.  

En segon lloc, explorarà maneres innovadores d’adaptar les respostes polítiques als desafiaments basats en el lloc identificats en diversos nivells de governança.  

En tercer lloc, donarà suport a la innovació dirigida per la comunitat de baix a dalt per capacitar les comunitats a desenvolupar i provar solucions de primer nivell que responguin als desafiaments globals de formes adaptades localment. 

Els temes d’aquesta convocatòria són: 

Pressupost: 15M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 10M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 12M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 6M €

Data límit: 06/10/2021

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

Noves convocatòries Horizon Europe per a una governança innovadora, observacions ambientals i solucions digitals en suport del Pacte Verd Europeu

Els canvis transformadors com els que es requereix el Pacte Verd Europeu són processos dinàmics que requereixen una governança adequada. Al mateix temps, per garantir la coordinació i col·laboració en la presa de decisions, la governança requereix múltiples canals i xarxes que proporcionin dades i informació de fàcil accés procedents de diferents fonts. 

Les següents convocatòries tenen com a objectiu experimentar amb noves formes de governar el procés de transició i modernitzar la governança, en particular fent que la informació i el coneixement estiguin disponibles i accessibles. L’I+D per a la governança en suport del Pacte Verd Europeu proporcionarà informació sobre barreres institucionals com ara els bloquejos, la dependència del camí, els desequilibris de poder per inèrcia política i cultural i incoherències o deficiències normatives. 

La governança innovadora que doni suport als objectius del Pacte Verd Europeu ha de reconèixer, fer front i promoure la resiliència davant les continues crisis i pertorbacions, tant a nivell mundial com europeu, ja siguin climàtiques, ecològiques, econòmiques, socials, geopolítiques o relacionades amb la salut. Cal incorporar estratègies d’avaluació i reducció de riscos crítics, inclosa la diversificació d’infraestructures, recursos i coneixement mitjançant una major autosuficiència i autonomia. 

 

Pressupost: 3,5M €

Data límit: 06/10/2021 
 

Pressupost: 17M €

Data límit: 06/10/2021
 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 
 

Pressupost: 4M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 4M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 8M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 4M €

 Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 2M

Data límit: 06/10/2021

 

Pressupost: 10M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 10M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 20M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 2M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 13M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 10M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 10M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 4M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 4M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 12M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 15M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 4M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 15M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 10M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 8M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 8,5M €

Data límit: 06/10/2021

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

 

 

Obertes les convocatòries per contribuir a la formació d’una societat resilient als desastres mediambientals

La destinació “societat resilient a les catàstrofes per Europa” dóna suport a l’aplicació de marcs polítics internacionals (com poden ser el Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres, l'Acord de París o els Objectius de Desenvolupament Sostenible), les polítiques de gestió de riscos de desastres de la UE que facin front a les amenaces naturals i provocades per l'home (ja siguin accidentals o intencionades), les prioritats del Pacte Verd, inclosa la nova Estratègia d’Adaptació al Clima de la UE COM (2021) 82 final, així com l’Estratègia de Seguretat de la UE i l’Agenda Antiterrorista.  

Les propostes de temes per a les següents convocatòries d’aquesta destinació haurien d’establir una via creïble per contribuir a l’impacte esperat del pla estratègic Horizon Europe 2021-2024: reduir les pèrdues derivades de desastres naturals, accidentals i causats per l'home mitjançant una major reducció del risc de desastres basada en accions preventives, una millor preparació i resiliència de la societat i una major gestió del risc de desastres de forma sistèmica.  

Pressupost: 5M €

Data límit: 23/11/2021 

 

HORIZON-CL3-2021-DRS-01-02 : Reducció integrada del risc de desastres per a esdeveniments climàtics extrems: des de sistemes d’alerta primerenca fins a l’adaptació a llarg termini i la creació de resistència 

Pressupost: 6M €

Data límit: 23/11/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 23/11/2021 

 

Pressupost: 2M €

Data límit: 23/11/2021 

 

Pressupost: 8M €

Data límit: 23/11/2021 

 

Més informació: ENLLAÇ

 

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha obert la primera convocatòria del Programa UNICO – Banda Ampla

Aquesta convocatòria, dotada amb 250 milions d’euros, el pressupost més gran de la història per ampliar la connectivitat ultraràpida a tot el territori de l’Estat Espanyol.

El Programa UNICO-Banda Ampla permetrà que el 2025 el 100% de la població tingui connectivitat amb banda ampla ultraràpida amb velocitat superior a 100 Mbps. Les inversions formen part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’objectiu és desenvolupar projectes que permetin estendre la cobertura, com a mínim, a 316.500 unitats immobiliàries, que siguin llars o empreses.

La convocatòria inclou 52 lots, o zones de concurrència, coincidents amb altres províncies i ciutats autònomes espanyoles. La diferència, amb el programa anterior, Programa d’extensió de Banda Ampla (PEBA-NGA), és que en aquest programa s’ha augmentat la granularitat en la selecció de les zones elegibles, al passar del nivell d’entitat singular de població a un nivell de parcel·les de catastre.

UNICO-Banda Ampla permet ampliar la banda ampla amb una major capacitat en el territori que el Programa d’extensió de Banda Ampla (PEBA-NGA). Aquest últim ha permès que Espanya sigui un dels països europeus amb major cobertura de banda ampla ultraràpida, que arriba al 87% de la població espanyola.

El període de presentació de projectes per a aquesta convocatòria està obert fins al proper 10 de setembre.

Més informació: ENLLAÇ

Consulta pública sobre la propera convocatòria del Programa UNICO-5G Redes

Consulta pública del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital per definir els criteris del Programa UNICO-5G Redes amb el que es desplegarà infraestructura 4G / 5G en zones amb cobertura 4G insuficient

Aquesta convocatòria del Programa UNICO - 5G Redes estarà dotat amb 150 milions d’euros i té entre els seus objectius impulsar la implantació de la tecnologia 4G / 5G en zones rurals mitjançant l’extensió de les infraestructures passives.

UNICO, el Programa d’Universalització d’Infraestructures Digitals per a la Cohesió, serveix de marc per a les diferents convocatòries que permeten que el 100% de la població tingui connectivitat amb banda ampla ultraràpida i acceleri el desplaçament de 5G a tot el territori.

La consulta avança aspectes de la futura convocatòria, com les zones elegibles, els agents que podran optar a aquestes ajudes, l’àmbit geogràfic de concurrència, la intensitat de l’ajuda i els criteris d’avaluació per a les parts interessades que envien les seves contribucions.

La consulta pública estarà oberta fins al 5 de setembre de 2021.

 

Més informació: ENLLAÇ

Fons Social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) núm. L-231/21 de 30 de juny de 2021, publica el Reglament pel qual s’estableix el Fons Social Europeu Plus (FSE+) pel període 2021-2027. El Reglament estableix els objectius específics i l'àmbit d'aplicació del FSE+. El Reglament del FSE + és el resultat de refondre el Fons Social Europeu (FSE) anterior, la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ), el Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desafavorides (FEAD) i el Programa d'Ocupació i Innovació Social (EASI ).

El FSE+ és un fons estructural i d’inversió que contribueix a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea invertint en les persones, ajudant-les a obtenir millors llocs de treball i garantint condicions laborals més justes per a tota la ciutadania de la UE.

 

Objectiu del programa  

El FSE + realitzarà inversions en tres àmbits:

 • eficàcia dels mercats laborals i igualtat d'accés a una ocupació de qualitat;
 • qualitat de l'educació i la formació i accés a elles;
 • inclusió social, salut de les persones en situació de vulnerabilitat i lluita contra la pobresa, en particular la pobresa infantil, i les persones sense llar.

 

Objectius específics  

El FSE + donarà suport als següents objectius específics de les polítiques sectorials d'ocupació i mobilitat laboral, educació i inclusió social, ajudant també a l'eradicació de la pobresa.

 

Més informació: ENLLAÇ

Subvencions del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica per un desenvolupament socioeconòmic

El programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica té per objectiu permetre a les entitats locals, en cooperació amb els actors rellevants del territori, diagnosticar, planificar, programar, coordinar, comunicar, integrar i executar totes les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc d'un desenvolupament socioeconòmic el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible, i el disseny d'accions específiques tant per intervenir sobre les persones en situació d'atur, com sobre el teixit productiu local, especialment el pertanyent a sectors estratègics pel territori, mitjançant accions d'identificació de potencialitats i l'acompanyament i suport a les empreses de cada territori. 

Mitjançant aquest programa, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya vol oferir suport tècnic i financer als processos de planificació estratègica d'ampli abast territorial, que permeti a les diferents estructures de desenvolupament local de Catalunya l'elaboració de plans estratègics territorials, aportar assistència tècnica i financera per al disseny i implementació de plans d'acció i garantir a les entitats locals el suport en el lideratge per al desenvolupament socioeconòmic. 

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en el programa: 

 • Les entitats locals que representen municipis de més de 20.000 habitants. 
 • Les entitats jurídiques de creació voluntària d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques i amb competències en desenvolupament local i promoció de l’ocupació que abastin un territori de més de 10.000 habitants. 
 • Excepcionalment podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb les anteriors quan per raons d’estructura socioeconòmica diferenciada es justifiqui de manera suficient, abastin un territori de més de 10.000 habitants i l’àmbit d’intervenció de les accions sol·licitades sigui supralocal. 

 

Pressupost: 560.000 €

Data límit: 15/09/2021 

Més informació: ENLLAÇ

Obertes convocatòries d’assistència tècnica i de formació per promoure la lluita contra el frau a la UE

El Programa Antifrau de la Unió (EUAF) promou activitats contra el frau, la corrupció i qualsevol altra activitat il·legal que afecti els interessos financers de la UE. 

Entre d’altres, el programa fomenta el reforç de la capacitat i capacitat d’investigació de les autoritats nacionals, inclosa la seva digitalització, per intensificar la lluita contra el frau, la corrupció i qualsevol altra activitat il·legal que afecti els interessos financers de la UE, tant en els ingressos com en les despeses. 

Aquesta convocatòria inclou 2 convocatòries de 4 topics cadascuna:  

 

1. Convocatòria d’Assistència tècnica  

La convocatòria d’assistència tècnica s’orienta a projectes que tinguin com a finalitat principal l’adquisició d’equips especialitzats, eines i tecnologies de dades, inclòs un component de formació complementari sobre l’ús d’equips adquirits.   

Pressupost: 9,3M €

Data límit: 05/10/2021 

  

 2. Convocatòria Formació, conferències, intercanvis de personal i estudis 

El programa EUAF fomenta la cooperació transnacional i multidisciplinària, l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques i la creació de xarxes entre les autoritats nacionals, així com entre professionals i acadèmics implicats en la protecció dels interessos financers de la UE. L’EUAF també té com a objectiu augmentar la consciència del poder judicial i altres branques de la professió d’advocat per protegir els interessos financers de la UE. 

Per aquest motiu, aquesta convocatòria específica preveu donar suport financer a la formació, conferències, seminaris, estudis, seminaris web i activitats d'aprenentatge electrònic. 

Els projectes han de tenir com a objectiu la protecció dels interessos financers de la UE prevenint i combatent el frau, la corrupció i qualsevol altra activitat il·legal que afecti els interessos financers de la UE. 

Pressupost: 1,6M €

Data límit: 05/10/2021 

Més informació: ENLLAÇ

Subvencions R+D+I en l’àmbit dels Plans Nacionals d’Aqüicultura

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) publica una convocatòria d’ajuts a la R+D+I en l'àmbit dels Plans Nacionals d'Aqüicultura per a agrupacions d'entitats que realitzin projectes de recerca en aquesta matèria, cofinançats amb el Fons Europeu Marítim i de Pesca

Els Plans Nacionals d'Aqüicultura són projectes de caràcter innovador i amb un interès col·lectiu, que pretenen incentivar la realització de projectes innovadors d'interès per més d'una comunitat autònoma, enfocats a aconseguir efectes positius per al desenvolupament del sector i el conjunt de les seves empreses.  

Els ajuts de la convocatòria tenen com a objectiu concedir subvencions a projectes de recerca pel desenvolupament de coneixements tècnics, científics o organitzatius en les explotacions aqüícoles, tant en cultius animals com vegetals en alguns dels següents àmbits: 

 • Alimentació i nutrició 
 • Sanitat i benestar animal 
 • Genètica i genòmica 
 • Fisiologia i reproducció 
 • Enginyeria i maneig 
 • Medi ambient i mitigació o adaptació al canvi climàtic 
 • Aspectes econòmics i socials 
 • Producció de cianobacteris, microalgues i angiospermes 

  

Les bases reguladores d'aquests ajuts, que estaran orientats a fomentar la competitivitat i la viabilitat de les empreses aqüícoles, prenen com a punt de partida les prioritats i objectius que emanen del marc europeu, i considerant les prioritats definides pel sector europeu i nacional en matèria d’R+D+I.  

Els beneficiaris per a l'execució d'aquests projectes podran ser: 

 • Organismes públics de recerca 
 • Universitats públiques 
 • Entitats instrumentals del sector públic autonòmic que desenvolupin activitats d’R+D+ I  
 • Centres tecnològics i de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal que desenvolupin activitats d'innovació i desenvolupament tecnològic en l'àmbit de l'aqüicultura 

Els interessats hauran de constituir agrupacions de com a mínim 2 entitats. Ambdues hauran de tenir domicili social o establiment permanent en diferents comunitats autònomes.  

Més informació: ENLLAÇ

              

Convocatòria sobre Estratègia de sostenibilitat turística en destí

El passat 28 de juliol, la Conferència Sectorial de Turisme va aprovar l’Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino. Aquesta contempla tot el detall per a la participació dels ens locals i agrupacions que vulguin presentar un Pla Territorial de Sostenibilitat: classificació de destinacions, inversions mínimes, etc. També inclou el model de formulari per a participar (annex 1) que s’haurà de complimentar, sense que la presentació impliqui cap reconeixement previ.

Aquest pla, s’enmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR),  amb l’objectiu de transformar i modernitzar el sector turístic a través de la sostenibilitat i la digitalització, incrementant així la seva competitivitat i resiliència.

Concretament, aquesta convocatòria fa referència al component 14 del PRTR, i al seu objectiu de transformació del model turístic cap a la sostenibilitat.

Aquest component està organitzat al voltant de 4 grans eixos: transformació del model turístic, programa de digitalització e intel·ligència per a destins, estratègies de resiliència turística i actuacions especials en l’àmbit de la competitivitat.

En el primer dels eixos és en el que es situa l’Estrategia de Sostenbilidad Turística en Destinos, amb un pressupost estimat de 1.904 milions d’euros.

 

Objectius específics

 1. Donar suport a les destinacions turístiques espanyoles en el seu procés de transformació cap a hubs o pols d’innovació turística.
 2. Incrementar la cohesió territorial per aconseguir un repartiment equilibrat del turisme en tot el territori.
   

Classificació de destins turístics

 1. Sol i Platja
  1. Molt internacionalitzat
  2. Mixtes/residencial
 2. Turístic Rural
  1. Espai natural d’alta muntanya
  2. Territori rural amb una identitat turística
  3. Destí rural coster
 3. Turístic Urbà, contra aprox. Un quart de la demanda turística internacional espanyola.
  1. Grans destinacions urbanes (Barcelona i Madrid)
  2. Destí urbà, ciutats de més de 150.000 habitants.
  3. Ciutats amb una identitat turística, entre 150.000 i 20.000 habitants, amb alta concentració de recursos amb potencialitat turística

 

Accions elegibles

Cada beneficiari ha de seleccionar les seves actuacions justificant la seva necessitat, oportunitat i adequació als fins. S'ha fet una classificació en 4 eixos prioritaris, de manera que les accions han d'estar emmarcades en un o diversos d'aquests eixos:

 • EIX 1. Actuacions en l’àmbit de la transició verda i sostenible: actuacions de restauració ambiental, gestió d'espais naturals, accions d'implantació d'economia circular, rehabilitació sostenible d'edificis i actuacions d'adaptació al canvi climàtic.
 • EIX 2. Actuacions de millora de la eficiència energètica: actuacions d'eficiència energètica incloent les de mitigació del canvi climàtic, actuacions orientades a la reducció de l'energia per a proporcionar productes i serveis turístics, accions que limitin la contaminació per carboni i estimulin la transició cap a energies renovables, així com actuacions de mobilitat sostenible.
 • EIX 3. Actuacions en l’àmbit de la transició digital: actuacions que facilitin la millora contínua dels processos inclosos en la cadena de valor turística mitjançant l'ús de la tecnologia.
 • EIX 4. Actuacions en l’àmbit de la competitivitat: totes les accions de creació d'oferta, millora del producte, creació d'equipaments, embelliment d'espais públics, així com tot el relacionat amb la millora constant de la gestió de la destinació.

 

Components operatius

L’Estrategia de Sostenibilitat Turística en Destí s’organitza al voltant de dos programes, que s’elaboren des de la secretaria d’Estat de Turisme, amb la participació de les CCAA i la FEMP a través de la Conferència Sectorial de Turisme:

 1. Programa Ordinari de Sostenibilitat Turística en Destí, que es convoca anualment i es financia amb pressupost de les tres administracions: estatals, autonòmiques i locals. No depèn de finançament europeu, i per tant, és un programa permanent.
 2. Programa Extraordinari de Sostenibilitat Turística en Destí 2021-2023, és la principal actuació del Pla de competitivitat i modernització del sector turístic. El seu finançament procedeix totalment de fons europeus. Amb un pressupost de 1.858.000€ (660 M€ pel 2021; 720 M€ pel 2022;  478 M€ pel 2023). Aquest és desglossa en els següents programes:
 1. Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destí (PTSTD), que es negocia cada any amb les CCAA, els ens locals i el sector privat. Es crearà un Comitè Consultiu per a cadascun dels territoris de les CCAA. Aquesta està presidit per un representat de la CCAA, comptarà, com a mínim, amb un representant de la federació de municipis autonòmica, un representant de la secretaria d’estat de turisme i dos del sector turístic.

També es crearà una comissió de seguiment per a cada pla territorial en la que hi participarà la Secretaria d’Estat i les diferents entitats públiques i privades que participin en l’execució del PSTD i ACD. Aquesta tindrà capacitat de modificar algunes de les actuacions previstes.

S’exigirà que cada PSTD i cada ACD tinguin un mínim del 10% d’inversió en cadascun dels eixos d’actuació anteriorment definits.

- Plans de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD), és el principal instrument. El disseny i l’execució del pla va a càrrec dels ens locals de cadascuna de les destinacions. Durada de tres anys. L’ens gestor del d’aquest pla recau sobre una entitat local. Inversió total 23M€ (10M€ per a grans destins urbans, 5M€ per a sol i platja molt internacionalitzat; 2M€ per a destí urbà, ciutats amb identitat turística i sol i platja mixte/estacional; 1M€  per a rural coster, espais naturals terrestres i  destins rurals).

- Actuacions de cohesió entre destins (ACD), representen intervencions de caràcter horitzontal i d’àmbit supra local que contribueixen a completar, relacionar o cohesionar entre sí les actuacions en destí. Aquestes han d’anar orientades a generar o reforçar sinèrgies entre els diferents PSTD d’una mateixa CCAA o amb les limítrofes. Duració màxima de tres anys i no podran consumir més d’un 30% del pressupost acordat a cada PSTD.

 

 1. Pla Nacional de Sostenibilitat Turística en Destí, que contribuirà a la prioritat turística nacional que s’acordi amb les CCAA i els ens locals. La Conferència Sectorial establirà una o varies prioritats estratègiques en matèria de política nacional, de manera que els fons europeus puguin tenir un impacte en l’oferta turística del país. Un 7% del pressupost del Pla extraordinari anirà per a la configuració del pla nacional.

No existeix incompatibilitat entre l’edició ordinària i extraordinària, malgrat un mateix destí no podrà rebre en el període 2021-26 un finançament superior de 50 milions d’euros.

 

Elaboració del Pla Territorial de Sostenibilitat Turística

Fases:

 1. Fase de propostes d’intervencions:
  • Reunió de constitució durant el mes de gener
  • I trimestres: procés de participació per a les entitats locals impulsat per cada CCAA
  • Les propostes es canalitzaran a través de la Secretaria d’Estat.
  • Aquestes es presentaran als diferents Comitès Consultius d’àmbit territorial.
  • Cada CCAA identificarà la necessitat territorial.
  • (Barcelona i Madrid, tenen una categoria específica)
    
 2. Anàlisi i valoració de les intervencions
  • Abril i maig: resum i valoració per part de les CCAA i la secretaria d’estat de turisme (Comité Consultiu)
    
 3. Elaboració de propostes Plan Territorial
  • Juny: CCAA hauran d’elaborar una proposta del Pla Territorial
  • La CCAA, un cop hagi rebut els comentaris del Comité consultori i de la FEMP, haurà d’enviar la proposta del Pla territorial a la Secretaria d’Estat de Turisme abans de l’1 de juliol de cada any.
    
 4. Fase de perfeccionament i validació de la proposta definitiva del Pla
  • La Secretaria d’Estat revisarà el Pla Final.
  • Durant el tercer trimestre de cada any, seran ratificats a la Conferència Sectorial
  • Durant el quart trimestre es transferiran els fons corresponents a cada pla.

IMPORTANT, en la proposta del pla, s’adjunta el model de formulari del PSTD i del ACD.

 

Des de la Direcció General de Turisme, s’informa que a partir del 30 de juliol, s’habilitarà la plataforma del Ministeri per a poder presentar projectes, i estarà oberta fins el dia 20 de setembre.

ENLLAÇ ON PRESENTAR PROJECTES

 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

 • Component 14 del Pla de Modernització i competitivitat del sector turístic, del PRTR: ENLLAÇ
 • Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destí: ENLLAÇ
 
Oberta la convocatòria per crear xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives i fer front als reptes comuns

El Programa Europa Creativa reuneix accions de suport als sectors culturals i creatius europeus. Una de les branques d’aquest programa es la CULTURAL, que millora la cooperació artística i cultural a nivell europeu, per tal de donar suport a la creació d’obres europees i enfortir la dimensió econòmica, social i externa de la innovació i la mobilitat als sectors culturals i creatius europeus. 

 Aquesta convocatòria d’acció de suport a les xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives té com a objectiu millorar les capacitats dels sectors culturals i creatius europeus per afrontar reptes comuns i fomentar els talents, innovar, prosperar i generar llocs de treball i creixement. 

 Aquesta acció donarà suport als projectes implementats per xarxes d’organitzacions culturals europees altament representatives, plurinacionals i basades en l’afiliació, que cobreixen una àmplia gamma de països participants a l'Europa Creativa. Les xarxes han de tenir una missió compartida, regles de governança i drets i obligacions dels membres, tal com s’especifica formalment (als "estatuts" o equivalents) i acorden els seus membres. Les xarxes haurien d’estar compostes per una entitat coordinadora i els seus membres. 

 Les propostes haurien d'abordar una o diverses de les prioritats específiques següents: 

 • augmentar l’accés cultural i la participació en la cultura, així com el compromís i el desenvolupament del públic. 
 • construir la capacitat per ser actiu a nivell internacional a Europa i més enllà. 
 • contribuir al Pacte Verd Europeu. 
 • ajudar els sectors culturals i creatius europeus a aprofitar plenament les noves tecnologies per millorar la seva competitivitat.  

  

Les propostes han d’incloure activitats adequades per al reforç de les capacitats d’organitzacions i professionals actius en els sectors creatius i culturals. Aquestes activitats s'han de dissenyar específicament per abordar les prioritats escollides de la convocatòria d'una manera eficaç. 

Són elegibles les empreses (públiques o privades) establertes en un dels països participants al Programa d’Europa Creativa. Les xarxes europees que cobreixen exclusivament el sector audiovisual no són elegibles per al finançament d’aquesta acció. 

Pressupost: 27M €

Data límit: 26/08/2021 

MÉS INFORMACIÓ: ENLLAÇ

La convocatòria per a Enterprise Europe Network per al 2022 i posteriors està oberta

Després de l’adopció del Programa de Mercat Únic (SMP) i l’anunci de les primeres oportunitats de finançament, l’EISMEA va obrir la convocatòria de propostes per establir l’Enterprise Europe Network a partir del 2022.   

Des del seu llançament el 2008, la Xarxa ha jugat un paper crucial a l’hora de facilitar l’accés de les pimes europees al mercat únic i als mercats de tercers països i en proporcionar serveis de suport integrats i orientats al creixement empresarial i d’innovació per ajudar-los a competir. Al llarg de 12 anys, gairebé 2,9 milions de pimes s’han beneficiat dels serveis clau de la xarxa que ajuden al posicionament al mercat, l’estalvi de costos i la creació d’ocupació. Com a resultat, la Xarxa és ara la xarxa de suport més gran del món per a pimes amb ambicions internacionals, activa a més de 60 països. 

Amb la concessió de subvencions per a la xarxa actual fins a finals del 2021, la Comissió Europea està buscant propostes per a la propera xarxa, inicialment per al període comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de juny de 2025. Aquesta xarxa es finançarà amb el nou Programa de Mercat Únic (SMP) que substitueix el programa COSME. 

La xarxa hauria de contribuir als objectius de l’SMP millorant la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes a Europa i promovent l’emprenedoria. Ho hauria de fer sobretot: 

 • Ajudant-les a ser més sostenibles econòmicament, mediambientalment i socialment; 
 • Donant suport a la seva digitalització i una major resistència als xocs; 
 • Donant suport a la seva innovació i processos d’innovació; 
 • Facilitant el seu accés al mercat únic i als mercats de tercers països; 
 • Ajudant-les a cooperar i, si escau, a integrar-se amb clústers locals, regionals, nacionals i europeus i ecosistemes industrials i cadenes de valor globals. 

  

La xarxa es basarà en els seus punts forts, experiència i èxits existents i els portarà a un nou nivell. En particular, la nova xarxa tindrà un paper crucial a l’hora d’ajudar a tot tipus de pimes en la seva transició cap a models de negoci més sostenibles a través d’assessors de sostenibilitat dedicats i altres serveis de sostenibilitat. També facilitarà la digitalització de les pimes, ajudant-les a adaptar els seus processos, a utilitzar les tecnologies digitals i a desenvolupar nous productes i serveis mitjançant mitjans digitals. Sobretot, donarà suport a les pimes a ser més resistents, a recuperar-se completament de la crisi de la COVID-19 i emergir amb més força. 

Pressupost: 164,5M € 

Data límit: 11/08/2021 

MÉS INFORMACIÓ: ENLLAÇ

Ajuts del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per a projectes d’innovació i recerca aplicades i transferència de coneixement a la Formació Professional

La Secretaria General de Formació Professional del Ministeri d'Educació i Formació Professional publica la present convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i recerca aplicades i transferència de coneixement a la Formació Professional. 

L'objecte dels ajuts és finançar la realització de projectes d'innovació i recerca aplicades i transferència de coneixement en l'àmbit de la formació professional. Es consideren projectes d'innovació i recerca aplicades i transferència de coneixement en formació professional, als efectes d'aquesta convocatòria, aquells projectes amb capacitat per generar, compartir i mobilitzar coneixements entre els centres docents, les empreses i entitats d'utilitat social, i aplicar-los al context formatiu amb l'objectiu d'afegir valor a les pràctiques i desenvolupaments propis de la formació professional. Es tracta de projectes que assagen noves fórmules en resposta a l'evolució experimentada per les famílies, sectors i perfils professionals, formes de gestió i organització empresarial, als requeriments de processos tècnics emergents, a les necessitats de canvi metodològic per a un millor desenvolupament competencial i transició al mercat laboral de l'alumnat d'aquests ensenyaments, així com per atendre les necessitats de perfils professionals amb formació STEAM. 

Els beneficiaris podran ser: 

 • Centres educatius espanyols de titularitat pública que imparteixin ensenyaments de formació professional de sistema educatiu.  
 • Centres educatius espanyols de titularitat privada que mantinguin concert educatiu amb les administracions educatives per als ensenyaments de formació professional de sistema educatiu.  
 • Les empreses que prestin suport des del punt de vista logístic, tècnic, tecnològic o científic als centres de formació professional per desenvolupar el seu projecte.  
 • Centres autoritzats per impartir Formació Professional per a l'ocupació que imparteixin ofertes formatives vinculades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.  
 • Les entitats que prestin suport des del punt de vista logístic, tècnic, tecnològic, metodològic o científic als centres de formació professional per desenvolupar el seu projecte. 

  

Cadascun dels centres educatius que participen en el projecte podrà sol·licitar una quantitat màxima de 50.000 euros. En el cas de les empreses o entitats, inclosos els que concorrin en qualitat de centres de formació professional per a l'ocupació, aquesta quantia màxima serà de 20.000 euros. 

El nombre màxim de participants per projecte serà de cinc, inclosos centres, empreses i entitats. 

Els ajuts estan dotats amb crèdit del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). 

Pressupost: 24.000.016 €

Data límit: Quaranta dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació al BOE de l'anunci d'aquesta resolució. 

MÉS INFORMACIÓ: ENLLAÇ

La CE torna a fer una crida als hospitals interessats a rebre un robot de desinfecció pel coronavirus

La Comissió té previst ajudar els hospitals dels estats membres de la UE a fer front a la crisi actual causada per l’esclat de la COVID-19 donant-los robots de desinfecció. 

Es tracta de robots autònoms equipats amb llum UV. Els robots funcionen a l'interior sobre superfícies planes. Es poden moure entre habitacions de forma autònoma i realitzar la desinfecció de manera autònoma, normalment triguen menys de 15 minuts a desinfectar les habitacions d’un pacient de mida estàndard. Els robots treballen durant almenys 2 hores amb una sola càrrega i després tornen de manera autònoma a l’estació de càrrega. Es proporcionarà formació completa a l’operador dins d’una setmana després del lliurament. Els fabricants asseguraran el manteniment i el suport. 

La Comissió vol prioritzar els hospitals més afectats. 

Els primers robots adquirits per la Comissió Europea van arribar al març de 2021. Entre els hospitals beneficiaris n’hi havia cinc de catalans: 

 • Hospital de Santa Creu i Sant Pau 
 • Hospital Sant Rafael de Barcelona 
 • Hospital universitari Doctor Josep Trueta de Girona 
 • Hospital comarcal de la Selva a Blanes 
 • Hospital universitari de Tarragona, Joan XXIII  

Per sol·licitar el robot cal emplenar un formulari. 

 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210527_robot-hospitals

Ajuts corresponents a l'any 2021 destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

L'objecte dels ajuts regulats en aquestes bases és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les comunitats de regants per a la millora i modernització dels regadius, en alguna de les modalitats següents:  

La modernització integral d'un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d'un sistema de reg a pressió existent.  

Obres de millora i modernització i elements que millorin la gestió del reg, incrementin l'eficiència en la distribució i fomentin l'estalvi d'aigua i d'energia, si és el cas.  

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les comunitats de regants o altres comunitats d'usuaris d'aigües, principalment vinculades al regadiu, que siguin corporacions de dret públic segons l'article 81 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües, i que siguin titulars d'infraestructures de regadiu i disposin del dret d'aigua corresponent.   

Els ajuts seran cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

 

Pressupost: 18.421.052,63 € 

Data límit: 4 mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC núm. 8418 de 26 de maig de 2021 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901806

Convocatòria d’ajuts per establir xarxes entre ciutats o pobles

L’Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA) púbica la present convocatòria d’ajuts per establir xarxes entre ciutats o pobles. 

 

Els objectius de la convocatòria són: 

 • Promoure intercanvis entre ciutadans de diferents països; 
 • Donar als ciutadans l 'oportunitat de descobrir la diversitat cultural de laUnió Europea i fer-los conscients que els valors europeus culturals i del patrimoni constitueix la base d’un futur comú; 
 • Garantir les relacions pacífiques entre els europeus i garantir-ne l'activitat de participació a nivell local; 
 • Reforçar la comprensió mútua i l'amistat entre ciutadans europeus; 
 • Fomentar la cooperació entre municipis i l'intercanvi dels millors pràctiques; 
 • Donar suport a una bona governança local i reforçar el paper de les autoritats locals i regionals del procés d’integració europea. 

  

S'espera que els projectes de Xarxes de Ciutats reflexionin sobre una nova narrativa per a Europa, orientada als ciutadans, que promogui la igualtat, prospectiva i constructiva, que resultaria més atractiva per a la generació més jove en particular. Els projectes es poden basar en el resultat de les consultes dels ciutadans i poden conduir a debats sobre maneres concretes de crear una Unió més democràtica, per permetre als ciutadans tornar a comprometre’s amb la UE i desenvolupar un sentit més fort de la propietat del projecte europeu. Les xarxes de ciutats haurien de proporcionar a les ciutats i municipis la possibilitat d’aprofundir i intensificar la seva cooperació i debat en una perspectiva a llarg termini, desenvolupar xarxes sostenibles i esbossar la seva visió a llarg termini per al futur de la integració europea. 

  

Els temes i prioritats de l’abast dels projectes son: 

 • Drets de ciutadania de la UE 
 • Combatre la discriminació i el racisme 
 • Inclusió de minories 
 • Carta de drets fonamentals de la UE 
 • Reflexionar sobre l’impacte de la pandèmia COVID-19 en les comunitats locals 

  

Podran ser socis de la convocatòria les següents entitats: 

 • Pobles  
 • Municipis i / o 
 • Altres nivells d’autoritats locals o els seus comitès d’agermanament o altres organitzacions sense ànim de lucre que representin les autoritats locals. 

  

Es tracta d’una convocatòria del programa Ciutadania, igualtat, drets i valors (CERV) que reuneix l’antic programa Drets, igualtat i ciutadania (REC) i l’antic programa Europa per als ciutadans. 

  

Pressupost: 4.200.000,00€

Data límit: 26/08/2021 

Enllaç per a més informació

 

Convocatòria d’ajuts per establir agermanaments de ciutats o pobles

L’Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA) púbica la present convocatòria d’ajuts per establir agermanaments de ciutats o pobles. 

 

Els objectius de la convocatòria són: 

 • Promoure intercanvis entre ciutadans de diferents països;  
 • Donar als ciutadans l’oportunitat de descobrir la diversitat cultural de la Unió Europea i fer-los conscients que els valors i el patrimoni cultural europeus constitueixen la base d’un futur comú;  
 • Garantir les relacions pacífiques entre els europeus i garantir la seva participació activa a nivell local;  
 • Reforçar la comprensió mútua i l'amistat entre ciutadans europeus;  
 • Fomentar la cooperació entre municipis i l'intercanvi de bones pràctiques;  
 • Donar suport a una bona governança local i reforçar el paper de les autoritats locals i regionals en el procés d'integració europea. S'espera que els projectes d'agermanament de ciutats reflexionin sobre una nova narrativa per a Europa, orientada als ciutadans, que promogui la igualtat, prospectiva i constructiva, que resulti més atractiva per a la generació més jove en particular.  

  

Els projectes es poden basar en el resultat de les consultes dels ciutadans i poden conduir a debats sobre maneres concretes de crear una Unió més democràtica, per permetre als ciutadans tornar a comprometre’s amb la UE i desenvolupar un sentit més fort de la propietat del projecte europeu. 

  

Els temes i prioritats de l’abast dels projectes son: 

 • Sensibilitzar sobre la riquesa cultural i lingüística a Europa 
 • Sensibilitzar sobre la importància de reforçar el procés d’integració europeu basat en la solidaritat  
 • Foment del sentiment de pertinença a Europa promovent el debat sobre el futur d’Europa  
 • Reflexionar sobre l’impacte de la pandèmia COVID-19 a les comunitats locals 

  

Podran ser socis de la convocatòria les següents entitats: 

 • Pobles  
 • Municipis i / o 
 • Altres nivells d’autoritats locals o els seus comitès d’agermanament o altres organitzacions sense ànim de lucre que representin les autoritats locals. 

  

Es tracta d’una convocatòria del programa Ciutadania, igualtat, drets i valors (CERV) que reuneix l’antic programa Drets, igualtat i ciutadania (REC) i l’antic programa Europa per als ciutadans. 

 

Pressupost: 2.745.135,00€ 

Data límit: 26/08/2021 

Enllaç per a més informació

 

Premi de Seguretat Viària Urbana de la UE

En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, la Comissió Europea llança un nou premi europeu per a la seguretat viària.  

Reconeixent el paper crucial que tenen les ciutats de tota Europa en la millora de la seguretat viària, sobretot tenint en compte que el 38 per cent de les víctimes mortals i més del 50 per cent de lesions greus es produeixen a les vies urbanes, el premi reconeix les autoritats locals per adoptar un sistema holístic mesures per millorar la seguretat viària, dins de l'esperit del concepte de "sistema segur" reconegut internacionalment. El guardó premia els èxits destacats i innovadors de les autoritats locals en matèria de seguretat viària i fomenta l’intercanvi de bones pràctiques a tot Europa.  

Aquestes mesures poden afectar un o diversos aspectes de la seguretat viària, com ara infraestructures millorades, mesures de reducció de velocitat, iniciatives per millorar la seguretat de la flota de vehicles d’una autoritat pública o mesures per millorar les habilitats o la sensibilització en seguretat de les persones.  

Per optar al premi, les mesures ja han d’estar implementades (no en la fase de planificació), ser innovadores i tenir com a objectiu millorar la seguretat a més llarg termini.  

Els sol·licitants poden ser autoritats públiques locals que tinguin competència legal per desenvolupar i implementar mesures de seguretat viària al seu territori. La persona de contacte per a cada sol·licitud ha de ser un representant d’una autoritat pública. Les consultores i els operadors de transport no són elegibles. En cas de dubte, es contactarà amb els sol·licitants per demostrar el seu estatus legal com a autoritat pública local o regional.  

Data límit: 31/10/2021 

https://mobilityweek.eu/urban-road-safety-award/

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana transferirà 1.500 milions d'euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a entitats locals de més de 20.000 habitants per impulsar una mobilitat sostenible, segura i connectada

A la reunió de la Conferència Nacional de Transports el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) del passat divendres 14 de maig, s’ha transmès a les comunitats autònomes les línies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia relacionades amb el transport i la mobilitat. En concret les inversions i programes d’incentius lligats als components 1 i 6 del Pla que han de gestionar. 

Dins del component 1, "Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans", les CCAA rebran 1.300 milions en transferències. El MITMA gestiona el programa en col·laboració amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). 

D'altra banda, el component 6, "Mobilitat sostenible, segura i connectada", està liderat pel MITMA, que transferirà a les comunitats autònomes 220 milions per a projectes de digitalització dels serveis de transport de viatgers i mercaderies en l'àmbit autonòmic i local. 

Co-governança

A la reunió, s'ha aprofundit en la gestió a través de la Conferència Nacional de Transports dels 1.520 milions d'euros assignats a les comunitats autònomes: 

 • 1010 milions d'euros per a projectes de digitalització del transport autonòmic i de transformació de la mobilitat en entorns metropolitans, desglossats en dues línies:  
  • 900 milions d'euros per a la creació o funcionament de zones de baixes emissions (ZBE) en els entorns metropolitans i per a la transformació del transport públic. Aquestes actuacions s'han de realitzar per part de les comunitats autònomes amb la finalitat de contribuir a la transformació digital i sostenible el transport urbà i metropolità i al funcionament de les ZBE que siguin implantades en municipis de més de 50.000 habitants i capitals de província, que concentren al 50% de la població espanyola. Està previst finançar el 100% de la despesa de les actuacions.
  • 110 milions d'euros per a actuacions de digitalització del transport autonòmic: serveis administratius, sistemes de gestió de transport a la demanda o solucions de pagament integrades, entre altres qüestions. 
 • 510 milions d'euros per a actuacions de renovació de flotes d'empreses privades de transport de viatgers i mercaderies (400 milions d'euros) i la digitalització d'aquestes empreses (110 milions d'euros), a través de convocatòries d'ajuts per concurrència simple que gestionaran les comunitats autònomes. 

  

Amb aquests ajuts, es pretén impulsar mesures de transformació sostenible i digital del sistema de transport públic, projectes que facilitin la mobilitat activa, com el projecte de conversió en zona de vianants dels carrers o la creació d'infraestructura ciclista, i altres actuacions l'objectiu final sigui reduir l'ús del vehicle privat en els entorns urbans i metropolitans. En definitiva, es vol transformar les ciutats per garantir la millora de la qualitat de vida, de l’aire i de la salut dels ciutadans, a través d'una considerable reducció de les emissions contaminants i d'un canvi en els hàbits de mobilitat quotidiana.

 

Subvencions a entitats locals

 

A més a més, en el decurs de la Conferència Nacional de Transports s’ha informat sobre els 1.500 milions d'euros destinats a projectes de les entitats locals, a través de convocatòries d'ajuts en concurrència competitiva gestionades des del MITMA, presentant el projecte d'Ordre Ministerial per la qual s'aproven les bases reguladores per al Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, que està previst convocar enguany. Aquests ajuts es destinaran a ajuntaments de més de 50.000 habitants i capitals de província, i segons determinades condicions, també es poden destinar a ajuntaments entre 20.000 i 50.000 habitants.

Així mateix, s'ha inclòs en l'ordre del dia el Programa de suport al transport sostenible i digital del MITMA, dotat amb 580 milions d'euros en l'àmbit de les empreses de transport les bases i convocatòries del qual està previst publicar aquest mateix any.  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2021/140521-movilidad-sostenible.aspx?gfe=1

825 milions per a la recuperació de la industria cultural i de l’esport a tot l’Estat Espanyol

El passat divendres 14 de maig, l’Estat Espanyol va presentar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en l’àmbit cultural i de l’esport i que suposarà una inversió de 825 milions d'euros que es repartiran per a la 'revalorització de la indústria cultural' (325 milions d'euros), 'Spain Audiovisual Hub' (200 milions d'euros), i per al 'foment de el sector de l'Esport' (300 milions d'euros).

El Pla es basa en el desenvolupament de quatre principis que són el marc en el qual s'han d'inscriure totes les reformes i inversions de cada estat membre: transició ecològica, transformació digital, igualtat de gènere i cohesió social i territorial.  

En aquest sentit, el Ministeri de Cultura i Esport ha dissenyat els seus programes dins d'aquest marc, en el qual, per exemple, el 20% del total de les inversions han d'estar dirigides a la transformació digital i el 37% a la transició ecològica. 

Més enllà d'aquests tres components específics, les indústries culturals i esportives també poden beneficiar-se d'altres components gestionats per altres ministeris, com ara l'impuls a la pime', la 'modernització i competitivitat del sector turístic', i especialment el 'Pla nacional de competències digitals ', en què 150 milions d'euros estan reservats per a la capacitació de les indústries culturals.  

La transformació de les indústries culturals

El Pla escomet tres reptes fonamentals: la revaloració de les indústries culturals, dinamitzar la cultura com a element de cohesió social i territorial i digitalitzar i impulsar els grans serveis culturals. Per a això s'ha definit, entre altres, un programa de beques perquè els treballadors de la cultura puguin accedir a una formació que reforci les seves habilitats emprenedores i financeres; un programa de formació especialitzada en oficis tècnics per almenys 300 professionals de les arts escèniques i musicals; o un projecte de mobilitat internacional per al sector del llibre destinat als creadors (escriptors, traductors i il·lustradors) i professionals dels diferents estaments del sector del llibre (agències literàries, editors, etc.).  

Respecte a la dinamització de la cultura com a element de cohesió social i territorial, el pla inclou ajudes per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes; ajudes en concurrència competitiva, mesures de conservació, restauració i posada en valor de patrimoni cultural espanyol i actuacions a tot Espanya sobre béns BIC; o la dotació a les biblioteques tant de llicències de llibres digitals com físics, i la compra de llibres en format en paper i llibres electrònics per a totes les biblioteques públiques. 

Un altre dels grans reptes és digitalitzar i impulsar els grans serveis culturals. El Museu Nacional del Prado va a desenvolupar una plataforma digital entre museus a la qual s'espera que es sumin almenys 30 d'ells; el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia va concedir beques i residències d'investigació per a artistes i pensadors joves; i es van digitalitzar arxius tant de les diferents administracions com d'ens privats per a la posada a disposició dels seus continguts perquè estiguin accessibles per a tots ciutadans.  

 

Criteris de repartiment

Segons ha afirmat el ministre de Cultura i Esport, per al disseny del Pla "ens hem mantingut sempre en diàleg amb els sectors afectats i hem tingut en compte les fortaleses i debilitats de les indústries cultural i esportives". Igualment, "es preveu la col·laboració publicoprivada, que requereix del compromís dels sectors als quals es dirigeixen les inversions". A més "s'ha establert un model de cogovernança i corresponsabilitat amb les comunitats autònomes i el conjunt de les administracions públiques en el compliment de les fites i objectius que ens hem marcat davant d'Europa".

Les inversions d'aquests components es gestionaran, entre d'altres, mitjançant ajudes a el sector, licitacions o convenis per a la formació, sempre a través de convocatòries públiques en règim de concurrència competitiva. Altres inversions seran gestionades directament per les comunitats autònomes.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2021/150421-plan-recuperacion-cultura.aspx?gfe=1

 

CULTURA

(component 24) 325M€

110,87 M €

Reforç de la competitivitat de les indústries culturals

Projecte 1

Competitivitat i professionalització de les indústries culturals

Projecte 2

Digitalització dels sistemes de gestió de la propietat intel·lectual

Projecte 3

Vertebració e internacionalització

141,06 M €

Dinamització de la cultura com a element de cohesió social i territorial

Projecte 1

Posada en valor del patrimoni històric

Projecte 2

Modernització i gestió sostenible d’infraestructures

Projecte 3

Diversificació oberta cultural d’àrees no urbanes

Projecte 4

Dotació de recursos per a les biblioteques públiques

73,06 M €

Digitalització i impuls dels grans serveis culturals

Projecte 1

Grans museus estatals: Prado i Sofia

Projecte 2

Patrimoni Bibliografic i Biblioteca Nacional d’Espanya

Projecte 3

Patrimoni Cultural, difusió, digitalització i interoperabilitat

Projecte 4

Eines avançades – Gestió INAEM

Spain Audiovisual Hub

(Component 25)

200M€

200M€

Modernització, digitalització i internacionalització del sector audiovisual

Programa 1

Foment, Modernització i digitalització

Programa 2

Promoció e internacionalització

Programa 3

Atracció de rodatges i inversió exterior

Esport

(Component 26) 300M€

75,63 M €

Pla de digitalització del sector de l’esport

Projecte 1

Digitalització de la gestió de l’activitat ordinària i econòmica de les federacions

Projecte 2

Anàlisis de dades amb tecnologia Bigdata

Projecte 3

Digitalització de centres de medicina de l’esport

Projecte 4

Identificació, gestió i pagament de llicencies esportives i assegurances

Projecte 5

Pla de modernització, digitalització i lluita contra el dopatge

Projecte 6

Esport segur, saludable i inclusiu

146,52 M €

Pla de transició ecològica d’instal·lacions esportives

Projecte 1

Foment del turisme esportiu saludable

Projecte 2

Pla d’energia de l’esport 2.0

Projecte 3

Creació de Red Pafer

77,84 M €

Pla Social del sector de l’esport

Projecte 1

Pla d’internacionalització de l’esport

Projecte 2

Promoció de la igualtat a l’esport

Inversions i reformes de l’Estat espanyol per a afrontar el Repte Demogràfic amb els recursos del Next Generation EU

El Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO) ha posat en funcionament el Fòrum de Cohesió Territorial, amb la finalitat principal de coordinar la implementació arreu de l’Estat, amb diferents actors, especialment locals, de les inversions i reformes amb relació al repte demogràfic previstes dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estatal, que ha d’implementar els recursos del Next Generation EU al conjunt de l’Estat.

L’objectiu és establir, juntament amb les 130 mesures anunciades fa un mes en el Fòrum Permanent pel Repte Demogràfic, una agenda efectiva d’igualtat i cohesió territorial que promogui la diversificació econòmica del territori, així com la creació d’aliances publicoprivades amb el tercer sector, el sector privat, les universitats i centres d’investigació i amb la ciutadania en el seu conjunt. Es fa un èmfasi especial en la població jove, gran afectada a escala estatal en problemes d’ocupació, per exemple.

Les 130 mesures que es van anunciar el mes passat tenen 10 eixos d’actuació principals:

 1. Impuls de la transició ecològica
 2. Transició digital i plena connectivitat territorial
 3. R+D+I arreu del territori
 4. Impuls del turisme sostenible
 5. Igualtat de drets i oportunitats per les dones i els joves
 6. Foment de l’emprenedoria i de l’activitat empresarial
 7. Reforç dels serveis públic i impuls a la descentralització
 8. Benestar social i economia dels ciutadans
 9. Promoció de la cultura
 10. Reformes institucionals i normatives per abordar el repte demogràfic

Les mesures que s’engloben dins d’aquests eixos principals es valoren inicialment en 10.000 MEUR. Aquest pla té previst iniciar-se aquest mateix any i es pretén que s’allargui fins com a mínim el 2023.

https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/

Accés al document complert: https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf

Convocatòria d’ajuts per a la protecció i promoció dels drets del infants

La Direcció General de Justícia (DG JUST) publica la present convocatòria d’ajuts del programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV) la qual contribuirà a respondre a l’impacte de la pandèmia Covid-19, promovent formes d’incorporar i incorporar els drets dels infants en les respostes a aquesta i qualsevol altra situació d’emergència. Es promocionarà respostes sensibles al gènere a les diferents necessitats dels nens que segueixen augmentat per la pandèmia Covid-19. Així mateix els projectes contribuiran a la implementació de les accions proposades per la Estratègia de la unió Europea sobre els drets de l’infant i a l’enfortiment dels sistemes de protecció infantil.

Els objectius específics dels projectes hauran de ser els següents:

 • Prevenir i combatre a tots els nivells totes les formes de violència masclista contra les dones i les nenes i la violència domèstica, inclosa la promoció dels estàndards establerts al Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita violència contra les dones i violència domèstica;
 • Prevenir i combatre totes les formes de violència contra nens, joves i altres col·lectius en risc, com ara les persones LGBTQI i les persones amb discapacitat;
 • Donar suport i protegir totes les víctimes directes i indirectes de les formes de violència com ara les víctimes de violència domèstica perpetrades dins de la família o en les relacions íntimes, inclosos els nens orfes com a conseqüència de crims, i donar suport i garantir el mateix nivell de protecció a tota la Unió per a les víctimes de violència masclista.

Podran participar com a socis dels projectes:

 • Les autoritats nacionals i locals,
 • Organitzacions de la societat civil, incloses les internacionals i civils
 • Organitzacions de la societat i acadèmics el treball dels quals és rellevant en l'àmbit dels drets dels nens.

Les activitats dels projectes podran ser:

 • Avaluar les lliçons apreses de la situació COVID-19 en el context del seu impacte en els drets dels infants, proporcionant recomanacions per incorporar els drets dels infants i situant-les al centre de les respostes polítiques en situacions d’emergència a nivell nacional i / o nivell local;
 • Establir, enfortir i avaluar protocols i mecanismes de cooperació entre les autoritats i serveis pertinents a nivell local i nacional, i la prestació suport als nens més afectats per la situació COVID-19;
 • Augmentar la capacitat de les autoritats locals i nacionals i augmentar-ne la consciència dels drets i necessitats dels infants.

Els resultats esperats dels projectes hauran de ser:

 • Augment del coneixement sobre l'impacte de la pandèmia COVID-19 en els nens, com així com de les respostes de polítiques públiques preses i de les lliçons apreses per al futur;
 • Establiment de protocols que garanteixin la integració i la protecció dels drets dels infants i donar suport als nens en situacions d’emergència en el futur;
 • Implementació de les recomanacions de la propera estratègia de la UE sobre els drets del nen.

Per ser elegibles, les sol·licituds de subvenció han de complir els criteris següents:

 • El projecte pot ser nacional o transnacional;
 • La sol·licitud ha d’implicar almenys dues organitzacions (sol·licitant i soci);
 • L’ajut de la UE sol·licitada no pot ser inferior a 75.000 euros.

Pressupost:   2.160.000,00€      |      Data límit: 07/09/2021

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

El MITECO presenta els avanços del Pla de recuperació en matèria de biodiversitat, economia circular i protecció de litoral i recursos hídrics

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) durant la segona reunió del Fòrum d'alt nivell sobre Infraestructures i Ecosistemes Resilients que pretén afavorir el diàleg i la governança conjunta per a la implementació de les reformes i inversions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Al Fòrum, on es reuneixen representants d'empreses, de la societat civil i de el món acadèmic,  s’han presentat els avenços en matèria de medi ambient, així com les dotacions previstes per a la conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat, la preservació de l'espai litoral i els recursos hídrics i la implementació de l'Estratègia Espanyola d'Economia circular i la normativa de residus. 

La conservació i restauració d'ecosistemes marins i terrestres i la seva biodiversitat, amb una dotació de 1.642 milions d'euros, es configura com un component clau per millorar el patrimoni natural i impulsar les infraestructures verdes a Espanya. 

A més, es contemplen actuacions en matèria de biodiversitat, restauració ecològica i gestió del medi natural orientades a disminuir els nivells d'estrès sobre les espècies i els ecosistemes, apostant per actuacions que facilitin la seva adaptació al canvi climàtic, així com els serveis essencials que brinden. 

D'altra banda, el MITECO preveu reformes i inversions per valor de 2.091 milions d'euros per reduir la vulnerabilitat dels recursos hídrics i els espais naturals costaners front als efectes del canvi climàtic, a través de restauracions i intervencions sobre infraestructures orientades a reduir la sensibilitat davant els riscos. 

El pla de suport a la implementació de l'economia circular i a la normativa de residus, dotat amb 850 milions d'euros, està comprès per l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular 2030. 

La Manifestació d'Interès d'Economia Circular en l'àmbit de l'empresa realitzada des del MITECO es van presentar prop de 1.300 projectes centrats en avançar en la circularitat dels models de producció i consum en empreses.  

Així mateix, durant la reunió s’ha recordat que el 31% del total de la quantia atribuïda en el Pla de recuperació als components de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient s'ha avançat en els pressupostos generals de l'Estat de 2021. 

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme presenta l’Estratègia de sostenibilitat per a les destinacions turístiques

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va presentar, el passat 19 d’abril, l'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions amb un pressupost de 1.905 milions. L'Estratègia establirà les bases d'un nou model turístic per transformar les destinacions d'acord a criteris sostenibles alineats amb els Objectius de l'Agenda 2030 i està recollida dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que es presentarà a la Comissió Europea. 

L’Estratègia ha estat elaborada per la Secretaria d'Estat de Turisme amb la participació dels responsables de turisme de les comunitats autònomes (CCAA) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), l'Estratègia estableix els objectius i resultats esperats pels programes dels Plans de Sostenibilitat, i defineix les categories de destinació en què s'executaran aquestes actuacions.

Aquesta estratègia respon a dos objectius generals:

 • En primer lloc, donar suport a les destinacions turístiques espanyoles, qualsevol que sigui la seva escala i el tipus de demanda a què respongui, en un procés de transformació que els condueixi a convertir-se en pols d'innovació turística capaços d'integrar en la seva oferta la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, i de desenvolupar estratègies de resiliència davant dels nous reptes de l'ecosistema turístic, des del canvi climàtic, fins a la sobredemanda turística o les crisis sanitàries i de seguretat.
 • El segon objectiu és assolir una major cohesió territorial, no només relacionant l'oferta i les destinacions de cada territori, sinó creant connexions entre les destinacions de diferents regions. En aquest sentit, l'Estratègia de Sostenibilitat busca un desenvolupament equilibrat del potencial turístic en el conjunt del territori, al mateix temps que pretén consolidar vincles de solidaritat a l'interior de les comunitats, de manera que contribueixin a la solució de problemàtiques comunes. 

Els resultats esperats de l'Estratègia són:

 • Millorar les destinacions turístiques gràcies a la inversió en actuacions claus per a l'augment de la seva competitivitat que permetin exercir un efecte tractor sobre la demanda turística i un efecte dinamitzador del sector turístic privat;
 • Incorporar la sostenibilitat i la digitalització en la gestió dels recursos, infraestructures i productes turístics de les destinacions;
 • Diversificar l'oferta de destinacions turístiques per contribuir a generar oportunitats d'ocupació i activitat, redistribuir la renda i afavorir la cohesió territorial i la desconcentració de la demanda i en quart i últim lloc, millorar el capital natural de sistema turístic, garantint seva perennitat mitjançant la reducció de les emissions, la millora de la gestió de deixalles i aigües, la protecció, restauració i aprofitament turístic dels ecosistemes, la renaturalització dels mateixos i la introducció d'actuacions de prevenció o mitigació dels efectes del canvi climàtic.

 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2021/190421-sostenibilidad.aspx?gfe=1

Bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020 i en els anys 2021 i 2022

L'objecte dels ajuts són: 

 1. Projectes de cooperació interterritorial i transnacional entre grups d'acció local (en endavant, GAL): desenvolupament de projectes de cooperació entre GAL i persones o entitats col·laboradores, si s'escau, per compartir estratègies, objectius o problemàtiques que incideixin en la implementació de les estratègies de desenvolupament 
 2. Projectes estratègics d'un GAL: un GAL podrà desenvolupar projectes estratègics amb els agents socials i econòmics del seu territori adreçats al desenvolupament de la seva estratègia de desenvolupament 

 
 

Els projectes de cooperació i els projectes estratègics han de complir les característiques següents: 

 • Han de contribuir aldesenvolupamentsostenible del medi 
 • Han d'implicarla posada en comú d'idees, coneixements, recursos humans i materials, inclosos els financers, dispersos pel territori, a l'entorn de l'assoliment d'un objectiu d'interès compartit i mitjançant l'execució de les accions que es considerin necessàries
 • La naturalesadels projectes ha d'entrar dins de l'àmbit de les directrius temàtiques definides a les estratègies de desenvolupament 
 • S'ha de regir pels principis d'innovació i efecte demostratiu.
 • Els projectes poden tenir caràcter social o econòmic, amb especial consideració per aspectes ambientals, dins les directrius temàtiques preferents dels territoris participants, i tenir en compte la igualtat d'oportunitats entre dones i homes
 • Han d'implicarl'execució d'una acció en comú. Els preparatoris d'estudis o intercanvi d'informació podran tenir la consideració de fase prèvia, però no de projecte de cooperació com a tal. La cooperació no es pot limitar a un intercanvi d'experiències
 • Ha de suposar la realització d'una acció comuna integrada.Es poden limitar a elaborar i compartir un dissenyd'accions beneficioses per als territoris participants, però se n'haurà de dur a terme l'execució particularment a cadascun d'aquests territoris i perllongar la col·laboració en les tasques de seguiment, avaluació i aprofitament de les sinergies. Es considera projecte estratègic l'elaboració conjunta d'una iniciativa, el seguiment i l'avaluació, malgrat que la gestió pugui ser individual a cada territori.
 • Poden implicar larealitzaciói/o la comercialització de productes i/o serveis en qualsevol àmbit de desenvolupament rural, realitzades entre els territoris o agents participants conjuntament
 • Han d'estar relacionat amb la seva Estratègia de Desenvolupament
 • Han depromoure la participació dels sectors socioeconòmics del territori, tant públics com privats, afectats per les finalitats i els objectius del projecte
 • Els projectes s'han d'ajustar a l'estructura i el contingut mínim establerts.   


 

Aquests ajuts estan cofinançats amb el FEADER. 

Bases reguladores: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=895196&language=ca

 

 

Programa “Europa Local 2021” de suport als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals gironins per redactar projectes europeus

Programa “Europa Local 2021” de suport als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals gironins per redactar projectes europeus

 

La Diputació de Girona ha publicat el programa Europa Local que atorga subvencions per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea.  S'admetran els costos de redacció de projectes pensats per a totes les convocatòries amb fons provinents de la Unió Europea, excepte dels fons estructurals i d'inversió (FEDER, FSE, FEADER i FEMP). Sí que s'admetran els costos derivats de la redacció de projectes redactats d'acord amb l'objectiu de Cooperació territorial europea i amb l'Instrument Europeu del Veïnatge (ENI) i del partenariat.  

Les despeses subvencionables seran les que siguin objecte de facturació entre l'1 d'octubre de l'any anterior i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria, i poden ser:  

 • Els honoraris de professionals externs.  
 • La dedicació de personal propi dels ajuntaments, degudament justificada i valorada econòmicament.  

Les subvencions no podran excedir de 5.000 € ni del 80% del cost de l'actuació subvencionades.  

Podran sol·licitar els ajuts: Ajuntaments, consells comarcals, altres ens locals i consells esportius de la demarcació de Girona.  

  

Pressupost: 50.000,00€     |     Data límit: 30/09/2021 

Enllaç: https://seu.ddgi.cat/web/servei/6848/programa-europa-local-de-suport-als-ajuntaments--consells-comarcals-i-altres-ens-locals-per-redactar-projectes-europeus-2021

Es publica una ordre per la qual es modifiquen les directrius sobre despeses subvencionables dels programes operatius del FEDER

El Ministeri d’Hisenda ha aprovat l’Ordre HAC/114/2021, de 5 de febrer que modifica els criteris sobre despeses que es poden subvencionar amb els diferents programes operatius del FEDER com el Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020). La present ordre modifica l’anterior Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre que regula les despeses subvencionables.  

La present Ordre s’ha aprovat per adaptar-se el més ràpid possible a les noves prioritats a finançar amb el FEDER i agilitzar el seu funcionament al context actual de la pandèmia del virus COVID-19. A més, cal adaptar la normativa als reglaments aprovats al 2020 per a pal·liar els efectes de la COVID-19: 

 • Reglament (UE) 2020/558, de 23 d’abril: mesures per oferir una flexibilitat excepcional en l'ús dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus en resposta a el brot de COVID-19.
 • Reglament (UE) 2020/460, de 30 de març: mesures específiques per mobilitzar inversions en els sistemes d'atenció sanitària dels Estats membres i en altres sectors de les seves economies, en resposta a el brot de COVID-19 (Iniciativa d'inversió en resposta al coronavirus) 

Enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?lang=ca&id=BOE-A-2021-2045