IniciFormació › Diplomatura de postgrau en dret urbanístic-...

Diplomatura de postgrau en dret urbanístic- AVANÇAT

Data curs
01 octubre de 2018 a 01 juliol de 2019

 

 

PROXIMAMENT!!!

Inici:                 octubre/novembre 2018

Finalització:     juny/ juliol 2019

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
L’urbanisme és una disciplina de permanent actualitat arreu i, especialment, a Catalunya. Les contínues reformes legislatives estatals i nacionals; així com la pròpia dinàmica de les relacions entre els actors públics i privats la converteixen en una matèria complexa i d’ampli espectre que ha de fer l’esforç d’adaptar-se als nous hàbits i demandes de la nostra societat. Per assolir aquest repte, les administracions competents han de ser capaces d’artiuclar una pelítiques urbanes amb vocació integradora perquè la transversalitat sectorial que afecta l’urbanisme (medi ambient, habitatge, mobilitat, infraestructures, activitat econòmica, immigració, tecnologies de la informació, entre d’altres) ha de ser garantida en la gestió estratègica dels processos de transformació urbana.
 
El curs 1998-1999, l’ACM, conscient del buit existent en la formació especialitzada del personal al servei de les administracions públiques locals catalanes, va endegar Diplomatura de postgrau en dret urbanístic amb la finalitat de posar a l’abast dels secretaris i tècnics municipals les eines necessàries per conduir amb criteris d’eficàcia i eficiència administrativa l’activitat urbanística dels ajuntaments catalans. El prestigi assolit per aquest programa en les seves diverses edicions va portar a l’EAPC a signar un conveni amb les entitats organitzadores amb l’objectiu d’incorporar-lo a la seva oferta formativa a partir del curs 2004-2005.
 
Però la dimensió eminentment pràctica del dret urbanístic fa necessari que, una vegada adquirits els coneixements generalistes en la matèria, s’hagi d’aprofundir en aspectes més particulars que sovint generen conflictes en el quefer quotidià de l’activitat urbanística municipal. Després de dotze edicions de la Diplomatura de postgrau en dret urbanístic arreu del territori i superat aquest primer esgraó, es féu necessari apostar per una anàlisi més aprofundida i especialitzada mitjançant la Diplomatura de postgrau en dret urbanístic avançat, que en aquesta III edició (curs 2018-2019), pretén aportar una aproximació pràctica a les qüestions de fons que preocupen als aplicadors del dret i de l’urbanisme en el seu dia a dia des d’una perspectiva pluridisciplinar; atès que continua essent l’únic programa formatiu d’aquesta índole a Catalunya.
 
La Diplomatura de postgrau en dret urbanístic avançat, que es presenta, és un programa de formació superior universitària que abasta completament i des d’una perspectiva avançada de diverses disciplines que afecten al dret urbanístic en el marc dels ens locals. Objectius generals de la Diplomatura:
Analitzar els elements necessaris per a la modernització administrativa i sostenibilitat de l’administració local, en general, i del dret urbanístic, en particular.
Adquirir els coneixements necessaris per a fer front a les tasques i responsabilitats de direcció, comandament i/o gestió relacionades amb el dia a dia del Dret Urbanístic.
Analitzar el nou entorn de l’administració pública i les seves diferents formes organitzatives, en relació a l’ordenació urbanística i la intervenció administrativa
Assolir els coneixements necessaris per a la gestió pública urbanística en matèria d’equidistribució i execució de la urbanització i e valoració immobiliària.
Assolir els coneixements necessaris per garantir l’acompliment de la legalitat en matèria d’edificació i control urbanístic
INSCRIPCIÓ