Inici › Convocatòries

Convocatòries

En aquest apartat, trobareu aquelles convocatòries d’interès per al món local relacionades amb el finançament europeu. En un primer apartat, recollirem les convocatòries del fons Next Generation, i en el segon apartat, totes aquelles convocatòries europees finançades pel Marc Financer Pluriennal 2021-2027, i que puguin ser d’interès municipal.

AQUÍ pots consultar la previsió de publicació de convocatòries dels Fons Next Generation del primer semestre del 2022. 

A més, a la pàgina web de fons europeus de la Generalitat de Catalunya podreu visualitzar la informació relativa a cadascun dels diferents fons europeus. També s’ha dedicat un apartat específic als fons Next Generation, amb un visor de dades interactiu específic per als ens locals.

         

Next Generation

Bases reguladores de subvencions per al finançament del projecte «Finançament de formació (microcrèdits)», dins de la Inversió «Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva», en el marc del PRTR

S’ha publicat al BOE, el dia 7 de setembre de 2023 l’Ordre TES/1016/2023, de 5 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del projecte «Finançament de formació (microcrèdits)», dins de la Inversió «Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

 

OBJECTE I FINALITAT

Les subvencions que es concedeixin a l'empara d'aquesta ordre tindran com a finalitat la concessió d'ajudes del projecte «Finançament de formació (microcrèdits)» per a la formació de persones treballadores ocupades i aturades mitjançant la realització d'accions de formació que, d'acord amb el seu perfil, es destinin a impulsar o millorar la seva carrera professional o la seva ocupabilitat, o permetin adquirir noves competències per a la transformació digital, verda i productiva.

Les persones treballadores ocupades i desocupades, com a destinatàries finals de les ajudes, finançaran amb aquestes la realització d'aquella formació o d'aquelles accions de formació concretes dels àmbits contemplats en aquesta ordre i en les corresponents convocatòries que, d'acord amb el seu perfil, possibilitin l'adquisició i millora de les seves competències professionals per a adaptar-se a les demandes del sistema productiu, a la transformació digital i a la transició ecològica.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiàries de les subvencions:

a) Per a la línia de subvenció prevista en l'article 2.2.a): Les persones treballadores ocupades, tant per compte d'altri com persones treballadores pertanyents al Règim Especial de Treballadors Autònoms i les persones sòcies treballadores d'entitats de l'Economia Social, i persones desocupades, que realitzin formació en els termes establerts en la present norma i en les convocatòries.

b) Per a la línia de subvenció prevista en l'article 2.2.b): Les entitats que imparteixen de la formació, que justifiquin la disponibilitat d'instal·lacions i recursos que destinaran a impartir formació i el compliment dels requisits, condicions i especificacions dels programes formatius corresponents, en els termes previstos en aquesta ordre i que s'estableixin en les convocatòries.

 

QUANTIA

El cost de la formació haurà de ser, almenys, de 600 euros, assumint, en el seu cas, la persona interessada la part del cost de la formació que superi aquesta ajuda.

El cost de la formació objecte de subvenció podrà incloure el cost de l'expedició, si escau, de les acreditacions o certificacions de la formació realitzada i superada, quan això sigui un requisit per a accedir als llocs de treball relacionats amb aquesta formació.

En la línia de subvenció prevista en l'article 2.2.b), s'estableix un mòdul addicional de 100 euros per persona que hagi completat una formació, d'acord amb el que s'estableix en aquesta ordre i en la convocatòria, quantia a tant alçat per a finançar actuacions de difusió, captació i selecció de persones participants i similars.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds s’establirà a la convocatòria corresponent.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria d’ajudes destinades a la implantació i desenvolupament de la Xarxa Estatal de Centres d'Excel·lència de la Formació Professional l'any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – NextGenerationEU

S’ha publicat al BOE, el dia 6 de setembre de 2023 l’Extracte de la Resolució de la Secretaria General de Formació Professional de data 2 d'agost de 2023 per la qual es convoquen ajudes destinades a la implantació i desenvolupament de la Xarxa Estatal de Centres d'Excel·lència de la Formació Professional l'any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

 

OBJECTE I FINALITAT

L’Objecte de la subvenció són ajudes per a finançar la modalitat 1, d'acord amb l'article 5 de l'Ordre EFP/717/2022, de 22 de juliol, per la qual es crea la xarxa estatal de centres d'excel·lència de formació professional, s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a la seva implantació i desenvolupament, i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La finalitat és concedir subvencions als beneficiaris, en règim de concurrència no competitiva, per al desenvolupament de plans i projectes que contribueixin als objectius descrits en la present Ordre.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Són entitats beneficiàries les administracions públiques competents en matèria de Formació Professional.

 

QUANTIA

El pressupost assignat ascendeix a 24.000.000,00 euros.

Per a la modalitat 1 la quantia màxima no podrà excedir d'un milió d'euros, havent d'ajustar-se a la valoració econòmica els projectes i activitats del pla inclosos en la sol·licitud, si bé les resolucions de convocatòria podran establir quanties menors en funció del crèdit disponible.

Per a la modalitat 2 la quantia màxima no podrà excedir de cinc-cents mil euros en cada convocatòria, havent d'ajustar-se a la valoració dels projectes i activitats de continuïtat presentats pels sol·licitants, si bé les resolucions de convocatòries podran establir quanties menors en funció del crèdit disponible.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies (20) naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores de subvencions per a la promoció de la igualtat en l'esport i el foment de l'esport mitjançant la prescripció de l'activitat física i l'exercici per a la ciutadania en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 9 d’agost de 2023 la Resolució PRE/2901/2023, de 4 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir el procediment de concessió de subvencions i ajuts per a la promoció de la igualtat en l'esport i el foment de l'esport mitjançant la prescripció de l'activitat física i l'exercici físic per a la ciutadania en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte aprovar les bases generals reguladores que han de regir el procediment de concessió de subvencions per a la promoció de la igualtat en l'esport, les quals figuren a l'annex 1, i aprovar les bases específiques que figuren a l'annex 2, les quals han de regir cada un dels programes següents:

En relació amb la promoció de la igualtat en l'esport:

Programa 1. Suport a l'organització de formats innovadors o extraordinaris de competicions esportives femenines i en igualtat dins i fora de l'àmbit federatiu.

Subprograma 1.1. Suport a l'organització de formats innovadors o extraordinaris de competicions esportives femenines.

Subprograma 1.2. Suport a l'organització de formats innovadors o extraordinaris de competicions esportives adaptades i inclusives.

Programa 2. Suport a la formació del personal tecnicoesportiu en igualtat i de les tècniques, de les àrbitres, de les jutgesses, de les tutores de joc i de les entrenadores.

Programa 3. Suport a les campanyes de sensibilització de la pràctica esportiva en igualtat de gènere i en inclusió de persones amb discapacitat per a infants i adolescents.

Subprograma 3.1. Suport a les campanyes de sensibilització de la pràctica esportiva en igualtat de gènere per a infants i adolescents.

Subprograma 3.2. Suport a les campanyes de sensibilització de la pràctica esportiva inclusiva d'infants i adolescents amb discapacitat.

Programa 4. Suport a la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat dels centres d'educació especial.

En relació amb el foment de l'esport mitjançant la prescripció de l'activitat física i l'exercici físic per a la ciutadania:

Programa 5. Suport a la creació d'estructures esportives o comunitàries locals (unitats actives d'exercici físic) mitjançant la implementació de la recepta d'exercici físic i esport del Pla d'activitat física, esport i salut (PAFES).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser sol·licitants d'aquestes subvencions les entitats següents:

Per al programa 1 “Suport a l'organització de formats innovadors o extraordinaris de competicions esportives femenines i en igualtat dins i fora de l'àmbit federatiu”:

a) Federacions esportives catalanes.

b) Consells esportius.

c) Universitats catalanes.

d) Clubs esportius.

Per al programa 2 “Suport a la formació del personal tecnicoesportiu en igualtat i de les tècniques, de les àrbitres, de les jutgesses, de les tutores de joc i de les entrenadores”:

a) Federacions esportives catalanes.

b) Consells esportius.

Per al programa 3 “Suport a les campanyes de sensibilització de la pràctica esportiva en igualtat de gènere i en inclusió de persones amb discapacitat per a infants i adolescents”:

a) Centres educatius de primària i secundària, públics i concertats, reconeguts pel Departament d'Educació.

b) Entitats esportives.

c) Entitats no esportives amb seccions esportives.

Per al programa 4 “Suport a la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat dels centres d'educació especial”:

a) Centres d'educació especial reconeguts pel Departament d'Educació.

Per al programa 5 “Suport a la creació d'estructures esportives o comunitàries municipals (unitats actives d'exercici físic) mitjançant la implementació de la recepta d'exercici físic i esport del Pla d'activitat física, esport i salut (PAFES)”:

a) Ens locals.

b) Consells esportius.

 

QUANTIA

En el cas dels programes 1, 2 i 3, la subvenció consisteix en una aportació màxima del 80% del pressupost de l'actuació sol·licitada. En el cas del programa 4, la subvenció pot consistir en una aportació màxima del 100% del pressupost de l'actuació sol·licitada. En el cas del programa 5, la subvenció pot consistir en una aportació màxima del 100% del pressupost de l'actuació sol·licitada.

Els imports màxims per a cada actuació són:

Per al programa 1, hi ha un import màxim de 200.000,00 euros per actuació.

Per al programa 2, hi ha un import màxim de 200.000,00 euros per actuació.

Per al programa 3, hi ha un import màxim de 50.000,00 euros per actuació.

Per al programa 4, hi ha un import màxim de 10.000,00 euros per actuació.

Per al programa 5, hi ha un import màxim de 30.000,00 euros per actuació.

La despesa mínima, efectuada i justificada de l'activitat objecte de la subvenció exigible per poder considerar acomplerts l'objecte i la finalitat de l'ajut és del 60% del pressupost resolt de l'activitat

 

SOL·LICITUDS

El termini per presentar les sol·licituds és el que s'indica a la convocatòria corresponent.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores i convocatòria d’ajudes per a la realització de projectes del Programa d'Universalització d'Infraestructures Digitals per a la Cohesió-Banda Ampla, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – NextGenerationEU

S’ha publicat al BOE, el dia 5 d’agost de 2023 l’Ordre ETD/947/2023, d'1 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a la realització de projectes del Programa d'Universalització d'Infraestructures Digitals per a la Cohesió Banda Ampla, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

 

OBJECTE I FINALITAT

Constitueix l'objecte d'aquesta ordre l'establiment de les bases reguladores de la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, amb càrrec al Programa d'Universalització d'Infraestructures Digitals per a la Cohesió-Banda Ampla (UNICO-Banda Ampla), en el marc del que es preveu en l'Agenda Espanya Digital 2026 el primer eix de la qual «Connectivitat Digital», persegueix per a 2025 garantir una connectivitat adequada per al 100 per cent de la població, promovent la desaparició de la bretxa digital entre zones rurals i urbanes i avançant en la universalització de la cobertura ultraràpida (gigabit) en tot el territori nacional, així com contribuir a la transformació dels sectors productius.

L'objectiu de cada projecte susceptible d'acollir-se a les ajudes regulades en aquesta ordre ha de consistir en el desplegament de les infraestructures necessàries per a proporcionar cobertura de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis amb tecnologia fixa en condicions de màxima demanda a velocitats d'almenys 300 Mbps, tant en sentit descendent com ascendent.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran sol·licitar i, en el seu cas, obtenir la condició de beneficiari les persones jurídiques que ostentin la condició d'operador degudament habilitat, conforme al  establert en els articles 6 i 7 de la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions.

 

QUANTIA

La quantia màxima disponible per a la concessió d'ajudes amb càrrec a aquesta convocatòria és de cent cinquanta milions d'euros (150.000.000 €). De la quantia anterior,  s'assigna a cadascuna de les zones de concurrència les quantitats, en euros, que es recullen en la següent taula, en la qual també s'especifiquen la intensitat màxima de l'ajuda i els objectius mínims de cobertura en unitats immobiliàries (UU.II.):

Província

Codi de la Província

Quantia (euros)

Intensitat màxima ajut

UU.II.

Barcelona

08

2.721.934

80

1.353

Girona

17

7.696.266

80

3.516

Lleida

25

1.569.457

80

1.045

Tarragona

43

3.720.184

80

1.908

 

SOL·LICITUDS

El termini per a la presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà a la publicació del present orde en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i finalitzarà a les 13.00 hores del dia 15 de setembre de 2023.

 

ENLLAÇOS

 • Bases reguladores i convocatòria 2023. ENLLAÇ.
Segona convocatòria en concurrència competitiva de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE Digitalització del Cicle de l’Aigua)

S’ha publicat al BOE, el dia 2 d’agost de 2023 l’Ordre TED/919/2023, de 21 de juliol, per la qual es modifiquen les bases reguladores de l'Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; i s'aprova la segona convocatòria de subvencions (2023).

 

OBJECTE I FINALITAT

Mitjançant aquesta ordre s'aprova la segona convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes per a projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua. La convocatòria s'emmarca en la Inversió 3 denominada “Transició digital en el sector de l'aigua (vigilància i control de l'entorn digital)”, del Component 5 del PRTR associada al compliment de l'objectiu CID #79 de la Decisió d'Execució del Consell (CID) associat, la consecució del qual es realitzarà d'acord amb la normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Pla de Recuperació a nivell europeu i nacional i en el seu cas, després de l'aprovació per la Comissió Europea de l'Addenda al PRTR, de la nova fita CID #79 ter. “Actuacions de digitalització dels usos de l'aigua (PERTE) - Transferències”.

Seran objecte de finançament aquells projectes que es conformin amb els següents tipus d'actuacions: de planificació (tipus A), d'implementació d'accions de millora de l'eficiència i digitalització (tipus B) o de gestió de la informació (tipus C).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiàries, per a les actuacions incloses en els projectes que es desenvolupin en el seu àmbit territorial:

a) Les persones jurídiques o les unions temporals d'empreses, que siguin operadors, titulars o tinguin les competències, en qualsevol tipus de modalitat de conformitat amb el que s'estableix en la normativa aplicable, dels serveis de proveïment, sanejament o depuració d'aigües residuals urbanes en un o diversos termes municipals, tant en el supòsit de la prestació d'aquests serveis en règim de gestió directa, amb expressa inclusió dels consorcis públics i qualsevol altra corporació de dret públic relacionada amb la gestió del cicle de l'aigua, com en el supòsit de la prestació d'aquests serveis en règim de gestió indirecta, mitjançant les diferents formes previstes en la normativa aplicable. En aquest últim supòsit podran ser també beneficiaris, a més dels operadors dels serveis de proveïment, sanejament o depuració d'aigües residuals urbanes, els ajuntaments, mancomunitats i altres ens locals d'àmbit supramunicipal titulars dels citats serveis, així com les Diputacions, Comunitats Autònomes uniprovincials, Capítols i Consells insulars.

b) Agrupacions de sol·licitants, segons es defineixen en l'article 3.6 de la present ordre, formades per dues o més subjectes descrits en l'apartat a) que es constitueixin conforme a l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre. L'agrupació de sol·licitants s'ajustarà a les següents regles:

 

1a Abans de presentar la sol·licitud, els membres de l'agrupació hauran de subscriure un acord intern en la forma i amb els requisits i contingut establerts en l'article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre. Conforme a aquest precepte, l'acord d'agrupació podrà condicionar-se a ser declarat beneficiari de l'ajuda per la resolució de concessió definitiva. La convocatòria establirà un model d'acord d'agrupació que haurà de ser utilitzat per les entitats beneficiàries que optin per aquesta figura per a presentar la seva sol·licitud, que estarà disponible en el portal d'internet del MITECO i que s'inclou en l'annex IV.

2a Tots els membres de l'agrupació tindran la consideració de beneficiaris de la subvenció i seran responsables solidàriament, en proporció a les seves respectives participacions, respecte del conjunt d'actuacions subvencionades a desenvolupar per l'agrupació, incloent-hi l'obligació de justificar, el deure de reintegrament i les responsabilitats per infraccions.

3a Conforme a l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, l'agrupació haurà de nomenar un representant o apoderat únic, amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a aquella i, en particular, presentar la sol·licitud de l'ajuda, que haurà de diferenciar els compromisos d'execució de cada membre de l'agrupació, l'import de la subvenció que s'aplicarà a cadascun d'ells, així com les actuacions i el pressupost corresponent a cadascun; actuar com a interlocutor únic entre l'agrupació i l'òrgan concedent i recaptar de cada membre tota la informació exigible o requerida per l'òrgan concedent, i en particular la relativa a la justificació de la subvenció.

4a L'agrupació no podrà dissoldre's fins que hagin transcorregut els terminis de prescripció per al reintegrament i les infraccions, en el seu cas, prevists en els articles en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Així mateix, l'agrupació no podrà dissoldre's fins que no hagi transcorregut el termini de cinc anys des de la finalització del projecte. No obstant això, si el contracte de l'operador indirecte deixa de tenir vigència, la responsabilitat del manteniment de l'actuació passarà a ser del titular.

5.ª Els membres de l'agrupació no podran variar en el termini d'execució de les actuacions integrants del projecte.

Per a optar a aquestes ajudes, cada projecte haurà d'incloure un o diversos termes municipals, de manera que, de manera individual o conjunta, incloent en aquest cas les entitats supramunicipals amb personalitat jurídica, el projecte seleccionat atengui, com a mínim a una població de manera permanent no inferior a 20.000 habitants. La població es calcularà tenint en compte la població dels municipis que constitueixin l'àmbit territorial del projecte entenent-se aquest, com el conjunt de municipis on es desenvolupi, almenys, una actuació.

 

QUANTIA

La quantia total màxima de les ajudes a concedir en el marc de la present convocatòria serà de 200.000.000 d'euros.

Les ajudes atorgades s'instrumentaran amb caràcter general, com a subvenció d'un percentatge de les despeses subvencionables, que no podrà superar el 100%. La convocatòria establirà igualment la quantia màxima a concedir per cada sol·licitud d'ajuda serà, com a màxim, de fins a 10.000.000 d'euros. Podrà igualment incloure quantia mínima amb la finalitat d'optimitzar el nombre de projectes a desenvolupar, que com a màxim podrà ser de 500.000 d'euros.

L'import màxim de l'ajuda a concedir per cada sol·licitud d'ajuda serà de fins a 10.000.000 euros i l'import mínim de l'ajuda a concedir per cada sol·licitud d'ajuda serà de, almenys, 500.000 d'euros, amb el condicionant que s'estableix a continuació.

L'òrgan concedent es reserva el dret d'atorgar una subvenció inferior a la quantitat demanada pel sol·licitant. En cas de reformulació de projectes per a ajustar els compromisos i condicions a la subvenció atorgable, podrà concedir-se una ajuda inferior a 500.000 euros conforme a la reformulació realitzada.

La intensitat màxima de l'ajuda respecte dels costos elegibles subvencionables per tipus d'actuació es defineixen l'annex I de la convocatòria.

 

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran per via electrònica a través del portal web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Les sol·licituds podran presentar-se en el termini de trenta dies hàbils (30) a partir dels seixanta (60) dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació del present orde en el “Butlletí Oficial de l'Estat”.

Tota sol·licitud la presentació de la qual es produeixi fora del termini establert serà rebutjada i no serà avaluada.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores i convocatòria de l’any 2023 d'ajudes per a l'elaboració de projectes de digitalització de comunitats d'usuaris d'aigua per a regadiu en el marc del PRTR (PERTE Digitalització del Cicle de l'Aigua)

S’ha publicat al BOE, el dia 2 d’agost de 2023 l’Ordre  TED/918/2023, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de digitalització de comunitats d'usuaris d'aigua per a regadiu en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), i s'aprova la convocatòria de l'any 2023.

 

OBJECTE I FINALITAT

El programa d'ajudes descrit en aquestes bases té per objecte subvencionar aquells projectes que contribueixin a la consecució dels objectius específics definits en l'apartat 2 d'aquest article, vinculats als objectius generals de la mesura C5, I3, «Transició Digital en el sector de l'aigua», submesura 1.a) millora i utilització dels recursos hídrics, complementant i fent costat al compliment, conforme està dissenyat el PRTR, de l'objectiu CID #79, denominat «Posada en funcionament d'eines per a millorar el coneixement i l'ús dels recursos hídrics, i per a registrar les precipitacions i altres dades» del PRTR.

Els projectes hauran de complir un o diversos dels objectius específics següents per a poder rebre les ajudes objecte d'aquestes bases:

a) Millora en el coneixement dels usos de l'aigua en el regadiu i de la transparència en la gestió administrativa de l'aigua.

b) Millora en la gestió de l'aigua en les explotacions de regadiu, minimitzant el seu consum, així com un impuls en la correcta gestió de les pèrdues i dels retorns de regadiu.

c) Millora en l'ús de fertilitzants i plaguicides i accions encaminades a la implantació d'una producció agrària integrada i sostenible.

d) Millora en l'eficiència energètica en les explotacions de regadiu i, en general, en la productivitat d'aquestes.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiàries, per a les actuacions incloses en els projectes que es desenvolupin en el seu àmbit territorial:

a) Les comunitats d'usuaris d'aigua quan el destí donat a les aigües sigui principalment el reg, amb independència del seu origen superficial o subterrani constituïdes de conformitat amb l'exigit en el text refós de la Llei d'Aigües.

b) Les comunitats d'usuaris d'aigües subterrànies, CUAS, constituïdes conforme a l'article 87.2 o 56.1.a) del text refós de la Llei d'Aigües, quan el destí donat a les aigües sigui principalment el reg.

c) Les comunitats generals d'usuaris d'aigua de conformitat amb el que es preveu en l'article 81.2 del text refós de la Llei d'Aigües, quan el destí donat a les aigües sigui principalment el reg.

d) Les juntes centrals d'usuaris d'aigua constituïdes de conformitat amb el que es preveu en l'article 81.3 del text refós de la Llei d'Aigües, quan el destí donat a les aigües sigui principalment el reg.

e) Associacions o federacions de comunitats d'usuaris, els socis dels quals siguin majoritàriament d'alguna de les tipologies contemplades en a), b), c), d) i la data de constitució de la qual sigui anterior a la data de publicació d'aquesta ordre.

f) Agrupacions de sol·licitants, segons es defineixen en l'article 3.f) d'aquesta ordre, formades per dues o més subjectes descrits en els apartats a), b), c), d), e) anteriors.

 

QUANTIA

La quantia total màxima de les ajudes a concedir en el marc de la present convocatòria serà de 100.000.000 d'euros. S'estableix una ajuda màxima per projecte de 2.000.000 euros, i una ajuda mínima per projecte de 100.000 euros, amb els límits establerts en l'annex I d'aquesta ordre per a cada component del Catàleg de Solucions de Digitalització del Regadiu. S'estableix una ajuda màxima per projecte de 4.000.000 d'euros, i una ajuda mínima per projecte de 100.000 euros.

De la quantia total màxima a què es refereix el paràgraf 1 del present article, es reserven 60.000.000 d'euros per a la subvenció dels següents projectes:

a) 25.000.000 d'euros per a sol·licituds presentades, individualment o mitjançant una agrupació, per comunitats d'usuaris que es proveeixin de masses d'aigües subterrànies declarades formalment en risc d'incomplir els objectius mediambientals.

b) 25.000.000 d'euros per a sol·licituds presentades, individualment o mitjançant una agrupació, per comunitats d'usuaris que es proveeixin de masses d'aigües subterrànies que no aconsegueixen el bon estat.

c) 10.000.000 d'euros per a sol·licituds presentades, individualment o mitjançant una agrupació, per comunitats d'usuaris que es proveeixin de masses d'aigües superficials que no aconsegueixen el bon estat.

 

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds podran presentar-se en el termini de trenta dies hàbils (30) a partir dels seixanta (60) dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

 

ENLLAÇOS

 • Bases reguladores i convocatòria 2023: ENLLAÇ
Convocatòria de la concessió d'ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través de la iniciativa «Activa Creixement», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 2 d’agost de 2023 l’Extracte de  de la Resolució de 31 de juliol de 2023, de la Fundació EOI, F.S.P. per la qual es convoca la concessió d'ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través de la iniciativa «Activa Creixement», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

Les ajudes que es concedeixin en el marc d'aquesta convocatòria tindran la consideració d'ajudes en espècie, consistents en la recepció d'un assessorament especialitzat i personalitzat que permeti l'impuls del creixement empresarial de pimes.

Les ajudes d'aquesta convocatòria tenen la consideració d'ajudes de menor importància o de minimis, subjectes per tant al que s'estableix en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

L'objectiu de l'assessorament especialitzat i personalitzat és oferir un diagnòstic i anàlisi de l'empresa a fi de detectar les seves àrees potencials de creixement i l'elaboració d'un Pla de Creixement amb proposta d'accions de millora concretes en innovació, recursos humans, operacions, digitalització, màrqueting i comercialització i finances. Aquest Pla recollirà les línies estratègiques en les quals l'empresa ha de treballar i definirà el full de ruta per a posar en marxa cadascuna de les accions proposades per a ser desenvolupades i implantades per l'empresa beneficiària.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran obtenir la condició de beneficiàries les empreses que tinguin la condició de PIME, que tinguin personalitat jurídica pròpia a Espanya i estiguin legalment constituïdes i degudament inscrites en el registre corresponent i que en la seva condició de tals compleixin amb el que s'estableix en l'article 7 de l'ordre de bases per a la concessió d'ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través dels programes «Activa Indústria 4.0», «Activa Creixement» i «Activa Ciberseguretat» en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

QUANTIA

La despesa per a aquesta convocatòria és d'un màxim de QUINZE MILIONS NOU-CENTS NORANTA MIL EUROS (15.990.000,00 €). La quantia individualitzada de les ajudes en espècie que es concedeixin, entesa com l'equivalent de subvenció bruta, serà de 6.150 euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 5 de setembre de 2023 i romandrà obert fins que s'esgoti el crèdit pressupostari establert en la convocatòria.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria corresponent a l'any 2023 del Programa "Experiències Turisme Espanya" en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 2 d’agost de 2023 l’Extracte de l’Ordre de 26 de juliol de 2023, per la qual s'efectua la convocatòria corresponent a l'any 2023 del Programa "Experiències Turisme Espanya" en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Ordre té per objecte impulsar projectes de xarxes d'actors que desenvolupin experiències turístiques sostenibles, digitals, integradores i competitives a l’Estat espanyol, que es repliquin en el territori nacional o en el territori de, almenys, tres comunitats autònomes.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Són entitats beneficiàries les següents:

i. Associacions o Federacions legalment inscrites en el Registre Nacional d'Associacions regulat en el Reial decret 949/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions o equivalent en les Comunitats Autònomes.

ii. Fundacions, legalment inscrites en els Registres corresponents. Agrupacions d'interès econòmic, regulades per la llei 12/1991 i legalment inscrites en el Registre Mercantil que els correspongui.

iii. Empreses o pimes, establertes en qualsevol comunitat autònoma, sempre que es trobin inscrites en el Registre que els correspongui, on tinguin el seu domicili fiscal i estiguin en actiu en la data de sol·licitud.

iv. Entitats religioses inscrites en el Registre que els correspongui.

v. Entitats públiques que actuïn com a ens de cooperació turística municipal, comarcal, provincial o autonòmic i societats públiques amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d'aquestes.

L'àmbit d'actuació territorial del projecte ha de cobrir el territori d'almenys tres comunitats autònomes, per la qual cosa el beneficiari pot presentar-se com a beneficiari únic si el seu àmbit d'actuació és nacional o amb implantació en, almenys, tres comunitats autònomes, o en agrupació amb altres entitats, si necessita cobrir el territori mínim exigit en la convocatòria.

 

QUANTIA

La quantia màxima de les ajudes que podran atorgar-se al conjunt dels beneficiaris serà de 20.000.000 d'euros. Es finançaran projectes amb una quantia mínima de l'ajuda de 100.000 euros i una quantia màxima d'1.000.000 euros.

Per als beneficiaris indicats en l'article 3.1 de les bases de la convocatòria, als quals resulta d'aplicació el Reglament (UE) nº1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, la quantia percebuda no superarà els 200.000 euros.

El pagament de la subvenció es realitzarà amb caràcter anticipat per l'import de fins al 100 per cent d'aquella part del pressupost del projecte que hagi estat considerat finançable.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i finalitzarà el 20 de setembre de 2023 a les 14h.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria per a la concessió d'ajudes a través del Programa de Capacitats Emprenedores per a l'acceleració de Startups «Programa d'Acceleració de Startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 27 de juliol de 2023 l’Extracte de la Resolució de 25 de juliol de 2023 de la Fundació EOI, F.S.P. per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes a través del Programa de Capacitats Emprenedores per a l'acceleració de Startups «Programa d'Acceleració de Startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquestes ajudes tenen per objecte impulsar el creixement i desenvolupament de les startups i emprenedors innovadors, a través del programa de capacitats emprenedores «Programa d'Acceleració de Startups», en les seves modalitats «Programa d'Acceleració de Startups- Regional» i «Programa d'Acceleració de Startups- Sectorial», d'acord amb el que es preveu en les bases reguladores de la concessió d'ajudes publicades mitjançant l'Ordre ICT/748/2022, de 28 de juliol, i la seva modificació mitjançant Ordre ICT/843/2023, de 19 de juliol.

El programa de capacitats emprenedores «Programa d'Acceleració de Startups - Regional», té per objectiu facilitar a startups i emprenedors innovadors, de tots els sectors, activitats d'assessorament orientades a fer créixer i desenvolupar els seus negocis. Aquest programa es desenvoluparà en cadascuna de les Comunitats i Ciutats Autònomes del territori de l’Estat.

El programa de capacitats emprenedores "Programa d'Acceleració de Startups - Sectorial" té per objectiu facilitar assessorament a les startups i emprenedors innovadors que desenvolupin o vagin a desenvolupar la seva activitat en els sectors tractors destacats per la EENE, com són indústria, indústries culturals, musicals o audiovisuals, mobilitat, salut, construcció i materials, energia i transició ecològica, banca i finances, digital i telecomunicacions, agroalimentació i biotecnologia. Aquestes activitats involucraran al teixit  empresarial del sector, especialment a les grans empreses i empreses tractores de cada sector.

Cada startup o emprenedor innovador sol·licitant podrà ser beneficiari d'una única ajuda i, per tant, participant en una única modalitat de programa: bé del «Programa d'Acceleració de Startups- Regional», o bé del «Programa d'Acceleració de Startups- Sectorial»

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Les ajudes que es concedeixin en el marc de la present convocatòria van dirigides tant a empreses emergents conforme a la definició de startup en els termes assenyalats en l'apartat 2 de l'article 1, com a emprenedors innovadors, conforme a l'apartat 3 de l'Ordre ICT/748/2022, de 28 de juliol, i la seva modificació mitjançant Ordre ICT/843/2023,de 19 de juliol de 2023, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a través del Programa de Capacitats Emprèn-daures per a l'impuls del «Programa d'Acceleració de Startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que desitgin fer créixer els seus negocis.

Podran obtenir la condició de beneficiaris a l'empara d'aquesta convocatòria les empreses emergents i els emprenedors innovadors que desenvolupin projectes d'emprenedoria innovadors que comptin amb un model de negoci escalable sempre que tinguin personalitat física o jurídica, estiguin legalment constituïts i degudament inscrits en el registre que els correspongui.

 

QUANTIA

La despesa per a aquesta convocatòria és d'un màxim de TRENTA-TRES MILIONS TRES-CENTS SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS (33.373.588,00 €). La quantia individualitzada de les ajudes en espècie que es concedeixin, entesa com l'equivalent de subvenció bruta, és de 5.471,08€.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 5 de setembre de 2023 i romandrà obert fins que s'esgoti el crèdit pressupostari total establert en la convocatòria.

 

ENLLAÇOS

Segona Convocatòria "Programa d'Incentius 4: reptes de recerca bàsica-fonamental, pilots innovadors i formació en tecnologies habilitadores clau" de programes d'incentius a la cadena de valor innovadora de l'hidrogen renovable en el Marc del PRTR

S’ha publicat al BOE, el dia 26 de juliol de 2023 l’Extracte de la Resolució de 20 de juliol de 2023, del Consell d'Administració de E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P. que aprova la segona convocatòria "programa d'incentius 4: reptes de recerca bàsica-fonamental, pilots innovadors i formació en tecnologies habilitadores clau" de programes d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable en el Marc del PRTR finançat UE-NextGenerationEU.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta convocatòria té per objecte impulsar el desenvolupament de projectes de recerca bàsica-fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau dins de la cadena de valor de l'hidrogen renovable.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiaris de les ajudes d'aquesta convocatòria les entitats, consorcis i agrupacions que s'inclouen en l'article 5 de l'Ordre TED/1444/ 2021, de 22 de desembre, entre ells:

a) Les empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses associacions empresarials.

b) Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia. El consorci o l'agrupació empresarial haurà de comptar amb almenys una PIME participant en la sol·licitud de l'ajuda.

c) El sector públic institucional de qualsevol Administració pública, al qual es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques i les Universitats Públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia.

d) Centres tecnològics d'àmbit estatal, així com centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal, vàlidament en el registre de centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre.

 

QUANTIA

La dotació pressupostària per a la segona convocatòria del programa d'incentius de reptes de recerca bàsica-fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau dins de la cadena de valor, ascendeix a seixanta-sis milions sis-cents mil euros (66.600.000 euros).  S'estableix una inversió mínima per projecte de cinc-cents mil euros (500.000 euros).

 

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds podran presentar-se des del dia 8 de setembre de 2023 fins a les 17.00 hores del dia 7 de novembre de 2023. Transcorregut aquest termini, no seran admeses més sol·licituds.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores de les ajudes per al Pla Integral d'Impuls a l'Economia Social per a la Generació d'un Teixit Econòmic, Inclusiu i Sostenible, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 26 de juliol de 2023 l’Ordre  TES/869/2023, de 22 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al Pla Integral d'Impuls a l'Economia Social per a la Generació d'un Teixit Econòmic, Inclusiu i Sostenible, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

En el marc del que es disposa en aquestes bases reguladores podran ser objecte de subvenció la realització de projectes que s'englobin en algun dels següents programes:

a) Programa 1: TRANSFORMA_ES. Projectes en matèria de generació i manteniment de l'ús d'empreses viables que estiguin travessant dificultats o sense relleu generacional actual o previsible, mitjançant la seva conversió en fórmules empresarials de l'Economia Social gestionades pels seus treballadors i treballadores.

b) Programa 2: INICIATIVA_ES. Projectes de creació i consolidació d'entitats del teixit productiu de l'Economia Social amb caràcter innovador, incidint en el relleu generacional i en l'emprenedoria juvenil.

c) Programa 3: IMPULSA-TEC. Projectes transformadors de suport a la modernització tecnològica de les empreses de l'Economia Social mitjançant la creació de plataformes digitals, l'automatització de processos i l'ús d'eines tecnològiques amb la finalitat de millorar el benestar de la ciutadania, especialment en les zones rurals.

d) Programa 4: ALIANZAS_ES. Projectes de promoció de xarxes de cooperatives, societats laborals i altres fórmules d'Economia Social acompanyada de mesures per a oferir nous serveis integrals a la societat.

e) Programa 5: SOSTENIBLE_ES. Projectes d'impuls de les transicions sostenibles i inclusives d'empreses de l'Economia Social i focalitzada en l'atenció de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiàries les entitats que compleixin els requisits establerts en la convocatòria d'ajudes, efectuada a l'empara d'aquestes bases reguladores, sempre que s'englobin dins d'alguna de les següents categories:

a) Entitats representatives de cooperatives, de societats laborals, d'empreses d'inserció i de qualssevol altres entitats de l'Economia Social.

b) Entitats de l'Economia Social que realitzin actuacions en l'àmbit nacional, d'acord amb el que es recull en la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.

c) Agrupacions d'entitats quan compleixin el que es disposa en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

Podran formar part d'aquestes agrupacions les entitats englobades en els apartats a) i b) anteriors, juntament amb les universitats, centres de recerca i les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l'administració local i el sector públic institucional.

 

QUANTIA

Les ajudes podran finançar fins al 50 per cent dels costos subvencionables en el cas de les Pimes i fins al 15 per cent dels costos subvencionables en el de les grans empreses segons delimita l'article 29 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Les quanties mínima i màxima de les ajudes associades a cada projecte vindran determinades en cada convocatòria. No obstant això, la quantia mínima de la subvenció no podrà ser inferior a 10.000 euros, ni superar per projecte la quantitat de 3,5 milions d'euros.

 

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran en la forma i en el termini establerts en la convocatòria.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria d’ajuts a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 26 de juliol de 2023 la Resolució ACC/2732/2023, de 20 de juliol, per la qual es convoquen ajuts a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió EuropeaNextGenerationEu, corresponents a 2023 (ref. BDNS 709423).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar per a l'any 2023 els ajuts destinats a subvencionar l'agricultura de precisió i les tecnologies 4.0 en el sector agrari, d'acord amb les bases reguladores aprovades al Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia (III), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 263, de 3.11.2021), modificat pel Reial decret 367/2023, de 16 de maig (BOE núm. 117, de 17.15.2023), i amb l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril (DOGC núm. 8648, de 14.4.2022), per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGC núm. 8648, de 14.4.2022).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que compleixin els requisits i obligacions establerts en l'article 6 i 22 del Reial decret 948/2021. En el cas de beneficiaris que pertanyin al sector públic de la Generalitat, que no presentin conflicte d'interès potencial en la realització de les activitats objecte d'aquests ajuts.

 

QUANTIA

a dotació d'aquesta convocatòria és de 4.918.963,17 euros. a intensitat màxima de l'ajuda serà del 40% dels costos elegibles.

No obstant això, aquest límit podrà incrementar-se 20 punts percentuals, en el cas de les inversions col·lectives, les realitzades pels beneficiaris recollits en l'article 22.1 d) o de beneficiaris que tinguin la condició de joves agricultors.

No es concediran ajudes als projectes sol·licitats quan la quantia del mateix no superi un import mínim de 5.000 euros. La quantia màxima de l'ajuda serà de 300.000 euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGC.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria d’ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla del PRTR

S’ha publicat al DOGC, el dia 26 de juliol de 2023 la Resolució ACC/2733/2023, de 20 de juliol, per la qual es convoquen ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEu, corresponents a 2023 (ref. BDNS 709422).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar per a l'any 2023 els ajuts destinats a subvencionar la realització d'inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola), d'acord amb les bases reguladores aprovades al Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia (III), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 263, de 3.11.2021), modificat pel Reial decret 367/2023, de 16 de maig (BOE núm. 117, de 17.15.2023), i amb l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGC núm. 8648, de 14.4.2022).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que compleixin els requisits i obligacions establerts en l'article 6 i 18 del Reial decret 948/2021. En el cas de beneficiaris que pertanyin al sector públic de la Generalitat, que no presentin conflicte d'interès potencial en la realització de les activitats objecte d'aquests ajuts.

 

QUANTIA

La dotació d'aquesta convocatòria és de 628.894,66 euros. La intensitat màxima de les ajudes, per a cadascuna de les actuacions subvencionables, serà la següent:

a) Per a les inversions corresponents a l'actuació 1:

Límit màxim: 30% del cost elegible.

b) Per a les inversions corresponents a l'actuació 2:

Límit màxim: 45% del cost elegible.

Aquests límits podran incrementar-se, en el cas de les inversions situades en zones assistides recollides en la Decisió de la Comissió C (2016) 7024, respectant els límits establerts en l'article 41.9 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, o, en el cas de les ajudes concedides a petites empreses, podrà incrementar-se en 20 punts percentuals, i en 10 punts percentuals si les ajudes van destinades a mitjanes empreses definides en l'annex I del mateix reglament.

Aquestes ajudes estaran sotmeses als requisits i límits establerts en el capítol I i l'article 41 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

La quantia màxima de l'ajuda s'estableix en:

a) Per a l'actuació 1:

Beneficiaris recollits en l'article 18.1.a): 50.000 euros.

Beneficiaris recollits en l'article 18.1.c) o inversions col·lectives: 150.000 euros.

b) Per a l'actuació 2:

Plantes de biogàs:

Beneficiaris recollits en l'article 18.1.a): 260.000 euros.

Beneficiaris recollits en l'article 18.1.c) o inversions col·lectives: 1.950.000 euros.

Biomassa agrícola: 975.000 euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGC. Les sol·licituds s'han de presentar en la manera que estableix l'article 2.2 de l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria d’ajuts a les inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes, dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 26 de juliol de 2023 la Resolució ACC/2734/2023, de 20 de juliol, per la qual es convoquen ajuts a les inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes, dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea NextGeneration Eu, corresponents a 2023 (ref. BDNS 709421).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar per a l'any 2023 els ajuts destinats a subvencionar la realització d'inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes que impulsin la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia, d'acord amb les bases reguladores aprovades al Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia (III), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 263, de 3.11.2021), modificat pel Reial decret 367/2023, de 16 de maig (BOE núm. 117, de 17.15.2023), i amb l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGC núm. 8648, de 14.4.2022).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que compleixin els requisits i obligacions establerts en l'article 6 i 8 del Reial decret 948/2021. En el cas de beneficiaris que pertanyin al sector públic de la Generalitat, que no presentin conflicte d'interès potencial en la realització de les activitats objecte d'aquests ajuts.

 

QUANTIA

La dotació d'aquesta convocatòria és de 2.266.701,62 euros.

La intensitat màxima de les ajudes serà, amb caràcter general, d'un 50% del cost elegible excepte en el cas dels beneficiaris contemplats en l'article 8.2, el límit màxim del qual s'estableix en un 25%. Aquest límit podrà incrementar-se 20 punts percentuals en el cas de les inversions col·lectives, les realitzades pels beneficiaris recollits en l'article 8.1 c) o aquelles els beneficiaris de les quals tinguin la condició de joves agricultors.

Aquestes ajudes estaran sotmeses als requisits i límits establerts en el capítol I i l'article 14 del Reglament (UE) núm. 702/2014, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

La quantia màxima de l'ajuda s'estableix en:

a) Per a l'actuació 1:

Cobriment basses sense aprofitament energètic.

i. Per a actuacions realitzades pels beneficiaris recollits en l'article 8.1.

a) 100.000 euros.

ii. Per a actuacions realitzades pels beneficiaris recollits en l'article 8.1.

c) i d) o inversions col·lectives: 300.000 euros.

Cobriment basses amb aprofitament energètic en la pròpia granja.

i. Per a actuacions realitzades pels beneficiaris recollits en l'article 8.1.

a) 300.000 euros.

ii. Per a actuacions realitzades pels beneficiaris recollits en l'article 8.1.

c) i d) o inversions col·lectives: 900.000 euros.

b) Per a l'actuació 2:

i. Per a actuacions realitzades pels beneficiaris recollits en l'article 8.1.

a) 300.000 euros.

ii. Per a actuacions realitzades pels beneficiaris recollits en l'article 8.1.

c) i d) o inversions col·lectives: 900.000 euros.

En tot cas, conforme a l'article 14 del Reglament (UE) núm. 702/2014, de 25 de juny de 2014, no podrà concedir-se en cap cas una ajuda superior a 500.000 euros per empresa i per projecte d'inversió.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGC. Aquestes sol·licituds s'han de presentar en la forma que estableix l'article 2.2 de l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria per a l'any 2023 en relació amb les actuacions del programa de primera experiència professional en les administracions públiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - NextGenerationEU (SOC – PRIMERA EXPERIÈNCIA)

S’ha publicat al DOGC, el dia 24 de juliol de 2023 la Resolució EMT/2694/2023, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 en relació amb les actuacions del programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades al si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (SOC – PRIMERA EXPERIÈNCIA) (ref. BDNS 709193).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2023 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del “Programa de primera experiència professional en les administracions públiques”, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 28 de desembre de 2021, DOGC núm. 8572, modificada per l'Ordre EMT/212/2022, de 19 de setembre.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries de la subvenció les següents entitats, que contractin persones joves treballadores aturades, majors de 16 i menors de 30 anys:

a) Els òrgans de l'administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes públics vinculats o dependents.

b) Les altres entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, entre les quals s'inclouen les entitats del seu sector públic institucional, les universitats públiques del sistema universitari de Catalunya i les seves entitats dependents que formin el sector públic de cada universitat, i altres entitats de dret públic que per atribució legal o reglamentària pertanyin al sector públic de la Generalitat de Catalunya.

c) Les corporacions locals catalanes i/o entitats dependents o vinculades a aquestes.

La resolució de la convocatòria pot especificar el tipus d'entitats que poden ser beneficiàries, d'entre les anteriors.

No podran participar, per l'especial relació funcionarial i règim específic del seu personal:

a) Les entitats i organismes del sector públic adscrites al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en relació amb el seu personal estatutari sanitari i el seu personal laboral sanitari.

b) El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en relació amb el personal funcionari de cossos docents.

c) Les universitats públiques de Catalunya i les entitats públiques que conformen el sector públic de cada una d'elles en relació amb el personal docent i d'investigació.

d) Altres entitats encabides dins les lletres b) i c) de l'article 3.1 de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre EMT/212/2022, de 19 de setembre, en relació amb el seu personal que, estant vinculats per una relació funcionarial o laboral especial, desenvolupin tasques anàlogues a les compreses a les lletres anteriors d'aquest precepte.

 

QUANTIA

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 9.408.890,08 euros. D'acord amb el que preveu l'article 4.4 a) de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre EMT/212/2022, de 19 de setembre , les quanties dels mòduls econòmics per compensar els costos laborals són les següents:

Mòdul A: El mòdul ascendirà a 1.783,83 euros per persona contractada en els grups de cotització de la Seguretat Social 9 al 5, tots dos inclusivament, i mes de contractació (21.405,96 euros per any de contractació).

Mòdul B: El mòdul ascendirà a 2.675,74 euros per persona contractada en els grups de cotització de la Seguretat Social 4 a 1, tots dos inclusivament, i mes de contractació (32.108,88 euros per any de contractació).

D'acord amb això, l'import d'aquesta subvenció a concedir es calcularà en funció de les previsions recollides en el projecte presentat del nombre de persones a contractar, els mesos de contractació de cadascuna d'elles i el mòdul segons el grup de cotització de la Seguretat Social que correspongui abans assenyalat.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s'estén fins el 6 de setembre del 2023, inclòs.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a projectes innovadors d'emmagatzematge energètic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 19 de juliol de 2023 l’Ordre TED/807/2023, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a projectes innovadors d'emmagatzematge energètic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -finançat per la Unió Europea Next Generation EU.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la concessió d'ajudes públiques per a projectes innovadors d'emmagatzematge energètic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins de la component 8, inversió 1, per al desplegament de l'emmagatzematge energètic, finançat per la Unió Europea Next Generation EU.

A l'empara d'aquesta ordre, i tal com determinin les convocatòries, serà possible el finançament de les següents tipologies de projectes:

a) Projectes innovadors d'emmagatzematge d'energia independents («standalone»), connectats a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

b) Projectes innovadors d'emmagatzematge d'energia hibridats amb instal·lacions de generació d'energia a partir de fonts d'energia renovables.

c) Projectes innovadors d'emmagatzematge mitjançant bombament reversible (centrals hidràuliques reversibles).

d) Projectes innovadors d'emmagatzematge tèrmic.

No serà possible el finançament de projectes d'emmagatzematge basats en hidrogen, o altres tipus d'emmagatzematge químic.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran obtenir la condició d'entitats beneficiàries en les convocatòries que se celebrin a l'empara d'aquesta ordre, sempre que realitzin l'activitat que fonamenta la seva concessió en els termes establerts per aquestes, i compleixin tots els requisits exigits, les següents persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya:

a) Empreses, tal com es defineix en el del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, en l'article 1 de l'annex I, i en la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajuda estatal conforme al que es disposa en l'article 107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (2016/C 262/01).

b) Universitats, Centres de Recerca o Tecnològics sense ànim de lucre, o altres entitats, tant públics com privats, inclosos els agents del sistema de ciència i tecnologia que es defineixen en l'article 3 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que no tinguin consideració d'entitats empresarials segons l'apartat a) anterior.

 

QUANTIA

L'import de l'ajuda concedida per als projectes que resultin seleccionats s'establirà d'acord amb la sol·licitud en funció dels costos subvencionables de les actuacions objecte d'aquests, segons els límits d'intensitat d'ajuda establerts en aquest article i altres factors limitants que s'especificaran en la convocatòria, així com la disponibilitat financera.

Els límits a l'ajuda màxima total per empresa i projecte seran de:

Tipologia del projecte

Ajuda màxima per empresa i per projecte

 

Projectes innovadors d'emmagatzematge d'energia independents («standalone»), connectats a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

50 milions d’euros.

 

Projectes innovadors d'emmagatzematge d'energia hibridats amb instal·lacions de generació d'energia a partir de fonts d'energia renovables.

50 milions d’euros.

Projectes innovadors d'emmagatzematge mitjançant bombament reversible (centrals hidràuliques reversibles).

50 milions d’euros.

Projectes innovadors d'emmagatzematge tèrmic

15 milions d’euros.

L'import de l'ajuda es determinarà en les respectives convocatòries. La intensitat d'ajuda màxima sobre les despeses subvencionables, en funció del tipus d'entitat beneficiària, és la següent:

 

Tipologia de despeses subvencionables sobre els quals aplicar la intensitat d'ajuda

Gran empresa

Mitjana empresa

Petita empresa

Universitat o Centres d’Investigació

Despeses associades al desplegament de l'emmagatzematge

energètic

Fins 45%

Fins 55%

Fins 65%

Fins 100%

 

SOL·LICITUDS

Les dates de finalització del termini de presentació de sol·licituds s'assenyalaran en les corresponents convocatòries.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria per a la concessió de les subvencions per reforçar la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

S’ha publicat al DOGC, el dia 13 de juliol de 2023 la Resolució PRE/2540/2023, de 6 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per reforçar la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea - Next Generation EU, per a les línies d'actuació 12.1.b.ii i 12.1.c del Reial decret 988/2021, de 16 de novembre (ref. BDNS 707796).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria del procediment per a la concessió de les subvencions per reforçar la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation, amb subjecció a les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/161/2023, de 20 de juny, per a les línies d'actuació 2b i 3, que disposa la base reguladora 2.1 de l'annex de la mateixa Ordre, que es corresponen amb les línies d'actuació concretades als articles 12.1.b.ii i 12.1.c del Reial decret 988/2021, de 16 de novembre.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

A continuació es detallen les persones i els ens que poden sol·licitar aquestes subvencions, d'acord amb el que estableix la base reguladora 3 de l'annex de l'Ordre PRE/161/2023, de 20 de juny, en cadascuna de les línies d'actuació.

a) En la línia d'actuació 2b: les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal, les agrupacions de propietaris i les persones jurídiques o entitats vinculades a la gestió, el funcionament o la dinamització d'un polígon industrial o centre logístic, incloses les entitats urbanístiques col·laboradores de conservació que disposa l'article 24 del Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, i també les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot si manquen de personalitat jurídica, puguin beneficiar-se d'aquesta actuació.

b) En la línia d'actuació 3: les persones físiques i jurídiques titulars de béns immobles situats en un àmbit material d'actuació o, si escau, en les zones industrials adjacents, i també les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal, d'acord amb l'article 396 del Codi civil, així com amb els articles correlatius de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

En ambdues línies d'actuació, en el cas que aquests destinataris facin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat, les ajudes estan sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

 

QUANTIA

La dotació econòmica inicial destinada a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria és de 2.775.181,15 euros. La intensitat màxima de l'ajuda, d'acord amb l'article 18.1 del Reial decret 988/2021, de 16 de novembre, i tal com recull la base reguladora, no pot superar el 80 % del cost de tots els conceptes subvencionables.

 

SOL·LICITUDS

Es poden sol·licitar subvencions, en qualsevol d'ambdues línies d'actuació, des de l'endemà de la data de publicació al DOGC d'aquesta convocatòria i fins al 31 d'octubre de 2023.

 

ENLLAÇOS

Tercera convocatòria per a l'any 2023 de subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació per a l'adquisició i millora de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural (SOC – ADA 2023)

S’ha publicat al DOGC, el dia 13 de juliol de 2023 la Resolució EMT/2525/2023, de 4 de juliol, per la qual s'obre la tercera convocatòria per a l'any 2023, de subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació per a l'adquisició i millora de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (SOC – ADA 2023) (ref. BDNS 707726).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte obrir la tercera convocatòria per a l'any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, per la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades al Programa de formació per cobrir necessitats específiques Ada, adreçades a l'adquisició i millora de competències digitals, per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere, d'acord amb la base 2.3.4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm.7724 d'11 d'octubre), modificada per l'Ordre TSF/179/2020, de 19 d'octubre (DOGC núm.8252 de 22 d'octubre) i per l'Ordre EMT/195/2021, de 19 d'octubre (DOGC núm. 8528, de 22 d'octubre).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats, públiques o privades, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:

a) Les entitats inscrites o acreditades en el corresponent Registre d'entitats de formació. Les convocatòries podran preveure altres situacions en relació al Registre.

b) Les empreses, quan així ho prevegi la corresponent convocatòria, podran ser entitats beneficiàries, malgrat no estar en situació d'alta al Registre d'entitats de formació, amb els requisits i condicions que prevegi la convocatòria.

c) Les agrupacions d'entitats, físiques o jurídiques, públiques o privades, quan la corresponent convocatòria ho prevegi, d'acord amb el que preveu l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tots els membres agrupats que executin part de les accions tenen la condició de beneficiaris i hauran d'estar inscrits o acreditats, en les condicions que marqui cada convocatòria, i complir tots els requisits previstos a les bases. No es pot dissoldre l'agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions.

Les persones destinatàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són dones, prioritàriament desocupades i preferentment residents a municipis de menys de 30.000 habitants, que han de complir també amb els requisits recollits a la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre.

 

QUANTIA

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a la convocatòria per a l'any 2023 és de 16.979.420,00 euros. L'import de la subvenció es calcula d'acord amb els criteris establerts a la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, a partir d'un mòdul/hora.

Per a les especialitats formatives subvencionables, previstes a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en tractar-se d'accions formatives subvencionades amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per a les quals el Servicio Público de Empleo Estatal ha establert un cost unitari per persona participant, i d'acord amb el que preveu la base 8.4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, s'estableix un mòdul/hora i alumne de 13,00 euros.

El cost unitari per persona participant és de 520 euros.

La distribució del pressupost es realitza atenent al nombre de dones en situació d'atur de municipis de menys de 30.000 habitants, d'acord amb les dades de l'Observatori del Treball i model productiu de febrer 2023 per a cada demarcació territorial, d'acord amb l'establert a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria de la concessió d'ajudes del Programa «Generació Digital Pimes: persones d'equips directius i qualificació de persones ocupades en Pimes», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 11 de juliol de 2023 l’Extracte de la Resolució de 6 de juliol de 2023 de la Fundació EOI, F.S.P. per la qual es convoca la concessió d'ajudes del Programa «Generació Digital Pimes: persones d'equips directius i qualificació de persones ocupades en Pimes», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte de la convocatòria és seleccionar, en règim de concurrència competitiva, els beneficiaris de les ajudes que hauran de desenvolupar Programes de Formació en l'àmbit de la Transformació Digital, dirigits a persones d'equips directius de Pimes en tot el territori nacional.

L'objectiu d'aquestes ajudes és incrementar les competències digitals de les persones directives de les Pimes per a ajudar-los a impulsar la transformació digital de les seves pimes. Aquesta formació en gestió digital contribuirà a la millora de la productivitat d'aquestes empreses, així com la seva competitivitat i possibilitats de creixement i internacionalització.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran tenir la condició de beneficiàries les entitats de formació reconegudes a Espanya sempre que estiguin vàlidament constituïdes almenys, des de, tres anys abans de la data de publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» de l'extracte de la convocatòria, disposin d'almenys, un establiment o sucursal, a Espanya en el moment de presentació de la sol·licitud, i de dos anys, almenys, d'experiència en formació a persones directives en l'àmbit de la transformació digital.

 

QUANTIA

El pressupost total de les ajudes en la present convocatòria ascendeix a la quantitat de 98.332.000 €, que corresponen a la formació de 37.820 persones d'equips directius de Pimes.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos des de la publicació d'aquest extracte en el «Butlletí Oficial de l'Estat» (BOE).

 

ENLLAÇOS

Convocatòria de la concessió d'ajudes del Programa "Generació Digital: Agents del canvi" l'any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 11 de juliol de 2023 l’Extracte de la Resolució  de 6 de juliol de 2023 de la Fundació EOI, F.S.P., per la qual es convoca la concessió d'ajudes del Programa "Generació Digital: Agents del canvi" l'any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte de la convocatòria és seleccionar, en règim de concurrència competitiva, els beneficiaris de les ajudes per a desenvolupar Programes de Formació d'Experts/as en transformació digital.

L'objectiu d'aquestes ajudes és oferir als joves i prioritàriament als aturats i les dones, els coneixements i habilitats necessàries per a la seva incorporació al mercat laboral com a agents de transformació digital, desenvolupant i implementant el full de ruta de la Digitalització de la Pime i disminuint la bretxa digital per qüestions de gènere incrementant el nombre de dones formades i finalment treballadores en sector TIC.

A més, podran accedir els joves que treballin en pimes, oferint-los la preparació com a agents de la transformació digital de la seva empresa.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran tenir la condició de beneficiàries les entitats de formació reconegudes a Espanya sempre que estiguin vàlidament constituïdes almenys, des de, tres anys abans de la data de publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» d'aquest extracte, disposin d'almenys, un establiment o sucursal, a Espanya en el moment de presentació de la sol·licitud, i de dos anys, almenys, d'experiència en formació a joves en l'àmbit de la transformació digital.

 

QUANTIA

El pressupost total de les ajudes en la present convocatòria ascendeix a la quantitat de 42.342.040,00 € dels quals, 39.572.000,00 € corresponen als imports fixos per a la formació de 15.220 participants i 2.770.040,00 € per als imports variables associats a col·locació del 70% d'aquests participants (alumnes desocupats a l'inici de la formació).

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos des de la publicació d'aquest extracte en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

 

ENLLAÇOS

Convocatòria d’ajudes a les entitats públiques titulars d'infraestructures per a millora i optimització d'instal·lacions i espais esportius que fomentin el turisme esportiu sostenible, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 11 de juliol de 2023 l’Extracte de la Resolució  de 4 de juliol de 2023, de la Presidència del Consell Superior d'Esports per la qual es convoquen ajudes a les entitats públiques titulars d'infraestructures per a millora i optimització d'instal·lacions i espais esportius que fomentin el turisme esportiu sostenible, amb càrrec als fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte concedir subvencions destinades a la inversió per a promoure la reforma sostenible i inclusiva d'instal·lacions i espais esportius en els quals es puguin desenvolupar projectes relacionats amb el sector del turisme esportiu, amb la finalitat de modernitzar la nostra indústria turística associada a l'esport, i el termini d'execució del qual es trobi entre l'1 de febrer de 2020 i el 30 de setembre de 2025.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Són entitats beneficiàries les  Administracions Públiques territorials i aquells organismes públics i entitats de dret públic dependents d'aquestes Administracions Públiques, que siguin titulars d'instal·lacions i/o espais esportius en els quals es puguin desenvolupar activitats de turisme esportiu sostenible.

 

QUANTIA

Aquesta convocatòria és finançada pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea. La quantia total màxima de la convocatòria és de 36.185.000 €.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el BOE.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores per a la selecció de projectes de formació per a l'ocupació promoguts per entitats locals, per al seu finançament mitjançant el Programa d'Ocupació, Educació, Formació i Economia Social, del Fons Social Europeu Plus (FSE+)

S’ha publicat al BOE, el dia 30 de juny de 2023 l’Ordre TER/701/2023, de 20 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes de formació per a l'ocupació promoguts per entitats locals, per al seu finançament mitjançant el Programa d'Ocupació, Educació, Formació i Economia Social, del Fons Social Europeu Plus (FSE+), del període de programació 2021-2027.

 

OBJECTE I FINALITAT

Constitueix l'objecte de la present ordre establir les bases reguladores de les convocatòries per a la selecció de projectes de formació per a l'ocupació promoguts per entitats locals, a finançar pel Fons Social Europeu Plus (FSE+), en el marc de la mesura 1.A.01 del Programa d'Ocupació, Educació, Formació i Economia Social (Programa EFES), del període de programació 2021-2027.

D'acord amb la mesura 1.A.01 del Programa d'Ocupació, Educació, Formació i Economia Social (EFES), aquestes ajudes del FSE+ tindran com a finalitat contribuir a millorar l'ocupabilitat i formació per a l'ocupació a través d'itineraris d'inserció laboral, que permetin aconseguir l'objectiu de millorar l'accés a l'ocupació i el desenvolupament de mesures d'activació dels demandants d'ocupació.

Les ajudes contemplades en aquesta ordre es destinaran a finançar projectes amb itineraris o programes d'inserció laboral que, en les condicions que s'estableixin en cada convocatòria, contemplin actuacions interrelacionades dirigides a col·lectius desocupats, que busquin millorar la seva situació d'ocupabilitat. Els itineraris podran constar de diferents fases -entre altres, acolliment, diagnòstic, orientació, formació prelaboral, intermediació laboral, acompanyament i seguiment- no necessàriament seqüencials i s'adaptaran al perfil de la persona participant. Així mateix, les ajudes previstes en aquesta ordre també es podran destinar a finançar jornades d'activació i informació en matèria d'ocupació.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran participar en les convocatòries i resultar beneficiàries de les ajudes les següents entitats:

a) Els ajuntaments de municipis amb població superior a 20.000 habitants.

b) Les diputacions provincials, les diputacions forals, els capítols i consells insulars o, en el seu cas, les comunitats autònomes uniprovincials, en l'exercici de les competències que corresponen a les diputacions provincials.

c) Els organismes autònoms dependents d'alguna de les entitats indicades en els paràgrafs a) i b) anteriors, si tenen atribuïdes funcions i competències suficients per a poder desenvolupar l'objecte del projecte.

 

QUANTIA

L'import de l'ajuda a concedir a cadascun dels projectes seleccionats serà el resultat d'aplicar al pressupost elegible la taxa de cofinançament que correspongui. No seran finançables els projectes amb un pressupost elegible superior als següents imports:

a) Tres milions d'euros per a les entitats l'àmbit territorial de les quals tingui una població compresa entre 20.001 i 75.000 habitants.

b) Sis milions d'euros per a les entitats l'àmbit territorial de les quals tingui una població compresa entre 75.001 i 200.000 habitants.

c) Deu milions d'euros per a les entitats l'àmbit territorial de les quals tingui una població superior a 200.000 habitants.

Les convocatòries podran fixar altres imports màxims inferiors als indicats, en atenció a l'ajuda convocada i al termini d'execució establert.

 

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran en el termini que estableixi la convocatòria, l'extracte de la qual serà publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat», per conducte de la Base de dades Nacional de Subvencions.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la provisió del conjunt d'equipament actiu i infraestructura auxiliar necessària per a la provisió de serveis de comunicacions mòbils amb tecnologia 5G en zones on no existeix cobertura mòbil 4G

S’ha publicat al BOE, el dia 26 de juny de 2023 l’ Ordre ETD/685/2023, de 21 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la provisió del conjunt d'equipament actiu i infraestructura auxiliar necessària per a la provisió de serveis de comunicacions mòbils amb tecnologia 5G en zones on no existeix cobertura mòbil 4G amb servei mínim de 50 Mbps (Programa únic 5G xarxes actives), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

Constitueix l'objecte d'aquesta ordre l'establiment de les bases reguladores de la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la provisió del conjunt d'equipament actiu i, en el seu cas, la infraestructura addicional necessària per a la prestació de serveis 5G natiu (5G SA) amb les característiques de valor afegit de computació en la vora (edge computing) i virtualització múltiple de xarxes (network slicing), i amb una velocitat mínima de 100 Mbps per a l'enllaç descendent i 5 Mbps per a l'enllaç ascendent, en les zones geogràfiques situades en municipis de menys de 10.000 habitants en les quals s'ha identificat que no existeix en l'actualitat, i no està previst que es proporcioni en els pròxims tres anys, cobertura de les xarxes de comunicacions mòbils 4G que proporcionin almenys 50 Mbps en sentit descendent.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran sol·licitar i, en el seu cas, obtenir la condició de beneficiari les persones jurídiques que ostentin la condició d'operador degudament habilitat, conforme al que s'estableix en els articles 6 i 7 de la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions, que disposin de drets d'ús (4) de freqüències en alguna de les bandes harmonitzades a la Unió Europea per als sistemes terrenals capaços de prestar serveis de comunicacions electròniques de banda ampla sense fil, identificades com a prioritàries per al llançament i prestació de serveis 5G a Europa, i estar al corrent del pagament de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric.

 

QUANTIA

La intensitat màxima de les ajudes previstes en aquesta ordre no podrà superar el 90 per cent del cost de tots els conceptes subvencionables ni les previsions de dèficit comercial del projecte a llarg termini en absència d'ajuda. En les convocatòries s'establiran els imports màxims d'intensitat d'ajuda en cada àmbit de concurrència en funció dels objectius mínims fixats, i de les majors o menors necessitats d'intensitat d'ajuda.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia en què produeixi efectes la convocatòria. Els terminis de presentació i les dates de finalització del termini de presentació de sol·licituds s'assenyalaran en la convocatòria.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores de les subvencions per reforçar la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat pels fons europeus Next Generation

S’ha publicat al DOGC, el dia 22 de juny de 2023 l’Ordre PRE/161/2023, de 20 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per reforçar la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat pels fons europeus Next Generation, per les línies d'actuació a què es refereixen els articles 12.1.b.ii i 12.1.c del Reial decret 988/2021, de 16 de novembre.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquestes bases és establir les normes que han de regir la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades a reforçar la connectivitat en polígons industrials i centres logístics i altres àrees amb activitat econòmica, situats a Catalunya, amb subjecció al que estableix el Reial decret 988/2021, de 16 de novembre, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

La finalitat d'aquestes subvencions és executar la inversió C15.I2, “Accions de reforç de la connectivitat en centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de digitalització sectorial”, del component 15 del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que inclou accions de reforç de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics (Programa ÚNICO - indústria i empreses).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Tot seguit es detalla qui pot optar a les subvencions que regulen aquestes bases i, si escau, obtenir la condició de beneficiari o destinatari últim de les ajudes per a cadascuna de les línies d'actuació subvencionables que disposa l'article anterior.

a) Per a la línia d'actuació 2b: les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal, les agrupacions de propietaris i les persones jurídiques o entitats vinculades a la gestió, el funcionament o la dinamització d'un polígon industrial o centre logístic, incloses les entitats de conservació que estableix l'article 24 del Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, i també les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que manqui de personalitat jurídica, pugui beneficiar-se d'aquesta actuació.

En el cas que aquests destinataris duguin a terme alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat, les ajudes estan sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

b) Per a la línia d'actuació 3: les persones físiques i jurídiques titulars de béns immobles situats en un àmbit material d'actuació o, si escau, en les zones industrials adjacents, i també les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal, d'acord amb l'article 396 del Codi civil, i els articles correlatius de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

En el cas que aquests destinataris facin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat, les ajudes estan sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

 

QUANTIA

La convocatòria d'aquestes subvencions fixa la posició pressupostària a què s'han d'imputar.

La intensitat màxima de l'ajuda, d'acord amb l'article 18.1 del Reial decret 988/2021, de 16 de novembre, no pot superar el 80 % del cost de tots els conceptes subvencionables.

S'entén per intensitat de l'ajuda l'import brut de l'ajuda expressat en un percentatge dels costos subvencionables del projecte. L'import màxim que es pot sol·licitar per projecte no pot superar la intensitat màxima de l'ajuda.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria de les subvencions per a l'any 2023-2024 als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operacions 04.04.01 i 07.01.01)

S’ha publicat al DOGC, el dia 21 de juny de 2023 la Resolució ACC/2165/2023, de 13 de juny, per la qual es convoquen les subvencions per a l'any 2023-2024 als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) (ref. BDNS 703089).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar les subvencions als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), corresponents a 2023-2024, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/249/2022, de 18 de novembre (DOGC núm. 8799, de 23.11.2022) (correcció d'errades publicada en el DOGC núm. 8872, de 10.3.2023).

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions per a la restauració, conservació i millora dels espais naturals de Catalunya; els hàbitats i les espècies; l'ordenació dels usos públics i les infraestructures vinculades a aquests usos; la divulgació del coneixement i la sensibilització en relació amb la seva gestió i conservació, i la redacció de plans i estudis vinculats.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals, d'acord amb els apartats 3.2 i 3.3, les persones físiques i jurídiques i les persones jurídiques sense ànim de lucre (associacions i fundacions) a què fa referència l'apartat 3.4. També poden ser persones beneficiàries els centres de recerca i els consorcis de gestió d'espais naturals protegits que formin part dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de més de 20.000 habitants queden exclosos de les subvencions finançades per l'operació 04.04.01 pel que fa a les actuacions d), e), f), g), h), i), j), k) i l) descrites a l'annex 2 i per l'operació 07.01.01 descrita a l'annex 3, atesa la seva incompatibilitat amb altres fons europeus (FEDER).

Els ens locals i els consorcis del sector públic de la Generalitat poden sol·licitar subvenció per a terrenys de la seva titularitat, per a terrenys comunals i per a aquelles finques privades amb les quals hagin subscrit convenis o acords de custòdia amb els seus propietaris.

 

QUANTIA

Les subvencions que preveu aquesta Resolució tenen caràcter de cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014 - 2022. 1 La quantia de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, amb naturalesa de crèdit pluriennal, és de 7.560.000,00 euros.

Per a aquesta convocatòria, s'estableix un import màxim de subvenció de 60.000 euros per a tots els beneficiaris. L'import mínim de la despesa subvencionable (mínim import elegible i despesa acceptada) s'estableix en 6.000,00 euros, per sota del qual no s'atorga cap subvenció per qüestió d'eficàcia i eficiència administrativa, a excepció de les subvencions al maneig d'hàbitats mitjançant l'ús de la ramaderia i el pasturatge atorgats a l'empara de l'operació 04.04.01, per a les quals s'estableix un import elegible mínim de 1.000,00 euros, i de les subvencions a l'edició de material divulgatiu de l'operació 07.01.01, per a les quals s'estableix un import elegible mínim de 3.000,00 euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores per a les convocatòries del Programa d'incentius per a projectes de producció d'electricitat i calor a partir d'energies renovables en substitució de producció a partir de combustibles fòssils, en el marc del PRTR

S’ha publicat al BOE, el dia 20 de juny de 2023 l’Ordre TED/641/2023, de 14 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a les convocatòries del Programa d'incentius per a projectes de producció d'electricitat i calor a partir d'energies renovables en substitució de producció a partir de combustibles fòssils, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquesta Ordre de Bases és establir les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en règim de concurrència competitiva a projectes de producció d'electricitat i calor a partir d'energies renovables en substitució de producció a partir de combustibles fòssils, a través d'un Programa d'Incentius que així mateix s'aprova, de conformitat amb el que es disposa en aquesta Ordre de Bases, tot això en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran obtenir la condició de beneficiaris en les corresponents convocatòries que se celebrin a l'empara d'aquesta Ordre de Bases qualssevol persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya, sempre que realitzin l'activitat que fonamenta la seva concessió en els termes establerts per aquesta Ordre de Bases, les respectives convocatòries i la resolució de concessió corresponent, i que compleixin tots els requisits exigits tant en la present Ordre de Bases com en les respectives convocatòries.

 

QUANTIA

La intensitat d'ajuda serà la indicada en cada convocatòria, però no podrà superar els valors establerts en la següent taula en funció del tipus d'empresa (petita, mitjana, gran) i de la zona on se situï el projecte:

Tipus de beneficiari

Intensitat de l’ajut màxim

Petita empresa en zona de repte demogràfic

80%

Petita empresa no en zones de repte demogràfic

75%

Mitjana empresa en zones de repte demogràfic

75%

Mitjana empresa no en zones de repte demogràfic

70%

Gran empresa en zones de repte demogràfic

70%

Gran empres no en zones de repte demogràfic

65%

Es podrà considerar límits mínim i màxim d'ajuda per projecte i beneficiari, així com una inversió mínima i màxima per projecte, i assignar pressupostos màxims, tenint en compte el que es preveu sobre aquest tema per aquesta Ordre de Bases. No obstant això, en cap cas les ajudes concedides a un mateix projecte i beneficiari podran ser majors de 15.000.000 d'euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a la convocatòria corresponent.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2.

S’ha publicat al DOGC, el dia 16 de juny de 2023 la Resolució  per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat pels fons Next Generation EU per a l’any 2023 (ref. BDNS 702622).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte fer pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat pels fons Next Generation EU per a l'exercici 2023.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

 • Les persones professionals autònomes que estiguin donades d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), titulars d'un establiment de comerç al detall.
 • Les petites i mitjanes empreses titulars d'un establiment de comerç al detall, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.
 • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

En l'àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiaria ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com a empreses de comerç aquelles que presten activitats empresarials de comerç al detall, quedant excloses explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

 

QUANTIA

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 7.652.906,90 euros. L'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiaria de fins al 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 20 de juny de 2023 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

 

ENLLAÇOS

Primera convocatòria d'ajudes per a projectes de nous models de negoci en la transició energètica en el marc del «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU»

S’ha publicat al BOE, el dia 8 de juny de 2023 l’Extracte de la Resolució de 2 de juny de 2023, del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P. per la qual s'aprova la primera convocatòria d'ajudes per a projectes de nous models de negoci en la transició energètica en el marc del «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU».

 

OBJECTE I FINALITAT

La finalitat de les ajudes és contribuir al compliment dels objectius  marcats en el Component 8, Inversió 3, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, mitjançant la realització de projectes de nous models de negoci, que ofereixin solucions als reptes plantejats per la transició energètica, relacionats amb la innovació, la provisió de serveis de flexibilitat que permetin una major integració de les energies renovables, i per tant afavoreixin la descarbonització del sistema, o la promoció i el desenvolupament de nous projectes empresarials (startups) que proporcionin solucions innovadores per a la transició energètica.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser entitats beneficiàries de les ajudes d'aquesta convocatòria les que es relacionen en els articles 4 i 5 de l'Ordre TED/1359/2022, de 28 de desembre:

a) Empreses, tal com es defineixen en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

b) Administracions Públiques, segons l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, exclosa l'Administració General de l'Estat.

c) Organismes públics de recerca definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

d) Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i, d'acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols, creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

e) Altres centres públics de R+D: organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l'Administració General de l'Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes, o participats majoritàriament pel sector públic, qualsevol que sigui la seva forma jurídica.

f) Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats de R+D, generin coneixement científic o tecnològic, facilitin la seva aplicació i transferència o proporcionin serveis de suport a la innovació a les empreses.

g) Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal que estiguin inscrits en el registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals Centres.

h) Altres centres privats de R+D+i que tinguin definida en els seus estatuts la R+D+i com a activitat principal.

i) Altres organitzacions que donin suport a la transferència tecnològica o desenvolupament normatiu que integri els nous models de negoci, o realitzin difusió i divulgació tecnològica, científica o reguladora.

j) Comunitats energètiques, segons la definició inclosa en l'annex II, apartat j).

 

QUANTIA

La quantia total màxima assignada a aquesta convocatòria ascendeix a 156 milions d'euros. En virtut de l'article 11.4 de l'Ordre TED/1359/2022, de 28 de desembre, s'estableixen els següents contingents mínims de pressupost per a cadascuna de les línies d'ajuda contemplades en l'article 3.2 d'aquesta ordre:

a) 20 milions d'euros per a la línia d'ajudes "Innovació en la transició energètica".

b) 20 milions d'euros per a la línia d'ajudes "Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d'energies renovables".

c) 10 milions d'euros per a la línia d'ajudes "Startups per a la transició energètica".

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 del dia 12 de juny de 2023 i finalitzarà a les 14.00 hores CEST del dia 1 d'agost de 2023. Transcorregut aquest termini, no seran admeses més sol·licituds.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria per a la concessió de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per al Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri

S’ha publicat al DOGC, el dia 9 de juny de 2023 la Resolució TER/1995/2023, de 2 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per al Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri (ref. BDNS 701423).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al finançament de les actuacions de rehabilitació dels edificis inclosos a l'Acord núm. 6 de la Comissió Bilateral, celebrada el 16 de març de 2023, relatiu a l'entorn residencial de rehabilitació programada (ERRP) “d'entorn discontinu impulsat per 38 municipis de Catalunya d'àmbit no metropolità. Fase I”, en relació amb l'execució dels programes d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Mitjançant l'Acord núm. 6 de la Comissió Bilateral, celebrada el 16 de març de 2023, s'ha definit l'ERRP que serà objecte de subvencions dins del Programa 1 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri (Acord 06 ERRP Catalunya).

L'ERRP “Entorn discontinu impulsat per 38 municipis de Catalunya d'àmbit no metropolità. Fase I”, és un conjunt discontinu format per 100 àmbits municipals, corresponents a 38 ajuntaments, que conformen 42 entorns, identificats segons la memòria de l'article 12.3 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre. En total, l'ERRP integra 88.006 habitatges en un total de 1.146,01 hectàrees, segons s'indica al seu annex 2. Els edificis d'habitatges inclosos en aquest ERRP es poden consultar mitjançant les referències cadastrals que consten en aquest enllaç web (Visor ERRP).

Els edificis d'habitatges que no constin en aquesta relació no podran presentar-se a les subvencions d'aquest programa.

S'acorda una primera fase d'actuació (Fase I) amb un nombre estimat de 3.483 habitatges i una superfície d'actuació de 45,40 hectàrees.

 

QUANTIA

L’import màxim inicial de la Fase I, de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria, segons l'Acord núm. 6 de la Comissió Bilateral, és de 36.207.383 euros.

La quantia final de la subvenció es determinarà en funció del nombre d'habitatges realment rehabilitats que compleixin l'objecte de la subvenció, seguint els criteris de quantia màxima d'ajuda i percentatge màxim de subvenció, els criteris de pagament de les subvencions i el termini d'execució i justificació de les actuacions corresponents que estableixen els articles 15, 18 i 19 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 15 de juny de 2023 i finalitza el dia 29 de desembre de 2023, ambdós inclosos.

 

ENLLAÇOS

 • Convocatòria. ENLLAÇ.
 • Bases reguladores. ENLLAÇ.
 • Acord núm. 6 de la Comissió Bilateral – Acord 06 ERRP Catalunya. ENLLAÇ.
Segona convocatòria del programa d'incentius a projectes pioners i singulars d'hidrogen renovable (Programa H2 PIONERS) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

S’ha publicat al BOE, el dia 30 de maig de 2023 l’Extracte de la Resolució  de 18 de maig de 2023, del Consell d'Administració de E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P. per la qual s'estableix la Segona convocatòria del programa d'incentius a projectes pioners i singulars d'hidrogen renovable (Programa H2 PIONERS) en el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquestes subvencions tenen per objecte impulsar el desenvolupament d'actuacions integrals de producció, distribució i ús de l'hidrogen renovable, situats en territori nacional que, a més, puguin considerar-se pioneres i singulars per contemplar l'execució d'una o diverses de les accions corresponents a les àrees especificades en l'Annex I de la convocatòria, tot això a fi de contribuir als objectius marcats per a la Component 9 «Full de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectorial» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Les actuacions objecte de finançament hauran de ser d'una potència d’electrolizador instal·lada, superior o igual a 0,5 MW i inferior o igual als 50 MW, conjuminant producció i consum local d'hidrogen renovable.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiaris de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria:

a) Les empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa) incloses associacions empresarials. S'entendrà per micro, petita, mitjana empresa (PIME) i gran empresa el que s'estableix sobre aquest tema pel Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

b) Consorcis o Agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia. El consorci o l'agrupació empresarial haurà de comptar amb almenys una PIME participant en la sol·licitud de l'ajuda. En cas de no comptar amb personalitat jurídica pròpia, haurà de complir-se amb el que s'estableix per l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

c) El sector públic institucional de qualsevol Administració pública, al qual es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques i les Universitats Públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia. En el cas dels consorcis a què es refereix el Capítol VI del Títol II de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, haurà d'acreditar-se el compliment del que es disposa per l'article 68 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

 

QUANTIA

El pressupost assignat per a aquesta segona convocatòria ascendeix a 150.000.000,00 €.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 1 de juny de 2023 i finalitzarà a les 13.00 hores del dia 31 juliol de 2023. Transcorregut aquest termini, no seran admeses més sol·licituds.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 22 de maig de 2023 la Resolució TER/1706/2023, de 16 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU (ref. BDNS 695703).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, amb caràcter restringit, per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els promotors d'habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d'ús que desenvolupin alguna de les actuacions seleccionades d'acord amb la Resolució DSO/1503/2022, de 18 de maig, que disposin de l'acord de la Comissió bilateral de seguiment esmentat a la base anterior.

 

QUANTIA

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 161.630.000 euros. e conformitat amb la sol·licitud d'accés al procediment de selecció d'actuacions previst al punt 1.2 de la Resolució DSO/1503/2022, de 18 de maig, els promotors rebran una subvenció per metre quadrat de superfície útil d'habitatge en funció de la renda dels habitatges que es detalla a continuació:

Zona geogràfica

Renda màx. sup. útil habitatge

Import subvenció

A

9,23 €/m²*

100 €/m² superfície útil habitatge

A i B

7,50 €/m²

450 €/m² superfície útil habitatge

A, B i C

6,63 €/m²

575 €/m² superfície útil habitatge

A, B, C i D

5,76 €/m²

700 €/m² superfície útil habitatge

*Només es poden oferir a 9,23 €/m² com a màxim el 50% dels habitatges de la promoció, quan la promoció es situï a qualsevol dels municipis de la zona A.

D'acord amb el que disposa l'article 65.1 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, l'import de subvenció no pot superar els 50.000 euros per habitatge, sense que en cap cas es pugui excedir el cost de les actuacions subvencionables.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds per a les actuacions seleccionades a l'annex 1 de la Resolució de selecció d'actuacions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, dictada el 29 de desembre de 2022 per la directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza:

a) En el termini de cinc mesos, en el supòsit que el promotor dels habitatges sigui propietari del sòl o titular d'un dret de superfície o concessió administrativa a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

b) En el termini de sis mesos, en el supòsit que el promotor dels habitatges sigui titular d'un dret de superfície o concessió administrativa amb posterioritat a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria de subvencions per a suport a projectes transformadors per a la promoció de la bioeconomía lligada a l'àmbit forestal i la contribució a la transició ecològica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 25 d’abril de 2023 l’Ordre TED/408/2023, de 24 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre TED/1014/2021, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de la Fundació Biodiversitat, F.S.P., a grans projectes transformadors d'índole cientificotècnica per a la promoció de la bioeconomía i la contribució a la transició ecològica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021, i s'efectua la convocatòria corresponent a l'any 2023.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar el desenvolupament de projectes transformadors que contribueixin a la promoció de la bioeconomía, la transició ecològica, al repte demogràfic i a l'enfortiment de capacitats, que fomentin la participació, la igualtat de gènere i la generació d'ocupació verda, de naturalesa cientificotècnica, tot això especialment lligat a ecosistemes forestals i a l'aprofitament i gestió forestal sostenible.

Pel seu caràcter innovador i transformador, es pretén que els projectes estiguin basats en la millor evidència científica disponible i contribueixin a la generació de coneixement. Per a aconseguir aquesta dimensió cientificotècnica, els projectes hauran de comptar amb la participació d'una entitat científica, bé integrant-la en l'agrupació o bé amb la creació d'un comitè científic o incloent l'assessorament de membres d'entitats científiques.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries, entre d’altres, les següents administracions públiques i entitats del sector públic:

1º) Ajuntaments.

2º) Diputacions provincials o aquelles administracions que, d'acord amb l'article 40 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, tinguin assumides les seves competències pròpies.

3º) Capítols i Consells Insulars.

4º) Comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les Comunitats Autònomes de conformitat amb la Llei i els corresponents Estatuts d'Autonomia.

5º) Mancomunitats de Municipis.

6º) Els Consorcis, creats per diverses administracions públiques o entitats integrants del sector públic institucional, legalment constituïts en el moment de presentar la sol·licitud d'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i que, entre les seves competències es trobi la de gestió forestal.

7º) Els organismes autònoms vinculats o dependents de qualsevol de les administracions públiques prèviament citades.

 

QUANTIA

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 77.000.000,00 d'euros. L'import mínim d'ajuda a sol·licitar per proposta presentada serà de 100.000,00 euros. L'import màxim a concedir per cada sol·licitud d'ajuda serà de fins a 2.000.000,00 d'euros.

L'import màxim de l'ajuda concedida no podrà superar el 95 % del total del pressupost del projecte presentat. En el cas d'agrupacions, l'import màxim de l'ajuda concedida a cada entitat integrant de l'agrupació no podrà superar el 95 % del total del pressupost corresponent a aquesta entitat.

El projecte haurà de començar a executar-se a partir de la data de resolució de la convocatòria i no podrà finalitzar més tard del 31 de desembre de 2025, pròrrogues incloses.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de quaranta-cinc dies (45) hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el “Butlletí Oficial de l'Estat”.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2023

S’ha publicat al DOGC, el dia 16 de maig de 2023 la Resolució  ACC/1637/2023, d'11 de maig, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2023 (ref. BDNS 694492).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte Convocar per a la campanya 2023 els ajuts que es detallen a continuació, que es regeixen pel Reial decret1048/2022, de 27 de desembre, sobre l'aplicació, a partir de 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i l'establiment de requisits comuns en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna i la regulació de la sol·licitud única del sistema integrat de gestió i controls (BOE núm. 312, de 29.12.2022), i per l'Ordre ACC/110/2023, de 8 de maig, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir del 2023 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió i control d'aquests pagaments (DOGC núm. 8913 d'11.5.2023) i obrir el termini per a la realització dels tràmits relacionats, d'acord amb les condicions establertes en la normativa esmentada.

A. Ajuts a la renda:

Ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat.

Ajut redistributiu complementari a la renda per a la sostenibilitat.

Ajut complementari a la renda per a joves agricultors i joves agricultores.

Sol·licitud de drets de la reserva nacional.

B. Règims en favor del clima i el medi ambient:

Ecorègim d'Agricultura de carboni i agroecologia: pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en les superfícies de pastures humides.

Ecorègim d'Agricultura de carboni i agroecologia: pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en les superfícies de pastures mediterrànies.

Ecorègim d'Agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà.

Ecorègim d'Agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà humit.

Ecorègim d'Agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de regadiu.

Ecorègim Agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos en terrenys plans.

Ecorègim Agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos en terrenys de pendent mitjà.

Ecorègim Agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos en terrenys de pendent elevat i bancals.

Ecorègim d'Agroecologia: espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents.

C. Ajuts associats per als agricultors:

Ajut associat a la producció de fruits secs en àrees amb risc de desertificació.

Ajut associat a la producció sostenible d'arròs.

Ajut associat a la producció de llegums de les espècies de cigró, llentia i mongeta.

Ajut associat a la producció de la resta de lleguminoses.

Ajut associat a la producció de llavors certificades de llegums de les espècies de cigró, llentia i mongeta.

Ajut associat a la producció de llavors certificades de la resta de lleguminoses.

Ajut associat a la producció sostenible de tomàquet per a transformació.

Ajut associat a l'olivar amb dificultats específiques i alt valor mediambiental.

D. Ajuts associats per als ramaders:

Ajut associat a la ramaderia extensiva de boví de carn.

Ajut associat per a l'engreix de vedells a l'explotació de naixement.

Ajut associat per a l'engreix sostenible de vedells.

Ajut associat per a la producció sostenible de llet de vaca.

Ajut associat per a la ramaderia extensiva i semiextensiva d'oví i de cabrum de carn.

Ajut associat per a la producció sostenible de llet d'ovella i de cabra.

Ajut associat per a la ramaderia extensiva i semiextensiva d'oví i cabrum sense pastures a la seva disposició i que pasturen superfícies de rostolls, guarets i restes hortícoles.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiaris dels ajuts detallats a l'article 1 els agricultors o ramaders que tinguin la condició d'agricultor actiu d'acord amb les condicions establertes en el capítol I del títol II del Reial decret 1048/2022 i compleixin els requisits i condicions descrits per a cadascun dels ajuts que descriu la norma esmentada sobre l'aplicació a partir de 2023 de les intervencions en forma de pagaments directes i l'establiment de requisits  comuns en el marc del PEPAC, i la regulació de la sol·licitud única del sistema integrat de gestió i control, que tinguin dret a l'ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat.

En el cas de les persones jurídiques, per comprovar els ingressos agraris el DACC pot requerir a l'administrador de l'entitat una certificació amb els esmentats ingressos, la informació sobre els quals es podrà trametre a l'Administració tributària als efectes oportuns.

 

QUANTIA

Els ajuts convocats són finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en el 100% de la despesa. L'import d'aquests ajuts consignat com a límit màxim en l'àmbit de tot l'Estat espanyol per a aquesta campanya 2023 és de 4.815.189.110 euros, d'acord amb el que estableix l'annex IX del Reglament (UE) 2021/2115.

 

SOL·LICITUDS

Els ajuts i tràmits de la sol·licitud única 2023 s'han de formalitzar d'acord amb el que estableix l'article 3 de l'Ordre ACC/83/2023, de 12 d'abril, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2023 (DOGC núm. 8896, de 17.4.2023), i es poden presentar des de l'1 de març fins al 31 de maig de 2023. Això no obstant, s'admetran sol·licituds d'ajuts i sol·licituds de drets de la reserva d'ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat fins al 15 de juny. Durant aquest període, l'import dels ajuts es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada  dia hàbil de retard. En el cas de la reserva d'ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat, l'import dels drets es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 3% per cada dia hàbil de retard.

Les sol·licituds presentades transcorreguts el període esmentat no s'admetran a tràmit.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les sales d'exhibició cinematogràfica, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

S’ha publicat al DOGC, el dia 15 de maig de 2023 la Resolució CLT/1553/2023, de 3 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les sales d'exhibició cinematogràfica, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) (ref. BDNS 692879).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les sales d'exhibició cinematogràfica, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats, públiques o privades, que gestionin una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, en la secció d'exhibició d'obres cinematogràfiques o audiovisuals.

 

QUANTIA

La dotació màxima de les subvencions que inclou aquesta convocatòria és de 345.036,49 euros. 

La quantia màxima de la subvenció és de 6.000,00 euros per pantalla, amb un límit del 80% del cost total del projecte. En qualsevol cas, la quantia màxima de la subvenció per persona sol·licitant no pot ser superior a 80.000,00 euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini per presentar sol·licituds és del 16 al 31 de maig de 2023, tots dos inclosos.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a estudis de viabilitat de projectes, de caràcter innovador, per a l'aprofitament d'energia geotèrmica profunda, en el marc del PRTR -finançat per la UE - NextgenerationEU. (Programa Geotèrmia Profunda)

S’ha publicat al BOE, el dia 9 de maig de 2023 l’Ordre TED/467/2023, de 28 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a estudis de viabilitat de  projectes, de caràcter innovador, per a l'aprofitament d'energia geotèrmica profunda, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -finançat per la Unió Europea- NextgenerationEU. (Programa Geotèrmia Profunda).

 

OBJECTE I FINALITAT

Constitueix l'objecte d'aquesta ordre l'establiment de les bases reguladores (d'ara endavant «Ordre de Bases») per a la selecció i concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes corresponents al programa d'incentius a estudis de viabilitat de projectes, de caràcter innovador, per a l'aprofitament d'energia geotèrmica profunda (Programa Geotèrmia Profunda), que s'aprova i estableix per aquesta, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

Les ajudes regulades per aquesta ordre impulsaran la realització d'estudis de viabilitat en tot el territori de l’Estat mitjançant pressupost procedent del Component C7, línia d'Inversió 1 (Desenvolupament d'energies renovables innovadores, integrades en l'edificació i en processos productius) i, addicionalment, la Comunitat Autònoma de Canàries comptarà amb pressupost del Component C7, línia d'inversió 2 «energia sostenible a les illes».

En el context d'aquesta Ordre de Bases, s'entendrà per estudi de viabilitat l'avaluació tècnica, anàlisi i quantificació del recurs geotèrmic en una àrea determinada, incloent-hi la realització de les actuacions exploratòries i de recerca necessàries per a aquesta avaluació, així com la valoració tecnicoeconòmica per a dur a terme un projecte de geotèrmia profunda, prioritàriament de mitjana i alta temperatura per a generació elèctrica o per a usos tèrmics directes, i determinar, en última instància, les seves perspectives d'èxit. Aquest estudi de viabilitat es regirà pel que s'estableix en Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines i el Reial decret 2857/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General per al Règim de la Mineria, així com qualsevol altra normativa d'obligat compliment.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiaris de les ajudes que s'aproven per aquesta Ordre de Bases, sempre que realitzin l'activitat que fonamenta la seva concessió en els termes que la mateixa estableixi i compleixi tots els requisits exigits, les següents entitats beneficiàries que estiguin vàlidament constituïdes:

a) Les entitats amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada.

b) Consorcis o agrupacions empresarials de persones jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia que hauran d'adoptar qualsevol de les formes previstes en Dret. Es podrà incloure en les diferents convocatòries dins dels criteris de valoració una puntuació addicional en cas que participi un organisme o entitat pública o centre tecnològic públic en l'àmbit estatal autonòmic, provincial, insular, regional o local. En cas de no comptar amb personalitat jurídica pròpia, haurà de complir-se amb el que s'estableix per l'article 67 del Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre.

 

QUANTIA

L'import de l'ajuda concedida per als estudis que resultin seleccionats s'establirà d'acord amb la sol·licitud presentada sobre la base d'un percentatge dels  costos subvencionables, de les actuacions incloses en l'estudi i els límits establerts en aquest article, així com la disponibilitat financera.

 

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran en la forma, lloc i en el termini que estableixin les convocatòries.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores i convocatòria per a l'any 2023, per a la creació d'una xarxa estatal de Centres de Capacitació Digital en entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la UE, Next Generation EU

S’ha publicat al DOGC, el dia 3 de maig de 2023 l’Ordre EFP/440/2023, de 24 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es realitza la convocatòria per a l'any 2023, per a la creació d'una  xarxa estatal de Centres de Capacitació Digital en entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU.

 

OBJECTE I FINALITAT

La present ordre té per objecte aprovar les bases reguladores de concessió d'ajudes en règim de concurrència per a la creació d'una xarxa estatal de centres de capacitació digital, en l'àmbit del Sistema de Formació Professional, en entitats locals, que s'integrarà com a part de la xarxa estatal de centres de capacitació digital, i procedir a la seva convocatòria per a l'exercici de 2023.

Les subvencions que es concedeixin a l'empara d'aquesta convocatòria tindran com a finalitat la posada en marxa d'un tipus particular d'aules i accions formatives vinculades a la capacitació digital de la ciutadania.

Les ajudes es destinen al finançament de les accions formatives de capacitació digital, en els termes, continguts i condicions prevists en la present ordre de bases reguladores i en les convocatòries que a l'empara de les mateixes es realitzin.

Els centres pertanyents a la xarxa estatal de centres de capacitació digital podran desenvolupar accions relacionades amb la capacitació digital de la ciutadania i participar en les convocatòries relacionades en els termes que s'estableixin.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser entitats beneficiàries d'aquestes ajudes:

a) Les entitats locals territorials que figuren a continuació, segons el que s'estableix en la Llei 7/1995, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificat per l'article 1.2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i a les quals es refereixen els articles 11 i 12.1 i 12.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre:

– El municipi.

– La Província.

– L'Illa en els arxipèlags balear i canari.

– Les Comarques o altres entitats que agrupin diversos Municipis, instituïdes per les Comunitats Autònomes de conformitat amb aquesta Llei i els corresponents Estatuts d'Autonomia.

– Les Mancomunitats de Municipis.

b) Les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials i organismes autònoms, encarregades dels serveis educatius i programes d'educació no formal d'educació d'adults, formació professional i/o formació per a l'ocupació o serveis anàlegs, constituïts a l'empara de les normes reguladores de les Bases del Règim Local i segons el que es disposa en l'article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Sempre que el beneficiari sigui una persona jurídica i sempre que així es prevegi en les bases reguladores, els membres associats del beneficiari que es comprometin a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer tindran igualment la consideració de beneficiaris.

 

QUANTIA

El pressupost assignat a la present convocatòria ascendeix a 12.495.000,00 euros. La quantia de les ajudes no podrà excedir de 24.500,00 € (vint-i-quatre mil cinc-cents euros) per entitat beneficiària. Aquesta ajuda es destinarà a la capacitació digital d'un mínim de 100 persones a través de l'acció formativa descrita en l'annex II.

 

SOL·LICITUDS

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 25 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquest Orde en el «Butlletí Oficial de l'Estat». El text íntegre de la convocatòria es publicarà en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques.

 

ENLLAÇOS

 • Bases reguladores i convocatòria. ENLLAÇ.
Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera

S’ha publicat al DOGC, el dia 28 d’abril de 2023 la Resolució TER/1402/2023, de 25 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió EuropeaNextGenerationEU (ref. BDNS 690907).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar les subvencions per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió EuropeaNextGenerationEU.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

oden ser persones beneficiàries de les subvencions, anomenades destinataris últims al Reial decret 902/2022, les persones físiques o persones jurídiques privades que s'inclouen en la definició de pime d'acord amb les previsions de l'annex I del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, sempre que, en ambdós casos, tinguin residència fiscal a Catalunya i compleixin alguna de les condicions que especifiquen les lletres a) a c) de l'article 14 del Reial decret 902/2022.

No poden ser persones beneficiàries dels ajuts les que detalla l'article 15.2 del Reial decret 902/2022.

 

QUANTIA

La dotació màxima de les subvencions d'aquesta convocatòria és de 17.481.246,00 euros. L'import de les subvencions que s'han d'atorgar en aquesta convocatòria es fixa en les quantitats de les actuacions subvencionables, d'acord amb el que estableix l'article 20 del Reial decret 902/2022 i amb els límits màxims i els requisits que inclou l'annex I del Reial decret 902/2022, de 25 d'octubre, per cada categoria de solucions de modernització.

 

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i fins a les 15.00 hores del 30 de juny de 2024, d'acord amb el termini de vigència del programa que preveu l'article 4 del Reial decret 902/2022.

 

ENLLAÇOS

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives

S’ha publicat al DOGC, el dia 27 d’abril de 2023 la Resolució CLT/1412/2023, de 20 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquestes bases específiques és promoure la defensa i la conservació del patrimoni arqueològic i paleontològic català per mitjà de subvencions destinades a la realització d'intervencions arqueològiques i paleontològiques a Catalunya que siguin intervencions preventives, d'acord amb l'article 14 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat de naturalesa privada tot i que no tingui personalitat jurídica.

També poden optar a aquestes subvencions els municipis i les comarques de Catalunya.

 

QUANTIA

La quantia de la subvenció pot ser de fins al 100% de la despesa de la intervenció arqueològica o paleontològica realitzada, amb un límit màxim de 50.000,00 euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds s’establirà a la convocatòria corresponent.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores de les subvencions per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies, en el marc del PRTR

S’ha publicat al DOGC, el dia 27 d’abril de 2023 l’Ordre TER/91/2023, de 24 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta línia de subvencions té com a objecte incrementar l'eficiència de les empreses del sector del transport de viatgers i mercaderies per carretera mitjançant la digitalització, la sostenibilitat, la connectivitat, la renovació dels sistemes i la introducció de noves tecnologies al sector. Per aconseguir la interoperabilitat dels sistemes i processos dels diferents actors involucrats en el transport de mercaderies, es considera necessari promoure la modernització, no només de les empreses de transport, sinó també dels operadors de transport i de les empreses carregadores, com a membres indispensables de la cadena de transport.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries de les subvencions, anomenades destinataris últims al Reial decret 902/2022, les persones físiques o persones jurídiques privades que s'inclouen en la definició de pime d'acord amb les previsions de l'annex I del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, sempre que, en ambdós casos, tinguin residència fiscal a Catalunya i compleixin alguna de les condicions que especifiquen les lletres a) a c) de l'article 14 del Reial decret 902/2022.

No poden ser persones beneficiàries dels ajuts les que detalla l'article 15.2 del Reial decret 902/2022.

 

QUANTIA

La quantia de les actuacions subvencionables i els límits màxims s'inclouen en l'annex I del Reial decret 902/2022, per a cadascuna de les categories i amb els seus requisits.

Es consideren despeses efectuades aquelles que hagin estat efectivament pagades, en els termes que preveuen els articles 22.13 i 22.14 del Reial decret 902/2022 i la base 7.4.12, amb posterioritat a la data de signatura de l'Acord de prestació de solucions de modernització entre la persona beneficiària i el proveïdor de solucions de modernització, i amb anterioritat a la finalització del període de justificació que preveu l'article 23.1 del Reial decret 902/2022.

Aquestes subvencions es financen amb els fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència, per la qual cosa l'IVA no es considera despesa subvencionable en cap cas.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds és el que, a aquest efecte, estableixi la convocatòria corresponent, tenint en compte el que estableix l'article 4 del Reial decret 902/2022.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores i convocatòria per a l’any 2022 per al Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic

S’ha publicat al BOE, el dia 12 d’abril de 2023 l’Extracte de l’Ordre ICT/1363/2022 del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, de 22 de desembre de 2022, per la qual s'estableixen les bases reguladores per al Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l'exercici 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquest Extracte de Resolució té per objecte finançar els projectes per a la millora de la competitivitat de les destinacions turístiques i potenciar el turisme cultural mitjançant la protecció, manteniment i rehabilitació en béns i immobles del patrimoni històric declarats Béns d'Interès Cultural (BIC) o d'alguna de les categories de protecció equivalent.

Per a garantir un model de turisme competitiu i sostenible es promourà la renovació, manteniment i rehabilitació de patrimoni històric i es finançaran les següents actuacions, de les diferents entitats territorials, sobre els béns d'interès cultural o en el seu entorn:

a) Conservació, manteniment, posada en valor i rehabilitació de béns declarats com a Bé d'Interès Cultural per a ús turístic i cultural;

b) Millora de l'accessibilitat universal, sempre que no afecti les característiques que li han fet creditor de Bé d'Interès Cultural.

c) Modernització dels sistemes de gestió de residus, abordant la prevenció i la reducció de la generació dels mateixos i la implantació de sistemes de recollida separada dels diferents materials que possibilitin la preparació per a la reutilització o el reciclatge d'aquests, així com la introducció de millores en els sistemes de tractament d'aigües grises.

d) Rehabilitació i aprofitament d'espais amb tecnologies intel·ligents (millora de la banda ampla, instal·lació de xarxes wifi, reserves en línia, visites virtuals, o similars).

e) Millora de l'eficiència energètica i estalvi del consum de recursos hídrics i energètics, en particular mitjançant inversió en il·luminació eficient, d'acord amb els criteris de la carta de Madrid de 2004 sobre il·luminació monumental i a través de la substitució de les calderes dièsel o de combustible per calderes de gas natural

f) Actuacions d'aclimatació i adaptació al canvi climàtic, en particular quant a la millora en els sistemes de reg, reutilització de recursos hídrics i en la selecció òptima d'espècies arbòries i arbustives en funció de les condicions ambientals de l'entorn.

g) La reducció i compensació de la petjada de carboni mitjançant l'elaboració de plans per a la reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

h) La rehabilitació ecològica del patrimoni.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Seran beneficiaris:

a) Les comunitats autònomes podran sol·licitar les ajudes per als seus béns, o per a béns cedits per altres administracions públiques a les comunitats autònomes d'acord amb la normativa patrimonial aplicable. La cessió haurà d'acreditar-se en el moment de presentar la sol·licitud.

b) Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments, i les  províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars, amb independència de la seva grandària i població per als seus béns o béns cedits d'altres administracions públiques d'acord amb la normativa patrimonial aplicable. La cessió haurà d'acreditar-se en el moment de presentar la sol·licitud.

c) Les Comarques o mancomunitats o altres entitats locals de base agrupacional previstes en la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local per als seus béns o béns cedits d'altres administracions públiques d'acord amb la normativa patrimonial aplicable. La cessió haurà d'acreditar-se en el moment de presentar la sol·licitud.

 

QUANTIA

La totalitat de la dotació per a aquesta convocatòria de 2022 serà de 208.515.913 euros. Es distingeixen dues línies:

Línia 1: Ajudes a les Comunitats Autònomes dotada, amb 69.500.000 euros per a una inversió mínima de 750.000 euros i una inversió màxima de 3.000.000 d'euros.

Línia 2: Ajudes a Entitats locals, dotada amb 139.015.913 euros per a una inversió mínima de 750.000 euros i una inversió màxima de 3.000.000 d'euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini serà d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

 

ENLLAÇOS

Convocatòria per a la concessió d'ajudes dirigides a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 31 de març de 2023 l’Extracte de la Resolució de 29 de març de 2023, de la Fundació EOI, F.S.P. per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes dirigides a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquestes ajudes tenen per objecte l'impuls de la innovació oberta, a través de casos d'èxit de col·laboració empresa & startup, que ajudin al creixement i transformació digital de les empreses vinculades als sectors de qualsevol sector mitjançant el treball de resolució dels reptes d'innovació. En concret, i d'acord amb el que s'estableix en l'article 7 de l'Ordre ICT/1426/2021, de 14 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores, seran susceptibles d'ajudes els projectes d'assessorament en matèria d'innovació en transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de l'economia circular en el model de negoci de la pime, amb l'objectiu de donar resposta a reptes plantejats en empreses que busquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies emergents com a intel·ligència artificial, internet de les coses, tecnologies de processament massiu de dades i informació, computació d'alt rendiment, blockchain, processament de llenguatge natural, ciberseguretat, realitat augmentada, realitat virtual, robòtica col·laborativa, entre altres.

Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tindran la consideració de subvencions a fons perdut. Es concediran com a ajudes econòmiques a les empreses beneficiàries, per a cobrir les despeses derivades de la col·laboració amb una startup, en el treball d'innovació oberta per a la resolució del repte. Els costos subvencionables que inclouen aquestes ajudes es detallen en l'article 6 de la present convocatòria.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran tenir la condició d'empreses beneficiàries, les empreses l'activitat de les quals es refereixi a qualsevol sector, exceptuant els sectors indicats en l'article 1 d'aquesta convocatòria, amb centre de treball operatiu en la comunitat autònoma de Catalunya, que tinguin la condició de PIME i que vagin a desenvolupar un projecte d'innovació oberta amb l'assessorament i suport d'una startup i que compleixin amb el que s'estableix en l'article 10 de les bases reguladores de la concessió d'ajudes dirigides a impulsar la innovació a través de la iniciativa «Activa Startups» en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, publicades mitjançant Ordre ICT/1426/2021, de 14 de desembre.

 

QUANTIA

La despesa per a aquesta convocatòria és d'un màxim de DOS MILIONS VUIT-CENTS MIL EUROS (2.800.000 €) que serà aportat per la Fundació EOI amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, integrant-se en la inversió 2, «Creixement», del Component 13, Impuls a la PIME.

La intensitat de l'ajuda concedida serà del cent per cent de l'import brut dels costos subvencionables del projecte fins a una quantia màxima de 40.000 €.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de 21 dies naturals des de la publicació d'aquest extracte en el BOE.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023 corresponents a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 del PDR 2014-2022)

S’ha publicat al DOGC, el dia 24 de març de 2023 la Resolució ACC/969/2023, de 17 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023 corresponents a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 del PDR 2014-2022) (ref. BDNS 682812).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023 corresponents a la restauració del potencial forestal (operació 08.03.01) dels annexos 1 i 5, respectivament, de l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril (DOGC núm. 8383, de 9.4.2021), modificada per l'Ordre ACC/118/2021, de 30 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril (DOGC núm. 8423, de 2.6.2021).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Per a la mesura de recuperació del potencial forestal i de la gestió forestal en la prevenció d'incendis:

a) Entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions. En el cas dels consells comarcals respecte de tots els conceptes que, com a titulars dels terrenys forestals, poden sol·licitar els ens locals, sempre que es tracti de projectes d'àmbit supramunicipal i comptin amb l'autorització de les persones titulars dels terrenys.

b) Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions.

 

QUANTIA

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 175.438,60 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents al Programa de desenvolupament rural 2014-2022 per a l'any 2023

S’ha publicat al DOGC, el dia 23 de març de 2023 la Resolució  ACC/952/2023, de 17 de març, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents al Programa de desenvolupament rural 2014-2022 per a l'any 2023 (ref. BDNS 682813).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte Convocar per a 2023 els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació, d'ara endavant CGE, corresponents al Programa de desenvolupament rural 2014-2022, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/ 37/2023, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents al PDR 2014-2022 (DOGC núm. 8864, de 28.2.2023). Els ajuts convocats, amb la referència a l'annex corresponent de l'Ordre esmentada, són els següents:

1 Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (annex 1) (operació 06.01.01).

2 Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (annex 2) (operació 04.01.01).

3 Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (annex 3) (operació 04.01.02).

4 Diversificació agrària (annex 4) (operació 06.04.01).

5 Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques (annex 5) (mesura M13).

6 Pràctiques agroambientals (annex 6) (mesura M10): aquestes línies es qualifiquen d'acció de renovació, per la qual cosa només s'hi poden acollir les persones beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya 2022, els quals no poden canviar-se a un ajut equivalent del nou període fins que no hagin finalitzat els compromís vigent:

- Millora dels hàbitats esteparis de la xarxa Natura 2000

- Biodiversitat cultivada.

7 Agricultura ecològica (annex 7) (operació 11.01.01). Aquesta línia es qualifica d'acció de renovació, per la qual cosa només s'hi poden acollir les persones beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya 2022, els quals no poden canviar-se a un ajut equivalent del nou període fins que no hagin finalitzat els compromís vigent.

8 Ramaderia ecològica (annex 8) (operació 11.01.02). Aquesta línia es qualifica de nova acció i d'acció de renovació, per la qual cosa només s'hi poden acollir les persones beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya 2022, els quals no poden canviar-se a un ajut equivalent del nou període fins que no hagin finalitzat els compromís vigent.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries dels ajuts que regula aquesta Ordre les persones que en el moment de presentar la sol·licitud de l'ajut compleixin els requisits específics dels ajuts definits als annexos corresponents d'aquesta Ordre i les condicions generals següents:

a) No incórrer en cap causa que impedeixi obtenir la condició de persona beneficiària de les establertes en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, ni en cap supòsit de l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002. Les comunitats de béns, les explotacions en règim de titularitat compartida o les explotacions en règim de cotitularitat poden ser beneficiàries dels ajuts sempre que llurs membres compleixin aquesta condició.

b) Pel que fa a la inhabilitació per rebre subvencions, si es produeix durant la vigència dels compromisos dels ajuts, aquests ajuts passen a considerar-se nuls des d'aquest moment a tots als efectes, amb la pèrdua corresponent al dret de percebre contraprestacions que encara no s'hagin fet efectives.

c) En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d'empreses de més de 150 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

d) En el cas d'establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística.

e) Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 9.

 

QUANTIA

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, amb un import total de 45.585.052,92 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). La quantia dels ajuts es determinarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d'acord amb els criteris de priorització que estableixen els annexos corresponents de l'Ordre que aprova les bases reguladores, i tenint en compte els imports màxims de la dotació del DACC per línia d'ajut següents:

a) Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores, fins a un import màxim de 3.420.000,00 euros de l'anualitat 2025 i 3.420.000,00 euros de l'anualitat 2027.

b) Millora de la competitivitat de les explotacions agràries, fins a un import màxim de 9.175.000,00 euros de l'anualitat 2025.

c) Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries, fins a un import màxim de 7.000.000,00,00 euros de l'anualitat 2025.

d) Diversificació agrària, fins a un import màxim d'1.425.000,00 euros de l'anualitat 2025.

e) Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, fins a un import màxim de 15.000,00 euros de l'anualitat 2023 i de 30.000,00 euros de l'anualitat 2024.

f) Pràctiques agroambientals, fins a un import màxim de 498.480,17 euros de l'anualitat 2024, els quals es distribuiran de la manera següent:

i. Millora dels hàbitats esteparis de la xarxa Natura 2000, fins a un import màxim de 399.536,72 euros de l'anualitat 2024.

ii. Biodiversitat cultivada, fins a un import màxim de 98.943,45 euros de l'anualitat 2024.

g) Agricultura ecològica, fins a un import màxim d'500.000,00 euros de l'anualitat 2024.

h) Ramaderia ecològica, fins a un import màxim d'500.000,00 euros de l'anualitat 2024.

 

SOL·LICITUDS

El període de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria és el comprès entre l'1 de març i el 31 de maig de 2023, inclòs. En el cas dels ajuts que requereixen anar acompanyats de diagnosi prèvia i pla d'explotació, el termini màxim per a la seva presentació també és fins al 31 de maig de 2023.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria d’ajudes a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació d'aules de formació oberta, flexible i a distància a través d'Aula Mentor, en el marc del PRTR

S’ha publicat al BOE, el dia 18 de març de 2023 l’Extracte de la Resolució de 16 de març de 2023 de la Secretaria General de Formació Professional per la qual es convoquen ajudes a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d'Aula Mentor, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquestes subvencions tenen com a objecte  donar suport al finançament i la implantació del programa de formació oberta i a distància Aula Mentor mitjançant la creació de noves aules MENTOR dependents d'entitats locals i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.

Aquesta subvenció té com a finalitat contribuir a finançar les activitats de formació contínua -dirigides a població adulta i en modalitat a distància- que desenvolupin les Aules Mentor de nova creació i a sufragar part de les despeses necessàries per a la seva posada en marxa i per a la realització d'aquestes activitats per part de les entitats locals.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Seran beneficiàries les Entitats locals a les quals es refereix l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, així com les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.

 

QUANTIA

La dotació és de 3.960.000,00 € que es distribuiran en 990 mòduls de 4.000,00 € euros cadascun.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds és de Cinquanta (50) dies naturals, comptats a partir del següent al de publicació de l’Extracte al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

 

ENLLAÇOS

Convocatòria de subvencions per al finançament dels projectes d'actuacions de correcció dels suports de les línies elèctriques d'alta tensió que suposen un perill per a l'avifauna per adaptar-los als requisits establerts al Reial decret 1432/2008

S’ha publicat al DOGC, el dia 17 de març de 2023 la Resolució ACC/881/2023, de 10 de març, per la qual es convoquen subvencions per al finançament dels projectes d'actuacions de correcció dels suports de les línies elèctriques d'alta tensió que suposen un perill per a l'avifauna per adaptar-los als requisits establerts al Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU, corresponents a 2023, 2024 i 2025 (ref. BDNS 681224).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar per als anys 2023, 2024 i 2025 els ajuts destinats a subvencionar finançament dels projectes d'actuacions de correcció dels suports de les línies elèctriques d'alta tensió que suposen un perill per a l'avifauna per adaptar-los als requisits establerts al Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU, d'acord amb les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre ACC/23/2023, de 7 de febrer (DOGC núm. 8852, de 10.2.2023).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses titulars de línies elèctriques d'alta tensió que siguin objecte de les actuacions de correcció subvencionables i que compleixin els requisits previstos en un dels dos subapartats següents i en l'apartat 2 de l'annex 1 de l'Ordre ACC/23/2023, de 7 de febrer:

1) Les línies han d'estar situades dins les àrees i zones de protecció delimitades per la Resolució MAH/3627/2010, de 25 d'octubre, i les empreses beneficiàries han de ser titulars dels suports pendents de corregir abans de la data de la convocatòria de la subvenció corresponent i aquests suports han de constar a l'annex 1 de la Resolució AAM/1061/2013, de 23 d'abril, per la qual es revisen les fases d'acord amb les quals s'han de corregir les línies elèctriques aèries d'alta tensió que no s'ajusten a les prescripcions tècniques que disposa el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost; les empreses han d'haver presentat davant la Direcció General d'Energia el projecte d'adaptació a què fa referència l'apartat 2 de la disposició transitòria única de l'RD 1432/2008, de 29 d'agost.

2) Les línies han d'estar situades dins les àrees i zones de protecció delimitades per la Resolució MAH/3627/2010, de 25 d'octubre, i les empreses beneficiaries han de ser titulars de suports en els quals hi hagi constatació d'electrocució d'avifauna entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2021 i que estiguin pendents de corregir abans de la data de la convocatòria de la subvenció corresponent.

 

QUANTIA

La dotació d'aquesta convocatòria, amb naturalesa de crèdit plurianual, és de 3.628.035,13 euros. 5.1 La quantia es determina segons l'apartat 6 de l'annex 1 de les bases reguladores i la intensitat màxima o percentatge de subvenció pot ser fins al 100% del pressupost elegible.

L'import mínim de la despesa subvencionable (mínim import elegible) s'estableix en 1.500,00 euros, per sota del qual no s'atorga cap subvenció per qüestió d'eficàcia i eficiència administrativa.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres públics en el marc del PRTR

S’ha publicat al DOGC, el dia 17 de març de 2023 la Resolució EDU/876/2023, de 9 de març, per la qual s'obre procediment de convocatòria oberta per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres públics, creades entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (ref. BDNS 681573).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte  obrir el procediment de convocatòria oberta per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya, per al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres on l'edifici és de la seva titularitat, creades entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024.

Les actuacions subvencionables són les següents:

 1. Construcció de noves instal·lacions o edificis destinats a llars d'infants o escoles bressol per al primer cicle d'educació infantil;
 2. Reforma o rehabilitació de noves aules partint d'edificis de centres educatius que necessiten reformes o rehabilitació i obres per a l'adequació de l'espai a les necessitats educatives de l'alumnat en aquest cicle educatiu o construcció d'aules, que siguin necessàries per a la creació de noves places.
 3. Equipament o mobiliari interior o exterior i qualsevol element necessari per a l'adequat funcionament de les places de nova creació.
 4. Despeses corrents de personal i de funcionament dels centres (subministraments, manteniment i neteja), ocasionades pel fet d'impartir els ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil de les noves places creades en el període que estableix les bases i la convocatòria.
 5.  

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

D'acord amb la base 2 de l'Annex 1 de l'Ordre EDU/11/2023, de 25 de gener, poden ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions els ens locals de Catalunya, titulars de llars d'infants o escoles bressol que imparteixen el Primer Cicle de l'educació infantil i que hagin creat noves places entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024 mitjançant conveni amb el Departament d'Educació.

També poden ser beneficiaris els ajuntaments que en el seu municipi tenen una escola, on l'edifici és de la seva propietat i la titularitat del centre és de la Generalitat de Catalunya, en la qual s'ha implantat, segons resolució publicada al DOGC, el primer cicle d'educació infantil entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024 i tenen la competència per executar despesa d'infraestructura, segons el punt 4 de l'annex de l'Ordre 67/2020, de 26 de maig, del procediment d'implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals.

Els ens beneficiaris han de complir els requisits i condicions establerts a la base 3 de l'Annex 1 de l'Ordre EDU/11/2023, de 25 de gener.

 

QUANTIA

L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 90.000.000,00 euros i va a càrrec dels fons europeus procedents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (fons MRR). D'acord amb la base 10.2 de l'Annex 1 de l'Ordre EDU/11/2023, de 25 de gener, l'import de la subvenció serà del 100% del pressupost elegible presentat per l'ens sol·licitant, fins a una quantitat màxima de 10.195,00 euros per nova plaça creada.

L'import definitivament atorgat s'ajustarà, si s'escau, una vegada justificada la subvenció, en funció de l'import realment executat pel beneficiari en concepte de despeses de funcionament i d'infraestructures i equipament.

 

SOL·LICITUDS

S'estableixen els següents terminis de presentació de sol·licituds:

a) Des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 6 d'abril de 2023.

b) Des del 2 de maig de 2023 fins a l'1 de juny de 2023.

c) Des de l'1 de setembre de 2023 fins a l'1 d'octubre de 2023.

d) Des del 15 de novembre de 2023 fins al 15 de desembre de 2023.

e) Des de l'1 de febrer de 2024 fins a l'1 de març de 2024.

f) Des del 2 de maig de 2024 fins a l'1 de juny de 2024.

g) Des de l'1 de setembre de 2024 fins al 15 de setembre de 2024.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria per a l'any 2023 de la línia d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques

S’ha publicat al BOE, el dia 14 de març de 2023 l’Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat de Comerç de 10 de març de 2023, per la qual es convoca per a l'any 2023 la línia d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques.

 

OBJECTE I FINALITAT

Les ajudes, tenen com a objecte i finalitat concedir subvencions a les entitats locals relacionades en l'article 3 de les bases reguladores, per al desenvolupament de plans i projectes dirigits a la introducció de millores en les zones comercials turístiques, incloses actuacions en el marc d'aquesta inversió en noves tecnologies; l'aplicació de solucions tecnològiques per a millorar l'eficiència energètica; processos eficients des del punt de vista ecològic i reciclatge de residus; la formació del personal; una signatura digital integrada adaptada als visitants estrangers; i l'adaptació dels espais públics per a millorar l'accessibilitat i la mobilitat.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran acollir-se a les ajudes establertes en aquesta convocatòria les següents entitats locals:

a) Els municipis que tinguin una població superior a 20.000 habitants, conforme a les dades del Reial decret en vigor pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

b) Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars quan el projecte estigui destinat a poblacions d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els beneficiaris supramunicipals hauran de presentar un projecte que afecti diversos municipis com a projecte únic, fent-se responsables de la seva execució i justificació.

c) Exclusivament en aquelles Comunitats Autònomes uniprovincials (i que manquin de diputació, Consells i/o Capítols), els ajuntaments amb poblacions de més de 5.000 habitants podran presentar projectes directament.

d) Els municipis que si bé comptant amb una població inferior a 5.000 habitants, superin aquesta xifra tenint en compte la seva població flotant, entenent aquesta població com aquella que viatja d'un lloc a un altre, trobant-se en aquest municipi en un moment determinat, independentment del temps que es porti vivint en aquest, no sent aquest la seva residència habitual.

Es considerarà que un municipi compleix amb la condició de l'apartat d) si acredita un increment del 100% en almenys un dels serveis municipals següents comparant els mateixos entre un trimestre de temporada baixa amb un de temporada alta dins d'un mateix any natural:

1r Tonatge de recollida d'escombraries, conforme dades aportades per l'empresa municipal o concessionària de referit servei o,

2n facturació en consum elèctric municipal, conforme dades aportades per l'empresa subministradora d'aquest servei o,

3r facturació en consum d'aigua en el municipi, conforme dades aportades per l'empresa subministradora d'aquest servei.

Les Entitats locals establertes en l'apartat 1 hauran de complir amb, almenys, un dels següents criteris per a ser considerats, a l'efecte d'aquesta convocatòria, com a "zona comercial turística" i, per tant, possibles beneficiaris:

a) Que tinguin almenys 25.000 pernoctacions a l'any; o

b) Que tinguin més d'un 30% d'habitatges de segona residència; o

c) Que el percentatge de treballadors afiliats a la Seguretat Social pertanyents a les CNAEs 45,46 i 47 sigui superior al 7% d'afiliats totals.

 

QUANTIA

La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 24.325.844 euros. La inversió mínima a realitzar dependrà del nombre d'habitants que els beneficiaris indicats en l'article 3 de la present ordre tinguin dins de la seva demarcació, conforme a les dades del Reial decret pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal, vigent en el moment de presentar la sol·licitud:

a) Municipis de més de 300.000 habitants: Inversió mínima d'1.000.000,00 d'euros.

b) Municipis d'entre 100.000 i 300.000 habitants i diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars: Inversió mínima de 500.000,00 euros.

c) Municipis de menys de 100.000 habitants: Inversió mínima de 200.000,00 euros.

L'import del finançament a concedir segons aquesta ordre serà d'un mínim del 60 per cent i un màxim del 100 per cent sobre el pressupost del projecte que hagi estat considerat finançable.

 

SOL·LICITUDS

Les candidatures podran ser presentades en el termini d'un mes, des de l'endemà de la data de publicació d'aquest extracte de convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

 

ENLLAÇOS

Convocatòria per a l'any 2023 la línia d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, en el marc del PRTR

S’ha publicat al BOE, el dia 14 de març de 2023 l’Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat de Comerç de 10 de març de 2023, per la qual es convoca per a l'any 2023 la línia d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, en el marc del PRTR.

 

OBJECTE I FINALITAT

Les ajudes tenen com a finalitat finançar el desenvolupament, per les entitats locals relacionades en l'article 3 de les bases reguladores, de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador o de sostenibilitat, així com de millora d'equipaments, dirigits al sector comercial que està situat en la seva demarcació.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran acollir-se a aquestes ajudes les següents entitats locals:

a) Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments.

b) Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars.

c) Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i els corresponents Estatuts d'Autonomia.

d) Les mancomunitats de municipis, sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més del seixanta per cent del total de la població de la mancomunitat.

Els beneficiaris supramunicipals hauran de presentar un projecte que afecti diversos municipis com a projecte únic, fent-se responsables de la seva execució i justificació.

 

QUANTIA

La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 60.892.477 euros. La inversió mínima a realitzar dependrà del nombre d'habitants que els beneficiaris indicats en l'article 3 de la present ordre tinguin dins de la seva demarcació, conforme a les dades del Reial decret pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal vigent en el moment de presentar la sol·licitud:

a) Municipis de més de 300.000 habitants: inversió mínima d'1.000.000,00 d'euros.

b) Municipis d'entre 100.000 i 300.000 habitants: inversió mínima de 500.000,00 euros.

c) Municipis de menys de 100.000 habitants: inversió mínima de 200.000,00 euros.

A l'efecte de la determinació de la inversió mínima a realitzar pels sol·licitants d'àmbit supramunicipal, es tindrà en compte la població mitjana dels municipis de la seva demarcació on es desenvolupin les actuacions subvencionables.

 

SOL·LICITUDS

Les candidatures podran ser presentades en el termini d'un mes des de l'endemà de la data de publicació d'aquest extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

 

ENLLAÇOS

Convocatòria per a l'any 2023 la línia d'ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals

S’ha publicat al DOGC, el dia 14 de març de 2023 l’Extracte de la Resolució  de la Secretaria d'Estat de Comerç de 10 de març de 2023, per la qual es convoca per a l'any 2023 la línia d'ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals.

 

OBJECTE I FINALITAT

La present convocatòria té per objecte donar suport a la implementació, modernització i foment de l'activitat comercial en zones rurals, millorant la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de l'economia rural.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran acollir-se a aquestes ajudes, d'acord amb l'article 3 de les bases reguladores, les següents entitats locals:

1. Els municipis, amb poblacions de fins a 5.000 habitants conforme a les dades del Reial decret pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal vigent en el moment de la sol·licitud. Un municipi podrà presentar una sol·licitud d'ajuda per a un projecte que vagi a executar-se en el territori d'altres municipis pròxims al sol·licitant sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació no superi els 5.000 habitants, sent aquest municipi l'únic beneficiari i sempre que disposi de les autoritzacions necessàries per a dur a terme el projecte.

2. Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació projecte no superi els 5.000 habitants. Els beneficiaris supramunicipals hauran de presentar un projecte que afecti diversos municipis com a projecte únic, fent-se responsables de la seva execució i justificació.

3. Les comarques que agrupin diversos municipis en els quals la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants.

4. Altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i els corresponents Estatuts d'Autonomia, en els quals la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants.

5. Les associacions de municipis, sempre que estiguin formades íntegrament per entitats locals, o quan estiguin integrades per, almenys, una entitat local i s'hagin creat per a prestar algun dels serveis o competències atribuïdes a les entitats locals en virtut dels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, havent de justificar la seva personalitat jurídica (per exemple, consorcis). En qualsevol dels casos anteriors, sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants.

6. Les mancomunitats de municipis, sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants.

 

QUANTIA

La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 22.000.000 euros. Els projectes d'inversió que es presentin per a ser objecte de finançament hauran d'emmarcar-se en, almenys, una de les categories de despesa contemplades en l'article 8 de la present ordre, dur-se a terme en el territori nacional i tenir un valor mínim de:

a) 250.000 euros per a les diputacions, consells i capítols insulars.

b) 100.000 euros per a les comarques i consells comarcals.

c) 50.000 euros per als municipis de menys de 5.000 habitants.

El projecte podrà ser cofinançat pel beneficiari de l'ajuda i per la comunitat autònoma en el qual estigui situat, podent aconseguir aquest suport fins al 40 per cent del pressupost finançable del projecte.

L'import del finançament a concedir segons aquestes bases reguladores serà d'un mínim del 60 per cent i un màxim del 100 per cent sobre el pressupost del projecte que hagi estat considerat finançable.

 

SOL·LICITUDS

Les candidatures podran ser presentades en el termini d'un mes, des de l'endemà de la publicació d'aquest extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

 

ENLLAÇOS

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

S’ha publicat al DOGC, el dia 1 de març de 2023 la Resolució EDU/618/2023, de 20 de febrer, per la qual s'obre procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation EU (ref. BDNS 678120).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation EU, en règim de concurrència pública competitiva.

D'acord amb la base 3 de l'Ordre EDU/5/2023, de 16 de gener, les línies subvencionables són les següents:

- Línia 1 - “Formació en CDD”. Projectes de formació per garantir l'adquisició de competències digitals dels docents.

- Línia 2 - “Llançadora d'innovació digital”. Projectes d'innovació per donar suport a la transformació dels centres educatius mitjançant la Competència Digital Docent.

- Línia 3 - “Trencant motlles”. Projectes de comunicació i difusió per donar a conèixer el procés de transformació i digitalització dels centres educatius, així com els seus plans estratègics. Aquesta línia està especialment pensada per impulsar els processos de creació de recursos i materials innovadors en tots els àmbits digitals vinculats als actes de comunicació i difusió.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions les següents:

 1. ens locals: ajuntaments, consells comarcals, etc.
 2. entitats sense ànim de lucre.
 3. fundacions.
 4. empreses.
 5. agrupacions d'empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, constituïdes jurídicament.
 6. universitats de qualsevol titularitat (inclosos els grups de recerca i ICE) i centres de recerca.

 

QUANTIA

L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 15.000.000,00 d'euros i va a càrrec dels fons europeus procedents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (fons MRR).

D'acord amb la base 8.5 de l'Annex 1 de l'Ordre EDU/5/2023, de 16 de gener, l'import de la subvenció en el cas de la línia 1 es basa en mòduls i es determina pel tipus d'acció per a la qual es demana la subvenció, segons el que estableixen les bases específiques de cada sublínia.

S'estableixen els següents imports del mòdul per a cada sublínia de la línia 1:

Sublínia 1.1. Nivells A1 i A2

-Curs de formació de nivell A1 (mínim: 40 hores i 15 participants): 4.000,00 euros.

-Curs de formació de nivell A2 (mínim: 50 hores i 15 participants): 5.000,00 euros.

Sublínia 1.2. Nivells B1 i B2

-Curs de formació de nivell B1 (mínim: 60 hores i 15 participants): 6.000,00 euros.

-Curs de formació de nivell B2 (mínim: 70 hores i 15 participants): 7.000,00 euros.

Sublínia 1.3. Nivells C1 i C2

-Curs de postgrau (mínim: 30 crèdits ECTS i 20 participants): 54.000,00 euros.

-Curs d'especialització (mínim: 15 crèdits ECTS i 20 participants): 28.500,00 euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent que l'acompanya, és de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria per a l'any 2023 del procediment de concessió d'ajudes destinades a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (Programa NEOTEC) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 23 de febrer de 2023 l’Extracte  de la Resolució de 21 de febrer de 2023 de la Presidència del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial i la Innovació E.P.E. (CDTI), per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2023 del procediment de concessió d'ajudes destinades a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (Programa NEOTEC).

 

OBJECTE I FINALITAT

Les ajudes finançaran la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia. Així mateix, es preval la incorporació de persones amb grau de doctor (d'ara endavant doctor/és) a l'empresa per a reforçar les seves capacitats d'absorció i generació de coneixement.

Les ajudes podran destinar-se a projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. No obstant això, no s'adeqüen a aquesta convocatòria els projectes empresarials el model de negoci dels quals es basi primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia. Tampoc seran objecte d'ajuda aquelles iniciatives que no reflecteixin clarament en el seu pla d'empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran adquirir la condició de beneficiaris les petites empreses, conforme a la definició establerta en l'apartat 11 de l'Annex I de l'Ordre CIN/373/2022, de 26 d'abril, que compleixin a més els requisits per a considerar-se empresa innovadora, segons el que s'estableix en l'apartat 10 de l'Annex I de la referida Ordre, sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i residència fiscal a Espanya.

Podran adquirir la condició de beneficiaris les petites empreses innovadores, constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d'ajuda a la present convocatòria, amb un capital social mínim, o capital social més prima d'emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment en el registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud.

 

QUANTIA

El pressupost màxim d'aquesta convocatòria és de 40.000.000 d'euros. Les ajudes d'aquesta convocatòria consistiran en subvencions. Amb caràcter general, es podrà finançar fins al 70% del pressupost elegible de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari.

En les actuacions que incloguin la contractació laboral d'almenys un doctor, en els termes previstos en la convocatòria, es podrà finançar fins al 85% del pressupost elegible de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 325.000 euros per beneficiari.

Addicionalment, la quantia de l'ajuda es podrà incrementar fins a 10.000 euros en les actuacions que hagin sol·licitat la formació prevista en la convocatòria i compleixin tots els requisits indicats en la mateixa sobre aquest tema.

L'actuació haurà de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros, sense comptar les despeses de formació prevists en la convocatòria.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds i documentació annexa començarà el dia 28 de febrer i finalitzarà el dia 20 d'abril de 2023, a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular.

 

ENLLAÇOS

 • Extracte de la convocatòria. ENLLAÇ.
Convocatòria de concessió de subvencions destinades al finançament del programa "Ocupació + Transformació", referent a les inversions del Component 23, "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses"

S’ha publicat al DOGC, el dia 17 de febrer de 2023 la Resolució EMT/436/2023, de 15 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions destinades al finançament del programa "Ocupació + Transformació", referent a les inversions del Component 23, "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses" a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea - Next Generation EU, per a l'any 2023 (ref. BDNS 676341).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte fer pública la convocatòria de l'any 2023 per a la concessió de subvencions destinades al finançament del programa Ocupació + Transformació referent a les inversions del Component 23, Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea - Next Generation EU.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries i beneficiaris de la subvenció:

a) Les microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d'euros.

b) Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut i que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya. En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.

 

QUANTIA

L'import destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 7.117.844,00 euros. La quantia màxima d'aquesta subvenció és de 5.000,00 euros a tant alçat per empresa beneficiària amb centre o centres de treball a Catalunya destinats al manteniment de l'ocupació durant sis mesos, amb l'objecte de compensar una part dels costos salarials de les persones treballadores assalariades de la microempresa o de la persona treballadora autònoma o de les persones sòcies-treballadores o de treball. Aquesta quantitat té la consideració de mòdul màxim a l'efecte de la determinació de l'import de la subvenció i de la seva justificació, que s'han d'efectuar pel règim de mòduls, d'acord amb el que estableixen els articles 76 al 79 del Reglament de la Llei general de subvencions.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb tota la documentació inclosa, començarà a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà a les 15.00 hores del setè dia hàbil a comptar de l'inici del termini.

 

ENLLAÇOS

Segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als fons NextGenerationEU

S’ha publicat al DOGC, el dia 14 de febrer de 2023 la Resolució CLT/372/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als fons NextGenerationEU (ref. BDNS 674769).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte obrir la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als fons NextGenerationEU. Les inversions o despeses de les actuacions objecte de subvenció s'han de realitzar des de l'1 de gener del 2022 i fins el 31 d'agost del 2023.

Es poden atorgar subvencions d'acord amb les modalitats següents:

a) Equipaments de titularitat i gestió pública o privada amb una programació professional estable en arts escèniques i música.

b) Equipaments de titularitat pública o privada i de gestió privada amb una programació professional estable d'arts escèniques.

c) Equipaments de titularitat i gestió privada amb una programació professional estable de música en viu de caràcter professional. En queden excloses les discoteques i sales de ball.

d) Altres espais, tant públics com privats, amb una programació professional o no professional: espais d'assaig, centres de creació i producció i equipaments amb una programació no professional que duguin a terme la totalitat o la major part de la seva activitat en l'àmbit de les arts escèniques i de la música.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden optar a la modalitat a) de la base 1.2: els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals.

Poden optar a les modalitats b) i c) de la base 1.2: les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre.

 

QUANTIA

La dotació màxima de la convocatòria és de 244.204,00 euros. L'import de les subvencions és, com a màxim, del 80% de la despesa subvencionable de les actuacions, amb un màxim de 200.000,00 euros.

L'import mínim que es pot sol·licitar és de 4.000,00 euros. S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 4.000,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 5.000,00 euros.

Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 4.000,00 euros.

Es consideren despeses subvencionables les que estiguin relacionades amb qualsevol dels àmbits següents:

a) Modernització dels sistemes digitals d'àudio i de les comunicacions en xarxa.

b) Modernització dels sistemes d'il·luminació digital.

c) Modernització dels sistemes de vídeo digital.

d) Modernització dels sistemes de gestió digital de maquinària escènica.

e) Modernització dels instruments i sistemes digitals de gestió artística i de producció d'espectacles.

f) Inversions en equipaments que promoguin la sostenibilitat ambiental mitjançant l'eficiència i l'estalvi energètic i d'aigua.

 

SOL·LICITUDS

El període per presentar les sol·licituds és del 15 de febrer al 3 de març del 2023. El dia 3 de març del 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització (PPIC) de les organitzacions de productors pesquers i productores pesqueres (OPP) i associacions d'organitzacions de productors pesquers

S’ha publicat al DOGC, el dia 14 de febrer de 2023 la Resolució ACC/365/2023, de 8 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització (PPIC) de les organitzacions de productors pesquers i productores pesqueres (OPP) i associacions d'organitzacions de productors pesquers i productores pesqueres reconegudes en l'àmbit català, cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 675141).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts de l'anualitat 2023, en règim de concurrència competitiva, per a l'aplicació durant l'any 2022 de les mesures aprovades en els plans de producció i comercialització (PPIC) de les organitzacions de productors pesquers i productores pesqueres (OPP) i associacions d'organitzacions de productors pesquers i productores pesqueres (AOP) reconegudes en l'àmbit català, d'acord amb les bases reguladores aprovades a l'Ordre ACC/200/2022, de 12 d'agost (DOGC núm. 8732, 17 d'agost de 2022).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les organitzacions de productors pesquers (OPP) i associacions d'organitzacions de productors pesquers (AOP) d'àmbit català inscrites al Registre d'Organitzacions de Productors Pesquers i Associacions d'Organitzacions de Productors Pesquers establert a l'article 8 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, que compleixin, en el moment de presentar la sol·licitud, les condicions d'admissibilitat de l'apartat 2.2 i els requisits establerts a l'apartat 3 de l'annex 1 d'aquestes bases reguladores.

 

QUANTIA

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import de 697.447,15 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

L'ajut anual no pot superar el 12% del valor mitjà anyal de la producció comercialitzada per l'OPP o AOP durant els 3 anys civils anteriors a la sol·licitud de l'ajut. L'òrgan instructor comprovarà d'ofici el valor de la producció de l'OPP o l'AOP, entesa com la suma del valor de la producció comercialitzada per cadascun dels membres de l'OPP, o la suma del valor de la producció de cadascun dels membres de cada OPP que constitueixi una AOP.

Per al càlcul de la producció comercialitzada indicat en l'apartat anterior, l'òrgan instructor obtindrà les dades de l'aplicació oficial que recull les notes de venda.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds i la documentació corresponent s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 28 de febrer de 2023, inclòs. La presentació del compte justificatiu i la documentació que l'ha d'acompanyar s'ha de dur a terme dins les 48 hores següents a la presentació de la sol·licitud.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d'oportunitats educatives, per al curs 2022-2023

S’ha publicat al DOGC, el dia 13 de febrer de 2023 la Resolució EDU/342/2023, de 2 de febrer, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d'oportunitats educatives, per al curs 2022-2023 (ref. BDNS 674919).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte obrir el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d'oportunitats educatives, per al curs 2022-2023.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden acollir-se a aquesta convocatòria els centres privats concertats de més complexitat educativa en el marc del Pla de millora d'oportunitats educatives.

 

QUANTIA

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 578.472,00 euros. La subvenció de cada centre consistirà en un import que es determinarà distribuint proporcionalment la despesa total establerta en el punt anterior en funció del nombre d'alumnes i l'índex de complexitat recollit en l'apartat 5 de les bases reguladores.

 

SOL·LICITUDS

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds i la documentació corresponent en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores de les subvencions pel finançament dels projectes d'actuacions de correcció dels suports de les línies elèctriques d'alta tensió que suposen un perill per a l'avifauna en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 10 de febrer de 2023 l’Ordre ACC/23/2023, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al finançament dels projectes d'actuacions de correcció dels suports de les línies elèctriques d'alta tensió que suposen un perill per a l'avifauna per adaptar-los als requisits establerts al Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte de les subvencions regulades en aquestes bases és finançar els projectes d'actuacions de correcció dels suports de les línies elèctriques d'alta tensió situades dins les àrees i zones delimitades per la Resolució MAH/3627/2010, de 25 d'octubre, per la qual es delimiten les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d'aus amenaçades a Catalunya, i es dona publicitat de les zones de protecció per a l'avifauna amb la finalitat de reduir el risc d'electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques d'alta tensió. Aquestes subvencions s'atorguen en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses titulars de línies elèctriques d'alta tensió que siguin objecte de les actuacions de correcció subvencionables i que compleixin els requisits previstos en un dels dos subapartats següents:

1) Les línies han d'estar situades dins de les àrees i zones de protecció delimitades per la Resolució MAH/3627/2010, de 25 d'octubre, i les empreses beneficiàries han de ser titulars dels suports pendents de corregir abans de la data de la convocatòria de la subvenció corresponent i aquests suports han de constar a l'annex 1 de la Resolució AAM/1061/2013, de 23 d'abril, per la qual es revisen les fases d'acord amb les quals s'han de corregir les línies elèctriques aèries d'alta tensió que no s'ajusten a les prescripcions tècniques que disposa el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, i que les empreses hagin presentat davant la Direcció General d'Energia el projecte d'adaptació a què fa referència l'apartat 2 de la disposició transitòria única de l'RD 1432/2008, de 29 d'agost.

2) Les línies han d'estar situades dins les àrees i zones de protecció delimitades per la Resolució MAH/3627/2010, de 25 d'octubre, i les empreses beneficiaries han de ser titulars dels suports en què hi hagi constatació d'electrocució d'avifauna entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2021 i que estiguin pendents de corregir abans de la data de la convocatòria de la subvenció corresponent.

 

QUANTIA

Els imports subvencionables de les actuacions tenen el límit dels preus unitaris màxims de referència, d'acord amb l'apartat 9.b).

 La quantia màxima destinada a aquestes subvencions i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que es determina a la resolució de convocatòria corresponent.

L'import màxim de la subvenció a percebre per persona beneficiària es determinarà a les convocatòries respectives.

La determinació de la quantia de les subvencions es farà segons el nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris d'atribució i prioritats establerts a la base 13. En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a dur a terme per la persona beneficiària.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds és el que s'indica a la convocatòria de subvencions corresponent.

 

ENLLAÇOS

Tercera convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD) per a l’any 2023 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation

S’ha anunciat la convocatòria de la tercera edició extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD).

 

OBJECTE I FINALITAT

L'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destins respon a dos objectius generals:

a) En primer lloc, fer costat a les destinacions turístiques espanyoles, qualsevol que sigui la seva escala i el tipus de demanda al qual respongui, en el seu procés de transformació cap a hubs o pols d'innovació turística capaces d'integrar en la seva oferta la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, i de desenvolupar estratègies de resiliència enfront dels nous reptes de l'ecosistema turístic, des del canvi climàtic, fins a la sobredemanda turística o les crisis sanitàries i de seguretat.

b) El segon objectiu general és aconseguir, a través dels diferents instruments d'intervenció, una major cohesió territorial, no sols relacionant l'oferta i els destins de cada territori, sinó creant connexions entre les destinacions de diferents regions.

En aquest sentit, l'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destins busca un desenvolupament equilibrat del potencial turístic en el conjunt del territori, al mateix temps que pretén consolidar vincles de solidaritat a l'interior de les comunitats, de manera que contribueixin a la solució de problemàtiques comunes de les dimensions ambiental, socioeconòmica i territorial de la sostenibilitat, promovent un repartiment racional de les càrregues sobre el territori i consolidant una gestió territorial integral que ajudi a frenar els processos de despoblament.

Les actuacions elegibles es classifiquen en 4 eixos prioritaris:

 • • Actuacions en l’àmbit de la transició verda i sostenible
 • • Actuacions de millora de l’eficiència energètica
 • • Actuacions en l’àmbit de la transició digital
 • • Actuacions en l’àmbit de la competitivitat

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden sol·licitar els Plans de Sostenibilitat Turística en Destí:

 1. a) El municipi;
 2. b) La província;
 3. c) Les comarques o altres entitats que agrupin diversos Municipis;
 4. d) Les Àrees Metropolitanes;
 5. e) Les Mancomunitats de Municipis.

Les comunitats autònomes podran establir igualment com  gestors dels PSTD altres fórmules d’associació de municipis com, per exemple, els consorcis turístics o els grups d’acció local.

 

QUANTIA

La convocatòria per a l’any 2023 esta dotada amb 478.000.000€. S'estableixen els següents llindars mínims d'inversió per subcategoria de destí:

Subcategoria de destí

Inversió mínima

Gran Destí Urbà

10 milions d’euros

Sol i Platja molt internacionalitzat

5 milions d’euros

Destí Urbà

 

Ciutat amb identitat turística

2 milions d’euros

Sol i Platja mixt/estacional

 

Rural Costaner

 

Espais Naturals Terrestres

1 milió d’euros

Destins Rurals Identitat Turística

 

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el dia 6 de març de 2023 a les 14:00 hores. Les sol·licituds s’hauran de dirigir a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de Turisme

 

ENLLAÇOS

 • Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destins. ENLLAÇ.
 • Document Preguntes Freqüents Convocatòria. ENLLAÇ.
 • Instruccions Formulari convocatòria. ENLLAÇ.
Bases reguladores de les subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres públics en el marc dels Next Generation EU

S’ha publicat al DOGC, el dia 30 de gener de 2023 l’Ordre EDU/11/2023, de 25 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres públics, creades entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya, per al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres on l'edifici és de la seva titularitat, corresponents al període entre l'1 de gener del 2021 i el 15 de setembre de 2024.

La finalitat de la subvenció és l'increment de places públiques accessibles, assequibles, inclusives i d'alta qualitat, del primer cicle d'educació infantil, col·laborant en el finançament dels centres per a impartir aquests ensenyaments, per tal de facilitar el dret dels nens i de les nenes a la seva escolarització.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions establertes per aquesta Ordre els ens locals de Catalunya, titulars de llars d'infants o escoles bressol que imparteixen el primer cicle de l'educació infantil i que hagin creat noves places entre l'1 de gener del 2021 i el 15 de setembre del 2024 mitjançant conveni amb el Departament d'Educació.

També poden ser beneficiaris els ajuntaments que en el seu municipi tenen una escola, on l'edifici és de la seva propietat i la titularitat del centre és de la Generalitat de Catalunya, en la qual s'ha implantat, segons resolució publicada al DOGC, el primer cicle d'educació infantil entre l'1 de gener del 2021 i el 15 de setembre del 2024 i tenen la competència per executar despesa d'infraestructura, segons el punt 4 de l'annex de l'Ordre 67/2020, de 26 de maig, del procediment d'implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals.

En ambdós casos, els centres educatius han d'estar inscrits en el registre de centres del Departament d'Educació.

 

QUANTIA

Les subvencions es financen a partir dels fons corresponents que preveu el pressupost del Departament d'Educació en el marc dels fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

L'import de la subvenció serà del 100% del pressupost elegible presentat pel sol·licitant, fins a una quantitat màxima de 10.195,00 euros per cada nova plaça creada.

L'import definitivament atorgat s'ajustarà, si s'escau, una vegada justificada la subvenció, en funció de l'import realment executat pel beneficiari en concepte de despeses de funcionament i d'infraestructures i equipament.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació justificativa s'establirà en la convocatòria de subvencions corresponent.

La presentació de la sol·licitud implicarà el coneixement i l'acceptació expressa i formal de tota la normativa i condicions que estableixen aquestes bases.

Per obtenir definitivament la subvenció, totes les actuacions s'hauran de justificar dins del període que estableixi la convocatòria.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores de les subvencions del Departament d'Educació per a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea
S’ha publicat al DOGC el dia 19 de gener de 2023 l’Ordre EDU/5/2023, de 16 de gener, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions del Departament d'Educació per a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation EU.
 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el procediment de concessió de les subvencions que atorga el Departament d'Educació per a fomentar l'Impuls digital a l'educació, a càrrec dels fons de la Unió Europea - Next Generation EU, en el marc del component 19 Pla Nacional de Competències Digitals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
La finalitat de les subvencions és finançar les actuacions, els programes i els projectes que reforcin la implementació del nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD). Aquest document es troba publicat al web del Departament d'Educació (https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/pla-...). 
Els tipus de projectes subvencionables han de respondre a les línies següents, en els termes que es concreten a l'annex 2:
 
- Línia 1 - “Formació en CDD”. Projectes de formació per garantir l'adquisició de competències digitals dels docents.
a) Nivells A1 i A2
b) Nivells B1 i B2
c) Nivells C1 i C2
 
- Línia 2 - “Llançadora d'innovació digital”. Projectes d'innovació per donar suport a la transformació dels centres educatius mitjançant la Competència Digital Docent.
 
- Línia 3 - “Trencant motlles”. Projectes de comunicació i difusió per donar a conèixer el procés de transformació i digitalització dels centres educatius, així com els seus plans estratègics. Aquesta línia està especialment pensada per impulsar els processos de creació de recursos i materials innovadors en tots els àmbits digitals vinculats als actes de comunicació i difusió.
Els esdeveniments actuaran com a eina de sensibilització de la necessitat d'acreditar la Competència Digital Docent (CDD) i com a lloc d'intercanvi de coneixements, pràctiques educatives i establiment de xarxes docents.
El període d'execució de les actuacions previstes en aquestes bases reguladores s'inicia l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta Ordre i finalitza el 30 d'abril de 2024.
 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions les següents:
a) ens locals: ajuntaments, consells comarcals, etc.
b) entitats sense ànim de lucre.
c) fundacions.
d) empreses.
e) agrupacions d'empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, constituïdes jurídicament.
f) universitats de qualsevol titularitat (inclosos els grups de recerca i ICE) i centres de recerca.
 

QUANTIA

L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a les disponibilitats pressupostàries i a la transferència dels fons Next Generation EU, així com a la possibilitat de reduir parcialment o totalment la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
Les subvencions que regula aquesta Ordre es financen a partir dels fons corresponents que preveu el pressupost del Departament d'Educació en el marc del programa #CompDigEdu dels fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).
 
La dotació màxima de subvenció per cadascuna de les línies descrites a la base 3 és la que s'estableixi a la convocatòria corresponent.
 

SOL·LICITUDS

El termini per presentar les sol·licituds s'establirà en la convocatòria corresponent.
 

ENLLAÇOS

Bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat per la Unió Europea— NextGenerationEU

S’ha publicat al DOGC, el dia 13 de gener de 2023 la Resolució ACC/24/2023, de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat per la Unió Europea— NextGenerationEU.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte de les subvencions regulades en aquestes bases és finançar actuacions que contribueixin al foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d'una perspectiva de l'economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat per la Unió Europea— NextGenerationEU.

De manera específica, es financen les actuacions que s'enumeren, que fan referència als projectes de residus municipals i assimilables següents:

1) Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal).

2) Projectes d'autocompostatge.

3) Recollida selectiva d'olis vegetals usats.

4) Recollida selectiva de residus tèxtils.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases:

 1. Els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre d'altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l'autocompostatge, i que presentin projectes sobre els serveis indicats a l'objecte i per als quals, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin la competència en la recollida selectiva de les fraccions incloses a la base 1, per a les quals s'incloguin actuacions en la sol·licitud.

No poden concórrer en la convocatòria de manera simultània i per a les mateixes actuacions ens locals de manera individual i, alhora, a través d'un ens supramunicipal.

Un mateix ens local no pot presentar més d'una sol·licitud. En cas que un ens municipal o supramunicipal vulgui sol·licitar diversos projectes, ho ha de fer de manera agrupada en una única sol·licitud.

 1. Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, gremis, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya que duguin a terme activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals no perillosos, a partir d'ara productors de residus municipals i assimilables.

 

QUANTIA

Els projectes de la línia 1 presentats per ens locals amb un nivell de recollida selectiva, en l'àmbit del projecte, inferior al 50% (segons les darreres dades publicades per l'Agència de Residus de Catalunya) o projectes que inclouen actuacions de recollida selectiva de fracció orgànica o autocompostatge, han de tenir una despesa mínima elegible sol·licitada de 10.000,00 € per als ens sol·licitants de menys de 5.000 habitants i de 50.000,00 € per a la resta d'ens.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que estableix la base 8 i 9, és el que es preveu en la Resolució de la convocatòria.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts a productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a 2023, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea –NextGenerationEU

S’ha publicat al DOGC, el dia 12 de gener de 2023 la Resolució ACC/4220/2022, de 21 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts a determinats productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a 2023, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 665450).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar per a l'any 2023, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, els ajuts destinats als operadors professionals de categoria productor de determinats materials vegetals de reproducció per a inversions en instal·lacions de protecció dels vivers enfront d'insectes vectors, o en equips de tractament mitjançant termoteràpia en vivers de vinya, d'acord amb les bases reguladores aprovades pel Reial decret 949/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions estatals destinades a aquests productors, llevat del capítol II (BOE núm. 263, de 3.11.2021).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits i obligacions que estableixen els articles 5 i 11 de les bases reguladores. En el cas de persones beneficiàries que pertanyin al sector públic de la Generalitat, no han de tenir conflicte d'interès potencial en la realització de les activitats objecte d'aquests ajuts.

 

QUANTIA

La dotació inicial d'aquesta convocatòria, amb caràcter de crèdit pluriennal, és d'1.278.154,01 euros. La quantia de la subvenció es concedeix d'acord amb la inversió realitzada, i la inversió màxima subvencionable és de 120.000 euros per cada instal·lació. Aquesta quantia pot variar entre el 40 i el 70% de l'import sol·licitat per a la inversió segons el nombre de persones beneficiàries i pressupost disponible. L'import màxim de concessió per inversió a subsidiar és de 84.000 euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria de subvencions per a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport d'animals vius, i a la construcció de nous centres de neteja per a l’any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 12 de gener de 2023 la Resolució ACC/4219/2022, de 21 de desembre, per la qual es convoquen subvencions a la millora decentres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents a 2023, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 665691).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar per a l'any 2023, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, els ajuts destinats a subvencionar les persones físiques o jurídiques, o els ens sense personalitat jurídica, que emprenguin inversions en matèria de bioseguretat per a la millora decentres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar, canilles i gossos de cacera, i la construcció de nous centres amb aquella finalitat, d'acord amb les bases reguladores aprovades al Reial decret 949/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions en matèria de bioseguretat per a la millora o construcció de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar i a inversions en bioseguretat en vivers, empreses per determinats productors de materials vegetals de reproducció, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, llevat del capítol III (BOE núm. 263, de 3.11.2021).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat jurídica:

a) Que siguin titulars o propietaris dels centres de neteja i desinfecció per a bestiar, incloses les espècies cinegètiques autoritzats i registrats per l'òrgan competent de la comunitat autònoma, en l'àmbit territorial de la qual estiguin situats, i es comprometin a la millora d'aquest.

b) O que es comprometin a construir un nou centre de neteja i desinfecció.

 

QUANTIA

La dotació d'aquesta convocatòria, amb caràcter de crèdit pluriennal, és d'1.313.098,98 euros.

En el cas de centres de neteja i desinfecció ja existents, la quantia de la subvenció es concedirà en funció de la inversió realitzada, sent la inversió màxima subvencionable de 100.000 euros per cada centre de neteja i desinfecció. La intensitat màxima de la subvenció per inversió serà del 70% de la inversió i com a mínim del 40% d'aquesta, en funció del nombre de sol·licituds presentades i del pressupost disponible. La quantia màxima de l'ajuda per inversió serà de 70.000 euros per beneficiari.

En el cas de nova construcció de centres de neteja i desinfecció la quantia màxima de la inversió subvencionable serà com a màxim de 200.000 euros per cada centre de neteja i desinfecció. La intensitat màxima de la subvenció per inversió serà del 70% de la inversió i com a mínim al 40%, en funció del nombre de sol·licituds. La quantia màxima de l'ajuda per inversió serà de 140.000 euros per beneficiari.

En tot cas, l'import total de les ajudes de minimis concedides a un beneficiari no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals, d'acord amb l'assenyalat per l'article 3.2 del citat Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a projectes de nous models de negoci en la transició energètica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 6 de gener de 2022 l’Ordre  TED/1359/2022, de 28 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a projectes de nous models de negoci en la transició energètica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la concessió d'ajudes públiques per a impulsar projectes de nous models de negoci que ofereixin solucions als reptes plantejats per la transició energètica, relacionats amb la innovació, la provisió de serveis de flexibilitat que permetin una major integració de les energies renovables, i per tant afavoreixin la descarbonització del sistema, o la promoció i el desenvolupament de nous projectes empresarials (startups) que proporcionin solucions innovadores per a la transició energètica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins del component 8, inversió 3. En tot cas, les actuacions objecte d'aquestes ajudes hauran d'estar enquadres dins de les àrees d'activitat contemplades en l'annex I.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran obtenir la condició d'entitats beneficiàries en les convocatòries que es celebrin a l'empara d'aquesta ordre, sempre que realitzin l'activitat que fonamenta la seva concessió, en els termes establerts per aquestes, i compleixin tots els requisits exigits, les següents persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya, així com persones físiques que realitzin activitats econòmiques, entre d’altres:

a) Empreses, tal com es defineixen en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

b) Administracions Públiques, segons l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, exclosa l'Administració General de l'Estat.

c) Organismes públics de recerca definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

d) Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i, d'acord amb el que es preveu en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

e) Comunitats energètiques, segons la definició inclosa en l'annex II, apartat j).

 

QUANTIA

L'import de l'ajuda concedida per als projectes que resultin seleccionats s'establirà d'acord amb la sol·licitud en funció dels costos subvencionables de les actuacions objecte d'aquests, segons els límits d'intensitat d'ajuda establerts en aquest article i altres factors limitants que s'especificaran en la convocatòria, així com la disponibilitat financera.

L'import de les ajudes que es concedeixin es determinarà en les convocatòries.

En el cas d'ajudes acollides al Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, les quanties de les ajudes no podran superar els llindars establerts en l'article 4 d'aquest reglament. En concret:

a) per a les actuacions de la línia d'ajudes «Innovació en la transició energètica», atenent a l'indicat en l'apartat i) punt iii) d'aquest article, 15 milions d'euros per empresa i per projecte;

b) per a les actuacions de la línia d'ajudes «Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d'energies renovables», atenent a l'indicat en el s) d'aquest article, 15 milions d'euros per empresa i per projecte d'inversió;

c) per a les actuacions de la línia d'ajudes «Startups per a la transició energètica» la quantia de l'ajuda no podrà superar els llindars de l'apartat h) d'aquest article, sent els imports establerts per empresa els següents:

1r fins a 0,4 milions d'euros, per a les empreses establertes en zones no assistides.

2n fins a 0,6 milions d'euros en el cas d'empreses establertes en zones assistides que compleixin les condicions de l'article 107, apartat 3, lletra c) del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, segons es defineixen en l'annex II;

3r fins a 0,8 milions d'euros en el cas d'empreses establertes en zones assistides que compleixin les condicions de l'article 107, apartat 3, lletra a), d'aquest Tractat.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores i convocatòria per a l’exercici 2022 del Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 9 de gener de 2023 l’Ordre  ICT/1363/2022, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per al Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l'exercici 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

Constitueix l'objecte d'aquesta ordre l'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria 2022 de la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva per a promoure la millora de la competitivitat de les destinacions turístiques i potenciar el turisme cultural mitjançant la protecció, manteniment i rehabilitació, de projectes promoguts per part d'entitats locals o comunitats autònomes en béns immobles del patrimoni històric declarats béns d'interès cultural o d'alguna de les categories de protecció equivalent per a patrimoni cultural immoble establertes per les administracions competents amb ús turístic.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran acollir-se a les ajudes establertes en aquesta ordre per als béns que reuneixen els requisits previstos en l'article 5:

a) Les comunitats autònomes podran sol·licitar les ajudes per als seus béns, o per a béns cedits per altres administracions públiques a les comunitats autònomes d'acord amb la normativa patrimonial aplicable. La cessió haurà d'acreditar-se en el moment de presentar la sol·licitud.

b) Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments, i les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars, amb independència de la seva grandària i població per als seus béns o béns cedits d'altres administracions públiques d'acord amb la normativa patrimonial aplicable. La cessió haurà d'acreditar-se en el moment de presentar la sol·licitud.

c) Les Comarques o mancomunitats o altres entitats locals de base agrupacional previstes en la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local per als seus béns o béns cedits d'altres administracions públiques d'acord amb la normativa patrimonial aplicable. La cessió haurà d'acreditar-se en el moment de presentar la sol·licitud.

Les entitats beneficiàries tindran la condició d'entitats executores a l'efecte del Mecanisme de Recuperació.

 

QUANTIA

El pressupost assignat a la present convocatòria ascendeix a un total de 208.515.913 euros. Els projectes d'inversió que es presentin per a ser objecte de finançament hauran de dur-se a terme en el territori de l’Estat, i emmarcar-se en, almenys, una de les categories de despesa contemplades en la present ordre.

Es distingeixen dues línies:

a) Línia 1: Ajudes a les Comunitats Autònomes per a una inversió mínima de 750.000 euros i una inversió màxima de 3.000.000 d'euros.

b) Línia 2: Ajudes a Entitats locals per a una inversió mínima de 750.000 euros i una inversió màxima de 3.000.000 d'euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

 

ENLLAÇOS

 • Bases reguladores i convocatòria. ENLLAÇ.
Convocatòria anticipada per al 2023 en relació amb les actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (SOC – Dones àmbit rural i urbà)

S’ha publicat al DOGC, el dia 30 de desembre de 2022 la Resolució EMT/4147/2022, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per al 2023 en relació amb les actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones àmbit rural i urbà) (ref. BDNS 666602).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2023 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'Ordre EMT/238/2021, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del "Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones àmbits rural i urbà), publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 27 de desembre de 2021, DOGC núm. 8571.

D'acord amb les bases 1 i 3 de l'annex de l'Ordre EMT/238/2021, de 21 de desembre, les actuacions subvencionables són itineraris individualitzats d'atenció i d'orientació laboral que tinguin com a objectiu la capacitació i la inserció de dones desocupades dels àmbits rural i urbà, i que es desenvolupen en el marc del “Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà”.

S'oferiran tres itineraris:

- itinerari general (inclourà un taller de competències transversals d'empoderament i reforç de la igualtat de gènere en els àmbits social i laboral i una sessió sobre el mercat de treball en general),

- itinerari verd (inclourà un taller de competències sobre ocupacions d'economia verda i una sessió sobre el mercat de treball relacionada amb les ocupacions d'economia verda),

- itinerari digital (inclourà un taller de competències sobre ocupacions d'economia digital i una sessió sobre el mercat de treball relacionada amb les ocupacions digitals).

Es considerarà que una participant ha estat atesa a través d'un itinerari verd o digital quan les opcions escollides a l'actuació de les lletres e) i f) del punt 2.2 d'aquest article es corresponguin amb les ocupacions d'economia verda o digital.

Entitats beneficiàries: D'acord amb la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/238/2021, de 21 de desembre, les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les següents:

- les entitats municipals preferentment amb una població inferior a 5.000 habitants i les corporacions locals o les entitats vinculades.

- les entitats locals supramunicipals que atenguin preferentment dones residents en municipis amb una població inferior a 5.000 habitants.

- les entitats sense ànim de lucre, amb seu o establiment obert i activitat a Catalunya, que acreditin una experiència de mínim dos anys en la realització a Catalunya d'accions dirigides a l'acompanyament de persones aturades ajustat al seu perfil d'ocupabilitat en processos d'inserció laboral per compte d'altri o propi. Atendran preferentment dones residents en municipis de menys de 5.000 habitants.

Quantia: L'import màxim estimat destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 6.002.816,00 euros.

D'acord amb el que preveu la base 7 de l'Ordre EMT/238/2021, de 21 de desembre, la quantia del mòdul econòmic per dona atesa és de 1.715 euros. El mòdul econòmic inclou les despeses de formació, de materials, despeses tècniques, de publicitat, de formació de personal que atén les participants, etc., i els 300 euros d'incentius a la participació a què fa referència l'article 2.2 j) d'aquesta Resolució.

Cada projecte haurà d'incloure, com a objectiu d'inserció professional, la col·locació per compte propi o aliè de, com a mínim, el 20 % del total de participants a les que es prevegi atendre. En aquest sentit, a la quantitat de 1.715 euros s'addicionarà un mòdul de 2.500 euros per dona inserida al mercat de treball que prèviament tingués la condició de persona atesa, tant si la inserció es fa per compte propi com per compte d'altri. Amb aquesta quantitat se subvencionarà, com a màxim, el 20 % de les participants, amb la condició que s'hagin inserit.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des del 9 de gener de 2023.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria anticipada pels anys 2023-2024 d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya, en el marc dels fons Next Generation EU

S’ha publicat al DOGC, el dia 29 de desembre de 2022 la Resolució EMT/4139/2022, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada pels anys 2023-2024 d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya (ref. BDNS 666889).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte fer pública la convocatòria anticipada dels anys 2023 i 2024 per a la concessió d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya, per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre qualsevol dels subjectes que s'enumeren a continuació:

a) Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d'edificis existents destinats a allotjament turístic, segons el que determina el punt 5.3 d'aquesta base.

b) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis destinats a allotjament turístic que acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per emprendre les obres de reforma objecte d'aquest ajut, segons el que determina el punt 5.3 d'aquesta base.

Aquesta línia d'ajut s'adreça exclusivament als allotjaments turístics de les tipologies següents:

 • Establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.
 • Càmpings.
 • Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de
 • masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.
 • Apartaments turístics.

Els ajuts s'han de destinar a actuacions en edificis complets, construïts amb anterioritat a l'1 de gener de 2007, l'ús dels quals sigui l'allotjament turístic en tot l'edifici, sens perjudici que l'edifici disposi d'espais destinats a serveis complementaris a l'allotjament.

 

QUANTIA

S'indica que l'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 25.794.525,24 euros. L'import de la subvenció s'estableix per un percentatge de la totalitat del projecte. Els criteris que es tenen en compte per determinar la quantia de les subvencions són els costos elegibles, la tipologia d'actuació que s'ha de desenvolupar i la tipologia de l'empresa sol·licitant, d'acord amb el que disposa la base 8.3 de l'annex 2 de l'Ordre de bases reguladores.

El pressupost de la despesa subvencionable, d'acord amb el que disposa la base 9.4 de l'annex 2 de l'Ordre de bases reguladores, ha de ser, com a mínim, de 20.000,00 euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció s'inicia a les 9.00 h del dia 17 de gener de 2023 i acabarà un cop exhaurit el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2024, data en la qual finalitza la vigència del programa, d'acord amb el que disposa la base 3 de l'Ordre de bases reguladores.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores i s'efectua la convocatòria corresponent a 2022 per a la concessió d'ajudes a petites i mitjanes empreses per a la contractació de professionals de la Transformació Digital en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2026

S’ha publicat al BOE, el dia 30 de desembre de 2022 l’Ordre ETD/1345/2022, de 28 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'efectua la convocatòria corresponent a 2022 per a la concessió d'ajudes a petites i mitjanes empreses per a la contractació de professionals de la Transformació Digital en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2026, el Pla de Digitalització de pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya, finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU (Programa Agents del Canvi).

 

OBJECTE I FINALITAT

Constitueix l'objecte d'aquesta ordre l'establiment de les bases reguladores i de la convocatòria, segons el que es disposa en l'article 61.1 del Reial decret llei 36/2020, 30 de desembre, per a la concessió de les ajudes del Programa Agents del Canvi, destinades a petites i mitjanes empreses per a subvencionar parcialment els costos salarials de la contractació de professionals de la transformació digital que, a l'efecte d'aquesta ordre, es denominen Agents del Canvi.

La finalitat del Programa, l'execució del qual es durà a terme mitjançant la concessió de les subvencions públiques a què es refereix aquesta ordre, és la de fer costat almenys a 15.000 beneficiaris en el seu procés de transició digital, facilitant la incorporació d'Agents del Canvi que es trobin en situació de desocupació.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les petites i les mitjanes empreses que siguin persones jurídiques i el domicili fiscal de les quals estigui situat en territori espanyol. Es considerarà que una empresa és una petita o una mitjana empresa quan s'ajusti al que es disposa en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i conforme als efectius i límits financers que defineixen les categories d'empreses.

No podran ser beneficiàries:

a) Les entitats de naturalesa pública ni aquelles participades majoritàriament per aquestes.

b) Les microempreses, segons es defineixen en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

c) Les que així es determinin, si escau, en la convocatòria.

 

QUANTIA

El pressupost màxim convocat és de 121.000.000,00 euros. Es subvencionarà un import màxim de 1.000 euros mensuals del cost salarial efectivament incorregut pel beneficiari fins al límit màxim de 20.000 euros o d'un màxim de vint mesos consecutius a comptar des de la formalització del contracte.

El beneficiari haurà de finançar amb fons propis els costos laborals del contracte per l'import que sobrepassi els límits esmentats.

 

SOL·LICITUDS

El termini per a presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria serà de tres (3) mesos. Aquest termini començarà a comptar-se el 25 d'abril de 2023.

 

ENLLAÇOS

Bases Reguladores i convocatòria: ENLLAÇ

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a petites i mitjanes empreses dins del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'efectua la primera convocatòria

S’ha publicat al BOE, el dia 28 de desembre de 2022 l’Ordre ICT/1296/2022, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a petites i mitjanes empreses dins del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'efectua la primera convocatòria.

 

OBJECTE I FINALITAT

La present ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a pimes per a impulsar la seva digitalització en el marc del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs (d'ara endavant, PADIH) contemplat en el component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Les ajudes atorgades als beneficiaris seran ajudes en espècie, mitjançant serveis que facilitin l'adopció solucionis de digitalització disruptives. Aquests serveis seran prestats per entitats pertanyents als European Digital Innovation Hubs (d'ara endavant, EDIH).

Les ajudes que es concedeixin a l'empara d'aquesta ordre seran finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant, Pla de Recuperació) del Govern d'Espanya, integrant-se en el projecte 6 de la inversió 3, del component 13 («Impuls a la Pime»).

La finalitat de les ajudes regulades en aquesta ordre és fomentar la innovació de les pimes a través del programa europeu de EDIH. Per a això, s'impulsarà la innovació i l'adopció de tecnologies digitals disruptives per part de pimes de qualsevol sector productiu, finançant la prestació de serveis per part d'entitats pertanyents als EDIH a les pimes beneficiàries de les ajudes.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran tenir la condició de beneficiàries les pimes vàlidament constituïdes amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a l’Estat espanyol.

 

QUANTIA

La quantia total màxima de subvenció a concedir és de 16.645.528 euros. Les convocatòries que s'efectuïn a l'empara d'aquesta ordre indicaran la quantia màxima de subvenció per tipologia de serveis i per beneficiari dins sempre dels següents límits:

a) Assessorament inicial per a la implantació de tecnologies: quantia màxima 10.000 euros.

b) Assaig i experimentació, incloses les proves de concepte tecnològiques: quantia màxima 20.000 euros.

c) Formació per a l'adquisició de coneixements bàsics per a la implementació i posterior gestió de la tecnologia: quantia màxima 5.000 euros.

d) Assessorament en la cerca de finançament per a la implementació de la tecnologia: quantia màxima 5.000 euros.

e) Suport per a l'accés a xarxes i ecosistemes d'innovació: quantia màxima 5.000 euros.

En qualsevol cas, la quantia màxima de subvenció per beneficiari determinada en qualsevol convocatòria serà inferior a 30.000 euros.

 

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es podran presentar, d'acord amb el que s'estableix en l'article 16, una vegada transcorreguts vint dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat», i fins al 30 de setembre de 2025.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores i convocatòria: ENLLAÇ

Primera convocatòria corresponent als "Subprogrames 2, 3 i 4", inclosos en la Primera convocatòria per a la concessió d'ajudes a la inversió en projectes pilot i plataformes d'assajos i infraestructures portuàries per a renovables marines, PRTR

S’ha publicat al BOE, el dia 28 de desembre de 2022 l’Extracte de la Resolució de 21 de desembre de 2022, del Consell d'Administració de la E.P.I Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual es formalitza Primera convocatòria corresponent als "Subprogrames 2, 3 i 4", inclosos en la Primera convocatòria per a la concessió d'ajudes a la inversió en projectes pilot i plataformes d'assajos i infraestructures portuàries per a renovables marines, PRTR.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució te per finalitat atorgar  ajudes destinades a la inversió en projectes pilot i plataformes d'assajos i infraestructures portuàries per a renovables marines, tant en el domini públic marítim-terrestre espanyol com en les aigües portuàries espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins de les seves actuacions d'inversió contemplades dins de la Inversió 1 del Component 7.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiaris de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria:

Qualssevol persones jurídiques, públiques o privades, consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades amb personalitat jurídica pròpia; legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal o un establiment permanent a Espanya i duguin a terme la inversió o satisfacin la despesa corresponent a l'actuació incentivable, fins i tot quan realitzessin activitats econòmiques per la qual oferissin béns i/o serveis en el mercat.

 

QUANTIA

La dotació pressupostària per a la primera convocatòria d'aquest programa per a les actuacions a la inversió en projectes pilot i plataformes d'assaig i infraestructures portuàries per a renovables marines, en el domini públic marítim

-terrestre nacional i en aigües portuàries espanyoles ascendeix a dos-cents quaranta milions d'euros (240.000.000 euros), i estarà distribuïda de la següent forma per als subprogrames 2, 3 i 4:

Subprograma 2: 60.000.000 euros per a «Plataforma d'assaig per a renovables marines».

Subprograma 3: 45.000.000 euros per a «Demostradors tecnològics renovables marins».

Subprograma 4: 45.000.000 euros per a «Projectes conjunts de plataformes d'assajos i demostradors tecnològics renovables marins».

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 12.00 hores del dia 31 de gener de 2023 i finalitzarà a les 12.00 hores del dia 24 de març de 2023. Transcorregut aquest termini, no seran admeses més sol·licituds.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria de subvencions del "Projecte ICEX Vives" de ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E., en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 17 de desembre de 2022 l’Extracte de la Resolució de 15 de desembre de 2022 de ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E. per la qual es convoca la concessió de subvencions del "Projecte ICEX Vives" de ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E., en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

Constitueix l'objecte d'aquesta convocatòria la concessió, mitjançant règim de concurrència no competitiva, de les subvencions destinades a persones físiques amb nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea amb residència a l’Estat espanyol, a fi de realitzar pràctiques no laborals en filials o establiments a l'estranger facilitades per les empreses espanyoles en el si del Projecte ICEX Vives en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La finalitat última del Projecte ICEX Vives és incrementar el nombre de professionals amb formació i capacitació en internacionalització contribuint així a la millora de la competitivitat i productivitat de les empreses espanyoles internacionalitzades.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques amb nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea amb residència a l’Estat espanyol, a fi de realitzar pràctiques no laborals en filials o establiments a l'estranger facilitades per les empreses espanyoles en el si del Projecte ICEX Vives en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i que reuneixin els següents requisits:

a. Estar en possessió de la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea i ser residents a l’Estat espanyol.

b. Edat: 18-30 anys en el moment de la sol·licitud de l'ajuda.

c. Estar en possessió d'una titulació universitària de grau i/o de màster, o de formació professional mitjana o superior.

d. No incórrer en els supòsits de prohibició de l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

e. No haver gaudit d'altres ajudes per a la mateixa finalitat d'altres programes de beques de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals.

f. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb la realització de les activitats que constitueixen l'objecte de la subvenció al país de destinació.

g. No tenir deutes per reintegrament d'ajudes o préstecs amb l'Administració, ni amb ICEX, i en particular, no tenir pendents obligacions de reemborsament de qualssevol altres préstecs o bestretes concedides anteriorment amb càrrec als crèdits específicament consignats per a la gestió d'aquests fons en els Pressupostos Generals de l'Estat.

h. Acceptar la cessió de dades entre les Administracions Públiques implicades per a donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

i. No tenir antecedents penals ni condemna en ferma.

j. No haver tingut cap vincle laboral previ amb l'empresa en la qual es realitzarà la pràctica formativa.

k. Haver acceptat una oferta de pràctiques formatives no laborals d'una empresa participant en el Projecte ICEX Vives.

 

QUANTIA

La quantia total màxima de la convocatòria ascendeix a 15.000.000 d'euros, partida que és finançada pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea. Les dotacions brutes individuals anuals per beneficiari, reflectides en el quadre recollit en la convocatòria, són una estimació a manera de referència subjecta a eventuals alteracions i actualitzacions en el futur, i dependran de l'Oficina de destí, abastant des dels 21.700 euros fins als 50.000 euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'1 de gener del 2023 fins a l'esgotament del crèdit pressupostari d'aquesta convocatòria. En tot cas, les pràctiques formatives hauran de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024, per la qual cosa es rebutjaran les sol·licituds en les quals la data de finalització de la pràctica sigui posterior al 31 de desembre de 2024.

 

ENLLAÇOS

Primera convocatòria corresponent al "Programa 3: Instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors per a la concessió d'ajudes en instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors, en el marc del PRTR

S’ha publicat al BOE, el dia 15 de desembre de 2022 l’Extracte de la Resolució de 30 de novembre de 2022, del Consell d'Administració de la E.P.I Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual es formalitza la primera convocatòria corresponent al "Programa 3: Instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors", inclòs en els programes de "Repotenciació Circular" per a la concessió d'ajudes en instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors, en el marc del PRTR.

Objecte i finalitat: Aquests ajuts tenen com a finalitat impulsar el desenvolupament de projectes d'inversió en instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, contribuint, a nivell qualitatiu, als objectius de desplegament de l'economia circular a Espanya relatives al PERTE d'Economia Circular.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria:

Qualssevol persones jurídiques, públiques o privades; consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia; legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya sempre que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat i duguin a terme la inversió o satisfacin la despesa corresponent a l'actuació incentivable.

Quantia: La dotació pressupostària per a la primera convocatòria d'aquest Programa 3 en instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors ascendeix a trenta milions d'euros (30.000.000 milions d'euros). Per als projectes del programa 3 s'estableix una inversió mínima per projecte superior a 200.000 €. A aquest efecte, es considerarà com a inversió, la suma de les partides que compleixin amb la consideració de costos elegibles de l'actuació.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 12.00 hores del dia 17 de gener de 2023 i finalitzarà a les 12.00 hores del dia 10 de març de 2023. Transcorregut aquest termini, no seran admeses més sol·licituds.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Primera convocatòria corresponent al "Programa 2: per a les actuacions en la renovació tecnològica i mediambiental de minicentrales hidroelèctriques de fins a 10 MW", per a la concessió d'ajudes en el marc del PRTR

S’ha publicat al BOE, el dia 15 de desembre de 2022 l’Extracte de la Resolució de 30 de novembre de 2022, del Consell d'Administració de la E.P.I Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual es formalitza la primera convocatòria corresponent al "Programa 2: per a les actuacions en la renovació tecnològica i mediambiental de minicentrales hidroelèctriques de fins a 10 MW", inclòs en els programes de "Repotenciació Circular" per a la concessió d'ajudes PRTR.

Objecte i finalitat: Aquests ajuts tenen per objecte impulsar el desenvolupament de projectes d'inversió en la renovació tecnològica i mediambiental de minicentrals hidroelèctriques de fins a 10 MW, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins de les seves actuacions d'inversió contemplades per a les Components C7.I1 i C8.I1.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria:

Qualssevol persones jurídiques, públiques o privades; consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia; legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya sempre que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat i duguin a terme la inversió o satisfacin la despesa corresponent a l'actuació incentivable.

Quantia: La dotació pressupostària per a la primera convocatòria d'aquest programa en la renovació tecnològica i mediambiental de minicentrales hidroelèctriques de fins a 10 MW ascendeix a quaranta-dos milions cinc-cents mil euros (42.500.000 milions d'euros), i estarà distribuïda de la següent forma:

Programa 2: 40.000.000 euros per a les actuacions de generació i 2.500.000 euros per a l'addició d'emmagatzematge hibridat.

Per als projectes del programa 2 s'estableix una inversió mínima per projecte superior a 50.000 €. A aquest efecte, es considerarà com a inversió, la suma de les partides que compleixin amb la consideració de costos elegibles de l'actuació.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 12.00 hores del dia 17 de gener de 2023 i finalitzarà a les 12.00 hores del dia 10 de març de 2023. Transcorregut aquest termini, no seran admeses més sol·licituds.

Extracte convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Primera convocatòria corresponent al "Programa 1: Repotenciació d'instal·lacions eòliques", inclòs en els programes de "Repotenciació Circular" ,en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 15 de desembre de 2022 l’Extracte de la Resolució de 30 de novembre de 2022, del Consell d'Administració de la E.P.I Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual es formalitza la primera convocatòria corresponent al "Programa 1: Repotenciació d'instal·lacions eòliques", inclòs en els programes de "Repotenciació Circular" per a la concessió d'ajudes a la inversió en la repotenciació d'instal·lacions eòliques,en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Aquests ajuts tenen com a finalitat impulsar el desenvolupament de projectes d'inversió en la repotenciació d'instal·lacions eòliques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins de les seves actuacions d'inversió contemplades per a les Components C7.I1 i C8.I1.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria:

Qualssevol persones jurídiques, públiques o privades; consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia; legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya sempre que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat i duguin a terme la inversió o satisfacin la despesa corresponent a l'actuació incentivable.

Quantia:La dotació pressupostària per a la primera convocatòria d'aquest programa per a les actuacions de generació i per a l'addició d'emmagatzematge d'instal·lacions eòliques ascendeix a cent cinquanta milions d'euros (150.000.000 milions d'euros), i estarà distribuïda de la següent forma:

Programa 1: 132.500.000 euros per a les actuacions de generació i 17.500.000 euros per a l'addició d'emmagatzematge hibridat.

Per als projectes del programa 1 s'estableix una inversió mínima per projecte superior a 500.000 €. A aquest efecte, es considerarà com a inversió, la suma de les partides que compleixin amb la consideració de costos elegibles de l'actuació.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 12.00 hores del dia 17 de gener de 2023 i finalitzarà a les 12.00 hores del dia 10 de març de 2023. Transcorregut aquest termini, no seran admeses més sol·licituds.

Extracte sol·licitud. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Segona convocatòria del programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (PROGRAMA MOVES FLOTES) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 15 de desembre de 2022 l’Extracte de la Resolució de 30 de novembre de 2022, del Consell d'Administració de E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P. per la qual s'estableix la segona convocatòria del programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (PROGRAMA MOVES FLOTES) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte la Concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers, segons definició inclosa en l'apartat 3 de l'article 2 de les bases reguladores del Programa MOVES FLOTES.

Aquestes ajudes tindran com a finalitat contribuir al compliment dels objectius corresponents a la inversió 2 del component 1 del PRTR, en concret a la fita 12 de l'esmentat Pla, així com a la «descarbonització» del sector transporti mitjançant el foment de l'electrificació de la mobilitat per a la consecució dels objectius fixats tant pel Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030, com pel Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica, promovent la realització de projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers en tot el territori nacional.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris del programa:

a. Tot tipus d'empreses amb personalitat jurídica pròpia (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa).

b. El sector públic institucional, a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/ 2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Quantia: La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària màxima inicial de cinquanta milions d'euros (50 milions d'euros). S'estableix un límit màxim d'ajuda per als projectes que es presentin al programa d'incentius, sent per a l'Actuació 1 definida en Annex I de l'Ordre TED/1427/2021 de 17 de desembre, de 500 vehicles per sol·licitud, així com un mínim de 25 vehicles per sol·licitud. Per a l'Actuació 2 el nombre de punts de recàrrega incentivats no podrà ser superior a nombre de vehicles incentivats i per a l'Actuació 3, s'estableix un límit màxim d'ajuda de 60.000 €.

Les ajudes seran incompatibles amb altres subvencions o ajudes que poguessin concedir-se per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Sol·licituds: Les sol·licituds d'ajuda objecte d'aquesta convocatòria i la seva documentació podran presentar-se des de les 9.00 h del dia 9 de gener de 2023 fins a les 14.00 hores del dia 8 de març de 2023.

Extracte convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Tercera convocatòria del Fons d’Innovació (InnovFund-2022-LSC-01-GENERAL)

S’ha publicat el 3 de novembre el document de convocatòria dels Fons d’Innovació per a projectes a gran escala (INNOVFUND-2022-LSC).

 

OBJECTE I FINALITAT

L’objecte d’aquesta convocatòria és finançar:

 • Activitats que donin suport a la innovació en tecnologies baixes en carboni i processos en sectors determinats.
 • Activitats que ajudin a l’estimulació de la construcció i operativitat de projectes de captura de CO2.
 • Activitats que ajudin a estimular la construcció i operativitat de tecnologies innovadores d’energia renovable o d’emmagatzematge d’energia.

El Fons d'Innovació és un dels programes de finançament més grans del món pel que fa a tecnologies innovadores baixes en carboni. El Fons d'Innovació ofereix subvencions per a projectes destinats al desplegament comercial de tecnologies innovadores baixes en carboni, amb l'objectiu de portar al mercat solucions industrials per descarbonitzar Europa i donar suport a la seva transició cap a la neutralitat climàtica.

A més, el Fons disposa d'un component d'assistència tècnica que permet no tenir èxit propostes que compleixin determinades condicions per beneficiar-se de l'ajuda al desenvolupament del projecte suport (PDA) proporcionat pel Banc Europeu d'Inversions (BEI; vegeu la secció 8).

Els objectius d'aquesta convocatòria són:

(a) donar suport a projectes que demostrin tecnologies, processos, models de negoci o productes/serveis, prou madurs i amb a potencial important per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle

(b) oferir suport financer adaptat a les necessitats del mercat i als perfils de risc dels elegibles projectes, alhora que atrauen recursos públics i privats addicionals.

S'espera que els projectes que seran finançats per aquesta convocatòria del Fons d'Innovació contribueixin a la transició cap a una economia climàticament neutra l'any 2050 i cap a l'objectiu de reducció les emissions en almenys un 55% l'any 2030 tal com es defineix a la Llei Europea del Clima3 i el Pacte Verd Europeu4 i als objectius establerts al Pla REPowerEU5 sobre renovables, eficiència energètica i hidrogen renovable.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

S’hi poden presentar organitzacions públiques o privades establertes en països d’arreu del món, i les actuacions s’han de desenvolupar en països de la UE, Noruega o Islàndia.

 

QUANTIA

El pressupost de convocatòria disponible és de 3.000.000.000 euros per a subvencions i 6.000.000 euros per a Suport per a l'ajuda al desenvolupament de projectes (PDA).

Els pressupostos del projecte (import màxim de subvenció) s'han de calcular en funció de costos rellevants, utilitzant la calculadora de costos pertinent proporcionada i respectant el Condicions establertes en l'Orientació sobre la metodologia de costos rellevants.

Només podran acollir-se els projectes amb una despesa total de capital superior a 7.500.000 euros sota aquesta convocatòria. La subvenció atorgada pot ser inferior a l'import sol·licitat.

 

SOL·LICITUDS

Es poden presentar sol·licituds des del 3 de novembre de 2022 fins el 16 de març de 2023.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores i convocatòria per als anys 2022 i 2023, de les ajudes per al Pla Integral d'Impuls a l'Economia Social per a la generació d'un teixit econòmic, inclusiu i sostenible en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 14 de desembre de 2022 l’Ordre TES/1233/2022, de 5 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al Pla Integral d'Impuls a l'Economia Social per a la generació d'un teixit econòmic, inclusiu i sostenible i per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per a projectes innovadors per als anys 2022 i 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta ordre té per objecte aprovar les bases reguladores i efectuar la convocatòria per als anys 2022 i 2023 de la concessió de subvencions, en règim e concurrència competitiva, per a la realització de, almenys, trenta projectes de caràcter innovador en matèria d'Economia Social, atenent el que s'estableix en l'objectiu número 349 de l'Annex de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (COM(2021) 322 final), a finalitzar en el quart trimestre de 2023,a través dels següents programes:

a) Programa de generació i manteniment de l'ús d'empreses viables que estiguin travessant dificultats o sense relleu generacional, mitjançant la seva conversió en fórmules empresarials de l'Economia Social (cooperatives i societats laborals), gestionades per les seves treballadores i treballadors.

b) Programa de creació i consolidació del teixit productiu de l'Economia Social amb caràcter innovador, incidint en el relleu generacional i en l'emprenedoria juvenil.

c) Projectes transformadors de suport a la modernització tecnològica de les empreses de l'Economia Social mitjançant la creació de plataformes digitals, l'automatització de processos i l'ús d'eines tecnològiques amb la finalitat de millorar el benestar de la ciutadania, especialment en les zones rurals.

d) Promoció de les xarxes de cooperatives, societats laborals i altres fórmules d'Economia Social acompanyada de mesures de capacitació i formació per a oferir nous serveis integrals a la societat.

e) Programa d'impuls de les transicions sostenibles i inclusives d'empreses de l'Economia Social i de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiàries, segons s'estableixi en la corresponent convocatòria, efectuada a l'empara d'aquestes bases reguladores en els termes establerts en les mateixes i sempre que compleixin els requisits exigits:

a) Entitats representatives de cooperatives, de societats laborals, d'empreses d'inserció i de qualssevol altres entitats de l'Economia Social.

b) Entitats de l'Economia Social que realitzin actuacions en l'àmbit nacional, d'acord amb el que es recull en la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.

c) Agrupacions d'entitats en els termes previstos en l'article 7. Podran formar part d'aquestes agrupacions les entitats englobades en els apartats a) i b) anteriors, així com les universitats, centres de recerca i les administracions de les Comunitats Autònomes, les entitats que integren l'Administració Local i el sector públic institucional.

 

QUANTIA

El pressupost assignat a la present convocatòria ascendeix a 99,3 milions d'euros, recollits en el programa 28WF dels PGE dels anys 2022 i 2023.

Les ajudes podran finançar fins al 50% dels costos subvencionables en el cas de les Pimes i fins al 15% dels costos subvencionables en el de les grans empreses, de l'import total del projecte presentat, segons delimita l'article 29 del Reglament (UE) n° 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

Les ajudes a grans empreses estan condicionades a la seva col·laboració efectiva amb Pimes, l'activitat de les quals sigui objecte de l'ajuda, sempre que les Pimes amb les quals col·laborin assumeixin un mínim del 30% del total dels costos subvencionables.

La intensitat de l'ajuda haurà de computar-se a nivell de cada entitat beneficiària, sense perjudici que formi part d'una agrupació.

La quantia de l'ajuda associada a cada projecte no podrà superar per empresa i per projecte l'estipulat en l'article 4.1.m) del Reglament (UE) n° 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, atès el compliment dels objectius del Component 23 i de la Inversió 6.

L'import de la subvenció atorgada, després d'aplicats els percentatges previstos en el paràgraf primer del present article, no podrà ser inferior a 50.000 € ni superior a 3.500.000 €.

Aquestes quanties podran veure's modificades en la convocatòria corresponent. La concessió de les ajudes queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en l'aprovació per part de les Corts Generals en els Pressupostos Generals de l'Estat.

Estan permesos els ajustos entre les aplicacions pressupostàries d'aquesta ordre de bases i en la convocatòria corresponent.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació de l'extracte de l'ordre de convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat», segons el que es disposa en l'article 19.

 

ENLLAÇOS

 • Bases reguladores i convocatòria. ENLLAÇ.
Bases reguladores per al programa de concessió d'ajudes a la inversió en projectes pilot i plataformes d'assaig i infraestructures portuàries per a renovables marines, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 6 de desembre de 2022 l’Ordre  TED/1204/2022, de 2 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per al programa de concessió d'ajudes a la inversió en projectes pilot i plataformes d'assaig i infraestructures portuàries per a renovables marines, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Aquesta ordre ministerial té per objecte establir les bases reguladores per a la selecció i concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes destinades a la inversió en projectes pilot i plataformes d'assajos i infraestructures portuàries per a renovables marines, tant en el domini públic marítim-terrestre espanyol com en les aigües portuàries espanyoles.

Els subprogrames en els quals s'organitzen les activitats són els següents:

Subprograma 1: plataformes d'assajos per a renovables marines per organismes de recerca. La denominació d'aquestes instal·lacions a l'efecte d'aquestes bases reguladores serà «Plataforma d'assaig per organisme de recerca».

Subprograma 2: altres plataformes d'assajos per a renovables marines. La denominació d'aquestes instal·lacions a l'efecte d'aquestes bases reguladores serà «Plataforma d'assaig».

Subprograma 3: demostradors tecnològics renovables marins. La denominació d'aquestes instal·lacions a l'efecte d'aquestes bases reguladores serà «demostrador».

Subprograma 4: projectes conjunts de plataformes d'assajos i demostradors tecnològics renovables marins. La denominació d'aquestes instal·lacions a l'efecte d'aquestes bases reguladores serà «plataforma amb demostrador».

Les ajudes regulades en aquesta ordre tindran com a finalitat contribuir al compliment de les fites i objectius corresponents a la inversió 1 del component 7 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Així com al compliment dels objectius energètics establerts en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030 i a la «descarbonització» mitjançant el foment de les inversions en infraestructures verdes, de manera que es transiti des de les energies fòssils fins a un sistema energètic net, d'acord amb tots dos plans.

Entitats beneficiàries: Per al subprograma 1, podran tenir la condició de beneficiaris els organismes de recerca d'acord amb la definició establerta en l'article 2 d'aquesta ordre, en l'àmbit de les seves activitats no econòmiques, havent de comprometre's inicialment i respectar, en el cas que resultessin beneficiaris, que les ajudes seran dedicades exclusivament a l'activitat no econòmica de l'entitat. Aquests organismes hauran de tenir personalitat jurídica pròpia, estar vàlidament constituïts i tenir residència fiscal o un establiment permanent a Espanya. Quan l'organisme desenvolupi també activitats econòmiques, el finançament, els costos i els ingressos respectius hauran de consignar-se per separat i les empreses que puguin exercir una influència decisiva en aquest organisme, per exemple, en qualitat d'accionistes o membres, no podran gaudir d'accés preferent als resultats que generi.

Per als subprogrames 2, 3 i 4, a més de la tipologia de beneficiaris del subprograma 1, podran obtenir la condició de beneficiaris en les corresponents convocatòries que se celebrin a l'empara d'aquesta ordre, sempre que realitzin l'actuació que fonamenta la seva concessió, en els termes establerts per aquestes, i compleixin tots els requisits exigits, qualssevol persones jurídiques, públiques o privades, consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin la seva residència fiscal o un establiment permanent a l’Estat espanyol i duguin a terme la inversió o satisfacin la despesa corresponent a l'actuació incentivable, fins i tot quan realitzessin activitats econòmiques per la qual oferissin béns i/o serveis en el mercat. Entre altres:

a) Les empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa) incloses associacions empresarials. S'entendrà per micro, petita i mitjana empresa el que s'estableix en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014.

b) Consorcis i agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia.

c) El sector públic, a què es refereix l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions públiques i les universitats públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia. En el cas dels consorcis a què es refereix el capítol VI del títol II de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, haurà d'acreditar-se el compliment del que es disposa per l'article 68 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

Quantia: S'indiquen la intensitat d'ajuda màxima, en funció del subprograma al qual correspongui l'actuació i sempre que les convocatòries no fixin percentatges inferiors:

a) Per al subprograma 1, La intensitat d'ajuda màxima podrà ser fins del 100 % de les despeses subvencionables. Cada convocatòria podrà establir un límit o percentatge màxim d'ajuda per a cada actuació i/o actuacions.

b) Per al subprograma 2, sota l'article 26 del Reglament (UE) núm. 652/2014, «Ajudes a la inversió per a Infraestructures de recerca» i sempre que les convocatòries no fixin percentatges inferiors, la intensitat d'ajuda màxima en termes d'equivalent en subvenció bruta, podrà ser de fins al 50 % dels costos subvencionables.

c) Per als subprogrames 3 i 4, sota l'article 25 del Reglament (UE) núm. 652/2014, «Ajudes a projectes de recerca i desenvolupament», i sempre que les convocatòries no fixin percentatges inferiors, la intensitat d'ajuda màxima en termes d'equivalent en subvenció bruta podrà ser de fins al 25 % dels costos subvencionables per a projectes de desenvolupament experimental. La intensitat d'ajuda màxima per al desenvolupament experimental podrà augmentar-se fins a un màxim del 60 % dels costos subvencionables en funció del següent:

En el cas que el beneficiari sigui catalogat com a «Petita empresa», la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en 20 punts percentuals. En el cas que el beneficiari sigui catalogat com a «Mitjana Empresa», la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en 10 punts percentuals.

Addicionalment, per a totes les tipologies de beneficiari la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en 15 punts percentuals sempre que compleixin alguna de les condicions de l'article 25 apartat 6.b del Reglament (UE) núm. 651/2014:

1. Que el projecte impliqui una col·laboració efectiva entre empreses.

2. Que els resultats del projecte es difonguin àmpliament per mitjà de conferències, publicacions, bases de lliure accés o programes informàtics gratuïts o de font oberta.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajudes a l'impuls de l'economia circular

S’ha publicat al BOE, el dia 7 de desembre de 2022 l’Ordre TED/1211/2022, d'1 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'efectua la convocatòria per a la concessió d'ajudes a l'impuls de l'economia circular.

Objecte i finalitat: S'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució de projectes i actuacions que contribueixin de manera substancial a la transició cap a una economia circular.

La finalitat d'aquestes ajudes és fomentar la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials per a millorar la competitivitat i innovació del teixit industrial en el marc d'una economia circular, que superi l'anterior model de producció lineal.

Les ajudes que es financin conformement a aquesta ordre s'emmarquen en la inversió C12.I3 «Pla de suport a la implementació de l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular i a la normativa de residus» del Component 12 «Política Industrial d'Espanya 2030», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant PRTR).

Entitats beneficiàries: Podran obtenir la condició de beneficiaris en les corresponents convocatòries que se celebrin a l'empara d'aquesta ordre, mentre realitzin l'actuació que fonamenta la seva concessió en els termes establerts per aquestes, i compleixin tots els requisits exigits, les següents entitats, sempre que estiguin legal i vàlidament constituïdes, i disposin d'un establiment o sucursal a Espanya:

a) Les persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia, diferents de les de l'apartat b) següent.

b) Les entitats d'economia social definides en l'article 5 de la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social. Aquestes entitats no podran formar part del sector públic i hauran d'estar incorporades en el catàleg d'entitats d'economia social previst en l'article 6 de la Llei 5/2011.

c) Les agrupacions de les anteriors sempre que estiguin participades per, almenys, una PIME, start-up o entitat d'economia social que compleixin amb els requisits de l'apartat b), sense necessitat que aquestes agrupacions disposin de personalitat jurídica pròpia diferent de les entitats que les componguin. Les persones jurídiques integrants de l'agrupació tindran igualment la consideració de beneficiàries, havent d'atenir-se a les previsions contingudes en l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Quantia: Aquesta convocatòria està dotada amb una quantia inicial de cent noranta-dos milions d'euros (192.000.000 euros) amb càrrec al pressupost del Fons de Restauració Ecològica i Resiliència (d'ara endavant FRER). L'ajuda que es concedeixi en el marc d'aquesta convocatòria revestirà la forma de subvenció i tindrà una quantia total màxima en el seu conjunt per al total de la inversió de 10 milions d'euros per projecte i entitat, i un import mínim de 150.000 euros per projecte i entitat, excepte en el cas dels estudis de viabilitat i projectes de digitalització que tindrà una quantia màxima de 5.000.000 d'euros.

La «intensitat de l'ajuda» consisteix en la part dels costos subvencionables coberta per l'import de l'ajuda, expressada en forma de percentatge sense considerar qualsevol deducció fiscal o altres càrregues.

Sol·licituds: El termini de presentació començarà l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i finalitzarà quaranta-cinc dies naturals a partir de la data de publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Bases reguladores i convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a impuls de l'ecosistema emprenedor innovador dins del Programa Impuls de l'Ecosistema Emprenedor Innovador, i s'efectua la convocatòria per a actuacions realitzades o a realitzar en 2022 i 2023

S’ha publicat al BOE, el dia 12 de desembre de 2022 l’Ordre ICT/1224/2022, de 17 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a impuls de l'ecosistema emprenedor innovador nacional dins del Programa Impuls de l'Ecosistema Emprenedor Innovador, i s'efectua la convocatòria per a actuacions realitzades o a realitzar en 2022 i 2023.

Objecte i finalitat: Aquesta ordre té per objecte establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions que tinguin per objecte la consolidació de l'ecosistema d'emprenedoria innovadora nacional, regional o local a través de l'organització d'esdeveniments d'emprenedoria innovadora que estimulin i impulsin l'esperit emprenedor.

Les ajudes regulades en aquesta ordre de bases, en la convocatòria prevista en el seu capítol III, seran finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant, «Pla de Recuperació») del Govern d'Espanya, integrant-se en la Inversió 1, «Emprenedoria», del Component 13 «Impuls a les PIME», contribuint al compliment dels objectius associats a aquesta mesura. En aquest cas, les activitats finançades hauran d'haver estat completades abans del 31 de desembre de 2023.

La finalitat d'aquesta línia d'ajudes és promoure l'emprenedoria i la innovació en tot el territori de l’Estat, contribuir al desenvolupament d'ecosistemes regionals i locals, enfortir els fòrums de trobada, xarxes formals i informals de suport a emprenedors i oportunitats de formació. El suport a aquests esdeveniments contribuirà a l'enfortiment del teixit empresarial, la seva competitivitat i possibilitats de creixement i internacionalització, a més de potenciar l'atracció de talent i inversió a aquests territoris.

Entitats beneficiàries: El beneficiari de la subvenció serà l'entitat que organitzi l'esdeveniment d'emprenedoria innovadora. Són requisits per a obtenir la condició de beneficiari, el compliment del qual haurà d'acreditar-se en la forma i amb els mitjans que es determinin en cada convocatòria, els següents, entre d’altres:

a) Ser una entitat vàlidament constituïda amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a l’Estat espanyol, podent ser entitats jurídiques públiques o privades.

b) Estar inscrit en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de cada Administració Tributària Foral, i tenir l'antiguitat mínima que s'estableixi en cada convocatòria.

c) Complir amb el que s'estableix en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, referent als requisits per a obtenir la condició de beneficiari, no podent estar culpable en algunes de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la mateixa llei. Aquestes prohibicions afectaran també aquelles entitats de les quals, per raó de les persones que les regeixen o d'altres circumstàncies, pugui presumir-se que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres entitats en les quals haguessin concorregut aquelles.

d) Disposar de l'experiència mínima per a l'execució de les activitats, segons s'estableixi en la convocatòria i que com a mínim serà d'un any d'experiència, en els últims sis anys, en l'organització d'esdeveniments o en suport, assistència o ajuda a startups, persones emprenedores o persones que estiguin valorant iniciar un projecte emprenedor, o la dinamització de l'ecosistema empresarial.

e) Disposar de recursos econòmics suficients per a executar l'ajuda sol·licitada, segons s'estableixi en la convocatòria, entenent com a tals disposar, almenys, d'un volum anual de negocis, referit al millor exercici dels sis últims disponibles, per un import d'una vegada l'import de l'ajuda sol·licitada.

Quantia: La quantia total màxima de les subvencions a concedir és de 4.000.000 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació de la sol·licitud de subvenció serà l'indicat en la convocatòria, que no podrà ser inferior a deu dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria de subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”. Finançat pels fons Next Generation EU

S’ha publicat al DOGC, el dia 9 de desembre de 2022 la Resolució per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat pels fons Next Generation EU (ref. BDNS 662521).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte fer pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat pels fons Next Generation EU.

Entitats beneficiàries: Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

Les persones professionals autònomes que estiguin donades d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), titulars d'un establiment de comerç al detall.

Les petites i mitjanes empreses titulars d'un establiment de comerç al detall, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

En l'àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiaria ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com a empreses de comerç aquelles que presten activitats empresarials de comerç al detall, quedant excloses explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Quantia: L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 7.430.059,44 euros. L'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiaria de fins al 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 15 de desembre de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de gener de 2023.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular

S’ha publicat al DOGC, el dia 9 de desembre de 2022 la Resolució ACC/3807/2022, de 30 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular (ref. BDNS 662394).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria de subvencions per a l'any 2022 en règim de concurrència competitiva destinada al foment de l'economia circular.

Entitats beneficiàries: Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases les empreses beneficiàries següents, sempre que tinguin com a mínim un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que la/les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat redundi en benefici de l'establiment esmentat o en l'àmbit territorial de Catalunya:

- Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d'empreses privades.

- Projectes de classe C: organitzacions empresarials que tinguin com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que siguin de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o sindicats.

L'empresa beneficiària o les empreses agrupades beneficiàries són les responsables de dur a terme l'activitat subvencionada i de justificar els treballs realitzats.

Quantia: La dotació màxima que preveu aquesta convocatòria és d'un milió tres-cents mil euros (1.300.000,00 €). L'import de l'ajut és d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a microempreses i pimes, o del 50% si l'empresa beneficiària no és una microempresa o una pime. L'import és d'un màxim de 60.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 30.000 euros per projecte per a projectes de la classe C.

Sol·licituds: El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria s'inicia el dia 16 de desembre de 2022 i finalitza el dia 15 de febrer de 2023 a les 14:00h.

Convoctòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores dels ajuts a projectes innovadors d'emmagatzematge energètic hibridat amb instal·lacions de generació d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 1 de desembre de 2022 l’Ordre TED/1177/2022, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a projectes innovadors d'emmagatzematge energètic hibridat amb instal·lacions de generació d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la concessió d'ajudes públiques per a projectes innovadors d'emmagatzematge energètic que s'hibridin amb instal·lacions de generació d'energia a partir de fonts renovables, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins de la component 8, inversió 1 per al desplegament de l'emmagatzematge energètic. La concessió d'ajudes anirà dirigida al finançament de l'addició d'emmagatzematge a instal·lacions de generació d'energia elèctrica a partir de fonts renovables tant noves com ja existents. En el cas de noves instal·lacions de generació elèctrica a partir de fonts renovables, la finalització del projecte s'entendrà com el moment en què totes dues tecnologies, generació renovable i emmagatzematge energètic, estiguin finalitzades, no podent finançar-se l'emmagatzematge sense estar associat a generació renovable.

El desenvolupament dels projectes finançats per aquestes ajudes contribuiran a la consecució dels objectius 125 i 126 de l'annex I de la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya, de 6 de juliol de 2021, en relació al desplegament de, almenys, 5 projectes d'instal·lacions d'emmagatzematge energètic innovador, que suposaran la instal·lació de, almenys, 600 MW, o un subministrament d'energia total equivalent (MWh). Així mateix, suposaran un impuls a la consecució dels indicadors de seguiment 125.1 i 126.1 de les disposicions operatives del Pla de Recuperació, relatius al desenvolupament de, almenys , 2 projectes innovadors d'emmagatzematge energètic. ls projectes objecte d'ajuda contribuiran als objectius de descarbonització inclosos en la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, i recollits en el PNIEC, i els fulls de ruta i estratègies que emanen d'aquest, en particular, l'Estratègia d'emmagatzematge.

Entitats beneficiàries: Podran optar a la condició d'entitats beneficiàries les següents persones jurídiques que estiguin vàlidament constituïdes, i tinguin domicili fiscal a Espanya:

a) mpreses, tal com es defineixen en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny.

b) rganismes públics de recerca definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

c) niversitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i, d'acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols, creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

d) ltres centres públics de R+D: organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l'Administració General de l'Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes, o participats majoritàriament pel sector públic, qualsevol que sigui la seva forma jurídica.

e) ntitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats de R+D, generin coneixement científic o tecnològic, facilitin la seva aplicació i transferència o proporcionin serveis de suport a la innovació a les empreses.

f) entres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal que estiguin inscrits en el registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals centres.

g) ltres centres privats de R+D+i que tinguin definida en els seus estatuts la R+D+i com a activitat principal.

h) ltres organitzacions que donin suport a la transferència tecnològica, o realitzin difusió i divulgació tecnològica i científica.

Quantia: L'import de l'ajuda concedida per als projectes que resultin seleccionats s'establirà d'acord amb la sol·licitud en funció dels costos subvencionables de les actuacions objecte d'aquests, segons els límits d'intensitat d'ajuda establerts en aquest article i altres factors limitants que s'especificaran en la convocatòria, així com la disponibilitat financera.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 41 del Reglament (UE) 651/2014 (RGEC) la intensitat d'ajuda màxima sobre les despeses subvencionables, en funció del tipus d'entitat beneficiària és la següent:

 

Tipologia de despeses subvencionables sobre els quals aplicar la intensitat d'ajuda

Gran

empresa

Mitjana empresa

Petita empresa

Despeses associades al desplegament de l'emmagatzematge

energètic hibridat amb plantes de generació d'energia

renovable

45%

55%

65%

L'ajuda màxima no podrà superar els 15 milions d'euros per empresa i per projecte.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya, en el marc del NGEU i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 30 de novembre de 2022 l’Ordre EMT/254/2022, de 28 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya.

Objecte i finalitat: L'objecte d'aquesta Ordre és regular el procediment de concessió de subvencions per finançar projectes d'eficiència energètica i economia circular en empreses d'allotjament turístic, en el marc del component 14 del Pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya, dins de l'instrument europeu de recuperació Next Generation EU.

Entitats beneficiàries: Poden ser persones beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre qualsevol dels subjectes que s'enumeren a continuació:

a) Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d'edificis existents destinats a allotjament turístic, segons el que determina el punt 5.3 d'aquesta base.

b) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis destinats a allotjament turístic que acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per emprendre les obres de reforma objecte d'aquest ajut, segons el que determina el punt 5.3 d'aquesta base.

Si ambdues categories de destinataris sol·liciten finançament per a un mateix projecte, les sol·licituds respectives han d'indicar el percentatge que cadascuna de les sol·licituds assumeix sobre la totalitat del projecte, sense que la suma d'ambdós percentatges pugui superar el 100% del projecte.

Aquesta línia d'ajut s'adreça exclusivament als allotjaments turístics de les tipologies següents:

Establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.

Càmpings.

Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.

Apartaments turístics.

Quantia: L'import de la subvenció s'estableix per un percentatge de la totalitat del projecte. Els criteris que es tenen en compte per determinar la quantia de les subvencions són els costos elegibles, la tipologia d'actuació per desenvolupar i la tipologia de l'empresa sol·licitadora.

La modalitat d'ajut revesteix la forma de subvenció a fons perdut i té com a finalitat, en tot cas, el compliment de les actuacions subvencionables corresponents.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds l'estableix la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13 el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Fons Next Generation EU

S’ha publicat al DOGC, el dia 29 de novembre de 2022 la Resolució per la qual es dona publicitat a les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat pels fons Next Generation EU.

Objecte i finalitat: L'objecte d'aquestes bases es la regulació de la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall i de les associacions i entitats de comerç, amb la finalitat d'impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç, enmarcat al Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat pels fons Next Generation EU.

Entitats beneficiàries: Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

Les persones professionals autònomes que estiguin donades d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), titulars d'un establiment de comerç al detall.

Les petites i mitjanes empreses titulars d'un establiment de comerç al detall, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

En l'àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiaria ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com a empreses de comerç aquelles que presten activitats empresarials de comerç al detall, quedant excloses explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Quantia: L'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiaria de fins al 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació serà el que estableixi la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria d’ajuts a les entitats titulars d'instal·lacions esportives per a obres de modernització d'instal·lacions esportives per a acollir esdeveniments esportius internacionals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 29 de novembre de 2022 l’Extracte de la Resolució , de 24 de novembre de 2022, de la Presidència del Consell Superior d'Esports per la qual es convoquen ajudes a les entitats titulars d'instal·lacions esportives per a obres de modernització d'instal·lacions esportives per a acollir esdeveniments esportius internacionals quant a eficiència energètica, inclusió i sostenibilitat, amb càrrec als fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte concedir subvencions destinades a la inversió per a adaptació i reforma sostenible de les instal·lacions esportives necessàries per al desenvolupament d'esdeveniments esportius internacionals, amb la finalitat de modernitzar-les per a fer-les més respectuoses amb el medi ambient i eficaços en el seu funcionament, aptes per a l'ús per part d'usuaris i d'esportistes amb discapacitat, i el termini d'execució de la qual es trobi entre l'1 de febrer de 2020 i el 30 de setembre de 2023.

Entitats beneficiàries: Són entitats beneficiàries les entitats titulars d'instal·lacions esportives, tant públics com privats, que es trobin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció.

Quantia: Aquesta convocatòria és finançada pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea. La quantia total màxima de la convocatòria és de 27.520.000 €.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds és de (30) trenta dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte al BOE.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores i 2a convocatòria d’ajuts per a la realització d’accions destinades a la promoció d’estils de vida saludable a través de la creació o rehabilitació d’entorns saludables en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), a través de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, ha fet públiques les bases reguladores i la segona convocatòria dels ajuts per a la realització d’actuacions destinades a la promoció d’estils de vida saludable a través de la creació o rehabilitació d’entorns saludables.

Objecte i finalitat: Aquestes ajudes estan destinades a projectes que executin les Entitats Locals per a la creació o rehabilitació d'espais saludables i contribueixen a aconseguir els objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Palanca VI, Component 18, Inversió 2 (C18.I2), finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Així mateix, es persegueix que els projectes participin en l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 11.6, 11.7, 3.4 i 3.9 recollits en l'Agenda 2030.

Aquestes ajudes tindran la naturalesa jurídica de subvencions i es concediran en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com amb els principis d'eficàcia i eficiència de la gestió de les esmentades ajudes.

Podran ser objecte de finançament projectes per a la creació o rehabilitació d'entorns saludables, com poden ser:

a. Infraestructures per a la realització d'activitat física a l'aire lliure, tant funcional com recreativa.

b. Infraestructures de foment de l'ús de la bicicleta que, en cap cas, minvin l'espai destinat a l'ús per als vianants.

c. Rutes o circuits saludables, segurs i accessibles.

d. Inversions assimilables de creació d'espais saludables que potenciïn l'activitat física i la salut, així com actuacions de reorganització del repartiment de l'espai públic a favor de caminar i anar amb bicicleta i en detriment del vehicle motoritzat privat. Entre aquestes inversions es troben l'ampliació de voreres, la creació de zones de joc a l'aire lliure, camins escolars segurs o altres actuacions emmarcades en l'urbanisme tàctic.

e. Actuacions per a la promoció d'estils de vida saludables en la infància i l'adolescència, com el disseny d'itineraris segurs a peu i amb bicicleta, la creació d'espais per als vianants i de joc actiu segur o el calmat de trànsit als voltants de centres escolars.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les Entitats Locals pertanyents a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables (RECS). l'adhesió de les quals a la Xarxa estigui aprovada amb anterioritat a la data de finalització del termini de sol·licitud de l'ajuda.

Per a poder aconseguir la condició de beneficiari, les entitats hauran de reunir els següents requisits:

a. Les entitats beneficiàries hauran de trobar-se al corrent de pagament de la quota anual a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables. Sense que sigui aplicable el pagament de les quotes corresponents a l'any de publicació de la Convocatòria.

b. No concórrer en alguna de les circumstàncies invalidants per a aconseguir la condició d'entitat beneficiària previstes en l'article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

c. Ser titulars dels terrenys sobre els quals es realitzarà l'actuació sol·licitada, o comptar amb la seva disponibilitat per un termini igual o superior a 5 anys, des de la data de sol·licitud del projecte en virtut de l'instrument jurídic corresponent garantint el seu ús públic.

En el cas de les Diputacions Provincials, Capítols o Consells Insulars, que no ostentin aquesta titularitat dels terrenys, tindrà validesa l'acord adoptat amb el municipi titular del terreny sobre el qual es preveu executar l'actuació. No obstant això, el municipi haurà d'acreditar la seva titularitat.

Quantia: La dotació màxima global de la Convocatòria és de 8.834.683,66 €. Aquesta dotació correspon als Convenis-Programa subscrits entre el Ministeri de Sanitat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a l'exercici 2023, així com als romanents dels exercicis 2021 i 2022.

En aquesta Segona Convocatòria cada Entitat Local podrà presentar diverses sol·licituds, sense que sigui aplicable un nombre màxim de sol·licituds, de conformitat amb l'article 14, apartat 2, de les Bases Reguladores. Cada sol·licitud haurà de complir amb els següents imports d'ajuda mínims i màxims a sol·licitar:

Ajut mínim per sol·licitud

Ajut màxim per sol·licitud

15.000 €

700.000 €

Les sol·licituds hauran de remetre's amb un ordre de prioritat establert per l'entitat sol·licitant (prioritat 1, prioritat 2 i correlatius). Considerant com més prioritària la sol·licitud indicada amb “prioritat 1”.

Pel que fa a la intensitat màxima de l’ajut, seran finançables fins a un màxim del 100% dels costos elegibles sol·licitats. L'inici del projecte haurà de complir amb el que s'estableix en l'article 5, apartat 2.b de les Bases Reguladores, i no podrà finalitzar més tard del 31 de juliol de 2023, pròrrogues incloses.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 21 de novembre de 2022 i acabarà el dia 23 de desembre de 2022 a les 15.00 hores (horari peninsular), conforme al que s'estableix en l'article 15 de les Bases Reguladores.

Bases Reguladores i Segona convocatòria. ENLLAÇ.

Convocatòria per a 2022 de subvencions per a la selecció i finançament dels integrants del Consorci Estatal en Xarxa per al desenvolupament de Medicaments de Teràpies Avançades (PRECISA) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 24 de novembre de 2022 l’Extracte de la Resolució de 22 de novembre de 2022, de la Direcció de l'Institut de Salut Carles III O.A., M.P., per la qual s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2022 de concessió de subvencions per a la selecció i finançament dels integrants del Consorci Estatal en Xarxa per al desenvolupament de Medicaments de Teràpies Avançades (PRECISA), en el marc del PERTE per a la Salut d'Avantguarda i amb càrrec als fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: La present resolució té per objecte l'aprovació de la convocatòria per a l'any 2022 de les expressions d'interès presentades per les entitats susceptibles de ser beneficiàries, per a la seva incorporació al futur Consorci Estatal en Xarxa per al desenvolupament de medicaments de Teràpies Avançades. A aquestes entitats se'ls atorgaran ajudes destinades a finançar les activitats que realitzin dins de PRECISA, així com per al manteniment inicial d'aquest.

Entitats beneficiàries: Podran ser entitats beneficiàries en aquesta convocatòria les següents entitats:

1º Els instituts de recerca sanitària acreditats per ordre ministerial (IIS).

2º Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic assistencial: hospitals, centres d'atenció primària, altres centres assistencials diferents dels anteriors amb llicència d'activitat sanitària expedida per l'autoritat competent.

3º Les entitats i institucions sanitàries públiques sense llicència d'activitat sanitària, però amb activitat de R+D+I demostrable en l'àrea de coneixement de Salut Pública.

4º Les entitats i institucions sanitàries privades, amb llicència d'activitat sanitària, vinculades o concertades al SNS, que compleixin amb les condicions recollides en la llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, Títol III, article 67, que regula la vinculació a la xarxa pública d'hospitals del sector privat.

5º Els OPI definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, d'acord amb el que es preveu en el Reial decret 202/2021, de 30 de març pel qual es reorganitzen determinats organismes públics de recerca de l'Administració General de l'Estat i es modifica el Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre, pel qual es crea l'Agència Estatal Consell Superior de Recerques Científiques i s'aprova el seu Estatut, i el Reial decret 404/2020, de 25 de febrer, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Ciència i Innovació.

6º Les universitats públiques i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D, d'acord amb el que es preveu en la vigent Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

7º Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal que estiguin inscrits en el Registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals Centres.

8º Altres centres públics de R+D, de recerca i de difusió de coneixements i d'infraestructures de recerca, amb personalitat jurídica pròpia, diferents dels OPI, vinculats o dependents de l'Administració General de l'Estat o de la resta de les Administracions públiques i els seus organismes, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, sempre que en els seus Estatuts, en la normativa que els reguli, o en el seu objecte social, tinguin definida entre les seves activitats la R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.

9º Les entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats de R+D, generin coneixement científic o tecnològic o facilitin la seva aplicació i transferència.

10º Altres unitats de l'Administració sanitària.

Quantia: La quantia màxima destinada a les ajudes ascendeix a 45.000.000,00 euros.

Sol·licituds: El termini de generació i presentació de les sol·licituds i de la restant documentació necessària s'inicia el 7 de desembre de 2022 i finalitza a les 15.00 hores, hora peninsular, del 7 de febrer de 2023.

Extracta convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores de les subvencions del Consell Superior d'Esports a entitats titulars d'instal·lacions esportives amb capacitat per a albergar esdeveniments internacional en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 23 de novembre de 2022 l’Ordre CUD/1136/2022, de 18 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes del Consell Superior d'Esports a entitats titulars d'instal·lacions esportives amb capacitat per a albergar esdeveniments internacionals per a realitzar obres que modernitzin aquestes instal·lacions quant a eficiència energètica, inclusió i sostenibilitat, amb càrrec als fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: La present Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores de les subvencions a titulars d'instal·lacions esportives, tant públics com privats, destinades a la inversió per a adaptació i reforma sostenible de les instal·lacions esportives necessàries per al desenvolupament d'esdeveniments esportius internacionals, amb la finalitat de modernitzar-les per a fer-les més respectuoses amb el medi ambient i eficaços en el seu funcionament i aptes per a l'ús per part d'usuaris i d'esportistes amb discapacitat, i el termini d'execució de la qual es trobi entre l'1 de febrer de 2020 i el 30 de setembre de 2023.

La finalitat d'aquestes ajudes és concedir subvencions que contribueixin als objectius descrits en l'apartat primer, així com coadjuvar a la consolidació d'estructures que fomentin la igualtat, difusió i visibilitat, la formació, l'eficiència energètica, la transformació digital i l'accessibilitat.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris de les subvencions o ajudes per a les quals existeixi consignació pressupostària aquells titulars tant públics com privats d'instal·lacions esportives amb capacitat per a albergar esdeveniments esportius internacionals ja realitzats o a realitzar, que les sol·licitin, tinguin suficient capacitat d'obrar i no es trobin inhabilitats per a l'obtenció de subvencions públiques o per a contractar amb l'Estat o altres ens públics.

Quantia: La quantia de les subvencions i ajudes es determinarà d'acord amb el que s'estableix en l'article 32.1 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, tret que la resolució de convocatòria estableixi un sistema de càlcul diferent al del «percentatge del cost final de l'activitat».

El pagament de la subvenció es realitzarà amb caràcter anticipat pel 100 per cent de l'ajuda concedida, tramitant-se d'ofici per l'òrgan instructor, després de la notificació de la concessió de la subvenció. Conforme a l'article 61.3 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, els beneficiaris hauran d'acreditar que es troben al corrent del pagament de les obligacions de reemborsament de qualssevol altres préstecs o bestretes concedides anteriorment amb càrrec als crèdits específicament consignats per a la gestió de fons europeus en els Pressupostos Generals de l'Estat.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà l'establert en la corresponent convocatòria, sense que en cap cas superi el termini de trenta dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Enllaços:

Segona convocatòria de l'any 2022 del programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 21 de novembre de 2022 la Resolució EMT/3627/2022, de 10 de novembre, per la qual s'obre la segona convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (SOC – PRIMERA EXPERIÈNCIA) (ref. BDNS 659433).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la segona convocatòria per a l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds de subvenció previstes a l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del “Programa de primera experiència professional en les administracions públiques”, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, DOGC núm. 8572, de 28 de desembre de 2021, modificada per l'Ordre EMT/212/2022, de 19 de setembre.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiàries de la subvenció les següents entitats, que contractin persones joves treballadores aturades, majors de 16 i menors de 30 anys:

 1. Els òrgans de l'administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes públics vinculats o dependents
 2. Les altres entitats del sector públic institucional de Catalunya
 3. Les corporacions locals catalanes i/o entitats dependents o vinculades a aquestes.

La resolució de la convocatòria pot especificar el tipus d'entitats que poden ser beneficiàries, d'entre les anteriors.

Les persones destinatàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull l'article 7.1 de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, segons el qual les persones que siguin contractades hauran de ser desocupades inscrites com a demandants d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, joves més grans de 16 i menors de 30 anys. A més, hauran de complir els requisits per a formalitzar un contracte per a l'obtenció de la pràctica professional. Aquests requisits s'hauran de complir el dia anterior a l'inici del contracte.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 12 de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, no serà aplicable la normativa establerta per als procediments de selecció de personal de les diferents Administracions Publiques, encara que l'entitat beneficiària en sigui una.

Les persones seleccionades no es consideraran incloses en les corresponents plantilles o relacions de llocs de treball, per la qual cosa no serà precisa oferta d'ocupació pública prèvia.

De la mateixa manera, a través d'aquesta convocatòria no es podran cobrir llocs de treball estructurals de l'administració.

Quantia: L'import màxim estimat destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 13.042.339,40 euros. El desglossament serà el següent:

- 6.521.169,70 euros destinats a les entitats recollides a l'article 3.1.a) i 3.1.b).

- 6.521.169,70 euros destinats a les entitats recollides a l'article 3.1.c), de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre EMT/212/2022, de 19 de setembre.

D'acord amb el que preveu l'article 4.4 a) de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, les quanties dels mòduls econòmics per compensar els costos laborals són les següents:

Mòdul A: El mòdul ascendirà a 1.783,83 euros per persona contractada en els grups de cotització de la Seguretat Social 9 al 5, tots dos inclusivament, i mes de contractació (21.405,96 euros per any de contractació).

Mòdul B: El mòdul ascendirà a 2.675,74 euros per persona contractada en els grups de cotització de la Seguretat Social 4 a 1, tots dos inclusivament, i mes de contractació (32.108,88 euros per any de contractació).

D'acord amb això, l'import d'aquesta subvenció a concedir es calcularà en funció de les previsions recollides en el projecte presentat del nombre de persones a contractar, els mesos de contractació de cadascuna d'elles i el mòdul segons el grup de cotització de la Seguretat Social que correspongui abans assenyalat.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases i convocatòria de subvencions per al suport a la modernització de les entitats del Tercer Sector, finançades a càrrec del Fons Europeu de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 19 de novembre de 2022 l’Ordre DSA/1110/2022, de 17 de novembre, per la qual s'estableixen les bases i es convoquen subvencions per al suport a la modernització de les entitats del Tercer Sector, finançades a càrrec del Fons Europeu de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: La present Ordre ministerial té per objecte aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les entitats del Tercer Sector per a dur a terme actuacions de transformació digital que contribueixin a la modernització dels serveis socials en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i aprovar la convocatòria corresponent a l'any 2022.

A l'efecte d'aquesta Ordre, s'entén per transformació digital el canvi cultural, organitzatiu i operatiu d'una organització a través d'una integració intel·ligent de tecnologies, processos i competències digitals en tots els nivells i funcions de manera escalonada i estratègica, canviant fonamentalment la manera d'operar i d'oferir valor a les persones.

Implica aprofitar les tecnologies per a crear valor i nous serveis per a les diverses parts interessades, innovar i adquirir les capacitats per a adaptar-se ràpidament a les circumstàncies canviants mitjançant un ús intel·ligent de les tecnologies i la informació.

Entitats beneficiàries: Podran obtenir la condició de beneficiàries aquelles entitats d'àmbit estatal amb personalitat jurídica pròpia que estiguin vàlidament constituïdes en el moment de la presentació de la sol·licitud d'ajuda sempre que pertanyin a les entitats del Tercer Sector d'Acció Social, tal com venen definides en els articles 2 i 3 de la Llei 43/2015, de 9 d'octubre, del Tercer Sector d'Acció Social, que reuneixin els següents requisits:

a) Estar legalment constituïdes com a entitats d'àmbit estatal, i, quan escaigui, degudament inscrites en el corresponent registre administratiu almenys amb tres anys d'antelació a la data de la publicació de la convocatòria de subvencions. Si l'entitat hagués sofert qualsevol modificació en la seva forma jurídica d'associació o fundació, es respectarà l'antiguitat, sempre que aquesta circumstància estigui acreditada en els seus estatuts, que aquesta modificació s'hagi inscrit en el registre corresponent i que compleixi els requisits establerts en aquest article.

b) Disposar de solvència econòmica i financera suficient per a garantir l'execució de les actuacions previstes en la sol·licitud. Aquest criteri es tradueix en què la quantia sol·licitada per al desenvolupament del projecte no podrà ser superior a la totalitat dels ingressos percebuts per l'entitat l'any immediatament anterior a la convocatòria, independentment del seu origen i tipologia. En cas de concórrer en agrupació sense personalitat jurídica amb altres entitats, aquest requisit s'exigirà en referència al volum d'ingressos de la totalitat de membres d'aquesta.

c) Complir amb els requisits per a accedir a la condició d'entitat beneficiària establerts en article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Quantia: La dotació financera d'aquestes subvencions ascendeix a un total de 85.000.000 d'euros. Les despeses subvencionables s’estableixen a l’article 9 de l’Ordre.

Sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran en el formulari de sol·licitud que figura en l'annex I en el termini de dotze dies hàbils a partir de l'entrada en vigor d'aquesta ordre ministerial.

Bases i convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores i convocatòria d'ajudes per a la prestació a l'usuari final d'un servei de connexió de banda ampla a una velocitat mín. de transmissió de 100 mbps, en zones rurals remotes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 18 de novembre de 2022 l’Ordre ETD/1107/2022, de 14 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoca la concessió d'ajudes per a la prestació a l'usuari final d'un servei assequible de connexió de banda ampla a una velocitat mínima de transmissió de 100 mbps, principalment en zones rurals remotes i la instal·lació de l'equipament necessari per a això a partir de la configuració d'un servei de capacitat de transmissió (Programa únic demanda rural), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

Constitueix l'objecte d'aquesta ordre l'establiment de les bases reguladores de la concessió de quatre ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la prestació a l'usuari final d'un servei assequible de connexió de banda ampla a una velocitat mínima de transmissió de 100 Mbps en sentit descendent des d'una ubicació fixa, principalment en zones rurals remotes, disperses i de baixa densitat de població, així com per a cobrir les despeses directament relacionades amb l'alta d'usuaris finals per a accedir a aquest servei, que comprèn l'adquisició de equipament d'usuari, la seva instal·lació i posada en funcionament, a partir de la configuració d'un servei de capacitat de transmissió (Programa ÚNIC Demanda Rural).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran sol·licitar i, en el seu cas, obtenir la condició de beneficiari les persones físiques o jurídiques que ostentin la condició d'operador degudament habilitat, conforme al que s'estableix en els articles 6 i 7 de la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions. Així mateix, podran obtenir la condició de beneficiari de les ajudes les agrupacions d'empreses en les quals almenys una de les empreses ostenti aquesta condició d'operador i sempre que nomenin un representant o apoderat únic de l'agrupació amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.

 

QUANTIA

L'import màxim global de les ajudes a atorgar a l'empara d'aquesta Ordre assoleix la quantia de 84.800.000 euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini per a la presentació de les sol·licituds i la documentació a la qual es refereix l'article 17 de les bases reguladores s'inicia l'endemà de la publicació de la present Ordre en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i finalitzarà a les 13 hores del dia 5 de desembre de 2022.

 

ENLLAÇOS

 • Bases Reguladores i Convocatòria: ENLLAÇ
Convocatòria de subvencions per assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 15 de novembre de 2022 la Resolució TER/3532/2022, de 7 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya (ref. BDNS 658270).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions¡ per a assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya.

Són subvencionables, en els termes establerts per l'article 7.1.a) i b) del el Reial Decret 1100/2021, de 10 de desembre, les següents actuacions d'accessibilitat universal en els edificis d'habitatges i/o en l'interior dels habitatges, en especial, les referides a poblacions rurals:

1. Actuacions d'accessibilitat en zones comuns dels edificis d'habitatges:

a) Instal·lació de nous ascensors, incloent-hi les obres que es justifiquin com a indispensables per a l'actuació, com ara la demolició i nova execució del nucli d'escales.

b) Instal·lació d'altres dispositius per a l'accessibilitat de l'immoble, o adequació d'elements existents amb la mateixa finalitat, com ara videoporters, renovació dels ascensors existents, ampliar la cabina, increment en el nombre de parades, instal·lació de portes accessibles, incorporar botoneres i sistemes d'informació accessibles, o millorar la il·luminació, així com qualsevol mesura d'accessibilitat que faciliti l'autonomia i la vida independent de persones amb mobilitat reduïda en edificis, incloent els dispositius adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.

S'inclou la integració mitjançant un únic mecanisme d'identificació (telèfon intel·ligent, cambres, pantalles o altres dispositius tecnològics equivalents quant a la seva funcionalitat) dels sistemes d'obertura i control d'accessos i d'altres sistemes que necessiten control personal i l'adaptació, quan existeixin, a una alçada no superior a 1,40 metres dels dispositius ja instal·lats.

c) Actuacions destinades a garantir l'accessibilitat de l'accés a l'edifici fins a cadascun dels habitatges i dels serveis comuns: construcció de rampes, instal·lació de plataformes elevadores verticals o inclinades, substitució de portes d'entrada a l'immoble que no són accessibles, entre d'altres.

d) Instal·lació de dispositius per millorar l'accessibilitat de zones i serveis comuns: grues amb cadira per accedir al vas de la piscina, sistemes d'obertura automàtica de portes, així com sistemes tecnològics de guiat que permeten la localització, o aquells que permeten l'accés i ús per part de les persones amb discapacitat als elements comuns de l'edifici, com ara jardins, zones esportives, piscines i altres similars.

e) La instal·lació d'elements d'informació, de comunicació o d'avís, com ara senyals lluminosos i visuals, vibrotàctils o sonors que permeten l'orientació en l'ús d'escales i ascensors. En particular la instal·lació d'elements que milloren l'accessibilitat i seguretat fent ús d'ascensors, com la comunicació bidireccional en cabina.

f) La instal·lació de productes de suport a l'audició per a l'accessibilitat en l'entorn, com els bucles magnètics.

g) La instal·lació de dispositius d'alarma a l'ascensor que garanteixin un sistema de comunicació visual, auditiva i bidireccional amb l'exterior per als casos d'emergència i atrapament. Així com la instal·lació de bucle magnètic en aquests dispositius.

h) Qualsevol intervenció que faciliti l'accessibilitat universal en els mateixos edificis de tipologia residencial, així com en les vies d'evacuació d'aquests.

i) Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts en el Document Bàsic del Codi Tècnic de l'Edificació DBSUA, Seguretat d'Utilització i Accessibilitat en el Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi-DB SI, en la normativa autonòmica i la municipal, en matèria d'accessibilitat.

2. Actuacions d'accessibilitat en l'interior dels habitatges:

a) Instal·lació d'ascensors, plataformes elevadores, salva-escales, rampes o altres dispositius de millora de l'accessibilitat, incloent els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual o del desenvolupament, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.

b) La instal·lació d'elements d'informació o d'avís tals com senyals lluminosos o sonors que ofereixin accessibilitat comunicativa i facilitin l'orientació a l'interior dels habitatges.

c) La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com ara videoporters que proporcionin informació visual, auditiva i anàlegs.

d) La instal·lació domòtica i d'altres avenços tecnològics per afavorir l'autonomia personal de gent gran, persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.

e) Qualsevol intervenció que faciliti l'accessibilitat universal en els espais de l'interior dels habitatges unifamiliars, agrupats en fila o en edificis de tipologia residencial col·lectiva objecte d'aquest programa, així com en les vies d'evacuació dels mateixos. S'inclouen obres adreçades a l' ampliació d'espais de circulació dins de l'habitatge que compleixin amb les condicions del Codi Tècnic de l'Edificació pel que fa a habitatge accessible, així com per millorar les condicions d'accessibilitat en banys i cuines.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Els beneficiaris últims d'aquestes subvencions són les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis d'habitatges i habitatges, en els termes establerts per l'article 7.1.a) i b) del Reial Decret 1100/2021, de 10 de desembre, en què hi resideixi alguna persona que compleixi almenys un dels següents requisits:

 1. Tenir complerts 70 anys.
 2. Tenir reconeguda legalment la discapacitat segons l'establert a l'article 3.d) de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
 3. Trobar-se en situació de dependència tal i com es desprèn de l'article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

 

QUANTIA

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 7.477.499,98 d'euros.

L'import de la subvenció general es calcula de la manera següent:

a) Per a les actuacions descrites al punt 2.1.1, el 75% del pressupost protegible.

b) Per a les actuacions descrites al punt 2.1.2, el 100% del pressupost protegible amb un màxim de subvenció atorgable de 6.000 euros per habitatge. Aquest límit màxim per habitatge varia el seu import en els següents casos:

b.1) En el cas que a l'habitatge hi resideixi una persona amb discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 75% amb barem de mobilitat reduïda, sempre que s'argumenti la necessitat de les actuacions, el 100 % del pressupost protegible amb un límit de subvenció màxima atorgable de 10.000 euros.

b.2) En el cas que a l'habitatge resideixi una persona amb dependència degudament reconeguda, el 100% del pressupost protegible amb un límit de subvenció màxima atorgable de 15.000 euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 29 de novembre de 2022 i finalitza el dia 31 de gener de 2023, inclosos.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores de les subvencions per al Programa «Generació Digital Pimes: persones d'equips directius i qualificació de persones ocupades en Pimes», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i convocatòria per a l'any 2022

S’ha publicat al BOE, el dia 14 de novembre de 2022 l’Ordre ICT/1081/2022, de 7 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa «Generació Digital Pimes: persones d'equips directius i qualificació de persones ocupades en Pimes», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2022.

Objecte i finalitat: Aquesta Ordre té per objecte establir les bases reguladores que s'aplicaran per al finançament de l'oferta formativa inclosa dins del Pla de Transformació Digital de Pimes, per a persones d'equips directius i de la resta d'àrees de les petites i mitjanes empreses, així com la primera convocatòria dirigida a persones d'equips directius.

Les ajudes regulades per aquestes bases pretenen oferir una formació que atengui els requeriments de l'entorn digital i al canvi dels models de negoci que s'està produint a l'entorn de les petites i mitjanes empreses («pimes»). Els ajuts seran gestionats per les entitats beneficiàries que seran entitats de formació, a través de programes de formació en l'àmbit de l'Economia Digital.

Seran accions formatives que podran adoptar el format de microcredencials i que seran susceptibles de ser acreditades posteriorment en el marc de la normativa autonòmica reguladora de l'acreditació de competències professionals adquirides per l'experiència laboral i vies no formals de formació. L'oferta formativa anirà dirigida a aquelles persones que en el moment de sol·licitar el programa exerceixin funcions directives de la Pime així com aquells treballadors de la Pime que requereixin una actualització o desenvolupament de competències en digitalització per a un millor acompliment en l'empresa, segons es desenvolupi en la corresponent convocatòria.

Entitats beneficiàries: Els beneficiaris de la subvenció seran les entitats de formació. Podran tenir la condició de beneficiàries en les corresponents convocatòries, efectuades a l'empara d'aquesta ordre, en els termes que les mateixes estableixin i sempre que compleixin els requisits exigits en cada cas, les entitats de formació sempre que estiguin vàlidament constituïdes des de, almenys tres anys abans de la data de publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» de l'extracte de la convocatòria (evidenciat amb escriptures de constitució, vida laboral d'empresa en el qual s'indiqui CNAE número 85 o qualsevol altre document vàlid en dret que acrediti que és entitat de formació), tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal o social a l’Estat espanyol.

En tot cas, les entitats sol·licitants hauran de tenir almenys un establiment o sucursal a l’Estat espanyol en el moment de presentació de la sol·licitud.

A més, deuran:

a) Disposar de l'acreditació per a la impartició dels programes que es concreti en cada convocatòria.

b) Disposar d'experiència en formació a directius en l'àmbit de la transformació digital o en aquella específica que s'estableixi en cada convocatòria.

c) Disposar de recursos econòmics i materials suficients per a executar l'ajuda sol·licitada, conforme al percentatge que s'indiqui en cada convocatòria, referit a l'import de l'ajuda total sol·licitada.

d) Disposar de recursos humans suficients per a executar l'ajuda sol·licitada, conforme a la previsió que s'estableixi en cada convocatòria.

Quantia: La quantia total màxima de subvenció a concedir amb la present convocatòria és de 147.524.000 euros. L’article 43 de l’Ordre ICT/1081/2022, de 7 de novembre, estableix les quanties per entitat beneficiària tot considerant que s'entén per mòdul econòmic el cost per alumne que hagi finalitzat el programa de formació d'acord amb el definit en la convocatòria. L'import de l'ajuda s'estableix a raó de 2.600 euros per alumne que finalitzi el programa de formació.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes des de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Bases i convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa «Generació Digital: Agents del Canvi», i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 12 de novembre de 2022 l’Ordre ICT/1080/2022, de 7 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa «Generació Digital: Agents del Canvi», i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Aquesta ordre té per objecte establir les bases reguladores, així com la primera convocatòria, que s'aplicaran per al finançament de l'oferta formativa inclosa dins del Programa de Transformació Digital de Pimes, per a formació d'agents del canvi en transformació digital.

Les ajudes regulades per aquestes bases pretenen oferir una formació que atengui els requeriments de l'entorn digital i al canvi dels models de negoci que es està produint a l'entorn de les petites i mitjanes empreses («pimes»). Les ajudes seran gestionades per les entitats beneficiàries que seran entitats de formació, a través de programes de formació en l'àmbit de l'Economia Digital.

Seran accions formatives que podran adoptar el format de microcredencials i que seran susceptibles de ser acreditades posteriorment en el marc de la normativa autonòmica reguladora de l'acreditació de competències professionals adquirides per l'experiència laboral i vies no formals de formació.

L'oferta formativa anirà dirigida a persones que ja desenvolupen la seva activitat professional en pimes o tinguin intenció de fer-ho, amb la finalitat d'incorporar-se al mercat laboral com a agents del canvi, segons es desenvolupi en la corresponent convocatòria.

Entitats beneficiàries: Els beneficiaris de la subvenció seran les entitats de formació. Podran tenir la condició de beneficiaris en les corresponents convocatòries, efectuades a l'empara d'aquesta ordre, en els termes que les mateixes estableixin i sempre que compleixin els requisits exigits en cada cas, les entitats de formació sempre que estiguin vàlidament constituïdes des de, almenys, tres anys abans de la data de publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» de l'extracte de la convocatòria (evidenciat amb escriptures de constitució, vida laboral d'empresa en el qual s'indiqui CNAE número 85 o qualsevol altre document vàlid en dret que acrediti que és entitat de formació), tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal o social a l’Estat espanyol.

En tot cas, les entitats sol·licitants hauran de tenir almenys un establiment o sucursal a Espanya en el moment de presentació de la sol·licitud.

A més, deuran:

a) Disposar de l'acreditació per a la impartició dels programes que es concreti en cada convocatòria.

b) Disposar d'experiència en formació a joves en l'àmbit de la transformació digital o en aquella específica que s'estableixi en cada convocatòria.

c) Disposar de recursos econòmics i materials suficients per a executar l'ajuda sol·licitada, conforme al percentatge que s'indiqui en cada convocatòria, referit a l'import de l'ajuda total sol·licitada.

d) Disposar de recursos humans suficients per a executar l'ajuda sol·licitada, conforme a la previsió que s'estableixi en cada convocatòria.

Quantia: El pressupost total de les ajudes en la present convocatòria ascendeix a la quantitat de 55.083.600,00 euros. Per a cada entitat formadora l'import de l'ajuda es desglossa en:

 1. Un import fix on l'ajuda s'estableix a raó de 2.600 euros per alumne que finalitzi el programa de formació.
 2. Un import variable associat al nombre d'alumnes desocupats a l'inici de la formació, que s'incorporin al mercat laboral, una vegada aconseguit un 20% d'incorporacions respecte al total de participants desocupats assignats en la subvenció. L'import serà de 260 euros per alumne que s'hagi incorporat al mercat laboral en els quatre mesos després de la finalització del programa, en un lloc en l'àmbit de la transformació digital de la PIME.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes des de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Bases i convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores d'ajudes a la inversió en la repotenciació d'instal·lacions eòliques, en la renovació tecnològica i mediambiental de minicentrals hidroelèctriques de fins a 10 MW en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 10 de novembre de 2022 l’Ordre TED/1071/2022, de 8 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per als programes de concessió d'ajudes a la inversió en la repotenciació d'instal·lacions eòliques, en la renovació tecnològica i mediambiental de minicentrals hidroelèctriques de fins a 10 MW i en instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU (Programes Repotenciació Circular).

Objecte i finalitat:

Aquesta Ordre ministerial té per objecte establir les bases reguladores per a la selecció i concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes destinades a projectes d'inversió en la repotenciació d'instal·lacions eòliques, en la renovació tecnològica i mediambiental de minicentrals hidroelèctriques de fins a 10 MW i en instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors.

Els programes en els quals s'organitzen les activitats són els següents:

– Programa 1: Repotenciació d'instal·lacions eòliques. La denominació d'aquestes instal·lacions a l'efecte d'aquestes bases reguladores serà «instal·lació de generació». Les actuacions del Programa 1 podran incloure l'addició d'emmagatzematge hibridat.

– Programa 2: Renovació tecnològica i mediambiental de minicentrals hidroelèctriques de fins a 10 MW. La denominació d'aquestes instal·lacions a l'efecte d'aquestes bases reguladores serà «instal·lació de generació». Les actuacions del Programa 2 podran incloure l'addició d'emmagatzematge hibridat.

– Programa 3: Instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors. La denominació d'aquestes instal·lacions a l'efecte d'aquestes bases reguladores serà «instal·lació de reciclatge».

Les ajudes regulades en aquesta ordre tindran com a finalitat contribuir al compliment dels objectius corresponents a la inversió 1 del Component 7 (instal·lacions de generació dels Programes 1 i 2) i a la inversió 1 del Component 8 (instal·lacions d'emmagatzematge) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com al compliment dels objectius energètics establerts en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030 i a la «descarbonització» mitjançant el foment de les inversions en infraestructures verdes.

Tindran el caràcter d'actuacions incentivables, conforme a les normes establertes en aquesta Ordre de bases:

a)Programa 1: Podran ser objecte de les ajudes els projectes d'inversió en la «Repotenciació d'instal·lacions eòliques», d'acord amb la seva definició en l'article 2.

Tant les instal·lacions existents associades com les noves després de la repotenciació hauran d'estar connectades a la xarxa de distribució i/o transport.

Les noves instal·lacions després de la repotenciació podran incloure instal·lacions d'emmagatzematge integrat en la instal·lació de generació en les condicions establertes a la convocatòria.

Durant tot el cicle de vida de la instal·lació de repotenciació els beneficiaris hauran d'avaluar la disponibilitat i, quan sigui factible, utilitzar equips i components d'alta durabilitat i reciclabilitat i que siguin fàcils de desmantellar i renovar, sense perjudici d'altres criteris de sostenibilitat addicionals que s'estableixin en les corresponents convocatòries.

Un dels objectius d'aquest programa d'incentius és millorar l'eficiència energètica del parc d'aerogeneradors instal·lats en el territori nacional, per la qual cosa la producció estimada per unitat de potència de les noves instal·lacions després de la repotenciació haurà de ser superior a la producció real per unitat de potència de les instal·lacions existents associades que es desmantellin.

b) Programa 2: Podran ser objecte de les ajudes els projectes d'inversió en la «Renovació tecnològica i mediambiental de minicentrals hidroelèctriques de fins a 10 MW», d'acord amb la seva definició en l'article 2.

A l'efecte del límit de potència establert, es considerarà que pertanyen a una única instal·lació, la potència de la qual serà la suma de les potències de les instal·lacions unitàries per a cadascun dels grups, les que tinguin la mateixa cota altimètrica de la presa i desguàs dins d'una mateixa ubicació. Les instal·lacions després de la renovació podran incloure instal·lacions d'emmagatzematge integrat en la instal·lació de generació en les condicions establertes en la convocatòria.

En el marc d'aquest programa d'ajudes, els requisits a complir seran els següents:

– Les minicentrals hidroelèctriques per a les quals se sol·liciti ajuda hauran de tenir com a mínim cinc anys de vigència restant fins al final del seu termini concessional, a comptar des de la data que s'estableixi en la corresponent Convocatòria. S'haurà d'aportar certificació del Registre d'Aigües on s'estableixin almenys les característiques essencials i la data de finalització de la concessió.

– Les actuacions a realitzar per a la renovació d'una minicentral hidroelèctrica, que presentin sol·licitud a aquest programa 2, no podran modificar les característiques essencials de la concessió d'aigües d'aquesta minicentral hidroelèctrica, sense obtenir prèviament l'oportuna autorització de la Confederació Hidrogràfica, Organisme de conca o del Ministeri per a Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, segons sigui procedent. En cap cas es podrà ampliar el termini concessional vigent en més de 10 anys.

c)Programa 3: Podran ser objecte de les ajudes els projectes d'inversió en «Instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors», d'acord amb la seva definició de l'article 2.

La instal·lació de reciclatge haurà de recuperar almenys el 50% en pes dels residus (pales i/o altres components de l'aerogenerador que utilitzin materials compostos) i transformar-los en matèries primeres secundàries que puguin introduir-se en els processos productius.

Aquests projectes han de buscar solucions comercials i aplicar criteris d'economia circular per al reciclatge de les pales d'aerogeneradors

Entitats beneficiàries: Podran obtenir la condició de beneficiaris en les corresponents convocatòries que se celebrin a l'empara d'aquesta ordre, sempre que realitzin l’actuació que fonamenta la seva concessió, en els termes establerts per aquestes, i compleixin tots els requisits exigits, qualssevol persones jurídiques, públiques o privades; consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia; legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya sempre que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat i duguin a terme la inversió o satisfacin la despesa corresponent a l'actuació incentivable.

Entre altres, podran ser beneficiaris del programa d'incentius previst per les bases reguladores establertes per aquesta Ordre:

 1. Tot tipus d'empreses amb personalitat jurídica pròpia (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa). S'entendrà per micro, petita i mitjana empresa el que s'estableix en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
 2. Universitats i centres privats de recerca i desenvolupament, amb personalitat jurídica pròpia.
 3. Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia.
 4. El sector públic institucional, a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques i les Universitats Públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia.

Quantia: Les ajudes atorgades a l'empara del programa d'incentius objecte d'aquesta Ordre s'instrumentaran com una subvenció.

A l'efecte del càlcul de l'ajuda, a cada tipologia d'actuació se li assignarà un cost subvencionable màxim.

Aquesta quantia de l'ajuda màxima atorgable serà la suma de l'Ajuda Base i l'Ajuda Addicional que pogués correspondre en cada cas, conforme s'estableix en els apartats següents i, en qualsevol cas, aquest import estarà sotmès als límits que estableixi la normativa comunitària aplicable d'ajudes d'estat.

a. Ajuda base. S'estableix com un percentatge del cost subvencionable del projecte i, en el seu cas, de la instal·lació d'emmagatzematge en els Programes 1 i 2.

b. Ajuda addicional. L'ajuda basi podria complementar-se amb una ajuda addicional, davant el compliment de determinades condicions que s'especifiquessin en les convocatòries.

La quantia de l'ajuda total estarà, en qualsevol cas, limitada per l'import màxim que resulti de l'aplicació de la normativa comunitària d'ajudes d'Estat, corresponent a la tipologia d'actuació i al tipus de beneficiari. Sense perjudici d'altres límits establerts en aquesta normativa comunitària, en aquestes bases reguladores apliquen els següents límits d'ajuda:

a. La resolució de concessió de l'ajuda especificarà l'import de l'ajuda total concedida, expressat en €, que no podrà superar el límit de 15 milions d'euros per empresa i per projecte, en virtut del que s'estableix en l'article 4 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny 2014, aplicables a les actuacions a les quals es refereixen aquestes bases reguladores.

A continuació, s'indiquen les intensitats d'ajuda basi màximes, en funció del programa al qual correspongui el projecte, i sempre que les convocatòries no fixin percentatges inferiors:

a. Programes 1 i 2: Fins al 35% del cost subvencionable del projecte, calculat sense incloure la instal·lació d'emmagatzematge, i fins al 40% del cost subvencionable de la instal·lació d'emmagatzematge, en ajudes concedides a beneficiaris catalogats com a «Gran Empresa». La intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en 20 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a «Petites empreses» i en 10 punts percentuals si les ajudes van destinades a «Mitjanes empreses».

b. Programa 3: Fins al 30% del cost subvencionable del projecte en ajudes concedides a beneficiaris catalogats com a «Gran Empresa». La intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en 20 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a Petites empreses» i en 10 punts percentuals si les ajudes van destinades a «Mitjanes empreses».

Ajuda addicional: La intensitat d'ajuda basi definida per als programes 1, 2 i 3 es podrà incrementar en 5 punts percentuals d'ajuda addicional quan l'actuació se situï en illes i/o en municipis de fins a 5.000 habitants, o municipis no urbans de fins a 20.000 habitants els nuclis dels quals tinguin una població menor o igual a 5.000 habitants i/o en municipis inclosos en els Convenis de Transició Justa.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria de subvencions per a les petites i mitjanes empreses i empresaris autònoms i agrupacions de propietaris dedicats a la producció primària a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

S’ha publicat al DOGC, el dia 10 de novembre de 2022 la Resolució  ACC/3471/2022, de 28 d'octubre, per la qual es convoquen subvencions destinades a les petites i mitjanes empreses i empresaris autònoms i agrupacions de propietaris dedicats a la producció primària per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, corresponents a 2022-2023 (ref. BDNS 656590).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte  convocar per a l'any 2022-23 els ajuts destinats a agrupacions empresarials i professionals, autònoms i empreses i agrupacions de propietaris del sector primari per subvencionar el finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici d'acord amb les bases reguladores aprovades a l'Ordre ACC/190/2022, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (DOGC núm. 8722, de 2.8.2022).

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones següents que compleixin els requisits generals establerts en l'apartat 3 de l'annex 1 de l'Ordre ACC/190/2022:

a) Les empreses petites i mitjanes del sector primari amb la seva seu i activitat principal a la zona d'influència del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

b) Els/les empresaris/àries autònoms/es del sector primari quan tinguin la seva seu i activitat a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o quan, essent-ne residents, vulguin implantar-hi una nova activitat.

c) Els/les empresaris/àries autònoms/es del sector primari que no resideixen a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici però que hi realitzin activitats productives de caràcter artesanal.

d) Les agrupacions de propietaris de terrenys a l'interior del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici dedicats a la producció primària que s'haguessin constituït per a l'explotació racional en comú de recursos renovables propis d'aquests terrenys, sempre que aquestes activitats hagin estat específicament reglades en els instruments de planificació del Parc.

Quantia: La dotació d'aquesta convocatòria, de crèdit avançat, és de 253.240,00 euros. La quantia es determina segons l'article 4 de les bases reguladores i la intensitat màxima o percentatge de subvenció pot ser fins al 100% del pressupost elegible.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria de subvencions destinades a les PIMES i empresaris autònoms i agrupacions de propietaris no dedicats a la producció primària per al finançament d'actuacions a la zona del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

S’ha publicat al DOGC, el dia 10 de novembre de 2022 la Resolució ACC/3470/2022, de 2 de novembre, per la qual es convoquen subvencions destinades a les petites i mitjanes empreses i empresaris autònoms i agrupacions de propietaris no dedicats a la producció primària per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, corresponents a 2022-2023 (ref. BDNS 656883).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar per l'any 2022-2023 els ajuts destinats a agrupacions empresarials i professionals, autònoms i empreses i agrupacions de propietaris no dedicats a la producció primària per subvencionar el finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici d'acord amb les bases reguladores aprovades a l'Ordre ACC/190/2022, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (DOGC núm. 8722, de 2.8.2022).

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones següents que compleixin els requisits generals establerts en l'apartat 3 de l'annex 1 de l'Ordre ACC/190/2022:

a) Les empreses petites i mitjanes no dedicades a la producció primària amb la seva seu i activitat principal a la zona d'influència del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

b) Els/les empresaris/àries autònoms/es no dedicats a la producció primària quan tinguin la seva seu i activitat a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o, quan essent residents, vulguin implantar-hi una nova activitat.

c) Els/les empresaris/àries autònoms/es que no resideixen a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici però que hi realitzin activitats productives de caràcter artesanal lligades al sector primari.

d) Les agrupacions de propietaris de terrenys a l'interior del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici no dedicats a la producció primària que s'haguessin constituït per a l'explotació racional en comú de recursos renovables propis d'aquests terrenys, sempre que aquestes activitats hagin estat específicament reglades en els instruments de planificació del Parc.

Quantia: La dotació d'aquesta convocatòria, de crèdit avançat, és de 79.137,50 euros. La quantia es determina segons l'article 4 de les bases reguladores i la intensitat màxima o percentatge de subvenció pot ser fins al 100% del pressupost elegible.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria de subvencions destinades a, entre d’altres, ens locals, entitats supramunicipals associacions de municipis, entitats de dret públic, per al finançament d'actuacions a la zona del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

S’ha publicat al DOGC, el dia 10 de novembre de 2022 la Resolució ACC/3469/2022, de 28 d'octubre, per la qual es convoquen subvencions destinades a ens locals, entitats supramunicipals, persones físiques, persones jurídiques sense ànim de lucre, associacions de municipis, entitats de dret públic, universitats, fundacions i centres de recerca per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, corresponents a 2022-2023 (ref. BDNS 656591).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar per l'any 2022-2023 els ajuts destinats a subvencionar el finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici d'acord amb les bases reguladores aprovades a l'Ordre ACC/190/2022, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (DOGC núm. 8722, de 2.8.2022).

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones següents:

a) Els ens locals situats a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els municipis que en formen part són:

La Vall de Boí.

Espot.

Vielha e Mijaran.

Naut Aran.

Esterri d'Àneu.

La Torre de Cabdella.

Vilaller.

La Guingueta d'Àneu.

Sort.

Alt Àneu.

b) Les entitats supramunicipals, quan un o més dels ajuntaments que en formin part estiguin situats a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

c) Les persones físiques residents a la zona d'influència del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

d) Les persones jurídiques sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb seu social o secció o delegació a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, sempre que entre les seves finalitats estatutàries figuri expressament la realització d'actuacions que impliquin la conservació o ús sostenible dels recursos naturals, la protecció del patrimoni històric artístic o la promoció de la cultura tradicional.

e) Les associacions de municipis inclosos a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici constituïdes per a la promoció d'activitats de desenvolupament sostenible.

f) Les entitats de dret públic constituïdes a l'empara d'alguna legislació sectorial en matèria de recursos naturals renovables l'activitat de les quals estigui relacionada amb el seu aprofitament ordenat a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

g) Les universitats i les seves fundacions i centres de recerca pel que fa a treballs de recerca en matèria de medi ambient (sistemes ecològics, espais naturals, etc.) i desenvolupament sostenible, etnologia i relacions home-natura.

Quantia: La dotació d'aquesta convocatòria, de crèdit avançat, és d'1.250.372,50 euros. La quantia es determina segons l'article 4 de les bases reguladores i la intensitat màxima o percentatge de subvenció pot ser fins al 100% del pressupost elegible.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Quarta Convocatòria del Programa d'incentius a Projectes pilot singulars de Comunitats Energètiques (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 8 de novembre de 2022 l’Extracte de la Resolució de 27 d'octubre de 2022, del Consell d'Administració de l'E.P.I Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual s'estableix la Quarta Convocatòria del Programa d'incentius a Projectes pilot singulars de Comunitats Energètiques (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Aquesta Convocatòria té per objecte i finalitat impulsar i desenvolupar la figura de comunitats energètiques, segons el que es preveu en la reforma específica inclosa dins de la component 7 «Desplegament i integració d'energies renovables» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que contempla les comunitats energètiques com un actor clau, tot això mitjançant el suport a projectes de grandària mitjana o gran que fomentin la participació en el sector energètic d'actors no participants en el mateix tradicionalment, i la finalitat dels quals sigui el desenvolupament de projectes d'energia renovable elèctrica i tèrmica, eficiència energètica, infraestructura per a mobilitat sostenible i gestió de la demanda mitjançant comunitats energètiques.

L'Annex I de les bases reguladores estableix les àrees d'actuació objecte d'ajuda que en resum són:

I. Energies renovables elèctriques

Associades a una o diverses de les següents fonts d'energia: biomassa, biogàs o altres gasos renovables, eòlica, hidràulica i solar fotovoltaica.

II. Energies renovables tèrmiques

Associades a una o diverses de les següents fonts d'energia: aerotermia, biomassa, biogàs, biometà o altres gasos renovables, geotèrmia, hidrotermia i solar tèrmica, així com els sistemes d'aprofitament d'aquestes fonts en les aplicacions determinades en la convocatòria.

III. Eficiència energètica

Associades a una o diverses de les següents aplicacions: millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica.

IV. Mobilitat sostenible

Associades a una o diverses de les següents aplicacions: implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible per a mobilitat compartida.

V. Gestió de la demanda

Associades a una o diverses de les següents aplicacions: emmagatzematge darrere del comptador i sistemes de regulació mitjançant emmagatzematge hidràulic o altres sistemes d'emmagatzematge innovadors que podran incloure bateries de pròxima generació o nous aprofitaments de bateries vehiculessis (segona vida de bateries), agregació de la demanda d'energia tèrmica i sistemes per a proporcionar flexibilitat de la demanda.

Les actuacions subvencionables dins d'aquestes àrees d'actuació, es detallen en l'Annex II de la Resolució de 27 d'octubre de 2022, del Consell d'Administració de IDAE, per la qual s'estableix aquesta quarta convocatòria.

Els projectes pilot subvencionables hauran de comprendre almenys una actuació de les especificades dins de les quatre primeres àrees d'actuació  que es detallen en l'annex I de les bases reguladores. Els projectes pilot subvencionables podran comprendre diverses actuacions, ja sigui d'una mateixa àrea d'actuació o de diverses àrees d'actuació que es detallen en l'annex I de les bases reguladores.

Entitats beneficiàries: Podran obtenir la condició de beneficiaris qualssevol persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a l’Estat espanyol, i que conformin una comunitat energètica segons el que s'estableix en l'article 2.1 de l'Ordre TED/1446/2021, de 22 de desembre.

Quantia: El pressupost assignat per a aquesta convocatòria ascendeix a 30.000.000,00 €. S'estableix una inversió mínima per projecte superior a 1.000.000€.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 19 de desembre de 2022 i finalitzarà a les 12.00 hores del dia 13 de febrer de 2023. Transcorregut aquest termini, no seran admeses més sol·licituds

Extracte de la convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Tercera convocatòria del programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE IMPLEMENTA), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 8 de novembre de 2022 l’Extracte de la Resolució de 27 d'octubre de 2022, del Consell d'Administració de l'E.P.I Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual s'estableix la tercera convocatòria del programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE IMPLEMENTA), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte impulsar i desenvolupar la figura de comunitats energètiques, segons el que es preveu en la reforma específica inclosa dins de la component 7 «Desplegament i integració d'energies renovables» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que contempla les comunitats energètiques com un actor clau, tot això mitjançant el suport a projectes de petita grandària que fomentin la participació en el sector energètic d'actors no participants en el mateix tradicionalment, i la finalitat dels quals sigui el desenvolupament de projectes d'energia renovable elèctrica i tèrmica, eficiència energètica, infraestructura per a mobilitat sostenible i gestió de la demanda mitjançant comunitats energètiques.

L'Annex I de les bases reguladores estableix les àrees d'actuació objecte d'ajuda que en resum són:

I. Energies renovables elèctriques

Associades a una o diverses de les següents fonts d'energia: biomassa, biogàs o altres gasos renovables, eòlica, hidràulica i solar fotovoltaica.

II. Energies renovables tèrmiques

Associades a una o diverses de les següents fonts d'energia: aerotermia, biomassa, biogàs, biometà o altres gasos renovables, geotèrmia, hidrotermia i solar tèrmica, així com els sistemes d'aprofitament d'aquestes fonts en les aplicacions determinades en la convocatòria.

III. Eficiència energètica

Associades a una o diverses de les següents aplicacions: millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica.

IV. Mobilitat sostenible

Associades a una o diverses de les següents aplicacions: implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible per a mobilitat compartida.

V. Gestió de la demanda

Associades a una o diverses de les següents aplicacions: emmagatzematge darrere del comptador i sistemes de regulació mitjançant emmagatzematge hidràulic o altres sistemes d'emmagatzematge innovadors que podran incloure bateries de pròxima generació o nous aprofitaments de bateries vehiculessis (segona vida de bateries), agregació de la demanda d'energia tèrmica i sistemes per a proporcionar flexibilitat de la demanda.

Els projectes pilot subvencionables hauran de comprendre almenys una actuació de les especificades dins de les quatre primeres àrees d'actuació que es detallen en l'annex I de les bases reguladores. Els projectes pilot subvencionables podran comprendre diverses actuacions, ja sigui d'una mateixa àrea d'actuació o de diverses àrees d'actuació que es detallen en l'annex I de les bases reguladores.

Entitats beneficiàries: Podran obtenir la condició de beneficiaris qualssevol persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a l’Estat espanyol, i que conformin una comunitat energètica segons el que s'estableix en l'article 2.1 de l'Ordre TED/1446/2021, de 22 de desembre.

Quantia: El pressupost assignat per a aquesta convocatòria ascendeix a 10.000.000,00 €. S'estableix una inversió màxima per projecte d'1.000.000 €.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 19 de desembre de 2022 i finalitzarà a les 12.00 hores del dia 13 de febrer de 2023. Transcorregut aquest termini, no seran admeses més sol·licituds.

Extracte de la convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Primera convocatòria i bases reguladores dels ajuts per a la provisió de connexió de backhaul mitjançant fibra òptica a emplaçaments de les xarxes públiques de telefonia mòbil, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 27 d’octubre de 2022 l’Extracte de l'Ordre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la provisió de connexió de backhaul mitjançant fibra òptica a emplaçaments de les xarxes públiques de telefonia mòbil i es procedeix a una primera convocatòria, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - NEXTGENERATIONEU. PROGRAMA "UNICO-5G XARXES- BACKHAUL FIBRA ÒPTICA".

Objecte i finalitat: Constitueix l'objecte d'aquesta ordre l'establiment de les bases reguladores de la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la provisió de connexió de backhaul mitjançant fibra òptica a aquells emplaçaments existents de xarxes de comunicacions electròniques de serveis mòbils de banda ampla sense fil (xarxes públiques de telefonia mòbil), que no disposen en l'actualitat, ni disposaren per al 31 de desembre de 2025, d'un backhaul de fibra òptica que permeti fer front a serveis fruit de la implantació de les capacitats i característiques de les xarxes 5G.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris les persones jurídiques que tinguin la condició d'operador degudament habilitat, conforme al que s'estableix en els articles 6 i 7 de la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions. Així mateix, podran obtenir la condició de beneficiari de les ajudes, agrupacions d'empreses en les quals almenys una de les empreses ostenti aquesta condició d'operador, i sempre que nomenin un representant o apoderat únic de l'agrupació amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.

Quantia: La quantia màxima disponible per a la concessió d'ajudes amb càrrec a aquesta Convocatòria és de quatre-cents cinquanta milions d'euros (450.000.000€). La intensitat màxima de les ajudes és del 90% per a totes les zones.

Sol·licituds: El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la Convocatòria al BOE.

Extracte Convocatòria i bases. ENLLAÇ.

Convocatòria de subvencions per al foment d'actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de les ciutats corresponent a l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU

S’ha publicat al BOE, el dia 19 d’octubre de 2022 l’Extracte de la Resolució de 18 d'octubre de 2022 de la Direcció de la Fundació Biodiversitat, F.S.P., per la qual s'aprova la publicació de la convocatòria de subvencions de la Fundació Biodiversitat, F.S.P., per al foment d'actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles corresponent a l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria dels ajuts en règim de concurrència competitiva per al foment d'activitats que contribueixin a la renaturalització urbana, impulsant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus, amb l'objectiu d'incrementar la biodiversitat i la seva conservació i l'adaptació al canvi global i de millorar l'habitabilitat dels entorns urbans.

Els projectes abordaran de manera integral els objectius del punt anterior i els seus resultats hauran de ser per si mateixos perdurables en el temps, contribuint a generar un impacte socioeconòmic positiu i integrant la igualtat de gènere i d'oportunitats de manera transversal.

La convocatòria s'emmarca en la inversió 3 (I3) denominada "restauració d'ecosistemes naturals i foment de la connectivitat i iniciatives en entorns urbans destinades al seu reverdiment i acostament de la naturalesa" del component 4 "conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat", del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i donarà suport a la consecució de l'objectiu de "restauració d'almenys 30.000 hectàrees d'ecosistemes naturals" de la Decisió d'Execució del Consell (CID), d'acord amb la normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Pla de Recuperació a nivell europeu i estatal.

Entitats beneficiàries: Podran obtenir la condició de beneficiàries les entitats incloses en l'article 2.1 de la convocatòria que compleixin així mateix els requisits establerts en l'ordre de bases:

a) Ajuntaments de capitals de província i ajuntaments de municipis amb una població de més de 50.000 habitants conforme a les xifres resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2021, excepte els que hagin rebut una ajuda en la mateixa convocatòria de l'any 2021. La informació sobre el Padró municipal es pot consultar en la pàgina web de l'Institut Nacional d'Estadística, www.ine.es.

b) Ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Podran així mateix obtenir la condició de beneficiàries les entitats incloses en l'article 2.2, sempre que s'integrin en agrupacions juntament amb almenys un beneficiari de l'apartat 1, que deurà en tots els casos actuar com a representant de l'agrupació:

a) Ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants conforme a les xifres resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2021.

b) Entitats i organitzacions sense ànim de lucre. Quan aquestes entitats realitzin activitats econòmiques i no econòmiques, les ajudes només podran anar dirigides a aquestes últimes. Organismes públics de recerca sense ànim de lucre de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

d) Universitats públiques i els seus Instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

e) Centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim lucro d'àmbit estatal que estiguin inscrits en el Registre de Centres.

Quantia: La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 62.000.000,00 euros. L'import màxim a concedir per cada sol·licitud d'ajut serà de fins a 4.000.000,00 euros. L'import mínim de l'ajut a concedir per cada sol·licitud d'ajut serà d'almenys 2.000.000,00 euros.

Sol·licituds: El termini màxim de presentació de sol·licituds serà fins el 22 de desembre de 2022.

Extracte de la convocatòria. ENLLAÇ.

Bases Reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores de les subvencions per assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 7 d’octubre de 2022 la Resolució DSO/3005/2022, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya.

Objecte i finalitat: Aquestes bases tenen per objecte regular les actuacions en matèria d'accessibilitat universal a l'habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència susceptibles de rebre subvencions, i determinar-ne les condicions i els requisits per accedir-hi, amb la finalitat de reforçar l'atenció a la dependència i promoure el canvi de model de suports i cures de llarga duració segons el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Les actuacions subvencionables es detallen a l’article 2 de l’Annex de la Resolució DSO/3005/2022, de 4 d’octubre.

Entitats beneficiàries: Els beneficiaris últims d'aquestes subvencions són les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis d'habitatges i habitatges, en els termes establerts per l'article 7.1.a) i b) del Reial Decret 1100/2021, de 10 de desembre, en què hi resideixi alguna persona que compleixi almenys un dels següents requisits:

 1. Tenir complerts 70 anys.
 2. Tenir reconeguda legalment la discapacitat segons l'establert a l'article 3.d) de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
 3. Trobar-se en situació de dependència tal i com es desprèn de l'article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Quantia: L'import de la subvenció general es calcula de la manera següent:

a) Per a les actuacions descrites al punt 2.1.1, el 75% del pressupost protegible.

b) Per a les actuacions descrites al punt 2.1.2, el 100% del pressupost protegible amb un màxim de subvenció atorgable de 6.000 euros per habitatge. Aquest límit màxim per habitatge varia el seu import en els següents casos:

b.1) En el cas que a l'habitatge hi resideixi una persona amb discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 75% amb barem de mobilitat reduïda, sempre que s'argumenti la necessitat de les actuacions, el 100 % del pressupost protegible amb un límit de subvenció màxima atorgable de 10.000 euros.

b.2) En el cas que a l'habitatge resideixi una persona amb dependència degudament reconeguda, el 100% del pressupost protegible amb un límit de subvenció màxima atorgable de 15.000 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’elaboració de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua (PERTE Digitalització del Cicle de l’Aigua) i primera convocatòria per a l’any 2022

S’ha publicat al BOE, el dia 30 de setembre de 2022 l’Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: El programa d'ajuts descrit en les bases té per objecte subvencionar aquells projectes que contribueixin a la consecució d'objectius específics, vinculats als objectius generals del Component 5, Inversió 1 (C5.I1) «Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures (DSEAR)», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Seran objecte de finançament, conforme a les convocatòries associades, aquells projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua que es conformin amb els següents tipus d'actuacions: de planificació (tipus A), d'implementació d'accions de millora de l'eficiència i digitalització (tipus B) o de gestió de la informació (tipus C), conforme a la següent descripció de la tipologia d'actuacions:

a) Tipus A. Elaboració/actualització d'estratègies, plans, projectes constructius o estudis que promoguin la millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua en qualsevol àmbit territorial dels termes municipals inclosos en la proposta presentada i que incloguin, entre altres elements, tasques de caracterització digital, models numèrics, diagnòstic dels sistemes de captació, proveïment, sanejament, abocaments i depuració existents, gestió de la qualitat de l'aigua en general i riscos ambientals.

b) Tipus B. Intervencions específiques de millora de l'eficiència i digitalització del cicle urbà de l'aigua, tant centrades en les infraestructures de captació de l'aigua o punts de lliurament per a l'ús públic, tant superficials com subterrànies, com en el sistema de proveïment, sanejament i depuració que en conjunt fomentin al seu torn la telegestió i la telelectura del sistema, podent incloure, en el seu cas, actuacions en els punts d'abocament d'aigües residuals, tant si l'abocament s'efectua en temps com si s'efectuen exclusivament durant episodis de precipitació. Es podran incloure les actuacions necessàries per a la implantació de les actuacions de millora de l'eficiència projectades, incloent-hi reparacions i implantació de millores tècniques en els sistemes de proveïment, sanejament i tractament d'aigües, que permetin, entre altres actuacions, la correcta sensorització dels elements anteriorment citats, l'increment de volums tractats, la disminució de pèrdues, així com totes les eines de comunicacions necessàries per al desenvolupament d'aquestes, i especialment, aquelles destinades a la implantació de tecnologies de la informació Internet of Things (IoT).

c) Tipus C. Elaboració/actualització o millora de plataformes o sistemes d'informació i eines digitals en relació amb el tractament, la reutilització de dades obtingudes de les actuacions tipus B i la posada en valor de tota la informació generada de manera que permeti una millor gestió interna del cicle urbà de l'aigua, fomentant la millora de l'eficiència, la disminució de les pèrdues d'aigua, la millora en la gestió de les infraestructures de tractament i la transparència en la gestió i la ciberseguretat.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiàries, per a les actuacions incloses en els projectes que es desenvolupin en el seu àmbit territorial:

a) Les persones físiques o jurídiques que siguin operadors, en qualsevol tipus de modalitat de conformitat amb el que s'estableix en la normativa aplicable, dels serveis de proveïment, sanejament o depuració d'aigües residuals urbanes en un o diversos termes municipals, tant en el supòsit de la prestació d'aquests serveis en règim de gestió directa, amb expressa inclusió dels consorcis públics i qualsevol altre Corporació de dret públic relacionada amb la gestió del cicle de l'aigua, com en el supòsit de la prestació d'aquests serveis en règim de gestió indirecta, mitjançant les diferents formes previstes en la normativa aplicable.

En aquest últim supòsit podran ser també beneficiaris, a més dels operadors dels serveis de proveïment, sanejament o depuració d'aigües residuals urbanes, els ajuntaments, mancomunitats i altres ens locals d'àmbit supramunicipal titulars dels esmentats serveis.

b) Agrupacions de sol·licitants, segons es defineixen en l'article 3.6 de la present ordre, formades per dues o més subjectes descrits en l'apartat a) que es constitueixin conforme a l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

c) Les diputacions provincials o aquelles Administracions que, d'acord amb l'article 40 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, tinguin assumides les seves competències pròpies, així com els Cabildos i consells insulars.

Per a optar a aquests ajuts, cada projecte haurà d’incloure un o diversos termes municipals, de forma que, de manera individual o conjunta, el projecte seleccionat atengui a una població no inferior als 20.000 habitants.

Quantia: La quantia total màxima de les ajudes a concedir en el marc de la present convocatòria serà de 200.000.000 d'euros.

L'import màxim de l'ajut a concedir per cada sol·licitud d'ajut serà de fins a 10.000.000 euros i l'import mínim de l'ajut a concedir per cada sol·licitud d'ajuda serà de, almenys, 3.000.000 d'euros, amb el condicionant que s'estableix a continuació.

L'òrgan concedent es reserva el dret d'atorgar una subvenció inferior a la quantitat demanada pel sol·licitant. En cas de reformulació de projectes per a ajustar els compromisos i condicions a la subvenció atorgable, podrà concedir-se una ajuda inferior a 3.000.000 euros conforme a la reformulació realitzada.

La intensitat màxima de l'ajuda respecte dels costos elegibles subvencionables per tipus d'actuació es defineixen l'annex I d'aquesta convocatòria (les ajudes atorgades s'instrumentaran amb caràcter general, com a subvenció d'un percentatge de les despeses subvencionables, que no podrà superar el 90 % i es subvencionarà com a mínim el 60%).

Conforme al que s'estableix en les bases, de la quantia total màxima a què es refereix el paràgraf anterior, es reserven 60.000.000 d'euros per a la subvenció de projectes presentats per agrupacions de sol·licitants o per sol·licitants individuals, sempre que, en tots dos casos, aquests projectes abastin més de cinc (5) termes municipals, en els quals almenys un dels municipis inclosos en el seu àmbit territorial no reuneixi individualment el requisit exigit en l'article 6.2 de les bases.

Sol·licituds: El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la data de publicació del present Ordre ministerial al «Butlletí Oficial de l'Estat» i finalitzarà als noranta (90) dies hàbils. Tota sol·licitud la presentació de la qual es produeixi fora del termini establert serà rebutjada i no serà avaluada. Les sol·licituds es presentaran per via electrònica a través del portal web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Bases reguladores i convocatòria 2022. ENLLAÇ.

Convocatòria per a l'any 2022 dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02)

S’ha publicat al DOGC, el dia 28 de setembre de 2022 la Resolució ACC/2856/2022, de 20 de setembre, per la qual es convoquen per a l'any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02) (ref. BDNS 649750).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2022 els ajuts per a la gestió forestal sostenible en el marc de l'operació 08.06.02, d'ajuts a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (annex 6 de l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril), que es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 8383, de 9.4.2021), modificada per l'Ordre ACC/118/2021, de 30 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 8423, de 2.6.2021).

Entitats beneficiàries: Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits establerts en l'apartat 2 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril, i poden ser les persones físiques o jurídiques sobre les quals recaigui la càrrega financera de les inversions i despeses que es considerin subvencionables, que realitzin l'activitat forestal per a la qual s'atorga l'ajut (activitat principal forestal).

Quantia: Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 6.000.000,00 euros, són cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Es fixa com a import màxim subvencionable per beneficiari la quantitat de 250.000,00 euros. Quan l'import proposat per atorgar en una sol·licitud/expedient sigui inferior a 2.000,00, no es tramitarà per qüestions d'eficàcia i d'eficiència administrativa i s'arxivarà l'expedient amb la comunicació prèvia a la persona sol·licitant.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria per a la concessió de les subvencions per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –-NextGenerationEU–, per als anys 2022 i 2023
S’ha publicat al DOGC, el dia 8 de setembre de 2022 la Resolució VPD/2159/2022, de 2 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU–, per als anys 2022 i 2023 (ref. BDNS 646829).
 
Objecte i finalitat: Aquesta resolució té per objecte convocar les subvencions per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.
Aquestes ajudes tenen la finalitat de compensar les despeses derivades de la millora de les instal·lacions de telecomunicacions en les edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal que no disposin d'una infraestructura comuna de telecomunicacions, pel fet d'haver estat construïdes amb anterioritat a l'any 2000. També pretenen fomentar la retirada d'antenes i cablejat en desús de ràdio i televisió, la substitució de sistemes individuals de recepció de ràdio i televisió i d'instal·lacions antigues de recepció col·lectiva.
 
Entitats beneficiàries: Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les comunitats de propietaris d'un edifici o conjunt d'edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal, establerts en l'article 396 del Codi civil, així com en els correlatius de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal, i de la Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, i que necessitin adaptar les seves instal·lacions de telecomunicacions a l'interior de l'edifici o conjunt d'edificacions.
 
 
Quantia: La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és d'11.835.648,00 euros. La quantia màxima de la subvenció per a cadascuna de les actuacions subvencionables previstes a l'article 12 del Reial decret 990/2021, de 16 de novembre, i per a cada destinatari últim, amb un màxim subvencionable de fins a 35 habitatges, entesos com a unitats immobiliàries de l'edifici o conjunt d'edificacions, s'inclou en l'annex IV del Reial decret 990/2021, de 16 de novembre: 
a) Infraestructura de telecomunicacions adaptada per a la radiodifusió sonora, televisió digital i banda ampla ultraràpida (instal·lació completa): 680 € de cost unitari * 35 habitatges * 70 % d'intensitat d'ajuda. 
b) Infraestructura de telecomunicacions adaptada per a la radiodifusió sonora, televisió digital i banda ampla ultraràpida (instal·lació parcial, en no incloure per a radiodifusió sonora i televisió digital ni els elements de captació –antenes– ni d'adaptació –equipament de capçalera–): 600 € de cost unitari * 35 habitatges * 70 % d'intensitat d'ajuda. 
c) Infraestructura de telecomunicacions adaptada, exclusivament, per a banda ampla ultraràpida: 485 € de cost unitari * 35 habitatges * 70 % d'intensitat d'ajuda. 
L'import de cadascuna de les subvencions no serà inferior al 50 per cent ni superior al màxim del 70 per cent de les despeses subvencionables que constin a les factures, amb els límits que s'estableixen per a cada tipus d'actuació en l'annex IV del Reial decret 990/2021, de 16 de novembre. 
En el cas que el cost final efectiu de l'actuació subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, es farà la reducció, en la mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada. Altrament, l'incompliment de la intensitat de la subvenció establerta comporta la revocació de la subvenció atorgada.
 
Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 30 de juny de 2023. En cas que s'exhaureixi el pressupost assignat, i sempre que no hagi expirat el termini de presentació indicat, es podran continuar registrant sol·licituds a la llista de reserva provisional, d'acord amb l'article 18.2 del Reial decret 990/2021, de 16 de novembre.
 

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

R.D. 990/2021. ENLLAÇ.

Bases reguladores i convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
S’ha publicat al BOE, el dia 1 de setembre de 2022 l’Ordre TER/836/2022, de 29 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'efectua la convocatòria corresponent a 2022.
 
 
Objecte i finalitat: Aquesta ordre té per objecte establir les bases reguladores i efectuar la convocatòria per a l'exercici 2022 de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, la finalitat de la qual sigui la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals. Les subvencions contemplades en aquesta ordre es destinaran, en les condicions que en ella s'estableixen, a finançar projectes de modernització i digitalització en l'àmbit de les administracions de les entitats locals que s'emmarquin en alguna de les línies estratègiques enunciades en l'article 5, el contingut del qual està alineat amb l'Estratègia Digital 2025, el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025 i altres accions de modernització dirigides al sector públic.
 
Les subvencions que es concedeixin a l'empara d'aquesta ordre s'emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
 
Les actuacions subvencionables tindran com a objectius de caràcter general:
a) Millora de l'accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses.
b) Reducció de la bretxa digital.
c) Millora de l'eficiència i eficàcia dels empleats públics.
d) Reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes.
e) Utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals (chatbots, automatització i robotització, plataformes, etc.).
 
Entitats beneficiàries:Podran tenir la consideració d'entitats beneficiàries, i per tant, executores de les ajudes:
a) Els municipis amb una població compresa entre els 20.000 i 50.000 habitants, a excepció dels municipis que siguin capitals de província, d'acord amb les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2020.
b) Les diputacions provincials de règim comú i de règim foral, capítols, consells insulars, i les comunitats autònomes uniprovincials, sent els destinataris de les actuacions que realitzin, en els termes de l'article 5, els municipis amb població inferior a 20.000 habitants del seu àmbit territorial, d'acord amb les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2020.
c) Les Ciutats de Ceuta i Melilla.
 
 
Quantia:  L’Annex VII estableix la quantia màxima de l’ajut corresponent a cada entitat local beneficiària. Les despeses subvencionables hauran de correspondre de manera indubtable al projecte finançat. Seran despeses subvencionables les despeses d'inversió destinats a la creació o adquisició de béns de capital, així com els destinats a l'adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament operatiu dels serveis i aquelles altres despeses de naturalesa immaterial que tinguin caràcter amortitzable, sempre que responguin a la naturalesa dels fins subvencionats.
 
Sol·licituds: El termini per a la presentació de les sol·licituds dels ajuts, per part de les entitats recollides a l'article 3, s'iniciarà a les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al BOE (per tant, el dia 2/09/2022), fins les 15.00 hores del dia 15 de desembre de 2022.
 
Bases Reguladores i Convocatòria per a l’any 2022. ENLLAÇ.
Convocatòria de l'any 2022 de subvencions dels programes d'incentius per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al DOGC, el dia 1 d’agost de 2022 la Resolució ACC/2416/2022, de 25 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions dels programes d'incentius per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation UE (ref. BDNS 640928).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar les subvencions del programa d'incentius per a les actuacions d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques a Catalunya, vigents fins al 31 de desembre de 2023 segons l'article 4.1 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

Aquestes subvencions es regeixen per les bases reguladores que conté el Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre (BOE núm. 305, de 22 de desembre de 2021), i les especificitats que estableix aquesta Resolució.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Dins del Programa d'incentius 1, seran destinataris últims de les ajudes els següents subjectes, sempre que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:

 • Persones físiques.
 • Persones jurídiques.
 • Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
 • Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures dels tres punts anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

Per al Programa d'incentius 2, seran destinataris últims de les ajudes els següents subjectes, sempre que no realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:

 • Les entitats locals territorials previstes per l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local o qualsevol altra Entitat local o supralocal, diferent de les anteriors, legalment constituïda i dotada de personalitat jurídica pròpia.
 • Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
 • Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures del punt anterior, amb o sense personalitat jurídic.
   

QUANTIA

A cadascuna de les actuacions subvencionables que descriu l'article 18 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, es destinen els imports següents:

Programa d'incentius 1: realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l'economia, incloent el sector residencial.

- Un total de 18.545.892,00 euros.

El programa d'incentius 1 està sotmès als requisits i els límits que estableix el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, amb les exempcions corresponents i amb les consideracions de la resta de disposicions del dret de la Unió Europea i, en particular, les que s'aprovin en l'àmbit de l'execució i la gestió tant del Mecanisme de recuperació i resiliència com del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

En cap cas les ajudes concedides a una mateixa empresa i projecte poden superar els 15 milions d'euros.

Programa d'incentius 2: realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

- Un total de 7.948.240,00 euros.

La quantia màxima de l'ajut sol·licitat es calcula d'acord amb l'annex III del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, per a cadascun dels programes d'incentius i tipologies d'actuacions subvencionables i del tipus de destinatari últim.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, a les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, sense haver-se cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible.

 

ENLLAÇOS

Adhereix-te a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables per optar a la convocatòria d’estils de vida saludable

El passat 7 de desembre de 2021, el BOE va publicar el Reial Decret 1070/2021, per al que es regula la concessió directa de subvenció Next Generation EU a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies FEMP en promoció d’estils de vida saludable. 

 El Ministeri de Sanitat va atorgar una concessió directa de subvenció a càrrec dels fons Next Generation EU a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per tal de reforçar la promoció d’estils de vida saludable a través de la creació o rehabilitació d’entorns saludables. 

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 18 “Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut”, Inversió 2 “Accions per reforçar la prevenció i la promoció de la salut”. 

Per tal d’accedir en aquestes subvencions, cal adherir-se a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables abans de la publicació de la subvenció, que serà en breu. Només podran optar als ajuts del Next Generation pe ra la promoció d’estils de vida saludable aquells ens locals que formin part d’aquesta xarxa. No cal ser membres de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

Les actuacions subvencionables són les següents: 

A) la promoció d’infraestructures per a fer activitat física a l’aire lliure i el foment de l’ús de la bicicleta 

B) el disseny i implementació de rutes o circuits saludables que contribueixin a la millora de la salut física i mental, com ara la restauració de trams urbans de rius, la millora de la connectivitat natural entre el medi urbà i periurbà o intervencions orientades a atenuar l’efecte illa de calor urbana 

C) la creació d’espais saludables que potenciïn l’activitat física i la salut i des incentivin l’ús del vehicle motoritzat privat 

D) la promoció d’hàbits i rutines saludables entre la infància i l’adolescència, a través d’actuacions com el disseny d’itineraris segurs a peu i en bicicleta, la creació d’espais peatonals i de joc permès o l’establiment de carrers residencials al voltant de centres escolars. 

Pressupost: 18.400.000 € (6M € al 2021; 6M € al 2022; 6.4M € al 2023) 

La Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables és la Secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies  dedicada a la promoció i protecció de la salut i al benestar dels ciutadans, en concordança amb els principis d’actuació corresponents al projecte “Healthy Cities”, de l’Organització Mundial de la Salut.

Actualment, la xarxa està constituïda per 291 governs locals, amb l'objectiu principal de promocionar i protegir la salut i el benestar dels ciutadans, en concordança amb els principis d'actuació corresponents al projecte Healthy Cities, de l'Organització Mundial de la Salut.

Per adherir-se a la Xarxa, es necessita un acord de plenari del propi ens i remetre’n una còpia a la xarxa, juntament amb el formulari d’adhesió i les dades dels representants degudament complimentats. Un cop enviat l'Acord Plenari, l'adhesió l'ha d'aprovar la Junta de Govern de la FEMP.

L'adhesió a la Xarxa comporta el pagament d'una quota anual.

Més informació:

 • Red Española de Ciudades Saludables. ENLLAÇ. 
 • Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. ENLLAÇ. 
Convocatòria de subvencions per a les actuacions del Programa de Rehabilitació d'habitatges familiars i plurifamiliars i del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

S’ha publicat al DOGC, el dia 28 de març de 2022 la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994).

Objecte i finalitat: L’objecte d’aquesta Resolució és obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al finançament de les actuacions de rehabilitació dels Programes següents:

 • Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici: El Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar té per objecte fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació que recull el Pla de recuperació, transformació i resiliència, en concret les actuacions que comportin la renovació del parc d'habitatges i edificis amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica, la descarbonització, la integració d'energies renovables, i circularitat, sens perjudici que es puguin realitzar altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l'accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d'utilització.
   
 • Programa 4 d'ajuts a les actuacions de millora d'eficiència energètica en habitatges: El Programa 4 d'ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges té per objecte el finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica als habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars.
   
 • Programa 5 d'ajuts per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: El Programa 5 d'ajuts per l'elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació te per objecte l'impuls i la implantació i generalització del Llibre de l'edifici i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis amb la finalitat d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat en els edificis, complir els objectius europeus i impulsar la rehabilitació a curt, mig i llarg termini.

Les subvencions d'aquests programes tenen per finalitat el finançament d'obres o actuacions de millora acreditada de l'eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació. Així com l'impuls i ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris o destinataris dels ajuts en funció del Programa les següents persones:

 1. Del Programa 3 (Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici):
 • Els propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupades en fila i d’edificis existents de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu.
 • Les Administracions Públiques i els organismes i altres entitats de Dret Públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades.
 • Les Comunitats de Propietaris.
 • Els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis que reuneixin els requisits establerts a l’article 396 del Codi Civil.
 • Les societats cooperatives que es composen de forma agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits establerts a l’article 396 del Codi Civil.
 • Les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com les cooperatives que acreditin aquesta condició.

 

 1. Del Programa 4 (Ajuts a les actuacions de millora d’eficiència energètica en habitatges):
 • Els propietaris, usufructuaris o arrendataris d’habitatges, bé siguin persones físiques o bé tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
 • Les Administracions Públiques i els organismes i altres entitats de Dret Públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, integra o majoritàriament, per les Administracions públiques propietàries dels immobles.

 

 1. Del Programa 5 (Ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació):
 • Els propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllades o agrupades en fila, i d’edificis existents de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu, bé siguin persones físiques o tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública. Podran ser destinataris últims, també, les Administracions Públiques i els organismes i altres entitats de Dret Públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, integra o majoritàriament, per les Administracions Públiques propietàries dels immobles.
 • Les Comunitats de Propietaris.
 • Els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis que reuneixin els requisits fixats a l’article 396 del Codi Civil.
 • Les societats cooperatives compostes de forma agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi Civil.

Quantia: L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 57.475.365 euros que es distribueix de la manera següent:

 • 23.038.692 euros per al Programa 3;
 • 24.038.692 euros pel Programa 4;
 • 9.397.981 euros pel Programa 5.

En relació a la quantia de les subvencions del Programa 3, la quantia màxima de la subvenció a concedir per edifici no podrà superar els límits resultats que es descriuen a continuació:

 1. La quantitat obtinguda de multiplicar el percentatge màxim establerts en la següent taula pel cost de les actuacions subvencionables.
 2. La quantitat obtinguda de multiplicar la quantia màxima del ajut per habitatge establert en la següent taula pel núm. d’habitatges de l’edifici, incrementada, en el seu cas, per la quantia de l’ajut per metre quadrat de superfície construïda sobre rasant de local comercial o altres usos diferents a habitatge.

Estalvi energètic aconseguit amb l’actuació

Percentatge màxim de la subvenció del cost de l’actuació

Habitatge

Locals comercials o altres usos

 

 

Quantia màxima de l’ajut per habitatge (euros)

Quantia màxima de l’ajuda per m₂ (euros)

30% ≤ ΔCep,nren < 45%

40

6.300

56

45% ≤ ΔCep,nren < 60%

65

11.600

104

ΔCep,nren ≥ 60%

80

18.800

168

En relació a la quantia de les subvencions del Programa 4, el cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge. L’import de la subvenció serà del 40% del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 euros.

En relació a la quantia de les subvencions del Programa 5, la quantia màxima de la subvenció per a Llibres del edifici existent per a la rehabilitació serà obtinguda de la següent forma:

 1. En cas d’habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 700 euros, més una quantitat de 60 euros per habitatge.
 2. En cas d’edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 1.100 euros, més una quantitat de 40 euros per habitatge, amb una quantia màxima de la subvenció de 3.500 euros.

Si no es disposa de la Inspecció Tècnica del Edifici, del Informe d’avaluació del Edifici o documentació anàloga, l’ajut es podrà incrementar fins a un 50%.

En el supòsit de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis la quantia màxima de la subvenció s’obtindrà de la següent manera:

 1. En el cas d’habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 4.000 euros, més una quantitat de 700 euros per habitatge.
 2. En el cas d’edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 12.000 euros, més una quantitat de 300 euros per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 30.000 euros.

Sol·licituds: El termini d'obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes s'iniciarà:

 • Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici: en el termini de 20 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs.
   
 • Programa 4 d'ajuts a les actuacions per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges: en el termini de 30 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs.
   
 • Programa 5 d'ajuts per l'elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: en el termini de 40 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria de les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

S’ha publicat al DOGC, el dia 21 de febrer de 2022 la Resolució ACC/344/2022, de 16 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) (ref. BDNS 610930).

Objecte i finalitat:

Aquesta Resolució té per objecte convocar les subvencions a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Entitats beneficiàries:

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts, entre d’altres:

 1. Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol administració pública;
 2. Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis catalans, i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques esmentades i de la Generalitat, podran accedir a la condició de destinataris últims dels ajuts per promoure i gestionar la realització d'actuacions de rehabilitació energètica com a representants d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, propietàries d'edificis que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme l'execució de les actuacions subvencionables corresponents previstes per aquest reial decret, les quals hauran de de complir, en tot cas, el paràgraf segon de l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Quantia: L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 5.574.330,00 euros, que tenen origen en el pressupost de l'IDAE. La quantia de les actuacions subvencionables i els límits s'inclouen en l'article 18, l'annex I i l'annex IV del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, per a cadascuna de les tipologies d'actuació subvencionables segons aquesta Resolució i el tipus de persona beneficiària de l'opció A

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, a partir de les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023 si no hi ha prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible, segons l'article 4 del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.
Publicació de la previsió de les convocatòries dels Fons Next Generation dels propers sis mesos

El Govern de l’Estat Espanyol ha incorporat un nou apartat a la pàgina web del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en què informarà amb antelació de les convocatòries previstes per als propers sis mesos (Gener-Juny 2022).

L'objectiu és que ciutadans, empreses disposin d'informació anticipada sobre com es canalitzaran els fons del Pla de Recuperació i puguin identificar amb temps les licitacions i concursos del seu interès. D'aquesta manera, el Govern ha reunit les previsions de tots els Ministeris sobre les convocatòries que publicaran fins al juny del 2022 i ha elaborat un calendari detallat del conjunt del Pla per al proper semestre.

Les convocatòries previstes el primer semestre del 2022, i que mobilitzaran més de 24.600 milions d'euros, inclouen les convocatòries procedents de l'Administració General de l'Estat i les de les comunitats autònomes (a les quals les quantitats els són transferides per als diferents objectius acordats a les conferències sectorials). Els Ajuntaments també són actors clau en l'execució d'aquests fons.

Per aquests propers sis mesos destaquem les següents previsions de convocatòries:

 • Ajuts per al desenvolupament de Zones de Baixes Emissions, convocatòria per a ajuntaments més grans de 20.000 habitants (T1 – 2022)
 • PIREP local - ajuts a la rehabilitació energèticament eficient d'edificis (T1 – 2022)
 • Mercats sostenibles: projectes de mercats i zones comercials (T1-2022)
 • Mercats sostenibles en zones rurals en municipis menors de 5.000 habitants (T1 – 2022)
 • Zones comercials en zones de gran afluències turístiques (T1 – 2022)
 • Transformació digital de les entitats locals (T1, T2 – 2022)
 • Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials (T2 – 2022)
 • Projectes singulars d’energia neta (T2 – 2022)

Calendari de previsió de convocatòries. ENLLAÇ.

Bases reguladores i convocatòria per a l’any 2021 dels ajuts per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago, integrades en la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents

S’ha publicat al BOE, el dia 13 de gener de 2022 l’Ordre ICT/1528/2021, de 30 de desembre, pel que s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago, integrades en la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents per al seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, i es procedeix a la convocatòria corresponent a l’exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a projectes que permetin avançar en la transformació i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago fins a un model turístic intel·ligent basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i amb el Pla Xacobeo 2021-2022.

Els projectes presentats hauran d’estar relacionats amb el Camí de Santiago en les seves diverses rutes. Per exemple, s’esmenta en les bases l’anomenat Camí Catalano-Aragonés.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiaris dels ajuts regulats en aquesta ordre les agrupacions d’entitats locals que estiguin ubicades dins del àmbit territorial abans esmentat i que estiguin composades per un mínim de 3 entitats locals i un màxim de 8 i que estiguin totes integrades en la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents (Xarxa DTI) o hagin sol·licitat la seva adhesió abans de la concessió de l’ajut.

Quantia: La quantia màxima destinada a aquests ajuts serà de 5 milions d’euros. La intensitat de l’ajut serà del 100% de les despeses finançables. 

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE.

Bases reguladores: Fes clic aquí.

Bases reguladores i convocatòria d’ajuts Next Generation UE per l'autoconsum i l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial

S’ha publicat al DOGC, el dia 14 de desembre de 2021 la Resolució ACC/3662/2021, d'1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió d'ajuts del Programa per a actuacions per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (ref. BDNS 599248). Prèviament, es va publicar al BOE, el dia 30 de juny de 2021 el Reial Decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s’establien les bases reguladores de la mateixa.

Objecte i finalitat: Establir un programa d’ajudes per a les actuacions d’autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d’energies renovables a Catalunya. La finalitat és complir amb els objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en quant al desplegament i integració de les energies renovables així com l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable, contribuint amb això a la <<descarbonització>> de diferents sectors de l’economia, així com a la consecució dels objectius fixats pel PNIEC 2021-2030 i la Estratègia d’Emmagatzematge Energètic.

Entitats beneficiàries: Seran beneficiàries directes dels ajuts previstos en els programes d’incentius, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla. A més, s’estableixen com a destinataris últims dels ajuts per a determinats programes d’incentius, les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol Administració Pública (art. 11 del Reial Decret 477/2021, de 29 de juny).

Quantia: La quantia màxima de l'ajut sol·licitat es calcularà d'acord amb l'annex III del Reial decret 477/2021, de 29 de juny, per a cada un dels programes d'incentius i tipologies d'actuacions subvencionables i de tipus de destinatari últim. El pressupost assignat per a Catalunya és de 114.988.848,00 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l'endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria al DOGC, a les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, sense haver-se cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible.

Bases reguladores: Fes clic aquí. 

Convocatòria: Fes clic aquí. 

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del Programa TándEM en entitats del sector públic estatal de formació en alternança amb l’ocupació

S’ha publicat al BOE, el 26 d’octubre de 2021 l’Ordre/1153/2021, de 24 d’octubre, per les quals s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del <<Programa TándEM en entitats del sector públic estatal>>, de formació en alternança amb l’ocupació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. També s’ha publicat al BOE, el passat 16 de desembre de 2021 l’extracte de la Resolució del Servei Públic d’Ocupació Estatal de 14 de desembre de 2021, pel qual s’aprova, pel sistema de tramitació anticipada, la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del <<Programa TándEM en entitats del sector públic estatal>>, de formació en alternança amb l’ocupació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: L’objecte d’aquestes bases i convocatòria són subvencions del <<Programa TándEM en entitats del sector públic estatal>>. El Programa TándEM constitueix una actuació inclosa en la Inversió 1, <<Ocupació Juvenil>>, del Component 23 <<Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu>> del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i es configura com un programa mixta d’ocupació i formació amb la finalitat de facilitar la inserció de les persones joves que participin en ell. Les subvencions es destinaran exclusivament a finançar les despeses que s’estableixen a les bases.

Entitats beneficiàries: Podran ser beneficiàries de les subvencions òrgans, organismes i altres entitats del sector públic estatal, definides a l’article 2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostaria, que promoguin projectes del Programa TándEM. 

Quantia: El finançament per a la realització de les actuacions objecte d’aquesta convocatòria ascendeix a 120.000.000 d’euros. D’ells, 80.000.000 d’euros per l’exercici 2022 i 40.000.000 d’euros per l’exercici 2023. 

Sol·licituds: Les sol·licituds tenen els següents terminis de presentació:

 • 2 mesos a partir del 16/12/2021;
 • Per a 2022: 5 mesos comptats a partir del 1/04/2022;
 • Per a 2023: 5 mesos comptats a partir del 1/03/2023.

Bases reguladores: Fes clic aquí.

Convocatòria: Fes clic aquí. 

 

El Ministeri de Política Territorial ha publicat la convocatòria destinada a la transformació digital i modernització de les administracions locals més grans de 50.000 habitants i capitals de província

El passat 6 de novembre, el BOE va publicar l’ordre TER/1204/2021, per la que es va aprovar les bases reguladores de la convocatòria corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta convocatòria dirigida als ens locals de més de 50.000 habitants, té per objectiu finançar projectes de modernització i digitalització en l'àmbit de les administracions de les entitats locals que s’emmarquin en:

a) Millorar l'accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses.

b) Reduir la bretxa digital.

c) Millorar l'eficiència i l’eficàcia dels empleats públics.

d) Reutilitzar els serveis i solucions digitals construïdes.

e) Utilitzar activament les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals.

El projectes han d’estar alineats amb: el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’Agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025.

Termini: 15 de desembre de 2021.

Pressupost total de la convocatòria: 92,77 milions d’euros, el qual es disposarà:

                a) 41.746.500 euros (45% del total), als municipis més grans de 250.000 habitants

b) 51.023.500 euros (55% del total), entre els municipis amb població de més de 50.000 habitants i menys de 250.000 habitants, i els de població inferior que tinguin consideració de capital de província.

L’import màxim de cada projectes estarà determinat en funció del nombre d’habitants (més detallat en l’Annex V de les bases reguladores).

Període d'execució: des del 1 de febrer del 2020 fins al 31 de desembre del 2022.  

Extracte: Fes clic aquí. 

Bases reguladores: Fes clic aquí.

Més informació: Fes clic aquí.

Convocatòria destinada a la transformació digital i modernització de les administracions locals més grans de 50.000 habitants i capitals de província

El passat 6 de novembre, el BOE va publicar l’ordre TER/1204/2021, per la que es va aprovar les bases reguladores de la convocatòria corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta convocatòria, dirigida als ens locals de més de 50.000 habitants, té per objectiu finançar projectes de modernització i digitalització en l'àmbit de les administracions de les entitats locals que s’emmarquin en: 

 1. Millorar l'accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses.
 2. Reduir la bretxa digital. 
 3.  Millorar l'eficiència i l’eficàcia dels empleats públics. 
 4.  Reutilitzar els serveis i solucions digitals construïdes.
 5.  Utilitzar activament les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals.  

El projectes han d’estar alineats amb el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’Agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025. 

La convocatòria compta amb un pressupost total de 92,77 milions d'euros. El 45% (41.746.500 euros), aniran destinats a municipis de més de 250.000 habitants, mentre que el 55% restant es repartiran entre municipis de més de 500.000 habitants i menys de 250.000 habitants i els de població inferior amb consideració de capital de província. L'import màxim de cada projecte es determinarà en funció del nombre d'habitants. 

El període d'execució és de l'1 de febrer del 2020 al 15 de desembre de 2022.  

Extracte: Fes clic aquí.

Bases reguladores: Fes clic aquí.

Més informació: Fes clic aquí.

Convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III)

Seguint la línia d'edicions anteriors del Programa MOVES, la finalitat d'aquestes ajudes és promoure l'electrificació de la mobilitat i donar l'impuls a la indústria i al sector empresarial associat.

Aquest Programa d'ajuts està dotat inicialment d'un pressupost màxim de 400 milions d'euros, amb origen en el Fons de Recuperació Next Generations EU per a contribuir al procés de reconstrucció de les economies en el món postCOVID-19, a partir de 2021.

El nou Fons de Recuperació Next Generations EU permetrà mobilitzar un volum d'inversió sense precedents, i en aquest context es va aprovar el 7 d'octubre de 2020 en el marc general del Pla de recuperació, transformació i resiliència de Espanya, que traça el full de ruta per a la modernització de l'economia espanyola.

El Pla de recuperació, transformació i resiliència, regulat posteriorment pel Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven les mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, és un projecte de país que requereix la implicació de tots els agents econòmics i socials, de tots els nivells de govern i del conjunt dels recursos de l'Administració pública.

El programa MOVES III afavorirà la generació d'ocupació i l'activitat econòmica en un context de recuperació econòmica després de la crisi ocasionada per la pandèmia de la COVID-19, gràcies a les diferents línies d'ajuts.

El pressupost a Catalunya és 65.587.765,00 euros. D’aquest pressupost, 63.948.070,88 euros es destinaran a aquesta convocatòria d'ajuts i un màxim d'1.639.694,12 euros (2,50% del pressupost disponible) es destinaran als possibles costos indirectes imputables a les actuacions subvencionades. Aquest serà distribuït de la manera següent:

 • Programa d'incentius 1: adquisició de vehicles elèctrics “endollables” i de pila de combustible, 30.724.035,44 euros
 • Programa d'incentius 2: implantació d'infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics, 30.724.035,44 euros

Les entitats locals d'acord podran ser beneficiàriesd’acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el sector públic institucional de qualsevol administració pública a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, sempre que no exerceixin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i serveis al mercat; en aquest supòsit, es consideraran incloses en l'apartat quart de l'article 11.1 del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril.

La limitació d'ajut per a les persones destinatàries serà de 50 vehicles per any a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució. Els vehicles de demostració adquirits també podran optar a l'ajut addicional per desballestament d'un vehicle sempre que compleixin els requisits del Reial decret 266/2021.

Els percentatges d'ajut indicats en l'annex III del Real decret 266/2021 són per potència específica del punt de recàrrega, no per la potència acumulada del conjunt dels punts de recàrrega en aquella ubicació.

L'atorgament de les subvencions està condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l'ICAEN per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció.

En cap cas, l'import dels ajuts concedits no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

Aquest Programa es finança amb els fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència, per la qual cosa l'IVA no es considerarà despesa subvencionable en cap cas.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible, o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible. 

Més informació: Fes clic aquí. 

Mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Els projectes que constitueixen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, permetran la realització de reformes estructurals en els propers anys, mitjançant canvis normatius i inversions, i, per tant, permetran un canvi del model productiu per a la recuperació causada per la COVID-19 i, a més, una transformació cap a una estructura més resilient i inclusiva, d'especial rellevància, tot ell, per a l'interès públic, social i econòmic.

El Pla manté destina un eix destinat a reforçar la inversió pública i privada per a reorientar el model productiu, impulsant la transició verda, la descarbonització, l'eficiència energètica, el desplegament de les energies renovables, l'electrificació de l'economia de l'economia, el desenvolupament d’emmagatzematge d’energia, l'economia circular, les solucions basades en la naturalesa i la millora de la resiliència de tots els sectors econòmics, incloent-hi específicament el referit Component 2 centrat en l'impuls de les actuacions de rehabilitació i millora de l'edificació parroquial, zones rurals, amb el marc estratègic de l'Agenda Urbana Espanyola, i assegurant la màxima ambició en l'àmbit de l'energia i la sostenibilitat, al temps que s'afavoreixen actuacions integrals que contribueixen a millorar la qualitat, l'estat de conservació, l'accessibilitat i la digitalització dels edificis, fomentant també la construcció d'habitatge en lloguer soci al amb estàndards de la màxima qualitat i eficiència.

Aquest decret llei, reconeix les diferents mesures per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria residencial.

Amb l'objecte d'avançar en el compliment dels objectius de rehabilitació d'edificis, necessaris per aconseguir els retocs marcats en matèria d'energia i clima, i com a part del desenvolupament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya, l'article 1 35 /2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renta de no Residents i sobre el Patrimoni, per introduir tres noves deduccions temporals a la quota. íntegra estatal de l'Impost aplicable sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació que contribueixen a aconseguir determinades millores de l'eficiència energètica de l'habitatge habitual o arrendada per al seu ús com a habitatge.

Més informació: Fes clic aquí.

Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Aquesta Ordre, que és d'aplicació a les entitats que integren el sector públic d'acord amb el que disposa l'article 2.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic -que comprèn, entre altres, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l'Administració local, i el sector públic institucional- configura i desenvolupa un Sistema de Gestió orientat a definir, planificar, executar, seguir i controlar els projectes i subprojectes en els quals es descomponen les mesures (reformes/inversions) previstes en els components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR); així mateix, l'Ordre és d'aplicació als components, estructurats en les reformes i inversions, fites i objectius que integren el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat en la Decisió d'Execució del Consell (CID) (article 1).

A més, cal destacar que són principis o criteris específics, d'obligatòria consideració en la planificació i execució dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i per tant transversals en el conjunt del Pla, entre altres, la "identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o adjudicatari d'un contracte o subcontractista" (article 2).

En relació amb aquesta identificació del perceptor final de fons: beneficiaris dels ajuts, contractistes i subcontractistes, les entitats decisores i executores dels components inclouran en els procediments de licitació que s'enquadrin en el desenvolupament de les actuacions previstes en el PRTR les obligacions en relació amb la identificació dels contractistes i subcontractistes següents: NIF del contractista o subcontractistes; nom o raó social; domicili fiscal del contractista i, si escau, subcontractistes; acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és d'aplicació i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que poguessin afectar a l'àmbit objecte de gestió; i els contractistes acreditaran la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o en el Cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat, efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació (article 8).

D'altra banda, pel que fa al sistema d'informació de gestió i seguiment, s'assenyala que amb la finalitat d'assegurar el compliment dels requeriments del PRTR, l'Autoritat Responsable tindrà accés a la informació residenciada en altres sistemes, en particular la Base de Dades Nacional de Subvencions, la Plataforma de Contractació del Sector Públic i el Registre de Titularitats Reals, estant facultada per incorporar al sistema la documentació que estimi oportú atenent l'àmbit de competència (article 11).

Aquesta Ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació en el BOE (disposició final tercera).

Més informació: Fes clic aquí.

Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar pels ens locals per tal de omplir amb les fites i objectius i execució pressupostària i comptable dels fons Next Generation

Aquesta Ordre, sobre la base del règim de gestió directa establert a l'article 8 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i prenent en consideració la condició de beneficiari del Regne d'Espanya en el marc del Mecanisme conforme a l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer, esmentat, així com el que disposen els apartats 2 i 6 de l'article 46 del Real Decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública, regula el procediment, format i periodicitat de la informació de seguiment de l'assoliment de les fites i objectius i de l'execució comptable de les despeses incorregudes en el desenvolupament dels projectes, subprojectes o les línies d'acció de les mesures que conformen els components finançables amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, a remetre per les entitats públiques responsables d'aquesta execució (article 1).

Així mateix, es pot destacar que totes les entitats del sector públic estatal, incloses les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, autonòmic i local, que gestionin o executin projectes, subprojectes o línies d'acció d'aquest Pla estaran obligades a la remissió d'informació sobre el seguiment del grau d'avanç de les fites i objectius i l'execució comptable de les despeses imputades a projectes o línies d'acció del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (article 2.1); i que la informació d'execució comptable de les despeses imputades a projectes o línies d'acció de l'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-EU) s'entendrà aportada a través del fons o fons europeus a través dels quals es canalitzi aquesta ajuda, per la qual cosa la informació corresponent a aquest àmbit es remetrà mitjançant el procediment seguit fins al moment, diferent del regulat en aquesta ordre (article 2.2).

A més, el contingut a remetre sobre el seguiment de l'execució comptable dels recursos imputats als projectes, subprojectes i actuacions que conformen les diferents mesures de l'àmbit indicat en l'apartat 1 de l'article 2 comprendrà: per a les entitats amb pressupost limitador, totes les operacions comptables de l'exercici corrent i d'exercicis posteriors que s'hagin registrat en el sistema d'informació comptable que afectin a aquests projectes, subprojectes i actuacions, a partir de l'exercici 2020, des d'1 de febrer; i per a les entitats amb pressupost estimatiu, totes les operacions meritades registrades en comptabilitat i els compromisos per a exercicis posteriors que afectin aquests projectes, subprojectes i actuacions, a partir de l'exercici 2020, des d'1 de febrer. En ambdós casos amb el detall que s'estableix, sota les especificacions que s'indiquen en referir-se al format de la informació a remetre: entre altres aspectes, per als projectes i subprojectes finançats en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, identificació de la convocatòria de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) o del contracte a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP), en els termes indicats a l'annex d'aquesta ordre (article 5).

Finalment, totes les entitats de l'Administració Estatal, Autonómica i Local, en la seva condició d'entitats executores del PRTR, segons procedeixi, hauran d'aportar la informació sobre la identificació del perceptor dels fons: nom del destinatari dels fons, si escau data de naixement, en concepte d'ajuts o per la condició de contractista i subcontractista, tal com es defineix el titular real en el punt 6 de l'article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, en els termes en els quals es determini pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, amb la finalitat de donar compliment a l'exigència de l'article 22.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021 (article 10).

Aquesta Ordre va entrar en vigor al dia següent de la seva publicació en el BOE (disposició final tercera).

Més informació: Fes clic aquí. 

Actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats

Concessió d'ajuts per al foment d'activitats que contribueixin a la renaturalització urbana, incrementant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus, amb l'objectiu d'incrementar la biodiversitat i la seva conservació, així com l'adaptació al canvi global.

El beneficiaris seran ajuntaments de capitals de província o municipis de més de 50.000 habitants.

D'altra banda, si s'integren amb un municipi que compleixi els requisits anteriors, podran ser beneficiaris també ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, entitats i organitzacions sense ànim de lucre, organismes públics d'investigació, universitats públiques, col·legis professionals, centres tecnològics o centres d'innovació tecnològica sense ànim de lucre i centres públics o privats, sense ànim de lucre, que tinguin l'i + d + i com la seva activitat principal.

Elaboració i actualització d'estratègies de renaturalització, planificació urbanística sostenible, plans d'adaptació al canvi climàtic relacionats amb la renaturalització urbana i fluvial, o d'alliberament d'espai dedicat a la mobilitat privada que permetin la renaturalització urbana (estratègies de mobilitat sostenible i espai públic) i que contribueixin a un augment de la biodiversitat i a la seva conservació.

Intervencions específiques sobre el territori a nivell metròpoli, ciutat, àrea periurbana i urbana, tram fluvial o litoral, barri, edifici o poma. Es considera la següent tipologia d'accions:

 • Creació, restauració ecològica, connexió d'espais naturals, que contribueixin a un augment de biodiversitat i a la seva conservació.
 • Alliberament d'espai públic, àrees abandonades, creació d'horts urbans, desenvolupament d'espais verds a la via pública, instal·lació de paviments filtrants i drenatges sostenibles, entre altres actuacions.
 • Renaturalització i foment de la biodiversitat autòctona.
 • Actuacions sobre edificis.

El projecte no podrà acabar més tard que al 31 de desembre de 2025.

Convocatòria al BOE: Fes clic aquí. 

Aprovats ajuts a programes d’incentius per l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable amb fons Next Generation EU

Per tal d’avançar cap a la descarbonització del sector serveis, altres sector productius i el sector residencial, el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha aprovat la concessió directa a les Comunitats Autònomes d’ajudes per a l’execució de programes d’incentius lligats a l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable i la implementació de sistemes tècnics renovables en el sector residencial.

Aquest programa d’ajudes s’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Component 7 Desplegament i integració d’energies renovables i Component 8 Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i l’emmagatzematge – i per tant està finançat amb fons europeus provinents del Next Generation EU.

Els programes d’incentius aprovats es dirigeixen a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge (programes 1,2 i 4), a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents (programes 3 i 5) i a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (programa 6). El llistat complet d’actuacions subvencionables es troba a l’Annex I del Real Decret 477/2021.

Els destinataris són principalment pimes, persones físiques, comunitats energètiques i administracions, depenent del programa d’incentius. Així, els programes 1, 2 i 3 estan adreçats a aquells destinataris que portin a terme alguna activitat econòmica per la que ofereixen béns i/o serveis al mercat:

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques: gestors de polígons industrials de naturalesa pública o privada, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’actuacions en l’àmbit de l’energia, empreses de serveis energètics o proveïdors de serveis energètics;
 • Comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia.

D’altra banda, els programes 4, 5 i 6 estan adreçats a aquells destinataris que no portin a terme activitats econòmiques, com ara:

 • Persones físiques;
 • Entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol Administració Pública;
 • Persones jurídiques, incloent les entitats del tercer sector;
 • Persones físiques que sí que realitzin activitats econòmiques i que estiguin donades d’alta en el Cens d’Empresaris;
 • Comunitats de propietaris;
 • Comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia.

L’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) és l’òrgan responsable de la gestió dels fons dels programes esmentats, que s’obriran mitjançant convocatòries publicades directament per les diferents CCAA, en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de l’entrada en vigor del Real Decret en qüestió.

Pressupost: 660 M€  

Pressupost per Catalunya: 115 M€

Data límit: 31/12/2023 

Més informació: Fes clic aquí. 

Convocatòries d’interès per al món local

La Unió Europea activa els fons rescEU i el Mecanisme de Protecció Civil per fer front a l’onada d’incendis forestals del Mediterrani

Diversos països mediterranis s’enfronten a uns incendis forestals de ràpida propagació. Davant d’aquesta emergència, la UE ha intervingut per reforçar la lluita contra el foc i proporcionar el suport necessari a la població, amb més de 490 bombers i nou avions d’extinció d’incendis desplegats a Grècia i Tunísia des del 18 de juliol. Tots dos països han activat el Mecanisme de Protecció Civil de la UE: 

Deu països (Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, França, Itàlia, Malta, Polònia, Romania, Sèrbia i Xipre) estan contribuint a la resposta del Mecanisme de Protecció Civil de la UE als incendis forestals de Grècia. En total, s’han desplegat més de 490 bombers i set avions a diferents zones del país. Un agent d’enllaç de la UE treballa en la coordinació de les operacions a Grècia i la cartografia per satèl·lit del programa de la UE Copernicus proporciona una visió dels danys en diverses zones de la regió d’Àtica i de Rodes. 

A més, al nord-oest de Tunísia s’hi han desplegat dos avions Canadair de la reserva rescEU ubicats a Espanya. 

Un agent d’enllaç de la UE treballa en la coordinació de les operacions a Grècia i la cartografia per satèl·lit del programa de la UE Copernicus proporciona una visió dels danys en diverses zones de la regió d’Àtica i de Rodes.  

Les actuacions de prevenció, preparació i resposta als incendis forestals contribueixen a salvar vides, a preservar els mitjans de subsistència i a protegir el medi ambient. És important disposar d’experts en incendis forestals, de bombers ben formats, de tecnologies de la informació i de prou mitjans de resposta. 

Per això, la Unió Europea aplica un plantejament coordinat de prevenció, preparació i resposta en matèria d’incendis forestals en cas que un foc superi la capacitat nacional de resposta. El Mecanisme de Protecció Civil de la UE, coordinat pel Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències de la UE, es pot activar per fer front a les crisis nacionals. A més, la UE ha creat el fons de finançament Reserva Europea de Protecció Civil per disposar d’un nombre crític de recursos disponibles de manera immediata que permetin una resposta col·lectiva més ferma i coherent. En cas que l’emergència requereixi més ajuda per salvar vides, intervé la reserva d’extinció d’incendis rescEU a fi de proporcionar capacitat suplementària per fer front als desastres que es declaren a Europa.  

La flota transitòria rescEU inclou: 10 avions amfibis mitjans (tipus Canadair), 14 avions lleugers (tipus Air Tractor/Fire Boss) i 4 helicòpters amb capacitat de càrrega mitjana/alta. 

RescEU és un complement de la Reserva Europea de Protecció Civil, que avui compta amb 4 avions amfibis mitjans (tipus Canadair), 5 equips terrestres de lluita contra incendis forestals sense vehicles i uns altres 7 amb vehicles, i 2 equips d’avaluació i assessorament. 

A més, durant tot l’estiu hi ha més de 400 bombers preposicionats. 

Per estar més ben preparada a l’hora d’ajudar els estats membres en aquesta temporada d’incendis forestals, la UE també ha reforçat el Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències amb un equip específic de suport per a incendis forestals a fi de vigilar, preveure i actuar amb claredat. 

Els estats membres poden activar el Mecanisme de Protecció Civil de la UE per sol·licitar ajuda en la lluita contra els incendis forestals. rescEU reforça la resposta de la UE en matèria de protecció civil ja que compta amb una reserva que es mobilitza quan no hi ha disponibles altres mitjans nacionals. 

- Enllaç apartat web Comissió Europea: ENLLAÇ

- Enllaç apartat web Generalitat: ENLLAÇ

Convocatòria Connect de la Nova Bauhaus Europea per a solucions i iniciatives generades pels ciutadans per avançar en la sostenibilitat i la inclusió

OBJECTE I FINALITAT

L’objectiu general de la convocatòria Connect New European Bauhaus (NEB) és activar solucions i iniciatives generades per la ciutadania per resoldre els reptes als quals s'enfronten les ciutats europees, les zones periurbanes i rurals per facilitar l'intercanvi de coneixements entre persones i crear projectes transdisciplinaris generats pels ciutadans que abordin la sostenibilitat, la qualitat de l'experiència i la inclusió. Aquests ajuts compten amb el finançament del Programa Horizon Europe. 

Activitats subvencionables: 

S'atorgaran subvencions per a la implementació de productes i serveis (inclosos prototips ràpids de productes), el co-disseny de l'àmbit públic i les activitats socials i educatives destinades a respondre als reptes de la nova Bauhaus europea: 

 • Tornar a connectar amb la natura 
 • Recuperar el sentit de comunitat i pertinença 
 • Prioritzar els llocs i les persones que més ho necessiten 
 • La necessitat del llarg termini i pensar sobre el cicle de vida útil de l’ecosistema industrial 

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Aquesta convocatòria està oberta a persones jurídiques establertes als estats membres de la Unió Europea i a tercers països associats a Horizon Europe. No es permet la presentació de consorcis. 

 

QUANTIA

Es preveu que l'assignació màxima total de finançament de l'EIT a aquesta convocatòria sigui de 120.000€. La taxa de finançament és del 80% fins a 15.000€ per a cada projecte, el 20% restant anirà a càrrec del sol·licitant.  

En total, 8 projectes seleccionats (idealment, un mínim d'1 proposta per EIT Community NEB Challenge) es poden implementar en sis regions/ciutats elegibles. 

 

SOL·LICITUDS

La presentació de les sol·licituds s’haurà de fer a través de la plataforma de presentació de  propostes.  

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajuts dels projectes finalitzarà el 29 de setembre de 2023. 

 

ENLLAÇOS

S’aprova la incorporació de l'Àrea Funcional de l'Espai Català Transfronterer (EsCaT) en el programa europeu de cooperació transfronterer POCTEFA 2021-2027

El passat dia 1 d’agost, la Generalitat de Catalunya va aprovar la subscripció de l’Acord transfronterer d’associació per a la creació i desenvolupament de l’Àrea Funcional de l’Espai Català Transfronterer (EsCaT) en el Programa de Cooperació Territorial Interreg VI Espanya-França-Andorra POCTEFA 2021-2027.

L’aliança EsCaT, impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals (Catalunya del Nord), té com a objectiu promoure una governança estratègica transfronterera comuna i impulsar nous eixos de cooperació per tal de millorar la qualitat vida de la ciutadania. En concret, l’acord dotarà l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer d’un instrument jurídic europeu adaptat per estructurar el territori i enfortir l’estratègia d’una cooperació transfronterera cohesionada i sostenible.

La incorporació de l’Àrea Funcional de l’Espai Català Transfronterer en el programa europeu de cooperació transfronterer POCTEFA 2021-2027 suposarà un nou pas endavant en l’acció de la cooperació transfronterera del Govern, teixint aliances i enfortint la cooperació en àmbits estratègics amb les diverses regions europees subscrites en el programa.

El Programa europeu de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra (Interreg POCTEFA 2021-2027)

El Programa europeu de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra 2021-2027 (Interreg POCTEFA 2021-2027), aprovat per la Comissió Europea el novembre del 2022, vetlla per fomentar el desenvolupament sostenible i reforçar la integració econòmica i social del territori transfronterer que comparteixen Espanya, França i Andorra.

El Programa té una dotació de 243 milions d’euros del fons FEDER, dels quals 111,4 milions corresponen a Espanya. Per a actuacions de Catalunya, s’ha previst un finançament de 40,5 milions d'euros, el 36,36% de l'ajut del FEDER que correspon a Espanya.

Per tal de distribuir aquests recursos, es van acordar 5 objectius polítics que donen resposta als objectius fundacionals del Programa. Entre els objectius, destaquen impulsar una Europa més intel·ligent, verda i baixa en emissions, més social, més propera a la ciutadania i accions per enfortir la governança.

Un cop aprovats els objectius, es va donar llum verda a la creació de cinc àrees funcionals, que serviran per agrupar espais que manifesten un nivell d’interrelació especialment intens. Una d’aquestes àrees, després que avui el Consell Executiu li donés llum verda, serà l’Àrea Funcional de l’Espai Català Transfronterer. Aquesta àrea inclourà el territori de les comarques de Girona i el departament dels Pirineus Orientals (Catalunya del Nord) i vetllarà per fomentar la cooperació en àmbits com el desenvolupament sostenible del territori fronterer o impulsar accions concretes per fer front a reptes globals com el canvi climàtic.

Bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles en el marc de la intervenció sectorial apícola recollida en el Pla estratègic de la PAC 2023-2027

S’ha publicat al DOGC, el dia 27 de juliol de 2023 l’Ordre ACC/194/2023, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles en el marc de la intervenció sectorial apícola recollida en el Pla estratègic de la PAC 2023-2027.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és millorar les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles en el marc de la intervenció sectorial apícola recollida en el Pla estratègic de la Política agrícola comuna (PAC), en l'àmbit territorial de Catalunya. A efectes de l'Ordre, es consideren els tipus d'intervenció següents:

a) Serveis d'assessorament, assistència tècnica, formació, informació i intercanvi de millors pràctiques, fins i tot mitjançant activitats de col·laboració en xarxes, per a apicultors i organitzacions d'apicultors.

 b) Inversions en actius materials i immaterials, així com altres accions.

 c) Accions destinades als laboratoris en l'anàlisi de productes apícoles, per evitar la pèrdua d'abelles o les caigudes en la productivitat, i de substàncies potencialment tòxiques per a les abelles.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries i perceptores d'aquests ajuts:

 a) Les agrupacions d'apicultors/es, en la mesura que els socis o associats beneficiaris dels ajuts establerts en aquestes bases reguladores compleixin els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores.

 b) A títol individual i respecte a les actuacions que figuren a l'apartat 2.2 de l'annex 2 de l'Ordre, les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns titulars d'una explotació apícola que, a més de complir els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores, acreditin la condició de persona agricultora professional, d'acord amb la normativa aplicable a aquests ajuts, i que es trobin incloses en el sistema especial per a treballadors/es per compte propi agrari del règim especial de treballadors/es autònoms/es. En el cas de persones jurídiques i de comunitats de béns, aquesta acreditació haurà de ser per a tots els seus membres.

 c) Només es podrà sol·licitar ajuda per a l'execució d'una acció determinada sobre un mateix rusc, una única vegada per campanya apícola, independentment de si la persona sol·licita aquest ajut a títol individual o com a integrant d'una cooperativa o agrupació de productors.

 d) No podrà ser considerada persona beneficiària qui es demostri que ha creat artificialment les condicions exigides per complir els criteris d'admissibilitat o de prioritat establerts en aquesta Ordre, tal com s'estableix a l'article 62 (relatiu a mesures antielusió) del Reglament (UE) 2021/2116, del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021.

 

QUANTIA

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions objecte de subvenció.

La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària corresponent a la qual s'ha d'imputar és la que es determina a la corresponent resolució de convocatòria.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds és el que s'indica a la convocatòria d'ajuts corresponent.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts a pescadors/ores per compte aliè de les embarcacions d'arrossegament afectats per les paralitzacions temporals d'activitats pesqueres realitzades entre els mesos d'abril de 2023 i agost de 2023

S’ha publicat al DOGC, el dia 26 de juliol de 2023 la Resolució ACC/2735/2023, de 20 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts a pescadors/ores per compte aliè de les embarcacions d'arrossegament afectats per les paralitzacions temporals d'activitats pesqueres realitzades entre els mesos d'abril de 2023 i agost de 2023 de les embarcacions de pesca d'arrossegament amb port base a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Torredembarra, Tarragona, Cambrils, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, la Ràpita i les Cases d'Alcanar, i la paralització temporal realitzada l'any 2023 de la modalitat de rastell de cadenes, d'acord amb el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) (ref. BDNS 709426).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts a la paralització temporal d'activitats pesqueres de la flota amb port base a Catalunya, d'acord amb el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA), destinats als pescadors/ores per compte aliè a què fa referència l'apartat 3.1.b), de l'annex 1 de l'Ordre ARP/242/2017, corresponents a les paralitzacions temporals de la modalitat d'arrossegament amb port base a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Torredembarra, Tarragona, Cambrils, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, la Ràpita i les Cases d'Alcanar, realitzades entre els mesos d'abril de 2023 i d'agost de 2023, i la paralització temporal 2023 de la modalitat del rastell de cadenes. Aquests ajuts es tramiten d'acord amb l'Ordre ARP/242/2017, de 25 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d'activitats pesqueres de la flota amb port base a Catalunya (DOGC núm. 7484, de 30.10.2017), modificada per l'Ordre ACC/193/2022, d'1 d'agost (DOGC núm. 8724, de 4.8.2022).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser persones beneficiàries dels ajuts per a la paralització temporal de l'activitat pesquera les que compleixin, en el moment de presentar la seva sol·licitud, els requisits següents:

a) Els/les armadors/res d'embarcacions pesqueres que estiguin registrades com a actives en el Registre General de la flota pesquera i hagin dut a terme una activitat pesquera de, com a mínim, 120 dies naturals al mar, durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut.

b) Els/les pescadors/res que hagin treballat al mar com a mínim 120 dies naturals durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut, a bord d'una embarcació pesquera afectada per la paralització temporal.

 

QUANTIA

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 794.535,26 euros, són cofinançats pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura.

Aquest import màxim es distribueix per a cada línia d'ajut de la manera següent:

- L01 Ajuts a pescadors/ores per compte aliè de les embarcacions de la modalitat de rastell de cadenes: 40.000,00 euros.

- L02 Ajuts a pescadors/ores per compte aliè de les embarcacions de la modalitat d'arrossegament: 754.535,26 euros.

En el cas de l'ajut de la línia L01

Quan el període subvencionable tingui una durada igual o superior a 15 dies i igual o inferior a 31 dies, l'import màxim de l'ajuda a pescadors s'estableix en 2.160,00 €, corresponent al doble del salari mínim interprofessional per a l'any 2023, en còmput mensual.

Quan el període subvencionable tingui una durada inferior a 15 dies o superior a 31 dies, l'import màxim de l'ajuda a pescadors es calcularà multiplicant 50 € pel nombre de dies establert com a període subvencionable a l'apartat 5.1 d'aquesta Resolució.

 En el cas de l'ajut de la línia L02, l'import màxim de l'ajuda es calcularà multiplicant 50 € pel nombre de dies establert com a període subvencionable, d'acord amb els punts 5.2 i 5.3 d'aquesta Resolució.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 12 de setembre de 2023.

 

ENLLAÇOS

Tercera convocatòria del programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (PROGRAMA MOVES FLOTES) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea -NextGenerationEU-

S’ha publicat al BOE, el dia 21 de juliol de 2023 l’Extracte de la Resolució de 14 de juliol de 2023, del Consell d'Administració de E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P. per la qual s'estableix la tercera convocatòria del programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (PROGRAMA MOVES FLOTES) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea -NextGenerationEU-.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers, segons definició inclosa en l'apartat 3 de l'article 2 de les bases reguladores del Programa MOVES FLOTES.

 

BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiaris del programa:

a. Tot tipus d'empreses amb personalitat jurídica pròpia (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa).

b. El sector publico institucional, a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 

QUANTIA

La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària màxima inicial de trenta milions d'euros (30 milions d'euros). S'estableix un límit màxim d'ajuda per als projectes que es presentin al programa d'incentius, sent per a l'Actuació 1 definida en Annex I de l'Ordre TED/1427/2021 de 17 de desembre, de 500 vehicles per sol·licitud, així com un mínim de 10 vehicles per sol·licitud. Per a l'Actuació 2 el nombre de punts de recàrrega incentivats no podrà ser superior a nombre de vehicles incentivats i per a l'Actuació 3, s'estableix un límit màxim d'ajuda de 60.000 €.

 

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds d'ajuda objecte d'aquesta convocatòria i la seva documentació podran presentar-se des de les 9.00 h del dia 12 de setembre de 2023 fins a les 14.00 hores del dia 18 d'octubre de 2023.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts per a armadors/ores i pescadors/ores autònoms enrolats, destinats a les paralitzacions temporals d'activitats pesqueres realitzades entre els mesos d'abril de 2023 i agost de 2023 de les embarcacions de pesca d'arrossegament

S’ha publicat al DOGC, el dia 20 de juliol de 2023 la Resolució ACC/2641/2023, de 12 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts per a armadors/ores i pescadors/ores autònoms enrolats, destinats a les paralitzacions temporals d'activitats pesqueres realitzades entre els mesos d'abril de 2023 i agost de 2023 de les embarcacions de pesca d'arrossegament amb port base a Torredembarra, Tarragona, Cambrils, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, la Ràpita, les Cases d'Alcanar, Barcelona i Vilanova i la Geltrú, i a la paralització temporal realitzada l'any 2023 de la modalitat de rastell de cadenes, d'acord amb el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) (ref. BDNS 708180).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts a la paralització temporal d'activitats pesqueres de la flota amb port base a Catalunya, d'acord amb el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA), destinats als/a les armadors/es a què fa referència l'apartat 3.1 a) i als/a les pescadors/es autònoms enrolats a què fa referència l'apartat 3.1 c), respectivament, de l'annex 1 de l'Ordre ARP/242/2017 corresponents a les paralitzacions temporals de la modalitat d'arrossegament amb ports base a embarcacions de pesca d'arrossegament amb port base a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Torredembarra, Tarragona, Cambrils, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, la Ràpita i les Cases d'Alcanar, realitzades entre els mesos d'abril de 2023 i d'agost de 2023, i la paralització temporal 2023 de la modalitat del rastell de cadenes. Aquests ajuts es tramiten d'acord amb l'Ordre ARP/242/2017, de 25 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d'activitats pesqueres de la flota amb port base a Catalunya (DOGC núm. 7484, de 30.10.2017), modificada per l'Ordre ACC/193/2022, d'1 d'agost (DOGC núm. 8724, de 4.8.2022).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser persones beneficiàries dels ajuts per a la paralització temporal de l'activitat pesquera les que compleixin, en el moment de presentar la seva sol·licitud, els requisits següents:

a) Els/les armadors/res d'embarcacions pesqueres que estiguin registrades com a actives en el Registre General de la flota pesquera i hagin dut a terme una activitat pesquera de, com a mínim, 120 dies naturals al mar, durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut.

b) Els/les pescadors/res que hagin treballat al mar com a mínim 120 dies naturals durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut, a bord d'una embarcació pesquera afectada per la paralització temporal.

 

QUANTIA

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 2.870.774,95 euros.

En el cas de l'ajut de la línia L01, l'import màxim de l'ajut es calcularà multiplicant el barem previst al punt 7.3 a) de les bases reguladores pel tonatge brut (GT) de l'embarcació i el nombre de dies establert com a període subvencionable als apartats 5.1 d'aquesta Resolució. A aquests efectes, el tonatge brut serà el que figura en el full d'assentament de l'embarcació.

En el cas de l'ajut de la línia L02, es multiplicarà el barem diari per embarcació previst al punt 7.3 b) de les bases reguladores pel nombre de dies establert com a període màxim subvencionable d'acord amb els apartats 5.2 i 5.3 d'aquesta Resolució.

En el cas de l'ajut de les línies L03 i L04:

Quan el període subvencionable tingui una durada igual o superior a 15 dies i igual o inferior a 31 dies, l'import màxim de l'ajuda a pescadors s'estableix en 2.160,00 €, que correspon al doble del salari mínim interprofessional per a l'any 2023, en còmput mensual.

Quan el període subvencionable tingui una durada inferior a 15 dies o superior a 31 dies, l'import màxim de l'ajuda a pescadors es calcularà multiplicant 50 € pel nombre de dies establert com a període subvencionable a l'apartat 5.1 d'aquesta Resolució.

En el cas de l'ajut de la línia L04, l'import màxim de l'ajuda es calcularà multiplicant 50 € pel nombre de dies establert com a període subvencionable d'acord amb els punts 5.2 i 5.3 d'aquesta Resolució.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 12 de setembre de 2023.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts a la conservació dels recursos genètics agrícoles adreçats a entitats de conservació, en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027

S’ha publicat al DOGC, el dia 19 de juliol de 2023 la Resolució  ACC/2575/2023, de 10 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts a la conservació dels recursos genètics agrícoles adreçats a entitats de conservació, en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (ref. BDNS 707792).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar per a l'any 2023 els ajuts a la conservació de recursos genètics agrícoles adreçats a entitats de conservació, en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/177/2023, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de Conservació de recursos genètics agrícoles adreçats a entitats de conservació, en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023- 2027 (DOGC núm. 8954, de 10.07.2023).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones jurídiques que siguin entitats de conservació públiques i privades que portin a terme actuacions de conservació de varietats locals, parents silvestres dels conreus (PSC) i/o plantes silvestres d'ús alimentari (PSUA).

 

QUANTIA

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, amb un import total de 300.000,00 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L'import de l'ajut no pot ser superior a 15.000 euros per persona beneficiària. 4 La intensitat de l'ajut és del 100% de les despeses subvencionables per cada actuació.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria és de dos mesos que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria de concessió de subvencions de l'any 2023 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+

S’ha publicat al DOGC, el dia 17 de juliol de 2023 la Resolució EMT/2550/2023, de 10 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l'any 2023 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ (ref. BDNS 707880).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte fer pública la convocatòria de concessió de subvencions de l'any 2023 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+.

Les mesures de foment del treball autònom que regula aquesta convocatòria consisteixen en la subvenció d'un import fix de fins a 15.120,00 euros per a cada jove que iniciï una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantingui aquesta activitat i romangui en situació d'alta als règims especials de treballadors autònoms (RETA), de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les persones treballadores autònomes que preveu la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/155/2023, de 13 de juny.

De conformitat amb el que preveu la lletra e) de l'apartat 2 de l'esmentada base 5, no poden ser-ne beneficiàries les persones treballadores autònomes que hagin estat beneficiàries dels ajuts especificats a l'apartat 11 d'aquesta Resolució.

 

QUANTIA

L'import destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 13.000.000,00 d'euros.

L'import dels recursos econòmics es distribuirà entre les dues línies subvencionables de la manera següent:

a) Línia 1, 500.000,00 euros per a actuacions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si s'escau, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya.

b) Línia 2, 12.500.000,00 euros per a actuacions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si s'escau, el centre de treball ubicat a Catalunya.

La quantia màxima d'aquesta subvenció és de 15.120,00 euros, per l'acció d'iniciar una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d'alta als règims especials de treballadors autònoms, de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb tota la documentació inclosa, començarà a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà a les 15.00 hores del dia 20 de setembre de 2023.

Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans especificats a la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/155/2023, de 13 de juny.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores de subvencions/ajudes del Consell Superior d'Esports a entitats públiques titulars d'infraestructures per a millora i optimització d'instal·lacions i espais esportius que fomentin el turisme esportiu sostenible, en el marc del PRTR

S’ha publicat al BOE, el dia 30 de juny de 2023 l’Ordre CUD/702/2023, de 26 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes del Consell Superior d'Esports a entitats públiques titulars d'infraestructures per a millora i optimització d'instal·lacions i espais esportius que fomentin el turisme esportiu sostenible, amb càrrec als fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

OBJECTE I FINALITAT

La present Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores de les subvencions a Administracions Públiques territorials i aquells organismes públics i entitats de dret públic dependents d'aquestes Administracions Públiques, que siguin titulars d'instal·lacions i/o espais esportius, destinades a la inversió per a promoure la reforma sostenible i inclusiva d'instal·lacions i espais esportius en els quals es puguin desenvolupar projectes relacionats amb el sector del turisme esportiu amb la finalitat de modernitzar la nostra indústria turística associada a l'esport, i el termini d'execució del qual es trobi entre l'1 de febrer de 2020 i el 30 de setembre de 2025.

Cada entitat sol·licitant haurà de presentar una única sol·licitud, que podrà contenir fins a un màxim de dos projectes per als quals se sol·liciti finançament, que s'executin entre l'1 de febrer de 2020 i el 30 de setembre de 2025, podent englobar una o diverses de les categories de despeses indicades a continuació. Despeses d'inversions:

a) Adequació i millores d'espais i instal·lacions esportives.

b) Adequació i millora d'accessos i aparcaments.

c) Adequació de vestuaris i altres espais complementaris de suport a l'activitat esportiva, com a gimnasos, sales de readaptació i infermeria, així com residències i sales destinades a la formació

d) Millores en l'eficiència energètica.

e) Adequació, adaptació i millores de les instal·lacions, sempre que el resultat impliqui una millora en la consecució dels objectius de transició ecològica, digitalització, igualtat i inclusió, accessibilitat i/o seguretat en les instal·lacions.

f) Actuacions que desenvolupin i/o millorin la digitalització de l'activitat turístic esportiva en tots els seus àmbits de desenvolupament.

g) Elaboració del disseny i/o projecte d'inversió de les actuacions recollides en el present apartat

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiaris de les subvencions o ajudes per a les quals existeixi consignació pressupostària les Administracions Públiques territorials i aquells organismes públics i entitats de dret públic dependents d'aquestes Administracions Públiques, que siguin titulars d'instal·lacions i/o espais esportius en els quals es puguin desenvolupar activitats de turisme esportiu sostenible.

A l'efecte d'aquesta Ordre, s'entendrà com a turisme esportiu aquell que impliqui el desplaçament i/o allotjament de persones per a presenciar i/o participar en algun esdeveniment de caràcter esportiu o per a practicar activitat fisicoesportiva en tots els seus àmbits d'actuació.

Els beneficiaris hauran d'acreditar davant el Consell Superior d'Esports (en endavant, CSD) que reuneixen condicions de solvència econòmica, tècnica i professional per a realitzar l'activitat de què es tracti, en els casos i terminis que determini la corresponent convocatòria.

L'admissió a tràmit d'una sol·licitud de subvencions o ajudes no generarà cap compromís de concessió d'aquella.

 

QUANTIA

S'estableix un import total màxim a percebre per cada entitat beneficiària de 600.000 euros, amb independència de si es presenten un o dos projectes en la sol·licitud.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà l'establert en la corresponent convocatòria, sense que en cap cas superi el termini de trenta dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts destinats als armadors i a les armadores de les embarcacions de pesca amb port base a Catalunya per compensar les pèrdues econòmiques ocasionades per l'increment del cost del gasoil com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna

S’ha publicat al DOGC, el dia 23 de juny de 2023 la Resolució ACC/2228/2023, de 19 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats als armadors i a les armadores de les embarcacions de pesca amb port base a Catalunya per compensar les pèrdues econòmiques ocasionades per l'increment del cost del gasoil com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia (ref. BDNS 704235).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts per compensar les pèrdues econòmiques ocasionades per l'increment del cost del gasoil com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia en el període de l'1 de juliol de 2022 al 31 de desembre de 2022, d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/157/2023, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats als armadors i a les armadores de les embarcacions de pesca amb port base a Catalunya per compensar les pèrdues econòmiques ocasionades per l'increment del cost del gasoil com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) (DOGC núm. 8939, de 19.06.2023).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries els armadors i les armadores de les embarcacions de pesca amb port base a Catalunya que, en el moment de presentar la sol·licitud, es trobin registrades com a actives en el Registre General de Flota Pesquera i hagin dut a terme activitat pesquera durant el segon semestre de 2022.

 

QUANTIA

Els ajuts que preveu aquesta Resolució tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i són per un total de 2.056.707,32 euros. La determinació de l'import dels ajuts s’haurà de calcular d’acord amb la base 5 de l’Ordre ACC/157/2023, de 14 de juny.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació és de 10 dies que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores dels ajuts destinats als armadors i a les armadores de les embarcacions de pesca amb port base a Catalunya per compensar les pèrdues econòmiques ocasionades per l'increment del cost del gasoil

S’ha publicat al DOGC, el dia 19 de juny de 2023 l’Ordre  ACC/157/2023, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats als armadors i a les armadores de les embarcacions de pesca amb port base a Catalunya per compensar les pèrdues econòmiques ocasionades per l'increment del cost del gasoil com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte dels ajuts és compensar l'increment del cost del gasoil com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia emprat en l'activitat pesquera extractiva exercida durant el segon semestre de 2022, de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries els armadors i les armadores de les embarcacions de pesca amb port base a Catalunya que, en el moment de presentar la sol·licitud, es trobin registrades com a actives en el Registre General de Flota Pesquera i hagin dut a terme activitat pesquera durant el segon semestre de 2022.

 

QUANTIA

Els ajuts tenen caràcter de subvenció per compensar les pèrdues descrites a l'apartat 1 d'aquestes bases reguladores i estan cofinançades pel FEMP, que hi participa en un 75%, i per la Generalitat de Catalunya, que hi participa amb el 25% restant a través dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La quantia s’ha de determinar d’acord amb la Base 5 de l’Ordre ACC/157/2023, de 14 de juny.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores dels ajuts destinats als armadors i a les armadores de les embarcacions de pesca amb port base a Catalunya per compensar les pèrdues econòmiques ocasionades per l'increment del cost del gasoil

S’ha publicat al DOGC, el dia 19 de juny de 2023 l’Ordre  ACC/157/2023, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats als armadors i a les armadores de les embarcacions de pesca amb port base a Catalunya per compensar les pèrdues econòmiques ocasionades per l'increment del cost del gasoil com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte dels ajuts és compensar l'increment del cost del gasoil com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia emprat en l'activitat pesquera extractiva exercida durant el segon semestre de 2022, de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries els armadors i les armadores de les embarcacions de pesca amb port base a Catalunya que, en el moment de presentar la sol·licitud, es trobin registrades com a actives en el Registre General de Flota Pesquera i hagin dut a terme activitat pesquera durant el segon semestre de 2022.

 

QUANTIA

Els ajuts tenen caràcter de subvenció per compensar les pèrdues descrites a l'apartat 1 d'aquestes bases reguladores i estan cofinançades pel FEMP, que hi participa en un 75%, i per la Generalitat de Catalunya, que hi participa amb el 25% restant a través dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La quantia s’ha de determinar d’acord amb la Base 5 de l’Ordre ACC/157/2023, de 14 de juny.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+

S’ha publicat al DOGC, el dia 16 de juny de 2023 l’Ordre EMT/155/2023, de 13 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de subvencions per promoure la incorporació al mercat de treball de joves desocupats com a persones treballadores autònomes (iniciatives d'autoocupació) en l'àmbit temporal que estableixi la convocatòria corresponent d'aquests ajuts.

Aquesta actuació podrà ser cofinançada per la Unió Europea en el marc del Programa del Fons Social Europeu Plus (FSE+) de Catalunya 2021-2027, i és coherent amb el tipus d'accions afins que descriu l'objectiu específic de millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'activació de tots els demandants d'ocupació, en particular per als joves, especialment mitjançant l'aplicació de la Garantia juvenil, per als aturats de llarga durada i els col·lectius menys afavorits en el mercat laboral, i per a les persones inactives, així com mitjançant el foment de l'ocupació per compte propi i l'economia social.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els treballadors/ores autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d'iniciar l'activitat com a autònoms i que, prèviament, compleixin els requisits que estableix la base 6 d'aquest annex 1.

No en poden ser beneficiàries les persones en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents en el moment de presentar la sol·licitud o durant el període subvencionable:

a) Els socis/sòcies de societats mercantils, cooperatives de treball associat, societats laborals o societats civils privades; ni tampoc els membres de comunitats de béns o d'entitats sense personalitat jurídica.

b) Els treballadors/ores autònoms col·laboradors.

c) Els treballadors/ores autònoms que hagin exercit la mateixa activitat econòmica o similar per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d'inici de l'activitat econòmica per la qual sol·liciten l'ajut.

d) Els treballadors/ores autònoms que des de l'inici de la seva activitat i durant els 18 mesos següents hagin estat contractats per compte d'altri. A aquests efectes s'exceptua la simultaneïtat amb la contractació per compte d'altri d'acord amb els límits següents:

Es permet simultaniejar el treball per compte propi amb el treball per compte d'altri un màxim de 18 permanències en un període de 18 mesos. En cas de baixa anticipada com a treballador o treballadora autònom, d'acord amb el que preveu la base 23.3.b) d'aquest annex 1, es farà el prorrateig del límit de 18 permanències en funció dels mesos que hagi estat d'alta.

A efectes d'aquest apartat, una permanència correspon a un dia de jornada completa en situació d'alta a la Seguretat Social com a treballador/ora per compte d'altri.

e) Els treballadors/ores autònoms que hagin estat beneficiaris d'aquest ajut o similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.

 

QUANTIA

S'ha fixat un mòdul, d'acord amb l'informe tècnic motivat, a l'efecte de determinar l'import de la subvenció i de la seva justificació, que s'ha de fer pel règim de mòduls, segons estableixen els articles de l'11 al 13 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, modificada per l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny.

La referència per determinar la quantia del mòdul és la normativa estatal per la qual es fixa el salari mínim interprofessional per a cada anualitat, amb les 14 pagues prorratejades a 12 mesos, entenent aquesta com una referència objectiva vàlida per a la determinació d'un mòdul econòmic en l'àmbit de les subvencions.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s'establirà en la convocatòria corresponent.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01)

S’ha publicat al DOGC, el dia 15 de juny de 2023 la Resolució ACC/2094/2023, de 8 de juny, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2023- 2024 (ref. BDNS 702255).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts destinats a la participació (operació 03.01.01) i a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/133/2022, d'1 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) (DOGC núm. 8686, de 10.6.2022) i modificades per l'Ordre ACC/140/2023, de 2 de juny (DOGC núm. 8932 de 08.06.2023).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud:

Per a l'operació 1, ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments, són persones beneficiàries els/les agricultors/ores actius/ives, d'acord amb l'article 8 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, i agrupacions d'agricultors/ores que participen per primera vegada en un programa de qualitat dels aliments. Aquestes persones poden sol·licitar l'ajut els cinc anys posteriors a la data d'inscripció en el programa de qualitat respectiu.

Per a l'operació 1, són entitats sol·licitants i perceptores d'aquests ajuts els consells reguladors que representen els/les agricultors/ores i ramaders/deres inscrits en el programa de qualitat.

Per a l'operació 2, ajuts per a les activitats d'informació i promoció, poden ser beneficiàries i sol·licitants d'aquest ajuts els consells reguladors i les federacions de consells reguladors dels programes de qualitat dels aliments.

 

QUANTIA

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 2.979.962,71 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions que preveu l'apartat 3 d'aquestes bases reguladores.

En el cas de l'operació 1:

a) D'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022, la quantia màxima de les subvencions concedides per explotació és de 3.000,00 euros l'any.

b) El percentatge d'ajut és del 100% de l'import de les actuacions que preveu l'apartat 3.1 d'aquestes bases reguladores.

c) L'import mínim de l'ajut per sol·licitant és de 400 euros.

d) L'import màxim per sol·licitant és de 500.000,00 euros.

En el cas de l'operació 2:

a) L'import màxim de l'ajut és de 150.000,00 euros per persona beneficiària.

b) El percentatge d'ajut és del 70% de la despesa subvencionable.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts per a armadors, pescadors autònoms enrolats i pescadors per compte d'altri, destinats a les paralitzacions temporals d'activitats pesqueres realitzades entre els mesos d'octubre de 2022 i abril de 2023

S’ha publicat al DOGC, el dia 8 de juny de 2023 la Resolució ACC/1976/2023, d'1 de juny, per la qual es convoquen els ajuts per a armadors, pescadors autònoms enrolats i pescadors per compte d'altri, destinats a les paralitzacions temporals d'activitats pesqueres realitzades entre els mesos d'octubre de 2022 i abril de 2023 de les embarcacions de pesca amb port base a Catalunya de les modalitats d'encerclament, palangre de superfície, sonsera i arrossegament i la paralització temporal realitzada l'any 2022 de la modalitat de rastell de cadenes, d'acord amb el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) (ref. BDNS 701178).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts a la paralització temporal d'activitats pesqueres de la flota amb port base a Catalunya, d'acord amb el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA), destinats als armadors a què fa referència l'apartat 3.1.a) i pescadors per compte d'altri i autònoms enrolats (en endavant, pescadors) a què fa referència l'apartat 3.1.b) i 3.1.c) respectivament, de l'annex 1 de l'Ordre ARP/242/2017, de 25 d'octubre, corresponents a les paralitzacions temporals de les modalitats d'encerclament, palangre de superfície, sonsera amb port base a Catalunya i per a la modalitat d'arrossegament amb ports base a Roses, Llançà, el Port de la Selva, Blanes i Arenys de Mar, realitzades entre els mesos d'octubre de 2022 i abril de 2023, i la paralització temporal 2022 de la modalitat del rastell de cadenes. Aquests ajuts es tramiten d'acord amb l'Ordre ARP/242/2017, de 25 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d'activitats pesqueres de la flota amb port base a Catalunya (DOGC 7484, de 30.10.2017), modificada per l'Ordre ACC/193/2022, d'1 d'agost (DOGC 8724, de 4.8.2022).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser persones beneficiàries dels ajuts per a la paralització temporal de l'activitat pesquera les que compleixin, en el moment de presentar la seva sol·licitud, els requisits següents:

a) Els/les armadors/res d'embarcacions pesqueres que estiguin registrades com a actives en el Registre General de la flota pesquera i hagin dut a terme una activitat pesquera de, com a mínim, 120 dies naturals al mar, durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut.

b) Els/les pescadors/res que hagin treballat al mar com a mínim 120 dies naturals durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut, a bord d'una embarcació pesquera afectada per la paralització temporal.

 

QUANTIA

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 4.801.457,10 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA). Aquest import màxim es distribueix per cada línia d'ajut de la manera següent:

- L01 - ajuts a armadors de les embarcacions de les modalitats de la sonsera i rastell de cadenes: 170.838,16 euros.

- L02 - ajuts a armadors de les embarcacions de les modalitats d'encerclament i palangre de superfície: 686.736,00 euros.

- L03 - ajuts a armadors de les embarcacions de la modalitat d'arrossegament: 1.551.032,94 euros.

- L04 - ajuts a pescadors (per compte d'altri i armadors autònoms enrolats) de les embarcacions de les modalitats de la sonsera i rastell de cadenes: 191.050,00 euros.

- L05 - ajuts a pescadors (per compte d'altri i armadors autònoms enrolats) de les embarcacions de les modalitats d'encerclament i palangre de superfície: 1.505.500,00 euros.

- L06 - ajuts a pescadors (per compte d'altri i armadors autònoms enrolats) de les embarcacions de la modalitat d'arrossegament: 696.300,00 euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

ENLLAÇOS

La UE obre la segona convocatòria per a impulsar la transformació de les ciutats, més verdes, sostenibles i amb més talent

En el marc de la política de cohesió de la UE (FEDER), s’ha obert una nova convocatòria de la Iniciativa Urbana Europea per valor de 120 milions d’euros per a projectes innovadors que desenvolupin i provin noves solucions per als reptes urbans actuals.

La convocatòria busca projectes que impulsin una transformació efectiva en les ciutats, generin inversions i n’inspirin d’altres.

Els projectes han de girar entorn d’una de les tres prioritats següents:

·       ciutats més verdes: experimentar i aplicar solucions innovadores tangibles per a infraestructures verdes i blaves que donin resposta als reptes en matèria de biodiversitat, contaminació i clima;

·       turisme sostenible: impulsar la transformació verda i digital, la resiliència i la sostenibilitat a llarg termini en el sector turístic. Això es podria assolir diversificant els productes turístics, buscant una repercussió local positiva en termes socials i ambientals i millorant les connexions amb els municipis més petits i les zones més remotes;

·       aprofitar el talent en les ciutats que perden població: projectes pilot ubicats i integrats al municipi per provar noves solucions de retenció i atracció de talent. Això es podria assolir amb la implicació del teixit social del municipi i treballant les dimensions econòmica, social i ambiental de les conseqüències de la transició demogràfica.

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) finançarà el 80 % del cost dels projectes seleccionats. Cada projecte podrà rebre fins a 5 milions d’euros. Una part d’aquest finançament es destinarà a la transferència de solucions innovadores a d’altres ciutats europees perquè la repercussió sigui encara més gran, especialment en les ciutats i les regions que més necessiten una transformació urbana sostenible. Amb aquest objectiu, els ajuntaments que hagin rebut un ajut crearan partenariats de transferència amb tres altres ciutats a fi de replicar els projectes.

Es poden presentar a la convocatòria totes les ciutats de la UE, tant individualment com en grup. Les entitats que hi estiguin interessades poden inscriure’s a seminaris informatius i altres reunions planificades per a les properes setmanes. Se’n publicarà la informació al web de la Iniciativa Urbana Europea.

El termini per presentar candidatures acaba el 5 d’octubre de 2023.

Rerefons 

La Iniciativa Urbana Europea ja va obrir una primera convocatòria de propostes l’octubre del 2022 per contribuir a la Nova Bauhaus Europea. S’hi van presentar 99 sol·licituds de 21 estats membres. Els guanyadors d’aquella convocatòria s’anunciaran al mes de juny.

La Iniciativa Urbana Europea, que té assignat un pressupost de 450 milions d’euros del FEDER, és un nou instrument per reforçar la dimensió urbana de la política de cohesió en el període 2021-2027. En el període de programació 2021-2027, com a mínim el 8 % dels recursos del FEDER en cada estat membre s’han d’invertir en prioritats i projectes triats per les ciutats mateixes en funció de les seves pròpies estratègies de desenvolupament urbà sostenible.

Més enllà de la innovació, la Iniciativa Urbana Europea fomenta les capacitats de les zones urbanes d’arreu d’Europa. Aporta dades per a la formulació de polítiques i l’intercanvi de coneixements en matèria de desenvolupament urbà sostenible, en particular mitjançant l’Agenda Urbana per a la UE.

La Iniciativa Urbana Europea la gestionen la Comissió i la regió francesa dels Alts de França. Continua la labor iniciada per les Accions Innovadores Urbanes del període de programació 2014-2020 però amb un èmfasi encara més gran en la innovació urbana, la sostenibilitat i la replicabilitat en altres ciutats.

Més informació

Iniciativa Urbana Europe.

Plataforma de dades obertes sobre la política de cohesió.

Convocatòria de la mesura d'ajut a la collita en verd de raïm per vinificar, per a la campanya 2023

S’ha publicat al DOGC, el dia 20 d’abril de 2023 la Resolució ACC/1313/2023, de 17 d'abril, per la qual es convoca la mesura d'ajut a la collita en verd de raïm per vinificar, per a la campanya 2023 (ref. BDNS 688580).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar, per a la campanya 2023, l'ajut corresponent a la mesura relativa a la collita en verd de raïm per vinificar, d'acord amb les bases reguladores comunes contingudes en el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, i les específiques per a aquesta mesura contingudes en la Secció 5a de la norma esmentada.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran presentar sol·licituds per a acollir-se al finançament de les mesures de promoció en tercers països:

a) Empreses vinícoles.

b) Organitzacions de productors vitivinícoles i associacions d'organitzacions de productors vitivinícoles, definides d'acord amb els articles 152 i 156 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre.

c) Organitzacions interprofessionals definides i reconegudes en l'àmbit nacional d'acord amb els articles 157 i 158 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre, i reconegudes per Espanya segons el que es disposa en la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.

d) Organitzacions professionals: s'entendrà com a organitzacions professionals aquelles que exerceixin la seva activitat majoritàriament en el sector del vi, i que estiguin reconegudes en l'àmbit nacional d'acord amb la normativa vigent, i que tinguin entre els seus fins estatuaris la realització d'activitats de promoció.

e) Òrgans de gestió i de representació de les indicacions geogràfiques protegides i denominacions d'origen protegides víniques, així com les seves associacions.

f) Les associacions temporals o permanents de productors que tinguin entre els seus fins el desenvolupament d'iniciatives en matèria de promoció i comercialització del vi.

g) Cooperatives que comercialitzen vins elaborats per elles o pels seus associats.

h) Les entitats associatives sense ànim de lucre participades exclusivament per empreses del sector vitivinícola que tinguin entre els seus fins la promoció exterior dels vins.

i) Els Organismes Públics amb competència legalment establerta per a desenvolupar actuacions de promoció de productes i mercats en tercers països.

 

QUANTIA

El finançament de les accions auxiliades per aquesta intervenció és íntegrament a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).

La collita en verd haurà de fer-se de manera manual o mecànica; no serà subvencionable la collita química. D'acord amb l'article 83 del Reial decret 1363/2018, l'import de l'ajut a la collita en verd serà el resultat de sumar els components següents:

a) La compensació pels costos directes de destrucció o eliminació dels gotims de raïm. Aquesta compensació serà de 444,80 euros/hectàrea, tant si la collita es fa de manera manual amb mitjans propis com si es fa amb mitjans aliens, i 257,98 euros/hectàrea si es fa amb mètodes mecànics.

b) La compensació per la pèrdua d'ingressos per cada parcel·la objecte d'ajut, que es calcularà com el valor mitjà del raïm de les tres últimes campanyes a la parcel·la objecte de l'ajut.

Es considerarà com a valor de l'import/kg de raïm, el publicat per l'Observatori Agroalimentari de Preus, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/observatori-agroalimentari-preus/preus-origen/preus-percebuts-pages/dades/

Els anys considerats per al càlcul són el 2019, 2021 i 2022, imports 31,56 €, 31,70 € i 38,33 € per cada 100 kg de raïm, respectivament. L'import de l'ajut resultant és el 50% del sumatori dels dos components del càlcul.

 

SOL·LICITUDS

Les persones interessades que compleixin les condicions previstes a les bases reguladores esmentades en l'article anterior poden presentar les seves sol·licituds i la documentació corresponent entre el 15 d'abril i el 30 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts associats al contracte global d'explotació en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 per a l'any 2023

S’ha publicat al DOGC, el dia 19 d’abril de 2023 la Resolució ACC/1289/2023, de 14 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 per a l'any 2023 (ref. BDNS 688208).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar per al 2023 els ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d'explotació (en endavant CGE) en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (d'ara endavant PEPAC), d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/70/2023, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (DOGC núm. 8890, de 5.4.2023). Els ajuts a la sostenibilitat convocats són les pràctiques agroambientals de l'annex 1 de l’esmentada ordre, que es relacionen a continuació:

- Conreus sostenibles (intervenció 6501.2).

- Pastures sostenibles (intervenció 6501.3).

- Apicultura sostenible (intervenció 6501.4).

- Protecció de l'avifauna en zones estepàries de la xarxa Natura 2000 (intervenció 6501.5).

- Manteniment i millora d'hàbitats en zones humides (intervenció 6501.6).

- Sistemes alternatius a la lluita química (intervenció 6501.7).

- Conservació de recursos genètics agrícoles adreçada a agricultors (intervenció 6505.2).

- Conservació de recursos genètics ramaders (intervenció 6505.1).

- Producció agrària ecològica (intervenció 6503).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries dels ajuts que regula aquesta Ordre les persones que compleixin els requisits específics dels ajuts definits als annexos corresponents d'aquesta Ordre i les condicions generals següents:

a) No incórrer en cap causa que impedeixi obtenir la condició de persona beneficiària de les establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, ni en cap supòsit de l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002. Les comunitats de béns, les explotacions en règim de titularitat compartida o les explotacions en règim de cotitularitat poden ser beneficiàries dels ajuts sempre que llurs membres compleixin aquesta condició.

b) Pel que fa a la inhabilitació per rebre subvencions, si es produeix durant la vigència dels compromisos dels ajuts, aquests ajuts passen a considerar-se nuls des d'aquest moment amb caràcter general, amb la pèrdua corresponent al dret de percebre contraprestacions que encara no s'hagin fet efectives.

c) En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d'empreses de més de 150 persones treballadores, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

d) En el cas d'establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística.

e) Per a subvencions d'import superior a 30.000 euros, quan els sol·licitants siguin únicament subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no podran obtenir la condició de beneficiàries les empreses que incompleixin els terminis de pagament previstos en l'esmentada llei.

f) Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 2.

 

QUANTIA

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, amb un import total de 17.022.807,02 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). La quantia dels ajuts es determinarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d'acord amb els criteris de priorització que estableixen els annexos corresponents de l'ordre que aprova les bases reguladores, i tenint en compte els imports màxims de la dotació del DACC per línia d'ajut següents:

Pràctiques agroambientals, fins a un import màxim de 10.000,00 euros de l'anualitat 2023 i 9.693.000,00 euros de l'anualitat 2024, els quals es distribuiran de la manera següent:

i. Conreus sostenibles, fins a un import màxim de 2.907.000,00 euros de l'anualitat 2024.

ii. Pastures sostenibles, fins a un import màxim de 547.200,00 euros de l'anualitat 2024.

iii. Apicultura sostenible, fins a un import màxim de 570.000,00 euros de l'anualitat 2024.

iv. Protecció de l'avifauna en zones estepàries de la xarxa Natura 2000, fins a un import màxim de 364.800,00 euros de l'anualitat 2024.

v. Manteniment i millora d'hàbitats en zones humides, fins a un import màxim de 2.736.000,00 euros de l'anualitat 2024.

vi. Sistemes alternatius a la lluita química, fins a un import màxim d'1.539.000,00 euros de l'anualitat 2024.

vii. Conservació de recursos genètics agrícoles adreçada a agricultors, fins a un import màxim de 57.000,00 euros de l'anualitat 2024.

viii. Conservació de recursos genètics ramaders, fins a un import màxim de 10.000,00 euros de l'anualitat 2023 i 187.000,00 euros de l'anualitat 2024.

ix. Producció agrària ecològica, fins a un import màxim de 785.000,00 euros de l'anualitat 2024.

 

SOL·LICITUDS

El període de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria és el comprès entre el dia 1 de març i el dia 31 de maig de 2023, ambdós inclosos.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria europea del European Urban Initiative (EUI) per a intercanvis entre ciutats i d’activitats per a comparar les estratègies de desenvolupament urbà sostenible

L’European Urban Initiative (EUI), s’organitza en 3 àrees principals: 

 • Accions innovadores - Donar suport a les autoritats urbanes amb un cofinançament directe del 80% i fins a 5 milions d'euros de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), permetent a les ciutats de la UE actuar com a bancs de prova per a la seva idea innovadora i transferir-la a altres ciutats. 
 • Construcció de capacitats - Enfortiment de les capacitats de les ciutats en el disseny d'estratègies, polítiques i pràctiques de desenvolupament urbà sostenible d'una manera integrada i participativa. 
 • Construcció i comunicació del coneixement: proporcionar un entorn de coneixement a les ciutats per garantir un accés més fàcil al coneixement horitzontal i temàtic i compartir el coneixement sobre desenvolupament urbà sostenible. 

S’han obert dues convocatòries per a la creació de capacitats: 

 1. Intercanvis ciutat a ciutat 

OBJECTIU

Discutir amb altres professionals urbans repte específics. Un intercanvi de ciutat a ciutat reuneix una autoritat urbana ('el sol·licitant') que s'enfronta a un repte d'implementació específic relacionat amb el desenvolupament urbà sostenible i una altra autoritat urbana d'un Estat membre de la UE diferent amb experiència que podria ajudar a fer front a aquest repte ('el company') per a una visita a curt termini i implementada ràpidament. En principi, els intercanvis ciutat a ciutat són de naturalesa bilateral, però es pot incloure un segon parell, si es justifica.  

Un intercanvi de ciutat a ciutat és una activitat de baix a dalt, sota demanda. El contingut, el calendari i el format de l'intercanvi els defineix el sol·licitant en funció de les seves necessitats específiques relacionades amb el disseny i la implementació del Desenvolupament Urbà Sostenible. Els companys han de ser identificats pel sol·licitant.  L'objectiu d'un intercanvi de ciutat a ciutat és millorar la capacitat del sol·licitant per afrontar el repte identificat mitjançant un procés d'aprenentatge entre iguals i d'intercanvi d'expertesa. S'espera que els companys comparteixin coneixements pràctics i coneixements adaptats al repte identificat i al context urbà del sol·licitant. Els intercanvis ciutat a ciutat ofereixen oportunitats a curt termini per a l'aprenentatge entre iguals. Poden ser tan senzills com una visita entre dues ciutats. Quan estigui degudament justificat, un sol·licitant pot definir fins a tres visites per sol·licitud que s'han de completar en un termini de cinc mesos, si una sèrie d'esdeveniments és més adequat per fer front al repte identificat.   

El sol·licitant selecciona el format més adequat per a cada visita segons les seves necessitats: una visita de sortida en la qual el sol·licitant viatja a una ciutat igual o una visita d'entrada on el company visita la ciutat sol·licitant. Cada visita pot durar entre dos i cinc dies.   

S'espera que els sol·licitants implementin la visita el més aviat possible després de l'aprovació. 

BENEFICIARIS

Només les autoritats urbanes dels estats membres de la UE són elegibles per sol·licitar-ho. No hi ha cap requisit mínim de població per a la ciutat, poble, àrea urbana funcional o suburbi. Les parts interessades rellevants també poden participar en l'intercanvi juntament amb l'autoritat urbanística si així ho justifica la sol·licitud.   Es fomenten especialment les aplicacions de ciutats amb menys de 500.000 habitants i de regions menys desenvolupades i regions de transició.   

Tots els sol·licitants han de demostrar el seu interès en els enfocaments integrats i basats en el lloc del desenvolupament urbà sostenible o la seva implicació en la implementació d'estratègies de desenvolupament urbà sostenible. 

TERMINI

Del 4 d'abril de 2023 al 17 de novembre de 2023 a les 12:00 CET. Les sol·licituds es presenten i s'aproven per a la seva implementació de manera continuada mentre la convocatòria estigui oberta.  

  

 1. Revisions per iguals 

OBJECTIU

Les revisions per iguals de l'EUI són un conjunt d'activitats predefinides realitzades per una cohort de ciutats per comparar les seves estratègies de desenvolupament urbà sostenible (SUD). L'objectiu és millorar el disseny i la implementació d'estratègies de SUD mitjançant un procés de benchmarking, aprenentatge entre iguals i provisió de recomanacions.  L'activitat reuneix les autoritats urbanes en procés de revisió –són les ciutats en revisió–, i les autoritats urbanes que ofereixen informació sobre els reptes als quals s'enfronten les ciutats avaluades –són les iguals. Una revisió per iguals segueix una metodologia fixa i un procés d'implementació específic. Les ciutats avaluades defineixen els reptes a abordar segons les seves necessitats específiques, però el format i el calendari de l'activitat estan predefinits per l'EUI. Les sol·licituds tant per a les ciutats avaluades com per als companys es presenten en convocatòries específiques llançades almenys una vegada a l'any. Les ciutats sota revisió es beneficiaran de l'experiència d'avaluació de primera mà i de l'ús dels resultats de la revisió per iguals per millorar encara més les seves pròpies estratègies. Totes les ciutats participants discutiran qüestions i reptes comuns relacionats amb el seu treball actual sobre estratègies integrades de desenvolupament sostenible. Per aconseguir l'objectiu de creació de capacitats d'una revisió per iguals, s'espera que els companys comparteixin coneixements pràctics i coneixements que ajudin a millorar el disseny i la implementació de les estratègies SUD de les ciutats avaluades. Tot i que les ciutats avaluades són les principals beneficiaries, tant les ciutats avaluades com els companys poden millorar les seves capacitats gràcies al procés d'aprenentatge entre iguals. Es preveu que la convocatòria de sol·licituds per a parells de les revisions per iguals de la tardor/hivern de 2023 de l'EUI es llançarà a mitjans de juny.  

BENEFICIARIS

Les autoritats elegibles són les autoritats urbanes implicades en el disseny, actualització o implementació d'una estratègia SUD d'acord amb l'article 11 del Reglament FEDER. 

TERMINI

Del 4 d'abril al 29 de maig de 2023 a les 12:00 CEST.   

Més informació. ENLLAÇ.

Bases reguladores dels ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d'explotació en el marc del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027

S’ha publicat al DOGC, el dia 5 d’abril de 2023 l’Ordre ACC/70/2023, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d'explotació en el marc del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte de l'Ordre és aprovar les normes que regeixen els ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d'explotació, d'ara endavant CGE, a què es refereix el paràgraf següent, en el marc del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027, d'ara endavant PEPAC, d'acord amb el Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021, i normativa de desenvolupament i aplicable.

Els ajuts a la sostenibilitat associats al CGE en el marc del PEPAC 2023-2027 que es regulen en aquesta Ordre són les següents:

- Conreus sostenibles (intervenció 6501.2)

- Pastures sostenibles (intervenció 6501.3)

- Apicultura sostenible (intervenció 6501.4)

- Protecció de l'avifauna en zones estepàries de la xarxa Natura 2000 (intervenció 6501.5)

- Manteniment i millora d'hàbitats en zones humides (intervenció 6501.6)

- Sistemes alternatius a la lluita química (intervenció 6501.7)

- Conservació de recursos genètics agrícoles adreçada a agricultors (intervenció 6505.2)

- Conservació de recursos genètics ramaders (intervenció 6505.1)

- Producció agrària ecològica (intervenció 6503)

Les especificitats de regulació de cada intervenció es conté en l'annex 1.

Pel que fa a la finalitat, el CGE és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries, d'acord amb la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural, en especial del PEPAC 2023-2027. L'objectiu del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible. Per això, les persones titulars d'explotació que sol·liciten algun dels ajuts associats a CGE assumeixen els compromisos corresponents a cadascun per poder rebre aquests ajuts.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries dels ajuts que regula aquesta Ordre les persones que compleixin els requisits específics dels ajuts definits als annexos corresponents d'aquesta Ordre i les condicions generals següents:

a) No incórrer en cap causa que impedeixi obtenir la condició de persona beneficiària de les establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, ni en cap supòsit de l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002. Les comunitats de béns, les explotacions en règim de titularitat compartida o les explotacions en règim de cotitularitat poden ser beneficiàries dels ajuts sempre que llurs membres compleixin aquesta condició.

b) Pel que fa a la inhabilitació per rebre subvencions, si es produeix durant la vigència dels compromisos dels ajuts, aquests ajuts passen a considerar-se nuls des d'aquest moment amb caràcter general, amb la pèrdua corresponent al dret de percebre contraprestacions que encara no s'hagin fet efectives.

c) En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d'empreses de més de 150 persones treballadores, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

d) En el cas d'establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística.

e) Per a subvencions d'import superior a 30.000 euros, quan els sol·licitants siguin únicament subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no podran obtenir la condició de beneficiàries les empreses que incompleixin els terminis de pagament previstos en l'esmentada llei.

f) Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 2.

 

QUANTIA

Tots els ajuts associats al CGE tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). La determinació de la quantia dels ajuts es farà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d'acord amb els criteris de priorització que estableixen els annexos corresponents d'aquesta Ordre i tenint en compte els imports màxims per a cada línia d'ajut que es publiquin en la resolució de la convocatòria.

La quantia màxima del pressupost establerta per a cadascuna de les línies d'ajut s'estableix a la resolució de la convocatòria corresponent.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts és el comprès entre l'1 de març de 2023 i el 31 de maig de 2023, inclosos, d'acord amb el termini de presentació de la sol·licitud única establert en l'article 108.2 el Reial decret 1048/2022.

 

ENLLAÇOS

Ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya en el marc de la Intervenció sectorial en el sector del vi del Pla estratègic de la Política agrícola comuna 2023-2027

S’ha publicat al DOGC, el dia 4 d’abril de 2023 l’Ordre ACC/68/2023, de 31 de març, per la qual es regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya en el marc de la Intervenció sectorial en el sector del vi del Pla estratègic de la Política agrícola comuna 2023-2027.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Ordre té per objecte regular determinats requisits d'aplicació a Catalunya de la intervenció de reestructuració i/o reconversió de la vinya recollida a la Intervenció sectorial vitivinícola continguda en el Pla estratègic de la Política agrícola comuna, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021, pel qual s'estableixen normes en relació amb l'ajut als plans estratègics que han d'elaborar els estats membres en el marc de la Política agrícola comuna (plans estratègics de la PAC), finançada amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Es podran acollir a l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya en el marc de la Intervenció sectorial vitivinícola 2023-2027 les persones que complexin els requisits que s'estableixen en l'article 3 del Reial decret 905/2022 i els requisits d'admissibilitat de l'article 5 de la mateixa norma, i que en el moment de la sol·licitud siguin titulars de les parcel·les que s'han de reestructurar i/o reconvertir i que es destinin o vulguin destinar a la producció de raïm per a vinificació.

 

QUANTIA

Els ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya són a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA) i es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pels fons FEAGA i el FEADER.

 

SOL·LICITUDS

La sol·licitud d'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya es pot presentar des de l'inici del termini de presentació de la sol·licitud única fins a la data que determini la convocatòria.

 

ENLLAÇOS

 

Convocatòria de l'ajut temporal excepcional destinat a les indústries PIME que es dediquin a la transformació i comercialització dels productes agrícoles previstos a l’annex I del TFUE afectades per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna

S’ha publicat al DOGC, el dia 14 de març de 2023 la Resolució ACC/830/2023, de 8 de març, per la qual es convoca l'ajut temporal excepcional destinat a les indústries PIME que es dediquin a la transformació i comercialització dels productes agrícoles previstos a l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) afectades per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna corresponents al PDR 2014-2022 (mesura 22) (ref. BDNS 680820).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar l'ajut temporal excepcional per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna corresponents al PDR 2014-2022, per a les indústries PIME que es dediquin a la transformació i comercialització dels productes agrícoles previstos a l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) o del cotó, a excepció dels productes de la pesca, que no puguin ser beneficiàries d'altres línies d'ajuts establertes per motiu de la compensació de les pèrdues ocasionades per la crisi bèl·lica a Ucraïna, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/263/2022, de 12 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut temporal excepcional destinat al sector porcí no integrat i a determinades espècies d'aus i indústries agroalimentàries, que tinguin la condició de petita o mitjana empresa (PIME), afectades per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna, corresponents al Programa per al desenvolupament rural (PDR) 2014-2022 (mesura 22) (DOGC núm. 8813, de 15 de desembre de 2022).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Seran beneficiaris d'aquest ajut:

a) Les persones productores del sector porcí que exerceixen la seva activitat de manera independent i no en règim d'integració (contracte regulat a la secció primera del capítol V del títol II del llibre sisè del Codi civil de Catalunya).

b) Les persones productores de galls dindi, guatlles, perdius i ànecs.

c) Les indústries PIME que es dediquin a la transformació i comercialització dels productes agrícoles previstos a l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) o del cotó, a excepció dels productes de la pesca, que no puguin ser beneficiàries d'altres línies d'ajuts establertes per motiu de la compensació de les pèrdues ocasionades per la crisi bèl·lica a Ucraïna.

 

QUANTIA

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, amb un import total d'1.500.000,00 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). . Els ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el PDR 2014-2022.

L'ajut consisteix en un ajut a tant alçat segons el nombre d'UBM de capacitat de l'explotació, en el cas d'explotacions ramaderes i del nombre de persones treballadores en el cas de les indústries.

Els imports màxims d'ajuts seran els següents:

- Per a les persones productores no integrades de porcí, l'ajut màxim per beneficiari segons les unitats de bestiar major (UBM) de capacitat de l'explotació serà la següent:

a) Entre 75 i 120 UBM: 2.200 euros.

b) Entre 121 i 200 UBM: 3.300 euros.

c) Més de 200 UBM: 5.600 euros.

Les equivalències d'animals a UBM seran de 0,5 UBM per animal reproductor i de 0,3 UBM per animal d'engreix.

- Per a les persones productores de galls dindi, guatlles, perdius i ànecs, l'ajut màxim per beneficiari:

a) Entre 0,75 UBM i 1,50 UBM: 900 euros.

b) Entre més d'1,50 UBM i 6 UBM: 3.000 euros.

c) Més de 6 UBM: 5.600 euros.

- Per a les indústries agroalimentàries, l'ajut màxim per beneficiari serà el següent:

a) Indústries fins a 9 persones treballadores: 4.000 euros.

b) Indústries a partir de 10 i fins 49 persones treballadores: 6.000 euros.

El nombre de persones treballadores s'ha de calcular d'acord amb la Recomanació de la Comissió 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria és de set dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria en el DOGC.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació 08.05.02 del PDR 2014-2022)

S’ha publicat al DOGC, el dia 1 de març de 2023 la Resolució  ACC/619/2023, de 8 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació 08.05.02 del PDR 2014-2022) (ref. BDNS 674917).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada de l'any 2023 corresponents a l'operació 08.05.02 del PDR 2014-2022 Redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal.

Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores contingudes en els annexos 1 i 2 de l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (DOGC 8383, de 9.4.2021), modificada per l'Ordre ACC/118/2021, de 30 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril (DOGC núm. 8423, de 2.6.2021).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Són entitats beneficiàries les següents:

a) Entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions. En el cas dels consells comarcals, respecte de tots els conceptes que, com a titulars dels terrenys, poden sol·licitar els ens locals, sempre que es tracti de projectes d'àmbit supramunicipal i comptin amb l'autorització de les persones titulars dels terrenys.

b) Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions.

c) Les agrupacions de titulars de terrenys forestals públics o privats, incloses les ADF, i els ajuntaments i EMD, en el cas de projectes d'ordenació forestal d'àmbit municipal o supramunicipal.

 

QUANTIA

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 526.315,79 euros. La dotació màxima indicada es distribuirà de la manera següent:

1) Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF) i dels plans simples de gestió forestal (PSGF): 438.596,49 euros.

2) Redacció dels plans tècnics de gestió i millora forestals conjunts (PTGMFc): 87.719,30 euros.

Els imports atribuïts a cadascun dels apartats anteriors es podran redistribuir segons les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats de cada línia d'ajut.

 

SOL·LICITUDS

Els terminis de presentació de sol·licituds és d’un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

ENLLAÇOS

Bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents al Programa de Desenvolupament Rural 2014-2022

S’ha publicat al DOGC, el dia 28 de febrer de 2023 l’Ordre ACC/37/2023, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents al Programa de Desenvolupament Rural 2014-2022.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte de l'Ordre és aprovar les normes que regeixen els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació corresponents al PDR 2014-2022, d'ara endavant CGE, en el marc del Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i els seus reglaments delegats o d'execució dictats per la Comissió en la seva aplicació, contingudes en aquesta Ordre, i les especificitats contingudes en els annexos corresponents a cada línia d'ajuts.

Els ajuts associats al CGE corresponents al PDR 2014-2022 són els següents:

Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (annex 1) (operació 06.01.01).

Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (annex 2) (operació 04.01.01).

Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (annex 3) (operació 04.01.02).

Diversificació agrària (annex 4) (operació 06.04.01).

Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques (annex 5) (mesura M13).

Pràctiques agroambientals (annex 6) (operacions 10.01.03 i 10.02.01).

Agricultura ecològica (annex 7) (operació 11.01.01).

Ramaderia ecològica (annex 8) (operació 11.01.02).

El CGE és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries, d'acord amb la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural. Aquestes bases regulen específicament els ajuts en el marc del Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu als ajuts al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Les explotacions agràries beneficiàries dels ajuts associats a CGE han de complir les condicions generals d'admissibilitat següents, sens perjudici de les que, si s'escau, s'estableixin amb caràcter específic per a cada ajut:

a) Estar ubicades en l'àmbit territorial de Catalunya. Les unitats productives fora d'aquest àmbit territorial es consideraran en la globalitat de l'explotació per valorar aspectes tecnicoeconòmics.

b) Les unitats productives de l'explotació han d'estar incloses a la declaració única agrària (DUN) de la convocatòria vigent que ha d'haver presentat la persona titular en els termes establerts per la normativa reguladora de la declaració esmentada i constar en el Sistema Integrat de Dades de l'Explotació regulat en el Decret 44/2012, de 24 d'abril, gestionat pel departament competent en matèria de desenvolupament rural.

c) Les unitats productives de l'explotació han de pertànyer a la persona titular de l'explotació a títol de propietat o arrendament o per qualsevol altre títol jurídic que l'habiliti per a l'exercici de l'activitat agrària.

 

QUANTIA

Tots els ajuts associats al CGE tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el que preveu el PDR 2014-2022.

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d'acord amb els criteris de priorització que estableixen els annexos corresponents d'aquesta Ordre i tenint en compte els imports màxims per a cada línia d'ajut que es publiquin en la convocatòria d'ajuts.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts és el comprès entre l'1 de març de 2023 i el 31 de maig de 2023, inclosos, d'acord amb el termini de presentació de la sol·licitud única establert en l'article 108 del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts per a la preparació d'estratègies de desenvolupament local dels grups d'acció local de la pesca regulats a l'annex 4 de l'Ordre ACC/276/2022, de 19 de desembre, en el marc del desenvolupament local participatiu del FEMPA

S’ha publicat al DOGC, el dia 16 de febrer de 2023 la Resolució ACC/404/2023, de 10 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per a la preparació d'estratègies de desenvolupament local dels grups d'acció local de la pesca regulats a l'annex 4 de l'Ordre ACC/276/2022, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció dels grups d'acció local de la pesca (GALP) en el marc del desenvolupament local participatiu del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) 2021-2027, s'estableix el contingut mínim de les estratègies de desenvolupament local participatiu i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació d'estratègies de desenvolupament local (ref. BDNS 675696).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la preparació d'estratègies de desenvolupament local, d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/276/2022, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció dels grups d'acció local de la pesca (GALP) en el marc del desenvolupament local participatiu del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) 2021-2027, s'estableix el contingut mínim de les estratègies de desenvolupament local participatiu i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació d'estratègies de desenvolupament local (DOGC núm. 8818, de 22.12.2022).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser candidates a constituir GALP i elaborar les EDLP totes aquelles entitats que compleixin els requisits següents:

a) Ser una entitat associativa sense ànim de lucre constituïda d'acord amb la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació i constar inscrita en el registre corresponent abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

b) Ser un GALP existent en el període de programació FEMP 2014-2020 o una associació de nova creació. En el cas de GALP existents podran modificar l'estructura i àmbit territorial vigent per adaptar-la al nou període FEMPA.

c) S'ha de comprometre a elaborar una EDLP.

d) Hauran de garantir una composició socioeconòmica de la zona mitjançant una representació de les principals parts interessades, entre les quals hi ha el sector privat, el sector públic i la societat civil, en què cap grup d'interès únic no controli la presa de decisions per si sol. Els GALP hauran de preveure, tant en la constitució com al llarg de tot el període d'execució de l'EDLP, la possibilitat d'incorporar totes aquelles entitats amb implantació local que, reunint els requisits exigits per adquirir la condició d'associats, sol·licitin la seva incorporació.

e) Hauran d'acreditar, mitjançant cartes de suport a la candidatura, el suport del sector públic local (ajuntaments, consells comarcals, etc.). Els ajuntaments i consells comarcals només podran donar suport a una candidatura de GALP. Les diputacions, les federacions de confraries i altres entitats associatives de caràcter supramunicipal podran donar suport a més d'una candidatura de GALP.

f) Hauran de garantir una representació significativa dels sectors de la pesca i l'aqüicultura i comptar amb el suport i compromís signat, mitjançant cartes de suport a la candidatura, de la majoria de les entitats associatives del sector pesquer i aqüícola de la zona.

g) La presidència del GALP recaurà en un membre de la junta directiva representant del sector pesquer extractiu.

h) Presentar una proposta de zona GALP que compleixi els requisits previstos en el punt 2 de l'annex 1.

 

QUANTIA

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import de 50.000,00 euros. L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la preparació de les EDLP, i podrà arribar al 100% de la despesa elegible convenientment justificada. L'import màxim del pla financer FEMPA a Catalunya per a la preparació d'EDLP és 50.000 euros.

 

SOL·LICITUDS

La sol·licitud de l'ajut s'ha de presentar en el termini de set dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

ENLLAÇOS

Convocatòria dels ajuts per a la creació d'organitzacions de productors/es pesquers/es i d'associacions d'organitzacions de productors/es pesquers/es reconegudes en l'àmbit català

S’ha publicat al DOGC, el dia 17 de febrer de 2023 la Resolució ACC/425/2023, de 10 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la creació d'organitzacions de productors/es pesquers/es i d'associacions d'organitzacions de productors/es pesquers/es reconegudes en l'àmbit català, cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 676035).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la creació d'organitzacions de productors/es pesquers/es i d'associacions d'organitzacions de productors/es pesquers/es reconegudes en l'àmbit català, d'acord amb les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre ACC/35/2022, de 8 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la creació d'organitzacions de productors/es pesquers/es del sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura i associacions d'organitzacions de productors/es pesquers/es reconegudes en l'àmbit català, cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) (DOGC núm. 8623, de 10.3.2022).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les organitzacions de productors pesquers i associacions d'organitzacions de productors pesquers d'àmbit català inscrites al Registre d'Organitzacions de Productors Pesquers i Associacions d'Organitzacions de Productors Pesquers establert a l'article 8 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, que compleixin, en el moment de presentar la sol·licitud, els requisits establerts al punt 3.

 

QUANTIA

Els ajuts que preveu aquesta Resolució tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i són per un total de 154.000 euros. 'ajuda consisteix en una aportació única anual que no podrà superar l'1% del valor mitjà anual de la producció comercialitzada per l'OPP o AOP durant els tres anys civils anteriors a la sol·licitud de l'ajut.

L'òrgan instructor comprovarà d'ofici el valor de la producció de l'OPP o AOP, entesa com la suma del valor de la producció comercialitzada per cadascun els membres de l'OPP, o la suma del valor de la producció de cadascun dels membres de cada OPP que constitueixi una AOP.

Per al càlcul de la producció comercialitzada indicat en l'apartat anterior, l'òrgan instructor obtindrà les dades de l'aplicació oficial que recull les notes de venda. L'ajuda anual establerta al punt 4.2 no podrà superar els 100.000 euros per OPP o AOP.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de febrer de 2023.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

S’ha publicat al DOGC, el dia 10 de febrer de 2023 la Resolució ACC/329/2023, de 2 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 674750).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria de subvencions per a l'any 2023 en règim de concurrència competitiva pel sistema de prorrateig destinada a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

De manera específica, es financen les actuacions que s'enumeren, que fan referència als projectes de residus municipals i assimilables següents:

 1) Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal).

 2) Projectes d'autocompostatge.

 3) Recollida selectiva d'olis vegetals usats.

 4) Recollida selectiva de residus tèxtils.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases:

a) Els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre d'altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l'autocompostatge, i que presentin projectes sobre els serveis indicats a l'objecte i per als quals, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin la competència en la recollida selectiva de les fraccions incloses a la base 1, per a les quals s'incloguin actuacions en la sol·licitud.

No poden concórrer en la convocatòria de manera simultània i per a les mateixes actuacions ens locals de manera individual i, alhora, a través d'un ens supramunicipal.

Un mateix ens local no pot presentar més d'una sol·licitud. En cas que un ens municipal o supramunicipal vulgui sol·licitar diversos projectes, ho ha de fer de manera agrupada en una única sol·licitud.

b) Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, gremis, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya que duguin a terme activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals no perillosos, a partir d'ara productors de residus municipals i assimilables.

 

QUANTIA

La dotació màxima que preveu aquesta convocatòria és de nou milions quatre-cents setanta-set mil setcents quaranta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims d'euro (9.477.745,29 €). Aquest pressupost es distribuirà com s'indica seguidament:

- Projectes de la línia 1 (base 3.1), el 85% de la dotació pressupostària.

- Projectes de la línia 2 (base 3.2), el 15% de la dotació pressupostària.

Els projectes de la línia 1 presentats per ens locals amb un nivell de recollida selectiva, en l'àmbit del projecte, inferior al 50% (segons les darreres dades publicades per l'Agència de Residus de Catalunya) o projectes que inclouen actuacions de recollida selectiva de fracció orgànica o autocompostatge, han de tenir una despesa mínima elegible sol·licitada de 10.000,00 € per als ens sol·licitants de menys de 5.000 habitants i de 50.000,00 € per a la resta d'ens.

 

SOL·LICITUDS

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 16 de març de 2023.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans de suport per a l'impuls de la innovació en matèria de sostenibilitat, en el marc del Programa Sostenibilitat, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

S’ha publicat al DOGC, el dia 26 de gener de 2023 l’Anunci  sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans de suport per a l'impuls de la innovació en matèria de sostenibilitat, en el marc del Programa Sostenibilitat, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

 

OBJECTE I FINALITAT

L’objecte de l’Anunci és la Concessió d'ajuts per desenvolupar Plans de suport per impulsar la innovació en matèria de sostenibilitat, en el marc del Programa Sostenibilitat, subvencionats en un 50% per FEDER.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Les entitats beneficiàries són Pimes i autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona, que estiguin donades d'alta al Cens de l'IAE.

 

QUANTIA

La quantia dels ajuts econòmics a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 70.000,00 €, sent el pressupost màxim elegible per empresa de 7.000 €, que serà prefinançat íntegrament per l'empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 50% pel que la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 3.500,00€.

Aquests ajuts formen part del Programa Sostenibilitat, el pressupost màxim d'execució del qual és de 89.320,00€, en el marc del “Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014-2020” i que inclou els serveis gratuïts de diagnòstic i seguiment.

 

SOL·LICITUDS

El termini per a la presentació de sol·licituds s'obre a les 12:00h, una vegada transcorreguts 5 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins a les 12:00h del dia 24 de febrer de 2023, si bé el termini es podrà escurçar en cas d'esgotar-se el pressupost.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea

S’ha publicat al DOGC, el dia 26 de gener de 2023 l’Anunci sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquest Anunci té per objecte la concessió d'ajudes per desenvolupar Plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, subvencionats en un 50% per FEDER.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Són entitats beneficiàries les Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona que es trobin donats d'alta en el Cens de l'IAE.

 

QUANTIA

La quantia de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 63.000,00€, essent el pressupost màxim elegible per empresa de 7.000,00€, que serà prefinançat en la seva totalitat per l'empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 50%, per lo que la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 3.500,00€.

Aquesta ajuda forma part del Programa InnoCámaras, per el qual el pressupost màxim d'execució és de 79.518,60€, en el marc del “Programa Operativo Plurregional de España 2014-2020” que inclou els serveis gratuïts de diagnòstic i seguiment.

 

SOL·LICITUDS

El termini per a la presentació de sol·licituds s'obre a les 12:00 hores, una vegada transcorreguts 5 dies hàbils des del dia següent a la publicació de l'extracte d'aquesta Convocatòria per mitjà de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà a les 12.00 hores del dia 24 de febrer de 2023, si bé el termini es podrà acotar en cas d'esgotar-se el pressupost.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en empreses industrials en el marc del Programa Indústria 4.0, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea

S’ha publicat al DOGC, el dia 26 de gener de 2023 l’Anunci sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en empreses industrials en el marc del Programa Indústria 4.0, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte la concessió d'ajudes per desenvolupar Plans de Suport a la incorporació de TIC en empreses industrials en el marc del Programa Industria 4.0, subvencionades en un 50% per FEDER.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Són beneficiaris les Pimes i autònoms del sector industrial, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona, que es trobin donats d'alta en el Cens de l'IAE.

 

QUANTIA

La quantia màxima de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 120.000,00€, sent el pressupost màxim elegible per empresa de 20.000€, que serà prefinançat en la seva totalitat per l'empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 50%, per la qual cosa la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 10.000€.

Aquests ajuts formen part de Programa Indústria 4.0, el pressupost màxim d'execució del qual és de 134.352,00€, en el marc del “Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014-2020” i que inclou els serveis gratuïts de diagnòstic i seguiment.

 

SOL·LICITUDS

El termini per a la presentació de sol·licituds s'obre a les 12:00h, una vegada transcorreguts 5 dies hàbils des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà a les 12:00h del dia 24 de febrer de 2023, si bé es podrà acotar el termini en cas d'esgotar-se el pressupost.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria de l'ajut temporal excepcional destinat al sector porcí no integrat i a determinades espècies d'aus i indústries agroalimentàries que tinguin la condició de PIME, afectades per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna (mesura 22)

S’ha publicat al DOGC, el dia 22 de desembre de 2022 la Resolució ACC/3992/2022, de 16 de desembre, per la qual es convoca l'ajut temporal excepcional destinat al sector porcí no integrat i a determinades espècies d'aus i indústries agroalimentàries que tinguin la condició de PIME, afectades per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna corresponents al PDR 2014-2022 (mesura 22) (ref. BDNS 664939).

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte  convocar l'ajut temporal excepcional per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna corresponents al PDR 2014-2022, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/263/2022, de 12 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut temporal excepcional destinat al sector porcí no integrat i a determinades espècies d'aus i indústries de menys 50 persones treballadores afectades per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna corresponents al PDR 2014-2022 (DOGC núm. 8813, de 15 de desembre de 2022).

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Seran beneficiaris d'aquest ajut:

a) Les persones productores del sector porcí que exerceixen la seva activitat de manera independent i no en règim d'integració (contracte regulat a la secció primera del capítol V del títol II del llibre sisè del Codi civil de Catalunya).

b) Les persones productores de galls dindi, guatlles, perdius i ànecs.

c) Les indústries PIME que es dediquin a la transformació i comercialització dels productes agrícoles previstos a l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) o del cotó, a excepció dels productes de la pesca, que no puguin ser beneficiàries d'altres línies d'ajuts establertes per motiu de la compensació de les pèrdues ocasionades per la crisi bèl·lica a Ucraïna.

 

QUANTIA

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, amb un import total de 11.729.376,63 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Els imports màxims d'ajuts seran els següents:

- Per a les persones productores no integrades de porcí, l'ajut màxim per beneficiari segons les unitats de bestiar major (UBM) de capacitat de l'explotació serà la següent:

a) Entre 75 i 120 UBM: 2.200 euros

b) Entre 121 i 200 UBM: 3.300 euros

c) Més de 200 UBM: 5.600 euros

Les equivalències d'animals a UBM seran de 0,5 UBM per animal reproductor i de 0,3 UBM per animal d'engreix.

- Per a les persones productores de galls dindi, guatlles, perdius i ànecs, l'ajut màxim per beneficiari:

a) Entre 0,75 UBM i 1,50 UBM: 900 euros..

b) Entre més d'1,50 UBM i 6 UBM: 3.000 euros.

c) Més de 6 UBM: 5.600 euros.

- Per a les indústries agroalimentàries, l'ajut màxim per beneficiari serà el següent:

a) Indústries fins a 9 persones treballadores: 4.000 euros.

b) Indústries a partir de 10 i fins 49 persones treballadores: 6.000 euros.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria és de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria.

 

ENLLAÇOS

Convocatòria anticipada per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions per a mobilitats d'aprenentatge a l'estranger per a participants del projecte 2021 del Programa Erasmus+ ITER Mobility (SOC-ERASMUS ITER)

S’ha publicat al DOGC, el dia 15 de desembre de 2022 la Resolució EMT/3873/2022, de 28 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions per a mobilitats d'aprenentatge a l'estranger per a participants del projecte 2021 del Programa Erasmus+ ITER Mobility (SOC-ERASMUS ITER) (ref. BDNS 662315).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2023, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'Ordre EMT/188/2022, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a mobilitats d'aprenentatge a l'estranger per a les persones participants en el Programa Erasmus+ ITER Mobility, (DOGC núm.8720, de 29 juliol de 2022).

Entitats beneficiàries: Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Persones que hagin cursat un certificat de professionalitat en algun dels centres que siguin membres del Consorci ITER Mobility que preveu la base 5 d'aquesta Ordre, i de les especialitats que indiqui la Resolució de la convocatòria corresponent.

b) Personal professional vinculat als centres membres del Consorci ITER Mobility que preveu la base 5 d'aquesta Ordre.

c) Persones acompanyants de les persones previstes a la lletra a), quan sigui necessari.

Quantia: L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 126.725,40 euros.

D'acord amb el que preveu la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/188/2022, de 26 de juliol els imports màxims i els valors dels mòduls a aplicar pel càlcul de la quantia de la subvenció tenen com a referència l'annex 4 “Tarifas aplicables” del conveni de subvenció del projecte 2021-1-ES01-KA121-VET-000030567 (disponible aquí: http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/FP/2021_ka121_anexo_iv_mono_multi_ka121_ka122_vet.pdf) i d’acord amb les taules previstes a l’article 6 de la Resolució de convocatòria.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 9 de gener de 2023 a les 9.00 hores i finalitza el dia 31 de gener 2023 a les 15.00 hores.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores de l'ajut temporal excepcional destinat al sector porcí no integrat i al de determinades espècies d'aus i indústries agroalimentàries, que tinguin la condició de PIME afectades per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna

S’ha publicat al DOGC, el dia 15 de desembre de 2022 l’Ordre ACC/263/2022, de 12 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut temporal excepcional destinat al sector porcí no integrat i al de determinades espècies d'aus i indústries agroalimentàries, que tinguin la condició de petita o mitjana empresa (PIME), afectades per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna, corresponents al Programa per al desenvolupament rural (PDR) 2014-2022 (mesura 22).

Objecte i finalitat: Mitjançant aquesta operació es vol pal·liar la crisi derivada per l'augment dels costos energètics i el preu de l'alimentació animal en el sector del porcí no integrat, el sector de producció de galls dindi, guatlles, perdius i ànecs i les indústries agroalimentàries de menys de 50 persones treballadores. El Reglament (UE) 2022/1033, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 2022, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1305/2013, preveu una mesura específica destinada a proporcionar ajut temporal excepcional en el marc del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i dona resposta a les repercussions de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia amb la inclusió de la mesura 22 dels programes de desenvolupament rural, un ajut previst per proporcionar assistència d'emergència als productors i a les indústries especialment afectats per la crisi derivada del conflicte bèl·lic, per tal de garantir-ne l'activitat empresarial.

Entitats beneficiàries: Seran beneficiaris d'aquest ajut:

a) Les persones productores del sector porcí que exerceixen la seva activitat de manera independent i no en règim d'integració (contracte regulat a la secció primera del capítol V del títol II del llibre sisè del Codi civil de Catalunya).

b) Les persones productores de galls dindi, guatlles, perdius i ànecs.

c) Les indústries PIME que es dediquin a la transformació i comercialització dels productes agrícoles previstos a l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) o del cotó, a excepció dels productes de la pesca, que no puguin ser beneficiàries d'altres línies d'ajuts establertes per motiu de la compensació de les pèrdues ocasionades per la crisi bèl·lica a Ucraïna.

Quantia: Els ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el PDR 2014-2022. L'ajut consisteix en un ajut a tant alçat segons el nombre d'UBM de capacitat de l'explotació, en el cas d'explotacions ramaderes i del nombre de persones treballadores en el cas de les indústries.

Els imports màxims d'ajuts seran els següents:

- Per a les persones productores no integrades de porcí, l'ajut màxim per beneficiari segons les unitats de bestiar major (UBM) de capacitat de l'explotació serà la següent:

a) Entre 75 i 120 UBM: 2.200 euros

b) Entre 121 i 200 UBM: 3.300 euros

c) Més de 200 UBM: 5.600 euros

Les equivalències d'animals a UBM seran de 0,5 UBM per animal reproductor i de 0,3 UBM per animal d'engreix.

- Per a les persones productores de galls dindi, guatlles, perdius i ànecs, l'ajut màxim per beneficiari:

a) Entre 0,75 UBM i 1,50 UBM: 900 euros..

b) Entre més d'1,50 UBM i 6 UBM: 3.000 euros.

c) Més de 6 UBM: 5.600 euros.

- Per a les indústries agroalimentàries, l'ajut màxim per beneficiari serà el següent:

a) Indústries fins a 9 persones treballadores: 4.000 euros.

b) Indústries a partir de 10 i fins 49 persones treballadores: 6.000 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació es fixarà en la resolució de convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2023

S’ha publicat al DOGC, el dia 25 de novembre de 2022 la Resolució ACC/3686/2022, de 21 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 660413).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar per a l'any 2023 els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats al sector pesquer i aqüícola català, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (DOGC 7282, 09.01.2017) modificada per l'Ordre ARP/21/2018, de 27 de febrer, (DOGC 7572, de 6.03.2018, publicada en el BOE núm. 57, de 6.3.2018, com a Ordre APM/220/2018, de 27 de febrer), per l'Ordre ARP/202/2019, de 18 de novembre, (DOGC 8007, de 21.11.2019), i per l'Ordre ARP/170/2020, de 8 d'octubre, per la qual es modifiquen determinades ordres de bases reguladores d'ajuts cofinançats amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020 per adaptar la tramitació d'aquests ajuts a la nova normativa relativa a la tramitació telemàtica de les sol·licituds, la justificació de subvencions i el règim de protecció de dades personals (DOGC núm. 8245, de 13.10.2020).

Aquests ajuts tenen les següents línies:

A. Mesures de foment per al desenvolupament sostenible de la pesca

A.1 Limitació de l'impacte de la pesca al medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d'espècies.

A.2 Instal·lacions de protecció de la fauna i la flora marines.

A.3 Operacions que contribueixin a una millor gestió o conservació dels recursos biològics.

A.4 Serveis d'assessorament.

A.5 Diversificació i noves formes d'ingressos.

A.6 Ajuda inicial a joves pescadors.

A.7 Inversions en matèria de seguretat.

A.8 Inversions en matèria de salut.

A.9 Inversions en matèria d'higiene.

 A.10 Inversions en matèria de les condicions laborals.

 A.11 Valor afegit, qualitat dels productes i utilització de les captures no desitjades.

 A.12 Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges.

 A.13 Col·laboració entre científics i pescadors.

A.14 Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic - inversions a bord.

 A.15 Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic - auditories i programes d'eficiència energètica.

A.16  Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Estudis per avaluar la contribució dels sistemes de propulsió alternatius i el disseny de cascs.

A.17 Substitució de motors.

B. Mesures de foment per al desenvolupament sostenible de l'aqüicultura:

 B.1 Obtenció de serveis d'assessorament.

B.2 Inversions productives a l'aqüicultura.

B.3 Diversificació dels ingressos de les empreses aqüícoles.

B.4 Inversions productives en aqüicultura. Increment de l'eficiència energètica i la reconversió a fonts d'energia renovables.

B.5 Inversions productives en aqüicultura. Eficiència dels recursos, reducció de l'ús de l'aigua i els productes químics, sistemes de recirculació per a ús mínim d'aigua.

B.6 Reconversió dels sistemes de gestió i auditoria mediambientals i a l'aqüicultura ecològica.

B.7 Prestació de serveis mediambientals pel sector de l'aqüicultura.

B.8 Mesures de salut i benestar dels animals.

C. Mesures de foment per a l'aplicació de la Política Pesquera Comuna:

C.1 Mesura de control i execució.

D. Mesures de foment de la comercialització i la transformació

D.1 Mesures de comercialització.

 D.2 Transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura.

Entitats beneficiàries:vPoden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que compleixin, en el moment de presentar la sol·licitud, els requisits generals establerts en aquest annex i els requisits específics per a cada línia d'ajut establerts a l'annex 2.

Quantia:cEls ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 3.441.542,63 euros. La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds presentades i de la disponibilitat pressupostària, d'acord amb els criteris de selecció i de valoració que s'estableixen en els annexos de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i finalitzarà el 9 de gener de 2023.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operacions 04.04.01 i 07.01.01)

S’ha publicat al DOGC, el dia 23 de novembre de 2022 l’Ordre ACC/249/2022, de 18 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operacions 04.04.01 i 07.01.01).

Objecte i finalitat: Aquesta línia de subvencions té com a objecte el finançament de les operacions 04.04.01 i 07.01.01 del PDR destinades als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions per a la restauració, conservació i millora dels espais naturals de Catalunya; els hàbitats i les espècies; l'ordenació dels usos públics i les infraestructures vinculades a aquests usos; la divulgació del coneixement i la sensibilització en relació amb la seva gestió i conservació, i la redacció de plans i estudis vinculats.

Aquestes subvencions s'estableixen a l'empara de les operacions núm. 04.04.01 i núm. 07.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 i s'articulen en els àmbits territorials següents:

- Àmbits dels espais naturals de protecció especial (àmbit 1): l'àmbit d'aplicació són els espais naturals de protecció especial següents: el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, els parcs naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Cadí-Moixeró, Delta de l'Ebre, Aiguamolls de l'Empordà, el Cap de Creus, els Ports, Serra de Montsant, Alt Pirineu i el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, les Capçaleres del Ter i del Freser, els paratges naturals d'interès nacional del Massís del Pedraforca, de Poblet i de l'Albera, i la Reserva Natural Parcial de Mas de Melons.

També s'hi inclou la totalitat de l'espai del PEIN del Delta de l'Ebre, d'Aigüestortes, de l'Alt Pirineu, del Massís de l'Albera, de la Zona Volcànica de la Garrotxa, de la Serra de Montsant, dels Ports, dels Aiguamolls de l'Empordà i del Mas de Melons-Alfés, així com els espais del PEIN dels Secans de Lleida següents: plans de la Unilla, secans de la Noguera, Bellmunt-Almenara, plans de Sió, Anglesola-Vilagrassa, Granyena, secans de Belianes-Preixana, secans de Mas de Melons-Alfés i secans de Segrià-Utxesa.

- Àmbit dels espais naturals protegits (PEIN) (àmbit 2): l'àmbit d'aplicació són els espais del PEIN, excloent-hi aquells àmbits que formen part d'un espai natural protegit especificat en l'àmbit 1. També s'exclouen d'aquest àmbit els espais naturals protegits que administrativament pertanyen a Era Val d'Aran.

- Àmbit de les zones humides (àmbit 3): l'àmbit d'aplicació són les zones humides incloses a l'Inventari de zones humides de Catalunya, exceptuant-ne les que es localitzen en espais naturals de protecció especial i a la resta d'espais del PEIN (àmbits 1 i 2). S'exclouen, així mateix, les zones humides incloses a l'Inventari de zones humides de Catalunya que administrativament pertanyen a Era Val d'Aran.

- Àmbit del territori sense protecció específica (àmbit 4): l'àmbit territorial d'aplicació és tot el territori de Catalunya no comprès en els àmbits anteriors (àmbits 1, 2 i 3). L'àmbit objectiu d'aplicació són les espècies protegides o amenaçades en l'àmbit de Catalunya i els seus hàbitats i el control d'espècies exòtiques que suposin un perill per a la conservació d'espècies amenaçades o protegides. Es prioritzen les actuacions de gestió directa sobre espècies amenaçades.

Entitats beneficiàries: Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals, d'acord amb els apartats 3.2 i 3.3, les persones físiques i jurídiques i les persones jurídiques sense ànim de lucre (associacions i fundacions) a què fa referència l'apartat 3.4. També poden ser persones beneficiàries els centres de recerca i els consorcis de gestió d'espais naturals protegits que formin part dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de més de 20.000 habitants queden exclosos de les subvencions finançades per l'operació 04.04.01 pel que fa a les actuacions d), e), f), g), h), i), j), k) i l) descrites a l'annex 2 i per l'operació 07.01.01 descrita a l'annex 3, atesa la seva incompatibilitat amb altres fons europeus (FEDER).

Quantia: Cada convocatòria estableix la posició pressupostària a la qual s'imputen les subvencions i determina la quantia màxima disponible. Així mateix, l'import de cadascuna de les subvencions concretes es determina en la convocatòria corresponent i, en cap cas, pot superar el cost total de l'actuació per a la qual es concedeix. Les despeses de coordinació, direcció tècnica, replanteig o similars es limiten al 10% de l'import elegible.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria dels ajuts de minimis corresponents a l'any 2023 per a la promoció, foment i comercialització de la venda de proximitat a Catalunya

S’ha publicat al DOGC, el dia 15 de novembre de 2022 la Resolució ACC/2315/2022, de 8 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2023 per a la promoció, foment i comercialització de la venda de proximitat a Catalunya (ref. BDNS 639878).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar per a l'any 2022-2023 els ajuts per a la promoció, foment i comercialització de la venda de proximitat a Catalunya d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/164/2022, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a la promoció, foment i comercialització de la venda de proximitat a Catalunya (DOGC núm. 8704, de 07.07.2022).

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:

 1. Les associacions, fundacions i federacions amb personalitat jurídica, privades, sense ànim de lucre.
 2. Les cooperatives amb agrobotiga on efectuïn venda de productes agraris i agroalimentaris de proximitat.

En ambdós casos, han de tenir vinculació amb la Venda de Proximitat d'acord amb el Decret 24/2013; caldrà que:

 1. o bé com a mínim un 25% dels seus socis siguin titulars d'una explotació agrària o siguin una agrupació de productors agraris, i, en ambdós casos, que estiguin adherits a la Venda de Proximitat d'acord amb el Decret 24/2013;
 2. o bé en els seus estatuts figuri la Venda de Proximitat entre les activitats i puguin acreditar la participació en un projecte de promoció de la Venda de Proximitat;
 3. o, en el cas de les fundacions, estiguin adherides a la Venda de Proximitat, o tinguin com a beneficiaris productors agraris adherits a la Venda de Proximitat.

Quantia: Els ajuts d'aquesta convocatòria estan dotats amb un import màxim d'1.300.000,00 euros. L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per tota aquella acció de promoció, foment i comercialització de la Venda de Proximitat que inclogui el logotip identificador de la Venda de Proximitat, definides en l'apartat 5.1.

L'import total rebut de l'ajut serà el 70% del total de la despesa justificada i no pot ser superior a 40.000 euros per persona beneficiària i convocatòria. Dins d'aquest import, la despesa subvencionable descrita a l'apartat 5.1 c) pot ser, com a màxim, del 50% del total, sense superar els 15.000 euros d'ajut. En el cas de l'actuació 5.1 b).1, aquest percentatge serà del 65%.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres a l’any 2023

S’ha publicat al DOGC, el dia 14 de novembre de 2022 la Resolució ACC/3513/2022, de 9 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 658007).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar per a l'any 2023 els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines. Aquests ajuts es regeixen per l'Ordre ARP/11/2020, de 5 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines, modificada per l'Ordre ARP/170/2020, de 8 d'octubre, per la qual es modifiquen determinades ordres de bases reguladores del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les federacions de confraries de pescadors d'àmbit territorial català que promoguin la realització d'un projecte destinat a complir l'objecte d'aquestes bases reguladores i que compleixin des del moment de presentar la sol·licitud les condicions d'admissibilitat i els requisits generals dels apartats 2.2 i 2.3.

Quantia: Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total d'1.000.000,00 euros. 1 Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per l'organització i el funcionament d'un sistema de recollida de deixalles marines al mar amb la participació del sector pesquer i per les actuacions de comunicació, informació, formació i sensibilització i conscienciació en aquest àmbit. La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que determina la convocatòria corresponent. El cofinançament del FEMP a aquests ajuts és del 75%.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores per a la concessió d'ajuts a Oficines de Transformació Comunitària per a la promoció i dinamització de Comunitats Energètiques (Programa CE Oficines), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

S’ha publicat al BOE, el dia 28 d’octubre de 2022 l’Ordre TED/1021/2022, de 25 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a Oficines de Transformació Comunitària per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques (Programa CE Oficines), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: L'objecte d'aquesta ordre és aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'execució de projectes de posada en marxa i funcionament d'Oficines de Transformació Comunitària, així com l'adequació d'oficines existents en Oficines de Transformació Comunitària, per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques (d'ara endavant OTCs), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), dins del seu Component 7, Reforma 3, desenvolupament de les comunitats energètiques.

La finalitat de les ajudes és enfortir el sistema de suport als actors interessats en la creació i desenvolupament de comunitats energètiques, principalment ciutadans, pimes i entitats locals, contribuint amb això a una descarbonització justa i inclusiva mitjançant el foment de les inversions en infraestructures verdes i la participació d'actors no tradicionalment involucrats en el sector energètic, habilitant els mecanismes per al compliment de l'objectiu 111, «finalització de projectes pilot relacionats amb l'energia en les comunitats locals» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins de la Component 7, Desplegament i Integració d'Energies Renovables, abans de la fi del quart trimestre de 2023.

Els projectes objecte d'ajuda seran aquells que contemplin la posada en marxa i funcionament de OTCs de nova creació o l'adequació d'oficines existents en OTCs, per part dels beneficiaris titulars reals i efectius d'aquestes, en el termini d'execució o de realització de les actuacions corresponents establert per la convocatòria i la resolució de concessió de l'ajuda, i d'acord amb el que s'estableix en el pla de treball aportat, duent a terme, com a mínim, almenys dos de les següents tipologies d'actuacions:

a) Difusió: establiment i oferta de cursos de formació, i/o jornades, seminaris i/o tallers per a la constitució i funcionament de comunitats energètiques, dirigits a la ciutadania i altres agents del teixit social potencialment interessats en les mateixes i/o divulgació de les accions, projectes i resultats de comunitats energètiques per a fomentar la seva extrapolació i implementació en altres contextos.

b) Acompanyament: prestació de serveis d'assessorament tècnic per a la dinamització i apoderament de les comunitats energètiques, oferint, entre altres, assessorament tècnic per al desenvolupament de processos participatius en determinats entorns per a avaluar el potencial per a desenvolupar projectes de constitució de comunitats energètiques, amb participació ciutadana i d'altres agents del teixit social interessats, facilitant, en el seu cas, l'establiment, en el seu àmbit, de processos d'informació, debat, deliberació i decisió dels seus potencials partícips.

c) Assessorament: consultoria tècnica, administrativa, econòmica, social i/o jurídica vinculada a l'execució de projectes concrets de constitució i funcionament de comunitats energètiques.

La posada en marxa i funcionament de les OTCs objecte de les ajudes regulades per aquesta ordre haurà d'estar dirigida al foment i impuls per a la creació i desenvolupament de comunitats energètiques. No se subvencionaran actuacions o serveis que no contribueixin de manera explícita a aquest objectiu.

Entitats beneficiàries: Podran obtenir la condició de beneficiaris en les corresponents convocatòries que se celebrin a l'empara d'aquesta ordre, sempre que realitzin l'activitat que fonamenta la seva concessió en els termes establerts per les mateixes i compleixin tots els requisits exigits, qualsevol persona jurídica, pública o privada, excepte l'Administració General de l'Estat, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a l’Estat espanyol i assumeixin la responsabilitat del correcte funcionament de les OTCs objecte de les ajudes regulades per aquesta ordre, assumint les despeses que siguin necessaris per al desenvolupament de les actuacions d'aquestes.

Cal assenyalar que no és un requisit de la OTC conformar-se com una persona jurídica independent.

Quantia: L'import de l’ajut concedida per als projectes que resultin seleccionats s'establirà d'acord amb la sol·licitud i pla de treball presentat pel sol·licitant, en funció dels costos subvencionables de les actuacions finançades i els límits establerts en aquest article, així com la disponibilitat financera.

Les convocatòries podran fixar un límit mínim i màxim d'ajuda per projecte i/o beneficiari, així com un pressupost mínim i/o màxim per projecte. Així mateix, les convocatòries podran fixar els tipus d'actuació i/o beneficiaris objecte d'aquestes, així com, en el seu cas, els límits màxims de la suma de totes les ajudes percebudes per un o diferents beneficiaris, públics o privats, per a mesures a executar en el mateix àmbit territorial i material per Comunitat Autònoma i Ciutat Autònoma, d'acord amb el que s'estableix per aquesta ordre.

Sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran en la forma, lloc i en el termini que estableixin les convocatòries.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria dels ajuts per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització (PPIC) de les organitzacions de productors pesquers (OPP) i associacions d'organitzacions de productors pesquers (AOP) reconegudes en l'àmbit català

S’ha publicat al DOGC, el dia 21 d’octubre de 2022 la Resolució ACC/3195/2022, de 17 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització (PPIC) de les organitzacions de productors pesquers (OPP) i associacions d'organitzacions de productors pesquers (AOP) reconegudes en l'àmbit català, cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 654167).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització (PPIC) de les organitzacions de productors pesquers (OPP) i associacions d'organitzacions de productors pesquers (AOP) reconegudes en l'àmbit català, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/200/2022, de 12 d'agost (DOGC núm. 8732, de 17.8.2022).

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les organitzacions de productors pesquers (OPP) i associacions d'organitzacions de productors pesquers (AOP) d'àmbit català inscrites al Registre d'Organitzacions de Productors Pesquers i Associacions d'Organitzacions de Productors Pesquers establert a l'article 8 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, que compleixin, en el moment de presentar la sol·licitud, les condicions d'admissibilitat de l'apartat 2.2 i els requisits establerts a l'apartat 3 de l'annex 1 d'aquestes bases reguladores.

Quantia: Els ajuts que preveu aquesta Resolució tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i són per un total de 90.000,00 euros. L'ajut anual no pot superar el 12% del valor mitjà anyal de la producció comercialitzada per l'OPP o AOP durant els 3 anys civils anteriors a la sol·licitud de l'ajut. L'òrgan instructor comprovarà d'ofici el valor de la producció de l'OPP o l'AOP, entesa com la suma del valor de la producció comercialitzada per cadascun dels membres de l'OPP, o la suma del valor de la producció de cadascun dels membres de cada OPP que constitueixi una AOP.

Per al càlcul de la producció comercialitzada indicat en l'apartat anterior, l'òrgan instructor obtindrà les dades de l'aplicació oficial que recull les notes de venda.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds i la documentació que l'ha d'acompanyar és de 15 dies comptadors de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. La presentació del compte justificatiu i la documentació que l'ha d'acompanyar s'ha de realitzar dins les 48 hores següents a la presentació de la sol·licitud.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Convocatòria Perform Europe (CREA-CULT-2022-PERFORM-EU - Creative Europe)

El passat 7 de setembre de 2022 es va publicar el document amb la Convocatòria del Creative Europe Programme (CREA) de l’Agència Executiva Europea de l’Educació i la Cultura.

Obejcte i finalitat: Aquesta convocatòria pretén abordar els objectius següents:

 • Donar suport a la distribució digital i de gires transfrontereres de les arts escèniques treballant  de manera sostenible, inclusiva, justa i innovadora.

Les sol·licituds també hauran d'abordar els reptes i les necessitats en la realització sectors artístics (excloent les actuacions de música en directe) que s'esforcen per reduir les desigualtats i desequilibris en les gires transfrontereres i la distribució digital de les obres d'art escènic.

Entitats beneficiàries: Poden ser entitats beneficiàries tant entitats públiques com privades siguin de forma individual o en consorci.

Quantia: El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 3.000.000 d’euros. Es preveu finançar un únic projecte amb un màxim del 90% de finançament.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el 7 de setembre de 2022 i finalitza el 8 de novembre de 2022.

Text de la convocatòria. ENLLAÇ.

Pàgina web de la convocatòria. ENLLAÇ

Convocatòria de Préstecs al Sector Públic per a la Transició Verda (JTM-2022-2025-PSLF)

El passat 19 de juliol de 2022 es va publicar dues convocatòries per finançar projectes per a la transició verda del Programa Mecanisme de Transició Justa (Just Transition Mechanism – JTM) a través de préstecs concedits pel Banc Europeu d’Inversions. Aquesta

Objecte i finalitat: Aquest Programa de Préstecs per a la Transició Verda (JTM-2022-2025-PSLF) es divideix en les dues convocatòries següents:

 1. JTM-2022-2025-PSLF STANDALONE PROJECTS: Aquesta convocatòria està dirigida a projectes que aborden qüestions socials, econòmiques i mediambientals enfront els greus reptes derivats de la transició cap al clima i l'energia de la UE de 2030, els objectius i l'objectiu de la neutralitat climàtica a la UE per a 2050 i el benefici dels territoris de la UE identificats en els Plans de Transició Territorial Justa.

Es poden finançar projectes relacionats amb una àmplia gamma d'inversions sostenibles, com:

 • Inversions en energia renovable i mobilitat ecològica i sostenible, incloent la promoció de l'hidrogen verd, xarxes de calefacció urbana eficients, investigació pública.
 • Digitalització
 • Infraestructura mediambiental per a la gestió intel·ligent de residus i aigua.
 • Energia sostenible i eficiència energètica amb mesures d'integració, incloses renovacions i conversions d'edificis.
 • Renovació urbana i regeneració.
 • La transició a una economia circular.
 • , Restauració i descontaminació de terres i ecosistemes, tenint en compte el principi de «qui contamina paga», biodiversitat.
 • Infraestructures socials, incloses instal·lacions d'atenció i habitatges socials.

Els projectes també han de poder optar a un préstec del BEI (o a un dels seus financers intermediaris).

 1. JTM-2022-2025-PSLF-FRAMEWORK LOANS: Aquesta convocatòria està dirigida a projectes vinculats a un préstec marc per abordar la greu situació social, els reptes econòmics i mediambientals derivats de la transició cap a la UE 2030 i els objectius climàtics i energètics i l'objectiu de la neutralitat climàtica a la UE per 2050, en benefici dels territoris de la UE identificats en el Plans de transició territorial justa.

Es poden finançar projectes relacionats amb una àmplia gamma d'inversions sostenibles, com:

 • Inversions en energia renovable i mobilitat ecològica i sostenible, incloent la promoció de l'hidrogen verd, xarxes de calefacció urbana eficients, investigació pública.
 • Digitalització
 • Infraestructura mediambiental per a la gestió intel·ligent de residus i aigua.
 • Energia sostenible i eficiència energètica amb mesures d'integració, incloses renovacions i conversions d'edificis.
 • Renovació urbana i regeneració.
 • La transició a una economia circular.
 • , Restauració i descontaminació de terres i ecosistemes, tenint en compte el principi de «qui contamina paga», biodiversitat.
 • Infraestructures socials, incloses instal·lacions d'atenció i habitatges socials.

Els projectes han d'estar vinculats a un préstec marc del BEI. Altres préstecs del marc bancs o intermediaris financers del BEI (inclosos els préstecs del marc intermedi del BEI o préstecs intermediats multibeneficiaris) no poden beneficiar-se del finançament JTM sota aquestes convocatòria.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d’aquesta convocatòria les entitats públiques o privades que formin part del sector públic i es trobin radicades a un Estat membre de la UE.

Quantia: El pressupost total per a aquesta convocatòria és de 1.459.500.000,00 euros. La distribució de fons es divideix de la següent forma:

 1. JTM-2022-2025-PSLF STANDALONE PROJECTS: Els préstecs sol·licitats directament al BEI haurien de ser d'almenys 12.500.000 euros; el BEI sol cobrir fins al 50% dels costos totals del projecte, que, per tant, normalment hauria de ser d'almenys 25.000.000 euros. Els préstecs sol·licitats a través d'intermediaris financers del BEI han de ser d'almenys 3.000.000 d’euros.
 2. JTM-2022-2025-PSLF-FRAMEWORK LOANS: Els préstecs marc sol·licitats al BEI haurien de ser d'almenys 12.500.000 euros; el BEI sol cobrir fins al 50% dels costos totals del projecte, per tant, normalment hauria de ser d'almenys 25.000.000 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds s’inicia en tot cas el 19 de juliol de 2022 però aquesta convocatòria té els següents terminis de finalització de presentació de les sol·licituds (mirar el text de la Convocatòria):

 1. 19 d’octubre de 2022.
 2. 19 de gener de 2023.
 3. 19 d’abril de 2023.
 4. 20 de setembre de 2023.
 5. 17 de gener de 2024.
 6. 17 d’abril de 2024.
 7. 19 de setembre de 2024.
 8. 16 de gener de 2025.
 9. 15 d’abril de 2025.
 10. 11 de setembre de 2025.

Text convocatòria. ENLLAÇ.

Pàgina web convocatòria. ENLLAÇ.

Convocatòria per a Ciutats Pilot pel projecte Net Zero Cities (HORIZON 2020)

S’ha publicat el 5 de setembre de 2022 la Convocatòria per a Ciutats Pilot – Net Zero Cities.  Aquesta convocatòria oberta és per a les ciutats dels Estats membres de la UE o dels països associats al Programa Horizon 2020 que desitja emprendre activitats pilot orientades a la innovació de dos anys sota els auspicis del Missió de Ciutats de la Unió Europea.

Objecte i finalitat: El Programa de Ciutats Pilot de Net Zero Cities identificarà ciutats o districtes europeus per provar i implementar enfocaments innovadors, l'explotació de la IR cap a una ràpida descarbonització en un programa pilot de dos anys, treball en àrees temàtiques i funcionals en suport de la transformació de sistemes.

La selecció de Ciutats Pilot intentarà abordar tots els sistemes urbans, incloent-hi mobilitat, sistemes energètics i l'entorn construït, fluxos de materials i recursos, salut i benestar, àrees naturals, sistemes culturals, socials, financers i institucionals, i accessible espais públics.

Qualsevol Ciutat Pilot podria dirigir-se a tots, o a una combinació d'aquests sistemes urbans en funció del seu context i de l'escala de les activitats pilot proposades.

Els resultats esperats del Programa de Ciutats Pilot NZC són:

1) Fins a 30 solucions innovadores o grups de solucions provades i implementades a la ciutat o nivell de districte sobre la durada del programa de Ciutats Pilot.

2) Obtenir un conjunt de lliços apreses de les trajectòries innovadores, amb coneixement, capacitat i capacitats desenvolupades a nivell de ciutat; i

3) Obtenir un conjunt clar de solucions innovadores identificades i preparades per a ser implementades al final del Programa, que podria incloure un nou model de negoci, la iniciativa política, innovació en la governança, model de finançament o finançament, i replicació a nivell de la UE.

Entitats beneficiàries: Aquesta Convocatòria esta oberta a ciutats que es trobin a Estats membres de la UE o es trobin associades al programa HORIZON 2020.  Els requisits d'elegibilitat per a la convocatòria inclouen, però no es limiten i cada proposta es dirigeix per l'autoritat local o l'administració de la ciutat, i es requerirà la presència d'almenys 2 entitats legals (una de les quals ha de ser l'autoritat local o l'administració de la ciutat), com a part del Pilot.

Pel que fa al criteri d'elegibilitat referit a un mínim de 50.000 habitants, per països amb un nombre més baix de ciutats més grans aquest llindar de població es redueix a 10.000 habitants. Això s'aplica específicament a les ciutats de països amb menys de cinc ciutats de més més de 100.000 habitants. No obstant això, cada aplicació hauria de representar almenys 50.000 habitants.

Quantia: El pressupost total per aquesta convocatòria és de 32.000.000 d’euros. Els fons es distribuiran en diferents categories de subvenció:

 • 12 subvencions d’1,5 milions d’euros.
 • 10 subvencions d’1 milió d’euros.
 • 8 subvencions de mig milió d’euros.

Aquesta distribució es pot modificar segons el perfil de les propostes i subvenció sol·licitada.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el 5 de setembre de 2022 i finalitza el 4 de novembre de 2022.

Text de la convocatòria. ENLLAÇ.

Pàgina web de la convocatòria. ENLLAÇ.

Guia del Programa. ENLLAÇ.

Convocatòria per a la promoció de la compra social entre empreses (SMP-COSME-2022-BUYSOCIALB2BMARKET-01)

S’ha publicat el 29 de setembre de 2022 la Convocatòria per a l’any 2022 per a impulsar la conscienciació de les empreses convencionals per a treballar amb empreses socials en el marc del Programa per al Mercat Únic (Single Market Programme -SMP COSME).

Objecte i finalitat: L'objectiu principal d'aquesta convocatòria de propostes és habilitar la "Compra social: mercat B2B" local, regional o nacional en el context de l'ecosistema de proximitat i ES (economia social) mitjançant la creació d'associacions (locals, regionals o nacionals) i facilitant les relacions comercials entre les entitats de l'economia social i les empreses majoritàries (B2B). Les aliances hauran de desenvolupar una sèrie d'accions de dinamització com els mercats.

En particular, aquestes associacions tindran com a objectiu ajudar les empreses principals a comprometre's amb una varietat de proveïdors d’incorporar la sostenibilitat i la diversitat en les seves operacions principals, polítiques de compra i cadenes de valor. Això també ajudarà les empreses socials a augmentar els seus ingressos, escalar el seu potencial i, en conseqüència, augmentar el seu impacte aprofitant el poder adquisitiu corporatiu.

Entitats beneficiàries: Les propostes han de ser presentades per un consorci de sol·licitants (beneficiaris, no entitats afiliades) que compleixen amb les condicions següents:

Mínim 5 i màxim 10 participants (beneficiaris, no entitats afiliades) de 3 països elegibles diferents, dels quals:

- Mínim 1 organització d'economia social per país elegible (l’elegibilitat d'una organització que s'aplica com a organització de l'economia social ha de ser verificable mitjançant declaració sobre la seva situació econòmica social amb descripció de les activitats SE).

- Mínim 1 xarxa d'economia social, associació, federació sectorial o donar suport a l'organització que treballa a escala de la UE.

Un sol·licitant ha de ser nomenat coordinador del consorci.

Quantia: El pressupost per a aquesta convocatòria és d'1.300.000 euros. Aquest pressupost podria incrementar-se en un màxim del 20%. El pressupost màxim per projecte és de 325 000 euros. El nombre esperat de projectes finançats és de 4.

Sol·licituds:  El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el 29 de setembre de 2022 i finalitza el 7 de desembre de 2022 a les 17:00 hores de Brussel·les.

 • Text de la convocatòria. ENLLAÇ.
 • Pàgina web de la convocatòria. ENLLAÇ.
Primera convocatòria de les Accions Innovadores de la Iniciativa Urbana Europea (IA-EUI) finançats a través del FEDER

S’ha publicat el 10 d’octubre de 2022 el document amb la Primera Convocatòria de les Accions Innovadores de la Iniciativa Urbana Europea (IA-EUI).

Objecte i finalitat: Un dels principals objectius de la Iniciativa Urbana Europea (UEI), i especialment les seves accions innovadores (EUI-IA), és continuar el suport iniciat per la Iniciativa d'Accions Innovadores Urbanes proporcionant a les autoritats urbanes de tota Europa que tinguin espai i recursos per identificar i experimentar (via projectes pilot) noves respostes innovadores als reptes locals interconnectats i complexos relacionats amb un desenvolupament urbà sostenible.

A través de l'EUI-IA, les autoritats urbanes tindran la possibilitat de provar com funcionen les solucions noves i no demostrades en la pràctica i com responen a la complexitat de la vida real.

Els processos i els resultats de l'experimentació els seguiran ciutats associades d'altres països (Transfer Partners) per tal de reforçar i enfortir la transferibilitat i la replicabilitat de les solucions innovadores en tota la UE.

Per a la primera convocatòria de propostes, els sol·licitants poden presentar propostes de projecte centrades en la New European Bauhaus (NEB). La iniciativa New European Bauhaus (NEB), llançada per la CE al 2020, connecta el verd europeu, l’atenció als nostres espais de vida i experiències i expressa l'ambició de la UE de crear bellesa els llocs sostenibles i inclusius, els productes i les maneres de viure. Alhora la Iniciativa promou noves maneres de viure on la sostenibilitat coincideix amb l'estil, accelerant així la transició verda en diversos sectors de la nostra economia i en les nostres societats, així com en altres àrees de la nostra vida quotidiana. L'objectiu és proporcionar accés a tots els ciutadans a productes que són circulars i que requereixen menys carboni, que donen suport a la regeneració de la naturalesa i protegeixen la biodiversitat.

Les ciutats estan convidades a considerar els quatre temes següents que tenen el major potencial per a generar solucions innovadores, crear un clar efecte de demostració per a inspirar l'ús de la política de cohesió en les zones urbanes, i/o podrien mobilitzar fons afectats per a la seva absorció, en particular les inversions procedents de el FEDER es troba sota els objectius específics enumerats en els «objectius polítics de cohesió» (per tant, 4 possibles temes):

1. Economia circular i descarbonització: el tema cobreix els projectes centrant-se en la renovació d'edificis o la construcció amb rendiments neutrals en carboni o positius. La construcció implica considerar les emissions en un enfocament de cicle de vida complet. Això requereix una reflexió sobre com fer-ho minimitzant el consum d'energia mitjançant la preservació o reutilització de materials i recursos locals,  l'ús de tecnologies ecològiques, així com la reducció i/o transformació dels residus.

2. Preservació del patrimoni cultural: El tema cobreix els projectes destinats a preservar i oferir accés igualitari al patrimoni cultural o transformar els llocs patrimonials amb un alt propòsit social. El tema també cobreix la mobilització i combinació de coneixements tècnics amb noves tecnologies per a solucions contemporànies i productes relacionats amb el patrimoni local. Aquesta atenció al patrimoni cultural pot oferir oportunitats per a renovar el nostre diàleg amb la història.

3. Adaptar i transformar edificis per a solucions d'habitatge assequibles: el tema cobreix projectes centrats en l'adaptació i la transformació dels edificis desmantellats i/o buits per a habitatges assequibles a través de tècniques o materials innovadors, creatius i/o artístics, i construcció amb processos sostenibles. Aquests projectes abordarien la pobresa energètica, farien que l'habitatge fos més assequible i crearien el condicions perquè els habitants i els actors locals prenguin decisions en totes les etapes del cicle de vida dels edificis.

4. Regenerant espais urbans: el tema cobreix projectes de regeneració urbana que combinen la sostenibilitat, l’estètica i la inclusió. Els projectes poden centrar-se en la regeneració de les zones urbanes abandonades o que estan experimentant dificultats (p. ex. inseguretat), la reconversió incloent la renaturalització de les ciutats i el desenvolupament d'una infraestructura verda, o la provisió/actualització de l'accés universal espais oberts i inclusius i espais verds i/o públics amb l'objectiu de millorar la viabilitat de les ciutats per a aquells que les experimenten.

Entitats beneficiàries: Les següents autoritats poden sol·licitar els ajuts per a emprendre la EUI-IA:

a) Primera categoria: Qualsevol autoritat urbana d'una unitat administrativa local definida segons el grau d'urbanització (DEGURBA) d'Eurostat com a ciutat, ciutat o suburbi (corresponent a Codi DEGURBA 1 o codi DEGURBA 2 d'Eurostat) que comprèn almenys 50 000 habitants.

b) Segona categoria: una associació o agrupació d'autoritats urbanes amb estatut jurídic organitzat aglomeració composta per unitats administratives locals, on la majoria (almenys el 51%) dels habitants viuen en unitats administratives locals definides segons el grau d'urbanització (DEGURBA) d'Eurostat com a ciutats, pobles o suburbis (corresponent al codi DEGURBA 1 o Codi DEGURBA 2) i on la població total combinada és d'almenys 50 000 habitants.

c) Tercera categoria: Una associació o agrupació d'autoritats urbanes sense estatut legal de Aglomeracions organitzades on totes les autoritats urbanes involucrades (Autoritat Urbana Principal i Autoritats Urbanes Associades) són Unitats administratives locals definides d'acord amb el grau d'urbanització (DEGURBA) d'Eurostat com a ciutats, pobles o suburbis (corresponent a DEGURBA) Codi 1 o codi DEGURBA 2) i on la població total combinada (Autoritat Urbana Principal i Associated Urban Authorities) té almenys 50 000 habitants.

Quantia: Per a aquesta convocatòria s’assigna un pressupost indicatiu de 50 milions d'euros del FEDER. Cada projecte pot rebre fins a un màxim de 5 milions d'euros i el cofinançament i l'execució del projecte del FEDER han de produir-se en un termini màxim de 3,5 anys.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el 10 d’octubre de 2022 fins el 19 de gener de 2023.

Subvencions de 5G per a comunitats intel·ligents per a l’any 2022 (EF-DIG-2022-5GSMARTCOM-WORKS)

S’ha publicat el 12 d’octubre de 2022 la convocatòria del Programa Connecting Europe Facility (CEF), més concretament, aquest programa correspon al Programa de 5G per a comunitats intel·ligents (CEF-DIG-2022-5GSMARTCOM-WORKS – 5G for Smart Communities – Works).

Objecte i finalitat: L'objectiu d'aquesta convocatòria és donar suport al desplegament anticipat de sistemes basats en 5G que habilita el seu ús per a certs actors socioeconòmics. Amb aquesta convocatòria  i els projectes que es volen finançar s’espera que:

 1. Despleguin les infraestructures 5G capaces d'oferir connectivitat de vora inicial amb característiques (com ara rendiment de Gigabit, alta densitat d'usuari, cobertura omnipresent, capacitat de connectar dispositius IOT, baixa latència i fiabilitat) que són capaços de donar suport a formes innovadores de millorar la prestació de serveis públics i SIG o SGEIs;
 2. Es doni suport a les millors pràctiques 5G en diferents sectors que poden servir com a plataforma per a una possible aplicació amb altres recursos, nacionals o comunitaris.
 3. S'espera indirectament que aquests projectes demostrin les capacitats potencials i beneficis de les xarxes 5G i, per tant, estimular el desplegament més ampli i ràpid del 5G en tota Europa.

Entitats beneficiàries: Les sol·licituds han de ser presentades per consorcis d’un mínim de 2 organitzacions, una d’elles un operador de xarxes mòbils i l’altra una autoritat pública. Les persones naturals no són elegibles (amb l'excepció dels autònoms, és a dir, comerciants únics, on l'empresa no té personalitat legal separada de la persona natural).

Quantia: El pressupost d’aquesta convocatòria és de 50.000.000 d’euros. Aquest pressupost podria augmentar sempre que el pressupost addicional total s'assigni acumulativament al tema en tot el conjunt. Es preveu finançar entre 300.000 euros i 4.000.000 d’euros per projecte.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 12 d’octubre de 2022 i finalitza el 23 de febrer de 2023 a les 17:00 hores de Brussel·les.

 • Text complet de la convocatòria. ENLLAÇ.
 • Pàgina web de la convocatòria​. ENLLAÇ.
Convocatòria per a la concessió de subvencions per promoure la internacionalització dels ens de l'Administració local de Catalunya

S’ha publicat al DOGC, el dia 29 d’agost de 2022 la Resolució XGO/2590/2022, de 26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per promoure la internacionalització dels ens de l'Administració local de Catalunya (ref. BDNS 651647).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'any 2022 de suport a les despeses per promoure la internacionalització dels ens de l'Administració local de Catalunya.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els següents ens que componen l'Administració local de Catalunya:

Línia 1. Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i els organismes adscrits i participats majoritàriament per alguna d'aquestes entitats locals.

Línia 2. Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i els organismes adscrits i participats majoritàriament per alguna d'aquestes entitats locals, que siguin membres formals que participin en organismes i xarxes europeus o internacionals.

Quantia: La dotació de les subvencions establertes en aquesta Resolució és d'1.000.000,00 d'euros. La distribució per línies de l'import d'1.000.000,00 d'euros és la següent:

Línia 1: la internacionalització dels ens de l'Administració local de Catalunya, amb la finalitat de contribuir al finançament de les despeses derivades de la promoció d'activitats amb projecció exterior, així com a la preparació i execució de projectes europeus i internacionals. Import: 900.000,00 euros.

Línia 2: la participació dels ens de l'Administració local de Catalunya com a membres d'organismes i xarxes europeus i internacionals i les seves actuacions com a membres d'aquestes, amb la finalitat de contribuir al manteniment de la seva condició de membres i a la promoció de les activitats d'aquests organismes i xarxes en què l'ens local participa. Import: 100.000,00 euros.

L'import de la subvenció atorgada no podrà superar el 75% del pressupost elegible del projecte, programa d'activitats o actuació, així com cap dels altres límits establerts normativament.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

 

Convocatòria dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2022

S’ha publicat al DOGC, el dia 21 de juny de 2022 la Resolució ACC/1895/2022, de 15 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2022 (ref. BDNS 634217).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar per a l'any 2022 els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura d'acord amb les bases reguladores que aprova l' Ordre ACC/138/2022, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura (DOGC núm. 8689, de 15.6.2022).

Es consideren les línies d'actuació següents:

a) Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores.

b) Lluita contra les agressions i les malalties de l'arnar, en particular, contra la varroasi.

c) Racionalització de la transhumància.

d) Mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de mel i de productes apícoles per ajudar els apicultors a comercialitzar i valoritzar els seus productes.

e) Mesures de suport a la repoblació de la cabana apícola.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries i perceptores d'aquests ajuts:

a) Les cooperatives apícoles, les associacions i les agrupacions de persones productores amb personalitat jurídica en què les persones apicultores integrants i sol·licitants dels ajuts compleixin els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores.

b) A títol individual i respecte de les actuacions que figuren a l'apartat c) de l'annex 2 de l'Ordre, les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns titulars d'una explotació apícola que, a més de complir els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores, acreditin la condició de persona agricultora professional, d'acord amb la normativa aplicable a Catalunya, i que es trobin incloses en el sistema especial per a treballadors/ores per compte propi agrari del règim especial de treballadors/ores autònoms/mes.

En el cas de persones jurídiques i de comunitats de béns, aquesta acreditació ha de ser per a tots els seus membres.

c) Els apicultors inclosos en una sol·licitud d'ajut presentada per una cooperativa o una associació o agrupació de productors/ores no poden sol·licitar l'ajut a títol individual.

Quantia: Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import de 768.976,12 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons europeu agrícola de garantia (FEAGA), que n'aporta el 50%, amb un 50% a càrrec del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC).

L'import de la convocatòria es distribueix entre les línies d'actuació de la manera següent:

- Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores: 115.346,42 euros.

- Lluita contra les agressions i les malalties de l'arnar, en particular contra la varroasi: 399.867,58 euros.

- Racionalització de la transhumància: 207.623,55 euros.

- Mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de la mel i de productes apícoles: 15.379,52 euros.

- Mesures de suport a la repoblació de la cabana apícola: 30.759,05 euros.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01)

S’ha publicat al DOGC, el dia 21 de juny de 2022 la Resolució ACC/1896/2022, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2022/2023 (ref. BDNS 634218).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts destinats a la participació (operació 03.01.01) i a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/133/2022, d'1 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) (DOGC núm. 8686 de 10.06.22).

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud:

 • Per a l'operació 1, ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments, són persones beneficiàries els/les agricultors/ores actius/ives, d'acord amb l'article 8 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, i agrupacions d'agricultors/ores que participen per primera vegada en un programa de qualitat dels aliments. Aquestes persones poden sol·licitar l'ajut els cinc anys posteriors a la data d'inscripció en el programa de qualitat respectiu. Per a l'operació 1, són entitats sol·licitants i perceptores d'aquests ajuts els consells reguladors que representen els/les agricultors/ores i ramaders/deres inscrits en el programa de qualitat.
   
 • Per a l'operació 2, ajuts per a les activitats d'informació i promoció, poden ser beneficiàries i sol·licitants d'aquest ajuts els consells reguladors i les federacions de consells reguladors dels programes de qualitat dels aliments.

Quantia: Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total d'1.748.538,00 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

En el cas de l'operació 1:

 1. D'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022, la quantia màxima de les subvencions concedides per explotació és de 3.000,00 euros l'any.
 2. El percentatge d'ajut és del 100% de l'import de les actuacions que preveu l'apartat 3.1 d'aquestes bases reguladores.
 3. L'import mínim de l'ajut per sol·licitant és de 400 euros.
 4. L'import màxim per sol·licitant és de 500.000,00 euros.

En el cas de l’operació 2:

 1. L'import màxim de l'ajut és de 150.000,00 euros per persona beneficiària.
 2. El percentatge d'ajut és del 70% de la despesa subvencionable.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura subjectes al Pla nacional apícola 2020-2022

S’ha publicat al DOGC, el dia 15 de juny de 2022 l’Ordre ACC/138/2022, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura subjectes al Pla nacional apícola 2020-2022.

Objecte i finalitat: L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura en l'àmbit territorial de Catalunya. A efectes de l'Ordre, es consideren les línies d'actuació següents:

 1. Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores.
 2. Lluita contra les agressions i les malalties de l'arnar, en particular, contra la varroasi.
 3. Racionalització de la transhumància.
 4. Mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de mel i de productes apícoles per ajudar els apicultors a comercialitzar i valoritzar els seus productes.
 5. Mesures de suport a la repoblació de la cabana apícola.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries i perceptores d'aquests ajuts:

 1. Les cooperatives apícoles, les associacions i les agrupacions de persones productores amb personalitat jurídica en què les persones apicultores integrants i sol·licitants dels ajuts compleixin els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores.
 2. A títol individual i respecte de les actuacions que figuren a l'apartat c) de l'annex 2 de l'Ordre, les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns titulars d'una explotació apícola que, a més de complir els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores, acreditin la condició de persona agricultora professional, d'acord amb la normativa aplicable a Catalunya, i que es trobin incloses en el sistema especial per a treballadors/ores per compte propi agrari del règim especial de treballadors/ores autònoms/mes. En el cas de persones jurídiques i de comunitats de béns, aquesta acreditació ha de ser per a tots els seus membres.
 3. Els apicultors inclosos en una sol·licitud d'ajut presentada per una cooperativa o una associació o agrupació de productors/ores no poden sol·licitar l'ajut a títol individual.

Quantia: La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària corresponent a la qual s'ha d'imputar és la que determina la resolució de convocatòria corresponent.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria d'ajuts corresponent.

Bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01)

S’ha publicat al DOGC, el dia 10 de juny de 2022 l’Ordre ACC/133/2022, d'1 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01).

Objecte i finalitat: L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és donar suport als productors que gaudeixen d'un distintiu comunitari de denominació d'origen protegida (DOP) i indicació geogràfica protegida (IGP), inscrits en el registre comunitari corresponent i incloses les vitivinícoles, els productors de la producció agrària ecològica (PAE) i els de la producció integrada (PI) mitjançant els ajuts següents:

 1. A la participació per primer cop dels / de les agricultors/ores actius/ives i agrupacions d'agricultors/ores en un programa de qualitat dels aliments, d'ara endavant, operació 1 (operació 03.01.01 del PDR 2014-2022).
 2. A l'organització d'activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments, d'ara endavant, operació 2 (operació 03.02.01 del PDR 2014-2022).

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud:

a) Per a l'operació 1, ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments, són persones beneficiàries els/les agricultors/ores actius/ives, d'acord amb l'article 8 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, i agrupacions d'agricultors/ores que participen per primera vegada en un programa de qualitat dels aliments. Aquestes persones poden sol·licitar l'ajut els cinc anys posteriors a la data d'inscripció en el programa de qualitat respectiu.

Per a l'operació 1, són entitats sol·licitants i perceptores d'aquests ajuts els consells reguladors que representen els/les agricultors/ores i ramaders/deres inscrits en el programa de qualitat.

b) Per a l'operació 2, ajuts per a les activitats d'informació i promoció, poden ser beneficiàries i sol·licitants d'aquest ajuts els consells reguladors i les federacions de consells reguladors dels programes de qualitat dels aliments.

Quantia: L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions que preveu l'apartat 3 de les bases reguladores.

En el cas de l'operació 1:

 1. D'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022, la quantia màxima de les subvencions concedides per explotació és de 3.000,00 euros l'any.
 2. El percentatge d'ajut és del 100% de l'import de les actuacions que preveu l'apartat 3.1 d'aquestes bases reguladores.
 3. L'import mínim de l'ajut per sol·licitant és de 400 euros.
 4. L'import màxim per sol·licitant és de 500.000,00 euros.

En el cas de l'operació 2:

 1. L'import màxim de l'ajut és de 150.000,00 euros per persona beneficiària.
 2. El percentatge d'ajut és del 70% de la despesa subvencionable.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà en la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria dels ajuts per sufragar les despeses per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local dels grups d'acció local preseleccionats en el marc del Pla estratègic de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027

S’ha publicat al DOGC, el dia 27 de maig de 2022 la Resolució ACC/1566/2022, de 20 de maig, per la qual es convoquen els ajuts per sufragar les despeses per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local dels grups d'acció local preseleccionats en el marc del Pla estratègic de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027 (ref. BDNS 628771).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte convocar els ajuts destinats a sufragar les despeses d'assistència tècnica per a la preparació i la posada en funcionament de les estratègies de desenvolupament local dels GAL preseleccionats per a l'aplicació de la metodologia LEADER, desenvolupament local participatiu, en el marc del PEPAC 2023-2027, ocasionades des de la data de presentació de la sol·licitud d'ajut fins al 15 de novembre de 2022. La tramitació d'aquests ajuts es regeix per les bases reguladores que aprova l'Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig (DOGC núm. 8672, de 20.05.2022), de selecció d'estratègies de desenvolupament local per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027.

Entitats beneficiàries: Són beneficiaris d'aquests ajuts els GAL preseleccionats per a l'aplicació de la metodologia LEADER en el desenvolupament local participatiu, en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027. Tot i això, poden presentar-se a la convocatòria els GAL que hagin presentat sol·licitud per concórrer al procés de selecció de GAL i estratègies.

Quantia: Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total d'1.000.000 d'euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons europeu agrícola de desenvolupament rural (FEADER). L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la preparació i la posada en funcionament de les estratègies de desenvolupament local, i pot arribar al 100% de la despesa elegible justificada.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Bases reguladores. ENLLAÇ. 
Bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local pels GAL seleccionats en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027

S’ha publicat al DOGC, el dia 20 de maig de 2022 l’Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament local per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.

Objecte i finalitat: L'objecte dels ajuts és sufragar les despeses d'assistència tècnica per a la preparació i posada en funcionament de les estratègies de desenvolupament local dels GAL preseleccionats per a l'aplicació de la metodologia LEADER, desenvolupament local participatiu, en el marc del programa del PEPAC 2023-2027.

Entitats beneficiàries: Són beneficiaris d'aquests ajuts els GAL preseleccionats per a l'aplicació de la metodologia LEADER en el desenvolupament local participatiu, en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027. Tot i això, poden presentar-se a la convocatòria els GAL que hagin presentat sol·licitud per concórrer al procés de selecció de GAL i estratègies, tal com estableix l'article 6.2.1 d'aquesta Ordre.

Quantia: L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la preparació i la posada en funcionament de les estratègies de desenvolupament local, i pot arribar al 100% de la despesa elegible justificada. La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que determini la convocatòria corresponent.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà en la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022

S’ha publicat al DOGC, el dia 5 de maig de 2022 l’Ordre ACC/96/2022, de 3 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01).

Objecte i finalitat: L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2022, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals. Aquests ajuts es gestionaran mitjançant la metodologia Leader, amb la col·laboració dels grups d'acció local seleccionats mitjançant l'Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre.

Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb accions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d'ocupació; a establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l'arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Entitats beneficiàries: Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts:

A. Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d'un 25%) que realitzin inversions no productives en:

 1. Recuperació del patrimoni cultural i natural.
 2. Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
 3. Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

B. Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d'un 25%) que realitzin inversions productives en:

 1. Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l'annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d'aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).
 2. Empreses no agroalimentàries.

Per poder ser beneficiàries d’aquests ajuts s’han de complir els requisits previstos a la base 3.2.

Quantia: Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l'import de l'ajut no pot ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no pot ser superior al 80% de les despeses elegibles. L'import de l'ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria. La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar són les que determina la convocatòria dels ajuts.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria de subvencions destinades al finançament de la Línia 2 dels Projectes Singulars per a l’any 2022 (SOC–SINGULARS)

S’ha publicat al DOGC, el dia 2 de maig de 2022 la Resolució EMT/1198/2022, de 21 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades al finançament de la Línia 2 dels Projectes Singulars (SOC–SINGULARS) (ref. BDNS 622838).

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria, per a l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions destinades al finançament de la Línia 2 dels Projectes Singulars previstes en l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars (DOGC núm. 7681, de 8 d'agost de 2018), modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre (DOGC núm. 8023 de 13 de desembre) i per l'Ordre EMT/194/2021, de 15 d'octubre (DOGC núm. 8525, 19.10.2021).

La finalitat és reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, mitjançant dues línies:

 1. Línia 1: actuacions destinades a la millora de l'ocupabilitat d'acord amb el que s'estableix a la base 2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre. Es consideraran actuacions subvencionables de la Línia 1 les següents:
 2.  
 3. Actuacions obligatòries: Orientació, que inclourà l'assessorament individualitzat, orientació professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la cerca d'ocupació. Aquesta actuació pertany a la mesura d'orientació.

Formació professionalitzadora ajustada a les necessitats de les persones participants. Aquesta formació

podrà ser:

- Formació del Fitxer Català d'Especialitats Formatives

- Programes de Formació i Inserció (PFI) sempre que disposin d'autorització vigent del Departament d'Ensenyament per a la seva impartició.

- Formació a mida: inclourà aquella formació que no estigui inclosa en el Fitxer Català d'Especialitats Formatives.

Aquesta actuació pertany a la mesura de formació.

 1. Actuacions opcionals: Aquestes inclouen, entre d’altres, pràctiques no laborals, regulades al Reial decret 1543/2011, de 31 d'octubre i destinades a persones joves qualificades sense experiència professional. Aquesta actuació pertany a la mesura de formació.
   
 2. Línia 2: Experiències professionals per a joves participants a les actuacions de la Línia 1 amb l'objectiu d'adquirir una experiència laboral. Es consideraran actuacions subvencionables de la Línia 2 les següents: Experiència Professional realitzada a través d'un contracte laboral per a joves participants a les actuacions de la Línia 1. Aquesta actuació pertany a la mesura de foment de la contractació.

Entitats beneficiàries: Podran ser entitats beneficiàries de les actuacions de la Línia 1 les entitats, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, següents:

 1. Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves o sobre el col·lectiu que determini la convocatòria (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc.) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.

En cas que l'entitat beneficiària sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, haurà d'indicar l'entitat que actuarà com a mitjà propi de l'entitat beneficiària, i que per tant tindrà recollit expressament en la norma que la crea o en els seus estatuts, que té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'entitat beneficiària d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 1. Organitzacions sindicals i patronals.
 2. Entitats de titularitat pública o privada amb centre de treball o establiment operatiu a Catalunya.
 3. Qualsevol altra entitat, empresa o persona física empresària que realitzi una activitat necessària per a la realització del projecte i que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les seves actuacions.

Per a la contractació laboral de la Línia 2 poden ser beneficiàries les següents:

 1. Les empreses, així definides en el dret mercantil
 2. Persones físiques empresàries
 3. Les entitats i institucions sense afany de lucre detallades a l'apartat 1 d'aquesta mateixa base 3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.
 4. Caldrà que hagin estat seleccionades per les entitats previstes a l'apartat 1 d'aquesta mateixa base 3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.
 5. També podran ser beneficiàries d'aquesta Línia 2 les entitats beneficiàries de la Línia 1.

Seran destinatàries de les actuacions contingudes en els Projectes Singulars les persones joves d'entre 16 i 29 anys beneficiàries de la Garantia Juvenil en el moment de la seva data d'incorporació al projecte.

Quantia: L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a aquesta convocatòria és de 1.000.000,00 euros. Les quanties concretes per a cada actuació corresponent a cada línia es determinen conforme a l’establert a la Base 8 de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars.

Sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria i finalitza l'11 de novembre de 2022, ambdós inclosos. La sol·licitud s'haurà de presentar com a màxim dos mesos desprès de la data d'inici del contracte i sempre dins el termini establert a l'apartat anterior.

Bases reguladores. ENLLAÇ.

Convocatòria. ENLLAÇ.

Convocatòria de propostes en matèria d’innovació social per a una transició verda i digital justa (ESF-2022-SOC-INNOV)

S’ha publicat el 3 de maig de 2022 la Convocatòria de propostes en matèria d’innovació social per a una transició verda i digital justa. Aquesta convocatòria es finança a través del programa Fons Social Europeu Plus (FSE+) que és el principal instrument de la UE per finançar i donar recolzament a les persones en matèria d’ocupació, promoció de la inclusió social, lluita contra la pobresa i eficàcia de l’Administració pública.

Objecte i finalitat: L'objectiu general d'aquesta convocatòria és desenvolupar i provar integrades i enfocaments d'innovació social inclusius: a les escoles o centres de formació, a la feina o a l'interiorcomunitats locals, o altres entorns rellevants - per fomentar la inclusió i (percebuda) l'equitat de la transició bessona verda i digital. A través d’aquesta convocatòria es poden finançar les següents actuacions:

 1. Accions de sensibilització i difusió;
 2. Accions destinades a crear i millorar xarxes, intercanviant bé pràctiques;
 3. Accions de desenvolupament i prova d'enfocaments d'innovació social i integrada abordar alguns dels reptes i riscos descrits amb detall a la secció anterior, incloses les accions destinades a:

o lluitar contra la pobresa energètica o la pobresa del transport;

o donar suport al desenvolupament d'habilitats ecològiques i digitals;

o l'enfortiment de l'ocupabilitat en les economies verdes i digitals;

o donar suport a les transicions innovadores de treball a lloc de treball o al mercat laboral;

o Dissenyar, pilotar, provar, supervisar i/o avaluar el treball local programes de garantia de llocs de treball verds i/o digitals;

o Facilitar el desenvolupament, l'adopció i l'ús del verd o digital innovacions;

o Donar suport i accelerar el canvi cap a un entorn més sostenible comportaments;

o promoure l'emprenedoria verda i digital;

o pilotar, provar i/o promoure noves solucions o models de producció, distribució i consum, inclosos l'energia i els aliments, incloent l'autoconsum o altres models de negoci basats en la comunitat i comunitats o cooperatives energètiques dirigides pels ciutadans;

o dissenyar, provar i/o promoure pràctiques participatives digitals donar suport a polítiques i iniciatives de transició justa;

o Elaboració i/o prova de pressupostos participatius de la ciutadania per promoure la fira transicions verdes i digitals.

 1. Retroalimentació als responsables polítics a nivell local, regional, nacional i de la UE;
 2. Activitats de formació (inclòs en el lloc de treball) i associació laboral;
 3. Campanyes de comunicació dirigides a un grup social específic

Entitats beneficiàries: Es poden presentar consorcis formats per un mínim de dues organitzacions (públiques o privades) en dos països diferents.

Quantia:  El pressupost de la convocatòria disponible és de 10.000.000 d’euros. Aquest pressupost es pot augmentar màxim 20%. La Comissió preveu finançar entre 15 i 20 propostes.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds per aquesta convocatòria des del 3 de maig de 2022 fins el 2 d’agost de 2022 a les 17:00 hores.

Text convocatòria. ENLLAÇ.

Web convocatòria. ENLLAÇ.

Convocatòria de propostes en matèria de desplegament de serveis de mobilitat compartida (HORIZON-CL5-2022-D6-02-04)

S’ha publicat una nova convocatòria del programa HORIZON EUROPE relatiu a propostes d’acceleració del desplegament de nous serveis de mobilitat compartida per a la propera dècada (HORIZON-CL5-2022-D6-02-04). ). HORIZON EUROPE és el programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea per al període 2021-2027 promovent l’excel·lència i oferint un valuós suport a la recerca i innovació per impulsar canvis sistèmics necessaris que garanteixin una Europa verda, sana i resistent. Aquesta convocatòria es circumscriu dins del Pla de Treball del Programa HORIZON EUROPE número 8 sobre Clima, Energia i Mobilitat.

Objecte i finalitat: Els nous serveis de mobilitat compartida han demostrat que tenen el potencial de trobar necessitats pels habitants de la ciutat i alhora propiciar un ús més racional dels cotxes. Tanmateix, per tal d'aconseguir oferir la "Mobilitat com a servei" i abordar el reptes als quals s'enfronten les ciutats, es necessiten noves solucions de mobilitat d'alta qualitat, centrades en l'usuari i fiables que s'ofereix com una alternativa creïble al cotxe particular, juntament amb un cotxe segur i integrat en la infraestructura.

S'han d'explorar i desplegar noves solucions per al transport de nou disseny o crear infraestructura per acollir serveis de mobilitat nous i compartits. Entre els serveis de mobilitat que es podrien tenir en compte trobem, per exemple: la micro mobilitat, inclòs l'ús compartit de bicicletes/scoters, la demanda transport responsive, el car-pooling o el car sharing, entre d’altres.

S'han de proposar serveis de mobilitat nous i compartits en almenys 3 laboratoris/projectes paquets integrats, complementaris i de reforç de mesures de mobilitat i planificació urbana i noves solucions tecnològiques, combinant mesures “push” i “pull”.

Els serveis desplegats han de permetre la idea d'una obtenció d’un benefici òptim en mobilitat des de diverses perspectives (incloses les perspectives socioeconòmiques, ambientals, sanitàries, accessibilitat, gènere i inclusió; i aspectes de seguretat i seguretat) tot considerant les implicacions per al transport infraestructures i disseny urbà.

Els nous serveis també s'han de provar més enllà dels nuclis urbans d'interès comercial proporcionant solucions de baixes emissions per a les zones suburbanes, periurbanes i rurals dependents del cotxe àrees vinculades a necessitats específiques de diversos grups objectiu, com ara poblacions sense accés al transport públic o comunitats benestants dependents del cotxe privat.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria consorcis formats per tres organitzacions, almenys una d’elles situada en una regió “modesta” o “moderada” i un altre situada o establerta en una regió d’innovació capdavantera.

Quantia: El pressupost total indicatiu del tema és de 20.000.000 d'euros. Es preveu finançar dos projectes d’entre 8.000.000 i 10.000.000 d’euros.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds des del 28 d’abril de 2022 fins el 6 de setembre de 2022 a les 17:00 hores.

Convocatòria de propostes en l’àmbit de la logística i planificació urbana: digitalització del transport urbà i transport de mercaderies (HORIZON -CL5-2022-D6-02-02)

S’ha publicat una nova convocatòria del programa HORIZON EUROPE relatiu a propostes en matèria de logística i planificació urbana per al transport de mercaderies (HORIZON-CL5-2022-D6-02-02). HORIZON EUROPE és el programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea per al període 2021-2027 promovent l’excel·lència i oferint un valuós suport a la recerca i innovació per impulsar canvis sistèmics necessaris que garanteixin una Europa verda, sana i resistent. Aquesta convocatòria es circumscriu dins del Pla de Treball del Programa HORIZON EUROPE número 8 sobre Clima, Energia i Mobilitat.

Objecte i finalitat: La manera com s'utilitza i s'assigna l'espai urbà pot influir en la congestió, el soroll, la carretera risc, qualitat de l'aire, habitabilitat, etc. Al mateix temps hi ha un buit relatiu a la recollida de dades per donar suport a la presa de decisions dels municipis en relació als objectius de sostenibilitat com la neutralitat climàtica, la qualitat de l'aire, la seguretat viària i la reducció de la congestió i un millor aprofitament de l'espai públic.

Les propostes haurien de considerar la reassignació dinàmica de l'espai per a la integració del transport urbà de mercaderies a nivell local i els impactes sobre com s'utilitza l'espai urbà, així com la combinació òptima de distribució de l'espai i dels usos del sòl. Les propostes han d'analitzar estratègicament el potencial espais urbans (o periurbans) posicionats per desenvolupar i implementar una demostració pilot, (però sense interferir amb parcs, arbres o altres zones verdes recreatives).

L'objectiu és reduir l'impacte del transport de mercaderies i la logística en el teixit urbà. Els projectes podrien considerar la participació conjunta d'empreses immobiliàries i proveïdors de serveis logístics amb les ciutats, per desenvolupar models de negoci sostenibles per a centres/consolidació oberts i nets espais a les ciutats (per exemple, utilitzar/compartir ubicacions privades existents, com ara el subterrani aparcament privat, edificis d'oficines i altres espais potencials disponibles a les ciutats, mentre que respectant les restriccions de seguretat).

Entitats beneficiàries: Poden ser entitats beneficiàries consorcis formats per tres organitzacions, almenys una d’elles situada en una regió “modesta” o “moderada” i un altre situada o establerta en una regió d’innovació capdavantera.

Quantia: El pressupost total indicatiu del tema és de 15.000.000 euros. Es preveu finançar dos projectes d'entre 7.000.000 i 8.000.000 euros.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds des del 28 d'abril de 2022 fins el 6 de setembre de 2022. 

Convocatòria en l’àmbit de la mobilitat urbana inclusiva, segura i sostenible (HORIZON-MISS-2022-CIT-01-01)

S’ha publicat una nova convocatòria del programa HORIZON EUROPE relatiu a propostes en l’àmbit de la mobilitat urbana inclusiva, segura i sostenible (HORIZON-MISS-2022-CIT-01-01). Aquesta convocatòria forma part del programa HORIZON EUROPE, més concretament, al Pla de Treball número 12 anomenat Missions. El Pla de Treball Missions té com a objectiu abordar alguns dels grans reptes als quals s'enfronta la nostra societat. Arrelades en la recerca i la innovació, les missions tenen com a objectiu abordar els reptes de la societat amb solucions que condueixin a transformacions socials.

Objecte i finalitat: L’objectiu de la convocatòria és donar suport a les autoritats locals per accelerar els canvis en la mobilitat sostenible.

Les propostes han de tenir en compte els indicadors de mobilitat en relació a diferents col·lectius vulnerables, i contemplar les seves necessitats de mobilitat i redisseny de l’espai públic. Els projectes també haurien de proporcionar una orientació clara a les ciutats i als Estats membres i Països associats sobre com incorporar sistemàticament els usuaris vulnerables de la via dimensió en la planificació de la infraestructura, inclosos els aspectes de seguretat, accessibilitat, eines digitals i intel·ligents per fer complir els límits de velocitat i l'accés, disseny i funcionament dels vehicles o serveis i espais públics, inclosos els centres de mobilitat, el transport públic i la mobilitat compartida.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris consorcis formats per tres organitzacions, almenys una d’elles establerta en una regió d’innovació “modesta” o “moderada”, i una altra establerta en una regió d’innovació capdavantera.

Quantia: El pressupost total assignat a aquesta convocatòria és de 42.000.000,00 euros i es preveu finançar projectes entre 8.000.000 i 12.000.000 d’euros per projecte.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds del 28 d’abril de 2022 fins el 6 de setembre de 2022 a les 17:00 hores.

Primera convocatòria del Programa INTERREG EUROPE

S’ha publicat la Primera Convocatòria de projectes pel Programa INTERREG EUROPE (Cooperació Territorial Europea) dins del període de programació 2021-2027. El Programa INTERREG EUROPE proporciona cofinançament a les institucions locals i regionals, com les Administracions públiques, els organismes de desenvolupament regional, les institucions educatives i altres, per crear xarxes i intercanvi d’experiències en diferents temes, generant d’aquesta manera bones pràctiques regionals a nivell europeu.

Objecte i finalitat: Es tracta d’una convocatòria de propostes per a projectes de cooperació interregional. Aquests projectes reuneixen polítiques rellevants organitzacions de diferents països d’Europa treballant conjuntament en un desenvolupament regional comú. Els tres primers anys dels projectes (“fase central”) es dediquen a l'intercanvi i la transferència de experiència entre els socis participants per tal de millorar els instruments polítics abordats per la projecte. Durant el quart i darrer any (“fase de seguiment”), les regions se centren principalment en el seguiment dels resultats i l’impacte de la cooperació.

El Programa s’estructura al voltant d’una única prioritat transversal, l’objectiu específic d’Interreg és un millor govern de la cooperació. Això vol dir que els beneficiaris poden cooperar en qualsevol tema de comú rellevància d'acord amb les seves necessitats regionals, sempre que aquesta sigui dins l'àmbit de la cohesió política.

Entitats beneficiàries: Les entitats beneficiàries han de ser d’un Estat Membre de la UE o Noruega i Suïssa i poden ser:

 • Administracions públiques;
 • Organismes de dret públic (organismes de dret públic);
 • Entitats privades sense ànim de lucre.

Els organismes privats sense ànim de lucre i els socis de Suïssa no poden assumir el paper de soci principal. Més enllà de la qüestió de l'elegibilitat, un dels factors clau d'èxit de qualsevol aplicació és garantir que el l'associació proposada és coherent amb l'objectiu i la qüestió abordada a la proposta.

Quantia: Es destinaran 130.000.000,00 d’euros per aquesta primera convocatòria de projectes per l’INTERREG EUROPE a càrrec dels fons FEDER. El pressupost final compromès dependrà de la qualitat de les sol·licituds presentades. Es finançaran entre el 70% i el 80%, per a projectes d’entre 1 i 2 milions d’euros.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds des del 5 d’abril de 2022 fins el 31 de maig de 2022, a les 12:00 hores CEST.

Pàgina web de la convocatòria. ENLLAÇ.

Text de la convocatòria. ENLLAÇ.

Manuel del Programa INTERREG. ENLLAÇ.

Convocatòria dels ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts per a la campanya 2022-2023

S’ha publicat al DOGC, el dia 28 de març de 2022 la Resolució ACC/822/2022, de 21 de març, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023 (ref. BDNS 616492).

Objecte i finalitat: L’objecte d’aquesta Resolució és convocar de forma anticipada els ajuts de la campanya 2022-2023 que s'han de pagar en l'anualitat 2023. S’inclouen en aquesta convocatòria els següent ajuts:

 1. Règim de pagament bàsic:
 1. Ajut per a pagament bàsic.
 2. Pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient.
 3. Pagament complementari per als joves agricultors.
 4. Sol·licitud de drets de la reserva nacional de pagament bàsic.

  b. Règim de petits agricultors.

 

 1. Ajuts associats per a les persones agricultores:
 1. Ajut associat al cultiu de l'arròs.
 2. Ajut associat als cultius proteics.
 3. Ajut associat als fruits de closca i les garrofes.
 4. Ajut associat als llegums de qualitat.
 5. Ajut associat al tomàquet per a indústria.

 

 1. Ajuts associats per a les persones ramaderes:
 1. Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants.
 2. Ajut associat per a les explotacions de boví d'engreix.
 3. Ajut associat per a les explotacions de boví de llet.
 4. Ajut associat per a les explotacions d'oví.
 5. Ajut associat per a les explotacions de cabrum.
 6. Ajut associat als ramaders de boví de llet que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.
 7. Ajut associat als ramaders de boví d'engreix que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.
 8. Ajut associat als ramaders d'oví i cabrum que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.

Entitats beneficiàries: Per poder sol·licitar aquests ajuts és necessari fer la DUN. La DUN és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l'explotació agrària majoritàriament ubicada a Catalunya i ha d'incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva en base al sistema d'identificació geogràfica (SIGPAC), incloses aquelles parcel·les per a les quals no se sol·liciti cap ajut, i també les dades ramaderes de l'explotació. Una mateixa superfície no podrà estar inclosa en la DUN de diferents titulars.

Estan obligades a fer la DUN, les  persones titulars d'explotacions agrícoles excepte:

- Les persones titulars d'explotacions agrícoles que destinin íntegrament la producció al consum domèstic privat.

- Les persones titulars d'explotacions agrícoles inscrites en el Registre Oficial d'Empreses Proveïdores de Material Vegetal, sempre que les produccions obtingudes no es destinin al consum humà o animal i presentin la declaració anual de cultius corresponent.

Quantia: Els ajuts convocats són finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en el 100% de la despesa. L'import d'aquests ajuts consignat com a límit màxim en l'àmbit de tot l'Estat espanyol per a aquesta campanya 2022-2023 és de 4.857.100.000 euros.

Sol·licituds: Els ajuts i tràmits de la sol·licitud única 2022 s'han de formalitzar d'acord amb l'article 3 de l'Ordre ACC/4/2022, de 24 de gener, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2022, i es poden presentar des de l'1 de febrer al 30 d'abril de 2022. Això no obstant, s'admetran sol·licituds d'ajuts i sol·licituds de drets de la reserva de pagament bàsic dins els 25 dies naturals següents a la data límit fixada al paràgraf anterior. Durant aquest període, l'import dels ajuts es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil de retard. En el cas de la reserva de pagament bàsic, l'import dels drets es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 3% per cada dia hàbil de retard. Les sol·licituds presentades transcorreguts els 25 dies naturals esmentats no s'admetran a tràmit.

Convocatòria. ENLLAÇ.

DUN 2022. ENLLAÇ.

 

Xarxes de partenariat per a la protecció civil 2022 (UCPM-2022-KN)

El passat dia 10 de març de 2022 es va publicar una nova convocatòria de propostes per a subvencions d’acció de la UE en l’àmbit de la Unió Civil de Xarxa de Coneixement de Protecció sota el mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea (UCPM).

Objectius i finalitat: Es defineixen en aquesta convocatòria principalment dos objectius:

 • Objectiu 1: Dissenyar, desenvolupar i implementar una temàtica multidisciplinària basada en el risc comunitats/centres d'expertesa per a la protecció civil i la gestió d’emergències per part dels interessats.
 • Objectiu 2: Dissenyar, desenvolupar i implementar activitats de desenvolupament de capacitats i ciències aplicades que contribueixin a construir i compartir coneixements, coneixements i habilitats en matèria civil de protecció i gestió d’emergències.

Per l’objectiu 1 es proposen els següents exemples de projectes a finançar, entre d’altres:

 1. Acords de cooperació, acords de col·laboració, acords d'entesa etc. sobre comunitats temàtiques/centres d'expertesa establerts.
 2. Protecció civil, gestió d’emergències i enquestes humanitàries a les parts interessades, anàlisis, estudis de viabilitat, estudis d'abast, plans de participació, etc.

Per aquest primer objectiu es poden finançar les següents activitats: reunions, esdeveniments en xarxa, estudis, enquestes, recerques, tallers seminaris, etc.

Per l’objectiu 2 es proposen els següents exemples de projectes a finançar, entre d’altres:

 1. Marcs d'escenaris, manuals, directrius i eines de planificació, plans d'acció, informes d'avaluació i altres productes analítics sobre desenvolupats, provats i avaluats escenaris de risc d’emergències.
 2. Ús de realitat virtual (VR), realitat augmentada (RA), intel·ligència artificial (IA), aprenentatge automàtic i altres eines innovadores en el disseny, prova i aplicació del risc escenaris.

Per aquest segon objectiu es poden finançar les següents activitats: recerca i estudis (àmbit, comparació i viabilitat), anàlisi qualitatiu, construcció d’escenaris, sensibilització i comunicació, formacions, etc.

Entitats beneficiàries: Per ser elegibles, els sol·licitants (beneficiaris i entitats afiliades) han de:

 • Ser persones jurídiques (organismes públics o privats);
 • Estar establerts en un dels països elegibles.

Les propostes han de ser presentades per un consorci d'almenys cinc sol·licitants (beneficiaris; entitats no vinculades), que compleixi amb les condicions següents:

 1. Ha d'implicar almenys tres sol·licitants d'almenys tres estats membres diferents;
 2. Un sol·licitant ha d'actuar com a coordinador i ser responsable de la gestió de l’acció, presentant informes i lliuraments i actuant com a intermediari per a tothom i fent els contactes amb la Comissió;
 3. El coordinador ha de ser un ens públic de protecció civil o un altre ens públic d'un Estat membre competent en l'objecte de l'acció proposada (p. ex., autoritat sanitària).
 4. Ha d'implicar sol·licitants amb formació i experiència diversa, inclòs acadèmics, centres científics, centres de formació, autoritats de protecció civil i organitzacions internacionals, entre d'altres.

Quantia: El pressupost total per al cofinançament dels projectes d'associació en xarxa és de 4.000.000 d’euros dividits en:

 1. Marc Financer Plurianual: 1.500.000 euros per a projectes sense temàtica predefinida i àmbit geogràfic.
 2. Next Generation EU: 2.500.000 euros per a projectes amb predefinits àmbit temàtic i geogràfic.

La taxa de cofinançament de la UE ascendeix al 85% dels costos totals elegibles amb un màxim de la contribució de la UE  de 700.000 euros i una aportació mínima de la UE de 250.000 euros  per projecte.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria des del 17 de març de 2022 fins el 9 de juny de 2022 a les 17:00 hores.

Convocatòria d’ajuts per projectes de prevenció i preparació en matèria de Protecció Civil i Contaminació Marina (UCPM-2022-PP)

El passat dia 10 de març de 2022 es va publicar el text de la convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció i preparació en protecció civil i contaminació marina transfronterera (UCPM-2022-PP).

Objecte i finalitat: L'objectiu general de la convocatòria de 2022 és enfortir la cooperació entre els països de la UCPM i entre la UCPM i tercers països per prevenir i preparar-se per als desastres naturals i provocats per l'home inclosa la contaminació marina al mar i la costa. Per tal de contribuir a la consecució de l'objectiu general anterior, es convida als sol·licitants a seleccionar una de les prioritats següents:

 • Prioritat 1: Avaluació de riscos: Sota aquesta prioritat la Comissió cofinançarà activitats que tenen com a objectiu avaluar/quantificar riscos amb impactes transfronterers.
 • Prioritat 2: Sistemes d’alerta: Sota aquesta prioritat la Comissió cofinançarà activitats que tenen com a objectiu desenvolupar o millorar sistemes d’alerta primerenca i eines d’alerta.
 • Prioritat 3: Conscienciació del risc: Aquesta convocatòria de propostes cofinança activitats que tenen com a objectiu augmentar i millorar la consciència del risc, compartir les millors pràctiques i el la comunicació del risc.
 • Prioritat 4: Contaminació marina: Aquesta convocatòria de propostes cofinançarà activitats que pretenen millorar la capacitat de detecció i resposta de la contaminació marina i costanera. Els usuaris finals seran les autoritats marítimes i de protecció civil i les parts interessades dels Estats membres.

Entitats beneficiàries:Per ser elegibles, els sol·licitants (beneficiaris i entitats afiliades), han de:

 • Ser persones jurídiques (organismes públics i privats);
 • Que estiguin establertes en un dels països elegibles (entre ells, Estats Membres UE).

Les propostes poden ser finançades amb acció interna o externa. Per l’acció interna, les propostes són presentades i implementades per consorcis en què participin un mínim de dues entitats de dos estats membres diferents o Estats participants. L’associació hauria d’incloure uan de les següents combinacions:

 1. 2 o més entitats dels Estats membres/Estats participants, una com a responsable-soci del consorci;
 2. 2 o més entitats dels Estats membres/Estats participants, una com a responsable-soci del consorci, + 1 o més organitzacions internacionals.

Per l’acció externa, les propostes són presentades i implementades per un consorci que involucra un mínim de dues entitats de dos països elegibles diferents, inclosa almenys una entitat d’un país beneficiari de l’IPA que no participi al Mecanisme i/o un país de la Política Europea de Veïnatge com a beneficiari principal de l’acció.

Quantia: El pressupost de la convocatòria és de 7.000.000 d’euros, que es divideixen de la següent manera:

 1. Acció interna: 5.000.000 euros per a projectes destinats als Estats membres i Estats participants.
 2. Acció externa: 2.000.000 euros per a projectes destinats als països beneficiaris de l'IPA.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria des del 10 de març de 2022 fins el 24 de maig de 2022 a les 17:00 hores.

Bases reguladores els ajuts per a la creació d'organitzacions de productors pesquers del sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura i associacions d'organitzacions de productors pesquers reconegudes en l'àmbit català

S’ha publicat al DOGC, el dia 10 de març de 2022 l’Ordre ACC/35/2022, de 8 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la creació d'organitzacions de productors pesquers del sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura i associacions d'organitzacions de productors pesquers reconegudes en l'àmbit català, cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

Objecte i finalitat: Els ajuts tenen caràcter de subvenció destinada a la constitució d'organitzacions de productors pesquers (OPP) i associacions d'organitzacions de productors pesquers (AOP) reconegudes en l'àmbit català.

Entitats beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les organitzacions de productors pesquers i associacions d'organitzacions de productors pesquers d'àmbit català inscrites al Registre d'Organitzacions de Productors Pesquers i Associacions d'Organitzacions de Productors Pesquers establert a l'article 8 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, que compleixin, en el moment de presentar la sol·licitud, els requisits establerts al punt 3 de l’Ordre.

Quantia: La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar són les que determini la convocatòria corresponent. L'ajuda consisteix en una aportació única anual que no podrà superar l'1% del valor mitjà anual de la producció comercialitzada per l'OPP o AOP durant els tres anys civils anteriors a la sol·licitud de l'ajut. L'ajuda anual no podrà superar els 100.000 euros per OPP o AOP.

Sol·licituds: Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran en el termini que estableixi la convocatòria corresponent.

Bases reguladores (fes clic aquí)

Convocatòria d’ajuts associats al contracte global d’explotació (CGE)

S’ha publicat al DOGC, el dia 10 de març de 2022 la Resolució ACC/617/2022, de 3 de març, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2022 (ref. BDNS 613748).

Objecte i finalitat: L’objecte és convocar per a 2022 els ajuts associats al contracte global d'explotació, d'ara endavant CGE, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/ 30/2022, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació. Els ajuts convocats, amb la referència a l'annex corresponent de l'ordre esmentada, són els següents:

 1. Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (annex 1) (operació 06.01.01).
 2. Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (annex 2) (operació 04.01.01).
 3. Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (annex 3) (operació 04.01.02).
 4. Diversificació agrària (annex 4) (operació 06.04.01).
 5. Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques (annex 5) (mesura M13).
 6. Pràctiques agroambientals (annex 6) (mesura M10).
 7. Agricultura ecològica (annex 7) (operació 11.01.01).
 8. Ramaderia ecològica (annex 8) (operació 11.01.02).

Entitats beneficiàries: Poden ser persones beneficiàries dels ajuts que regula aquesta Ordre les persones que en el moment de presentar la sol·licitud de l'ajut compleixin els requisits específics dels ajuts definits als annexos corresponents d'aquesta Ordre.

Quantia: Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, amb un import total de 59.754.385,97 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). A l’apartat 3.2 de l’Ordre es detallen els imports màxims per línia d’ajuts.

Sol·licituds: El període de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria és el comprès entre el dia 1 de febrer i el dia 30 d'abril de 2022, ambdós inclosos. En el cas dels ajuts que requereixen anar acompanyats de diagnosi prèvia i pla d'explotació, el termini màxim per a la seva presentació també és fins al dia 30 d'abril de 2022.

Convocatòria (fes clic aquí)

Bases reguladores (fes clic aquí)

Convocatòria d’ajuts per a projectes d’experimentació per a comunitats i ciutats intel·ligents (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-SMART)

El dia 15 de febrer de 2022 es va publicar el document de convocatòria de diferents ajuts relatius al Digital Europe Programme (DIGITAL). Aquesta és una convocatòria de propostes de subvencions d’accions de la UE en el camp d’emmagatzematge en núvol, dades i intel·ligència artificial en el marc del Digital Europe Programme (DIGITAL). La convocatòria (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02 — Cloud Data and TEF) cobreix set temes diferents, en aquest cas, aquesta nota és relativa al programa de proves i experimentació d’instal·lacions  per a ciutats i comunitats intel·ligents (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-SMART).

 

OBJECTE I FINALITAT

L’objecte d’aquesta convocatòria és proporcionar una instal·lació de prova i experimentació per a intel·ligència artificial (IA) i robòtica en ciutats i comunitats i fer que els seus recursos siguin accessibles per a les ciutats de la UE i permetre validar nous serveis impulsats per IA en una forma propera a la vida real abans del seu posterior desplegament massiu.

En el context de les ciutats i comunitats intel·ligents, aquesta instal·lació es centrarà en casos d’usos relacionats amb transport, energia, construcció i sectors de protecció mediambiental vinculats amb àmbits d’actuació de la Iniciativa Verda Europea. La instal·lació es podria emprar per provar i validar l’automatització basada en IA i la robotització de processos administratius (com transport urbà automatitzat, gestió i recollida de residus, inspecció i manteniment d’infraestructures, etc.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran sol·licitar aquest ajut consorcis formats per almenys tres entitats, públiques o privades, de tres Estats elegibles.

 

QUANTIA

La quantia destinada en la convocatòria per aquest programa DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-SMART és de 20.000.000 d’euros (establint un finançament de fins el 50% del projecte). La convocatòria preveu escollir com a màxim dos projectes amb un ajut de 10.000.000 d’euros per a cadascun.

 

SOL·LICITUDS

Es poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria des del 22 de febrer de 2022 fins les 17:00 hores del dia 17 de maig de 2022.

 

ENLLAÇOS

 • Convocatòria: ENLLAÇ
 • Single Electronic Data Interchange Area – SEDIA: ENLLAÇ

 

Convocatòria de Dades Obertes del Sector Públic per a Intel·ligència Artificial (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-OPEN-AI)

El dia 15 de febrer de 2022 es va publicar el document de convocatòria de diferents ajuts relatius al Digital Europe Programme (DIGITAL). Aquesta és una convocatòria de propostes de subvencions d’accions de la UE en el camp d’emmagatzematge en núvol, dades i intel·ligència artificial en el marc del Digital Europe Programme (DIGITAL). La convocatòria (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02 — Cloud Data and TEF) cobreix set temes diferents, en aquest cas, aquesta nota és relativa al programa de dades obertes del sector públic per a intel·ligència artificial (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-OPEN-AI).

 

OBJECTE I FINALITAT

L’objectiu d’aquesta convocatòria és augmentar la fàcil disponibilitat, qualitat i ús dels serveis del sector públic. Es vol impulsar la reutilització i la combinació de dades públiques obertes en tota la UE per al desenvolupament de productes i serveis d’informació, incloses aplicacions d’intel·ligència artificial.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Un consorci format per al menys tres sol·licitants i on al menys un d’aquests sol·licitants ha de ser un organisme públic dels que es refereix Directiva de Dades Obertes com a proveïdores de dades.

 

QUANTIA

La quantia destinada en la convocatòria per aquest programa DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-SMART és de 20.000.000 d’euros (establint un finançament de fins el 50% del projecte). Es concediran entre 4 i 6 milions d’euros per projecte.

 

SOL·LICITUDS

Es poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria des del 22 de febrer de 2022 fins les 17:00 hores del dia 17 de maig de 2022.

 

ENLLAÇOS

 • Convocatòria: ENLLAÇ
 • Single Electronic Data Interchange Area – SEDIA: ENLLAÇ

 

Convocatòria de digitalització del patrimoni cultural europeu (DIGITAL-2022-CULTURAL-02-HERITAGE)

El dia 15 de febrer de 2022 es va publicar el document de convocatòria de diferents ajuts relatius al Digital Europe Programme (DIGITAL). En concret, aquesta és la convocatòria DIGITAL-2022-CULTURAL-02-HERITAGE.

 

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta convocatòria es centra en aprofitar les oportunitats de les tecnologies avançades en matèria digital per a la transformació del sector del patrimoni cultural com, per exemple, el 3D, la intel·ligència artificial o l’aprenentatge automàtic per augmentar la qualitat, la sostenibilitat, l’ús i la reutilització de dades. Aquests projectes hauran de contribuir al espai comú europeu de dades de la cultura, el patrimoni i desenvoluparà la capacitat digital.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran sol·licitar aquesta subvenció consorcis formats per al menys tres entitats, públiques o privades, de tres Estats elegibles.

 

QUANTIA

Aquesta convocatòria té una dotació total de 4.000.000 d’euros. Es finançarà fins un 50% dels projectes escollits, que hauran de tenir un  pressupost d’entre 1.000.000 i 1.300.000 d’euros. 

 

SOL·LICITUDS

Es poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria des del 22 de febrer de 2022 fins les 17:00 hores del dia 17 de maig de 2022.

 

ENLLAÇOS

 • Convocatòria: ENLLAÇ
 • Single Electronic Data Interchange Area – SEDIA: ENLLAÇ

 

Bases reguladores i convocatòria d’assistència tècnica a municipis per a combatre la pobresa energètica

El passat 1 de febrer de 2022 es va obrir la convocatòria per part de l’Energy Povery Advisory Hub (EPAH) d’ajuts consistents en prestar assistència tècnica i rebre suport en el procés d’abordar la pobresa energètica. L’EPAH és una iniciativa de la UE dirigida per la Comissió Europea a petició del Parlament Europeu i que constitueix una xarxa col·laborativa de parts interessades que té com a objecte erradicar la pobresa energètica i accelerar la transició energètica justa dels governs locals d’Europa.

Objecte i finalitat: L’objecte d’aquesta convocatòria és oferir assistència tècnica als municipis en matèria i per combatre la pobresa energètica. L’EPAH, amb el fi d’ajudar a les autoritats locals a iniciar o desenvolupar accions en matèria de pobresa energètica, proporcionarà als governs locals durant els següents 3 anys assistència tècnica en la matèria, sent aquesta la primera convocatòria que es fa.

D’acord amb la pròpia Comissió Europea, la pobresa energètica és “una situació en que les llars no poden accedir als serveis energètics essencials”. Aquesta pobresa energètica es pot manifestar de diverses formes, des de tenint dificultats per posar la calefacció a l’hivern  fins a la incapacitat per poder fer front a les factures de subministraments. La pobresa energètica té afectacions a la salut, el benestar, la inclusió social, etc.

Entitats beneficiàries: L’ajut va dirigit a Administracions locals. Es pot comptar amb el suport d’organitzacions cosol·licitants que si poden ser d’altres tipus (per exemple, organitzacions de la societat civil, ONG sense ànim de lucre, centres de recerca, empreses privades, etc.) però l’organització líder sempre haurà de ser un govern local.

Quantia: Aquesta convocatòria no té un pressupost assignat.

Sol·licituds: Es poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria fins a les 18:00 h del dia 1 de març de 2022.

Document descriptiu convocatòria (fes clic aquí)

Pàgina web (fes clic aquí)

Bases reguladores i convocatòria de les subvencions de la Missió Ciutats: Accions de Recerca i Innovació per donar suport a la implementació de la missió de ciutats intel·ligents i climàticament neutres (Horizon Europe)

El passat 11 de gener de 2022 es va obrir la convocatòria de diferents temes relatius a la Missió Ciutats: Accions de Recerca i Innovació per donar suport a la implementació de la missió de ciutats intel·ligents i climàticament neutres (HORIZON-MISS-2021-CIT-02) del programa de treball Horizon Europe Framework Programme per als anys 2021 i 2022 (HORIZON).

Objecte i finalitat: 

Les accions previstes pels temes d’aquest Programa de treball proporcionaran un suport fort i directe a les ciutats que es comprometin amb la neutralitat climàtica i els permetran desplegar els seus plans d’acció climàtica i aconseguir la neutralitat climàtica l’any 2030, en sinergia amb un progrés significatiu cap a la contaminació zero. Al seu torn, les ciutats beneficiàries d’aquestes acciones actuaran com a centres d’experimentació i innovació perquè altres ciutats esdevinguin neutres pel que fa a clima l’any 2050.

La Missió Ciutats per aquesta convocatòria s’estructura en cinc temes diferents:

1.     Planificació i dissenys urbans per a ciutats justes, sostenibles, resilients i climàticament neutres per al 2030 (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01);

2.     Alliberar el potencial d’innovació del transport públic com a eix vertebrador de la mobilitat urbana (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02);

3.     Acord Marc d’Associació (FPA) per a la plataforma de Missió de ciutats intel·ligents i climàticament neutres (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-03);

4.     Districtes d’energia neta positiva (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-04);

5.     Cooperació i intercanvis globals sobre la neutralitat climàtica urbana (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-05).

 

Entitats beneficiàries: Qualsevol entitat jurídica d’un Estat membre de la Unió Europea.

 

Quantia: La Missió Ciutats: Accions de Recerca i Innovació per donar suport a la implementació de la missió de ciutats intel·ligents i climàticament neutres (HORIZON-MISS-2021-CIT-02) està dotat amb un pressupost global de 117.000.000 d’euros. Aquests es divideixen de la següent forma entre els cinc temes:

a)     Planificació i dissenys urbans per a ciutats justes, sostenibles, resilients i climàticament neutres per al 2030 (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01): 35.000.000 d’euros. S’assignaran entre 11.000.000-12.000.000 d’euros per projecte (s’espera finançar 3 projectes).

b)     Alliberar el potencial d’innovació del transport públic com a eix vertebrador de la mobilitat urbana (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02): 40.000.000 d’euros. S’assignaran entre 12.000.000-20.000.000 d’euros per projecte (s’espera finançar 3 projectes).

c)     Acord Marc d’Associació (FPA) per a la plataforma de Missió de ciutats intel·ligents i climàticament neutres (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-03): 0 euros (no s’assigna quantia econòmica).

d)     Districtes d’energia neta positiva (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-04): 40.000.000 d’euros. S’assignaran entre 15.000.000-20.000.000 d’euros per projecte (s’espera finançar 2 projectes).

e)     Cooperació i intercanvis globals sobre la neutralitat climàtica urbana (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-05): 2.000.000 d’euros (s’espera finançar un únic projecte).

 

Sol·licituds: Les sol·licituds i les propostes per aquesta convocatòria es poder presentar fins les 17:00 hores del dia 26 d’abril de 2022.

Pla de Treball Horizon Europe (fes clic aquí)

Annexes Generals (fes clic aquí)

Single Electronic Data Interchange Area - SEDIA (fes clic aquí)

Bases reguladores i convocatòria de propostes per establir Xarxes entre ciutats o pobles i Agermanament de ciutats o pobles

S’ha obert la convocatòria de propostes per a subvencions d’acció de la UE en el marc del Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV). La convocatòria comprèn els dos temes següents:  

 1. CERV-2022-CITIZENS-TOWN-TT: Agermanament de ciutats i pobles.
 2. CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT: Xarxes de ciutats i pobles.

Objecte i finalitat: 

Els objectius d’aquesta convocatòria són els següents:

 • Promoure els intercanvis entre ciutadans de diferents països;
 • Donar als ciutadans l’oportunitat de conèixer la diversitat cultural de la UE;
 • Garantir les relacions pacifiques entre els europeus i assegurar la seva participació activa a nivell local;
 • Fomentar la cooperació entre municipis i l’intercanvi de bones pràctiques;
 • Recolzar la bona governança local i reforçar el paper de les autoritats locals i regionals en el procés d’integració europeu.

Les activitats que poden ser finançades són les següents: tallers, seminaris, conferències, activitats de formació, reunions d’experts, seminaris web, activitats de sensibilització, difusió de bones pràctiques entre les autoritats públiques i les organitzacions de la societat civil, etc.

Cada sol·licitud de projecte presentada en el marc de la convocatòria haurà d’abordar només un dels dos temes. Els sol·licitants que vulguin participar en més d’un tema hauran de presentar una proposta separada per cadascun d’ells.

 

Entitats beneficiàries: Per a ser admissibles, els sol·licitants hauran de ser:

 • Persones jurídiques (organismes públics o privats);
 • Pertànyer a un Estat membre de la UE;
   
 • En el cas del CERV-2022-CITIZENS-TOWN-TT (Agermanament):
  • Ser organisme públic o organització sense ànim de lucre: ciutats/municipis o altres nivells d’autoritats locals o els seus comitès d’agermanament;
  • En el projecte hauran de participar al menys 2 països admissibles;
  • Els esdeveniments hauran de comptar al menys amb 50 participants directes.
    
 • En el cas del CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT (Xarxes):
  • Ser organismes públics o organitzacions sense ànim de lucre: ciutats/municipis o altres nivells d’autoritats locals o els seus comitès d’agermanament;
  • En el projecte han de participar municipis de al menys 5 països admissibles, dels quals tres han de ser Estats membres de la UE;
  • Les activitats han de tenir lloc en al menys 2 països diferents.

 

Quantia: El pressupost disponible per a aquesta convocatòria de propostes és de 11.000.000 d’euros. Per tema queda dividit de la següent forma:

 1. CERV-2022-CITIZENS-TOWN-TT: Agermanament: 4.500.000 d’euros.
 2. CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT: Xarxes: 6.500.000 d’euros.

 

Sol·licituds: Es poden presentar projectes per a aquesta convocatòria i per qualsevol dels dos temes fins les 17:00 hores del dia 24 de març de 2022.

Bases reguladores i convocatòria (fes clic aquí)

Single Electronic Data Interchange Area – SEDIA (fes clic aquí)

Bases reguladores i convocatòria per a Contractació Pública de Desenvolupament de la Innovació

El passat 27 de gener de 2022 es va obrir la convocatòria relativa a “Contractació Pública de Desenvolupament de la Innovació” del Programa Single Market Programme (SMP-COSME). La convocatòria, per tant, és la següent: SMP-COSME-2021-PPI – Public procurement of Innovation.

Objectiu i finalitat: 

L’objectiu de la convocatòria és potenciar el mercat interior mitjançant la contractació pública d’innovació que permeti que la Unió Europea es converteixi en el primer continent climàticament neutral per a l’any 2050.

La convocatòria té com a objectius generals dinamitzar el mercat interior a través d’innovacions que estimulin la transició cap a una economia més competitiva, digital i verda i es reforci la competitivitat i sostenibilitat de les empreses de la UE, en particular de les PiMES. Pel que fa als objectius més particulars d’aquesta convocatòria, aquests són tres:

 1. Explotar la contractació pública com a eina per a fomentar la innovació en àrees de fort interès públic;
 2. Crear un valor social positiu general per la innovació, en particular, en l’àrea de transformació digital, salut i transformació verda;
 3. Contribuir al desenvolupament de capacitats i transferència de coneixements sobre contractació pública d’innovació.

Entre les activitats que es poden finançar trobem les següents (no és un llistat exhaustiu):

 • Avaluació de necessitats i investigació de mercat;
 • Elaboració de plecs (plecs, contractes, procediment);
 • Activitats relacionades amb les adquisicions (preparació i publicació de l’oferta, selecció i avaluació, adjudicació...).

 

Entitats beneficiàries: Les entitats beneficiàries han de ser persones jurídiques (organismes públics o privats) d’un Estat membre de la Unió Europea i que tingui la consideració de poder adjudicador d’acord amb el que disposen les Directives de la UE sobre contractació pública (en particular, Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014). A més, s’hauran d’inscriure en el Registre de Participants.

 

Quantia: El pressupost disponible per a aquesta convocatòria s’estima en 4.000.000 d’euros. Aquest pressupost es pot incrementar en un màxim d’un 20%. Es seleccionaran 2-3 propostes.

 

Sol·licituds: Es poder presentar propostes per a aquesta convocatòria fins les 17:00 hores del dia 3 de maig de 2022.

Bases i convocatòria SMP-COSME-2021-PPI (fes clic aquí)

SEDIA (fes clic aquí)

Convocatòria per a la concessió directa de subvencions per a la contractació de serveis de banda ampla fixada d’alta velocitat a 30 megabits per segon

S’ha publicat al BOE, el dia 14 de desembre de 2021 l’Extracte de la Resolució de 3 de desembre de 2021, de la Direcció General de l’Entitat Pública Empresarial Red.es, M.P., per la qual es convoca la concessió directa de subvencions per a la contractació de serveis d’accés de banda ampla fixa d’alta velocitat a 30 MBITS per segon.

Objecte i finalitat: Concessió directa d’ajuts destinats per a la contractació de serveis d’accés de banda ampla fixa, independentment de la tecnologia emprada, a una velocitat mínima de transmissió de dades en sentit descendent de 30 Mbit/s.

Entitats beneficiàries: Tindran la condició de beneficiaris:

 1. Les persones físiques;
 2. Els/les autònoms/es;
 3. Les pimes;
 4. Les entitats sense ànim de lucre;
 5. Els Ajuntaments amb població igual o inferior a 5.000 habitants censats en el seu últim padró per a que puguin disposar de serveis d’accés de banda ampla fixa d’alta velocitat en dependències en que es prestin serveis municipals tals com la casa consistorial, biblioteques públiques, centres esportius, parcs de bombers, policia municipal o edificis de gestors de serveis municipals. Els serveis de banda ampla hauran de destinar-se als propis serveis municipals o als usuaris d’aquests serveis i en cap cas poden destinar-se a facilitar l’accés de banda ampla al públic en general o la prestació de serveis a tercers.

Quantia: La convocatòria disposa d’una quantia global de 5.000.000 d’euros. El cost unitari que s’estableix com a quantia màxima de la subvenció, incloent impostos indirectes, serà de 400 euros. Només es podran subvencionar les actuacions que estiguin incloses en les ofertes comercials dels operadors adherits.

Sol·licituds: El termini per la presentació de sol·licituds d’ajut per aquesta convocatòria començarà el dia 1 de gener de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022, o fins que s’esgoti les disponibilitats pressupostaries d’aquesta convocatòria.

Convocatòria: Fes clic aquí. 

Convocatòria per al 2021 de subvencions destinades a enfortir les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona en el marc d'objectius de desenvolupament sostenible, igualtat de gènere i drets humans

Convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans.

S’ha publicat al DOGC, el dia 11 de novembre  de 2021, la RESOLUCIÓ XGO/3333/2021, de 29 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans (ref. BDNS 593570).

Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans.Poden accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions, a l'empara de les convocatòries corresponents, les entitats de les comarques lleidatanes, gironines, tarragonines i les de Barcelona, llevat de Barcelona ciutat i dels municipis pertanyents a la seva àrea metropolitana, que treballen per contribuir a l'impuls dels objectius de desenvolupament sostenible.

La dotació màxima de les subvencions previstes per a aquesta segona convocatòria és de 267.000 euros per a les entitats de la demarcació de Lleida i de 267.000 euros per a les entitats de la demarcació de Girona. L’import màxim que pot percebre cada entitat és de 25.000 euros

El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

Convocatòria: Fes clic aquí.

Bases específiques: Fes clic aquí. 

 

 

Bases reguladores de la convocatòria corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals
El passat 6 de novembre, el BOE va publicar l’ordre TER/1204/2021, per la que es va aprovar les bases reguladores de la convocatòria corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Aquesta convocatòria dirigida als ens locals de més de 50.000 habitants, té per objectiu finançar projectes de modernització i digitalització en l'àmbit de les administracions de les entitats locals que s’emmarquin en: 
 
 1. Millorar l'accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses.
 2. Reduir la bretxa digital.
 3. Millorar l'eficiència i l’eficàcia dels empleats públics.
 4. Reutilitzar els serveis i solucions digitals construïdes. 
 5. Utilitzar activament les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals. 
 
El projectes han d’estar alineats amb: el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’Agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025. 
Termini: 15 de desembre de 2021. 
 
Pressupost total de la convocatòria: 92,77 milions d’euros, el qual es disposarà: 
 
a) 41.746.500 euros (45% del total), als municipis més grans de 250.000 habitants
b) 51.023.500 euros (55% del total), entre els municipis amb població de més de 50.000 habitants i menys de 250.000 habitants, i els de població inferior que tinguin consideració de capital de província. 
L’import màxim de cada projectes estarà determinat en funció del nombre d’habitants (més detallat en l’Annex V de les bases reguladores). 
 
Període d'execució: De l'1 de febrer del 2020 fins al 31 de desembre del 2022.
Extracte: Fes clic aquí.
Bases reguladores: Fes clic aquí. 
Més informació: Fes clic aquí. 
Projecte ALRECO, mecanismes de resposta d'alerta i de coordinació davant el discurs d’odi, racisme i xenofòbia

El projecte ALRECO té l’objectiu de millorar les capacitats de les autoritats estatals per identificar, analitzar, controlar i avaluar el discurs d'odi en línia per tal de dissenyar estratègies compartides contra el discurs motivat pel racisme, la xenofòbia, la islamofòbia o l'antisemitisme.  

Les activitats que s’han dut a terme són: 

 •   Identificació i desenvolupament dels indicadors de parla de l'odi en línia: L’objectiu és desenvolupar un protocol d’acció que contingui un sistema d’indicadors, amb criteris de cerca, sobre discursos que promoguin el racisme, la xenofòbia i l’odi a la xarxa. 
 • Desenvolupament de l'eina informàtica: L’objectiu d’aquest paquet de treball és programar un algoritme informàtic per a la identificació, seguiment i anàlisi dels discursos d’odi a Twitter. 
 • Disseny d’estratègies compartides: Es reforçaran les sinergies entre actors institucionals i actors clau per dissenyar estratègies compartides i combatre el discurs d’odi a la xarxa.
 • Aprenentatge cooperatiu: Metodologia d’aprenentatge cooperatiu o mutu.

En el projecte ALRECO participen:

 • Ministeri de l’Interior 
 • TRABE 
 • Observatori Espanyol de el Racisme i la Xenofòbia (OBERAXE), com a coordinador 
 • Asociación AMALGAMA  

 Com a soci català ho participa CREA, acrònim de “Community of Research on Excellence for All” (Comunitat de Recerca sobre Excel·lència per a Tothom) de la Universitat de Barcelona.

Més informació: Fes clic aquí.  

Convocatòria d’ajuts per l’emprenedoria de persones amb discapacitat 2018-2022

La Fundació ONCE, com a organisme intermedi del Programa Operatiu FSE d’Inclusió Social i Economia Social, 2014-2020 (POISES) gestiona ajuts per a millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, a través de l'activació i d'itineraris integrats i personalitzats d'inserció. A través de projectes d'emprenedoria, mitjançant la fórmula de l'autoocupació o la constitució d'empreses de l'àmbit de l'economia social, té la finalitat de fomentar la creació d'ocupació, la millora de l'ocupabilitat i la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, impulsant les seves capacitats, esperit emprenedor i necessitats de el teixit empresarial, a través de projectes viables i sostenibles, que responguin a les demandes reals de el mercat laboral actual. Els sol·licitants que reuneixin els requisits establerts en aquesta convocatòria, podran optar a una ajuda econòmica fixa i mínima, a fons perdut, de 3.000 euros, com a suport a la seva inserció laboral, mitjançant la fórmula de l'autoocupació. Addicionalment, s'incrementarà la quantia de l'ajuda a concedir, si el projectecompleix algun d'aquests factors:

 • Situació sociolaboral de la persona sol·licitant
 • Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat
 • Foment de sectors en creixement

Es podran presentar a la convocatòria persones amb discapacitat, amb grau igual o major del 33%, pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei (sempre que aquesta incapacitat sigui compatible amb eltreball que exercirà l'emprenedor). No obstant això, la suma total de l'ajut a concedir, no serà en cap cas superior a 18.000 euros.

Les actuacions es cofinançaran en un 50% pel FSE. 

Pressupost: 430.387€ (dotació global 2018 - 2022 per a les regions més desenvolupades)   

Data límit: 31/12/2021

Més informació: Fes clic aquí. 

El projecte DECIDES: prevenció de les violències de gènere entre adolescents a través de la sensibilització i la formació

El projecte DECIDES és un projecte que vol contribuir a reduir la violència de gènere en tres països europeus, Dinamarca, Romania i Espanya. El projecte va iniciar les seves activitats al setembre 2018 i acabar al 2020, el projecte ha contribuint a la prevenció de la violència de gènere augmentant el coneixement dels joves de totes les formes de violència de gènere, les seves causes, conseqüències i proporcionant eines per prevenir, reconèixer i contrarestar a Dinamarca, Romania i Espanya.  

Els beneficiaris del projecte són estudiants joves, d'entre 15 i 18 anys, treballadors de les escoles, com a professors, consellers i directors, pares, i grups vulnerables com joves i joves migrants.  

El projecte ha  animat les autoritats locals i les escoles involucrades a crear un marc comú o protocol d'acció per abordar la violència de gènere en el sistema educatiu. Tot i els diferents contextos culturals, polítics i socials d'aquests països, i per tant amb una complexitat diferent a l'hora de tractar aquest tipus de violència, el projecte ha dissenyat una estratègia col·laborativa per tal d'abordar i afrontar el concepte de la violència de gènere amb els joves i que podrà ser exportat a països i realitats diferents, tot i que haurà de ser adaptat.  

S'han detectat quatre problemes similars en els tres països, que són:  

 • Una normalització cultural i social generalitzada i acceptació dels rols de gènere tradicionals, estereotips i d'una actitud i discurs sexista.  
 • Una capacitat limitada de la gent jove i els professors per identificar els qui poden estar patint violència de gènere i classificar certs tipus de violència de gènere.  
 • Una falta de visibilitat global i un ús de mètodes i missatges inadequats en relació a la violència de gènere i als estereotips de gènere cap a la gent jove.  
 • Una falta d'un marc comú i de protocols d'acció. 

El projecte serà implementat per un consorci de tres organitzacions:  

 • Interarts (Catalunya) 
 • Trabe (Espanya) 
 • Transcena (Romania)  
 • Kvindemuseet i Danmark (Dinamarca). 

Aquest projecte va ser finançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Unió Europea (REC 2014-2020).

Més informació: Fes clic aquí.

Convocatòria Horizon Europe: biodiversitat i serveis ecosistèmics (cultiu de llegums, pol·linitzadors i apicultura)

Aquesta convocatòria en 2 etapes consta de 3 temes: 

 

Impulsar el cultiu per obtenir un sector de llegums europeu sostenible, resistent i competitiu 

Una proposta reeixida hauria de donar suport als objectius de l’estratègia de biodiversitat de la UE i l’estratègia de la granja a la taula per transitar cap a una agricultura europea justa, sana i resistent, en particular el seu objectiu de fomentar les proteïnes vegetals cultivades a la UE. 

Ho hauria de fer augmentant la disponibilitat de cultius i races que satisfacin les necessitats específiques del sector lleguminós, donant així suport a l’augment de la (agro-) biodiversitat i a la transició cap a sistemes agrícoles sostenibles, productius, climàticament neutres i resistents que minimitzin la pressió sobre ecosistemes, tot garantint rendiments econòmics justos per als agricultors i un consum d’aliments que sigui sostenible tant en termes de salut com de medi ambient. 

Pressupost: 14M €      

Data límit: 15/02/2022 

Més informació: Fes clic aquí. 

 

Manteniment i restauració de pol·linitzadors i serveis de pol·linització en paisatges agrícoles europeus 

Aquest tema té com a objectiu mantenir i restaurar les comunitats de pol·linitzadors rics en espècies i els seus serveis en paisatges agrícoles dominats per un ús intensiu del sòl i facilitar l’adopció de pràctiques amigables amb els pol·linitzadors a una escala més àmplia.

Pressupost: 20M €      

Data límit: 15/02/2022 

Més informació: Fes clic aquí

 

Apicultura resistent 

S'espera que els projectes proposats contribueixin a una millor comprensió de les pràctiques agroecosistèmiques que poden mantenir les abelles, a una millor preservació dels recursos genètics de les abelles i el seu ús en la reproducció i a la mitigació dels impactes de les activitats apícoles en els pol·linitzadors silvestres. 

Pressupost: 12M €       

Data límit: 15/02/2022

Més informació: Fes clic aquí. 

Programa Horizon Europe: Fes clic aquí. 

Convocatòria d'ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 corresponents a l'any 2021

S’ha publicat al DOGC, el dia 25 d’octubre de 2021, la RESOLUCIÓ ACC/3136/2021, de 12 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2021 (ref. BDNS 589724).

Convocats per a l'any 2021 els ajuts destinats al desenvolupament local en l'àmbit territorial Leader, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/177/2021, de 13 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Podran ser entitats beneficiaries, entre altres, les persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d'un 25%) que realitzin inversions no productives en:

 1. Recuperació del patrimoni cultural i natural.
 2. Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
 3. Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, són per un import total de 7.666.666,67 euros i és distribueixen de la següent manera:

 • Grup d'acció local Leader i dotació (euros)
 • Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: 675.275,11
 • Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya: 668.642,24
 • Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès-Ges-Bisaura: 603.169,30
 • Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp: 721.331,08
 • Consorci GAL l'Alt Urgell - la Cerdanya: 639.066,17
 • Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià: 583.261,32
 • Associació Leader de Ponent: 763.660,34
 • Consorci Grup d'Acció Local la Noguera - el Segrià Nord: 642.269,84
 • Consorci Leader Pirineu Occidental: 928.455,55
 • Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central: 776.488,40
 • Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques: 665.047,32

Total DACC + FEADER: 7.666.666,67

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 30 de novembre de 2021, inclòs.

Convocatòria: Fes clic aquí. 

Ajuts FEMP relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines corresponents a l'any 2022

Aquests ajuts es convoquen de manera anticipada per a l'any 2022 en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període 2014-2020 d'acord amb el Reglament MEC i el Reglament FEMP i, concretament, es convoquen les mesures per donar resposta a la necessitat principal de millorar la protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes aquàtics mitjançant l'establiment de règims compensatoris en la recollida de residus del mar. 

Aquests ajuts cofinançats amb el FEMP es tramiten d'acord amb les funcions com a organisme intermedi de gestió i certificació dels ajuts FEMP de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible i la Direcció de Serveis del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, respectivament. 

Els percentatges de cofinançament són el 75% a càrrec del FEMP i el 25% a càrrec del DACC. 

Pressupost: 1M € 

Data límit: 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC núm. 8527 de 21 d’octubre de 2021 

Més informació: Fes clic aquí
Convocatòria d’ajuts per donar suport a la difusió de la informació relacionada amb la política de cohesió de la UE

La DG REGIO publica la present convocatòria amb l’objectiu de donar suport a l'elaboració i difusió d'informació i continguts relacionats amb la política de cohesió inclosos per exemple, el Fons de Transició Justa i el Pla de Recuperació per Europa, respectant el mateix temps la plena independència editorial dels actors implicats. 

Els objectius específics de la present convocatòria de propostes són els següents: 

 • Promoure i afavorir una millor comprensió de el paper que exerceix la política de cohesió de la UE a l'hora de donar suport a totes les regions de la UE. 
 • Donar a conèixer en major mesura projectes finançats per la UE, especialment a través de la política de cohesió, i del seu impacte en la vida dels ciutadans. 
 • Difondre informació i estimular un diàleg obert sobre la política de cohesió, seus resultats, el seu paper en el que es refereix a donar resposta a les prioritats polítiques de la UE i el seu futur. 
 • Fomentar la participació ciutadana en assumptes relacionats amb la política de cohesió i encoratjar la participació dels ciutadans en l'establiment de prioritats per al futur d'aquesta política. 

Es podran presentar a la convocatòria: mitjans de comunicació, universitats, agències de comunicació i altres entitats privades i organismes públics (a excepció de les autoritats de gestió i els organismes intermedis).  

Les subvencions són de fins a 300.000 euros per a cada projecte guanyador, per cobrir un màxim del 80% dels costos elegibles. 

Pressupost: 7M€        

Data límit: 11/01/2022 

Més informació: Fes clic aquí. 

Convocatòria Horizon Europe (3 temes) d’ús d'energia eficient, sostenible i integrador

L'impacte esperat, en línia amb el Pla Estratègic, és contribuir a l ' "ús eficient i sostenible de l'energia, accessible per a tothom, garantit a través d'un sistema d'energia neta i una transició justa", en particular a través de: 

Avenços tecnològics i socioeconòmics per aconseguir la neutralitat climàtica i la transició a la contaminació zero de el parc d'edificis per al 2050, basats en la R + I inclusiva i centrada en les persones. 

Augment de l'eficiència energètica en la indústria i reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i contaminants atmosfèrics de la indústria mitjançant la recuperació, actualització i / o conversió de la calor excedent (residual) industrial i mitjançant l'electrificació de la generació de calor. 

Pressupost: 38M €

Data límit: 25/01/2022 

Convocatòria Horizon-CL5-2021-D4-02: Fes clic aquí. 

 

Convocatòria Horizon Europe (16 temes) per a un subministrament energètic sostenible, segur i competitiu

L'impacte esperat, en línia amb el Pla Estratègic, és contribuir a "un subministrament energètic més eficient, net, sostenible, segur i competitiu a través de noves solucions per a xarxes intel·ligents i sistemes energètics basats en solucions d'energies renovables més eficaços", en particular a través de: 

Fomentar el lideratge mundial europeu en tecnologies i serveis d'energia renovable assequibles, segurs i sostenibles millorant la seva competitivitat a les cadenes de valor mundials i la seva posició en els mercats en creixement, en particular mitjançant la diversificació de la cartera de tecnologies i serveis renovables. 

Garantir un subministrament d'energia rendible, ininterromput i assequible per a les llars i les indústries en un escenari d'alta penetració de les energies renovables variables i un altre nou subministrament d'energia baixa en carboni. Això inclou enfocaments més eficients per gestionar xarxes d'energia intel·ligents i cibersegures i optimitzar la interacció entre productors, consumidors, xarxes, infraestructures i vectors. 

Accelerar el desenvolupament de la captura, ús i emmagatzematge de carboni (CCUS) com una opció de mitigació d'emissions de CO2 en la generació d'electricitat i aplicacions industrials (inclosa també la conversió de CO2 en productes). 

Pressupost: 280M €

Data límit: 23/02/2022 

 Més informació sobre 16 temes HORIZON-CL5-2021-D3-03: Fes clic aquí 

Preanunci de la tercera convocatòria de l'EUCF: suport financer a municipis per a conceptes d'inversió en el camp de l'energia sostenible

Els municipis i les autoritats locals juguen un paper clau en la transposició a Europa en matèria d'energia sostenible. Tenen un enorme potencial per construir programes d’inversió energètica integral sostenibles (és a dir, inversions en eficiència energètica i energies renovables). A més, poden fomentar l’agrupació de projectes més petits en carteres d’inversions més grans i mobilitzar els recursos financers importants necessaris per a la transició energètica.   

Tot i que el potencial és immens, hi ha obstacles fonamentals. En molts casos, hi ha una manca de conceptes d'inversió creïbles, robustos i prou madurs. Tanmateix, aquests conceptes, que haurien d’incloure la identificació de conductes potencials del projecte, l’anàlisi legal, l’anàlisi de governança, l’estratègia bàsica de finançament i els fulls de ruta d’implementació, són un requisit previ per a l’accés a diferents fonts de finançament.  

En aquest context, l’EUCF, creat en el marc del Programa marc Horizon 2020 per a la recerca i la innovació de la Unió Europea, proporciona un suport financer a mida, ràpid i simplificat (ajuts de 60.000 euros) i els ajuntaments podran desenvolupar conceptes d'inversió sòlids (en endavant IC) i mobilitzar finançament en el camp de l'energia sostenible.  

EUCF s'enfoca a dues barreres fonamentals per a les inversions energètiques sostenibles:   

 • la manca de capacitat financera i legal de les autoritats locals per transformar les seves estratègies energètiques i climàtiques a llarg termini en conceptes d’inversió adequats   
 • falta d’agregació de projectes més petits fragmentats (per exemple al sector de l’edificació) i, per tant, falta d’atractiu per al sector financer  

 

L’objectiu final de l’EUCF és construir una canalització substancial de projectes d’inversió energètica sostenible a municipis d’Europa. Això s’aconseguirà proporcionant suport financer, tècnic, legal i de creació de capacitats dirigit a superar barreres crítiques, desenvolupar paquets d’inversions creïbles i mobilitzar finançament. Per dur-ho a terme, caldrà innovació organitzativa, tècnica i financera, en particular per suprimir la bretxa de capacitats dels municipis petits i mitjans.   

Sou un municipi europeu, una autoritat local, un grup de municipis / autoritats locals o una entitat pública local que agrupa municipis / autoritats locals que intenten assolir el vostre ambiciós pla d’acció climàtic i energètic? Beneficieu-vos d’un suport personalitzat, ràpid i simplificat i accediu a la subvenció de 60.000 euros per desenvolupar el vostre concepte d’inversió: un pas inicial cap a un pla financer i empresarial complet, que faciliti la mobilització posterior d’inversions (locals) en eficiència energètica i energies renovables 

La tercera convocatòria s’obrirà del 15 d’octubre al 15 de desembre de 2021. 

Preanunci de la convocatòria EUCF: Fes clic aquí. 

Pilots de renovació de barris d’habitatge social i assequible

L’objectiu de la convocatòria és demostrar pilots de renovació de barris d’habitatge social i assequible seguint un enfocament de barri intel·ligent i proporcionant plànols per a la seva replicació, establint la habitabilitat i les darreres innovacions tecnològiques i socials al capdavant. 

Per donar suport a una àmplia implementació d’aquestes reformes del districte, s’ha de fomentar la simbiosi urbana industrial entre els socis més rellevants dedicats a la construcció i renovació d’equipaments d’habitatge social.  

La dimensió local i regional és important ja que les xarxes locals d’energia i serveis públics, les infraestructures industrials adjacents i els subproductes i serveis disponibles en aquests districtes haurien de ser considerats en un enfocament integral i integrat. De la mateixa manera, la logística s'hauria d'optimitzar sempre que sigui possible i hauria de ser un avantatge des de la perspectiva de la sostenibilitat i la competitivitat. 

Pressupost: 10M €

Data límit: 25/01/2022 

Convocatòria HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02-32: Fes clic aquí. 

Oberta la convocatòria CEF Transport 2021 per a projectes d’infraestructura de transport

La convocatòria CEF Transport 2021 posa a disposició 7.000 milions d’euros per a projectes orientats a infraestructures de transport europees noves, actualitzades i millorades.  

La majoria de projectes finançats en virtut d’aquesta convocatòria contribuiran a augmentar la sostenibilitat de la nostra xarxa de transport en general, posant la UE en camí de complir l’objectiu del Pacte Verd Europeu de reduir les emissions de transports en un 90% el 2050. 

La convocatòria dóna suport a la visió de la Comissió Europea sobre una mobilitat sostenible, intel·ligent i resistent. A mesura que el sector es recupera de la pandèmia COVID-19, ha de reconstruir millor, aprofitant l’oportunitat per desenvolupar encara més modes i tecnologies de transport sostenibles i explotar plenament les oportunitats que ofereixen les tecnologies digitals. 

La UE necessita un sistema de transport multimodal eficient i interconnectat tant per a passatgers com per a mercaderies. Això ha d’incloure una xarxa ferroviària assequible i d’alta velocitat, una infraestructura de recàrrega i avituallament abundant per a vehicles de zero emissions i una major automatització per a una major eficiència i seguretat. 

La convocatòria de propostes dóna suport a: 

 • Projectes d'infraestructures del TEN-T bàsic i integral (ferrocarrils, vies navegables interiors, ports marítims i interiors, carreteres, terminals ferroviàries i plataformes logístiques multimodals) 
 • Aplicacions intel·ligents per al transport (ERTMS, ITS, SESAR, RIS, etc.) 
 • Interoperabilitat del transport 
 • Infraestructura de combustibles alternatius (inclosa la infraestructura de recàrrega ràpida d’electricitat i la d’abastiment d’hidrogen a la xarxa viària TEN-T) 
 • Autopistes del mar 
 • Centres multimodals de passatgers 
 • Reducció del soroll de mercaderies per ferrocarril 
 • Infraestructura d’aparcament segura  
 • Seguretat viària 
 • Millora de la resistència de les infraestructures de transport, en particular al canvi climàtic i als desastres naturals 
 • Adaptació de la infraestructura de transport a efectes de controls de fronteres exteriors de la Unió 
 • Adaptació del TEN-T al doble ús civil-defensa (sobre de mobilitat militar) 

  

Les sol·licituds són benvingudes de: 

 • Un o més estats membres; 
 • Organitzacions internacionals o organismes públics o privats establerts en un estat membre de la UE, amb l'acord dels estats membres interessats. 

  

Pressupost: 7.000 M€

Data límit: 19/01/2022 

CEF Transport 2021: Fes clic aquí. 

Ajuts a pimes i administracions locals per a pactes verds locals i economia social

Els objectius de la convocatòria cobreixen dos temes diferents:  

 1. Pactes verds locals

L’objectiu d’aquest tema és proporcionar suport a les pimes, als operadors econòmics regionals i locals per liderar la transició verda i digital bessona i implementar accions destinades a dirigir l’economia local cap a una via sostenible i inclusiva, crear nous llocs de treball, mitigar l’impacte socioeconòmic de la crisi de la COVID-19 i accelerar una nova recuperació més verda i més justa.  

Per aconseguir-ho, es donarà suport a projectes que impulsin la cooperació transnacional i transfronterera entre administracions locals i empreses locals per co-crear, co-dissenyar i oferir Local Green Deals (LGD). 

Pressupost: 2M € 

  

 1. Missions d’economia social per a la resiliència de la comunitat

L’objectiu d’aquest tema és donar suport a projectes que generin resiliència i augmentin la capacitat de les administracions públiques regionals o locals, les pimes d’economia social i la societat civil per superar dificultats i crisis.  

Es donarà suport a projectes que fomentin la resiliència local a través de l'aprenentatge i la col·laboració transnacional i interregional en l'àmbit de l'economia social, el desenvolupament de plans d'acció local d'economia social amb la cooperació dels grups d'interès de l'economia social i la formulació de recomanacions per ser potencialment replicables en altres parts d’Europa. 

Pressupost: 2M € 

Data límit: 24/11/2021 

Convocatòria SMP-COSME-2021-RESILIENCE: Fes clic aquí.

Programa Mundial de Relacions Culturals 2021

Voleu ampliar les vostres habilitats en relacions culturals internacionals i fer xarxa amb professionals de la cultura i la creació de tot el món? 

El Programa de Relacions Culturals Globals (GCRP) és una oportunitat única per als creadors de canvis i innovadors en els sectors culturals i creatius. 

Sol·liciteu l'oportunitat de desenvolupar habilitats per a tota la vida, augmentar el vostre coneixement, construir la vostra xarxa internacional i rebre suport per participar en relacions culturals internacionals. També podreu desenvolupar projectes de col·laboració internacionals concrets amb els vostres companys. 

Aquest any, el GCRP tindrà lloc en línia del 15 al 30 de novembre de 2021.  

El programa busca: 

 • 60 changemakers, professionals i empresaris del sector cultural i creatiu 
 • De 25 a 39 anys amb almenys tres anys d’experiència en col·laboració internacional o relacions culturals internacionals i tenir interès en desenvolupar les vostres habilitats 
 • Treballant per a una organització pública, privada o de la societat civil o autònoms 
 • Amb disponibilitat durant tota la durada del programa 

Data límit: 04/10/2021 

Programa Mundial de Relacions Culturals: Fes clic aquí. 

Oberta la desena edició del premi SUMP de mobilitat sostenible

Les sol·licituds per a la desena edició del Premi SUMP ja estan obertes, amb el premi d’aquest any centrat en el tema “Segur i saludable amb mobilitat sostenible”.   

El premi de la Comissió Europea per a la planificació de la mobilitat urbana sostenible es va iniciar l’any 2012. L’objectiu del guardó és encoratjar l’adopció de plans de mobilitat  les fites més destacades dins l’àrea temàtica de cada any.  

Els sol·licitants poden ser administracions públiques locals i regionals que tinguin competència legal en desenvolupar i implementar un Pla de mobilitat urbana sostenible al seu territori.   

La cerimònia de lliurament del premi tindrà lloc a Brussel·les el març o l’abril de 2022, on aleshores es revelarà el guanyador. 

Data límit: 31/10/2021

Més informació: Fes clic aquí. 

 

Guia per a la incorporació de perspectiva de gènere en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El Instituto de las Mujeres ha presentat les guies per a la incorporació de la perspectiva de gènere en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). El seu objectiu és "plantejar una sèrie de recomanacions perquè l'enfocament de gènere s'inclogui de manera transversal en tot el cicle de gestió dels projectes finançables amb els fons europeus" (Fes clic aquí).

Ha elaborat dues guies, una dirigida a administracions públiques i una altra a entitats privades i / o partenariats publicoprivats (https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/en-destacado/docs/Guia.Per.... PRTR_12_07_2021.pdf). La incorporació de la igualtat de gènere en el PRTR es realitza en dues direccions: a través de procediments transversals de foment de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes; i amb mesures específiques de gran impacte en la lluita contra la desigualtat.

Pla d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) local

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha dissenyat el Pla d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP), per al qual hi ha prevista una inversió total de 600 M € per a les entitats locals.

El pla es dirigeix a actuacions (projecte i / o obra) de rehabilitació sostenible d'edificis de titularitat pública i d'ús públic (administratiu, educatiu, assistencial, esportiu -cobert-, sanitari, cultural o de servei públic, etc.) que suposin a el menys un estalvi de l'30% del seu consum d'energia primària no renovable i la recepció d'obra pugui garantir abans de març de 2026.

Prèviament a la publicació i difusió de la convocatòria es té previsto organizar, durant l'últim quadrimestre de 2021, una sèrie de jornades informatives, en col·laboració amb la FEMP, en què s'exposaran les línies principals de el pla, els requisits d'elegibilitat de les actuacions, els criteris de valoració previstos i tota la informació que pugui avançar-se per que les entitats locals interessades puguin començar a preparar els seus projectes.

Més informació: Fes clic aquí.

 

Subvencions per a inversions a projectes singulars locals d’energia neta en municipis de repte demogràfic (Programa DUS 5000)

Amb data 3 d'agost de 2021 es va publicar al BOE el Reial Decret 692/2021, de 3 d'agost, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis de repte demogràfic ( PROGRAMA DUS 5000), en el marc de el Programa de Regeneració i Repte demogràfic de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'objectiu del programa és incentivar la transició energètica i el canvi cap a la mobilitat sostenible dels petits municipis, que tenen més dificultats per emprendre grans inversions, mitjançant projectes singulars d'energia neta. Es subvencionaran projectes de millora de l'eficiència energètica en edificis i infraestructures públiques, de foment de les inversions verdes -en particular de l'autoconsum-, o d'infraestructures de recàrrega i impuls del vehicle elèctric, entre d'altres.

El programa compta amb un pressupost inicial de 75 milions d'euros procedents dels fons europeus, que podrà ser ampliat sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària i fins que expiri la seva vigència al novembre de 2022.

El pla està dirigit a Ajuntaments, Diputacions, Mancomunitats, Consells Insulars, Consells Comarcals, Ajuntaments i altres entitats públiques amb àmbit d'actuació en municipis de fins a 5.000 habitants i municipis no urbans de fins a 20.000, en els quals els seus nuclis de població tinguin fins a 5.000 habitants, que presentin projectes amb una inversió mínima de 40.000 euros.

Els ajuts subvencionaran el 85% de la inversió i el 100% en el cas que tinguin la consideració de "projectes integrals" per la seva significatiu impacte en la transició energètica al municipi. Es podran sol·licitar a partir dels tres mesos de la publicació al BOE de Reial Decret i durant un període d'un any, a través de la seu electrònica de l'IDAE.

Reial Decret al BOE: Fes clic aquí. 

Subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE 5000)

En el marc de el Programa de regeneració i repte demogràfic de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s'ha publicat al BOE el Reial Decret 691/2021, de 3 d'agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució de el Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic de el Pla de rehabilitació i regeneració urbana de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència .

A l'efecte del que estableix aquest Reial decret, s'entén per municipis de repte demogràfic dels municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants.

El programa estarà vigent fins al 31 de desembre de 2023 i compta amb una dotació pressupostària de 50 milions d'euros, ampliables si hi ha disponibilitat pressupostària. Les actuacions subvencionables són de tres tipus:

 • millora de l'envolvent tèrmica
 • millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques
 • millora de les instal·lacions d'il·luminació.

Reial Decret al BOE: Fes clic aquí.

Convocatòria d’ajuts a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització

La Conferència Sectorial de Comerç que va tenir lloc la darrera setmana de juliol, es va aprovar l'esborrany de l'Ordre per la qual s'estableixen les Bases reguladores i la Convocatòria per a l’any 2021, d'Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització.

Es preveu que l’ordre es publicarà durant la segona quinzena d’agost. Per tant, la data de finalització de la convocatòria seria al voltant del 20 de setembre.

La finalitat d'aquests ajuts és concedir subvencions a les entitats locals, en concurrència competitiva, per a la introducció de mesures destinades a donar suport i impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització, que emprenguin entitats locals.

El pressupost total assignat a les tres convocatòries que es posaran en marxa (2021-2022-2023) ascendeix aproximadament a 200 milions d'euros.

Podran ser entitats locals beneficiàries tant els ajuntaments com les diputacions provincials i forals, cabildos i consells insulars, així com les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, les mancomunitats de municipis (sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més de el seixanta per cent del total de la població de la mancomunitat); i els consells comarcals o altres entitats locals que agrupen diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes.

Pel que fa a les despeses subvencionables, s'inclouen Projectes per a l'adopció d'eines d'informació de clients basades en macrodades o altres tecnologies; Projectes de transformació digital de mercats que millorin el mercat omnicanal i l'experiència de compres; Projectes destinats a la transformació digital de el comerç de carrer i els canals curts de comercialització; Projectes d'obres i recondicionament per millorar les instal·lacions, la seva accessibilitat, equipament i adequació, de les zones ocupades pels mercats municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris, així com les seves zones adjacents; Projectes per reduir el consum d'insums per part de el comerç i la substitució d'aquests per alternatives respectuoses amb el medi ambient; Instal·lació de punts de lliurament intel·ligents; Projectes de millora de l'eficiència energètica; Accions que promoguin la prevenció de residus (inclosa la reutilització), la separació en origen dels residus i la preparació per a la reutilització i el reciclatge; i Sensibilització i formació en competències tecnològiques. Això ve desenvolupat en l'Art. 8 de esborrany l'ordre, en sis grans blocs:

 1. Despeses dirigits a la transformació digital.
 2. Despeses relacionades amb la transformació de el punt de venda.
 3. Despeses relatives a sostenibilitat i economia circular.
 4. Despeses relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat.
 5. Despeses de sensibilització i formació.
 6. Altres despeses subvencionables.

 

Hi ha una sèrie d'inversions mínimes a realitzar depenent de la població (art. 8), finançant el 100% del pressupost de el projecte de manera anticipada. No obstant això, hi ha la possibilitat de cofinançament per part de l'entitat local o de la vostra comunitat autònoma. En els projectes que es presentin a aquesta primera convocatòria podran finançar despeses meritades i pagades entre l'1 de gener de 2021 i al 31 de desembre de 2023.

Les sol·licituds, comunicacions i altra documentació exigible (art. 14 de l'esborrany) relatiu a la formalització i presentació de sol·licituds, seran presentades en el registre electrònic del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (https://www.mincotur.gob. és / PortalAyudas), un cop s'obri el termini de presentació.

Qualsevol dubte, el Ministeri ha habilitat la següent adreça electrònica: sgfomon.sscc@mincotur.es

Bases reguladores: Fes clic aquí. 

 

Convocatòria per finançar activitats de difusió dels fons europeus en matèria d’assistència dels serveis socials

L’FSE+ té com a objectiu donar suport als estats membres per fer front a la crisi causada per la pandèmia del coronavirus, assolir alts nivells d’ocupació, una protecció social justa i una força de treball qualificada i resistent preparada per a la transició cap a una economia verda i digital. 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar un “Servei d’assistència de serveis socials” que ajudarà les autoritats de gestió a utilitzar els fons FSE+, REACT-EU i altres fons rellevants de la UE per a la intervenció de serveis socials basats en evidències i que ajudaran als proveïdors de serveis socials a accedir a aquests fons. 

Es finançaran les activitats que contribueixin a sensibilitzar i comprendre sobre el FSE+ i REACT-EU i com el finançament pot donar un millor suport als serveis socials. Aquestes activitats haurien d’incloure:  

 • Subministrament en línia, per arribar als proveïdors locals de serveis socials, d’informació general i regular sobre el FSE+ i altres fons.  
 • Curs en línia, dirigit als proveïdors locals de serveis socials, sobre diferents aspectes de la programació, planificació, gestió, implementació i principis dels fons de la UE i de la política social de la UE. 
 • Fulletó dirigit als proveïdors locals de serveis socials proporcionant exemples existents i pràctiques prometedores sobre l’ús de fons de la UE per a serveis socials en diversos camps. 
 • Fòrums nacionals que reuneixin els proveïdors locals de serveis socials, per tal d'informar al sector dels serveis socials per recollir comentaris i identificar experts. 

Les propostes han de ser presentades per un consorci d’almenys 10 sol·licitants que representin organitzacions de la societat civil en l’àmbit dels serveis socials i els interlocutors socials en com a mínim 20 estats membres de la UE.  

  

Pressupost: 2M €

Data límit: 17/08/2021 

Més informació: Fes clic aquí. 

 

Obertes diferents convocatòries d’empresa social i inclusió social del FSE+ per crear xarxes que facin front a la crisi causada per la pandèmia

El Fons Social Europeu Plus (ESF+) ha obert diferents convocatòries: 

  

 • Acord marc de col·laboració en virtut del FSE-OG-2021 Empresa Social 

Aquesta convocatòria donarà suport a la creació de xarxes a nivell de la UE amb i entre els grups d'interès rellevants en  l’àmbit de l’economia social i contribuirà a consolidar la capacitat institucional de les institucions de finançament d'empreses socials i de microfinances. La convocatòria també donarà suport al desenvolupament d’un ecosistema de mercat per a les microfinances i a l’aparició de mercats d’inversió social.  

Pressupost: 6,4M €

Data límit: 28/09/2021 

Convocatòria ESF-2021-OG-NETW-MF-SE-FPA 

   

 • Acord específic de subvenció en virtut del FPA ESF-OG-2021 Empresa Social 

Aquesta convocatòria té com a objectiu atorgar un Acord Específic de Subvenció (en anglès SGA) per a l'any 2022 en virtut de l’acord marc de col·laboració anterior. Només està oberta a les organitzacions que hagin presentat una proposta en virtut de la convocatòria: Acord marc de col·laboració en virtut del FSE-OG-2021 Empresa Social.  

Pressupost: 1,6M €

Data límit: 30/09/2021 

Convocatòria ESF-2021-OG-NETW-MF-SE-SGA 

  

 • Acord marc de col·laboració en virtut del FSE-OG-2021 Inclusió Social 

Té com a objectiu establir acords marcs de col·laboració (FPA) de quatre anys amb xarxes i organitzacions a nivell de la UE. Les activitats d’aquestes xarxes han de contribuir a la implementació dels objectius del programa i portar a terme, entre d’altres, activitats analítiques, formació i capacitació, aprenentatge mutu i intercanvi de bones pràctiques, sensibilització, informació i activitats de difusió amb valor afegit de la UE. 

Seran elegibles a la convocatòria les entitats sense ànim de lucre (ONGs, etc.) que tinguin la seva missió relacionada amb els objectius i prioritats de la convocatòria. 

Pressupost: 56,9M €

Data límit: 28/09/2021 

Convocatòria ESF-2021-OG-NETW-NGO-FPA 

  

 • Acord específic de subvenció segons FPA-ESF-OG-2021 Inclusió social 

Aquesta convocatòria té com a objectiu atorgar un Acord Específic de Subvenció (en anglès SGA) en virtut de l’acord marc de col·laboració anterior. Només està oberta a les organitzacions que hagin presentat una proposta en virtut de la convocatòria: Acord marc de col·laboració en virtut del FSE-OG-2021 Inclusió Social (ESF-2021-OG-NETW-MF-NGO-FPA). 

Pressupost: 13,8M €

Data límit: 30/09/2021 

Convocatòria ESF-2021-OG-NETW-SGA 

 

Més informació: ENLLAÇ

 

Convocatòria Horizon de subministrament energètic sostenible, segur i competitiu

Aquesta destinació inclou activitats dirigides a un subministrament d’energia sostenible, segura i competitiva. En línia amb l’abast del clúster 5, inclou activitats en les àrees de les energies renovables ; sistema energètic, xarxes i emmagatzematge; així com la captura, utilització i emmagatzematge de carboni (CCUS). 

La transició del sistema energètic es basarà en la reducció de la demanda d’energia global i en la neutralització del clima del costat de l’oferta energètica. Les accions de R&I ajudaran a fer que el subministrament energètic sigui més net, segur i competitiu, augmentant el rendiment dels costos i la fiabilitat d’una àmplia cartera de solucions d’energia renovable, d’acord amb les necessitats i preferències de la societat. 

Els temes de la convocatòria són: 

Pressupost: 5M €

Data límit: 19/10/2021 

  

Pressupost: 16M €

Data límit: 19/10/2021 

  

Pressupost: 35M €

Data límit: 19/10/2021 

  

Pressupost: 1M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

Convocatòria Horizon Europe per a un ús de l’energia sostenible, eficient i inclusiu

Aquesta destinació tracta d’activitats orientades a la demanda d’energia, sobretot un ús més eficient de l’energia pel que fa als edificis i a la indústria. 

Les solucions paral·leles a la demanda i la millora de l’eficiència energètica són una de les maneres més rendibles de donar suport a la transició cap a la neutralitat climàtica, reduir la contaminació i l’ús de matèries primeres, crear un creixement i ocupació inclusius a Europa, reduir els costos per als consumidors i reduir la nostra dependència d’importacions i redirigir les inversions cap a infraestructures intel·ligents i sostenibles.  

La transició cap a un sistema energètic descentralitzat i neutre per al clima es beneficiarà enormement de l’ús de tecnologies digitals que permetran que els edificis i les instal·lacions industrials es converteixin en elements interactius del sistema energètic mitjançant l’optimització del consum d’energia, la generació i emmagatzematge distribuït i la visió a vis al sistema energètic. També desencadenaran noves oportunitats de negoci i fluxos d’ingressos per a serveis energètics innovadors i actualitzats que valorin l’estalvi energètic i el consum flexible. 

Els temes d’aquesta convocatòria són: 

Pressupost: 5M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Pressupost: 8M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Pressupost: 7M €

Data límit: 19/10/2021

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Pressupost: 8M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

Convocatòria Horizon Europe per a serveis de transport segur, resistent i de mobilitat intel·ligent per a passatgers i mercaderies

Aquesta destinació inclou activitats relacionades amb serveis de mobilitat segura i intel·ligent per a passatgers i mercaderies.  

Europa ha de gestionar la transformació del transport basat en l’oferta en un transport segur, resistent i sostenible i en serveis de mobilitat intel·ligent per a passatgers i mercaderies, basats en la demanda. Una investigació i una innovació adequades permetran beneficis socials, mediambientals, econòmics i socials significatius reduint els accidents causats per errors humans, disminuint la congestió del trànsit, reduint el consum d’energia i les emissions de vehicles, augmentant l’eficiència i la productivitat de les operacions de transport de mercaderies. Per tenir èxit en aquesta transformació, cal preparar la vella infraestructura de transport d’Europa (i no sempre sostenible) per permetre operacions més netes i intel·ligents.  

Europa també ha de mantenir un alt nivell de seguretat del transport per als seus ciutadans. La resiliència hauria de prevaldre als sistemes de transport per prevenir, mitigar i recuperar-se de les interrupcions. La investigació i la innovació fonamentaran els tres pilars de seguretat: tecnologies, regulacions i factors humans. 

Pressupost: 167M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

Convocatòria Horizon Europe d’infraestructures resilients

El funcionament fiable, robust i resistent de les infraestructures és vital per a la seguretat, el benestar i la prosperitat econòmica de les persones a Europa. Proporcionen la base per a la nostra vida quotidiana, connecten les persones entre elles i garanteixen diferents tipus d’interaccions socials i econòmiques. Per poder permetre aquestes interaccions, ja sigui en transports, comunicacions o serveis, les infraestructures s’han fet més complexes per mantenir-se al dia amb el desenvolupament de les societats modernes, alhora que s’assegura la seva resistència davant els desastres i els impactes del canvi climàtic i altres factors que afecten la societat, per exemple canvis demogràfics. Les infraestructures operen i funcionen en un entorn socio-tecnològic i d’amenaça en ràpida evolució, amb xarxes cada vegada més interconnectades que depenen molt les unes de les altres, cosa que presenta riscos i oportunitats per a la seva protecció. Han de ser resistents a diferents esdeveniments esperats i inesperats, riscos emergents, ja siguin naturals o causats per l’home, involuntaris, accidentals o amb intenció maliciosa. 

Els temes de la convocatòria són: 

Pressupost 2 temes: 20M €

Data límit: 23/11/2021

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

 

Convocatòries Horizon de comunitats urbanes, costaneres i verdes resilients, inclusives, saludables i sostenibles

En el marc d’aquesta destinació, la R + D transdisciplinària amb una forta dimensió de les ciències socials i del comportament i atenció als aspectes de gènere afavorirà un desenvolupament sostenible, equilibrat i inclusiu de les zones rurals, costaneres i urbanes de tres maneres diferents: 

En primer lloc, tindrà com a objectiu augmentar la nostra comprensió dels impactes diferencials dels canvis climàtics, ambientals, socioeconòmics i demogràfics a les zones rurals, costaneres i urbanes per tal d’identificar maneres de convertir aquests canvis en igualtat d’oportunitats per a les persones allà on visquin, millorant la cohesió territorial  i permetent una transició justa.  

En segon lloc, explorarà maneres innovadores d’adaptar les respostes polítiques als desafiaments basats en el lloc identificats en diversos nivells de governança.  

En tercer lloc, donarà suport a la innovació dirigida per la comunitat de baix a dalt per capacitar les comunitats a desenvolupar i provar solucions de primer nivell que responguin als desafiaments globals de formes adaptades localment. 

Els temes d’aquesta convocatòria són: 

Pressupost: 15M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 10M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 12M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 6M €

Data límit: 06/10/2021

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

Noves convocatòries Horizon Europe per a una governança innovadora, observacions ambientals i solucions digitals en suport del Pacte Verd Europeu

Els canvis transformadors com els que es requereix el Pacte Verd Europeu són processos dinàmics que requereixen una governança adequada. Al mateix temps, per garantir la coordinació i col·laboració en la presa de decisions, la governança requereix múltiples canals i xarxes que proporcionin dades i informació de fàcil accés procedents de diferents fonts. 

Les següents convocatòries tenen com a objectiu experimentar amb noves formes de governar el procés de transició i modernitzar la governança, en particular fent que la informació i el coneixement estiguin disponibles i accessibles. L’I+D per a la governança en suport del Pacte Verd Europeu proporcionarà informació sobre barreres institucionals com ara els bloquejos, la dependència del camí, els desequilibris de poder per inèrcia política i cultural i incoherències o deficiències normatives. 

La governança innovadora que doni suport als objectius del Pacte Verd Europeu ha de reconèixer, fer front i promoure la resiliència davant les continues crisis i pertorbacions, tant a nivell mundial com europeu, ja siguin climàtiques, ecològiques, econòmiques, socials, geopolítiques o relacionades amb la salut. Cal incorporar estratègies d’avaluació i reducció de riscos crítics, inclosa la diversificació d’infraestructures, recursos i coneixement mitjançant una major autosuficiència i autonomia. 

 

Pressupost: 3,5M €

Data límit: 06/10/2021 
 

Pressupost: 17M €

Data límit: 06/10/2021
 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 
 

Pressupost: 4M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 4M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 8M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021