IniciFormació › Diploma de postgrau en gestió pública del ...

Diploma de postgrau en gestió pública del patrimoni cultural local

Data curs
15 octubre de 2018 a 17 juny de 2019
  • Gestiones o dinamitzes fires i mercats?
  • Gestiones exposicions i museografia?
  • Fas tasques de conservació i restauració?
  • Com dinamitzes el patrimoni cultural, paisatge i medi ambient del teu municipi?

Si ets personal de l’administració local i fas aquestes tasques; aquest postgrau és per tu!

 

Documents Associats
PDF icon patrimoni_programa_v5_2.pdf
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

El Diploma de postgrau en gestió pública del patrimoni cultural local és un títol universitari de postgrau creat i organitzat pel Departament de Dret Públic i la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín  de la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Fundació URV (FURV) per encàrrec de l’Associació Catalana de municipis i Comarques (AM) i amb la col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’estudis jurídics locals -creada per l’ACM i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)- que serà impartit a Barcelona aquest curs acadèmic 2018-2019, a fi de donar resposta a les demandes i a les expectatives del personal al servei de l’administració local que desenvolupa les seves funcions tècniques o de direcció en serveis de l’àmbit del patrimoni cultural i de la gestió cultural dels ens locals de Catalunya.

 

El  patrimoni  cultural  català  és  integrat  per  tots els valors, hàbits, costums, béns materials -mobles  o  immobles- relacionats  amb  la  història  i  la  cultura  de  Catalunya  que  per  llur  valor  històric,  artístic, arquitectònic,  arqueològic,  paleontològic,  etnològic,  documental,  bibliogràfic,  paisatgístic, ambiental, científic  o tècnic i els béns immaterials integrants  de  la cultura popular i tradicional i les particularitats lingüístiques que mereixen  una  protecció  i  una  defensa  especials,  de  manera  que  puguin  ésser gaudits  pels  ciutadans  i  ciutadanes puguin  ésser  transmesos  en les  millors  condicions  a  les generacions futures. Aquesta anàlisi es realitza en el marc de la Llei9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i la Llei 2/1993, del   5   de   març,   de   foment   i   protecció   de   la   cultura popular   i   tradicional   i   de l'associacionisme cultural, a nivell nacional i de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial (UNESCO, 2003), a nivell internacional, entre d’altres.

 

OBJECTIUS

 

  • Conèixer els fonaments dels sistemes de gestió del patrimoni i de la cultura en el marc internacional, nacional i local.
  • Estudiar la conceptualització del patrimoni cultural a partir de les diferents disciplines, les especificitat tipològiques i els diferents models conceptuals del patrimoni.
  • Dinamitzar la participació ciutadana i el retiment de comptes en la gestió cultural i patrimonial locals.
  • Facilitar una aproximació expositiva, comunicativa i didàctica als continguts relatius al patrimoni i a la cultura.
  • Analitzar els mecanismes i instruments de gestió pública que intervenen en la planificació i execució de polítiques en matèria de patrimoni i de cultura, en el marc jurídic establert.
  • Aproximar-se a les mesures i instruments de promoció econòmica que han de contribuir al desenvolupament local, mitjançant els diferents elements que composen el patrimoni cultural.
  • Planificar les diverses polítiques públiques i actuacions jurídiques i administratives que han de concórrer per al desenvolupament i promoció de la cultural i el patrimoni en el marc d’una gestió estratègica.
  • Conèixer les principals institucions públiques i privades que intervenen en la gestió del patrimoni cultural a nivell local, estatal i internacional.
  • Analitzar el nou entorn de l’administració pública local i les diferents formes organitzatives i de gestió.
  • Adquirir els mecanismes i instruments de gestió pública propis les administracions locals en l’era digital.
  • Estudiar el règim jurídic, econòmic i procedimental administratiu dels locals catalans, en relació a l’activitat cultural i patrimonial.
  • Col·laborar en l’elaboració i desenvolupament projectes patrimonials i culturals, d’acord amb les necessitats de la comunitat, el desenvolupament local, els condicionants de divers índole i la seva viabilitat social i econòmica, en un entorn competitiu globalitzat.
PROGRAMA

El Diploma de postgrau en gestió pública del patrimoni cultural local està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior i al sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits (ECTS), amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits (22 crèdits teòrics pràctics, 1 crèdit monogràfic, 2 crèdits pràctics i la realització d'un exercici pràctic final, 5 crèdits).

 

El programa s’estructura en diferents mòduls de contingut pluridisciplinar teòric i pràctic que persegueixen la implementació d’estratègies per tal de fomentar el desenvolupament de capacitats directives i tècniques requerides en els serveis de cultura i de patrimoni culturals dels ens locals de Catalunya, que han de ser superats per a assolir el títol universitari corresponent. En el mòdul monogràfic es comptarà amb l’experiència de persones que ocupen o han ocupat llocs de relleu en el món de la gestió del patrimoni cultural local. En el mòdul pràctic es preveu l’anàlisi i la resolució de supòsits pràctics al llarg de l’any sobre la temàtica desenvolupada en el marc del programa. I, finalment, la realització d’un exercici pràctic final.

 

En cadascun dels mòduls, els assistents rebran formació especialitzada teòrica i pràctica i interdisciplinària a càrrec de professors universitaris i reconeguts professionals en la matèria, mitjançant el recurs a supòsits reals (aprenentatge per problemes, mètode del cas) que desvetllin llurs inquietuds i punts de vista envers la temàtica tractada. La formació es completarà amb el debat i la resolució, de forma individualitzada o en treball cooperatiu, en el marc de la praxis que persegueixen un tractament parcial o integral del mòdul corresponent.

 

Finalment, s’haurà de desenvolupar un projecte consistent en la resolució d’un supòsit pràctic (valoració jurídica, protocol d’actuació) que permeti constatar la comprensió i funcionalitat dels coneixements adquirits en el desenvolupament modular del programa formatiu.

 

El programa es desenvolupa amb els següents mòduls:

 

1.- Introducció al patrimoni cultural

 

2.- Conceptualització: cultura i patrimoni cultural

 

3.- Introducció a la gestió pública

 

3.1. La nova gestió pública al segle XXI

3.2. Models organitzatius públics

3.3. Transparència administrativa

3.4. Govern obert

3.5. Bona administració i probitat pública

                                                                                                                                                            

4.- Introducció a l’administració local

 

4.1. Règim jurídic i funcionament dels ens locals

4.2. L’administració digital als ens locals

4.3. Activitat de limitació

4.4. Activitat de foment

4.5. Contractació administrativa

4.6. Gestió de serveis

4.7. Planificació i gestió del territori

4.8. Gestió pressupostària

4.9. Intervenció i control econòmic administratiu

 

5.- Règim jurídic del patrimoni cultural

 

6.- Gestió pública local

 

6.1. Polítiques públiques local en matèria de cultura i patrimoni cultura

6.2. Planificació, direcció, avaluació i control de la gestió pública

6.3. Gestió de la presa de decisions

6.4. Gestió del canvi

6.5. Gestió de la qualitat i de l’excel·lència

6.6. Gestió de les persones

 

7.- Serveis de cultura i de patrimoni

 

7.1. Introducció a la gestió cultural en l’àmbit local

7.2. Organització pública dels serveis de patrimoni cultural

7.3. Gestió de les fires i mercats d'espectacles

7.4. Dinamització local a partir d'un mercat d'espectacles: la Fira de Teatre de Castilla-La Mancha

7.5. Gestió de  festivals d'espectacles d'arts escèniques: la Temporada Alta de Girona

7.6. Música i enologia en la creació d'un festival: el Vijazz de Vilafranca del Penedès

7.7. Gestió d'exposicions i de  museografia

7.8. Producció editorial

7.9. Gestió d'equipaments vinculats al patrimoni immaterial: la Casa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès

7.10. Gestió de centres de cultura popular i tradicional: la Troca de Granollers

 

8.- Desenvolupament local i patrimoni cultural

 

8.1. Comunicar la cultura al segle XXI

8.2. Gestió dels recursos econòmics

8.3. Gestió de la promoció i de la comercialització

8.4. Gestió del patrimoni cultural immaterial: de la UNESCO a l'àmbit local

8.5. El futur del turisme: reptes i mesures per a una millor governança del sector turístic

 

9.- Àmbits materials de gestió del patrimoni cultural

 

9.1. Conservació i restauració

9.2. Patrimoni documental

9.3. Patrimoni Bibliogràfic

9.4. Patrimoni i turisme cultural

9.5. Patrimoni cultural, paisatge i medi ambient

9.6. Gestió museística: el Museo Guggenheim de Bilbao com a far de transformació d'una ciutat

9.7. Fàbriques de creació artística i cultural

9.8. Paisatge vitivinícola

9.9. Difusió del patrimoni immaterial als centres educatius

9.10. Biblioteques, cap a la transformació digital

9.11. Patrimoni immaterial gastronòmic de Catalunya

 

10.- Gestió de la comunicació i de la imatge

 

10.1. Estratègies comunicatives 2.0

10.2. Comunicació organitzativa

10.3. Màrqueting públic

10.4. Gestió de la visibilitat i de la reputació

 

11.- Mòdul monogràfic

 

11.4. Anàlisi comparada: La protezzione dei bieni culturali all’Italia

11.2. Del patrimoni històric basc a l'experiència del Guggenheim

11.3. El turisme cultural: de La Pedrera de Gaudí al passeig de Gràcia al monestir de Sant Benet de Bages

11.4. La gestió del patrimoni immaterial a través d'un equipament públic: el cas de La Troca

11.5. Els nous museus com a espai d'experiència

 

12.- Praxis

 

13.- Exercici final

ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS

DESTINATARIS:

  • Directius i gerents locals, en especial, responsables del patrimoni cultural local
  • Tècnics relacionats amb les àrees de cultura, de patrimoni cultural, urbanisme, medi ambient, arxivística, etc
  • Gestors locals de fires, exposicions, turisme cultural, paisatge, biblioteques, etc

 

REQUISITS I CRITERIS ADMISIÓ:

Nombre de places: 30

Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.

 

TITULACIÓ:

El programa condueix a l’obtenció del títol de Diploma de postgrau en gestió pública del patrimoni cultural local, atorgat per la Universitat Rovira i Virgili.

Per obtenir la titulació de postgrau és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions presencials, d’acord amb la normativa universitària.

 

LLOC DE REALITZACIÓ:

Aula de formació de l’ACM.

C/ València 231, 5a

 

PREU MATRICULA:  

800 euros 

 

PERIODE D'INSCRIPCIÓ: 

Setembre 2018 (dates aproximades)

 

 

HORARIS: 

Del 15 d'octubre  2018 a  17 de juliol 2019

Horari: Dilluns de  10:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:30 hores

 

CONTACTE: 

ACM, C/ València 231, 6a planta

93 4961611

formacio@acm.cat

 

INSCRIPCIÓ