IniciFormació › Diploma de postgrau en gestió pública dels...

Diploma de postgrau en gestió pública dels serveis socials locals

Programa, estructura i contingut

La Diplomatura de postgrau en gestió pública dels serveis socials locals, està adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i al sistema de crèdits ECTS, amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits.

El programa s’estructura en sis mòduls, que han d’ésser superats en la seva totalitat per assolir el títol universitari corresponent. Aquests mòduls combinen els continguts tècnics de caràcter teòric amb continguts pràctics, tots amb l’objectiu d’oferir eines per al desenvolupament de les capacitats d’autoaprenentatge, d’anàlisi del context i d’elaboració i implementació d’estratègies per a la resolució de les situacions sorgides en la gestió pública dels serveis socials que són competència dels ens locals catalans. El darrer mòdul es correspon un projecte final relatiu a la temàtica desenvolupada en el marc del programa.

En cadascun dels mòduls, les persones assistents rebran formació especialitzada a càrrec de docents universitaris i professionals de reconeguda experiència en la matèria, mitjançant la combinació d’aspectes teòrics i pràctics que contribueixin a la reflexió i anàlisi sobre la temàtica tractada. La formació es completarà amb el debat i la resolució, de forma individualitzada o en treball cooperatiu, de casos pràctics que sintetitzaran els continguts dels mòduls i representaran la seva avaluació.

Finalment, s’haurà de desenvolupar un projecte que permeti constatar la comprensió i funcionalitat dels coneixements adquirits en el desenvolupament modular del programa formatiu; aquest projecte, representatiu del darrer mòdul, es desenvoluparà de forma tutoritzada durant tot el programa formatiu.

Per obtenir la titulació de postgrau és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions presencials; així com superar les diverses avaluacions i la presentació del treball de final de postgrau.

El programa es desenvolupa en els mòduls següents:

Mòdul 1. Introducció al context de desenvolupament dels Serveis Socials

 1. Fenòmens socials i canvi d’època
 2. Polítiques socials i àmbits del benestar
 3. Reptes i perspectives de futur dels Serveis Socials

Mòdul 2. El Sistema de Serveis Socials a Catalunya.

 1. Marc normatiu dels Serveis Socials
 2. Estructura del sistema català de serveis socials
 3. La governança del sistema català de ser-veis socials
 4. Els Serveis Socials Bàsics
 5. La gestió dels Serveis Socials Bàsics
 6. Les professions d’ajuda com motor dels serveis socials

Mòdul 3. La gestió pública a l’administració local

 1. Marc normatiu de l’administració local
 2. L’organització pública
 3. La gestió administrativa
 4. La gestió pressupostària
 5. La prestació de serveis socials
 6. La direcció pública

Mòdul 4. La implementació dels serveis socials: planificació, execució, avaluació, qualitat i innovació

 1. Planificació de polítiques públiques i de serveis socials
 2. Avaluació de polítiques públiques i de ser-veis socials
 3. Qualitat dels serveis i qualitat dels serveis socials
 4. La innovació en serveis socials

Mòdul 5. Construint el rol de direcció dels serveis socials locals: habilitats directives i comunicatives

 1. Treball en equip
 2. Lideratge d’equips i organitzacions
 3. Direcció i coordinació d’equips
 4. Instruments per a la direcció

Mòdul 6. Treball final de Postgrau

Direcció i Coordinació acadèmiques

Violeta Quiroga, Directora de l´Escola de Treball Social de la UB. Directora del Postgrau en gestió pública dels serveis socials locals.

Núria Fustier, professora associada Grau Treball Social, UFR Treball social i Facultat d´Educació. Coordinadora acadèmica del Postgrau en gestió pública dels serveis socials locals.
 
Toni Codina, Director i cofundador de la Fundació iSocial, coordinador acadèmic del Postgrau en gestió pública dels serveis socials locals.
Informació General

Calendari: 5 de febrer a 25 de novembre de 2020

Horari: Dimecres de 10h a 14h i de 15h 30 a 19h 30
 
Lloc: Seu de l´ACM, C/València, 231, 5è pis.