IniciFormació › Diplomatura de postgrau en Gestió Gerencial...

Diplomatura de postgrau en Gestió Gerencial Local (semipresencial) Xª edició Barcelona.

Postgrau gerencial Local (ACM-UPF)
Data curs
02 novembre de 2023 a 12 novembre de 2024

El Diploma de Postgrau en Gestió Gerencial Local (Funció Directiva, Direcció Pública Local) és una formació universitària reconeguda per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i desenvolupada per la UPF Barcelona School of Management (UPFBSM) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Aquest programa vol donar resposta a les demandes i a les expectatives dels professionals de l’administració local que desenvolupen les seves funcions en llocs de comandament o direcció i que estan interessats a contribuir al canvi de cultura administrativa i la millora de les seves organitzacions. El programa de formació superior universitària aprofundeix en les especificitats de la gestió pública local des d’una perspectiva gerencial, destacant tots aquells aspectes que contribueixen a la qualitat de les organitzacions públiques i dels serveis que desenvolupen. Així, l’administració en la seva condició de servei públic, serà capaç de garantir la millora de la gestió i el funcionament dels ens locals, a fi d’assolir un millor servei a la societat, que és el fi que justifica l’activitat administrativa. En aquest sentit, també es vol donar resposta a la formació del personal amb “funció directiva”, establert per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), que desenvolupa la seva activitat en els ens locals de Catalunya i, en particular, en els de caràcter supramunicipal. El pla d’estudis que es presenta recull el conjunt de disciplines que intervenen en les activitats i funcions d’un directiu local i que han de contribuir a millorar l’exercici del seu càrrec, tot perseguint l’excel·lència tant en la planificació, com en l’execució i l’avaluació de l’actuació pública local.

Documents Associats
PDF icon gerencial_barcelona_2023.pdf
OBJECTIUS

1. Adquirir els coneixements necessaris per posar en marxa estratègies de millora de la gestió i la governança local que contribueixin a la transformació de l’administració local de Catalunya.

2. Definir un marc conceptual i aplicat sobre els reptes que es presenten a les entitats locals i les capacitats per afrontar-les.

3. Analitzar el nou entorn de l’administració pública i les diferents formes organitzatives i de gestió.

4. Implementar els elements necessaris per a la transformació administrativa i gerencial de l’administració local.

5. Assolir els coneixements necessaris de la funció i pràctica directiva i gerencial, incloent eines i experiències que permetin millorar la visió estratègica de les pròpies capacitats organitzatives i desplegar estratègies de governança amb entitats de l’entorn per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. 

PROGRAMA

El programa es desenvolupa amb els següents mòduls:

Assignatura 1: Reptes estratègics i funció gerencial a les administracions locals

• Reptes a les administracions locals i nous entorns de referència.

• Governança robusta i capacitats institucionals.

• Direcció pública i funció gerencial a l’administració local.

• Bases jurídiques de la funció directiva i gerencial.

• Bases econòmiques de la funció directiva i gerencial.

• Planificació estratègica i funció directiva i gerencial.

• Missions València: Missió Climàtica a l’Ajuntament de València.

• Perspectives de la funció directiva. Balanç i avaluació.

• Taula rodona sobre funció directiva i gerencial a les administracions locals.

Assignatura 2: Capacitats analítiques i administració intel·ligent

• Gestió del coneixement i intel·ligència organitzativa.

• Taula rodona sobre direcció i gestió basades en evidències.

• Organitzacions orientades a la dada.

• Governança de dades i gestió de la informació.

• Gestió del coneixement col·laboratiu.

• Anàlisi de polítiques públiques: diagnosi i agenda decisional.

• Anàlisi de polítiques públiques: implementació i avaluació.

• Balanç i avaluació.

Assignatura 3: Capacitats de gestió i reforç institucional

• Gestió econòmica i pressupostària.

• Captació de fons públics i subvencions.

• Gestió de recursos humans: estructura i selecció.

• Gestió de recursos humans: avaluació i desenvolupament.

• Transformació digital i intel·ligència artificial.

• Digitalització i ciberseguretat.

• Gestió de projectes i noves dinàmiques organitzatives.

• Gestió de la comunicació interna i implicació dels professionals.

• Balanç i avaluació.

Assignatura 4: Capacitats interorganitzatives i treball en xarxa

• Entitats supralocals i govern multinivell.

• Col·laboració entre ajuntaments i àrees metropolitanes.

• Referents internacionals i Unió Europea.

• Col·laboració públic-privada: estratègia i avaluació.

• Col·laboració públic-privada: instruments.

• Governança i relacions interadministratives.

• Balanç i avaluació.

Assignatura 5: Capacitats relacionals i qualitat institucional

• Competències i habilitats directives i de lideratge.

• Govern Obert a l’administració local.

• Transparència i retiment de comptes.

• Noves dinàmiques de participació i implicació ciutadana.

• Iniciatives per millorar l’orientació a la ciutadania.

• Qualitat institucional, integritat i sistemes anticorrupció.

• Taula rodona sobre gerència pública local i orientació a la ciutadania.

• Balanç i avaluació.

Treball Final de Postgrau

• Sessió de presentació del TFP.

• Sessions de seguiment.

• Tutories finals.

• Entrega i defensa del TFP.

DIRECCIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT

Director acadèmic: Dr. Miquel Salvador Serna, Professor titular del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra.

Assessor acadèmic: Dr. Carles Ramió Matas, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració a la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat: 

 • Dr. Miquel Salvador, professor titular d’Universitat del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Dr. Carles Ramió, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració a la Universitat Pompeu Fabra.
 • Sr. Jordi Joly, consultor independent, gestor i directiu vinculat a entorns complexos i de gran impacte públic.
 • Sr. Àlex Álvarez, gerent municipal, Ajuntament del Masnou.
 • Sr. Fermín Cerezo, cap del Servei d’Innovació i Gestió del Coneixement, Ajuntament de València.
 • Sra. Magda Lorente, cap de la Secció Assistència en Sistemes d’Informació Local dins el Gabinet d’Innovació Digital de la Diputació de Barcelona.
 • Sr. David Sancho, professor titular a la Universitat Pompeu Fabra.
 • Sr. Eduard Gil, vicegerent de l’Àrea de Tecnologia i Recursos d’Informació de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Sra. Mar Masachs, cap del departament de la Comunitat de Recursos Humans, depenent de la Gerència d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona.
 • Sr. Miquel Estapé, subdirector d’Innovació de l’Administració Oberta de Catalunya, vicepresident de l’Associació de Gestió Pública de Catalunya i membre de la junta directiva de l’Asociación de Dirección Pública Profesional.
 • Sr. Enric Herranz, director de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona i professor associat a la Facultat de Dret, Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona.
 • Dra. Ana Freire, professora del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra. Senior lecturer i Vice-degana d’Impacte Social i Innovació acadèmica a l UPF Barcelona School of Management.
 • Dr. Arnau Monterde, doctor en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya, Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Societat de la Informació i el Coneixement a l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Dra. Mariona Tomàs, professora agregada Serra Húnter de Ciència Política i membre del Grup de Recerca d’Estudis Locals (GREL) de la Universitat de Barcelona.
 • Sr. Alexander Heichlinger, màster en Ciències Socials i Econòmiques per la Universitat de Innsbruck i K.U. Leuven, amb cursos de postgrau a la Universitat de Maastricht, i un Executive Education a ESADE Universitat Ramon Llull.
 • Dr. Lluís Medir, professor agregat en Ciència Política a la UB. La seva recerca sempre s’ha centrat en els governs locals i les seves polítiques públiques. En els darrers temps ha focalitzat la seva atenció en les polítiques de transparència i com aquestes han impactat i modificat les estructures institucionals i organitzatives dels governs locals.
 • Sr. Jordi Marín, director general i fundador del TecnoCampus de Mataró, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, director de Sector Públic i Sanitat d’Indra a Catalunya i director global d’Smart Cities a Indra i director general de Microsoft a Catalunya, entre d’altres.
 • Sra. Carme Noguer, Coordinadora de Planificació Estratègica, Transformació Digital i Govern Obert a l’Ajuntament de Manlleu. Des de l’abril de 2022 també actua com a Vocal del Comitè Assessor d’Ètica Pública de la Generalitat de Catalunya.
 • Sra. Esther Pano, professora associada de Ciència Política de la Universitat de Barcelona i membre del Grup de Recerca d’Estudis Locals (GREL) així com d’altres grups i projectes nacionals i internacionals. Des de l’any 2001 és coordinadora de l’Observatori de Govern Local de la Fundació Carles Pi i Sunyer.
 • Sra. María Rodríguez, directora de Comunicació Interna, Desenvolupament i Atenció al Personal a l’Ajuntament de Barcelona.
 • Sr. Jordi Hereu, soci consultor de l’empresa Barcelona Plataforma Empresarial (BPE). Alcalde de Barcelona durant el període 2006-11.
 • Sr. Josep Maria Galí Izard, Associate Provost UPF-BSM. 
DADES D'INTERÈS

Titulació: “Diploma de Postgrau en Gestió Gerencial Local”, atorgat per la Universitat Pompeu Fabra.

Destinataris/àries: 

• Personal directiu i gerencial de l’administració local.

• Habilitats de l’administració pública.

• Titulats superiors de primer i segon cicle universitari que treballin a l’administració local.

• Professionals que en l’exercici privat es relacionen amb els ens locals.

• Altres llocs de comandament. 

Requisits d'accés: estar en possessió d’una titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o de grau o de de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o de màster universitari. 

Criteris d'admisió: CV, Equilibri territorial, Ordre de sol∙licitud. 

Nombre de places: 35

Horari:

Sessions en remot síncron: dimarts de 15:30 a 19:30h. (una per setmana)

Sessions presencials: dijous de 10:00 a 14:00h i de 15:00 a 17:00h. (8 sessions en total)

Lloc:

Sessions en remot síncron: Moodle de la UPF-BSM (eCampus) i plataforma ZOOM de la UPF-BSM.

Sessions presencials: Seu UPF-BSM o seu ACM 

Inscripció: Cal formalitzar la inscripció mitjançant la butlleta que trobareu a la pàgina web de l’ACM: http://www.acm.cat/formacio

Preu: 800€

Persona de contacte: Sr. Josep Catot i Bragós. 934 961 616 ext. 207 o bé envieu un correu a formacio@acm.cat