IniciFormació › Curs de contractació d’obres (formació n...

Curs de contractació d’obres (formació no presencial)

Data curs
30 maig de 2023 a 27 juny de 2023

El contracte d’obres tradicionalment sempre s’ha considerat el més senzill de licitar, i el menys conflictiu pels llindars dels recursos especials en matèria de contractació, però només és l’aparença, ja que en cadascuna de les fases de l’expedient es generen multiplicitat d’incidències provocant abundants posicionaments doctrinals per a resoldre aquestes.

Per altra banda, els contractes d’obres són origen d’un debat encès entre arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics amb els tècnics de contractació en el si de les entitats locals.

Objectius:

L’objectiu d’aquest curs que s’adreça tant a personal tècnic com a juristes és aprofundir en el coneixement dels contractes d’obres, des de que detectem la seva necessitat fins a la liquidació del contracte, per tal de intentar resoldre les incidències més habituals i trobar punts d’encontre entre personal tècnic i personal jurídic.

Programació i formadors

Sessió 1.- Pensar el contracte, actuacions prèvies. Jofre Clofent

 1. Que és un contracte d’obres, es quelcom més que executar una obra? Planificació de les obres.
 2. Que és un projecte d’obres? Quin és contingut obligatori i contingut opcional? què és obra ordinària, obra d’urbanització i obra pública; i com es classifiquen les obres.
 3. Com distingim obres de manteniment dels serveis de manteniment?
 4. Com s’aproven el projectes d’obres? Quan cal exposició pública?
 5. Projectes d’obres i projectes d’instal·lacions en les obres d’edificació.
 6. Les oficines de supervisió de projecte que són i com es creen.
 7. Acta de replanteig que és i que es necessita per a expedir-la.

Sessió 2.- El Preu del contracte. ITEC

 1. Metodologia BIM: que és? quan val la pena utilitzar-la? és factible en l’àmbit local?
 2. Preu d’Execució Material (PEM) i Preu d’Execució del Contracte (PEC).
 3. Preus descompostos de projecte. Quins conceptes inclouen?
 4. Modificacions de contracte en el càlcul del Valor Estimat del Contracte (VEC).
 5. Desglossament dels costos de personal i convenis col·lectius.

Sessió 3.- Licitació dels contractes d’obres. Jofre Clofent

 1. Com identificar la categoria, els grups i subgrups de classificació empresarial per acreditar solvència.
 2. Ambientalització dels criteris de valoració de les ofertes arran de la Llei 17/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular.
 3. Motivació de les puntuacions de les ofertes: objectivar no és sinònim d’automatitzar.
 4. Qualitat en les obres, millores i prestacions complementàries.

Sessió 4.- Inici de les obres. Imma Soler

 1. Unitat de seguiment, responsable del contracte i director facultatiu de les obres: Qui són i què han de fer.
 2. Acta de comprovació del replanteig
 3. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres
 4. Obertura del centre de treball
 5. Llibres d’ordres, llibres d’incidències i  llibres de subcontractació
 6. Certificacions d’obres qui les elabora i com s’elaboren

Sessió 5.- Incidències i liquidació del contracte.

 1. Penalitats per incompliment i penalitats per demora: Naturalesa jurídica i procediment d’imposició.
 2. Modificació de contracte i/o de projecte?
 3. Preus contradictoris i liquidació per escreix d’amidaments
 4. Recepció de les obres i possibles incidències
 5. Termini de garantia versus vicis ocults
Dades d'interès

Formadors:

 • Jofre Clofent, cap de Servei de Qualitat Administrativa de l’Ajuntament de premià de Mar.
 • ITEC
 • Imma Soler, cap Servei de Contractació de l’ajuntament de Terrassa

Formació online

Dates: 30 de maig, 6, 13, 20 i 27 de juny de 9.30 a 12.30 h.