IniciFormació › Debat Municipalista 'Drets històrics d...

Debat Municipalista 'Drets històrics de Catalunya: una oportunitat per desplegar un model català de règim local i organització territorial'

Data curs
16 juliol de 2024

Arran de la introducció, en virtut de l’article 128.9 del Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre,  d’una nova Disposició Addicional Dissetena a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local sota el títol “Drets històrics de Catalunya” ens preguntem quines poden ser les conseqüències jurídiques d’aquesta novetat normativa segons la qual: 

“Les previsions d’aquesta Llei (LRBRL) s’han d’aplicar respectant en tot cas la posició singular en matèria de sistema institucional que recull l’article 5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, així com les competències exclusives i compartides en matèria de règim local i organització territorial que preveu aquest Estatut, d’acord amb el marc competencial que estableixen la Constitució i en especial l’Estatut d’autonomia de Catalunya.”

A partir d’aquesta disposició de caràcter bàsic ens plantegem si s’obre l’oportunitat de fer un desplegament ambiciós de les competències establertes a l’Estatut d’Autonomia en les matèries de règim local i d’organització territorial que superi la lectura restrictiva que en va fer el Tribunal Constitucional.

Alhora, la referència als drets històrics de Catalunya representa una apel·lació directa a un concepte, reconegut per l’article 5 de l’Estatut,  el qual, malgrat la interpretació altament restrictiva que en va fer el Tribunal Constitucional,  ha adquirit una nova dimensió en incorporar-se a la legislació bàsica estatal i ens convida a pensar en quin és el seu significat, quines en poden ser les aplicacions i quines les conseqüències per a l’autogovern i per al món local català, sense oblidar que, més enllà dels criteris  interpretació que en pugui fer el TC, reconèixer els drets històrics de Catalunya ens connecta amb la tradició jurídica i institucional catalana prèvia al Decret de Nova Planta de 1716 en qüestions com ara l’autonomia local i la divisió territorial del país. 

Amb aquest Debat Municipalista, l’ACM vol contribuir a generar idees sobre l’abast de la D.A. 17 a LRBRL i dels drets històrics de Catalunya en matèria de règim local i d’organització territorial, comptant amb l’opinió de persones expertes i coneixedores de la mateixa gènesi de l’article 5 de l’Estatut i de la incorporació del concepte a la llei bàsica estatal, que ens ajudin a entendre quines en poden ser les conseqüències. 

Programa

10.00 - 10.15 h. - Benvinguda

  •  Hble. Sra. Meritxell Budó, presidenta de l’ACM i alcaldessa de la Garriga

10.15 - 11.30 h. - Taula rodona

  •  Sr. Francesc Homs, advocat, ponent de l’Estatut de Catalunya i membre de la comissió jurídica assessora de la Generalitat de Catalunya
  •  Sr. Joan Ridao, director de l’Institut d’Estudis d’Autogovern, ponent de l’Estatut de Catalunya i membre de la comissió jurídica assessora de la Generalitat de Catalunya
  •  Sr. Joan Anton Font, secretari de l’Ajuntament de Tarragona i doctor en Dret i professor de la Universitat Rovira i Virgili
  •  Sr. Albert Guilera, cap dels Serveis Jurídics de l’ACM

Modera: Sr. Lluís Corominas, cap de l’Àrea de Continguts de l’ACM

11.30 - 11.45 h. - Cloenda

  •  Il·lm. Sr. Jaume Oliveras, vicepresident primer de l’ACM i alcalde del Masnou
Dades d'interès

Dia: dimarts 16 de juliol de 2024

Hora: de 10.00 a 11.45 h.

Format: online per als inscrits a través d'un enllaç que es facilitarà prèvia inscripció (els ponents intervindran presencialment des de la seu de l'ACM)

*no s'emetrà cap certificat de la jornada

INSCRIPCIÓ