IniciFormació › Diplomatura de postgrau en contractació adm...

Diplomatura de postgrau en contractació administrativa dels ens locals (semipresencial). VII edició

Data curs
18 octubre de 2022 a 13 juny de 2023

El Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals,VII edició, Barcelona, curs 2022-2023, és un programa de formació superior universitària, amb modalitat semipresencial, fruit de la col·laboració entre l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), mitjançant la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals.

El curs ofereix una formació completa del règim jurídic de la contractació administrativa per part de les entitats que conformen l’àmbit públic mitjançant l’anàlisi detallada de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i de les modificacions posteriors dutes a terme, per la que transposen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (que es deroga en la Directiva 2004/18/CE) i la Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 relativa a l’adjudicació de contractes de concessió.

Les matèries són impartides per professors universitaris, secretaris i interventors, personal directiu de l’administració, advocats i altres professionals altament qualificats; experts en docència i amb pràctica reconeguda en cada matèria per tal d’oferir un enfocament pluridisciplinari, transversal i integrat de la gestió pública de la contractació administrativa.
El pla d’estudis conjuga els continguts teòrics amb les experiències pràctiques, que es desenvolupen en la contractació local de béns, obres i serveis a fi de consolidar les millors pràctiques i contribuir a la qualitat dels serveis i les organitzacions públiques complint la legalitat. Així, l’administració pública podrà garantir la millora de la gestió i funcionament dels ens locals i la seva missió de servei a la societat.

El Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals analitza des d’un vessant teòric i pràctic les matèries i disciplines d’aplicació als ens locals amb relació a la contractació administrativa d’obres, béns i serveis, amb especial atenció a les particularitats que afecten els ens locals mitjans i petits. Es posa accent en les noves tècniques de contractació: sistemes per a la racionalització tècnica, acords marc, sistemes dinàmics de contractació, subhastes electròniques o centrals de contractació. El programa analitza la legislació contractual vigent a l’Estat espanyol i les resolucions del tribunal especialitzats en contractació i de la jurisprudència europea.

La diplomatura neix fruit de la col·laboració entre la UAB i l’ACM per tal d’impulsar la formació al llarg de la vida del personal al servei de les administracions públiques locals.

Documents Associats
PDF icon dipticdefinitiu.pdf
Objectius:

- Analitzar el nou règim jurídic i els diferents procediments i formulacions de la contractació administrativa de les diverses administracions públiques, llurs ens instrumentals i del conjunt del sector públic, en aplicació del sistema normatiu jurídic públic que regula la matèria contractual de béns, obres i serveis a Catalunya.

- Adquirir els coneixements de gestió pública i de caràcter econòmic en matèria de contractació pública de les nostres administracions locals.

- Adquirir els coneixements necessaris per a la millora de la gestió i la modernització de l’administració local de Catalunya quant a processos de contractació administrativa.

Programa:

El postgrau comprèn cinc mòduls de continguts fonamentals i/o monogràfics, sessions pràctiques i un treball final.

Mòdul 1
Marc legal i elements contractuals (5 cr. ECTS)
1. El sistema de fonts a la contractació pública
2. La legislació local en matèria contractual
3. Polítiques públiques i estratègies en la contractació pública
4. L’activitat contractual de l’administració pública local
5. L’organització administrativa contractual local
6. El indicadors sobre la contractació pública local
7. L’àmbit objectiu
8. L’àmbit subjectiu
9. Els elements estructurals

Mòdul 2
Aspectes procedimentals (6 cr. ECTS)
1. El procediment contractual (I). La preparació
2. El procediment contractual (II). La selecció
3. El procediment contractual (III). L’adjudicació
4. La formalització i l’execució contractual
5. La modificació i l’extinció
6. La tutela dels licitadors i de l’adjudicatari

Mòdul 3
Contractes públics locals. La contractació de serveis públics
(6 cr. ECTS)
1. Tipologia contractual (I). El contracte d’obra
2. Tipologia contractual (II). El contracte de concessió d’obra
3. Tipologia contractual (II). El contracte de subministrament
4. Tipologia contractual (III). El contracte de serveis
5. Tècniques de contractació
6. Règim de contractació dels poders adjudicadors que no són administracions públiques i dels sectors exclosos 22. Els serveis públics locals
7. Les formes de gestió de serveis
8. El contracte de concessió de serveis
9. Les personificacions instrumentals

Mòdul 4
Gestió econòmica, litigiositat, sessions monogràfiques (6 cr. ECTS)
1. La gestió econòmica contractual (I). La fiscalització i el control financer de la contractació i dels serveis públics als ens locals
2. La gestió econòmica contractual (II). El règim econòmic i de control de la contractació administrativa i de la gestió dels serveis públics
3. Les responsabilitats derivades de l’activitat contractual
4. Sessions monogràfiques

Mòdul 5
Practicum. Projecte final (6 cr. ECTS)

1. Sessions pràctiques (3 cr. ECTS)

2. Supòsit final (6 cr. ECTS)

Direcció acadèmica i professorat:

Direcció acadèmica: 

Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, UAB.Dr.

Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV.

 
Professorat: 
 
Sr. David Álvarez Carreño, cap de l'àrea de gestió administrativa i econòmica, Organisme Autònom de Salut Pública, Diputació de Girona
Sr. David Cabezuelo Valencia, secretari general, Ajuntament de Sabadell
Sra. Elisabet Cabré Solé, tècnica de contractació, Diputació de Tarragona
Sra. Mariona Casals i Munar, tècnica d’administració general i professora associada de dret administratiu, URV
Sra. Anna Ciutat i Coronado, subdirectora general de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública, Direcció General de Contractació Pública, Generalitat de Catalunya
Sr. Jesús Colás Tenas, secretari general, Diputació de Saragossa
Sra. Neus Colet i Arean, directora general de Contractació Pública, Generalitat de Catalunya
Sra. Rocío Colorado Soriano, magistrada de la Sala Contenciosa Administrativa, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Sra. Gemma Enfedaque Montes, secretària de la Junta Consultiva de Contractació de Catalunya
Sra. Judit Esteve Izquierdo, cap del Gabinet Jurídic, Universitat de Barcelona
Sr. Josep Maria Ferré i Jodra, coordinador de l’Àrea d’assessorament, Assessoria Jurídica, Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya
Sr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general de l’Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV
Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu, URV
Sra. Berta Gratacós i Cubersí, cap de contractació i compres, Ajuntament de Girona
Sra. Zaida de la Hera Justícia, vicesecretària, Ajuntament de Sabadell
Sra. Marta López Bofarull, coordinadora de la Oficina Jurídica, Parc Taulí Hospital Universitari
Sra. Carme Lucena Cayuela, vocal, Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Sra. Susanna Marin Dios, advocada en cap, Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya
Dr. José Luís Martínez-Alonso Camps, director dels serveis de secretaria, adjunt a la secretaria general, Diputació de Barcelona i professor associat de ciència política, dret constitucional i filosofia del dret, Universitat de Barcelona
Sr. Albert Olives i Estruch, responsable de l’Àrea Econòmica, Direcció General de Contractació Pública, Generalitat de Catalunya
Sra. Núria Pallarès Martí, vicesecretària general de l’Ajuntament de Tarragona i professora associada de dret administratiu, URV
Sr.Javier Requejo García, viceseinterventor general de l’Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV
Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, URV
Sra. Petra Sáiz Antón, interventora general, Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat
Sr. Xavier Urios i Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic Central, Generalitat de Catalunya
Dra. Patrícia Valcárcel Fernández, catedràtica de dret administratiu, Universitat de Vigo
Sr. Jordi Voltas Francisco, cap de compres i patrimoni, Ajuntament de Reus
Dades d'interès:

Títulació: Títol de Diploma de Postgrau en contractació administrativa dels ens locals, que atorga la UAB.

 
Destinataris: Professionals de l’administració pública local amb funcions directives i de gerència i titulats universitaris que treballin a l’administració local.
 
Requisits i criteris:
Requisits d'accés: Es requereix estar en possessió d'una titulació universitària de primer cicle o de grau o de segon cicle o de màster universitari.
 
Criteris de selecció: CV, ordre d'inscripció i equilibri territorial.
 
Calendari: del 18 d'octubre de 2022 al 16 de juny de 2023
 
Inscripció: Cal formalitzar la inscripció a través del link que trobareu a http://www.acm.cat/formacio
 
Preu: 800 €
 
Per més informació: Sra. Cristina Soler. Podeu trucar al 934 961 616 ext. 217 o bé enviar un correu a formacio@acm. cat att. Cristina Soler