IniciCentral compresProductes › Lot 21. Revisió de comptes justificatius de...

Lot 21. Revisió de comptes justificatius de subvencions Llei general subvencions (Tarragona)

LOT 21 – Serveis de revisió de comptes justificatius de subvencions previst en el Reglament de la Llei general de subvencions. Demarcació de Tarragona

D’acord amb el punt A) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt B) de la clàusula 39 del PCAP.

Criteri

  Empresa adjudicatària

Major puntuació

 Uniaudit Oliver Camps

Més valorada en criteris de judici de valor

 Uniaudit Oliver Camps

Més valorada en experiència i formació

 Aquest criteri no es pot aplicar per haver-se produït empat en la puntuació

Preu més baix

  La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Operativitat

  La que correspongui en funció dels contractes previs de l'ens local corresponent

Contracte inferior a 15.000€

  Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Adjudicatari
€/h
Punts
UNIADIT OLIVER CAMPS
50,00
45,00
EMILIO JOSÉ SILVA FERNÁNDEZ
34,99
27,84
FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS
50,00
39,53
GNC ASSURANCE & ADVISORY
55,00
41,00
PLETA AUDITORES
50,00
37,39
GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA
49,00
31,53
BORAUDIT
50,00
28,10
ERNST & YOUNG
60,00
33,52
RSM SPAIN AUDITORES
57,00
31,38
CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES
60,00
29,39
Relació d'adjudicataris ordenada de major a menor d'acord amb la puntuació total a l'adjudicació.

Els preus no inclouen l’IVA

Empresa Dades de contacte

BORAUDIT SL

Xavier Borau Manzano

671 640 793

CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL

Oriol Llach Forcada

932 182 919 / 696 028 856

EMILIO JOSÉ SILVA FERNÁNDEZ

Auditalia

900 933 233 / 636 869 657

ERNST & YOUNG SL

 

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS SL

Pere Ruiz Espinós

934 816 469

GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA SA

Antoni Clapés Donadeu

933 199 622 / 618 771 848

GNC ASSURANCE & ADVISORY SLU

Victor Cabañero Vazquez

957 405 967 / 609 757 353

Jose Luis Lopez Exposito

957 405 967 / 607 030 781

Juan Millan Jimenez

957 405 967 / 675 286 177

PLETA AUDITORES SLP

Josep Maria Soriano Royán

934 947 470 / 609 349 728

RSM SPAIN AUDITORES SLP

Enric Andreu Ferrer

934 184 747

UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL

Juanjo Poo Casasayas

934 511 907 / 690 339 648