IniciCentral compresProductes › Lot 19. Revisió de comptes justificatius de...

Lot 19. Revisió de comptes justificatius de subvencions Llei general subvencions (Girona)

LOT 19 – Serveis de revisió de comptes justificatius de subvencions previst en el Reglament de la Llei general de subvencions. Demarcació de Girona

D’acord amb el punt A) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt B) de la clàusula 39 del PCAP.

Criteri

  Empresa adjudicatària

Major puntuació

 Uniaudit Oliver Camps

Més valorada en criteris de judici de valor

 Uniaudit Oliver Camps

Més valorada en experiència i formació

 Aquest criteri no es pot aplicar per haver-se produït empat en la puntuació

Preu més baix

  La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Operativitat

  La que correspongui en funció dels contractes previs de l'ens local corresponent

Contracte inferior a 15.000€

  Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

 

Adjudicatari

€/h

Punts

UNIADIT OLIVER CAMPS

50,00

45,00

EMILIO JOSÉ SILVA FERNÁNDEZ

34,99

27,84

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS

50,00

39,53

GNC ASSURANCE & ADVISORY

55,00

41,00

PLETA AUDITORES

50,00

37,39

GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

49,00

31,53

BORAUDIT

50,00

28,10

CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES

60,00

34,39

ERNST & YOUNG

60,00

33,52

RSM SPAIN AUDITORES

57,00

31,38

 

Relació d'adjudicataris ordenada de major a menor d'acord amb la puntuació total a l'adjudicació.

Els preus no inclouen l’IVA

Empresa Dades de contacte

BORAUDIT SL

Xavier Borau Manzano

671 640 793

CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL

David Cepeda Àlvarez

932 182 919 / 657 711 754

EMILIO JOSÉ SILVA FERNÁNDEZ

Auditalia

900 933 233 / 636 869 657

ERNST & YOUNG SL

 

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS SL

Enric Ripoll Ros

934 816 469

GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA SA

Manuel Arrazola Martínez

933 199 622 / 618 773 488

GNC ASSURANCE & ADVISORY SLU

Victor Cabañero Vazquez

957 405 967 / 609 757 353

Jose Luis Lopez Exposito

957 405 967 / 607 030 781

Juan Millan Jimenez

957 405 967 / 675 286 177

PLETA AUDITORES SLP

Josep Maria Soriano Royán

934 947 470 / 609 349 728

RSM SPAIN AUDITORES SLP

Enric Andreu Ferrer

934 184 747

UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL

Juanjo Poo Casasayas

934 511 907 / 690 339 648