IniciFormació › Matinals Prat de la Riba. Seminari d'ac...

Matinals Prat de la Riba. Seminari d'actualització per a electes locals - XI edició (formació online)

Data curs
21 juliol de 2023 a 15 desembre de 2023
Contacte de formació

Eva Batayé (eva.bataye@acm.cat)  - Tel. 934961616 Ext.107

INICI DEL SEMINARI 21 DE JULIOL  DE 2023

Des de l’any 2000, la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) de l’ACM i la UAB han organitzat diversos programes formatius adreçats als càrrecs electes de les entitats locals catalanes, entre els quals destaquen el Diploma de Postgrau en Gestió i Administració Local, el Màster en Govern Local i el Diploma de Postgrau en Lideratge i Governança Local. La necessitat d’actualitzar els coneixements oferts en aquests programes formatius i d’articular un fòrum de debat i de resolució dels problemes i reptes que preocupen els responsables de la política municipal va conduir l’any 2010 a preparar, amb voluntat de continuïtat, un seminari de periodicitat bimensual emmarcat en les activitats promogudes per la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, creada l’abril de 2009, entre la FAAEE i la UAB.

Davant l’èxit de les convocatòries precedents, enguany es presenta l’onzena edició, en què les novetats legislatives i jurisprudencials i les qüestions d’actualitat que desperten l’interès del món local continuen constituint la ratio essendi d’aquest programa formatiu. Enguany, les Matinals es desenvolupen en cinc sessions estructurades en tres blocs permanents, que es desenvolupen els divendres al matí en format online. El primer està conformat per una sessió d’actualització normativa i jurisprudencial que pretén informar i comentar el conjunt de lleis i reglaments aprovats recentment i que afecten l’esfera competencial local, així com les sentències dictades pels tribunals de justícia que poden ser d’interès per als càrrecs electes de Catalunya. El segon està constituït per un cicle de conferències referit a diferents temàtiques d’actualitat i d’interès local i, finalment, el seminari es clou amb un taller vinculat a la matèria analitzada en el cicle de conferències en què s’analitzaran casos reals per tal de fomentar la participació i enriquir el debat entre els assistents.

Documents Associats
PDF icon matinals_prat_de_la_riba_2023.pdf
OBJECTIUS

Les Matinals Prat de la Riba es formulen amb l’objectiu que els assistents puguin assolir un conjunt de competències que els permetin: 

 • Desenvolupar idees i propostes originals (creativitat) 
 • Resoldre problemes en l’esfera competencial local de manera efectiva 
 • Aplicar coneixements i habilitats en entorns i contextos multidisciplinaris 
 • Actuar amb esperit crític i responsable 
 • Motivar la discrecionalitat administrativa en la presa de decisions 
 • Considerar l’ètica i la integritat intel·lectual com a valors de la pràctica professional dels càrrecs electes de Catalunya 
 • Aprendre a aprendre i ser conscient del valor del propi coneixement i del seu impacte a la comunitat local (autoestima professional)
 •  Afavorir la disponibilitat a la participació compromesa en la vida social 
 • Liderar 
 • Treballar en equip 
 • Gestionar equips 2 
 • Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes (assertivitat) 
 • Aprendre a planificar i organitzar 
 • Fomentar l’adaptació en ambients canviants (flexibilitat als canvis normatius) 
 • Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat de les polítiques públiques 
 • Afavorir la sensibilitat per l’entorn i el medi ambient amb l’elaboració de polítiques sostenibles 
 • Gestionar el propi temps per al desenvolupament acadèmic i professional
PROGRAMA

1a. sessió: 21 de juliol de 2023. La constitució del nou equip de govern

9.00-9.10 h. Inauguració

 • Il·lm. Sr. Lluís Soler i Panisello, president de l’ACM

9.10-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. La configuració del cartipàs municipal

 • Sr. Roger Cots Valverde, vicesecretari general, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. Els grups polítics municipals i la situació dels regidors no adscrits

 • Sr. Albert Guilera Planas, cap dels Serveis Jurídics, ACM

Pausa 5 minuts

12.00-13.00 h. Taller pràctic. Aspectes pràctics del funcionament dels plens municipals

 • Sr. Alfred Lacasa Tribó, secretari general, Ajuntament de Blanes

 

2a. sessió: 22 de setembre de 2023. L’estatut jurídic dels electes locals

9.00-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. Els drets i deures de l’electe derivats de l’exercici del càrrec. Causes d’incompatibilitat i pèrdua de la condició d’electe local

 • Sra. Carmen Alonso Higuera, secretaria general, Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. Les retribucions dels càrrecs electes locals. Límits.

 • Sra. Carmen Torres Morales, interventora delegada, Ajuntament de Barcelona i Presidenta del CSITAL Barcelona

Pausa 5 minuts

12.00-13.00 h. Taller pràctic. La moció de censura i la qüestió de confiança a l’Administració local

 • Sr. Juan Ignacio Soto Valle, president honorari de la Unió de Directius Territorials d’Europa (UDITE)

 

3a. sessió: 20 d’octubre de 2023. Polítiques locals d’urbanisme i habitatge

9.00-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. Noves eines per a combatre els dèficits sociourbanístics i els riscos ambientals: la Llei 11/2022 de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles

 • Dr. Oriol Nel·lo Colom, professor titular de geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. Rehabilitació i millora de l’accessibilitat i de l’eficiència energètica dels habitatges

 • Sr. Jordi Sanuy Aguilar, director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, Generalitat de Catalunya

Pausa 5 minuts

12.00-13.000 h. Taller pràctic. Eines urbanístiques per incrementar el parc públic d’habitatges: reserves de sòl, allotjaments dotacionals i patrimonis municipals de sòl i d’habitatge.

 • Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu, Universitat Autònoma de Barcelona

 

4a. sessió: 17 de novembre de 2023. Organització i funcionament dels ens locals (I)

9.00-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. La participació dels electes locals en la tramitació i resolució dels procediments administratius. Delegació de competències, conflictes d’interessos, abstencions i recusacions.

 • Sr. Víctor Siles Marc, secretari general, Ajuntament de Badalona

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. Els empleats públics locals: tipologies i formes d’accés

 • Sra. Laura Gómez Ramón, cap d’Àrea Administració General de l’Ajuntament de Mataró i professora associada de dret administratiu, Universitat de Barcelona

Pausa 5 minuts

12.00-13.000 h. Taller pràctic. Sostenibilitat financera i eines de finançament dels ens locals

 • Dr. Joan Pagès Galtès, catedràtic de dret financer i tributari, Universitat Rovira i Virgili

 

5a. sessió: 15 de desembre de 2023. Organització i funcionament dels ens locals (II)

9.00-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. Transparència i bon govern: l’abast del dret d’accés del ciutadà a la informació pública

Dra. Clara Velasco Rico, professora de dret administratiu, Universitat Pompeu Fabra i membre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. La potestat de l’alcalde d’adoptar resolucions en cas de concurrència de catàstrofes o situacions de risc greu pel municipi

Dr. Ricard Brotat Jubert, cap dels Serveis Jurídics, Ajuntament de Badalona

Pausa 5 minuts

12.00-13.000 h. Taller pràctic. La conflictivitat judicial en l’àmbit local: aspectes bàsics de la jurisdicció contenciosa-administrativa (òrgans judicials, responsabilitats, costes processals, etc.)

 • Dr. Juan Alemany Marias, advocat i professor associat de dret administratiu, Universitat de les Illes Balears
INFORMACIÓ GENERAL

Dates:

Les sessions es duran a terme en format online els divendres (9.00-13.00 hores) durant l’any 2023, en les dates següents:

 • 21 de juliol 
 • 22 de setembre 
 • 20 d’octubre
 • 17 de novembre
 • 15 de desembre

Modalitat: online

Direcció

Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, codirectora de la Càtedra Barcelona, d’Estudis d’Habitatge, Universitat Autònoma de Barcelona.

Coordinació tècnica

 •  Sr. Francesc Iglesies i Riumalló, cap de formació, programes i publicacions, ACM.
 •  Sra. Eva Batayé Mármol, tècnica de formació, programes i publicacions, ACM.

Titulació

 • S’expedirà un certificat d’aprofitament als participants que acreditin un 80% d’assistència a la sessió.

Inscripcions:  

 • El termini d'inscripció finalitza del dia 17 de juliol de 2023 
 • Import de la matrícula: 80 euros per les 5 sessions matinals (La forma de pagament es comunicarà una vegada acceptada la inscripció, i cal fer el pagament abans de la primera sessió)
 • Places limitades
 • Podeu trucar al telèfon 934 961 616 ext.107 o adreçar-vos al correu electrònic: eva.bataye@acm.cat (Eva Batayé) 
INSCRIPCIÓ