IniciCentral compresProductes › LOT 3. Vallès Occidental

LOT 3. Vallès Occidental

Serveis de manteniment preventiu, semi risc i tot risc d’aparells elevadors d’interior i exterior i de muntacàrregues. Serveis de manteniment bàsic, avançat i prèmium de salva escales. Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques i serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.

Tipus de manteniment / tipus d’equip

Embarba

Kone

Fain

Manteniment preventiu i rescat interior d’ascensors

433,65 €

450,00 €

522,60 €

Manteniment preventiu i rescat exterior d’ascensors

487,00 €

500,00 €

522,60 €

Manteniment preventiu de muntacàrregues

303,19 €

273,00 €

300,00 €

Manteniment semi risc i rescat interior d’ascensors

508,73 €

630,00 €

559,20 €

Manteniment semi risc i rescat exterior d’ascensors

531,60 €

663,00 €

559,20 €

Manteniment semi risc de muntacàrregues

435,11 €

406,00 €

360,00 €

Manteniment tot risc i rescat interior d’ascensors

566,30 €

830,00 €

600,00 €

Manteniment tot risc i rescat exterior d’ascensors

581,61 €

888,00 €

600,00 €

Manteniment tot risc de muntacàrregues

462,37 €

504,00 €

444,00 €

Manteniment bàsic de salva escales

346,92 €

225,00 €

300,00 €

Manteniment avançat de salva escales

406,98 €

250,00 €

336,00 €

Manteniment prèmium de salva escales

453,03 €

299,00 €

360,00 €

Preus per aparell/any (IVA no inclòs)

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 40 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (214.000 €) atenent a un dels criteris següents:

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Embarba

Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent

Preu mes baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Més valorada en criteris mediambientals

Aquest criteri no procedeix per haver-se produït empat en la puntuació

Més valorada en criteris de qualitat

Aquest criteri no procedeix per haver-se produït empat en la puntuació

 

Peces incloses en el semi risc i de referència pel manteniment bàsic

  Embarba

Kone

Fain

Contacte elèctric del limitador

95,00 €

103,00 €

30,00 €

Polsadors de les botoneres de cabina i pisos

102,90 €

111,00 €

50,00 €

Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos

149,00 €

103,00 €

50,00 €

Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines

78,50 €

40,00 €

10,00 €

Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina

14,80 €

35,00 €

8,00 €

Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques

63,43 €

 150,00€

110,00 €

Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques

43,00 €

103,00 €

65,00 €

Contactes de presència de portes de pis

68,94 €

80,00 €

30,00 €

Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina

155,12 €

80,00 €

50,00 €

Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina

155,12,€

150,00 €

150,00 €

Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de cabina

275,42,€

130,00 €

350,00 €

Relés i contactors del quadre de maniobra

155,12 €

72,00 €

150,00 €

Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre

120,00 €

32,00 €

0,00 €

Transformadors del quadre de maniobra

301,62 €

 120,00€

275,00 €

Timbre d’emergència

200,00 €

90,00 €

180,00 €

Bobina del electrofrè del grup tractor

194,78 €

154,00 €

150,00 €

Ferodos de les sabates de l’electrofrè del grup tractor

155,12 €

156,00 €

150,00 €

Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat

  49,35 €

 80,00 €

85,00 €

Paradors electromecànics i canvi de velocitat en l’espai-forat

164,00 €

80,00 €

85,00 €

Llums de la il·luminació de l’espai-forat

54,00 €

20,00 €

10,00 €

Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès

101,85 €

80,00 €

140,00 €

Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes

65,65 €

70,00 €

30,00 €

Sistema de comunicació bidirecciona (no inclou la tarifa telefònica)

202,00 €

380,00 €

0,00 €

Els preus no inclouen l’IVA.

 

Les empreses adjudicatàries han presentat millores en el temps de resposta/reparació màxim exigit en el PPT. A continuació es repreodueix el temps de resposta/reparació màxim ofert per cada empresa i que l’obliga en l’execució del contracte.

 

Tipus de resposta / reparació màxim

Embarba

Kone

Fain

Temps de resposta màxim - amb aturada

2 h

2 h

2 h

Temps de resposta màxim - sense aturada

12 h

12 h

16 h

Temps de reparació màxim - amb aturada

12 h

12 h

12 h

Temps de reparació màxim - sense aturada

2 dies

2 dies

3 dies

En el cas dels dies, aquests es consideren dies naturals.

 

Característiques lot 3 - A. EMBARBA

Oferta econòmica lot 3 A. EMBARBA

Característiques lot 3 - FAIN ASCENSORES

Oferta econòmica lot 3 FAIN ASCENSORES

Característiques lot 3 - KONE ELEVADORES

Oferta econòmica lot 3 KONE ELEVADORES

Empresa Dades de contacte

A. Embarba SA

Alberto Martínez

952 176 517 / 619 635 583

amartinezaguilar@embarba.com

Kone Elevadores SA

Óscar Algeciras

932 660 167 / 625 074 403

oscar.algeciras@kone.com

Fain Ascensores SA

Daniel Fabo

932 601 800 / 687 282 313

daniel.fabo@fainelevadors.com