IniciFormació › Curs de preparació per la borsa d'inte...

Curs de preparació per la borsa d'interinatge de secretaris-interventors interins dels ens locals de Catalunya

Data curs
16 maig de 2023 a 31 octubre de 2023
Contacte de formació

Cristina Soler cristina.soler@acm.cat o bé 934 961 616 ext.217

El Programa per a la preparació de proves selectives a la Borsa d’Interinatge de Secretaris-Interventors interins dels ens locals de Catalunya (programa BISIC) és un curs de formació intensiva i semipresencial de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) que aquest any 2023 inaugura la primera edició.

 El programa intensiu compta amb una durada lectiva de 130 hores i significa una aposta especialitzada, i com a tal, inèdita en el panorama català, a fi de respondre a la necessitat de preparació intensiva i específica dels processos selectius de funcionariat interí de la Generalitat de Catalunya, davant la mancança estructural de personal habilitat que exerceixi les funcions de secretaria, intervenció i treso- reria, que pateixen la majoria d’entitats locals del país.

El sòlid posicionament assolit per l’ACM en la formació especialitzada en dret, gestió i hisenda locals, juntament amb l’expertesa professional i institucional de la mà de professionals de primer nivell, presenten una iniciativa pionera que persegueix la disposició de professionals que vulguin participar a les proves de selecció per a la borsa d’interinatge de la Generalitat de Catalunya. La col·laboració institucional entre l’ACM i la Generalitat de Catalunya permet oferir una formació orientada a la finalitat perseguida, i contribuir a la fun- cionalitat de la borsa d’interinatge.

El programa BISIC compta amb una direcció i coordinació experta, juntament amb un professorat especialista en les matèries i funcionariat habilitat estatal expert que exerceix les funcions locals objec- te del programa. El curs planteja una formació intensiva, tant de caràcter teòric, basat en el temari oficial de les convocatòries recents dels processos de selecció de l’Administració de l’Estat i de la Generalitat, com fonamentalment de caràcter pràctic per a la preparació específica de les proves selectives que duran a terme les persones participants als programa.

Objectius

1. Formar per a la pràctica de proves selectives a Catalunya i rduir el dèficit estructural de funcionaris de carrera per ocupar de forma interina dins l’administració local per a desen- volupar les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional (FHN)

2. Preparar per a futurs processos selectius per a accedir llocs de la subescala Secretaria-Intervenció en el marc dels processos selectius que oferta i convoca el Govern de la Gene- ralitat de Catalunya o els ajuntaments, consells comarcals, diputacions o altres ens locals, de manera independent.

3. Estudi i anàlisi de del temari oficial de les proves selectives segons la Resolució PRE/3669/2022, de 21 de novembre, per la qual s’aprova el temari de les proves per a la selecció de personal funcionari interí per ocupar llocs reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, de les entitats locals a Catalunya.

4. Orientar la formació pràctica a la metodologia emprada per a la superació dels diferents exercicis d’aquest processos se- lectius basada, si escau, en la resolució de proves tipus test i la realització de proves de redacció de dictàmens jurídics de resolució de casos pràctics.

Programa

El programa lectiu es basa en els 61 temes que configuren el temari oficial de les proves selectives d’acord amb la Resolució PRE/3669/2022, de 21 de novembre, per a la selecció de personal funcionari interí per ocupar llocs reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, de les entitats locals a Catalunya

Mòduls temàtics

Procediment administratiu: Temes 1 a 8

Transparència i protecció de dades de caràcter temporal: Tema 9

Contractació Pública: Temes 10 a 16

Patrimoni i expropiació forçosa: Tems 17 a 19

Reglaments i ordenances locals: Tema 20

Organització i funcionament dels Ajuntaments: Temes 21 a 23

Llicències i comunicacions d’activitats: Temes 24 i 25

Entitats locals supramunicipals i Règim electoral: Temes 26 a 28

Urbanisme: Temes 29 a 36

Subvencions: tema 37

Personal al servei de les entitats locals: Temes 38 a 42

Gestió economicofinancera: Tema 43

Gestió tributària i recaptació: Temes 44 a 46

Pressupost dels ens locals: Temes 47 a 50

Tresoreria: Tema 51

Comptabilitat pública local: Temes 52 a 55

Tributs Locals: Temes 56 a 61

Pràctica

  • Resolució de testos
  • Redacció jurídica de dictàmens
  • Resolució de casos pràctics
Dades d'interès:

Destinataris

Aquest programa de formació va orientat a persones que acompleixin els requisits per a poder de accedir a un lloc de treball reservat a FHN (grau, llicenciatura o equivalent), hagin desenvolupat tasques professionals com a personal funcionari o com a personal laboral, o com a càrrec electe o personal eventual en una Administració local, que vulguin orientar el futur professional a partir dels coneixements necessaris per participar en processos selectius per exercir funcions de secretaria, intervenció o tresoreria en els ens locals.

Import: 350 € (inclou accés a materials dels temaris oficials)

Període lectiu: Del 16 de maig de 2023 al 31 d’octubre de 2023.

Càrrega lectiva: (130 h teòric-pràctic i preparació de proves).

Nombre de places: 40

Horaris: Dimarts i dijous de 16.00 h. a 19:30 h., mitjançant sessions virtuals. La sessió inaugural del 16 de maig i les sessions pràctiques avaluatives seran presencials.

Sessions virtuals: A través de l’aula virtual de la plataforma Zoom de l’ACM

Lloc de realització de les sessions presencials:

Seu de l’ACM. Aula Planta 5a València, 231, 08008 Barcelona

Tel. 93 496 16 16

Titulació: Certificat d’aprofitament de formació de 130 hores en les funcions de secretaria i intervenció dels ens locals, atorgat per l’ACM

Requisits

Es requereix estar en possessió grau, llicenciatura o equivalent, que permeten l’accés a les subescales de FHN, subescala de secretaria- intervenció.

Criteris d’admissió: Currículum vitae, equilibri territorial i ordre de sol·licitud.

Es prioritzaran les sol·licituds dels aspirants que presentin alguna o algunes de les següents condicions:

Persones que s’hagin presentat a les proves del procés selectiu en l’última convocatòria per a l’accés a la borsa de treball per a proveir llocs de secretaria-intervenció de la Generalitat de Catalunya.

Persones que acreditin haver desenvolupat tasques en algun dels llocs reservats a FHN, o llocs de tècnic o tècnica d’administració general A1 o tècnic mig o tècnica mitja d’administració general, A2 com a funcionari interí durant un mínim de quatre anys.

Haver estat càrrec electe a l’administració local un mínim de quatre anys.

Haver desenvolupat funcions de personal eventual a l’administració local un mínim de quatre anys.

Carta de compromís personal de presentar-se al procés selectiu del que és objecte d’aquest programa.