IniciFormació › Diploma de postgrau en direcció i gestió d...

Diploma de postgrau en direcció i gestió de personal i relacions laborals dels ens locals (semipresencial) VII edició

Data curs
16 gener de 2023 a 06 novembre de 2023
Contacte de formació

Cristina Soler 934 961 16 ext 217 o bé formacio@acm. cat

El Diploma de postgrau en direcció i gestió de personal i relacions laborals dels ens locals és un títol universitari propi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) promogut per l’ACM, que atès l’èxit reiterant aconseguit en diverses edicions, es presenta novament amb la VII edició, aquest curs acadèmic 2022-2023 en modalitat semipresencial, amb un programa renovat i adequat al període de postcrisi econòmica i sanitària, i especialment adequat a la nova situació dels ens locals. Tots ells han de fer front a la necessitat d’incorporar nou personal que, atès el gran nombre de jubilacions que s’estan produint en aquests darrers anys, a més d’estabilitzar i consolidar un gran nombre de llocs de treball coberts per personal interí fins al moment.

Aquest postgrau neix, un cop més, fruit de la col·laboració entre la Diputació de Tarragona, la l’Associació  Catalana de  Municipis i Comarques (ACM) i la URV, mitjançant la Fundació URV (FURV) i la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin, per tal d’impulsar la formació al llarg de la vida del personal al servei de les administracions públiques locals en llurs diverses facetes. Amb aquest programa s’ha volgut donar resposta per primer cop en el món local a la formació d el personal amb tasques i funcions de direcció, comandament i gestió dels recursos humans, en el marc del Text refós l’Estatuto Básico del Empleado Público, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que fins ara no ha estat desplegat legislativament a Catalunya

Aquest programa pretén assolir una formació completa i aplicada en el règim jurídic de la funció pública i de la contractació laboral del personal al servei de l’Administració local. Hom intenta conjugar els continguts teòrics especialitzats amb les experiències pràctiques dels diferents ens locals, a fi d’aportar les millor pràctiques, i les tècniques i instruments més adequats per a la gestió pública del personal, bo i destacant tots aquells aspectes que contribueixen a la qualitat dels serveis i de les organitzacions públiques.

Les diferents matèries seran impartides per especialistes i experts en cada tema, professorat universitari, personal tècnic superior i personal directiu de l’administració i altres professionals altament qualificats, amb prestigi i experiència docent i pràctica reconeguts, que disposen de la perspectiva pràctica i de la formació necessària per oferir un enfocament pluridisciplinar, transversal i integrat de la gestió pública del personal i les relacions laborals.

Objectius:

La finalitat del Diploma de postgrau en direcció i gestió de personal i relacions laborals dels ens locals és la formació del personal al servei de els administracions públiques locals i llurs càrrecs, en particular, en tasques de gestió de recursos humans i dels professionals que en l’exercici privat es relacionen amb els ens locals municipals, comarcals i provincials electes  en aquests àmbits (tant de primer, com de segon cicle d’estudis universitaris). Així mateix, com als titulats universitaris que es proposen dirigir la seva carrera professional al món de les administracions locals de Catalunya. En aquest sentit, el programa pretén assolir els objectius següents:

 • Analitzar el nou entorn i els diferents procediments i formulacions jurídiques de les diverses administracions públiques, llurs ens instrumentals i el conjunt del sector públic, derivats de l’aplicació de l’EBEP i del conjunt del sistema normatiu jurídic públic que regulen els recursos humans i les relacions laborals i la seva gestió a Catalunya.
 • Adquirir els coneixements econòmics, jurídics i de managment en l’àmbit de la gestió pública del personal i les relacions laborals, en particular, a les nostres administracions locals.
 • Adquirir els coneixements necessaris per  al millora de la gestió i la modernització de l’administració local pel que fa la processos de concurrència en matèria de funció pública i de gestió de personal i de relacions laborals.
Programa:

Inauguració

La funció pública del futur

 

Mòdul 1

El personal al servei de les entitats locals en el règim jurídic de l’ocupació pública

1. El sistema de fonts

2. L’arquitectura jurídica de l’estatut bàsic de l’ocupació pública

3. El règim jurídic del personal de les entitats locals a l’estatut bàsic de l’empleat públic

4. El règim jurídic del personal de les fundacions i empreses del sector públic local

5. Les competències sobre el personal al servei de les entitats locals de Catalunya

 

Mòdul 2

La tipologia de personal al servei dels ens locals

1. La classificació dels empleats públics i la reserva de funció pública

2. Estudi específic de les figures de personal interí i temporal

3. Estudi específic del personal eventual

4. El personal laboral al servei dels ens locals

5. Els funcionaris d’habilitació nacional

 

Mòdul 3

La direcció i la planificació de recursos humans i els instruments de gestió del personal.

1. L’estructura del personal al servei de les entitats locals

2. La plantilla de personal i els instruments d’ordenació de llocs de treball

3. La gestió provisional d’efectius i la planificació de recursos humans

4. Els registres de personal i els sistemes d’informació sobre l’ocupació pública local

5. Les reformes en la funció pública desprès de l’EBEP

7. El quadre de comandament coma instrument de gestió del personal

6. Anàlisi estratègica de costos dels serveis per optimitzar els serveis públics des de la perspectiva del capítol I i del teletreball

 

Mòdul 4

Les polítiques retributives i l’avaluació del compliment

1. Les polítiques retributives i el règim retributiu dels empleats públics

2. La Gestió de la retribució variable al sector públic

3. Els sistemes d’avaluació de l’acompliment

 

Mòdul 5

L’accés a l’ocupació pública

1. Igualtat i mèrit en el sistema d’ocupació pública

2. Els requisits, els sistemes i les tècniques per a l’accés

3. Les convocatòries, els òrgans i el procediment d’accés. La decisió selectiva

4. La selecció per valors a l’administració pública

5. La selecció de personal en el context actual de les administracions públiques en un context de crisi sanitària

Mòdul 6

La carrera professional

1. Els tipus de carrera administrativa

2. La provisió de llocs de treball i la mobilitat professional

3. La promoció professional interna

Mòdul 7

El règim jurídic del personal al servei dels ens locals (I)

1. L’ordenació del temps de treball

2. Les situacions administratives dels empleats públics

3. El règim de permisos i llicències

4. El dret a la conciliació de la vida laboral i familiar, en especial, a les crisis sanitàries

Mòdul 8

El règim jurídic del personal al servei dels ens locals (II)

1. Deures professionals, regles ètiques i codis de conducta

2. El règim d’incompatibilitats

3. El règim disciplinari dels empleats públics

4. Les responsabilitats dels empleats públics

Mòdul 9

La gestió del talent i la innovació en la gestió del personal dels ens locals

1. La carrera professional dels empleats públics

2. La gestió el canvi i la incertesa

3. La gestió per competències. Models integrats

4.  Metodologies d’innovació i creativitat

5. El lideratge del personal directiu en la gestió del talent i la innovació

Mòdul 10

Les relacions col·lectives del personal al servei dels ens locals

1. Representació sindical i representació unitària dels empleats públics

2. La negociació col·lectiva de les condicions de treball dels empleats públics

3. La vaga i els conflictes col·lectius

4. Els procediments de solució dels conflictes col·lectius

5. La negociació col·lectiva en el nou context del món local. Les clàusules de despenjament i la suspensió dels textos negociats

Mòdul 11

La seguretat social del personal al servei de les entitats locals

1. El sistema de cotització del personal al servei de les entitats locals

2. El règim d’incapacitats i invalideses

3. La prestació de jubilació i les seves modalitats

4. Acció social i previsió social complementària. Els plans de pensions

Mòdul 12

Marc jurídic, metodologies i recursos del teletreball o treball a distància

1. La regulació del teletreball en el sector públic:

2. El control del temps de treball dels empleats públics en el treball a distància

3. La protecció de l’Administració i dels drets digitals dels empleats públics en el sistema del treball a distància

4. El treball híbrid com a factor de canvi organitzatiu.

Mòdul 13

La prevenció de riscos laborals en les entitats locals

1. Les obligacions i les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals

2. Representació i participació en matèria de prevenció de riscos laborals

3. Els conflictes en la paralització de l’activitat per risc greu i imminent

4. La protecció de grups especials de risc laboral.

Mòdul 14

Règim jurídic, habilitats i competències del personal directiu professional

1. La direcció pública professional. Marc conceptual i règim jurídic

2. Habilitats i competències del personal directiu professional

Mòdul 15

Tallers

1. Taller de relacions de llocs de treball (models i experiències)

2. Taller de convocatòries de selecció de personal (models i experiències)

3. Taller de praxis i càlcul de cotitzacions a la seguretat social

4. Taller d’inspecció de treball

5. Taller de règim disciplinari

6. Taller de metodologies de gestió de talent i innovació en la gestió de les persones

7. Taller d’organització saludable

8. Taller de règim jurídic del personal de la policia local i els reptes en matèria de recursos humans

9. Taller de règim del personal dels serveis socials

Mòdul 16

Pràcticum

Mòdul 17

Exercici pràctic final

Cloenda

Gestió de personal i relacions col·lectives als ens local

 

Direcció acadèmica i professorat
 • Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV
 • Dr. Dr. Xavier Boltaina i Bosch, gerent, Patronat d'Apostes, Diputació de Barcelona i professor col·laborador de dret del treball i de la seguretat social, UOC i professor honorari de dret administratiu, URV
 • Àlex Grau i Orts, director, Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV
 • Professorat :

 • Josep Miquel Beltrán i Mauri, director gerent, Institut Municipal de Serveis Socials, Ajuntament de Tarragona

 • Dr. Xavier Boltaina i Bosch, gerent, Patronat d'Apostes, Diputació de Barcelona i professor col·laborador de dret del treball i de la seguretat social, UOC i professor honorari de dret administratiu, URV
 • Sílvia Busquets i Montes, cap, Servei d’Assistència en Recursos Humans i Suport a la Gestió, Diputació de Barcelona
 • Joan Pere Camino i Pons, consultor i professor consultor en dret de la funció pública, UOC
 • Néstor Cañete García, director general de recursos humans, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV
 • Jordi Crivillés i Puid, tècnic assessor, Oficina de Projectes Transversals i de Suport a la Gestió, Diputació de Barcelona
 • Eugènia Díez i Rodríguez, cap, Servei de Planificació i Organització de Recursos Humans, Diputació de Tarragona
 • Montserrat Esteve i Masip, cap, Servei d'Organització i Gestió de Persones, Ajuntament de Reus

 • Dra. Carolina Gala Durán, catedràtica de dret del treball i de la seguretat social, UAB

 • Dr. Tomàs Gil Márquez, assessor en matèria de seguretat i professor associat de dret constitucional, UAB
 • Sra. Laura Gómez Ramón, cap, Àrea d'Administració General, Ajuntament de Mataró i professora associada de dret administratiu, UB
 • Emma Gorgori i Bonet, cap de projecte, Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, Diputació de Tarragona i professora col·laboradora, Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Comunicació, UOC
 • Àlex Grau i Orts, director, Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV
 • Jordi Martínez-Alonso i Camps, cap de l’Oficina d’Administració de Recursos Humans, Diputació de Barcelona
 • Dr. Joan Mauri i Majos, conseller, Tribunal de Comptes i professor titular EU de dret administratiu, UB

 • Assumpta Palau i Marginet, advocada emèrita, Generalitzat de Catalunya i professora honorària de dret administratiu, URV

 • Albert Pàmies i Rimbau, consultor i professor associat de gestió d’empreses, URV
 • Pilar Perancho Medina, cap de recursos humans, Ajuntament de Castelldefels
 • Dr. Jorge Pérez Pérez, sotsinspector de treball, Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya  i professor associat de dret del treball i seguretat social, UAB

 • Joan Plana i Solà, cap, Servei d’Administració Local de Tarragona, Departament de la Presidència, Generalitat de Catalunya
 • Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla, magistrat, jutjats socials, Barcelona i professor titular de dret del treball i de la seguretat social (excedent), URV

 • Dr. Carles Ramió i Matas, catedràtic de ciència política i de l’administració, UPF
 • Dra. Francesca Roig i López, cap, Secció d’Orientació i Intervenció Psicològica, Direcció General de Policia, Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya
 • Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

 • Enrique Secanell Berueco, consultor i expert en gestió gerencial, processos de canvi, lideratge i desenvolupament d’equips
 • Maria Fontcalda Solé i Altadill, cap de servei de desenvolupament de recursos humans, Diputació de Tarragona

 • Carles Silla i Solórzano, responsable jurídic de processos selectius, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya
 • Manuel Tornadijo Pérez, cap de relacions laborals i desenvolupament de persones, Consorci Sanitari de Terrassa

 • Meritxell Vidal i Bisbal, cap, Servei d'Assistència en Recursos Humans, Diputació de Barcelona
 • Dra. Matilde Villarroya i Martínez, gerent, Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa i professora titular d’organització d’empreses, URV
Dades dinterès

Titualció: Diploma de postgrau en direcció i gestió de personal i relacions laborals dels ens locals, atorgat per la Universitat Rovira i Virgili.

Destinataris

 • Caps i comandaments de serveis de personal
 • Electes, directius i gerents de les administracions locals
 • Tècnics locals en matèries relacionades amb la gestió del personal
 • Altres professionals relacionats amb el món local.

Requisits i criteris:

Requisits d'accés: Es requereix estar en possessió d'una titulació universitària de primer cicle o de grau o de segon cicle o de màster universitari.

Criteris de selecció: CV, ordre d'inscripció i equilibri territorial.

Calendari: del 16  de gener de 2023 al 06 de novembre de 2023

Inscripció: Cal formalitzar la inscripció a través del link que trobareu a http://www.acm.cat/formacio

Preu: 800 €

Per més informació: Sra. Cristina Soler. Podeu trucar al 934 961 616 ext. 217 o bé enviar un correu a formacio@acm. cat att. Cristina Soler