IniciFormació › El contracte reservat: una eina d'inclu...

El contracte reservat: una eina d'inclusió social- edició Tarragona

OBJECTIUS

El contracte reservat és una figura específica de la contractació pública que, sense cap cost afegit, facilita la inclusió social i l’accés a l’ocupació de les persones en situació o risc d’exclusió, fonamentant una societat més justa i integradora.

Quan parlem de la inclusió de clàusules socials en la contractació pública, sovint es tendeix a pensar en clàusules generals per ser incloses en plecs generals o particulars que hauran de regir la licitació mitjançant el procediment que s’escaigui, obert, restringit...

Per contra, es tendeix a oblidar un gran volum de contractes 1) subcontractacions 2) adjudicació directa sense necessitat d’expedient, en la mesura que de conformitat amb el TRLCSP, només és necessari aprovar la corresponent factura, en el cas dels contractes menors, i 3) procediments negociats a on, una vegada seleccionats els empresaris convidats, es procedirà a la negociació dels termes del contracte, en relació als quals cal destacar que tant per raó de les quanties límit en virtut de les quals poden ser aplicats, com per les característiques de la majoria de consistoris de Catalunya, són els més emprats.

La tècnica de la reserva de mercat, parteix de la selecció d’un seguit de contractes per raó del seu objecte en relació als quals s’establirà una reserva del % que determini l’Ajuntament de manera periòdica, per adjudicar a aquests contractes a empreses d´inserció i entitats sense ànim de lucre.    

Cal avançar en la contractació responsable amb alt impacte social, de qualitat i que premií la inserció de persones en risc en la contractació publica.

 

Objectius

  • Informar dels beneficis de contractació pública reservada

  • Informar de com aplicar aquesta contractació pública reservada

  • Compartir bones pràctiques

PROGRAMA

09:30h -  Arribada i acreditacions

10:00h -  Inauguració de la Jornada a càrrec d’un representant de la Diputació de Tarragona; un representant de la FEICAT i un representant de l’AEES Dincat

10:40h-   Conferència a càrrec de Santiago Lesmes sobre Contractació Pública Reservada

11:00h -  Conferència a càrrec de l’ACM sobre la Nova Llei de Contractes

11:20h -  Pausa  Cafè

12:00h - Taula de bones pràctiques dels ens locals

• Ajuntament de Calafell
• Ajuntament de Reus
• Ajuntament de Tarragona

13:30h - Intervenció de la Direcció General de Contractació Pública

13:45h - Cloenda

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització:  Sala Santiago Costa Diputació de Tarragona Pg. Sant Antoni, 100 Tarragona.

Horari: de 10 a 14 hores

Destinataris: personal de l'àmbit de Serveis Socials dels ens locals.

 

Aquesta jornada organitzada conjuntament per FEICAT- Empreses d’Inserció de Catalunya;  AEES DINCAT – Associació Empresarial d’Economia Social i ACM – Associació Catalana de Municipis i Comarques

INSCRIPCIÓ