IniciFormació › Jornada IVA: l’Aplicació de les especial...

Jornada IVA: l’Aplicació de les especialitats de la Llei 37/1992, de l’impost sobre el valor afegit, a les entitats del sector públic local

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

En l’exercici de les seves funcions i competències. les corporacions locals poden desenvolupar activitats econòmiques, ja sigui directament, ja sigui mitjançant la constitució d’organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils, fundacions o altres tipus d’entitats que integren el Sector Públic local.

 

La darrera reforma de la Llei de l’IVA, introduïda per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, ha  modificat significativament el tractament de les operacions realitzades per les entitats del sector públic, delimitant amb major precisió les condicions sota les quals alguns dels serveis que presten poden quedar no subjectes a l’impost. Al mateix temps, la norma intenta posar fi a la situació de litigiositat que s’ha generat en els darrers anys en relació amb la qualificació fiscal de les aportacions econòmiques que les administracions públiques destinen a finançar la prestació de serveis públics, sobretot quan s’opta pel model de gestió indirecta.

 

El resultat és que, a partir del dia 10 de novembre del 2017, la fiscalitat dels serveis públics ha esdevingut una qüestió de gran complexitat tècnica que requereix d’un estudi en profunditat a fi que les entitats locals puguin optimitzar la seva pròpia gestió fiscal i també la dels operadors amb qui col·laboren per a prestar els serveis als ciutadans.

 

PROGRAMA
9.00-9.30 h. 
Inauguració
Sr. David Saldoni i de Tena, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
Sra. Montserrat Peretó Garcia, directora general de Planificació i Estudis Fiscals del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Generalitat de Catalunya
 
 
9.30-10.15 h.
La fiscalitat dels serveis públics. Situació actual i perspectives de futur després de la reforma introduïda per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Sr. Joan Iglesias i Capellas, inspector d’hisenda (exc.) i soci del departament fiscal de Crowe Horwath
 
10.15-11.00 h.
L’aplicació de l’IVA en les transferències a entitats dependents. Els encàrrecs de gestió i les operacions in house 
Sr. Jesús Rodríguez Márquez, professor titular de dret financer i tributari de la Universitat Complutense de Madrid i soci director de pràctica tributaria de F&J Martín Abogados
 
11.00-11.30 h. 
Pausa
 
11.30-12.15 h.
Especialitats en la determinació de les quotes d’IVA suportat deduïbles. La consideració d’entitat púbica “dual” i la  determinació del criteri de repartiment de l’IVA deduïble
Sr. Heribert Padrol Munté, inspector de finances (exc.) i soci d’Asax Legal
 
12.15-13.00 h.
Especialitats en la determinació de les quotes d’IVA meritades. Especial referència a les aportacions financeres per cobrir el dèficit d’explotació i les subvencions vinculades al preu dels serveis públics
Sr. Jaume Barril Carulla, cap de la Unitat Regional d’inspecció de l’Agència Tributaria
 
13.00-13.45 h.
La jurisprudència recent en matèria d’IVA a les entitats locals
Sr. Xavier Suñé Negre, president del  Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya
 
13.45 h.
Pausa dinar
 
15.30-16.15 h.
L’aplicació de l’IVA en els mitjans de comunicació, les entitats públiques “culturals” i altres activitats d’interès general
Sr. Llorenç Maristany i Badell, censor jurat de comptes i vicepresident de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF)
 
16.15-17.00 h.
L’aplicació de l’IVA a les entitats gestores del transport públic 
Sr. Antoni Duran-Sindreu Buxadé, assessor fiscal i soci director de Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios
 
17.00 h.
Cloenda
 
ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: Auditori ACM, C/ València 231, 5ena planta, Barcelona

Direcció: Dra. Judith Gifreu i Font

INSCRIPCIÓ