IniciFormació › Matinals Prat de la Riba. Seminari d'ac...

Matinals Prat de la Riba. Seminari d'actualització per a electes locals -VII Edició

Data curs
16 juny de 2017 a 15 desembre de 2017
Documents Associats
PDF icon matinals.pdf
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Des de l’any 2000, la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) de l’ACM i la UAB organitzen diversos programes formatius adreçats als càrrecs electes de les entitats locals catalanes, entre els quals destaquen la Diplomatura de Postgrau en Gestió i Administració Local (14 edicions), el Màster en Govern Local (4 edicions) i la Diplomatura de Postgrau en Lideratge i Governança Local (3 edicions). La necessitat d’actualitzar els coneixements oferts en aquests programes formatius i d’articular un fòrum de debat i de resolució dels problemes i dels reptes que preocupen els responsables de la política municipal (alcaldes, regidors..) va conduir l’any 2010 a preparar, amb voluntat de continuïtat, un seminari de periodicitat bimensual emmarcat en les activitats promogudes per la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, creada per conveni de 14 d’abril de 2009, entre la FAAEE i la UAB. Davant l’èxit de les convocatòries precedents, enguany es presenta la sisena edició, en què les novetats legislatives i jurisprudencials i les qüestions d’actualitat que desperten l’interès del món local continuen constituint la ratio essendi d’aquest programa formatiu. El fet que el 2015 es van celebrar eleccions municipals ens ha portat a integrar en aquesta edició, igual que ho vam fer en la precedent, una oferta formativa centrada en qüestions cabdals del règim i gestió local d’interès tant pels qui ja eren càrrecs electes en l’anterior legislatura com als qui s’han estrenat en l’actual mandat. 


Les Matinals es desenvolupen en sis sessions bimensuals de 5 hores de durada cadascuna, que es duen a terme els divendres al matí a l’Aula de Formació de l’ACM. El format de les Matinals Prat de la Riba s’estructura en tres blocs permanents. El primer està conformat per una sessió d’actualització normativa i jurisprudencial que pretén informar i comentar el conjunt de lleis i reglaments aprovats recentment i que afecten l’esfera competencial local, així com les sentències dictades pels tribunals de justícia que poden ser d’interès per als càrrecs electes de Catalunya. El segon està constituït per un cicle de conferències referit a diferents temàtiques d’actualitat i d’interès local i, finalment, el seminari es clou amb un taller de treball vinculat a la matèria analitzada en el cicle de conferències en què es proposaran diversos casos reals per debatre i resoldre, en base a la documentació lliurada amb antelació. 


Les Matinals s’adeqüen a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), derivat del procés de Bolonya i suposen el reconeixement de 6 crèdits ECTS.


Les Matinals Prat de la Riba es formulen amb l’objectiu que els participants puguin assolir un conjunt de competències que els permetin:

 

- Desenvolupar idees i propostes originals (creativitat)

- Resoldre problemes en l’esfera competencial local de manera efectiva

- Aplicar coneixements i habilitats en entorns i contextos multidisciplinaris

- Actuar amb esperit crític i responsable

- Motivar la discrecionalitat administrativa en la presa de decisions

- Considerar l’ètica i la integritat intel·lectual com a valors de la pràctica professional dels càrrecs electes de Catalunya

- Aprendre a aprendre i ser conscient del valor del propi coneixement i del seu impacte a la comunitat local (autoestima professional)

- Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social

- Lideratge

- Treballar en equip 

- Gestionar equips

- Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes (assertivitat) 

- Aprendre a planificar i organitzar

- Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants (flexibilitat als canvis normatius)

- Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat de les politiques públiques

- Sensibilitat per l’entorn i el medi ambient amb l’elaboració de politiques sostenibles

- Gestionar el propi temps per al desenvolupament acadèmic i professional 

 

PROGRAMA

1a. sessió: 24 de febrer de 2017. La responsabilitat dels ens locals

9.00 h. Inauguració

Sr. Miquel Buch Moya, president de l’ACM i del Consell de Governs Locals de Catalunya

 

9.30-10.15 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

Sra. Susanna Marín Dios, cap de Servei de Règim Local, Direcció General d’Administració Local, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

10.15-10.45 h. Pausa

 

10.45-12.00 h. Responsabilitat administrativa i responsabilitat civil dels ens locals. És la mateixa cosa?

Sr. Daniel Vallès Muñío, advocat i professor de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

12.00-13.15 h. La responsabilitat penal i els programes de compliance per prevenir la comissió de delictes en l’àmbit local

Sr. Alexis Guallar Tàsies, director de Recursos Humans, Diputació de Lleida

 

13.15-14.30 h. Taller pràctic. La responsabilitat per accidents a la via pública i als equipaments municipals 

Sr. Víctor Siles Marc, secretari general, Ajuntament de Vilassar de Mar

 

2a. sessió: 21 d’abril de 2017. Medi ambient i ens locals

9.00-10.00 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

Sra. Susanna Marín Dios, cap de Servei de Règim Local, Direcció General d’Administració Local, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

10.00-11.15 h. Com poden contribuir els ajuntaments a la sostenibilitat ambiental?

Dr. Francisco Javier Sanz Larruga, catedràtic de dret administratiu, Universitat de La Coruña

 

11.15-11.45 h. Pausa

 

11.45-13.00 h. Convivència veïnal i contaminació acústica

Sr. Lluís Gallardo Fernández, advocat.

 

13.00-14.30 h. Taller pràctic. La gestió dels residus urbans

Sr. Francesc Canalias Farrés, director, Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa

 

3a. sessió: 16 de juny de 2017. La potestat sancionadora local

9.00-10.00 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

Sra. Susanna Marín Dios, cap de Servei de Règim Local, Direcció General d’Administració Local, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

10.00-11.15 h. Novetats en matèria sancionadora en les lleis 39/2015 i 40/2015 sobre procediment administratiu i règim del sector públic: la delació

Dr. Tomás Campos, catedràtic de dret administratiu, Universitat Complutense de Madrid

 

11.15-11.45 h. Pausa

 

11.45-13.00 h. El règim sancionador en matèria urbanística: construccions il·legals en la trama urbana i en el sòl no urbanitzable

Sr. Pablo Molina Alegre, advocat

 

13.00-14.30 h. Taller pràctic. La intervenció de l’electe en la tramitació d’un procediment sancionador

Sr. Roger Cots Valverde, secretari general, Ajuntament de Gavà 

 

4a. sessió: 21 de juliol de 2017. Habilitats i competències dels electes 

9.00-10.00 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

Sra. Susanna Marín Dios, cap de Servei de Règim Local, Direcció General d’Administració Local, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

10.00-11.15 h. La necessitat de dur a terme una comunicació estratègica i una campanya permanent

Sr. José Luís Vicente Palencia, politòleg i expert en comunicació estratègica

 

11.15-11.45 h. Pausa

 

11.45-13.00 h. Lideratge emocional i coaching polític

Sr. José Luis Moreno Torres, gerent de la Fundació Democràcia i Govern Local i expert en coaching

 

13.00-14.30 h. Taller pràctic. Identitat digital i creació d’una marca personal

Sr. Francesc Gelida Latorre, psicòleg i consultor en matèria de desenvolupament professional

 

5a. sessió: 13 d’octubre de 2017. Transparència i ens locals

9.00-10.00 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

Sra. Susanna Marín Dios, cap de Servei de Règim Local, Direcció General d’Administració Local, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

10.00-11.15 h. El bon govern municipal. Per a què serveixen els codis de conductes?

Dr. Juli Ponce Solé, catedràtic acreditat de dret administratiu, Universitat de Barcelona

 

11.15-11.45 h. Pausa

 

11.45-13.00 h. La transparència en la contractació pública. Règim d’incompatibilitats dels electes

Sr. Carmen Alonso Higuera, secretària general, Ajuntament de Cornellà de Llobregat

 

13.00-14.30 h. Taller pràctic. La publicitat activa: què cal publicar als webs municipals?

Dra. Amparo Moreno i Sardà, catedràtica del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona i directora del Projecte Infoparticipa, i Dra. Marta Corcoy Rius, professora associada de Periodisme, Universitat Autònoma de Barcelona

 

6a. sessió: 15 de desembre de 2017. Els drets dels càrrecs electes en l’exercici de les seves funcions

9.00-10.00 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

Sra. Susanna Marín Dios, cap de Servei de Règim Local, Direcció General d’Administració Local, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

10.00-11.15 h. El dret d’accés dels regidors a la informació municipal. Límits a l’exercici del dret: les dades de caràcter personal

Sra. Cristina Pou Molinet, secretària municipal, Ajuntament de Figueres

 

11.15-11.45 h. Pausa

 

11.45-13.00 h. Els drets econòmics dels electes en règim de dedicació exclusiva o parcial: retribucions, assistències i indemnitzacions. El règim general de la Seguretat Social i el dret a la prestació per atur

Sr. Albert Guilera i Planas, cap dels Serveis Jurídics, ACM

 

13.00-14.30 h. Taller pràctic. La defensa i representació judicials d’un ajuntament. L’exercici d’accions. La defensa dels regidors

Dr. Ricard Brotat i Jubert, cap del Gabinet Jurídic, Ajuntament de Badalona.

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització:  Aula de Formació de l’ACM. C. València, 231, 5a. planta. 08007 Barcelona Dates: Les sessions es duran a terme els divendres (9-14,30 hores) durant l’any 2017, en les dates següents: 

- 24 de febrer 

- 21 d’abril 

- 16 de juny 

- 21 de juliol 

- 13 d’octubre 

- 15 de desembre 


Preu de la matrícula:  250 euros per les 6 sessions matinals (la forma de pagament es comunicarà una vegada acceptada la inscripció, i cal fer el pagament abans de la primera sessió). 

 

Direcció: Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret administratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, Universitat Autònoma de Barcelona

INSCRIPCIÓ