IniciFormació › Seminari sobre gestió de personal al servei...

Seminari sobre gestió de personal al servei de les entitats locals. La gestió posterior a la crisi

Data curs
11 abril de 2017 a 21 novembre de 2017
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

El curs 2009-2010 l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, van organitzar la I edició del Diploma de postgrau en gestió de personal al  servei de les entitats locals (30 crèdits ECTS) com a títol universitari propi de la Universitat  Rovira i Virgili (URV) homologat als efectes del personal  al servei de l’administració pública, en virtut del  Decret 167/2010, de 9 de novembre, mitjançant la  Resolució del 18 de juliol de 2011 de la Direcció  de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya  (EAPC). Aquest programa, per primer cop, va voler donar resposta a la formació del personal del món local amb  tasques i funcions de direcció, comandament i gestió  dels recursos humans, en el marc de la Llei 7/2007, de 12  d’abril, de l’Estatut  bàsic de l’empleat públic (EBEP).

 

L’èxit de les cinc edicions realitzades d’aquest programa de postgrau ens porta a oferir un seminari d’actualització de durada anual en què, a través de diverses sessions especialitzades, s’analitzaran de forma pluridisciplinar totes aquelles matèries que puguin tenir interès en l’àmbit de la gestió del personal dels ens locals, ja es tracti de noves qüestions que són conseqüència de l’aplicació d’un marc normatiu que es troba en canvi continu com de qüestions recurrents sorgides de la pràctica quotidiana de les administracions, i que generen un debat permanent entre els operadors d’aquest àmbit. Per això, aquest seminari està específicament orientat al personal al servei de les administracions públiques locals i, en particular, als qui exerceixen de tècnics i responsables de l’àrea de gestió de recursos humans.

 

En definitiva, la finalitat d’aquest seminari és la millora en la  gestió i el funcionament dels ens locals, i per tant, el benestar dels ciutadans i ciutadanes al servei dels quals es troben les administracions públiques.

 

Els objectius del seminari són:


•    Conèixer les novetats normatives que afecten l’àmbit de la gestió del personal al servei dels ens locals.


•    Analitzar l’entorn jurídic de les diverses administracions  locals i llur sector públic en l’àmbit de la gestió de personal posterior a la crisi.


•    Analitzar les millors pràctiques per a una gestió pública dels recursos humans en perspectiva gerencial

PROGRAMA

Sessió 1a.- L’ocupació pública local després de la crisi

Dimarts, 11 d’abril de 2017

L’ocupació pública a l’Estat espanyol: desafiaments per a un Estat democràtic més eficaç

- Dr. Manuel Férez Fernández, professor titular de dret administratiu, ESADE-URL

 

Tipologia del personal al servei dels ens locals, en particular, el  personal interí, el temporal, l’eventual i el directiu professional

- Sr. Àlex Grau i Orts, director de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV.

- PRINCIPALS NOVETATS DEL PROJECTE DE LLEI DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A L'ANY 2017

 

Els funcionaris d’administració local amb d’habilitació nacional 

- Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, URV

 

Taula rodona amb els 3 ponents

- Moderador: Sr. Àlex Grau i Orts, director de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

 

Sessió 2a.- Les relacions col·lectives postcrisi del personal dels ens locals

Dimarts, 13 de juny de 2017

La negociació col·lectiva de les condicions de treball dels empleats públics

- Dr. Joan Mauri i Majos, professor titular de dret administratiu, UB

 

Representació sindical i representació unitària dels empleats públics

- Sra. Elena Garayalde i Martín, cap de recursos humans, Gestió i Prestació de Serveis de Salut i professora associada de dret del treball i de la seguretat social, URV

 

Vaga i conflictes col·lectius. Els procediments de resolució

- Dra. Rosa Maria Rodríguez Sánchez, professora titular de dret del treball i de la seguretat social, URV 

 

Taula rodona amb els 3 ponents

- Moderador: Sr. Àlex Grau i Orts, director de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV 

 

Sessió 3a.- Els serveis públics locals i la gestió del personal

Dimarts, 26 de setembre de 2017

El règim jurídic del personal en l’àmbit dels serveis públics

- Sr. Antoni Velasco Martínez, cap de recursos humans, Ajuntament de Gavà

 

L’optimització de costos dels serveis públics mitjançant la despesa en personal

- Sra. Pilar Perancho Medina, cap de recursos humans, Ajuntament de Castelldefels

 

La mal anomenada remunicipalització i la seva repercussió en el personal

- Dr. Joan Mauri i Majos, professor titular de dret administratiu, UB

 

Taula rodona amb els 3 ponents

- Moderadora: Dra. Rosa Maria Rodríguez Sánchez, professora titular de dret del treball i de la seguretat social, URV 

 

Sessió 4a.- El règim jurídic del personal al servei dels ens locals 

Dimarts, 21 de novembre de 2017

L’ordenació del temps de treball. El règim de permisos i llicències

- Sra. Laura Gómez Ramón, lletrada consistorial, Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat

 

El règim retributiu del sector públic local. La retribució variable

- Sr. Àlex Grau i Orts, director de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

 

La promoció professional interna i la mobilitat professional

- Sr. Manuel Tornadijo Pérez, cap de Relacions Laborals i Desenvolupament de Persones, Consorci Sanitari de Terrassa, Generalitat de Catalunya

 

Taula rodona amb els 3 ponents

- Moderadora: Dra. Rosa Maria Rodríguez Sánchez, professora titular de dret del treball i de la seguretat social, URV 

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: Aula de Formació de l’ACM. C. València, 231, 5a. planta. Barcelona

 

Calendari: Les sessions es duran a terme els dimarts (9-14.00 hores) durant l’any 2017, en les dates següents:

•    11 d’abril

•    13 de juny

•    26 de setembre

•    21 de novembre

 

Destinataris:  Personal de l’administració local de l’Àrea de gestió de recursos humans

 

Direcció acadèmica:

•    Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV

•    Dra. Rosa Maria Rodríguez Sánchez, professora titular de dret del treball i de la seguretat social, URV

•    Sr. Àlex Grau i Orts, director de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

Gratuit amb 35 places limitades (per ordre d'inscripció i per perfil laboral)

INSCRIPCIÓ