IniciFormació › Diplomatura de postgrau en dret urbanístic-...

Diplomatura de postgrau en dret urbanístic- AVANÇAT

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
L’urbanisme és una disciplina de permanent actualitat arreu i, especialment, a Catalunya. Les contínues reformes legislatives estatals i nacionals; així com la pròpia dinàmica de les relacions entre els actors públics i privats la converteixen en una matèria complexa i d’ampli espectre que ha de fer l’esforç d’adaptar-se als nous hàbits i demandes de la nostra societat. Per assolir aquest repte, les administracions competents han de ser capaces d’artiuclar una pelítiques urbanes amb vocació integradora perquè la transversalitat sectorial que afecta l’urbanisme (medi ambient, habitatge, mobilitat, infraestructures, activitat econòmica, immigració, tecnologies de la informació, entre d’altres) ha de ser garantida en la gestió estratègica dels processos de transformació urbana.
 
El curs 1998-1999, l’ACM, conscient del buit existent en la formació especialitzada del personal al servei de les administracions públiques locals catalanes, va endegar Diplomatura de postgrau en dret urbanístic amb la finalitat de posar a l’abast dels secretaris i tècnics municipals les eines necessàries per conduir amb criteris d’eficàcia i eficiència administrativa l’activitat urbanística dels ajuntaments catalans. El prestigi assolit per aquest programa en les seves diverses edicions va portar a l’EAPC a signar un conveni amb les entitats organitzadores amb l’objectiu d’incorporar-lo a la seva oferta formativa a partir del curs 2004-2005.
 
Però la dimensió eminentment pràctica del dret urbanístic fa necessari que, una vegada adquirits els coneixements generalistes en la matèria, s’hagi d’aprofundir en aspectes més particulars que sovint generen conflictes en el quefer quotidià de l’activitat urbanística municipal. Després de dotze edicions de la Diplomatura de postgrau en dret urbanístic arreu del territori i superat aquest primer esgraó, es féu necessari apostar per una anàlisi més aprofundida i especialitzada mitjançant la Diplomatura de postgrau en dret urbanístic avançat, que en aquesta III edició (curs 2018-2019), pretén aportar una aproximació pràctica a les qüestions de fons que preocupen als aplicadors del dret i de l’urbanisme en el seu dia a dia des d’una perspectiva pluridisciplinar; atès que continua essent l’únic programa formatiu d’aquesta índole a Catalunya.
 
La Diplomatura de postgrau en dret urbanístic avançat, que es presenta, és un programa de formació superior universitària que abasta completament i des d’una perspectiva avançada de diverses disciplines que afecten al dret urbanístic en el marc dels ens locals. Objectius generals de la Diplomatura:
Analitzar els elements necessaris per a la modernització administrativa i sostenibilitat de l’administració local, en general, i del dret urbanístic, en particular.
Adquirir els coneixements necessaris per a fer front a les tasques i responsabilitats de direcció, comandament i/o gestió relacionades amb el dia a dia del Dret Urbanístic.
Analitzar el nou entorn de l’administració pública i les seves diferents formes organitzatives, en relació a l’ordenació urbanística i la intervenció administrativa
Assolir els coneixements necessaris per a la gestió pública urbanística en matèria d’equidistribució i execució de la urbanització i e valoració immobiliària.
Assolir els coneixements necessaris per garantir l’acompliment de la legalitat en matèria d’edificació i control urbanístic
PROGRAMA I ESTRUCTURA
El Diploma de postgrau en dret urbanístic avançat està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior i al Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de crèdits (ECTS), amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits (22.5 crèdits teòrics, 2.5 crèdits pràctics i 5 crèdits d’exercici pràctic final).
 
Aquest programa s’estructura en deu mòduls teòrics i un de pràctic, que han de ser superats en la seva totalitat per a assolir el títol universitari corresponent. Els mòduls, basats en la implementació d’estratègies per fomentar el desenvolupament de capacitats d’autoaprenentatge i de resolució de problemes, pretenen abordar des d’una perspectiva eminentment pràctica (comentaris i valoracions jurisprudencials; desenvolupament de casos) les qüestions més actuals de la gestió urbanística dels municipis de Catalunya, tot integrant els distints sectors materials que condicionen el seu exercici. El mòdul darrer es correspon amb la realització tutoritzada d’un exercici pràctic final relatiu a la temàtica desenvolupada en el marc del programa.
 
 
Mòdul I. Introducció 
0.5 crèdits ECTS 
 
1. Inauguració 
2. El dret urbanístic català: sistema de fonts i perspectives de futur 
 
Mòdul II. Ordenació urbanística (I). Règim urbanístic del sòl
3 crèdits ECTS 
 
1. El règim del sòl urbà. Els serveis urbanístics bàsics: aspectes processals. La temporalitat dels conceptes consolidat / no consolidat. La condició de parcel·la i solar, 
2. El règim del sòl urbanitzable. Usos i llicències provisionals. El desenvolupament ordenat d’aquesta tipologia. El dret d’iniciativa. 
3. El règim del sòl no urbanitzable. Usos permesos. La reconstrucció i rehabilitació de masies i els criteris per a l’elaboració dels catàlegs. Les parcel·lacions rústiques. 
4. La cessió de sòl per a sistemes urbanístics: les noves demandes socials (religió, immigració, seguretat). 
5. Fórmules per a la construcció i gestió d’habitatge dotacional públic. 
6. El domini públic i l’aprofitament privat del subsòl. 
7. Models urbanístics i procés d’urbanització: riscos i reptes per a la política urbanística actual. 
 
Mòdul III. Ordenació urbanística (II). Planejament urbanístic 
2 crèdits ECTS 
1. L’elaboració del planejament. Aspectes de la tramitació de l’expedient d’aprovació. Els informes. 
2. Els SIG. 
3. Intervenció i gestió del paisatge: planificació i disseny. 
4. Les tècniques de participació ciutadana en la formulació del planejament. 
5. Els BCIL i la catalogació en el planejament urbanístic. 
6. La declaració de nul·litat del planejament. Conseqüències jurídiques. 
 
Mòdul IV. Gestió pública urbanística (I). Equidistribució i execució de la urbanització
3.5 crèdits ECTS 
1. La delimitació poligonal: discrecionalitat administrativa o caràcter reglat? 
2. Els límits a la concertació urbanística. 
3. La constitució de les entitats urbanístiques col·laboradores. En especial, la junta de compensació i el seu règim jurídic. 
4. El projecte de reparcel·lació (I): La determinació de les finques aportades. 
5. El projecte de reparcel·lació (II): aspectes procedimentals. 
6. El projecte de reparcel·lació (III): efectes (indemnització, desnonament, trasllat de càrregues sobre els finques de resultat). 
7. Les obres d’urbanització. Contractació, lliurament i manteniment. La junta de conservació. 
8. La gestió de les urbanitzacions il·legals. 
9. La tramitació d’expedients d’expropiació forçosa per raons urbanístiques. 
10. El dret de reallotjament i de retorn. Les actuacions aïllades no expropiatòries. La LAU.
 
Mòdul V. Gestió pública urbanística (II). Valoracions immobiliàries 
1.5 crèdits ECTS  
 
1. La valoració del sòl urbanitzat. 
2. La valoració del sòl rural. Tècniques de capitalització. 
3. Les indemnitzacions per concessions administratives i drets reals. 
 
Mòdul VI. Edificació i control de la legalitat urbanística (I). Intervenció administrativa en l’ús del sòl, del subsòl i de les edificacions  
4 crèdits ECTS  
 
1. Llicències i comunicacions. El control municipal de la normativa no urbanística (accessibilitat, codi tècnic de l’edificació, ...). Aspectes incidentals. 
2. La caducitat de les llicències. Aspectes pràctics. 
3. La llicència i la comunicació de primera utilització i ocupació. Les cèdules d’habitabilitat. 
4. La relació entre les llicències d’obres i les llicències d’activitats. 
5. Les autoritzacions, llicències i comunicacions ambientals. 
6. Els informes urbanístics: discrecionalitat tècnica? 
7. Les ordres d’execució: requisits. 
8. La declaració de ruïna. 
9. La responsabilitat patrimonial per raons urbanístiques. Indemnitzacions al TRLSRU: la facultat d’urbanitzar i la iniciativa i la promoció d’actuacions d’urbanització. 
10. Rehabilitació de cascs antics i centres històrics. Mecanismes de foment. 
 
Mòdul VII. Edificació i control de la legalitat urbanística (II). Protecció de la legalitat urbanística i règim sancionador
2 crèdits ECTS  
 
1. Les inspeccions urbanístiques. La condició d’autoritat del personal inspector. 
2. La frontera entre la infracció urbanística i l’il·lícit penal. Règim disciplinari. 
3. La legalització de construccions il·legals. Actes nuls. La prescripció de les ordres de restauració. 
4. La problemàtica de l’execució de sentències en l’àmbit urbanístic. 
5. La Llei d’ordenació de l’edificació. Responsabilitats i cobertures asseguradores dels agents de l’edificació. 
 
Mòdul VIII. Urbanisme i transversalitat (I). Urbanisme i transdisciplinarietat 
2.5 crèdit ECTS  
 
1. Planejament territorial i sostenibilitat. 
2. L’aplicabilitat de les TIC a l’activitat urbanística. 
3. El canvi climàtic i l’urbanisme 
4. L’impacte ambiental de les polítiques urbanístiques: l’avaluació ambiental estratègica de plans i programes. 
5. La gestió d’infraestructures: transport i mobilitat. 
6. Urbanisme i desenvolupament rural. 
7. La legislació en matèria d’habitatge. La creació de bancs d’habitatge. 
8. Urbanisme i gestió de les costes. 
9. Urbanisme i contractació administrativa. 
10. Transparència i accés a la informació en matèria d’urbanisme. 
11. Infraestructures verdes: planificar amb la natura. 
 
Mòdul IX. Urbanisme i transversalitat (II). Dret Immobiliari i urbanisme 
1.5 crèdit ECTS  
 
1. La propietat immobiliària. Tipologies. 
2. La gestió cadastral. 
3. La inscripció en el Registre de la Propietat dels actes urbanístics. 
 
Mòdul X. Urbanisme i transversalitat (III). Instruments econòmics i tributaris
2 crèdit ECTS  
 
1. La constitució i la gestió del patrimoni municipal del sòl i la reserva per habitatge protegit. 
2. Les taxes per prestació de serveis urbanístics.
3. L’activitat urbanitzadora i contribucions especials.
4. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
5. El control dels ingressos dels patrimonis públics de sòl i habitatge. 
6. El sector privat i el projecte immobiliari. 
 
Mòdul XI. Practica integrada 
2.5 crèdits ECTS 
 
Mòdul XII. Epíleg
0.5 crèdits ECTS 
 
Mòdul XIII. Exercici pràctic final 
5 crèdits ECTS 
 
 
Per obtenir la titulació de postgrau és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions presencials.
ALTRES INFORMACIONS
DESTINATARIS
 
Personal al servei de les administracions locals que tingui encomanades tasques en l’àmbit urbanístic, especialment en llocs de comandament.
Personal directiu i de confiança local amb responsabilitats en matèria urbanística.
 
REQUISITS I CRITERIS D’ADMISSIÓ
 
Nombre de places: 30
 
Requisits: Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.
 
Criteris de selecció: currículum vitae, equilibri territorial i ordre de sol·licitud.
 
DIRECCIÓ 
 
Acadèmica
Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV
 
Tècnica
Sr. Marc Pifarré i Estrada, secretari general, ACM
 
TITULACIÓ
 
El programa condueix a l’obtenció del títol de Diploma de postgrau en dret urbanístic avançat, atorgat per la Universitat Rovira i Virgili.
 
INFORMACIÓ GENERAL
 
LLOC DE REALITZACIÓ
Aula ACM
València, 231 pl. 5a. 
08007 Barcelona
 
Calendari: 11 d’octubre de 2018 a 30 de maig de 2019
Horari: dijous, de 10 h. a 14 h. i de 15.30 a 19.30
Import: 800€
Matriculació: del 15 de setembre al 15 d’octubre
 
Dades de contacte:
ACM
València, 231 pl. 5a. 
08007 Barcelona
Telf. 93 496 16 16
 
 
INSCRIPCIÓ