IniciFormació › Jornades sobre l’aplicació pràctica de l...

Jornades sobre l’aplicació pràctica de la LCSP en els ens locals. Alguns aspectes per debatre i resoldre - GIRONA

Data curs
29 novembre de 2018

Mig any després de la Llei de contractes.........I ara què?
Alguns aspectes per debatre i resoldre
Jornades sobre l’aplicació pràctica de la LCSP en els ens locals

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

El 9 de març de 2018 entraven en vigor la majoria de preceptes de la Llei 9/2017, de Contractes del sector públic (LCSP). Mig any després, creiem que pot ser un bon moment per encetar una reflexió, amb un seguit de temes que en el dia a dia de la gestió de la contractació, han estat i són presents pels operadors jurídics, tècnics i administratius, o fins i tot, pels mateixos responsables polítics. Com a tota nova llei, i més sense desplegament reglamentari, hi ha tot d’aspectes que han generat dubtes en la seva interpretació, informes de juntes consultives de contractació, o anàlisi temàtic en l’àmbit acadèmic, que han aportat punts de vista interpretatius. Hem considerat necessari seleccionar-ne alguns d’ells,  per tal de conèixer, i encarar algunes de les noves controvèrsies que han arribat a l'agenda contractual, des de la promulgació del nou text.
Per tot això, el plantejament de la sessió és la d’una posada en comú d’alguns aspectes concrets i pràctics, per tal de debatre i conèixer com ho estan resolent diferents òrgans de contractació, i posteriorment, apuntar propostes que tinguin com a finalitat una visió pràctica, àgil, efectiva, transparent i adequada a la legalitat, sense oblidar, els costos i mitjans de les administracions locals.


En aquest sentit, a la sessió us proposem analitzar i debatre, considerant de manera especial la doctrina de la nova llei per part de les diverses juntes consultives de contractació administrativa i tribunals de contractes del sector públic, les següents qüestions:


-Contractes menors. La tramitació d’aquests procediments, majoritaris quantitativament, amb la finalitat d’interpretar les seves limitacions en les restriccions temporals d'adjudicació als contractistes.


-Procediments oberts simplicats. Com resoldre administrativament els nous expedients simplificats, l'abreujat i el supersimplificat; en la tasca de confegir uns expedients d'actuació ràpida i transparent per tal de promoure, en el marc local, la participació de les PIME del territori.


- Criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució. Aprofundir en la selecció i adjudicació, en especial els criteris i subcriteris d'adjudicació amb l’aplicació del binomi qualitat/preu, i anàlisi de l’aplicació en la valoració de l'experiència professional. Impacte i realitat de les condicions especials d’execució, de caràcter social, mediambiental...


-Contractació electrònica. Anàlisi de la controvèrsia en la obligatorietat de la contractació electrònica,  i la seva aplicació pràctica en els òrgans de contractació, en especial l’eina del sobre digital. Descripció dels treballs necessaris per la seva implementació, tant en l’aprenentatge de les unitats administratives dels ens locals implicats en la contractació, així com en els possibles licitadors.


Per altra part, com a objectiu general i tranversal, aquesta sessió pretén facilitar el contacte i treball en comú de totes aquelles persones que comparteixen les funcions específiques, encara que diverses, en la gestió dels contractes.

PROGRAMA I ESTRUCTURA

9:15h  Inscripció

 

9:30h Inici i presentació

Jordi Brunet, cap de contractació de la Diputació de Lleida

Carles Bassaganya, responsable gabinet d'estudis i programes de l'ACM

Isidre Virgili, consultor en contractació i compres del sector públic

 

9:40h La gestió dels contractes menors i les tipologies dels procediments simplificats.

Berta Gratacós, Ajuntament de Girona

Rubèn Guimerà, BSM Ajuntament de Barcelona

Àlex Tarroja, Serveis jurídics de l’ACM

 

10:45  Pausa

 

11:15h La implementació de la qualitat/preu en els criteris d’adjudicació en les licitacions, i les condicions especials d'execució de caràcter ambiental, social... a la LCSP

Adrià Soler, Ajuntament de Martorelles

Regina Pauné, Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

 

12:20h La contractació electrònica com a obligatòria a la LCSP? Efectes pràctics i dificultats de la implementació de les eines existents.

Llum Bruno, Consell comarcal del Bages

Verónica Arasa, Ajuntament d’Amposta

 

13:30h Conclusions
 

ALTRES INFORMACIONS

Dia: Dijous, 29 de novembre de 2018

Horari: De 9 a 14 hores

Lloc de realització:
Casa de Cultura
Plaça de l'Hospital, 6
17002 Girona

INSCRIPCIÓ