Inici › Informació rellevant sobre les eleccions mu...

Informació rellevant sobre les eleccions municipals - 2023

(clica l'apartat que vols consultar)

PÀGINES WEBS OFICIALS                                                DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS                                         CALENDARI ELECCIONS 2023

 

Constitució de les noves corporacions locals de Catalunya

 • Retribucions i assistències dels membres de les corporacions locals
 • Ple de constitució dels nous ajuntaments i elecció d'alcaldes o alcaldessa: 17 de juny
 • DOGC: ORDRE PRE/134/2023, de 29 de maig, per la qual s'estableix amb caràcter supletori l'hora per a la sessió constitutiva de les corporacions municipals de Catalunya. ENLLAÇ
 • Nota jurídica de la Diputació de Barcelona sobre la gestió dels recursos humans amb motiu dels nous consistoris 2023 -2027: DOCUMENT
 • Constitució dels nous consells comarcals: mitjans de juliol

 

Pàgines web oficials sobre les eleccions municipals 2023

- Apartat de la Generalitat de Catalunya

- Apartat del Ministeri de l'Interior

Junta Electoral Central

 

Documentació d'interès

(els documents es van afegint de més recent a més antic a mesura que es van publicant informacions d'interès)

- Informació útil sobre els límits de les despeses electorals en el procés d’eleccions municipals del 28 de maig de 2023 elaborada pel Tribunal de Cuentas. ENLLAÇ

- BOE: Resolució d'11 de maig de 2023, de la Junta Electoral Central, de designació dels Vocals no judicials de les Juntes Electorals Provincials als quals es refereix l'article 10.1.b) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en relació amb les eleccions de 28 de maig de 2023. ENLLAÇ

- DOGC: Ordre EMT/111/2023, de 9 de maig, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors i treballadores en les eleccions locals i al Consell General d'Aran del dia 28 de maig de 2023. ENLLAÇ

- BOE: Resolució de 4 de maig de 2023, de la Presidència de la Junta Electoral Central, per la qual es publica la distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública d'àmbit estatal en relació amb les eleccions locals a celebrar el 28 de maig de 2023. ENLLAÇ

- BOE: Resolució de 4 de maig de 2023, de la Presidència de la Junta Electoral Central, per la qual es pren coneixement del Pla de Cobertura informativa de la Corporació RTVE per a les eleccions locals a celebrar el 28 de maig de 2023. ENLLAÇ

- BOE: Instrucció 6/2011, de 28 d’abril, de la Junta Electoral Central d’interpretació de l'article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals (Modificada per instruccions de la Junta Electoral Central 2/2014, 3/2016 y 1/2018). ENLLAÇ

- DOGC: Resolució 77-2023, per la qual es fa públic l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Conselh Generau d'Aran del 28 de maig del 2023. ENLLAÇ

- BOE: Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central d’interpretació de l’article 66 de la LOREG, en el relatiu a les garanties de respecte als principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa pels mitjans de comunicació en període electoral (modificada per Instrucció de la JEC 1/2015). ENLLAÇ

- BOE: Resolució de la Junta Electoral Central de 28 d’abril de 2023, de la Presidència de la Junta Electoral Central, de designació de la Comissió de Radio y Televisió en relació amb les eleccions locals a celebrar el 28 de maig de 2023. ENLLAÇ

- BOE: Instrucció 4/4023, de 26 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública i delegació de competències en les Juntes Electorals de Comunitat Autònoma i Provincials en relació amb les eleccions de 28 de maig de 2023. ENLLAÇ

- BOPL: Repartiment proporcional dels llocs de diputats provincials a cada partit judicial (Lleida): ENLLAÇ

BOPT: Repartiment proporcional dels llocs de diputats provincials a cada partit judicial (Tarragona). ENLLAÇ

- BOPB: Repartiment proporcional dels llocs de diputats provincials a cada partit judicial (Barcelona). ENLLAÇ

- BOPG: Repartiment proporcional dels llocs de diputats provincials a cada partit judicial (Girona). ENLLAÇ

- BOE: Instrucción 2/2023, de 13 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre la presentación y gestión electrónica de las excusas presentadas por las personas designadas para integrar las Mesas electorales: ENLLAÇ

- BOE: Instrucción 3/2023, de 13 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre el acceso telemático a las copias del censo electoral por los representantes de las candidaturas electorales proclamadasENLLAÇ

- DOGC: DECRET 74/2023, d'11 d'abril, pel qual es regulen les indemnitzacions i gratificacions de les persones que participen en les eleccions al Conselh Generau d'Aran de 2023, i altres despeses de funcionament vinculades a la gestió electoral: ENLLAÇ

- DOGC: DECRET 75/2023, d'11 d'abril, pel qual es regulen les indemnitzacions i gratificacions de les persones que participen en les eleccions a les entitats municipals descentralitzades de 2023, i altres despeses de funcionament vinculades a la gestió electoral: ENLLAÇ

- BOE: Orden HFP/329/2023, de 4 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones locales de 28 de mayo de 2023: ENLLAÇ

- BOE: Convocatòria de les eleccions municipals: Real Decreto 207/2023, de 3 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 28 de mayo de 2023: ENLLAÇ

- BOE: Resolució de 30 de març de 2023, de la Presidència del Tribunal de Cuentas, per la que es publica l’Acord del Ple de 29 de març de 2023, que aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de las comptabilitats de les eleccions locals i autonòmiques de 28 de maig de 2023. ENLLAÇ

- DOGC: DECRET 61/2023, de 28 de març, sobre l'elecció dels membres dels consells comarcals de 2023ENLLAÇ

- DOGC: DECRET 62/2023, de 28 de març, de convocatòria de les eleccions al Conselh Generau d'Aran de 2023ENLLAÇ

- DOGC: DECRET 65/2023, de 28 de març, pel qual es convoquen les eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de 2023ENLLAÇ

Regulació complementària dels processos electorals: ENLLAÇ

- Nota informativa de la Diputació de Barcelona en relació a les instruccions aprovades per la JEC en les eleccions municipals 2019: DOCUMENT

- Instrucción 2/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación al objeto y los límites de las campañas institucionales y de los actos de inauguración realizados por los poderes públicos en periodo electoral. ENLLAÇ

- Instrucción 3/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación de la prohibición de realización de campaña electoral incluida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. ENLLAÇ

- Meses electorals. Dietes: Orden INT/212/2023, de 1 de marzo, de regulación de la dieta de los miembros de las mesas electorales: ENLLAÇ

 • Relació de municipis de la provincia de Girona, agrupats per partits judicials, amb la xifra de població i el nombre de regidors: DOCUMENT
 • Relació de municipis de la provincia de Barcelona, agrupats per partits judicials, amb la xifra de població i el nombre de regidors: DOCUMENT
 • Relació de municipis de la provincia de Lleida, agrupats per partits judicials, amb la xifra de població i el nombre de regidors: DOCUMENT
 • Relació de municipis de la provincia de Tarragona, agrupats per partits judicials, amb la xifra de població i el nombre de regidors: DOCUMENT
 • Relació d’entitats municipals descentralitzades i del nombre de vocals que els corresponen. ENLLAÇ.

 

Calendari previst de les eleccions locals 2023

 • Publicació del decret de convocatòria al BOE: 4 d'abril

- Nota informativa sobre la convocatòria de les eleccions municipals i fixació de les quantitats de les subvencions a les despeses originades per activitats electorals elaborada pels Serveis Jurídics de l’ACM: ENLLAÇ

Segons l’article 50, apartats 2 i 3 LOREG, des de la convocatòria de les eleccions fins a la seva celebració queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat pels poders públics, directament o indirectament, que contingui al·lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions. També es prohibeix realitzar qualsevol acte d’inauguració d’obres o serveis públics o dels seus projectes, sigui quina sigui la denominació utilitzada, sens perjudici que aquests obres o serveis puguin entrar en funcionament.

Eleccions

 • Data de les eleccions: 28 de maig

- Manuals per a les persones que integren la mesa electoral (Catalunya). ENLLAÇ

 • Sorteig de la composició de les meses electorals: del 29 d’abril al 3 de maig

Cens electoral

 • Inici de l’exposició pública del cens electoral: 10 d'abril

Candidatures

 • Últim dia per comunicar les coalicions electorals: 14 d'abril
 • Termini de presentació de les candidatures davant la Junta Electoral: del 19 al 24 d’abril
 • Publicació oficial de les candidatures presentades: 26 abril

- BOPL: Publicació de les candidatures per part de l’Administració Electoral de la província de Lleida (zona de Balaguer, Cervera, la Seu d’Urgell, Lleida, Tremp i Vielha): ENLLAÇ

- BOPG: Publicació de les candidatures per part de l’Administració Electoral de la província de Girona (zona d’Olot, Figueres, Girona, La Bisbal d’Empordà, Puigcerdà i Santa Coloma de Farners): ENLLAÇ

- BOPB: Publicació de les candidatures per part de l’Administració Electoral de la província de Barcelona (zona d’Arenys de Mar, Barcelona, Berga, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú): ENLLAÇ

- BOPT: Publicació de les candidatures per part de l’Administració Electoral de la província de Tarragona (zona de Reus, Tarragona, Tortosa, Valls i el Vendrell): ENLLAÇ

- DOGC: Edicte de 25 d'abril de 2023, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Conselh Generau d'Aran 2023: ENLLAÇ

A partir d’aquí s’obre el termini establert a l’article 47.2 LOREG (<<Dos dies després, les Juntes Electorals competents comuniquen als representants de les candidatures les irregularitats apreciades en elles d'ofici o denunciades per altres representants. El termini per a esmenar és de quaranta-vuit hores>>).

 • Proclamació de les candidatures oficials proclamades, amb les correccions corresponents: 2 de maig

BOPT: Proclamació de les candidatures per a les eleccions municipals de 28.05.2023 a la província de Tarragona (zona de Reus, Tarragona, Tortosa, Valls i el Vendrell). ENLLAÇ

- BOPG: Candidatures proclamades per a les eleccions municipals de 28 de maig de 2023 a la província de Girona (zona d’Olot, Figueres, Girona, La Bisbal d’Empordà, Puigcerdà i Santa Coloma de Farners). ENLLAÇ

- BOPL: Candidatures proclamades per a les eleccions municipals de 28 de maig de 2023 a la província de Lleida (zona de Balaguer, Cervera, La Seu d’Urgell, Lleida, Tremp i Vielha). ENLLAÇ

- DOGC: Candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Conselh Generau d'Aran 2023. ENLLAÇ

- BOPB: Proclamació candidatures per a les eleccions municipals de 28 de maig de 2023 a la província de Barcelona (zona d’Arenys de Mar, Barcelona, Berga, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú). ENLLAÇ

Recomanem consultar els butlletins provincials diaris per comprovar les successives correccions d’errades, esmenes, subsanacions o modificacions que es puguin produir en les candidatures proclamades.

 

Campanya electoral

 • Durada: del 12 al 26 de maig

​- BOPT: Llocs reservats per a la col·locació de pancartes i cartells per a les Eleccions Municipals i locals oficials i llocs públics per a la realització d'actes de campanya electoral a la província de Tarragona (zona de Reus, Tarragona, Tortosa, Valls i el Vendrell). ENLLAÇ

BOPG: Llocs reservats per a la col·locació de pancartes i cartells per a les Eleccions Municipals i locals oficials i llocs públics per a la realització d'actes de campanya electoral a la província de Girona (zona d’Olot, Figueres, Girona, La Bisbal d’Empordà i Santa Coloma de Farners). ENLLAÇ

- BOPG: Relació de locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta dels actes de campanya electoral a la província de Girona (zona de Puigcerdà). ENLLAÇ

BOPL:  Espais gratuïts per a la col·locació de propaganda electoral i locals oficials per actes de campanya electoral a la província de Lleida (zona de Balaguer, Cervera, la Seu d’Urgell, Lleida, Tremp i Vielha). ENLLAÇ

- BOPB: Relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d'actes de la campanya electoral per a les eleccions municipals de 2023 a la província de Barcelona (zona d’ zona d’Arenys de Mar, Barcelona, Berga, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú). ENLLAÇ

Pla de cobertura Informativa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per les eleccions municipals i del Conselh Generau d’Aran del 28 de maig de 2023. ENLLAÇ

- Pla de cobertura informativa de la Corporació de Radio Televisió Espanyola (Corporació RTVE) per les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig de 2023. ENLLAÇ

 

Votacions

 • Últim dia per demanar el vot per correu, que es pot sol·licitar des de la convocatòria de les eleccions: 18 de maig
 • Votació per correu: del 8 al 24 de maig
 • Termini per demanar el vot des de l’estranger: del 4 al 29 d’abril
 • Votació des de l’estranger: del 2 al 24 de maig
 • Escrutini general a les juntes electorals de zona. Publicació dels resultats oficials al BOE fins a 40 dies després de la proclamació dels electes: 17 de juny