IniciCentral compresProductes › Lot 4. Instruments de planejament a la prov...

Lot 4. Instruments de planejament a la província de Tarragona

Els lots de planificació territorial ambiental s’han licitat en base al preu hora dels diferents professionals que poden intervenir. A continuació es relacionen les diferents categories professionals.

E.C.

Equip complet

LLIC.

Llicenciats i titulats 2n i 3r cicle universitari i analista o equivalent

DIP.

Diplomats i titulats 1r cicle universitari. cap superior o equivalent

TEC.

Tècnic de càlcul o disseny, cap de 1a i programador d'ordinador o equivalent

DEL.P.

Delineant-projectista, cap de 2a i programador de maq. auxiliars o equivalent

DEL.

Delineant, tècnic de 1a, oficial 1a administratiu i operador d'ordinador o equivalent

DIB.

Dibuixant, tècnic de 2a, oficial 2a administratiu, perforista, gravador i conserge o equivalent

TEL.

Telefonista-recepcionista, oficial 1a oficis diversos i vigilant o equivalent

AUX.

Auxiliar tècnic, aux. administratiu, ordenança, personal de neteja i oficial 2.ª oficis diversos o equivalent

AJU.

Ajudant oficis diversos o equivalent

 

Els treballs a realitzar en el marc dels 4 lots provincials d'Instruments de planejament urbanístic són els que de forma introductòria es relacionen a continuació:

  • Avanç de planejament (o diagnosis i estratègia d'urbanisme i estratègia urbana)
  • Plans Directors Urbanístics (PDU).
  • Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
  • Plans Especials Urbanístics (PEU).
  • Plans Parcials Urbanístics (PPU).
  • Plans de Millora Urbana (PMU).
  • Prog. d'Actuació Urbanísitca Municipal (PAUM).
  • Projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable.
  • Projectes de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable.
  • Modificacions puntuals de planejament.

Normes de planejament.

D’acord amb el punt B de la clàusula 40 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (215.000 €) atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt C de la clàusula 40 del PCAP.

Adjudicataris

e.c.

llic.

dip.

tec.

del.p.

del.

dib.

tel.

aux.

aju.

Celobert arquitect., eng. i urbanisme, SCCL

 102,69

 51,00

 39,57

 38,32

 35,51

 32,22

 28,38

 27,58

 25,99

 25,09

Reverendo-ginesta arquitectes assoc., SLP

 107,52

 51,00

 39,57

 38,32

 35,51

 32,21

 28,38

 27,58

 25,99

 25,09

TerritorisXLM SCP

 109,00

 54,00

 41,90

 40,58

 37,60

 34,11

 30,05

 29,20

 27,52

 26,57

AAUP Arquitectes SLP

 101,50

 50,00

 39,00

 35,00

 30,00

 30,00

 25,00

 25,00

 20,00

 20,00

OUA - Gamma

 96,65

 45,00

 34,91

 33,81

 31,34

 28,43

 25,04

 24,34

 22,94

 22,14

Jornet Llop Pastor

 106,31

 52,80

 40,96

 39,67

 36,76

 33,35

 29,38

 28,55

 26,91

 25,97

Josep Maria Fortià Rius

 99,79

 49,56

 38,45

 37,24

 34,51

 31,31

 27,58

 26,80

 25,26

 24,38

Taller d'Arquitectura i Territori

 102,70

 49,80

 40,50

 39,22

 36,35

 32,97

 30,50

 29,21

 27,52

 26,57

JPAM Estudio de Arquitectura SLP

 117,19

 58,20

 45,15

 43,73

 40,53

 36,76

 32,39

 31,48

 29,66

 28,63

Colectivo CCRS

 100,00

 49,50

 38,40

 37,19

 34,47

 31,27

 27,55

 26,77

 25,23

 24,35

Eduard Fenoy i assoc., SLP-EFAarquitectes

 101,48

 47,43

 37,07

 35,96

 33,00

 30,71

 27,68

 26,36

 25,66

 23,85

Taller d'Estudis i Serv. d'Estrat.Urbanes, SLP

 105,00

 52,80

 40,96

 39,67

 36,77

 33,35

 30,05

 29,21

 27,52

 26,57

Ferran Navarro Acebes

 108,72

 54,00

 41,89

 40,57

 37,60

 34,11

 30,05

 29,20

 27,52

 26,56

Batlle i Roig arquitectura, SLP

 108,73

 54,00

 41,90

 40,57

 37,60

 34,11

 30,59

 29,21

 27,52

 26,57

* Els preus són en €/hora sense incloure l'IVA

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Celobert arquitect., eng. i urbanisme, SCCL

Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local

Més valorada en criteris de judici de valor

Celobert arquitect., eng. i urbanisme, SCCL

Més valorada per l'experiència

Aquest criteri no procedeix per haver-se produït empat en la puntuació

 

 

Empresa Dades de contacte
AAUP Arquitectes, SLP

Jordi Romero Sabí

610 536 181 / 933 105 413

info@aaup.cat

Batlle i Roig Arquitectura, SLP

Abel Porcar

652 132 804 / 934 579 884

batlleiroig@batlleiroig.com

Celobert, Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme SCCL

Núria Colomé Montull

935 285 654

nuria@celobert.coop

Colectivo CCRS

Sandra Núñez Malavé

667 358 169 / 934 171 014

info@ccrs.es

 
Eduard Fenoy i Associats SLP

Francesc Fenoy

676 104 753 / 937 278 425

francesc@efaarquitectes.com

Ferran Navarro Acebes

Ferran Navarro Acebes

636 868 791 / 932 188 926

fnavarro@coac.net

Jornet Llop Pastor

Joan Enric Pastor Fernández

655 908 111 / 932 071 771

jlp@jlp.cat

Josep Maria Fortià Rius

Josep Maria Fortià

696 490 039 / 972 411 145

info@fortiaarquitectes.cat

JPAM Estudio de Arquitectura SLP

Samuel Llovet Montardit

679 813 906 / 933 208 801

sllovet@jpam.eu

OUA - Gamma

Arnau Palou Sabartés

932 178 628

a.palou@ouagroup.com

Reverendo-Ginesta Arquitectes Associats, SLP

Joaquim Ginesta Rey

661 248 304 / 972 221 716

ginesta@rg-arquitectes.com

Taller d'Arquitectura i Territori

Jose González Baschwitz

607 990 811 / 931 191 365

josegb@coac.net

Taller d'Estudis i Serveis d'Estratègies Urbanes, SLP

Pere Mogas Maresma

617 331 808 / 937 450 653

peremogas@teseu.cat

Territorios XLM SCP

Mònica Beguer / Helena Cruz

667 675 914

territorisxlm@territorisxlm.com