IniciFormació › Diploma de postgrau en gestió pública de l...

Diploma de postgrau en gestió pública de la seguretat local

Data curs
16 octubre de 2018 a 25 juny de 2019
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
El Diploma de postgrau en gestió pública de la seguretat local (II edició, Barcelona, 2018-2019) és el programa pioner de formació superior universitària que abasta completament les diverses disciplines que afecten els àmbits de la seguretat i de la policia dels ens locals de Catalunya i està organitzat per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Diputació de Barcelona, pretén oferir els coneixements necessaris per a fer front al dia a dia dels professionals de la seguretat pública local de Catalunya, preferentment amb tasques i responsabilitat de direcció, comandament i/o gestió.
 
Aquest diploma és un títol oficial universitari de postgrau atorgat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Fundació URV (FURV), organitzat amb la col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb la finalitat contribuir al canvi de la cultura administrativa i ala millora de la gestió i el funcionament dels ens locals i al reforçament de les estratègies relacionals amb els ciutadans i de les capacitats de servei a la societat, en general. I tot això, l’excel·lència en els diversos aspectes de l’activitat pública local –anàlisi, prevenció, planificació, prevenció, execució, avaluació- en matèria de seguretat i policia.
 
El programa va dirigit, preferentment, al conjunt de les administracions locals i en general als professionals de la seguretat pública de Catalunya I, en aquest sentit, pretén donar resposta a les demandes i a les expectatives dels professionals de l’administració local relacionats amb la policia local i les seves competències –policia de proximitat i mediació i arbitratge, intervenció administrativa, seguretat ciutadana, trànsit i circulació- o els altres àmbits del món de la seguretat com la mobilitat, la protecció civil o les emergències, entre d’altres.
 
El pla d’estudis que es presenta vol recollir aprofundir en les especificitats en les competències i funcions de les polítiques públiques i la gestió de la seguretat local, des d’una perspectiva teòrica i pràctica; destacant tots aquells aspectes que contribueixen a la qualitat del servei públic de seguretat en els diferents ens públics on desenvolupin llurs funcions els participants.
 
La finalitat del Diploma de postgrau en seguretat pública local és assolir els objectius següents:
 
Analitzar els elements necessaris per a la modernització administrativa i gerencial de l’administració local, en general, i dels serveis de seguretat, en particular.
Adquirir els coneixements i interioritzar els instruments de la direcció, el comandament i la gestió dels cossos de policia local. 
Analitzar el nou entorn de l’administració pública i les seves diferents formes organitzatives, en relació a la gestió pública de la seguretat local.
Assolir els coneixements necessaris per a la gestió pública de la seguretat local i de les eines existents per la seva millora, especialment en matèria de policia, trànsit i circulació, protecció civil, emergències, prevenció i extinció d’incendis, entre d’altres.
PROGRAMA I ESTRUCTURA
El Diploma de postgrau en gestió pública de la seguretat local està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i al Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits (ECTS), amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits (24 crèdits teòrics, 2 crèdits pràctics i 4 crèdits exercici pràctic final).
 
Aquest programa s’estructura en diferents mòduls de contingut pluridisciplinar teòric i pràctic que persegueixen el desenvolupament de capacitats necessàries per a la direcció, comandament i gestió, en matèria de seguretat pública local.
 
El programa es desenvolupa a través de l’estudi i anàlisi de les matèries i temàtiques relacionades amb la seguretat pública local i que s’agrupen en els mòduls següents:
 
 
Mòdul 1. El model de seguretat i policia de Catalunya 
1.1. Concepte i evolució de la seguretat 
1.2. Sistema de seguretat pública de Catalunya 
1.3. Organització i competències locals 
1.4. Competències locals en matèria de seguretat, policia, mobilitat i protecció civil 
 
Mòdul 2. La seguretat local 
2.1. Règim jurídic i procediment administratiu dels ens local 
2.2. Activitats i funcions dels ens locals
Intervenció administrativa i foment 
Servei públic i responsabilitat patrimonial
Inspecció administrativa 
Sistema sancionador 
2.3. Plans de seguretat local 
2.4. Mobilitat 
2.5. Protecció civil 
2.6. Seguretat privada
2.7. Videovigilància
2.8. Gestió i protecció de dades 
 
Mòdul 3. El cos de policia local 
3.1. Organització del cos 
3.2. Gestió de recursos humans 
3.3. Règim sancionador 
3.4. Deontologia professional 
3.5. Responsabilitat penal 
 
Mòdul 4. L’activitat de la policia local 
4.1. Policia de proximitat 
4.2. Funcions de la policia local:
Policia administrativa 
Seguretat ciutadana 
Policia judicial 
Trànsit i circulació 
Mediació i arbitratge 
Violències diverses (gènere, menors, ancians, ...) 
 
Mòdul 5. Les competències personals 
5.1. Habilitats directives i de lideratge 
5.2. Habilitats comunicatives 
5.3. Coaching 
5.4. Gestió de la visibilitat i de la reputació 
 
Mòdul 6. La gestió pública 
6.1. Planificació, direcció i control de la gestió 
6.2. Gestió de la presa de decisions 
6.3. Gestió del canvi 
6.4. Gestió de la qualitat 
6.5. Gestió de la crisi 
6.6. Gestió de la diversitat cultural 
6.7. Gestió de polítiques d’igualtat 
 
 
Mòdul 7. Les tècniques de comunicació 
7.1. Estratègies comunicatives 2.0 
7.2. Comunicació organitzativa 
7.3. Màrqueting públic 
 
8. Els nous àmbits d’afectació local 
8.1. Terrorisme 
8.2. Crim organitzat 
8.3. Seguretat de les TIC
8.4. Urbanisme i seguretat local
8.5. Drons 
 
Mòdul 9. Seminari d’actualització
9.1. L’amenaça terrorista a la seguretat
9.2. El model de seguretat francès
9.3. El model de seguretat alemany
9.4. Urbanisme i seguretat local
 
10. Tallers pràctics
 
11. Visites aplicades
 
12. Exercici pràctic final
 
En el mòdul monogràfic es comptarà amb l’experiència de persones que ocupen o han ocupat llocs de relleu en el món de la seguretat pública. En el mòdul pràctic es preveu l’anàlisi i la resolució de casos pràctics al llarg de l’any sobre la temàtica desenvolupada en el marc del programa. I, finalment, es preveu la realització d’un exercici pràctic final de caràcter ampli del conjunt de les matèries tractades durant el curs.
 
Per obtenir aquesta titulació de postgrau és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions presencials, d’acord amb la normativa universitària.
ALTRES INFORMACIONS
DESTINATARIS
 
Caps i comandaments de cossos de policia
Directius i gerents de les administracions públiques, en especial locals
Càrrecs de comandament o gestió en matèries relacionades amb la seguretat
Personal al servei de l’administració pública, en general
 
REQUISITS I CRITERIS D’ADMISSIÓ
 
Nombre de places: 30
 
Requisits: Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.
 
Criteris de selecció: currículum vitae, equilibri territorial i ordre de sol·licitud.
 
DIRECCIÓ 
Acadèmica
Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’estudis jurídics locals Màrius Viadel i Martín, URV
Dr. Joan Miquel Capell i Manzanares, professor associat de dret penal, UB i cap, Gabinet de Seguretat Corporativa, Diputació de Barcelona
Tècnica
Sr. Marc Pifarré i Estrada, secretari general, ACM
 
 
TITULACIÓ
 
El programa condueix a l’obtenció del títol de Diploma de postgrau en gestió pública de la seguretat local, atorgat per la Universitat Rovira i Virgili.
 
INFORMACIÓ GENERAL
 
LLOC DE REALITZACIÓ
ACM
València, 231 pl. 5a. 
08007 Barcelona
Telf. 93 496 16 16
 
Calendari: mitjans de d’octubre de 2018 a finals de juny de 2019
Horari: dimarts, de 10 h. a 14 h. i de 15.30 a 19.30
Import: 800€
Matriculació: del 15 de setembre al 15 d’octubre
 
Dades de contacte:
ACM
València, 231 pl. 5a. 
08007 Barcelona
Telf. 93 496 16 16
INSCRIPCIÓ