Inici › Sessió informativa-Pròrroga del nou contra...

Sessió informativa-Pròrroga del nou contracte de subministrament elèctric de l'ACM (1 de juliol de 2022- 30 de juny de 2023)

El passat 2 de maig es va celebrar la sessió informativa sobre la pròrroga del nou contracte de subministrament elèctric davant del context inestable de preus de l'energia.

La sessió va comptar amb l'assistència de gairebé 300 tècnics d'entitats locals de Catalunya i per l'interès demostrat per molts càrrecs de l'administració local que no van poder assistir, es va enregistrar la sessió i des d'ara mateix la podreu reproduir a través de l'enllaç a YouTube que trobareu més endavant.

Durant la reunió, es va explicar com s'ha confeccionat el contracte elèctric de l'ACM, perquè durant aquest any d'alça indiscriminada dels preus de l'electricitat els ens locals adherits al contracte de l'ACM no els ha afectat i com procedir per continuar adherits al contracte o com incorporar-se de nou al mateix.

Durant la reunió els assistents van formular preguntes que van ser respostes en el mateix moment però que pel seu interès s’ha considerat reproduir-les a continuació.

Junt amb les preguntes i respostes es posa a disposició de tothom la informació següent:

Preguntes i respostes formulades

1. Les entitats que actualment no estan adherides al contracte de l’ACM, ens podrem adherir a partir de l’1 de juliol?

Sí, cal diferenciar entre quan s’ha de realitzar l’adhesió i quan  s’iniciarà el contracte que en aquest cas serà l’1 de juliol del 2022. Les entitats que actualment no estan adherides al contracte elèctric de l’ACM hi volen incorporar-se hauran de fer dos tràmits:

  • Abans del 16 de maig enviar a centraldecompres@acm.cat el fitxer Excel  “Declaració de CUPS a incloure al Contracte ACM.xlxs” que us podeu descarregar d’aquesta pàgina web.
  • Abans del 30 de Juny haureu d’enviar preferentment per EACAT l’acord d’adhesió, junt amb el formulari de dades i altre cop la declaració de CUPS que us farem arribar un cop tinguem signat la prorroga del contracte elèctric amb l’empresa adjudicatària. Esperem tenir el contracte signat a partir de la segona quinzena de maig fet pel qual disposareu des d’aquest moment fins al 30 de juny per acordar l’adhesió del vostre ajuntament o ens local al contracte de l’ACM

2. Els ens locals que ja estem adherits al contracte elèctric de l’ACM, cal que aprovem un acord de renovació de la pròrroga, encara que no vulguem afegir més CUPS?

La decisió de prendre o no prendre l’acord d’adhesió a la pròrroga del contracte, estant adherit prèviament al contracte (exp.2019.03-D1), recau sobre l’entitat local que en base a la seva normativa interna es pot veure obligada o no (per import del contracte o per qualsevol altre causa que determini la normativa interna) a prendre un nou acord per a cada pròrroga. El que és absolutament imprescindible és haver pres almenys un acord d’adhesió al contracte (exp.2019.03-D1) quedant l’adhesió a les següents pròrrogues a criteri de l’ens local en base a la seva pròpia normativa. En cas de dubte no hi ha cap impediment per acordar l’adhesió per a cada pròrroga.

3. Si estem adherits al contracte de l’ACM però no hem tingut cap CUPs nou, i pretenem seguir a l’acord marc de l’ACM com ho hem de fer? 

Si no teniu cap CUPs fora de l’acord marc no caldrà fer cap declaració de CUPS previ. Pel que fa a si cal que us adheriu o no a la pròrroga del contracte consulteu la resposta a la pregunta anterior. 

4. L’acord d’adhesió ja es pot prendre?

A data 4 de maig, encara no. L’adhesió a la pròrroga del contracte es podrà fer quan disposem de contracte amb l’empresa adjudicatària signat (es preveu a partir de la segona quinzena de maig) El període d’adhesió serà des del mateix moment que disposem del contracte amb l’empresa adjudicatària fins el 30 de juny del 2022.

5. Ens enviaran formularis per fer l’acord de pròrroga com en altres ocasions?

Enviarem els formularis tan aviat com disposem del contracte signat amb l’empresa adjudicatària i també els penjarem a la pàgina Web de la Central de Compres de l’ACM. Els formularis seran tres: el model d’adhesió a la primera pròrroga del contracte elèctric, el formulari de dades de l’ens local i el formulari de declaració de CUPS.

6. Entenc que els CUPS que estan en projecte s’han de comunicar al juny? O s’han de comunicar trimestralment? Per una nova incorporació, entenc que ens direu com i quan es podrà fer? Us podem enviar ja els nous CUPS? S’ha d’enviar amb algun tipus de formulari?

Els CUPS que no estan dins del contracte i voleu que s’incorporin a partir de l’1 de juliol de 2022, haureu d’omplir el fitxer Excel  “Declaració de CUPS a incloure al Contracte ACM.xlxs” que us podeu descarregar d’aquesta pàgina web i enviar-lo a centraldecompres@acm.cat  abans del 16 de maig de 2022.

7. Tenim un parell de CUPS amb Endesa XXI el contracte de les quals venç l’1 de juny. Entenc que arribat el venciment les podrem incorporar l’1 de juliol amb les que teníem adherides i contractades amb Endesa Energia SAU? El mes d’impàs de l’1 de juny a l’1 de juliol com ho faríem? Si tenim Cups que han quedat fora per estar amb altres comercialitzadores i el contracte venç abans de l’adhesió es podran incorporar?

Per incorporar el CUPS al contracte de l’ACM a partir de l’1 de juliol caldrà procedir tal com s’indica en la resposta anterior. Pel que fa al fet de què cal fer en el temps entre que us venc el contracte i l’1 de juliol és una qüestió a decidir per l’ajuntament. En cas de tenir-ho a Endesa XXI segurament podreu mantenir el CUPS un mes més.

 

PREUS DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE ELÈCTRIC DE L’ACM

1. Passar de 44 €/MWh a 148 €/MWh com afecta cada un dels preus per períodes de cada tarifa?

Caldrà esperar a quin valor s’acaba fixant el preu per la pròrroga , si fossin les dades exposades en la pregunta suposaria l’increment de 104 €/MWh per cada tarifa i període amb lleugeres correccions degudes a les pèrdues,

2. Ens enviareu un mail el dia 6 de juny per saber el preu que s’ha tancat per la pròrroga?

Enviarem una nota informativa sobre el preu que s’ha tancat la pròrroga un cop s’hagin celebrat les cinc primeres sessions del mes de juny del mercat OMIP. Per tant, el dia 6 segur que no podrà ser per no haver-se celebrat encara les cinc primeres sessions, però segurament estarà a disposició i us serà enviat el dia 9 o 10 de juny de 2022.

3. El preu del kW de potència també varia? O només el de kWh d’energia?

Per efectes de la pròrroga del contracte només varia el preu de l’energia.  El preu de la potència si varia és per causes externes a la pròrroga i per modificació de la regulació existent.

4. S’ha considerat l’opció de rescindir el contracte en cas que els preus acabin baixant molt, i tornar a fer una nova licitació?

No es contempla, ja que la modificació de passar de preu fix anual a preu fix trimestral s’ha fet precisament per no veure’ns afectats negativament en el preu, pels efectes d'una possible i esperada baixada dels preus futurs de l’energia elèctrica.

5. Publicarà l’ACM els preus de Tarifa?

L’ACM té sempre publicats els preus del contracte elèctric a la pàgina web de la central de compres. Cada mes s’actualitza i està a disposició de tothom.

 

PRESSUPOST DE DESPESA PER SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

1. Si tenim un històric de consum de 800.000€ anuals, la nova tarifa voldrà dir que tindrem un consum de 2.400.000€? Si els 800000 està inclòs el terme fix, passarà a uns 1.600000€?

Per fer el càlcul cal mirar la despesa anual en el terme d’energia i en base al preu que finalment es fixi els primers dies de juny i els 44 €/MWh inicials es podrà fer el càlcul proporcional pel terme d’energia. A aquest valor caldrà afegir els termes de la factura que no corresponen al d’energia i veure el resultat. El 9 o 10 de juny esperem poder estimar el factor de correcció amb caràcter general per preveure la despesa elèctrica del segon semestre del 2022. 

2. El termini entre conèixer els nous preus, principis de juny, i l’adhesió a la pròrroga és ajustat. En cas que no tinguem disponibilitat pressupostària, necessitem saber una mica abans el preu ja que els tràmits de modificacions pressupostàries no són tan ràpids?

Som plenament conscients dels temps que els ens locals tenen per poder fer les modificacions pressupostàries i estem convençuts que els ens locals valoraran que havent estalviat a totes les entitats locals l’alça indiscriminada de preus energètics durant aquest últim any, seguim treballant perquè l’alça de preus afecti el més minin a les arques municipals. L’espera de moment ja està donant els seus fruits i esperem que el mes de juny puguem disposar d’un millor preu que el que podríem haver tingut de tancar-lo ara. 

 

TARIFES DEL CONTRACTE ELÈCTRIC

1. S’incorpora la tarifa per estació de recàrrega de vehicles elèctrics ?

En aquest moment la tarifa de punt de recàrrega del vehicle elèctric no està incorporada al contracte. S’està treballant perquè en un futur pugui estar incorporada.

2. Quin tràmit s’ha de fer per canviar el tipus de tarifa d’un CUPS que ja està al contracte?

Per canviar el tipus de tarifa (de 2.0TD a 3.0TD o a l’inrevés) cal que feu arribar un correu al Servei de Gestió preferent (SGP) sgp.acm@endesa.es . sol·licitant que es realitzi el tràmit.

 

LA COMPENSACIÓ D’EXCEDENTS EN EL CONTRACTE ELÈCTRIC DE L’ACM.

1. S’incorpora en la modificació del contracte la compensació pels excedents per autoconsum en instal·lacions fotovoltaiques. Actualment, la comercialitzadora no ho permet. Què passa amb la compensació d’excedents? Continua en un lot a banda amb Electra Caldense?

El contracte de subministrament d’energia elèctrica (exp. 2019.03-D1) no compensa els excedents. L’ACM te adjudicat un altre contracte (l’expedient 2019.03-D2) per incorporar els CUPs vinculats a autoconsum fotovoltaic amb compensació d’excedents. Podeu consultar aquest contracte a la nostra pàgina web.

2. El lot d’autoconsum amb compensació d’excedents accepta la incorporació de nous CUPS?

Sí, actualment el contracte d’autoconsum amb compensació d’excedents està obert i s’hi poden afegir tots els CUPS vinculats a autoconsum fotovoltaic que els ens locals considerin.

 

SUBMINISTRAMENTS EVENTUALS

1. Què passarà amb els subministraments eventuals per fires, etc... que ho tinguem els CUPS al juny?

No hi ha d'haver cap problema per la gestió dels punts de subministrament eventuals sempre i quan es compleixin els requisits de l'empresa distribuïdora. S’adjunta un comunicat de l’empresa adjudicatària on entre altres es requereix que la sol·licitud arribi amb una antelació de 15 dies. Us podeu descarregar el PDF “Carta ACM Eventuals.pdf” on trobareu tota la informació necessària. Com tots els tràmits s’hauran de fer a través del Servei de Gestió preferent enviat un correu electrònic a sgp.acm@endesa.es

2. e-Distribución a vegades triga molt a donar d’alta un CUPS.

L’acord marc de l’ACM fixa el terme d’energia, per qualsevol altre tràmit cal fer-ho directament amb l’empresa adjudicatària a través del Servei de Gestió Preferent enviat un correu electrònic a sgp.acm@endesa.es