IniciFormació › Diplomatura de postgrau en gestió pública ...

Diplomatura de postgrau en gestió pública dels serveis socials locals

Data curs
29 setembre de 2021 a 15 juny de 2022

OBERTA LA PREINSCRIPCIÓ

INICI DEL CURS 29 DE SETEMBRE DE 2021 

Objectius:

1. Proporcionar formació especialitzada per a la comprensió del sistema de serveis socials en el marc de les polítiques socials i el seu desenvolupament en el marc de l’administració local.

2. Desenvolupar les competències pròpies del rol directiu dels serveis socials locals; incidint especialment en el creixement personal i professional que permet el lideratge en l’organització i el suport a la cohesió dels equips i el creixement dels professionals que els formen.

3. Oferir eines per a l’anàlisi de la realitat social, al disseny i l’articulació de la cartera de serveis socials a nivell local, atenent a les diferències tant dels propis ens locals (municipis i comarques) com de la grandària i/o característiques organitzatives específiques.

4. Formar professionals en l’ús de les eines necessàries per a la planificació, la implementació i l’avaluació dels serveis socials en el marc de l’administració pública local.

5. Formar a l’alumnat per tal que sigui capaç, al seu torn, de transmetre coneixements i reflexions i enfortir als professionals del sistema de tal manera que puguin desenvolupar una mirada crítica que els permeti repensar, individual i col·lectivament, de manera profunda i holística el sistema de serveis socials al municipi.

6. Proporcionar un espai col·laboratiu entre l’alumnat que els permeti compartir situacions, reflexions i solucions a situacions que afronten com a directius de serveis socials.

Programa

Programa: estructura i continguts

La Diplomatura de postgrau en gestió pública dels serveis socials locals està adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i al sistema de crèdits ECTS, amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits.

El curs s’imparteix setmanalment els dimecres en un format semipresencial, amb una combinació de sessions virtuals i sessions presencials a l’inici i al final de cada mòdul.

El programa s’estructura en sis mòduls, que han d’ésser superats en la seva totalitat per assolir el títol universitari corresponent. Aquests mòduls combinen els continguts tècnics de caràcter teòric amb continguts pràctics, tots amb l’objectiu d’oferir eines per al desenvolupament de les capacitats d’autoaprenentatge, d’anàlisi del context i d’elaboració i implementació d’estratègies per a la resolució de les situacions sorgides en la gestió pública dels serveis socials que són competència dels ens locals catalans. El darrer mòdul correspon a un projecte final relatiu a la temàtica desenvolupada en el marc del programa. En cadascun dels mòduls, les persones assistents rebran formació especialitzada a càrrec de docents universitaris i professionals de reconeguda experiència en la matèria, mitjançant la combinació d’aspectes teòrics i pràctics que contribueixin a la reflexió i anàlisi sobre la temàtica tractada. La formació es completarà amb el debat i la resolució, de forma individualitzada o en treball cooperatiu, de casos pràctics que sintetitzaran els continguts dels mòduls i representaran la seva avaluació.

Finalment, s’haurà de desenvolupar un projecte que permeti constatar la comprensió i funcionalitat dels coneixements adquirits en el desenvolupament modular del programa formatiu; aquest projecte, representatiu del darrer mòdul, es desenvoluparà de forma tutoritzada durant tot el programa formatiu.

Per obtenir la titulació de postgrau és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions; així com superar les diverses avaluacions i la presentació del treball de final de postgrau.


El programa es desenvolupa en els mòduls següents:


Mòdul 1
Introducció al context de desenvolupament dels Serveis Socials
1. Fenòmens socials i canvi d’època
2. Polítiques socials i àmbits del benestar
3. Reptes i perspectives de futur dels Serveis Socials

Mòdul 2
El sistema de Serveis Socials a Catalunya
1. Marc normatiu dels Serveis Socials
2. Estructura del sistema català de serveis socials
3. La governança del sistema català de serveis socials
4. Els Serveis Socials Bàsics
5. La gestió dels Serveis Socials Bàsics
6. Les professions d’ajuda com motor dels serveis socials

Mòdul 3
Construint el rol de direcció dels Serveis Socials locals: habilitats
directives i comunicatives
1. Treball en equip
2. Lideratge d’equips i organitzacions
3. Direcció i coordinació d’equips
4. Instruments per a la direcció

Mòdul 4
La gestió pública a l’administració local
1. Marc normatiu de l’administració local
2. L’organització pública
3. La gestió administrativa
4. La gestió pressupostària
5. La prestació de serveis socials
6. La direcció pública

Mòdul 5
La implementaicó dels Serveis Socials: planificació, execució,
avaluació, qualitat i innovació
1. Planificació de polítiques públiques i de serveis socials
2. Avaluació de polítiques públiques i de serveis socials
3. Qualitat dels serveis i qualitat dels serveis socials
4. La innovació en serveis socials

Mòdul 6
Mètodes d’investigació i treball final de Postgrau
1. Tècniques i mètodes d’investigació
2. Disseny d’una investigació
3. Metodologia
 

Destinataris
• Personal al servei de les administracions locals, en especial de l’àmbit dels serveis socials
 
• Personal directiu i de confiança de l’administració local, en especial de l’àmbit dels serveis socials.
Requisits i criteris d´admissió
Estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic).
 
Estar en possessió de la titulació universitària de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o equivalents.
 
1. Curriculum vitae
2. Equilibri territorial
3. Ordre de sol∙licitud
 
Places ofertades: El nombre de llocs que s’ofereixen són un màxim de 30.
Informació general
Modalitat: Semipresencial
 
Preu: 800 euros.
 
Horari: Un dia a la setmana (els dimecres) en horari de matí.
Des del 29 de setembre de 2021 al 15 de juny de 2022
 
Lloc: Sessions online (plataforma Zoom de la UB)
Presencials: Campus Mundet – Facultat d’Educació de la UB. Ja s’especificarà l’Aula.
 
Direcció acadèmica
• Dra. Violeta Quiroga Raimúndez, professora i investigadora a la Unitat de Formació i Recerca – Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona.
 
• Dra. Núria Fustier, professora associada a la Unitat de Formació i Recerca – Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona, i consultora i sòcia fundadora de CoopSoc: Laboratori d’Idees Socials, SCCL.
 
• Toni Codina Filbà, director i co-fundador de la Fundació iSocial per a la innovació en l’acció social.
 
Per a més informació:
Departament de formació: Mar Forcada - formacio@acm.cat - 934961616 ext. 223
INSCRIPCIÓ