IniciFormació › Màster en govern local (V edició)

Màster en govern local (V edició)

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

La Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) es referma novament en llur compromís de formar els líders polítics de l’Administració local al servei de la ciutadania dels nostres pobles i ciutats, tenint ben present que aquests han deixat de ser la figura honorífica d’altres temps per a esdevenir directius i gestors de la cosa pública que han de fer front no només ala gestió municipal sinó també a reptes cada cop més importants a escala supramunicipal, regional i, fins i tot, europea.

 

Creada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de les diputacions de Tarragona, Lleida i Girona, i amb el suport de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), la FAAEE és conscient de la importància d’una correcta direcció i gestió públiques per a què els municipis, les comarques i les regions continuïn essent el motor d’Europa.

 

Per aquest motiu, l’any 2002 es va crear, amb la UAB, l’Escola d’Electes Locals com a iniciativa pionera en la formació universitària dels polítics locals, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol. En aquests anys, un gran nombre d’electes han passat per les nostres aules, participant en les distintes ofertes formatives de l’Escola d’Electes Locals realitzades arreu de Catalunya, amb un alt grau de satisfacció per part dels assistents: els tallers electorals, els cursos especialitzats, les Matinals Prat de la Riba i, sobretot, les dotze edicions de la Diplomatura de postgrau en gestió i administració local –que s’han dut a terme a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona–, i les dues edicions del Màster en govern local.

 

En un món que tendeix cada vegada més a la globalitat, es fa imprescindible recordar que l’Administració local ha estat i continua essent un fòrum d’innovació constant que abasteix des de la proximitat els ciutadans, Catalunya i la Unió Europea. En aquest marc, els electes locals han de ser capaços de dirigir amb responsabilitat, eficiència i eficàcia, organitzacions modernes i flexibles que es puguin adaptar contínuament a la societat canviant de la Catalunya del segle XXI. Per assolir aquests reptes, cal una renovació i actualització constant del món local, que passa necessàriament per la capacitació professional dels llurs càrrecs electes. Això implica reforçar el lideratge i la formació dels nostres representants en un gran ventall de competències i habilitats per tal que adoptin en cada moment les decisions més adequades a l’interès públic, atès que són el vincle democràtic amb la ciutadania. Per aquest motiu, l’Escola d’Electes Locals, tot recollint l’experiència acumulada en la formació dels càrrecs electes i amb l’objectiu continuat de prestigiar aquesta professió, l’any 2009 va enfortir la seva oferta formativa amb el Màster en govern local, en el que també participa la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, de la que n’és titular el sr. Miquel Roca i Junyent, un dels pares de la Constitució i personalitat de prestigi indiscutible en l’àmbit jurídic nacional i internacional.

 

En un moment de difícil conjuntura econòmica, i quan l’Administració local es troba immersa en un procés de reforma del seu règim jurídic (del qual la Llei de Racionalització i Sostenibilitat i la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern en són uns dels màxims exponents), aquest Màster es presenta com una excel·lent oportunitat per passar revista a les competències que exerceixen els ajuntaments (competències pròpies, serveis mínims, competències delegades), a les relacions interadministratives amb els altres ens locals, a les hisendes municipals i la determinació dels costos dels serveis … i a totes aquelles qüestions d’actualitat que són d’interès per a una bona gestió de les polítiques públiques municipals.

El Màster en govern local presenta un format que s’adequa a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), derivat del procés de Bolonya, i el seu seguiment és compatible amb les exigències horàries dels polítics locals.

Objectius

 • Ser capaç de reconèixer i de fer front amb facilitat als canvis i reptes que es produeixen a l’Administració local.
 • Identificar l’estructura organitzativa i les competències dels ens locals.
 • Saber gestionar les relacions que els ajuntaments estableixin amb d’altres administracions (Estat, Generalitat...)
 • Obtenir i utilitzar correctament les dades que permetin una millora de la gestió dels ens locals.
 • Conèixer, valorar i saber utilitzar les fonts d’informació jurídiques, polítiques i socials que permetin avançar en la planificació de la governabilitat local (participació ciutadana local, enquestes d’opinió, tràmits administratius d’informació pública...).
 • Respectar i fer respectar l’entorn mediambiental i fomentar el desenvolupament urbanístic i econòmic sostenible, mitjançant l’estudi de les competències i tasques administratives implicades (medi ambient, urbanisme, plans estratègics...).
 • Reconèixer les tècniques i instruments per a gestionar els recursos humans d’un ajuntament.
 • Relacionar els mecanismes financers i tributaris que són competència de l’Administració local.
 • Distingir el règim aplicable als distints béns propietat dels ens locals (demanials i patrimonials).
 • Aplicar els procediments administratius previstos legalment (sancionador, expropiatori, contractació administrativa...)
 • Valorar i discutir l’eficàcia de la normativa local existent i plantejar propostes de millora.
PROGRAMA

Curs d’especialització en Administració pública local (2017-2018)

1.- Europa i ens locals. La gestió de fons i projectes europeus.

2.- El model territorial català: municipi, comarca i vegueria.

3.- L’organització i les competències locals. El cartipàs municipal.

4.- Els principis de l’actuació administrativa local. La delegació de competències.

5.- L’equip de govern. Governs en minoria i en coalició.

6.- La normativa local: reglaments i ordenances.

7.- El funcionament dels ens locals: actes i acords.

8.- El paper dels electes en el procediment administratiu local.

9.- L’estatut del veí i la participació ciutadana.

10.- El règim electoral local.

11.- La transparència i el bon govern a l’Administració Local

12.- Els drets i els deures polítics i econòmics dels electes.

13.- La responsabilitat civil i penal de l’electe. Els actes polítics.

14.- L’activitat d’intervenció i d’inspecció: les llicències i les autoritzacions.

15.- Les sancions administratives.

16.- Els serveis públics locals i els ens instrumentals.

17.- La societat de la informació i l’e-administració.

18.- Les hisendes públiques locals: la tributació i el pressupost municipals.

19.- L’urbanisme local.

20.- Seguiment dels processos contenciosos administratius. L’execució de sentències.

21.- Pràcticums I-IV.

 

Diplomatura de postgrau en gestió i administració local (2018-2019)

1.- Foment i subvencions.

2.- L’expropiació forçosa.

3.- La responsabilitat patrimonial de l’Administració local.

4.- La contractació administrativa.

5.- Promoció econòmica local.

6.- L’activitat comercial al municipi

7.- Els drets lingüístics a l’Administració local.

8.- La gestió de les persones.

9.- El medi ambient i la gestió dels residus.

10.- Les polítiques d’immigració.

11.- Els serveis a les persones. Gestió del traspàs competencial a la Generalitat de Catalunya.

12.- Seguretat i prevenció: policia i protecció civil.

13.- La prevenció dels riscos laborals.

14.- La violència de gènere.

15.- Turisme, lleure i cultura.

16.- La protecció de dades i la gestió del padró.

17.- Les polítiques d’habitatge.

18.- La planificació estratègica local.

19.- Negociació, mediació i resolució de conflictes.

20.- Les habilitats directives i el lideratge en el món local. La presa de decisions.

21.- Ètica i política.

22.- El protocol municipal i l’organització d’actes.

23.- Premsa, gabinets de comunicació i marketing institucional.

24.- Oratòria i discurs polític.

25.- La gestió positiva de l’estrès.

26.- La gestió del temps.

27.- La millora de la qualitat: l’avaluació de la gestió dels serveis públics.

28.- Les polítiques d’immigració.

29.- Pràcticums V a X.

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: Escola de Postgrau de la UAB

Horaris: divendres de 16 a 20 hores i dissabte de 10 a 14hores. Dos caps de setmana al mes (aproximandament)

Període lectiu:

Primer curs: octubre de 2017 a juliol 2018

Segon curs: setembre de 2018 a juny de 2019

Treball de recerca: setembre de 2019

Places: 22 participants

Requisits d’accés:

Tenir la condició d’electe local i la titulació universitària corresponent:

 • Titulació superior de 1r. o 2n. cicle per obtenir la titulació de postgrau en gestió i administració local.
 • Titulació superior de 1r. o 2n. cicle per obtenir la titulació de Màster en govern local.

Les persones que vulguin matricular-se en la Diplomatura de postgrau i en el Màster sense tenir titulació universitària ho poden fer i obtindran una certificació universitària dels estudis realitzats.

Per accedir al Màster és obligatori comptar amb titulació superior de 1r. o 2n. cicle.

Preinscripció: fins Setembre 2017

Selecció

La selecció dels participants correspon a una comissió integrada pels directors del màster i representants de la FAAEE.

Matriculació

De l’1 al 15 d’octubre, de forma improrrogable, un cop comunicada l’acceptació.

Import: 800 €/ curs i 200€/ Màster  (TR)

 

 

INSCRIPCIÓ