IniciCentral compresProductes › Lot 2. Subministrament, instal·lació i leg...

Lot 2. Subministrament, instal·lació i legalització de pèrgoles fotovoltaiques

L’adjudicació dels contractes basats que siguin susceptibles de finançament amb fons del ‘pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)-finançat per la Unió Europea-Next Generation EU’, s’efectuarà amb la prèvia licitació d’un nou procediment d’adjudicació entre les empreses seleccionades en el present acord marc. Aquesta nova licitació haurà de complir amb totes les exigències marcades per la normativa aplicable, amb especial referència, a la dictada en relació al PRTR.

Adjudicataris

Pèrgola

Preu

Elecnor Servicios y Proyectos SAU

Pèrgola: Circutor PVS2-M2T

Panells: Ja Solar Deep blue 3.0

Inversor: Sunvec

 

15.479,80 €

Electricitat Boquet SA

Pèrgola: Sunfer PR2.1

Panells: ASTRO 4 Semi CHSM72M-HC

Inversor: Goodwee

 

18.357,60 €

Serveo Servicios SAU

Pèrgola: Sunfer Parking V

Panells: DMEGC DM495M10

Inversor: Solis 3P10kW 4G

 

18.638,60 €

Serveis Integrals de Mant. Rubatec SA

Pèrgola: Circutor PVS2-M2T

Panells: Halfcell

Inversor: Circutor FV 6kW III

 

23.663,35 €

Electronic Trafic SA (abans Etra Bonal SA)

Pèrgola: Circutor PVS2-M2T

Panells: REC-Twinpeak 4

Inversor: Sunvec-6/10/15 KTL-D3

 

23.919,23 €

Etecnic Mobilitat Elèctrica SRL

Pèrgola: Parmar MSR Tipo IPE

Panells: Jetion Solar JT4555Gh

Inversor: Huawei SUN2000-8KTL-M1

19.550,00

* els preus son unitaris sense incloure l’IVA. Totes les empreses han ofert 4 anys de manteniment de la pèrgola incòs en el preu.

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (215.000 €) atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt C de la clàusula 39 del PCAP.

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Elecnor Servicios y Proyectos SAU

Més valorada en criteris de judici de valor

No es pot aplicar per haver-se produït empat

Mës valorada en criteris automàtics

No es pot aplicar per haver-se produït empat

Preu més baix

La que resulti de menor import un cop sumats tots els serveis a contractar

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local
Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

 

Empresa Dades de contacte
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Sergi Francesch Masso

696 945 094 / 934 139 200

ELECTRICITAT BOQUET SL

Josep Rafús

696 496 318 / 937 990 212

ETECNIC MOVILIDAD ELÉCTRICA SRL

Mireia Olivart Nolla

621 273 710 / 977 276 952

Electronic Trafic SA (abans Etra Bonal SA)

Miquel Sala Costajussa

609 757 119 / 933 778 150

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.

Ester Garcia Avellana

616 176 195 / 933 771 996

SOLIT ENERGIA, S.L.

Toni Prats Costa

639 678 558 / 935 950 960