IniciFormació › Jornada Les qüestions d'actualitat en ...

Jornada Les qüestions d'actualitat en l'àmbit de la intervenció-Tresoreria local. Finalitzada

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Un sector que ha estat objecte de reiterades modificacions legals en els darrers temps, fruit en molt bona part de la conjuntura econòmica en què ens trobem, és el relatiu a la gestió economicofinancera de les entitats locals. Els canvis afecten a decisions polítiques rellevants d’aquestes organitzacions com són llur planificació i gestió econòmiques, la liquidació i tancament de l’exercici, la gestió de l’endeutament i el càlcul i avaluació dels costos dels serveis públics. Algunes d’aquestes qüestions plantegen dubtes que la normativa aplicable no resol de manera pacífica i inequívoca, fet que genera una gran inseguretat jurídica entre els aplicadors d’aquestes normes perquè en la pràctica conviuen diverses interpretacions contradictòries. Tot això pot comportar disfuncions en la determinació tant del procediment a seguir com de les mesures correctores que cal aplicar.

Aquesta jornada, que compta amb la col·laboració de CSITAL,  té la voluntat d’agrupar diferents qüestions de contingut econòmic i financers de plena actualitat i analitzar-les des d’un punt de vista eminentment pràctic proporcionant als gestors públics catalans la informació més detallada possible per tal de facilitar-los la presa de decisions més adients en matèria de gestió de recursos públics.

PROGRAMA

9.00-9.10 h. Inauguració

Marc Pifarré i Estrada, secretari general de l'ACM

9.10-10.00 h. Gestió financera: diagnosi de la situació i finançament dins dels criteris de prudència i sostenibilitat

Sr. Fernando González-Santacana Martín, tresorer, Ajuntament de Cornellà de Llobregat

10.00-10.50 h. La importància del saldos de dubtós cobrament sobre l’estabilitat pressupostària

Sr. Josep Abella Albiñana, tresorer, Diputació de Barcelona

10.50-11.20 h. Pausa

11.20-12.10 h. La utilització del compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost” a les entitats locals. Perspectives de futur

Sra. Elena Ma. Estrada González, Experta Nacional en Contabilidad Pública Local, cap d’Equip de la Divisió de Planificació i Direcció de la Comptabilitat Pública, Oficina Nacional de Comptabilitat, Intervenció General de l’Administració de l’Estat, Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

12.10-13 h. Contracte de serveis i el seu control: Límits al seu objecte i contractació irregular

Sra. Pilar Ortega Jiménez, interventora general, Ajuntament de León

13-13.50h. El futur del control intern a les entitat locals

Sra. Ma. José Monzón Mayo, interventora general, Ajuntament de Madrid

14-15h. Pausa-dinar

15:00-15.50h. La normativa d’estabilitat: posicionament del subsector local i efectes sobre el rol de l’interventor

Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor general, Diputació de Tarragona

15.50-16.40h. Les operacions de final d’exercici pressupostari i les previsions d’execució a elaborar periòdicament per l’anàlisi dels paràmetres d'estabilitat pressupostaria

Sra. Anna Puig Puigcorbé, interventora general, Ajuntament de Banyoles

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: Aula de l'ACM

Horari: de 9 a 17 hores

Direcció:  Dra. Judith Gifreu i Font, Professora titular de dret administratiu Directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals Coordinadora de Pràctiques Externes de Dret i Dret + ADE Universitat Autònoma de Barcelona 

INSCRIPCIÓ