IniciFormació › Com aplicar el Self Directed-Support en la i...

Com aplicar el Self Directed-Support en la intervenció social dels ens locals. Formació pràctica. 1a Edició Barcelona

Data curs
12 març de 2024 a 17 abril de 2024

Aquesta acció formativa té la finalitat d’oferir eines pràctiques a les professionals dels Serveis Socials Bàsics per implementar la metodologia dels Suports Auto-Dirigits (Self-Directed Support, en la seva nomenclatura original) en la praxi diària d’atenció i intervenció social.

Curs presencial per a professionals d’intervenció social de serveis socials interessats/des pels Suports Auto-dirigits i com integrar-los dins del seu dia a dia professional, amb esperit proactiu, obertes al canvi i la millora, i amb ganes de compartir i de co-construir coneixements que es puguin transferir a la pràctica professional de la comarca de Barcelona.

 

Programa

Els Suports Auto-dirigits és un sistema d’atenció social que inclou també la forma en què s’articulen els suports que una persona necessita al llarg de la seva vida partint dels principis de l'Atenció Centrada en la Persona. L’Atenció Centrada en la Persona (ACP, a partir d’ara) es pot definir com aquell model d’intervenció que s’adreça a la consecució de millores en tots els àmbits de la qualitat de vida i el benestar de la persona, partint del respecte ple a la seva dignitat i els seus drets, els seus interessos i preferències i comptant amb la seva participació efectiva.

 1. L’avaluació inicial: Treballar escales quantitatives i eines qualitatives d’avaluació inicial centrades en la persona, en especial l’eina SSM.Cat
 2. El suport de la presa de decisions: Definir els recursos i les accions vinculades a un bon acompanyament relacionat amb la presa de decisions.
 3. El pla individual de suports: Comprendre el procés de planificació centrat en la persona a través de la pràctica.
 4. La coproducció: Familiaritzar-se en el treball amb equips de coproducció en atenció social i des de la metodologia dels Suports auto-dirigits.

 

Objectius
 1. Generar habilitats, actituds i motivació en els equips professionals de Serveis Socials Bàsics per implementar en la pròpia pràctica professional diària la metodologia dels Suports Auto-dirigits.
 2. Desenvolupar en aquests/es professionals un lideratge inspirador, transformador i efectiu en relació als seus equips a fi que, per mitjà de la col·laboració i la co-producció, desenvolupin i implementin un model propi d’atenció basat en la metodologia internacional dels Suports Auto-dirigits.
 3. Com implementar els Suports Auto-dirigits als Serveis Socials bàsics  Elaborar de manera dialogada i participada una pauta clara per a la implementació dels Suports Auto-dirigits a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials
Metodologia i avaluació:

L’acció formativa 100% presencial es combinarà amb una via de comunicació virtual amb les docents del curs, mitjançant el correu-e, així com la valoració de diversos treballs individuals.

D’una banda, es demanarà a les persones participants un seguit d’evidències d’aprenentatge, en forma de treballs intermedis a lliurar que aquestes desenvoluparan durant els temps de les sessions presencials.

I de l’altra, s’oferirà l’elaboració optativa d’un repte d’aprenentatge a realitzar durant les quatre setmanes posteriors a l’acció formativa, el qual implicarà una dedicació de dues hores extres. Aquest treball final optatiu, serà valorat de manera personalitzada amb cada participant via correu electrònic.

Es facilitarà als/les professionals participants a la formació:

 • Fitxa de cada sessió, amb els objectius, metodologia, contingut, i bibliografia/webgrafia
 • Presentacions i tots els materials de les sessions utilitzats per les docents
 • Síntesi de les dinàmiques realitzades i de les aportacions recollides
 • CV de les docents i dades de contacte

Avaluació:

a. Avaluació inicial aplicant un qüestionari en línia, sobre coneixements previs i expectatives.

b. Avaluació formativa i contínua que es realitzarà durant el procés d’aprenentatge a l’aula. Les docents compartiran valoracions crítiques i personalitzades de les solucions presentades als reptes d’aprenentatge proposats durant les sessions, i també afavoriran la valoració constructiva entre les professionals participants

c. Avaluació sumativa i final, integrada per (1) la valoració del treball final voluntari que es durà a terme després de la formació, i (2) l’autoavaluació de cadascuna de les persones participants.

Dades d'interès:

Formació Presencial de 20 h (4 sessions de 5h de durada)

Dates: 12 i 19 de març i 10 i 17 d'abril

Horari: 9h 30 a 14h 30.

Lloc: Planta baixa, Associació Catalana de mUnicipis. c/València, 231. Barcelona

Certificació: Es lliurarà un Diploma final acreditatiu (caldrà l’assistència a almenys el 80% de les sessions i l’avaluació positiva)

Formadores:

Núria Ambrós: Llicenciada en psicologia, diplomada en magisteri, en educació social i en gestió de l’aprenentatge en les organitzacions, i màster en integració de persones amb discapacitat intel·lectual. Els últims deu anys s’ha especialitzat en formar, assessorar i acompanyar a entitats del tercer sector de tota Espanya en la implementació de les pràctiques centrades en la persona.

Ana Rodera: Doctora en educació i tecnologia, professora de la UOC, especialista en la dinamització i l’acompanyament de processos d’innovació en les organitzacions, amb més de vint anys d’experiència en formació i assessorament a institucions de Catalunya i d’Amèrica Llatina.

Destinataris:  Professionals d’intervenció social de serveis socials interessats/des pels Suports Auto-dirigits i com integrar-los dins del seu dia a dia professional, amb esperit proactiu, obertes al canvi i la millora, i amb ganes de compartir i de co-construir coneixements que es puguin transferir a la pràctica professional.

Prioritàriament aquells/es professionals de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials que ja hagin participat anteriorment en el curs al curs “De l’Atenció Centrada en la Persona al Self-directed Support” que l’ACM va oferir els anys 2021 i 2022.

Promotors: ACM i iSocial