Inici › Oferta de treball

Oferta de treball

 

Oferta de lloc de treball de l'ACM

Tècnic/a jurídic/a de contractació

Enviar currículum (opcionalment carta de motivació) a jordina.molto@acm.cat

 

 

 

 

Política de protecció de dades en els processos de selecció:
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,  us informem que en haver-nos tramès el vostre CV  heu prestat el vostre consentiment perquè les vostres dades personals siguin incloses en els processos de selecció de llocs de treball a l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (en endavant, ACM) amb domicili a C/ València 231, 6a 08007 BARCELONA, i seran tractades per l’entitat com a Responsable del tractament.
La finalitat del tractament és fer-vos partícip en el procés de selecció per al qual heu tramès el CV, així com els altres processos en la mateixa àrea de la vostra formació acadèmica i/o professional.
El currículum, llevat que exerciu el dret de supressió o oposició, podrà conservar-se per a futurs processos de selecció en llocs de treball de l’entitat, en la mateixa àrea de la vostra formació acadèmica i/o professional.
En tot cas, l’ACM no assumeix responsabilitat per la manca de veracitat i actualització de la informació aportada i es reserva la facultat d’eliminar o destruir la informació que pugui figurar en els seus fitxers, en qualsevol moment i sense previ avís. A aquests efectes, adoptarà les mesures pertinents per impedir la restauració o recuperació de les dades per tercers.
Les dades són tractades en base al consentiment manifestat mitjançant el lliurament o enviament del currículum, personalment o a través de tercer. Les dades no seran cedides o comunicades a tercers que no formin part de l’ACM sota cap concepte, sense previ consentiment exprés del candidat/a. Conservarem les vostres dades mentre disposem del vostre consentiment, i en el cas que no se n’hagi realitzat cap actualització, durant  un termini de dos anys.
Podreu exercir els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Portabilitat, o, en el seu cas, Limitació o Oposició. Per exercir els drets esmentats haureu de presentar un escrit al correu acm@acm.cat. Hi haureu d’especificar quin dels drets voleu exercir i, alhora, acompanyar-hi fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas d’actuar mitjançant representant, legal o voluntari, haureu d’aportar també document que acrediti la representació i el seu document identificatiu.
En cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals podreu interposar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici).