IniciÀrea de ContigutsÀrea de Continguts › Aportacions dels ens locals en relació als ...

Aportacions dels ens locals en relació als ajuts de menjador

Després de les aportacions rebudes d’alguns consells comarcals  i de les aportacions fetes per part de l’ACM, totes aquestes es van fer arribar al Departament d’Ensenyament per tal de tenir-les en consideració per a l’aplicació dels criteris comuns per a l’atorgament dels ajuts de menjador pel proper curs escolar 2017-2018.

Així doncs, l’ACM ha fet arribar les següents consideracions:

 

EN RELACIÓ A LES SOL·LICITUDS:

Situacions fora termini. Alumnes que provenen d’altres municipis i allà no varen demanar l’ajut, es consideren nova matricula i poden demanar ajut al nou municipi. En cas de trasllats a Barcelona, han d’anar a serveis socials de Barcelona.  

Casos de serveis socials, mirar de resoldre i valorar per altres vies per no retardar l’ajut.

Aprovar en l’inici els expedients puntuats amb situació de risc 10 o alt risc 15 punts malgrat irregularitats, perquè finalment venen aprovats però no a l’inici, atès irregularitats hisenda.

Deixar escrit (en els criteris i bases) que tothom que hagi rebut un ajut de l’administració, independentment de l’import, han de fer declaració de renda. Accés a la base de dades dels IDALUS: Es demana que els consells comarcals puguin tenir accés a la base de dades del IDALUS per tal d’agilitzar la tramitació de les sol·licituds. El Departament d’Ensenyament manifesta que es faran gestions per valorar aquesta possibilitat. 

Ajuts habitatge i ajuts socials: 

Buscar acord Departament Habitatge per carregar directament els ajuts.
Restar els ingressos d’ajuts socials i habitatges per a capital mobiliari directament amb el creuament/dades hisenda 
 


EN RELACIÓ ALS CRITERIS DE PUNTUACIÓ:

  • Puntuació social:

Casos Risc Greu. Es proposta tenir el 100%  d’acord amb el Pla de Treball establert per els serveis socials

Poca influència de la valoració social (10 punts socials) Desajust important en els criteris per valorar els 10 punts o 15 punts. 

  • Puntuació discapacitat: 

Tenir en compte la discapacitat i/o malaltia mental d’altres membres de la unitat familiar i no només la de l’infant. 

Considerar l’alumnat sense discapacitat reconeguda però amb dependència molt elevada amb informe de l’EAP, considerar-los com als discapacitats 60%

Infants amb necessitats de suport de vetllador en l’horari de menjador

El Departament d’Enseyament respon que aquest tema es resoldrà amb el nou decret de servei de menjador, que inclourà hores de vetllador en el servei de menjador. Important que en les licitacions amb les empreses de menjador, es tingui en compte ràtios i dotar d’aquests recursos, sense això perjudicar al preu de menjador dels alumnes amb NEE.  

  • Famílies monoparentals. No queden beneficiades d’aquests nous llindars. El CC Baix Llobregat també ho aporta a la reunió.
  • Custòdies compartides. S’acorda reflexionar conjuntament per tal d’homogeneïtzar-ho. 

Demandes penals en cas de separació quan encara no hi ha sentència. Es proposa que quan hi ha demandes penals (maltractaments, abandonament) si no hi ha sentència separació/divorci es pugui eximir de presentació de sentència de separació.

  • USEE:

Els casos d’assignació forçosa per mitjà de la CGA (Comissió Garanties Admissió) tenen punts com a “situacions específiques” però només és de fins a 3 punts. Es considera que haurien de tenir puntuació suficient per poder tenir beca de forma automàtica si la família ho necessita per distància (si el centre està a més d’1,5km –per exemple-) o per horaris incompatibles. 
 
Els casos que, per canvi de modalitat, o per necessitat han d’estar en una USEE, haurien de poder accedir a la gratuïtat del servei de forma automàtica si la família ho necessita per  distància. A Vilanova i la Geltrú els centres amb USEE estan a la perifèria 

  • Ingressos no contributius: Aclariment i concreció (llistat) als criteris dels tributables/no tributables. El Departament intentarà elaborar una relació dels mateixos per tal de facilitar el seu tractament. 
  • Distància escola habitatge: es fa arribar demanda de gratuïtat d’ajut en cas de municipis on l’escola es troba molt lluny (més que altres municipis contigus) de l’habitatge i no hi ha transport. Es preveu per al nou decret donar resposta a aquesta necessitat.  

 

EN RELACIÓ ALS PREUS DEL MENJADOR:
 
Tenir en compte alumnes amb NEE cost més elevat
Tenir en compte el cost vetlladors
Regular els preus màxims dels menjadors escolars dels centres concertats 
Augment preu menjador USEE

 

EN RELACIÓ A L’EXTRACCIÓ DE DADES ECONÒMIQUES:

Codis 90. Davant plantejament de no obligar fer declaració per obtenir l’ajut, en casos que es vegi que la obligació bé pels ajuts socials i no per tenir rendiments alts, es recull que sí que hi ha l’obligació, si no, l’AEAT no facilita dades ni als propis usuaris. No es pot utilitzar altra documentació econòmica, tot i que en algun lloc dels criteris es digui que la persona si no autoritza pot aportar documentació, aquesta documentació ha de ser la renda.  

Consulta directa AEAT per part dels Consells Comarcals. El departament continuaria fent arribar la resposta de creuament als consells. El que pot fer els consells és posar el fitxer al sistema per carregar, no carregar-lo. Això agilitza la gestió

Tornar a fer creuament de dades amb AEAT per part del departament. Surt error i no mostra dades, un cop fet creuament. Ara per ara no es pot accedir novament a dades.  

 

EN RELACIÓ AL PERCENTATGE D’AJUT DE MENJADOR

S’hauria de poder valorar donar ajut 100% sense risc social. Situacions econòmiques precàries.

No tancar tant els llindars. Proposta beca 75% que actualment tenen 50% més puntuació social. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS APORTADES:

Reforma horària: impacte en ajuts de menjador

Iniciativa reforma horària: menys temps a menjador i augment de nens/es amb necessitat de quedar-se al menjador per no tenir temps d’anar i venir de casa. s'ha considerat la implicació econòmica que tindrà de cara als canvis en les sinèrgies dels costos -menjador/transport- en l'àmbit d'ensenyament? Caldrà fer menjadors als centres de secundària...? S'ha contemplat considerar el menjador "temps lectiu", integrant-lo en el calendari escolar com a tal? Es considera el menjador escolar element unificador i eliminador de les diferències econòmiques (cas en el qual hauria de ser gratuït per tots els alumnes en general)?

Altres propostes (Escola Bressol):

Proposta d’estudiar, sempre que sigui possible i viable, la possibilitat d'oferir de forma regular i no extraordinària, l’ajut de menjador per escoles bressol a través dels consells comarcals.

Eina informàtica per a la gestió dels ajuts: s’està treballant però no ens poden dir quan estarà. 

Tramitació electrònica:

Avançar en la sol·licitud online i tramitació electrònica. veure quins altres departaments podrien col·laborar  en la tramitació de les sol·licituds, ajudant a les famílies a omplir els papers ( serveis socials, els centres escolars, la pròpia administració ...), i en el disseny del soft que hauria de poder discernir errors en l'ompliment abans del seu enviament, etc.