IniciFormació › Diplomatura de postgrau en Comptabilitat, co...

Diplomatura de postgrau en Comptabilitat, control intern i auditoria pública dels ens locals. Gestió pressupostària, funció interventora, control econòmic-financer i e-Administració (semipresencial)-II edició

Data curs
20 setembre de 2023 a 12 juliol de 2024

OBERTA LA PREINSCRIPCIÓ

INICI DEL CURS 20 DE SETEMBRE DE 2023

El Diploma de postgrau en comptabilitat, control intern i auditoria pública dels ens locals. Gestió pressupostària, funció interventora, control econòmic-financer i e-Administració (DPCCIAP) és un programa de formació superior universitària, amb modalitat semipresencial, fruit de la col·laboració entre l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín i la Fundació URV (FURV), que en aquest curs acadèmic 2023-2024 imparteix la segona edició.

El sòlid posicionament assolit per la URV – Fundació URV en l’organització de programes de formació especialitzada en dret, gestió i hisenda locals, conjuntament amb l’expertesa institucional i professional de l’ACM de la ma de professionals de primer nivell en aquestes matèries, ha culminat en una iniciativa pionera que persegueix l’excel·lència en la gestió pública municipal.

Aquest diploma de postgrau, fruit de la col·laboració institucional entre l’ACM i la URV, compta amb una direcció acadèmica formada tant per professorat universitari especialista en la matèria, com per professionals de reconegut prestigi que encapçalen les funcions objecte d’aquest programa a les administracions locals.

El DPCCIAP ofereix una formació orientada a la preparació específica dels tècnics del món local per assumir les tasques pròpies que vinculades a les funcions reservades als òrgans interventors, és a dir, la comptabilitat, la funció interventora i el control financer de les entitats locals.

Aquest programa de postgrau és una aposta de formació universitària específica i especialitzada i, com a tal, inèdita en el panorama universitari, per respondre a la necessitat de potenciar les carreres professionals vinculades als departaments de comptabilitat, gestió econòmica i pressupostària, i control intern de les entitats locals. El postgrau és la resposta de l’ACM i la URV davant la mancança estructural de quadres tècnics i directius qualificats que pateixen la majoria d’entitats locals de Catalunya per tal d’exercir les tasques vinculades a la comptabilitat i el control intern.
 

 

Documents Associats
PDF icon postgrau_comptabilitat_2023_.pdf
Objectius

1. Millorar la qualitat i capacitat de les persones adscrites a serveis relacionats amb les funcions públiques de control i fiscalització interna de la gestió pressupostària i economicofinancera l’auditoria pública i la comptabilitat establertes en el RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional i, complementàriament, d’altres empleats públics locals que hi tinguin relació o es vulguin formar en aquest àmbit.

2. Oferir una formació de caràcter universitari integral, amb una visió global i especialitzada, de les funcions de l’òrgan interventor local amb funcions de planificació, direcció i gestió en matèria de comptabilitat, funció interventora i control financer dels ens locals, per tal d’enriquir la pràctica, els coneixements i habilitats de les diferents persones professionals que exerceixen les funcions assignades a les àrees d’intervenció i gestió econòmica dels ens locals.

3. Millorar les capacitats i competències de les persones que ocupen els llocs de secretaria-intervenció dels ens locals i que requereixin millorar la seva formació econòmica i comptable.

4. Analitzar el marc normatiu vigent amb la finalitat de facilitar la implantació d’aquetes millores en el règim organitzatiu i competencial dels governs locals, aportant una eminentment visió pràctica, en especial en relació a la comptabilitat i control intern locals.

5. Facilitar el procés de modernització i transparència de l’administració local i incrementar el grau d’implementació de les noves tecnologies de la informació, tant en els processos de decisió, com en els diferents procediment administratius.
 

Programa

 

 

00. Inauguració. El control extern de la contractació pública local  (0.5 cr., 2 h.)

Excm. Sr. Joan Mauri i Majós, conseller, Tribunal de Comptes i professor titular EU de dret administratiu, UB

 

 

Mòdul 1. Règim jurídic, organització i funcionament de les entitats locals (5 cr., 48 h.)

1.1. Organització i règim jurídic (6 h.)

Carmen Alonso Higuera, secretària general, Ajuntament de Cornellà de Llobregat

1.2. Procediment administratiu comú (8 h.)

Roger Cots i Valverde, secretari general en funcions, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i professor associat de dret constitucional, UAB

1.3. Personal al serveis dels ens locals (4 h.)

Àlex Grau i Orts, director, Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

1.4. Serveis públics locals (4 h.)

Judit Esteve Izquierdo, directora, Serveis Jurídics i Convenis, UB i professora associada de dret administratiu, URV

1.5. Contractació administrativa (4 h.)

1.6. Activitat de foment (4 h.)

Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, URV

1.7. Patrimoni local (2 h.)

Dra. Àngels Orriols i Sallés, lletrada, Ajuntament de Barcelona i professora associada de dret administratiu, UAB

1.8. Transparència i bon govern (4 h.)

Dra. Sílvia Carmona Garias, lletrada i delegada de protecció de dades, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i professora associada de dret administratiu, URV

1.9. Hisenda local (4 h.)

Dr. Joan Pagès i Galtés, secretari-interventor i catedràtic de dret financer i tributari, URV

1.10. Recaptació local (8 h.)

Josep Maria Chavarría i Tenesa, cap de gestió tributària, Organisme Autònom de Gestió d’Ingressos Locals. BASE, Diputació de Tarragona (4 h.)

Alberto Callau López, cap d’executiva, Organisme Autònom de Gestió d’Ingressos Locals. BASE, Diputació de Tarragona (4 h.)

1.11. Praxi avaluativa (2 h., on line)

Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals, URV

Coordinació acadèmica de mòdul

Mòdul 2. Gestió pressupostària i comptabilitat pública (7 cr., 62 h.)

2.1. Gestió pressupostària (16 h.)

 • Pressupost General de les Entitats Locals. Concepte i contingut. Procediment d’elaboració i aprovació
 • Estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Compromisos de despesa plurianual
 • Modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació
 • Execució del pressupost de despeses i d'ingressos
 • Projectes de despesa. Despeses amb finançament afectat. Especial referència a les desviacions de finançament
 • Pagament a justificar. Bestretes de caixa fixa
 • Liquidació del pressupost. Tramitació. Romanents de crèdit.
 • Resultat pressupostari: concepte, càlcul i ajustaments
 • Romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del romanent de tresoreria per a despeses generals
 • Compte General de les entitats locals: contingut, formació i aprovació. Informació a subministrar al Ple, als òrgans de gestió, als òrgans de control intern i a altres administracions públiques

Dr. Francesc Cid i Grau, tresorer general, cap d’àrea, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professor honorari de dret administratiu, URV (8 h.)

Núria Gras i Nogués, cap, Secció de Suport Econòmic, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professora associada d’economia, URV (8 h.)

2.2. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (4 h.)

 • Principis generals. Objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de la despesa per a les Corporacions locals
 • Plans econòmic-financers. Contingut, tramitació i seguiment. Plans d'ajust i de sanejament financer. Subministrament d'informació financera dels ens locals

Núria Gras i Nogués, cap, Secció de Suport Econòmic, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professora associada d’economia, URV

2.3. Tresoreria local (14 h.)

 • Pla de tresoreria i el pla de disposició fons

Cristina Òdena i Rufié, cap, Servei de Tresoreria, Diputació de Tarragona (4 h.)

 • Risc de tipus d'interès en les operacions financeres
 • Morositat de les Administracions Públiques

Josep Teixidor i Massanas, tresorer general, Ajuntament de Girona (4 h.)

 • Gestió de l’endeutament. Estalvi net. Definició i càlcul. Percentatge de deute viu. Concepte i càlcul
 • Operacions de tresoreria. Endeutament a llarg termini

Núria Gras i Nogués, cap, Secció de Suport Econòmic, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professora associada d’economia, URV (4 h.)

 • Tutela financera

Ramon Auset i Martí, responsable, Àrea de Corporacions Locals, Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, Generalitat de Catalunya (2 h.)

2.4. Comptabilitat local (24 h.)

 • Instrucció de comptabilitat aplicable als ens locals. Pla general de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local. Estructura. Principis comptables públics.
 • Exercici comptable. Funció comptable de la Intervenció. Finalitat de la comptabilitat pública local. Suport de les anotacions comptables. Informació periòdica per al Ple de la corporació.
 • Amortitzacions, periodificacions, provisions i operacions pendents d’aplicar. Conciliació comptable i pressupostària.
 • Operacions de final d'exercici.
 • Comptes anuals. Documents que les integren. Formulació dels comptes. La memòria. El balanç de comprovació. El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys: concepte i classificació. L'estat de fluxos d'efectiu. L'estat de canvis del patrimoni net. Formació de comptes anuals consolidades.

Maria del Mar Domènech i Sistané, cap de comptabilitat, Diputació de Girona i professora associada d’economia financera i comptabilitat, UdG (16 h.)

 • Anàlisi d’estats financers

Núria Gras i Nogués, cap, Secció de Suport Econòmic, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professora associada d’economia, URV (4 h.)

 • Comptabilitat analítica. Costos històrics. Esquema comptable de la formació de costos. Costos estimats o pressupostats. Cost efectiu del serveis.

Dr. Pere Espaulella i Afán de Rivera, adjunt a intervenció, Ajuntament de la Garriga (4 h.)

2.5. Perspectives de futur de la modificació de la LOEPSF (4 h.)

Francesc Roldán Burgos, interventor general, Ajuntament de Sant Joan Despí i professor associat de comptabilitat pública i pressupostos, UPF

2.6. Praxi avaluativa (4 h.)

Dr. Francesc Cid i Grau, tresorer general, cap d’àrea, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professor honorari de dret administratiu, URV

Núria Gras i Nogués, cap, Secció de Suport Econòmic, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professora associada d’economia, URV

Coordinació acadèmica de mòdul

Mòdul 3. Funció interventora (4 cr., 40 h.)

 1. Control intern (8 h.)
 • Marc integral de control intern - COSO III
 • Control per l'òrgan gestor. Compliance. Pla d’integritat. L’órgan interventor
 • Control intern de l'activitat econòmic-financer de les entitats Locals i els seus ens dependents. Principis de l’exercici del control intern. Deures i facultats de l’òrgan de control. Règim de control simplificat

David Eraso Giménez, Manager, Risk Advisory Services, Deloitte (2 h.)

Núria Josa i Arbonès, interventora general, Diputació de Girona (6 h.)

 1. Àmbit subjectiu i objectiu i les modalitats de la funció interventora (4 h.)
 2. Fiscalització limitada prèvia de l’aprovació o autorització de despeses i de la disposició o compromís de despesa de l’entitat local. (4 h.)
 3. Fiscalització prèvia de drets i ingressos (4 h.)

Imma Molas i Pujol, cap, Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern als Ens Locals, Diputació de Girona

 1. Intervenció prèvia del reconeixement de l’obligació. (2 h.)
 2. Intervenció formal i material del pagament,  i  fiscalització i intervenció  de les ordres de pagament a justificar i les bestretes de caixa (2 h.)

Baldomero Rovira i López, interventor general, Ajuntament de Reus

 1. Intervenció de la comprovació material de la inversió (4 h.)

Sandra Andreu i Febas, responsable, Serveis Econòmics, Intervenció General, Diputació de Tarragona

 1. Objeccions i procediment de discrepàncies i omissió de la funció interventora (8 h.)
 2. Exercici de la funció interventora (4 h.)

Núria Josa i Arbonès, interventora general, Diputació de Girona

3.10. Praxi avaluativa (2 h.)

Núria Josa i Arbonès, interventora general, Diputació de Girona

Coordinació acadèmica de mòdul

Mòdul 4. Control financer (5 cr., 46 h.)

4.1. Control financer (24 h.)

 • Formes d’exercici. Àmbit subjectiu i àmbit objectiu
 • Control permanent. Modalitats. Actuacions planificables i no planificables.
 • Actuacions obligatòries i actuacions seleccionables
 • Planificació del control financer. Anàlisi de riscos
 • Marc normatiu i metodologia. Normes d’auditoria del sector públic. Procediments comuns.
 • Actuacions de control permanent planificable de les principals àrees de gestió econòmica: personal ,contractació, subvencions i ingressos

Antonio Arias Rodríguez, cap, Servei d’Organització Administrativa, Universidad de Oviedo i professor associat d’anàlisi econòmica, Universidad de Castilla La Mancha (2 h.)

Dr. Ernest Ruiz García, viceinterventor general, Diputació de Girona (10 h.)

      Imma Molas i Pujol, cap, Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern als Ens Locals, Diputació de Girona (4 h.)

Marta Mas i Valentí, tècnica de serveis econòmics amb adscripció a Intervenció - Control Financer, Diputació de Girona (4 h.)

Sandra Andreu i Febas, responsable, Serveis Econòmics, Intervenció General, Diputació de Tarragona (4 h.)

4.2. Control financer de subvencions (4 h.)

 • Objecte i competència. Obligació de col·laboració.
 • Procediment de control financer. Documentació de les actuacions.
 • Efectes dels informes de control financer de subvencions

Marta Mas i Valentí, tècnica de serveis econòmics amb adscripció a Intervenció - Control Financer, Diputació de Girona

4.3. Auditoria pública (14 h.)

 • Auditora financera. Àmbit subjectiu. Fases de planificació, execució i informe d’auditoria. Materialitat.
 • Informe d’auditoria financera. NIA-ES-SP.
 • Normes tècniques d’auditoria pública (4 h.)

Juan Diego López Ortega, cap, Secció de Control Financer-Sector Públic, Servei de Control Financer, Diputació de Barcelona

 • Auditoria de compliment. Àmbit subjectiu. Finalitats.
 • Principals matèries objectes de control. Materialitat
 • Auditoria operativa. Àmbit subjectiu. Finalitats.
 • Principis de bona gestió financera.
 • Avaluació de l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència

Dr. Javier Requejo García, viceinterventor general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV (4 h.)

 • Auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat

Genís Margarit i Contel, investigador de tecnologies de la informació i les comunicacions, UPF i professor associat d’organització d’empreses, UAB

4.4. Resultat de les actuacions de control: informes i seguiment (2 h.)

 • Informes de control financer. Tramitació i destinataris.
 • Informe resum i pla d’acció

Dr. Ernest Ruiz García, viceinterventor general, Diputació de Girona

4.5. Control extern (2 h.)

 • Control extern de l'activitat econòmic-financer del sector públic local

Olga Vidri i Coll, supervisora, Sindicatura de Comptes de Catalunya

4.6. Praxi avaluativa (2 h.)

Dr. Ernest Ruiz García, viceinterventor general, Diputació de Girona

Coordinació acadèmica de mòdul

Mòdul 5. TIC i eines tecnològiques per a l'Administració electrònica (1 cr., 8 h.)

5.1. E-administració i procediment administratiu, expedient electrònic i gestió documental (4 h.)

Dr. Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de dret administratiu, UOC

5.2. Infraestructures digitals, cloud computing, i finalment, ciberseguretat i protecció de dades de caràcter personal (2 h.)

Genís Margarit i Contel, investigador de tecnologies de la informació i les comunicacions, UPF i professor associat d’organització d’empreses, UAB

5.3. Revolució Digital (2 h.)

Sergio Jiménez Meroño, consultor en Administració digital

Dr. Joan Pagès i Galtés, secretari-interventor i catedràtic de dret financer i tributari, URV

Coordinació acadèmica de mòdul

00. Cloenda. (0.5 cr., 2 h.)

(a determinar)

Mòdul 6. Exercici pràctic final (5 cr.)

Núria Gras i Nogués, cap, Secció de Suport Econòmic, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professora associada d’economia, URV

Núria Josa i Arbonès, interventora general, Diputació de Girona, codirecció, ACM

Dr. Ernest Ruíz García, viceinterventor, Diputació de Girona, codirecció,  ACM

Direcció acadèmica i coordinació tècnica
Direcció acadèmica:
 • Dr. Francesc Cid i Grau, tresorer general, cap d’àrea, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professor honorari de dret administratiu, URV
 • Sra. Núria Josa i Arbonès, interventora general, Diputació de Girona, codirecció, ACM.
 • Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV.
 • Dr. Joan Pagès i Galtés, secretari-interventor i catedràtic de dret financer i tributari, URV.
 • Dr. Ernest Ruíz García, viceinterventor, Diputació de Girona, codirecció, ACM.

Coordinació tècnica:

 • Sra. Núria Gras i Nogués, cap, Secció de Suport Econòmic, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professora associada d’economia, URV.
 • Sr. Francesc Iglesies i Riumalló, cap de formació, programes i publicacions, ACM.
 • Sra. Mar Forcada i Nogués, tècnica de formació, ACM.

 

Dades d'interès

Destinataris: 

Professionals del món local adscrits a serveis i funcions públiques vinculats al control i a la fiscalització interna de la gestió pressupostària i economicofinancera, i a la comptabilitat de les entitats locals.

Càrrega acadèmica: 30 crèdits ECTS (200 h. i exercici final).

Període lectiu: 20 de setembre de 2023 - 12 de juliol de 2024.

Horari: Dimecres de 10.00 a 14.00 h. i de 15.30 a 19.00 h. (Una sessió presencial cada mes).

Lloc: Aula de formació de l’ACM- Carrer València 231, planta baixa. 08007 Barcelona
Sessions virtuals: Aula virtual, plataforma Moodle, campus virtual URV.

Informació: Sra. Mar Forcada (formacio@acm.cat).
Tel: 934 96 16 16 Ext. 223.

Requisits i criteris d’admissió:

Es requereix estar en possessió d’una titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster. Se us demanarà la documentació un cop preisncrits i abans de l'admissisó.

 1. Curriculum vitae
 2. Equilibri territorial
 3. Ordre de sol∙licitud

Preinscripció i matrícula: 15 de juny de 2022 - 15 de setembre de 2022. http://www.acm.cat/formacio

Places: 30

Import de la matrícula: 800€